Oferta

Mechanik obróbki skrawaniem

Niemcy
Porównaj zawody:
  • Informacja
Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym


Pod pojęciem nauki zawodu w systemie dualnym rozumiana jest nauka zawodu odbywająca się równolegle w zakładzie pracy i w szkole zawodowej. Warunkiem podjęcia nauki zawodu w systemie dualnym jest w Niemczech zawarcie „umowy o naukę zawodu“ [Berufsausbildungsvertrag], a w innych krajach lub regionach niemieckojęzycznych, tj. w Austrii, Szwajcarii oraz we włoskim Tyrolu Południowym „umowy o naukę” [Lehrvertrag] z zakładem pracy. Odpowiednia szkoła zawodowa jest dobierana ze względu na siedzibę lub region, w którym działa dane przedsiębiorstwo. Praktyczną część nauki uczniowie odbywają w przedsiębiorstwach, a część teoretyczną realizuje szkoła zawodowa. Podstawą nauki zawodu w systemie dualnym jest odpowiednie rozporządzenie o nauce danego zawodu. Niemieckojęzyczne informacje na ten temat można znaleźć tutaj.


Nauka kończy się uzyskaniem zawodu: mechanik obróbki skrawaniem

W pojedynczych przypadkach nauka tego zawodu jest możliwa również wyłącznie w szkole zawodowej lub w ramach jednej z form kształcenia ustawicznego. Więcej informacji na ten temat znajdziesz między innymi w rubryce „Jednostki realizujące kształcenie”.

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Mechanicy obróbki skrawaniem wykonują w technologicznych procesach skrawania różnego rodzaju precyzyjne elementy konstrukcyjne z metalu. Mogą to być piasty kół, koła zębate, gwinty lub części przekładni, silników i turbin.

 

Mechanicy obróbki skrawaniem dobierają ustawienia tokarek, frezarek i szlifierek oraz piszą i modyfikują w tym celu programy dla obrabiarek CNC. Następnie mocują na maszynach materiał i odpowiednie narzędzia, dokonują dokładnej regulacji ustawień i uruchamiają proces obróbki. Na bieżąco kontrolują, czy wymiary i jakość powierzchni obrabianych elementów odpowiadają wymaganiom. W przypadku wystąpienia zakłóceń, ustalają ich przyczyny przy pomocy odpowiednich narzędzi i procedur kontrolnych oraz niezwłocznie przystępują do ich usunięcia. Poza tym wykonują zadania związane z inspekcjami i konserwacją maszyn i sprawdzają przy tym przede wszystkim ich części mechaniczne.


Mechanicy obróbki skrawaniem wykonują skrajnie precyzyjne prace. Z dokładnością do kilku setnych milimetra wykonują koła zębate, gwinty i inne elementy precyzyjne. Częste pomiary kontrolne obrabianych elementów oraz kontrola przebiegu produkcji należą do ich codzienności. Podczas pracy muszą być skoncentrowani i wykazywać się zdolnością przewidywania, gdyż możliwe odchylenia od założeń produkcyjnych muszą zostać rozpoznane odpowiednio wcześnie – straty materialne wynikające z wyprodukowania kilku tysięcy wadliwych elementów mogą być bardzo duże. Przez cały czas należy zachowywać czujność, ponieważ podczas pracy z szybko obracającymi się narzędziami istnieje niebezpieczeństwo wypadku. Praca w tym zawodzie organizowana jest z reguły w systemie zmianowym.


Obszerny opis czynności oraz środowiska pracy w tym zawodzie można znaleźć na portalu internetowym Federalnej Agencji d.s. Pracy BERUFENET
Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód mechanik obróbki skrawaniem (nazwa niemiecka: Zerspanungsmechaniker,-in) jest porównywalny z dwoma polskimi zawodami:

  • Operator obrabiarek skrawających, nauka zawodu na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej
  • Technik mechanik, specjalizacja: obrabiarki sterowane numerycznie, nauka zawodu na poziomie technikum.
Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.
Jednostki realizujące kształcenie

Jednostkami realizującymi kształcenie w zawodzie mechanik obróbki skrawaniem są m.in. wymienione powyżej placówki szkolne i zakłady pracy branży metalowej.


Inne oferty nauki zawodu mechanik obróbki skrawaniem w systemie wyłącznie szkolnym lub w jednej z form kształcenia ustawicznego znajdziesz również w banku danych KURSNET.

