Oferta

Mechatronik

Niemcy
Porównaj zawody:
  • Informacja
Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym


Pod pojęciem nauki zawodu w systemie dualnym rozumiana jest nauka zawodu odbywająca się równolegle w zakładzie pracy i w szkole zawodowej. Warunkiem podjęcia nauki zawodu w systemie dualnym jest w Niemczech zawarcie „umowy o naukę zawodu“ [Berufsausbildungsvertrag], a w innych krajach lub regionach niemieckojęzycznych tj. w Austrii, Szwajcarii oraz we włoskim Tyrolu Południowym „umowy o naukę” [Lehrvertrag] z zakładem pracy. Odpowiednia szkoła zawodowa jest dobierana ze względu na siedzibę lub region, w którym działa dane przedsiębiorstwo. Praktyczną część nauki uczniowie odbywają w przedsiębiorstwach, a część teoretyczną realizuje szkoła zawodowa. Podstawą nauki zawodu w systemie dualnym jest odpowiednie rozporządzenie o nauce danego zawodu. Niemieckojęzyczne informacje na ten temat można znaleźć tutaj.


Nauka kończy się uzyskaniem zawodu: mechatronik


W pojedynczych przypadkach nauka tego zawodu jest możliwa również wyłącznie w szkole zawodowej lub w ramach jednej z form kształcenia ustawicznego. Więcej informacji na ten temat znajdziesz między innymi w rubryce „Jednostki oferujące kształcenie”.

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Mechatronicy pracują przy montażu i konserwacji skomplikowanych maszyn, urządzeń i systemów np. w przemyśle maszynowym lub bezpośrednio u odbiorców i użytkowników takich systemów mechatronicznych.

Wykorzystując mechaniczne, elektryczne i elektroniczne części i elementy konstrukcyjne budują skomplikowane systemy mechatroniczne. Wykonują poszczególne komponenty i montują z nich gotowe systemy i urządzenia. Uruchamiają gotowe urządzenia, programują je lub instalują odpowiednie oprogramowanie. W swojej pracy opierają się na schematach połączeń i rysunkach konstrukcyjnych. Przed przekazaniem urządzeń klientom dokonują ich starannego sprawdzenia. Poza tym zajmują się utrzymaniem systemów mechatronicznych w stanie sprawności i wykonują ich naprawy.


Osoby pracujące w zawodzie mechatronika wykonują następujące czynności:

 

- planują czynności robocze i sterują nimi, kontrolują i oceniaja efekty pracy, stosują systemy zarządzania jakością,

- zajmują się obróbką części mechanicznych i dokonują montażu podzespołów i komponentów w gotowe systemy mechatroniczne,

- instalują podzespoły i komponenty elektryczne,

- dokonują pomiarów i kontrolują parametry elektryczne,

- instalują i testują komponenty elektroniczne i oprogramowanie,

- montują elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne systemy sterowania i sprawdzają ich działanie,

- programują systemy mechatroniczne,

- montują i demontują maszyny, urządzenia i systemy oraz zajmują się ich transportem i zabezpieczeniem,

- kontrolują funkcje systemów mechatronicznych i dokonują ich ustawień,

- uruchamiają systemy mechatroniczne i zajmują się ich obsługą,

- przekazują systemy mechatroniczne klientom i udzielają im odpowiednich instrukcji,

- zajmują się utrzymaniem systemów mechatronicznych w stanie sprawności,

- pracują z angielskojęzyczną dokumentacją techniczną oraz porozumiewają się w języku angielskim.


Mechatronicy wykonują swoje zadania samodzielnie wg dokumentacji technicznej i uzyskanych instrukcji przestrzegając przy tym odpowiednich przepisów i zasad bezpieczeństwa. Często pracują w zespołach, a ich praca wymaga uzgodnień z osobami odpowiedzialnymi za prace poprzedzające i następujące po wykonywanych przez nich czynnościach. Swoje zadania mogą realizować w różnych miejscach, najczęściej na miejscu montażu systemów mechatronicznych w zakładzie lub bezpośrednio u klienta, w warsztatach naprawczych lub obsłudze serwisowej.

Obszerny opis czynności oraz środowiska pracy w tym zawodzie dostarcza portal internetowy Federalnej Agencji d.s. Pracy BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód mechatronik (nazwa niemiecka: Mechatroniker / Mechatronikerin) jest porównywalny z polskimi zawodami:

  • Monter mechatronik, nauka zawodu na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej (3 lata).
  • Technik mechatronik, nauka zawodu na poziomie technikum (4 lata).

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

Zakładami pracy, w których można podjąć naukę zawodu mechatronik, są zakłady przemysłu metalowego oraz firmy usługowe. Na terenie Euroregionu Pro Europa Viadrina kształcenie w zawodzie mechatronik prowadzą m.in. wymienione powyżej zakłady pracy.

