Oferta

Informatyk specjalista integracji systemów informatycznych

Niemcy
Porównaj zawody:
  • Informacja
Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

W przypadku zawodu informatyk specjalista integracji systemów informatycznych stosowana formą kształcenia jest z reguły nauka zawodu w systemie dualnym, którą realizuje się równolegle w zakładzie pracy i szkole zawodowej. Nauka tego zawodu odbywa się zarówno przedsiębiorstwach sfery przemysłowej i handlowej, jak i w rzemiośle. Specjalizacja w kierunku integracja systemów informatycznych następuje od trzeciego roku nauki.

Kształcenie w tym zawodzie jest rozszerzane w jednym z następujących obszarów zastosowań:

- Centra obliczeniowe,
- Sieci komputerowe,
- Sieci klient-serwer,
- Sieci naziemne,
- Sieci radiowe.

Nauka tego zawodu oferowana jest również w systemie wyłącznie szkolnym.

Osoby niepełnosprawne mają ponadto możliwość odbycia nauki tego zawodu w jednym z zakładów kształcenia zawodowego [Berufsbildungswerk] lub w innej jednostce rehabilitacji zawodowej. Informacje na ten temat można znaleźć tutaj lub w zespole doradczym dla osób niepełnosprawnych odpowiedniej terytorialnie Agencji d.s. Pracy.

Bliższe informacje na temat nauki zawodu w systemie wyłącznie szkolnym oraz w ramach systemu rehabilitacji zawodowej zawiera bank danych KURSNET.

Informacje o nauce zawodu w systemie szkolnym można znaleźć tutaj.

Informacje o nauce zawodu w systemie rehabilitacji zawodowej można znaleźć tutaj.

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Informatycy specjaliści integracji systemów informatycznych opracowują i realizują projekty systemów informatycznych i komunikacyjnych wg życzeń klientów. W tym celu łączą komponenty sprzętowe i programowe w skomplikowane systemy sieciowe. Poza tym udzielają porad i szkolą użytkowników.

 

Analiza sieciowych potrzeb klienta

Zanim w przedsiębiorstwie bądź u klienta indywidualnego zostanie założona sieć, informatycy specjaliści integracji systemów informatycznych analizują indywidualne potrzeby i życzenia odnośnie instalowanej lub uruchamianej infrastruktury informatycznej. Zastosowanie znajduje przy tym posiadana przez nich wiedza z zakresu techniki, ekonomiki zarządzania i organizacji przedsiębiorstwa. Po wyrobieniu sobie dokładnego wyobrażenia o na temat oczekiwanych zdolności sieci pod kątem sprzętowym i programowym przystępują do jej planowania: Ile komputerowych stanowisk roboczych powinno zostać urządzonych? Które z nich powinny dysponować własna drukarką? Czy planowane są bezprzewodowe połączenia z Internetem? Informatycy specjaliści integracji systemów informatycznych biorą przy tym pod uwagę nie tylko aktualne możliwości sieci, ale również możliwość jej rozbudowy. Jest to ważne np. podczas przygotowania okablowania. Poza tym doradzają klientom w sprawie wyboru odpowiedniego sprzętu i dlatego muszą znać aktualną sytuację na rynku i posiadać bieżące informacje o nowych produktach. W tym celu posługują się literatura fachową, która poczęci jest angielskojęzyczna.

Instalacja i konfiguracja sieci

Na miejscu u klienta informatycy zakładają sieć i łączą komputery z serwerami oraz urządzeniami peryferyjnymi, takimi jak faksy i drukarki. Po zainstalowaniu lub skonfigurowaniu systemów operacyjnych przeprowadzają testy. Sprawdzają, czy wszystkie drukarki zostały udostępnione, czy komunikacja pomiędzy poszczególnymi komputerami przebiega bez problemów. Na koniec sporządzają dokumentację i instrukcje na temat pracy z siecią, przy pomocy których użytkownicy lub zewnętrzni administratorzy sieci będą mogli sieć obsługiwać lub rozbudowywać. Sami również mogą zajmować się konserwacją sieci, tzn. rozszerzaniem jej funkcji lub dopasowywaniem do zmian w systemie oprogramowania. Stosują przy tym coraz częściej aplikacje z systemu usług cloud computing. Cloud computing obejmuje infrastrukturę IT on demand, tzn. systemy operacyjne, aplikacje i zasoby pamięci są do dyspozycji online i mogą zostać dostosowane do konkretnych potrzeb klienta. Informatycy specjaliści integracji systemów informatycznych sa odpowiedzialni również za bezpieczeństwo sieci. Komponenty sprzętowe i programowe muszą być chronione przed nielegalnym dostępem odpowiednimi strategiami filtrowania danych i zabezpieczenia ich przed wirusami, transfer danych musi bezpieczny, stosowane muszą być odpowiednie techniki szyfrowania. Również w sytuacjach, kiedy wystąpi jakiś błąd bądź zastrajkuje serwer, informatycy muszą być do dyspozycji i usunąć usterki. Udzielają także na miejscu u klienta porad i instrukcji związanych z obsługą sieci. Może to być realizowane indywidualnie lub w formie szkoleń, które sami planują, przygotowują i przeprowadzają.