Ferrostaal Maintenance Eisenhüttenstadt GmbH
Straße 22 (Industriepark ArcelorMittal)
15890 Eisenhüttenstadt
Deutschland
Telefon: +49 3364 428 100
Telefon: +49 3364 428 102
E-mail: info-fsme@dsd-ehs.com
do strony głównej
Ferrostaal Maintenance Eisenhüttenstadt GmbH

QualifizierungsCentrum der Wirtschaft GmbH Eisenhüttenstadt
Frank Röder
Straße 9 (EKO-Industriepark)
15890 Eisenhüttenstadt
Deutschland
Telefon: +49 (0) 3364-37-5679
Telefon: +49 (0) 3364 37-5677
E-mail: info@qcw.de
do strony głównej
QualifizierungsCentrum der Wirtschaft GmbH Eisenhüttenstadt

Oberstufenzentrum Elbe-Elster
Feldstr. 7a
04910 Elsterwerda
Deutschland
Telefon: +49 (0)3533 488169- 0
Telefon: +49 (0)3533 488169- 30
E-mail: schulleitung@oszee.de
do strony głównej
Oberstufenzentrum Elbe-Elster

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym [Berufsbildungsgesetz] lub Ustawie o rzemiośle [Handwerksordnung], nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Przedsiębiorstwa zatrudniają jednak przeważnie kandydatów do nauki zawodu mechanik obróbki skrawaniem legitymujących się posiadaniem średniego poziomu wykształcenia wg klasyfikacji niemieckiej, odpowiadającego ukończeniu Realschule. Pomocne w rozpoczęciu nauki zawodu są organizowane w przedsiębiorstwa przygotowawcze kursy kwalifikacyjne [Einstiegsqualifizierung]. Informacje na ten temat można znaleźć tutaj.


Oczekiwania wobec kandydatów:

- Zamiłowanie do kontaktu ze sprzętem, maszynami i urządzeniami technicznymi

- Zamiłowanie do pracy z metalem jako materiałem
- Upodobanie do wykonywania prac precyzyjnych
- Upodobanie do wykonywania czynności sprawdzających i kontrolnych
- Upodobanie do wykonywania praktycznych czynności manualnych
- Zdolność matematycznego myślenia na przeciętnie dobrym poziomie
- Wyobraźnia przestrzenna na przeciętnie dobrym poziomie
Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3,5 roku.

 
Na wspólny wniosek ucznia i przedsiębiorstwa, w którym odbywa się nauka zawodu, składany do jednostki odpowiedzialnej za kształcenie zawodowe, okres nauki ulega skróceniu, jeżeli można oczekiwać osiągnięcia celu nauki w czasie krótszym od przewidzianego. Czas, o który zostaje skrócony okres nauki, jest różny i zależy m.in. od ukończonego przed podjęciem nauki zawodu poziomu wykształcenia. W uzasadnionych przypadkach wniosek może dotyczyć również skrócenia dziennego lub tygodniowego wymiaru godzinowego praktycznej nauki zawodu [Teilzeitberufsausbildung]. 

Zakres programu nauczania

Podczas nauki zawodu uczniowie zdobywają w przedsiębiorstwie umiejętności i wiedzę w zakresie co najmniej jednego z następujących kierunków zawodowych:

- Obsługa systemów tokarskich,
- Obsługa zautomatyzowanych systemów tokarskich,
- Obsługa systemów frezerskich,
- Obsługa systemów szlifierskich.


Konkretny kierunek zawodowy ustalany jest przez przedsiębiorstwo, w którym odbywa się nauka zawodu. Nauka zawodu podzielona jest na zdobywanie kwalifikacji podstawowych, wspólnych dla wszystkich zawodów związanych z obróbką metali w przemyśle, oraz odpowiednich kwalifikacji fachowych. Kwalifikacje podstawowe zdobywane są przez cały okres nauki równolegle z kwalifikacjami fachowymi, specyficznymi dla danego zawodu.

 

W ramach kwalifikacji podstawowych uczniowie zdobywają przykładowo wiedzę z zakresu:

-
oceny właściwości materiału i zachodzących w nim zmian, doboru materiału odpowiednio do jego przeznaczenia i obchodzenia się z materiałem,
- utrzymania obrabiarek w gotowości do pracy oraz wykonywania przy ich pomocy części i elementów konstrukcyjnych,
- dokonywania przeglądów, utrzymania w odpowiednim stanie i konserwacji środków pracy oraz prowadzenia dokumentacji tych czynności,
- czytania dokumentacji technicznej, dotyczącej ustawień obrabiarek i obsługi systemów sterujących,
- transportu, magazynowania i zabezpieczenia materiałów i gotowych produktów,
- pozyskiwania niezbędnych do wykonania danego zlecenia norm technicznych i informacji, ich sprawdzania oraz zastosowania,
- planowania i realizacji procesów i poszczególnych czynności produkcyjnych z uwzględnieniem wymogów ekonomicznych i wyznaczonych terminów.