Oferty nauki zawodu mechatronik w systemie szkolnym lub w jednej z form kształcenia ustawicznego znajdziesz również w banku danych KURSNET.

Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum
Campus für berufliche Bildung
Potsdamer Straße 4
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 606970
Telefon: +49 (0)335 6069719
E-mail: kwosz@schulen-ff.de
do strony głównej
Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum

Eduard-Maurer-Oberstufenzentrum
Berliner Str. 78
16761 Hennigsdorf
Deutschland
Telefon: +49 (0)3302 / 5469-0
Telefon: +49 (0)3302 / 5469-20
E-mail: leitung@emosz.de
do strony głównej
Eduard-Maurer-Oberstufenzentrum

Vulkan Energiewirtschaft Oderbrücke GmbH
VEO
Werkstraße 1
15890 Eisenhüttenstadt
Deutschland
Telefon: +49 3364 373700
Telefon: +49 3364 373766
E-mail: gf@veo.de
do strony głównej
Vulkan Energiewirtschaft Oderbrücke GmbH

QualifizierungsCentrum der Wirtschaft GmbH Eisenhüttenstadt
Frank Röder
Straße 9 (EKO-Industriepark)
15890 Eisenhüttenstadt
Deutschland
Telefon: +49 (0) 3364-37-5679
Telefon: +49 (0) 3364 37-5677
E-mail: info@qcw.de
do strony głównej
QualifizierungsCentrum der Wirtschaft GmbH Eisenhüttenstadt

bbw Bildungszentrum Frankfurt (Oder) gmbH
Potsdamer Straße 1-2
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335-5569-404
Telefon: +49 (0) 0335-5569-403
E-mail: info@bbw-frankfurt-oder.de
do strony głównej
bbw Bildungszentrum Frankfurt (Oder) gmbH

Oberstufenzentrum Gebrüder Reichstein
Am Gallberg 4
14770 Brandenburg an der Havel
Deutschland
Telefon: +49 (0) 33 81 31 75 04
Telefon: +49 (0) 33 81 31 76 84
E-mail: schulleitung@osz-reichstein.de
do strony głównej
Oberstufenzentrum Gebrüder Reichstein

Oberstufenzentrum II Barnim
Alexander-von-Humboldt-Straße 40
16225 Eberswalde
Deutschland
Telefon: +49 (0) 33 34 63 97 0
Telefon: +49 (0) 33 34 63 97 19
E-mail: osz2-sekretariat(at)barnim.de
do strony głównej
Oberstufenzentrum II Barnim

Oberstufenzentrum Elbe-Elster
Feldstr. 7a
04910 Elsterwerda
Deutschland
Telefon: +49 (0)3533 488169- 0
Telefon: +49 (0)3533 488169- 30
E-mail: schulleitung@oszee.de
do strony głównej
Oberstufenzentrum Elbe-Elster

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym [Berufsbildungsgesetz] lub Ustawie o rzemiośle [Handwerksordnung], nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.
Przedsiębiorstwa zatrudniają jednak przeważnie kandydatów do nauki zawodu mechatronik legitymujących się posiadaniem średniego poziomu wykształcenia wg klasyfikacji niemieckiej, odpowiadającego ukończeniu Realschule.

Pomocne w rozpoczęciu nauki zawodu są organizowane w przedsiębiorstwa przygotowawcze kursy kwalifikacyjne [Einstiegsqualifizierung]. Informacje na ten temat można znaleźć tutaj.


Oczekiwania wobec kandydatów:

- Zainteresowania w kierunku elektrotechniki i elektroniki
- Zainteresowania w kierunku komputerowej obróbki danych i informatyki
- Zamiłowanie do kontaktu ze sprzętem, maszynami i urządzeniami technicznymi
- Upodobanie do wykonywania prac manualnych
- Zdolność systematycznego myślenia i planowego działania
- Upodobanie do wykonywania czynności sprawdzających i kontrolnych
- Zamiłowanie do pracy z metalem jako materiałem
- Zdolność reagowania na oczekiwania klientów

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3,5 roku.


Na wspólny wniosek ucznia i przedsiębiorstwa, w którym odbywa się nauka zawodu, składany do jednostki odpowiedzialnej za kształcenie zawodowe, okres nauki ulega skróceniu, jeżeli można oczekiwać osiągnięcia celu nauki w czasie krótszym od przewidzianego. Czas, o który zostaje skrócony okres nauki, jest różny i zależy m.in. od ukończonego przed podjęciem nauki zawodu poziomu wykształcenia. W uzasadnionych przypadkach wniosek może dotyczyć również skrócenia dziennego lub tygodniowego wymiaru godzinowego praktycznej nauki zawodu [Teilzeitberufsausbildung]. 