Specyficzne dla danego zawodu kwalifikacje fachowe obejmują na przykład umiejętności z zakresu:
 

- analizowania zleceń i ich oceny pod kątem technicznych możliwości ich wykonania,

- programowania obrabiarek lub systemów obrabiarek sterowanych numerycznie, oraz testowania, wprowadzania zmian i optymalizacji działania programów sterujących,

- ustawiania parametrów wykonawczych obrabiarek oraz wprowadzania danych i przeprowadzania testów,

- wykonywania elementów z różnych materiałów w procesach obróbki skrawaniem wg dokumentacji technicznej,

- sterowania jakością i wydajnością poprzez optymalizację danych procesowych oraz kontroli i zapewnienia funkcji systemów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pracy,

- stosowania obowiązujących w zakładzie systemów zapewnienia jakości oraz systematycznego rozpoznawania, usuwania i dokumentowania przyczyn wad jakościowych.

Wymiar godzin (teoria)

Zajęcia teoretyczne obejmują następujące działy tematyczne (zalecany wymiar godzin):


W pierwszym roku nauki:

- Wykonywanie elementów konstrukcyjnych przy pomocy narzędzi ręcznych (80)
- Wykonywanie elementów konstrukcyjnych przy pomocy maszyn (80)
- Wykonywanie prostych podzespołów konstrukcyjnych (80)
- Konserwacja systemów technicznych (80)


W drugim roku nauki:

- Wykonywanie elementów konstrukcyjnych w procesach obróbki skrawaniem (100)
- Konserwacja i dokonywanie przeglądów obrabiarek (40)
- Uruchamianie technologicznych systemów sterujących (60)
- Programowanie i wykonywanie elementów na obrabiarkach sterowanych numerycznie (80)


W trzecim roku nauki:

- Wykonywanie elementów konstrukcyjnych w procesach obróbki precyzyjnej (80)
- Optymalizacja procesu wykonawczego (100)
- Planowanie i organizacja skomputeryzowanego procesu wykonawczego (100)


W czwartym roku nauki:

- Przygotowanie i realizacja zlecenia na produkcję jednostkową (60)
- Organizacja i nadzór nad procesami wykonawczymi w produkcji seryjnej (80)


Łącznie: 1020 godzin


Przegląd treści programowych, obejmowanych przez poszczególne działy tematyczne można znaleźć w ramowym planie nauczania tutaj.

Wymiar godzin (praktyka)

Uczniowie pobierają naukę zawodu przeważnie w zakładach przemysłowych branży metalowej, np. w tokarniach, w zakładach zajmujących się produkcją maszyn, urządzeń i aparatury przemysłowej, w przemyśle motoryzacyjnym i narzędziowym, w zakładach produkujących wyroby metalowe, ale również w większych zakładach produkcyjnych przemysłu elektrotechnicznego. Ich miejscem pracy i nauki są najczęściej hale maszynowe, produkcyjne i warsztaty.

 
Ze względu na to, że niektóre zakłady nie są w stanie przekazać wszystkich wymaganych treści programowych, praktykowane jest przenoszenie części nauki do innych zakładów lub do międzyzakładowych ośrodków nauki zawodu.


Podejmując naukę uczniowie muszą być przygotowani na podołanie stawianym przed nimi wymaganiom – od początku wykonują różne czynności, począwszy od dostarczania niezbędnych materiałów z magazynu, aż po obsługę sterowanych komputerowo maszyn. Muszą również przyzwyczaić się do hałasu powodowanego przez maszyny oraz do pyłu unoszącego się w powietrzu podczas toczenia, frezowania i szlifowania, który może działać drażniąco na drogi oddechowe. Liczyć muszą się również z pozostawaniem w kontakcie ze smarami i substancjami chłodzącymi. Podczas wykonywania elementów konstrukcyjnych w procesach obróbki skrawaniem wykonuje się wiele czynności, przy których wymagane są nie tylko sprawne ręce, ale również staranność i zdolność koncentracji.