Zakres programu nauczania

Podczas pierwszego roku nauki zawodu w przedsiębiorstwie uczniowie uczą się przykładowo:

 

- w jaki sposób odczytuje się plany konstrukcyjne i sporządza protokoły,

- w jaki sposób dokonuje się pomiarów i kontroli obrabianych elementów,

- w jaki sposób wykonuje się obróbkę ręczną i maszynową elementów,

- w jaki sposób instaluje się podzespoły i komponenty elektryczne,

- w jaki sposób zorganizowane jest przedsiębiorstwo, w którym odbywają naukę zawodu oraz jak działają prawo pracy, układy taryfowe, przepisy ochrony środowiska i przepisy BHP,

- w jaki sposób zaplanować i kontrolować przebieg czynności roboczych.


W trakcie drugiego roku nauki uczniom przekazuje się m.in. wiedzę z zakresu:

- instalowania i testowania komponentów elektronicznych i oprogramowania,

- programowania systemów mechatronicznych,

- kontroli i montażu wstępnego podzespołów i komponentów,

- w jaki sposób sprawdza się mechaniczne i elektryczne systemy zabezpieczające,

- w jaki sposób przygotowuje się do pracy i sprawdza narzędzia oraz instrumenty kontrolne i pomiarowe.

W trzecim roku nauki uczniowie uczą się:

- konfigurować systemy mechatroniczne,

- sprawdzać i regulować systemy mechatroniczne,

- montować gotowe maszyny i systemy z poszczególnych podzespołów i komponentów,

- instalować i konfigurować systemy elektroniczne oraz dokonywać zmian wersji oprogramowania,

- ustalać przyczyny błędów i wad jakościowych,

- udzielać objaśnień i instrukcji podczas przekazywania produktu odbiorcy.


Przedmiotem zajęć w szkole zawodowej są następujące działy tematyczne:

- analizowanie wzajemnych zależności funkcjonalnych w systemach mechatronicznych,

- badanie przepływów energii i informacji w podzespołach elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych,

- projektowanie i produkcja systemów mechatronicznych,

- badanie przepływów informacji w skomplikowanych systemach mechatronicznych,

- wykonywanie prostych komponentów mechatronicznych,

- instalowanie urządzeń elektrycznych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa,

- komunikacja z wykorzystaniem systemów elektronicznej obróbki danych,

- planowanie i organizacja czynności roboczych,

- wykonywanie podsystemów mechanicznych,

- planowanie montażu i demontażu,

- uruchamianie, odnajdowanie usterek i dokonywanie napraw,

- bieżące utrzymanie maszyn i urządzeń,

- przekazywanie systemów mechatronicznych klientom.


Wymiar godzin (teoria)

Zajęcia teoretyczne obejmują następujące działy tematyczne (zalecany wymiar godzin):


W pierwszym roku nauki:

- Analizowanie wzajemnych zależności funkcjonalnych w systemach mechatronicznych (40)

- Wykonywanie podsystemów mechanicznych (80)

- Instalowanie urządzeń elektrycznych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (100)

- Badanie przepływów energii i informacji w podzespołach elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych (60)

- Komunikacja z wykorzystaniem systemów elektronicznej obróbki danych (40)


W drugim roku nauki:

- Planowanie i organizacja czynności roboczych (40)

- Wykonywanie prostych komponentów mechatronicznych (100)

- Projektowanie i produkcja systemów mechatronicznych (140)

W trzecim i czwartym roku nauki:

- Badanie przepływów informacji w skomplikowanych systemach mechatronicznych (80)

- Planowanie montażu i demontażu (40)

- Uruchamianie, odnajdowanie usterek i dokonywanie napraw (160)

- Bieżące utrzymanie maszyn i urządzeń w stanie sprawności (80)

- Przekazywanie systemów mechatronicznych klientom (60)

Łącznie: 1020 godzin

Przegląd treści programowych, obejmowanych przez poszczególne działy tematyczne można znaleźć w ramowym planie nauczania tutaj.

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki zawodu mechatronika w systemie dualnym kształcenie odbywa się równolegle w zakładzie pracy i w szkole zawodowej. Zajęcia są przy tym prowadzone z reguły na zmianę: tydzień zajęć w szkole zawodowej i dwa tygodnie zajęć praktycznych w zakładzie pracy realizującym kształcenie. Uczniowie odbywają naukę zawodu przeważnie w zakładach przemysłu metalowego i elektrotechnicznego, częściowo w specjalnych warsztatach szkoleniowych. Najczęściej pracują w warsztatach i halach produkcyjnych zakładu. Ze względu na to, że niektóre zakłady nie są w stanie przekazać wszystkich wymaganych treści programowych, praktykowane jest przenoszenie części nauki do innych zakładów lub do międzyzakładowych ośrodków nauki zawodu.