Przy zalecanej ilości 110 tygodni roboczych, podczas nauki zawodu można założyć, że wymiar godzinowy zajęć praktycznych wynosi 4000 godzin.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna.

 

W związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą jednakże powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. podręczników fachowych), koszty dojazdów lub, w niektórych przypadkach, zakwaterowania poza miejscem zamieszkania ucznia. Po spełnieniu określonych warunków uczniowie mogą otrzymać stypendium na okres nauki zawodu [Berufsausbildungsbeihilfe, w skrócie BAB]. Informacji na ten temat udzielają odpowiednie terytorialnie Agencje d.s. Pracy.

 

Na temat warunków otrzymania oraz wysokości możliwego stypendium informuje odpowiednia ulotka Federalnej Agencji d.s. Pracy oraz dostępny w sieci kalkulator stypendium na okres nauki zawodu [Berufsausbildungsbeihilfe-Rechner (BAB)].
Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki.

 
Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł, rzemiosło, handel itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego. W pewnych warunkach, np. kiedy w danym zakładzie pracy nie obowiązują układy taryfowe, możliwe jest również swobodne ustalenie wysokości wynagrodzeń za okres nauki zawodu.

 

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

 

Uczniowie mogą w poszczególnych latach nauki otrzymywać miesięcznie następujące wynagrodzenia za okres nauki zawodu:

- w pierwszym roku nauki – od 761 do 785 euro,
- w drugim roku nauki – od 811 do 828 euro,
- w trzecim roku nauki – od 868 do 889 euro,
- w czwartym roku nauki – od 911 do 944 euro.


Źródło: Bank danych na temat wynagrodzeń za okres nauki zawodu [Datenbank Ausbildungsvergütungen (DAV)] Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego [Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)].

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Mechanicy obróbki skrawaniem znajdują zatrudnienie w zakładach zajmujących się obróbką metali, w których w procesach obróbki skrawaniem produkowane są elementy maszyn, konstrukcji ze stali lub z metali lekkich, oraz w odlewniach i zakładach przemysłu motoryzacyjnego.


Po ukończeniu nauki zawodu pracownicy wykwalifikowani muszą najczęściej podjąć decyzję, jaki zakres czynności będą wykonywać i w czym chcieliby się specjalizować. Spektrum możliwości rozciąga się tutaj od ustawiania i regulacji maszyn aż po pracę w służbach zabezpieczenia jakości.


Zaletami tego zawodu są różnorodne możliwości zatrudnienia i połączenie pracy wykonywanej na maszynach sterowanych komputerowo z czynnościami wykonywanymi ręcznie. Z tych powodów mechanicy obróbki skrawaniem poszukiwanymi na rynku pracy specjalistami. Pomimo że coraz większa liczba młodych ludzi decyduje się na podjęcie nauki tego zawodu, nadal brakuje wykwalifikowanych pracowników.


Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Poza tym z reguły zwraca się uwagę na posiadane przez niego doświadczenie oraz odpowiedzialność. Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne. W zależności od regionu i branży występują różnice w wysokości zarobków.

 
Przykładowe miesięczne wynagrodzenie brutto może w tym zawodzie wynosić zgodnie z układami taryfowymi od 2.130 do 2.626 euro

Układy taryfowe

Z reguły obowiązuje aktualny układ taryfowy, który został zawarty na czas określony pomiędzy odpowiednimi zrzeszeniami pracodawców i Przemysłowym Związkiem Zawodowym Branży Metalowej [IG Metall] w danym kraju związkowym.

 

Bank danych na temat obowiązujących układów taryfowych znajdziesz tutaj.

Możliwości dalszego kształcenia

Nowe rozwiązania w technice maszynowej i narzędziowej oraz zmiany zachodzące w elektronicznej technice sterowania są wyzwaniami, którym na bieżąco muszą sprostać mechanicy obróbki skrawaniem.

 

Dla pracowników wykwalifikowanych w tym zawodzie organizowane są różnorodne kursy i formy kształcenia ustawicznego, toteż możliwości rozwoju zawodowego są tutaj bardzo duże. Do wyboru są m.in. szkolenia z zakresu technologii produkcji, programowania maszyn oraz elektrotechniki. Spektrum tematyki form kształcenia ustawicznego jest bardzo szerokie i sięga od budowy maszyn i narzędzi po utrzymanie w ruchu i konserwację. Mechanicy obróbki skrawaniem chcący wyspecjalizować się w bardzo wąskiej dziedzinie również znajdą odpowiednie oferty zaczynając od obróbki metali skrawaniem aż po zarządzanie jakością.