Przy zalecanej ilości 105 tygodni roboczych, można założyć, że wymiar godzinowy zajęć praktycznych podczas nauki zawodu wynosi 3885 godzin.

Uczniowie od początku muszą zakasać rękawy – przenoszą części konstrukcyjne na miejsce montażu, wymieniają zużyte części lub dokonują odczytów z przyrządów kontrolnych i pomiarowych. Czasami pracują również pod gołym niebem. Muszą przyzwyczaić się zarówno do pracy w deszczu, zimnie i letnim upale, jak i do hałasu maszyn oraz do ostrożnego obchodzenia się z najdrobniejszymi, wrażliwymi na uszkodzenia częściami. Podczas prac przy dużych urządzeniach muszą czasem wchodzić na drabiny i rusztowania. W wielu przypadkach, aby móc odczytać niezbędna do pracy dokumentację techniczną, ważna jest znajomość języka angielskiego. Podczas montażu i konserwacji systemów mechatronicznych potrzebne są nie tylko zmysł techniczny i sprawne ręce.


Poszczególne etapy nauki zawodu w zakładzie pracy uczniowie dokumentują w zeszycie praktyk, który jest regularnie kontrolowany przez ich nauczyciela zawodu. Musi on być prowadzony w staranny sposób i jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna. W związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą jednakże powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. podręczników fachowych), koszty dojazdów lub, w niektórych przypadkach, zakwaterowania poza miejscem zamieszkania ucznia.

Po spełnieniu określonych warunków uczniowie mogą otrzymać stypendium na okres nauki zawodu [Berufsausbildungsbeihilfe, w skrócie BAB]. Informacji na ten temat udzielają odpowiednie terytorialnie Agencje d.s. Pracy. Na temat warunków otrzymania oraz wysokości możliwego stypendium informuje odpowiednia ulotka Federalnej Agencji d.s. Pracy oraz dostępny w sieci kalkulator stypendium na okres nauki zawodu [Berufsausbildungsbeihilfe-Rechner (BAB)].

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł, rzemiosło, handel itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego. W pewnych warunkach, np. kiedy w danym zakładzie pracy nie obowiązują układy taryfowe, możliwe jest również swobodne ustalenie wysokości wynagrodzeń za okres nauki zawodu.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie mogą w poszczególnych latach nauki otrzymywać miesięcznie następujące wynagrodzenia za okres nauki zawodu:

- w pierwszym roku nauki – od 755 do 774 euro,

- w drugim roku nauki – od 805 do 819 euro,

- w trzecim roku nauki – od 861 do 884 euro,

- w czwartym roku nauki – od 905 do 942 euro.


Źródło: Bank danych na temat wynagrodzeń za okres nauki zawodu [Datenbank Ausbildungsvergütungen (DAV)] Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego [Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)].

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Mechatronicy znajdują zatrudnienie u producentów systemów sterowania procesami przemysłowymi lub urządzeń i komponentów elektrycznych. Po ukończeniu nauki zawodu pracownicy wykwalifikowani muszą najczęściej podjąć decyzję, jaki zakres czynności będą wykonywać i w czym chcieliby się specjalizować. Spektrum możliwości rozciąga się tutaj od prac związanych z utrzymaniem urządzeń w stanie sprawności, poprzez montaż końcowy, aż po pracę w służbach zabezpieczenia jakości.


Zawód mechatronika jest zawodem bardzo urozmaiconym i dzięki kombinacji obszarów elektroniki i mechaniki oferuje po ukończeniu nauki różnorodne perspektywy zawodowe. Dzięki posiadanej szerokiej wiedzy fachowej wykwalifikowani pracownicy mogą być zatrudnieni na różnych stanowiskach. Perspektywy zawodowe można w związku z tym określić jako bardzo dobre.


Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Poza tym z reguły zwraca się uwagę na posiadane przez niego doświadczenie oraz odpowiedzialność. Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne. W zależności od regionu i branży występują różnice w wysokości zarobków. Przykładowe miesięczne wynagrodzenie brutto może w tym zawodzie wynosić zgodnie z układami taryfowymi od 2.130 do 2.626 euro

Układy taryfowe

Z reguły obowiązuje aktualny układ taryfowy, który został zawarty na czas określony pomiędzy odpowiednimi zrzeszeniami pracodawców i Przemysłowym Związkiem Zawodowym Branży Metalowej [IG Metall] w danym kraju związkowym.

Bank danych na temat obowiązujących układów taryfowych znajdziesz tutaj.

Możliwości dalszego kształcenia

Ukończenie nauki zawodu w systemie dualnym nie jest ostatnim etapem kształcenia zawodowego mechatronika. Aby sprostać wymaganiom codziennej pracy, trzeba dysponować aktualną wiedzą fachową oraz znać i umieć stosować w praktyce nowe rozwiązania. Doskonalenie zawodowe w zawodzie mechatronika jest konieczne przede wszystkim ze względu na ciągły rozwój w dziedzinie cyfrowej techniki pomiarowej i sterującej.

 

Spektrum tematyki form kształcenia ustawicznego jest szerokie i sięga od elektrotechniki, poprzez organizację pracy, aż po zarządzanie jakością. Dostępna jest szeroka paleta szkoleń, kursów i seminariów, dzięki którym można wyspecjalizować się w konkretnej dziedzinie, jak np. elektrotechnika, elektroniczna obróbka danych, organizacja pracy lub kosztorysowanie.

 

Osoby, które postawiły sobie za cel rozwój zawodowy, mogą również skorzystać z palety możliwości kontynuowania kształcenia zawodowego. Logiczną drogą rozwoju zawodowego jest zdanie egzaminu na stopień mistrza ze specjalizacją przemysł elektrotechniczny. Do pełnienia funkcji kierowniczych i specjalistycznych, np. na średnim szczeblu kierowania, przygotowują również inne formy kształcenia ustawicznego, np. na kierunku technik w specjalności zawodowej technika maszynowa.

 

Po ukończeniu średniej szkoły zawodowej możliwe są studia w wyższych szkołach zawodowych, np. na kierunku budowa maszyn. Mechatronicy, którzy legitymują się stopniem wykształcenia upoważniającym do podjęcia nauki na uczelniach wyższych, mogą podjąć studia i uzyskać np. tytuł licencjata na kierunku mechatronika.

 

Oferowany przez Federalną Agencję d.s. Pracy przegląd informacji na temat możliwości podniesienia kwalifikacji można znaleźć tutaj
Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

http://www.vdma.org
Strona internetowa Stowarzyszenia Niemieckich Producentów Maszyn i Urządzeń [Verband deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.]


http://www.vde.com
Strona internetowa branżowego Stowarzyszenia Elektrotechniki Elektroniki i Techniki Informacyjnej [Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik]

http://www.planet-beruf.de
Informacje na temat zawodu mechatronika


all-electronics.de
Platforma internetowa branży elektrycznej, zawierająca m.in. aktualności, serwisy internetowe i artykuły fachowe

 
elektroniknet
Wspólny serwis internetowy czasopism fachowych Markt&Technik, Elektronik, Elektronik Automotive, DESIGN&ELEKTRONIK oraz Computer&AUTOMATION


Karriere im Maschinenbau

Portal internetowy Stowarzyszenia Niemieckich Producentów Maszyn i Urządzeń [Verband deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.] poświęcony nauce zawodu, studiom i praktykom zawodowym na kierunkach związanych z budową maszyn.

Mechatronik.info
Portal internetowy zajmujący się projektowaniem, rozwojem I integracja systemów mechatronicznych

 
Mechatronik-Portal
Platforma internetowa poświęcona mechatronice


metallhandwerk.de
Strona internetowa wydana przez Niemieckie Zrzeszenie Rzemiosł Branży Metalowej [Bundesverband Metall - Vereinigung Deutscher Metallhandwerke]

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

channel-e
We wspóółpracy z serwisem Jobware.de czasopismo fachowe Fachmagazin für Elektronik prezentuje na swoich stronach giełdę pracy dla fachowców z branż elektronika i technika informatyczna


http://www.icjobs.de
Obszerna oferta, zwłaszcza w dziedzinie zawodów technicznych


http://www.backinjob.de
Oferty miejsc pracy i giełda możliwości podjęcia nauki zawodu z podziałem na branże

Elektronikbranche.de
Giełda pracy dla zawodów z branży elektrycznej i elektronicznej. Oferty obejmują stanowiska począwszy od technika serwisanta do programisty systemowego
 
http://jobboerse.arbeitsagentur.de
Giełda pracy Federalnej Agencji d.s. Pracy

https://www.vipma.de
Wirtualne biuro pośrednictwa pracy dla branż budowa maszyn i technika automatyzacyjna przedstawia oferty dla praktycznie wszystkich zawodów oraz różnorodne możliwości kształcenia zawodowego dla tych dziedzin


http://www.stepstone.de
Duża giełda ofert pracy dla przemysłu i usług. Wybór z dużej liczby ofert ułatwia możliwość filtrowania informacji pod kątem regionu i branży, których dotyczą. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie całych fragmentów tekstu oraz otrzymywanie interesujących ofert dzięki usłudze „Jobagent”