 

Osoby, które postawiły sobie za cel rozwój zawodowy, mogą również skorzystać z palety możliwości kontynuowania kształcenia zawodowego. Istnieje możliwość zdania egzaminu na stopień mistrza ze specjalizacją przemysł metalowy lub odbycia szkolenia dla nauczycieli zawodu. Mechanicy obróbki skrawaniem, którzy legitymują się stopniem wykształcenia upoważniającym do podjęcia nauki na uczelniach wyższych, mogą podjąć studia i uzyskać np. tytuł licencjata na kierunku budowa maszyn.

 

Oferowany przez Federalną Agencję d.s. Pracy przegląd informacji na temat możliwości podniesienia kwalifikacji można znaleźć tutaj
Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

 


http://www.fdpw.de

Strona internetowa niemieckiego stowarzyszenia branżowego firm zajmujących się ostrzeniem narzędzi precyzyjnych [Fachverband deutscher Präzisions-Werkzeugschleifer]

http://www.zerspanungsmechaniker.de
Obszerne, praktyczne informacje o zawodzie mechanik obróbki skrawaniem dla osób zamierzających podjąć naukę tego zawodu


http://www.planet-beruf.de
Portal internetowy o przejrzystej strukturze przeznaczony dla młodych ludzi zamierzających podjąć naukę zawodu – skupia wiele informacji i dzięki praktycznemu sposobowi prezentacji, zdjęciom, filmom itp. pozwala na zapoznanie się z poszukiwanym zawodem

 
Karriere im Maschinenbau

Portal internetowy Stowarzyszenia Niemieckich Producentów Maszyn i Urządzeń [Verband deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.] poświęcony nauce zawodu, studiom i praktykom zawodowym na kierunkach związanych z budową maszyn

metallhandwerk.de
Strona internetowa wydana przez Niemieckie Zrzeszenie Rzemiosł Branży Metalowej [Bundesverband Metall - Vereinigung Deutscher Metallhandwerke]


http://www.metall-infocenter.de
Portal internetowy poświęcony obróbce skrawaniem


metalwebguide
Informacje z dziedziny obróbki metali


http://www.zerspanungstechnik.de
Obszerna niemiecka platforma oferująca informacje na temat aktualnych trendów, fora internetowe, giełdy zleceń i oferty pracy


http://www.zerspanungstechnik.at
Austriacka platforma poświęcona technice obróbki skrawaniem 

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

 

http://www.icjobs.de
Obszerna oferta, zwłaszcza w dziedzinie zawodów technicznych

 
http://www.backinjob.de
Oferty miejsc pracy i giełda możliwości podjęcia nauki zawodu z podziałem na branże


http://www.aktuelle-jobs.de
Duża giełda ofert pracy dla wykwalifikowanego i niewykwalifikowanego personelu dla przemysłu, rzemiosła i handlu. Ogłoszenia zamieszczane są przeważnie przez firmy zajmujące się pośrednictwem pracy


http://www.stepstone.de
Duża giełda ofert pracy dla przemysłu i usług. Wybór z dużej liczby ofert ułatwia możliwość filtrowania informacji pod kątem regionu i branży, których dotyczą. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie całych fragmentów tekstu oraz otrzymywanie interesujących ofert dzięki usłudze „Jobagent”

 
http://www.fertigung-online.de

Giełda ofert pracy w przemyśle wytwórczym i rzemiośle. Kliknięcie na jedno z ogłoszeń w oferowanej liście linków otwiera okienko z dokładnymi informacjami o danej ofercie


http://www.cad.de
Internetowa giełda pracy dla specjalistów CAD/CAM, kreślarzy, pracowników serwisowych, handlowców, ale także dla pracowników biurowo-administracyjnych w branżach technicznych. Oferuje łatwą w obsłudze funkcję wyszukiwania ofert i obszerne informacje o ofertach pracy

 
deutsche handwerker vermittlung

W kooperacji z Federalną Agencją d.s. Pracy prywatna agencja pośrednictwa pracy dla rzemiosła dhv oferuje na swoich stronach internetowych miejsca pracy dla wykwalifikowanych rzemieślników z wielu różnych branż. Wyszukiwanie ofert ułatwia filtr regionalny i branżowy