http://www.fertigung-online.de

Giełda ofert pracy w przemyśle wytwórczym i rzemiośle. Kliknięcie na jedno z ogłoszeń w oferowanej liście linków otwiera okienko z dokładnymi informacjami o danej ofercie


http://www.cad.de
Internetowa giełda pracy dla specjalistów CAD/CAM, kreślarzy, pracowników serwisowych, handlowców, ale także dla pracowników biurowo-administracyjnych w branżach technicznych. Oferuje łatwą w obsłudze funkcję wyszukiwania ofert i obszerne informacje o ofertach pracy


http://www.jobpilot.de
Giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe

 
http://www.jobsuche.de
Giełda pracy z możliwością wyszukiwania ofert z konkretnego regionu

 
http://www.jobrobot.de
Giełda pracy z podziałem na branże i regiony

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Nauka zawodu w Niemczech
W przypadku nauki zawodu w systemie dualnym (która odbywa się równolegle w przedsiębiorstwie i szkole zawodowej) dla obywateli państw członkowskich UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz EFTA nie obowiązują żadne ograniczenia. O podjęcie nauki mogą się oni starać bezpośrednio w wybranym przedsiębiorstwie.
Dla obywateli Bułgarii i Rumunii do dnia 31.12.2013 obowiązują inne uregulowania, gdyż umowa o podjęcie nauki zawodu stanowi formę umowy o pracę, a tym samym podlega obowiązującym w tym zakresie ograniczeniom. W przypadku, gdy niemiecki pracodawca zamierza zatrudnić ucznia będącego obywatelem któregoś z tych krajów, musi w pierwszej kolejności wystąpić do odpowiedniej terytorialnie Agencji d.s. Pracy o przeprowadzenie kontroli lokalnego rynku pracy.
Do wszystkich szkół państwowych i prywatnych (np. szkół zawodowych typu Fachschule i Berufsfachschule) obywatele wszystkich krajów członkowskich EU-27 i EFTA mogą uczęszczać bez ograniczeń.
Studia w Niemczech
Osoby z państw członkowskich EU-27 oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego we wszelkich sprawach związanych ze studiami na uczelniach niemieckich mają te same prawa, co obywatele Niemiec, a przede wszystkim nie muszą uiszczać wyższego czesnego.
Osoby zamierzające ukończyć w Niemczech studia w trybie dziennym, muszą wystąpić o dopuszczenie do nich na wybranym uniwersytecie lub szkole wyższej za pośrednictwem portali internetowych "Hochschulstart" lub "uni-assist". Dokładniejsze informacje i porady w języku niemieckim można znaleźć tutaj.
W celu podjęcia studiów konieczne jest przedłożenie następujących dokumentów:
- ważny dokument podróży (paszport) lub dokument potwierdzający przynależność państwową w połączeniu z urzędowym dokumentem tożsamości zawierającym zdjęcie;
- formularz wniosku (do pobrania na stronach internetowych wybranego uniwersytetu, szkoły wyższej lub bezpośrednio w dziekanacie uczelni);
- dokumenty potwierdzające uprawnienia do podjęcia studiów wyższych, jak np. High School Diploma, Gaokao, Matura, A-Levels, Bachillerato, świadectwo dojrzałości (oryginał lub potwierdzona kopia, w przypadku dokumentów wystawionych za granicą z uwierzytelnionym tłumaczeniem). O tym, czy ukończony poziom kształcenia jest uznawany za równoważny z niemieckim można przekonać się na portalach internetowych DAAD lub ANABIN;
- jeżeli jest to wymagane, dokumenty potwierdzające szczególne predyspozycje (np. dokumenty potwierdzające zdanie egzaminów wstępnych na innych uczelniach). Obowiązuje to zwłaszcza w przypadku studiów na kierunkach: architektura, stomatologia, medycyna, farmacja itp.;
- dokument potwierdzający wystarczająca znajomość języka niemieckiego (w przypadku studiów międzynarodowych, również odnośnie innych wymaganych języków obcych);
- dokument potwierdzający fakt objęcia ubezpieczeniem chorobowym (niemieckojęzyczne informacje na ten temat można znaleźć tutaj). Bez ubezpieczenia chorobowego nie można podjąć studiów;
- zdjęcia paszportowe do legitymacji studenckiej.
Ze względu na dużą niezależność niemieckich uniwersytetów i szkół wyższych przed kandydatami mogą być stawiane dodatkowe warunki przyjęcia lub ustanawiane egzaminy wstępne (wspomnieć tu można choćby o wymaganych na niektórych uczelniach dodatkowych listach motywacyjnych lub konieczności potwierdzenia szczególnych uzdolnień artystycznych).
Po wjeździe na terytorium Niemiec (wiza nie jest już wymagana) należy zgłosić się w miejscowym urzędzie meldunkowym i złożyć wniosek o zameldowanie.

Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.
Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE muszą z reguły posiadać ważną wizę uprawniającą do wjazdu na terytorium Niemiec, zezwolenie na pobyt w celu odbycia studiów oraz, w celu podjęcia pracy, zezwolenie na pracę. O tym, czy wymogi te odnoszą się również do Ciebie, możesz uzyskać informacje tutaj lub w niemieckich ambasadach i konsulatach na terenie Twojego kraju.

Osoby z państw trzecich lub osoby posiadające status bezpaństwowca powinny na stronie internetowej International Office, w dziekanacie wybranej szkoły wyższej lub uniwersytetu lub na obsługującym akademickie sprawy międzynarodowe portalu uni-assist zasięgnąć informacji, czy ich poziom wykształcenia upoważniający do podjęcia studiów wyższych jest uznawany za równoważny z niemieckim. Jeżeli okaże się, że tak nie jest, kandydat musi złożyć egzamin potwierdzający. Cudzoziemcy chcący studiować w szkole wyższej (nie chodzi tu o uczelnie posiadające status uniwersytetu, ale o dawne wyższe szkoły zawodowe) na terenie Badenii-Wirtembergii, powinni zwrócić się w sprawie ustalenia uprawnień do podjęcia studiów do tutaj.

Przed wjazdem na terytorium Niemiec należy zatroszczyć się o następujące sprawy:
- należy przedłożyć potwierdzenie posiadania środków finansowych, wystarczających na sfinansowanie studiów i życia w Niemczech (obecnie jest to kwota 643 euro na każdy miesiąc okresu nauki). Dodatkowe informacje na ten temat znajdziesz tutaj);
- należy zatroszczyć się również o ubezpieczenie chorobowe.

Poza tym dodatkowo obowiązują wszystkie wymogi, które stawiane są przed obywatelami państw członkowskich UE-17 lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.  
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

UE, EOG i Szwajcaria
Zasadniczo obywatele państw członkowskich UE, EOG oraz Szwajcarii mogą mieszkać i pracować na terenie Niemiec. Do wykonywania zawodu w Niemczech ewentualnie może być konieczne uzyskanie państwowej licencji. Zalecamy zasięgnięcie informacji na temat procedur uznawania kwalifikacji w Brandenburgii.

Osoby będące obywatelami Rumunii i Bułgarii do dnia 31.12.2013 podlegają jeszcze obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę. Podjęcie pracy jest możliwe tylko w wypadku, jeżeli odpowiednia terytorialnie Agencja d.s. Pracy udzieli na to zezwolenia.


Więcej informacji na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronach internetowych Federalnej Agencji d.s. Pracy oraz Komisji Europejskiej
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE w celu podjęcia pracy na terytorium Niemiec muszą posiadać tytuł prawny zezwalający na pobyt, który zapewnia również prawo podjęcia pracy. Należy bowiem pamiętać, że istnieją różne rodzaje tytułów prawnych zezwalających na pobyt w Niemczech. Z wyjątkiem Australii, Izraela, Japonii, Kanady, Korei Południowej, Nowej Zelandii oraz USA, obywatele wszystkich innych państw trzecich muszą przed wjazdem na terytorium Niemiec wystąpić do odpowiedniego dla miejsca zamieszkania niemieckiego przedstawicielstwa dyplomatycznego z wnioskiem o przyznanie odpowiedniego tytułu prawnego zezwalającego na pobyt.

Uproszczone uregulowania dotyczące pobytu na terytorium Niemiec obowiązują od maja 2012 dla obywateli państw spoza UE, którzy posiadają wyższe wykształcenie (lub porównywalne kwalifikacje) dzięki tzw. „europejskiej niebieskiej karcie”. Taki tytuł prawny zezwalający na pobyt otrzymują osoby pozostające w stosunku pracy, z kwotą wynagrodzenia co najmniej 44.800 euro brutto. Po trzech latach pozostawania w stosunku pracy wydawane jest zezwolenie na osiedlenie się.


Więcej informacji na temat pobytu na terytorium Niemiec można znaleźć na stronie internetowej niemieckiego Urzędu Spraw Zagranicznych w dziale Einreisebestimmungen für Deutschland, Visa.
Informacje na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronie internetowej Federalnej Agencji d.s. Pracy .
Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)
IG Metall Ostbrandenburg
Peter Ernsdorf
Zehmeplatz 11
D-15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335-554990
Telefon: +49 (0)335 - 5549734
E-mail: ostbrandenburg@igmetall.de
do strony głównej
IG Metall Ostbrandenburg