Huss Personal

Prowadzona przez prywatną agencję pośrednictwa giełda pracy dla pracowników wykwalifikowanych z branży budowy maszyn, mechaniki precyzyjnej i narzędziowej, zwłaszcza dla techników i inżynierów. Oferty dotyczą głównie terenu południowo-zachodnich Niemiec


http://www.jobpilot.de
Giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe

 
http://www.jobsuche.de
Giełda pracy z możliwością wyszukiwania ofert z konkretnego regionu

 
http://www.jobrobot.de
Giełda pracy z podziałem na branże i regiony


AusbildungsOffensive-Bayern
Giełda miejsc nauki zawodu w bawarskim przemyśle metalowym i elektrotechnicznym, zawierająca oferty z całej branży

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Nauka zawodu w Niemczech
W przypadku nauki zawodu w systemie dualnym (która odbywa się równolegle w przedsiębiorstwie i szkole zawodowej) dla obywateli państw członkowskich UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz EFTA nie obowiązują żadne ograniczenia. O podjęcie nauki mogą się oni starać bezpośrednio w wybranym przedsiębiorstwie.
Dla obywateli Bułgarii i Rumunii do dnia 31.12.2013 obowiązują inne uregulowania, gdyż umowa o podjęcie nauki zawodu stanowi formę umowy o pracę, a tym samym podlega obowiązującym w tym zakresie ograniczeniom. W przypadku, gdy niemiecki pracodawca zamierza zatrudnić ucznia będącego obywatelem któregoś z tych krajów, musi w pierwszej kolejności wystąpić do odpowiedniej terytorialnie Agencji d.s. Pracy o przeprowadzenie kontroli lokalnego rynku pracy.
Do wszystkich szkół państwowych i prywatnych (np. szkół zawodowych typu Fachschule i Berufsfachschule) obywatele wszystkich krajów członkowskich EU-27 i EFTA mogą uczęszczać bez ograniczeń.
Studia w Niemczech
Osoby z państw członkowskich EU-27 oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego we wszelkich sprawach związanych ze studiami na uczelniach niemieckich mają te same prawa, co obywatele Niemiec, a przede wszystkim nie muszą uiszczać wyższego czesnego.
Osoby zamierzające ukończyć w Niemczech studia w trybie dziennym, muszą wystąpić o dopuszczenie do nich na wybranym uniwersytecie lub szkole wyższej za pośrednictwem portali internetowych "Hochschulstart" lub "uni-assist". Dokładniejsze informacje i porady w języku niemieckim można znaleźć tutaj.
W celu podjęcia studiów konieczne jest przedłożenie następujących dokumentów:
- ważny dokument podróży (paszport) lub dokument potwierdzający przynależność państwową w połączeniu z urzędowym dokumentem tożsamości zawierającym zdjęcie;
- formularz wniosku (do pobrania na stronach internetowych wybranego uniwersytetu, szkoły wyższej lub bezpośrednio w dziekanacie uczelni);
- dokumenty potwierdzające uprawnienia do podjęcia studiów wyższych, jak np. High School Diploma, Gaokao, Matura, A-Levels, Bachillerato, świadectwo dojrzałości (oryginał lub potwierdzona kopia, w przypadku dokumentów wystawionych za granicą z uwierzytelnionym tłumaczeniem). O tym, czy ukończony poziom kształcenia jest uznawany za równoważny z niemieckim można przekonać się na portalach internetowych DAAD lub ANABIN;
- jeżeli jest to wymagane, dokumenty potwierdzające szczególne predyspozycje (np. dokumenty potwierdzające zdanie egzaminów wstępnych na innych uczelniach). Obowiązuje to zwłaszcza w przypadku studiów na kierunkach: architektura, stomatologia, medycyna, farmacja itp.;
- dokument potwierdzający wystarczająca znajomość języka niemieckiego (w przypadku studiów międzynarodowych, również odnośnie innych wymaganych języków obcych);
- dokument potwierdzający fakt objęcia ubezpieczeniem chorobowym (niemieckojęzyczne informacje na ten temat można znaleźć tutaj). Bez ubezpieczenia chorobowego nie można podjąć studiów;
- zdjęcia paszportowe do legitymacji studenckiej.
Ze względu na dużą niezależność niemieckich uniwersytetów i szkół wyższych przed kandydatami mogą być stawiane dodatkowe warunki przyjęcia lub ustanawiane egzaminy wstępne (wspomnieć tu można choćby o wymaganych na niektórych uczelniach dodatkowych listach motywacyjnych lub konieczności potwierdzenia szczególnych uzdolnień artystycznych).
Po wjeździe na terytorium Niemiec (wiza nie jest już wymagana) należy zgłosić się w miejscowym urzędzie meldunkowym i złożyć wniosek o zameldowanie.

Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.
Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE muszą z reguły posiadać ważną wizę uprawniającą do wjazdu na terytorium Niemiec, zezwolenie na pobyt w celu odbycia studiów oraz, w celu podjęcia pracy, zezwolenie na pracę. O tym, czy wymogi te odnoszą się również do Ciebie, możesz uzyskać informacje tutaj lub w niemieckich ambasadach i konsulatach na terenie Twojego kraju.

Osoby z państw trzecich lub osoby posiadające status bezpaństwowca powinny na stronie internetowej International Office, w dziekanacie wybranej szkoły wyższej lub uniwersytetu lub na obsługującym akademickie sprawy międzynarodowe portalu uni-assist zasięgnąć informacji, czy ich poziom wykształcenia upoważniający do podjęcia studiów wyższych jest uznawany za równoważny z niemieckim. Jeżeli okaże się, że tak nie jest, kandydat musi złożyć egzamin potwierdzający. Cudzoziemcy chcący studiować w szkole wyższej (nie chodzi tu o uczelnie posiadające status uniwersytetu, ale o dawne wyższe szkoły zawodowe) na terenie Badenii-Wirtembergii, powinni zwrócić się w sprawie ustalenia uprawnień do podjęcia studiów do tutaj.

Przed wjazdem na terytorium Niemiec należy zatroszczyć się o następujące sprawy:
- należy przedłożyć potwierdzenie posiadania środków finansowych, wystarczających na sfinansowanie studiów i życia w Niemczech (obecnie jest to kwota 643 euro na każdy miesiąc okresu nauki). Dodatkowe informacje na ten temat znajdziesz tutaj);
- należy zatroszczyć się również o ubezpieczenie chorobowe.

Poza tym dodatkowo obowiązują wszystkie wymogi, które stawiane są przed obywatelami państw członkowskich UE-17 lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.  
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

UE, EOG i Szwajcaria
Zasadniczo obywatele państw członkowskich UE, EOG oraz Szwajcarii mogą mieszkać i pracować na terenie Niemiec. Do wykonywania zawodu w Niemczech ewentualnie może być konieczne uzyskanie państwowej licencji. Zalecamy zasięgnięcie informacji na temat procedur uznawania kwalifikacji w Brandenburgii.

Osoby będące obywatelami Rumunii i Bułgarii do dnia 31.12.2013 podlegają jeszcze obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę. Podjęcie pracy jest możliwe tylko w wypadku, jeżeli odpowiednia terytorialnie Agencja d.s. Pracy udzieli na to zezwolenia.


Więcej informacji na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronach internetowych Federalnej Agencji d.s. Pracy oraz Komisji Europejskiej
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE w celu podjęcia pracy na terytorium Niemiec muszą posiadać tytuł prawny zezwalający na pobyt, który zapewnia również prawo podjęcia pracy. Należy bowiem pamiętać, że istnieją różne rodzaje tytułów prawnych zezwalających na pobyt w Niemczech. Z wyjątkiem Australii, Izraela, Japonii, Kanady, Korei Południowej, Nowej Zelandii oraz USA, obywatele wszystkich innych państw trzecich muszą przed wjazdem na terytorium Niemiec wystąpić do odpowiedniego dla miejsca zamieszkania niemieckiego przedstawicielstwa dyplomatycznego z wnioskiem o przyznanie odpowiedniego tytułu prawnego zezwalającego na pobyt.

Uproszczone uregulowania dotyczące pobytu na terytorium Niemiec obowiązują od maja 2012 dla obywateli państw spoza UE, którzy posiadają wyższe wykształcenie (lub porównywalne kwalifikacje) dzięki tzw. „europejskiej niebieskiej karcie”. Taki tytuł prawny zezwalający na pobyt otrzymują osoby pozostające w stosunku pracy, z kwotą wynagrodzenia co najmniej 44.800 euro brutto. Po trzech latach pozostawania w stosunku pracy wydawane jest zezwolenie na osiedlenie się.


Więcej informacji na temat pobytu na terytorium Niemiec można znaleźć na stronie internetowej niemieckiego Urzędu Spraw Zagranicznych w dziale Einreisebestimmungen für Deutschland, Visa.
Informacje na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronie internetowej Federalnej Agencji d.s. Pracy .
Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)
IG Metall Ostbrandenburg
Peter Ernsdorf
Zehmeplatz 11
D-15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335-554990
Telefon: +49 (0)335 - 5549734
E-mail: ostbrandenburg@igmetall.de
do strony głównej
IG Metall Ostbrandenburg

Servicegesellschaft mbH für Mitglieder der IG Metall
Baseler Platz 2
D-60329 Frankfurt (Main)
Deutschland
Telefon: +49 (0)69 - 9002 176-0
Telefon: +49 (0)69 - 9002 176-20
E-mail: info@igmservice.de
do strony głównej
Servicegesellschaft mbH für Mitglieder der IG Metall

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Keithstraße 1/3
10787 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 111
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)
Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.
Lyoner Strasse 18
D-60528 Frankfurt (Main)
Deutschland
Telefon: +49 69 6603 0
Telefon: +49 69 6603-1511
E-mail: Kommunikation@vdma.org
do strony głównej
Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.

Handwerkskammer Frankfurt (Oder)
Region Ostbrandenburg
Bahnhofstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (3 35) 56 19 0
Telefon: +49 (3 35) 53 50 11
E-mail: info@hwk-ff.de
do strony głównej
Handwerkskammer Frankfurt (Oder)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej
IHK Ostbrandenburg

Pośrednicy i urzędy pracy
EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Regina Gebhardt-Hille
Bergerstr. 30
16225 Eberswalde
Deutschland
Telefon: +49 3334 374615
E-mail: regina.gebhardt-hille@arbeitsagentur.de
do strony głównej
EURES-Beratung

Pracodawcy o dużym znaczeniu w regionie
RMM RailwayMechanicsMetal GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 20
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 335 400 0010
Telefon: +49 (0) 335 433 5530
E-mail: info@rm-metal.com
do strony głównej
RMM RailwayMechanicsMetal GmbH

VOSS & Co. Werkzeug- und Vorrichtungsbau GmbH
Finnische Straße 1
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 335 401 243 0
Telefon: +49 (0) 335 401 243 29
E-mail: info@voss-co.de
do strony głównej
VOSS & Co. Werkzeug- und Vorrichtungsbau GmbH

Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH
Personalmanagement
Marcus Lemke
Karl-Marx-Straße 195
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 335 55 33 215
E-mail: Marcus.Lemke@stadtwerke-ffo.de
E-mail: Marcus.Lemke@stadtwerke-ffo.de
do strony głównej
Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH

BIOTRONIK SE & Co.KG
Woermannkehre 1
12359 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0) 30 68905 0
Telefon: +49 (0) 30 68440 60
do strony głównej

Instytucje kontaktowe w sprawach związanych z kształceniem zawodowym
Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg
Aus- und Weiterbildung
Holger Müller
Puschkinstraße 12 b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 5621-1524
Telefon: +49 335 5621-1196
E-mail: mueller@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch
Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg

Pozostałe ważne adresy kontaktowe
Bundesagentur für Arbeit
Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV)
Villemombler Straße 76
D-53107 Bonn
Deutschland
Telefon: +49 (0)228 713 13 13
Telefon: +49 (0)228 713 270 1111
E-mail: zav-auslandsvermittlung@arbeitsagentur.de
do strony głównej
Bundesagentur für Arbeit

IHK -Projektgesellschaft mbH
Internationale Zusammenarbeit
Puschkinstraße 12 b
D-15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 5621-2310
Telefon: +49 (0)335 5621-2001
E-mail: projekt@ihk-projekt.de
do strony głównej
IHK -Projektgesellschaft mbH

Kontakty w sprawach związanych z uznawalnością wykształcenia
IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung
Julia Lexow-Kapp
Heinrich-Mann-Allee 103
14473 Potsdam
Deutschland
Telefon: +49331866-5274
E-mail: julia.lexow-kapp[at]masf.brandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, russisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung in Ostbrandenburg
Logenstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 55345922
Telefon: +49335 55345903
E-mail: integra@kowa-ffo.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, polnisch, englisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle
bbw Bildungszentrum Ostbrandenburg GmbH
Potsdamer Straße 1-2
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 5569 322
Telefon: +49 335 5569 403
E-mail: joanna.rynkiewicz@bbw-ostbrandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, polnisch
IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle

Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Wojewodschaft Lubuskie - Brandenburg 2007-2013
IHK Projektgesellschaft mbH
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.