Servicegesellschaft mbH für Mitglieder der IG Metall
Baseler Platz 2
D-60329 Frankfurt (Main)
Deutschland
Telefon: +49 (0)69 - 9002 176-0
Telefon: +49 (0)69 - 9002 176-20
E-mail: info@igmservice.de
do strony głównej
Servicegesellschaft mbH für Mitglieder der IG Metall

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Keithstraße 1/3
10787 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 111
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)
Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.
Lyoner Strasse 18
D-60528 Frankfurt (Main)
Deutschland
Telefon: +49 69 6603 0
Telefon: +49 69 6603-1511
E-mail: Kommunikation@vdma.org
do strony głównej
Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej
IHK Ostbrandenburg

Pośrednicy i urzędy pracy
EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Regina Gebhardt-Hille
Bergerstr. 30
16225 Eberswalde
Deutschland
Telefon: +49 3334 374615
E-mail: regina.gebhardt-hille@arbeitsagentur.de
do strony głównej
EURES-Beratung

Pracodawcy o dużym znaczeniu w regionie
Bleichert Automation GmbH & Co. KG
Beeskower Straße 114
15890 Eisenhüttenstadt
Deutschland
Telefon: +49 (0) 3364- 77350
E-mail: hwendemuth@bleichert.de
do strony głównej
Bleichert Automation GmbH & Co. KG

Stadtwerke Eisenhüttenstadt GmbH
Lindenallee 21
15890 Eisenhüttenstadt
Deutschland
Telefon: +49 (0) 33 64 77 17-0
Telefon: +49 (0) 33 64 77 17-217
E-mail: info@swehst.de
do strony głównej
Stadtwerke Eisenhüttenstadt GmbH

VÖLKL Eisenhüttenstadt GmbH
Beeskower Straße 11
15890 Eisenhüttenstadt
Deutschland
Telefon: +49 (0) 33 64 29 20-10
Telefon: +49 (0) 33 64 29 20-50
E-mail: bewerbung@voelkl-ehst.de
do strony głównej
VÖLKL Eisenhüttenstadt GmbH

Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH
Personalmanagement
Marcus Lemke
Karl-Marx-Straße 195
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 335 55 33 215
E-mail: Marcus.Lemke@stadtwerke-ffo.de
E-mail: Marcus.Lemke@stadtwerke-ffo.de
do strony głównej
Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH

Yamaichi Electronics Deutschland Manufacturing GmbH
Werner-von-Siemens-Strasse 9
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 335-6101650
E-mail: jobs@yamaichi.de
do strony głównej
Yamaichi Electronics Deutschland Manufacturing GmbH

EMIS Electrics GmbH
Neckarsulmerstraße 3-5
03222 Lübbenau/Spreewald
Deutschland
Telefon: +49 (0) 3542 8875-7586
E-mail: arauhut@emis-electrics.de
do strony głównej

BIOTRONIK SE & Co.KG
Woermannkehre 1
12359 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0) 30 68905 0
Telefon: +49 (0) 30 68440 60
do strony głównej

Deutsch Bahn
Bahnhof Frankfurt (Oder)
Bahnhofsplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
do strony głównej

Instytucje kontaktowe w sprawach związanych z kształceniem zawodowym
Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg
Aus- und Weiterbildung
Holger Müller
Puschkinstraße 12 b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 5621-1524
Telefon: +49 335 5621-1196
E-mail: mueller@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch
Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg

Pozostałe ważne adresy kontaktowe
Bundesagentur für Arbeit
Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV)
Villemombler Straße 76
D-53107 Bonn
Deutschland
Telefon: +49 (0)228 713 13 13
Telefon: +49 (0)228 713 270 1111
E-mail: zav-auslandsvermittlung@arbeitsagentur.de
do strony głównej
Bundesagentur für Arbeit

IHK -Projektgesellschaft mbH
Internationale Zusammenarbeit
Puschkinstraße 12 b
D-15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 5621-2310
Telefon: +49 (0)335 5621-2001
E-mail: projekt@ihk-projekt.de
do strony głównej
IHK -Projektgesellschaft mbH

Kontakty w sprawach związanych z uznawalnością wykształcenia
IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung
Julia Lexow-Kapp
Heinrich-Mann-Allee 103
14473 Potsdam
Deutschland
Telefon: +49331866-5274
E-mail: julia.lexow-kapp[at]masf.brandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, russisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung in Ostbrandenburg
Logenstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 55345922
Telefon: +49335 55345903
E-mail: integra@kowa-ffo.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, polnisch, englisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle
bbw Bildungszentrum Ostbrandenburg GmbH
Potsdamer Straße 1-2
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 5569 322
Telefon: +49 335 5569 403
E-mail: joanna.rynkiewicz@bbw-ostbrandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, polnisch
IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle

Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Wojewodschaft Lubuskie - Brandenburg 2007-2013
IHK Projektgesellschaft mbH
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.