Informatycy specjaliści integracji systemów informatycznych mają następujące zadania:

- planowanie i realizacja dostosowanych do potrzeb klienta rozwiązań informatycznych poprzez integrację komponentów sprzętopwych i programowych w skompliowane (połączone lub niepołączone w sieć) systemy informatyczne, np. systemy klient-serwer, systemy wielostanowiskowe, duże systemy komputerowe,
          · techniczne planowanie systemów,
          · instalowanie systemów,
          · świadczenie usług serwisowych i wsparcia,
- administrowanie i operowanie systemami informatycznymi we własnym przedsiębiorstwie lub u klienta (jako usługodawca),
          · instalowanie i konfigurowanie, zakładanie, uruchamianie i konserwacja systemów informatycznych klientów wewnętrznych i zewnętrznych,
         · ograniczenie występowania i usuwanie występujących zakłóceń w pracy za pomocą nowoczesnych systemów eksperckich i diagnostycznych,
- kierowanie projektami związanymi z planowaniem, instalacją, rozbudową i konserwacją systemów komputerowych i sieciowych, łącznie z komponentami sprzętowymi i oprogramowaniem systemowym w odniesieniu do różnych zastosowań (centra komputerowe, sieci komputerowe, systemy klient-serwer, sieci naziemne i radiowe),
          · udzielanie klientom porad, wsparcia i informacji podczas wyboru i użytkowania komputerów i sieci,
          · instalowanie i użytkowanie sieci,
          · instalowanie systemów komputerowych odpowiadających wymaganiom klienta i przekazywanie ich klientowi,
          · analizowanie i usuwanie problemów występujących podczas użytkowani komputerów i sieci,
          · tworzenie dokumentacji, np. dokumentacji systemu, podręczników użytkownika, pomocy online,
          · stosowanie zasad zarządzania projektami i metod programistycznych podczas usuwania problemów z użytkowaniem systemu,
          · prezentowanie rozwiązań systemowych,
          · instalowanie i konserwacja komponentów programowych służących zabezpieczeniu sieci, np. filtrów i programów antywirusowych,
          · w razie potrzeby ocena istniejących systemów pod kątem energooszczędności i wsparcie klienta podczas zmiany sprzętu na bardziej przyjazny dla środowiska naturalnego.

Ponadto informatycy specjaliści integracji systemów informatycznych wykonują następujące czynności:

- obserwowanie rynku technologii i systemów informatycznych oraz sprzętu informatycznego i oprogramowania,
- organizowanie i prowadzenie szkoleń dla użytkowników.

Jednostki realizujące kształcenie

Na terenie regionu kształcenie w zawodzie informatyk specjalista – programista aplikacji użytkowych prowadzą m.in. wymienione zakłady pracy i szkoły.

 
DAA Bildungsstätte
Strausberg (weitere Standorte Fürstenwalde, Eberswalde, Frankfurt/Oder)
Spittelgasse 2
15344 Strausberg
Deutschland
Telefon: +49 (0)3341 35999-0
Telefon: +49 (0)3341 35999-18
E-mail: Jacqueline.Krueger@daa.de
do strony głównej
DAA Bildungsstätte

Oberstufenzentrum Informations- und Medizintechnik
Haarlemer Straße 23 – 27
12359 Berlin-Neukölln
Deutschland
Telefon: +49 (0) 30-225027-800
Telefon: +49 (0) 30-225027-809
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Warunki rozpoczęcia nauki zawodu

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym [Berufsbildungsgesetz] lub Ustawie o rzemiośle [Handwerksordnung], nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Przedsiębiorstwa zatrudniają jednak przeważnie kandydatów do nauki zawodu informatyk specjalista integracji systemów informatycznych legitymujących się posiadaniem poziomu wykształcenia upoważniającego do podjęcia nauki w szkołach wyższych.

 

Nauka zawodu w placówkach szkolnych

Szkoły ustalają własne kryteria przyjęcia. Część z nich wymaga posiadania średniego poziomu wykształcenia wg klasyfikacji niemieckiej, odpowiadającego ukończeniu np. Realschule. Informacje na ten temat zawiera bank danych KURSNET.

Przygotowawcze kursy kwalifikacyjne

Pomocne w rozpoczęciu nauki zawodu są organizowane w przedsiębiorstwach przygotowawcze kursy kwalifikacyjne [Einstiegsqualifizierung, w skrócie EQ]. Informacje na ich temat można znaleźć tutaj.

Wymagany poziom wykształcenia wg przepisów prawnych

Według Ustawy o kształceniu zawodowym [Berufsbildungsgesetz] nie ma żadnych warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego.

Wymagany poziom wykształcenia w praktyce

W roku 2008 naukę zawodu podjęło 3.771 przyszłych specjalistów informatyków. 56% z nich posiadało wykształcenie upoważniające do podjęcia nauki w szkołach wyższych, 29% posiadało średni poziom wykształcenia, 3%, posiadało niższy poziom wykształcenia (odpowiadający ukończeniu Realschule) a 2% nie ukończyło wcześniej żadnej szkoły. Pięć procent ukończyło wcześniej szkoły zawodowe.

Inne warunki rozpoczęcia nauki

W niektórych przypadkach minimalny wiek kandydatów do rozpoczęcia nauki tego zawodu określany jest na 18 lat.

Poza tym warunkiem dopuszczenia jest zaliczenie z wynikiem pozytywnym testu przydatności do zawodu.

Zgodnie z § 32 Ustawy o ochronie pracy osób niepełnoletnich podejmujące pracę zawodową osoby niepełnoletnie (poniżej osiemnastego roku życia), mogą zostać zatrudnione tylko wtedy, kiedy przedłożą zaświadczenie o przejściu wstępnych badań lekarskich. 

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.


Skrócenie okresu nauki

- Na wspólny wniosek ucznia i przedsiębiorstwa, w którym odbywa się nauka zawodu, składany do jednostki odpowiedzialnej za kształcenie zawodowe, okres nauki ulega skróceniu, jeżeli można oczekiwać osiągnięcia celu nauki w czasie krótszym od przewidzianego. Czas, o który zostaje skrócony okres nauki, jest różny i zależy od ukończonego przed podjęciem nauki zawodu poziomu wykształcenia. W uzasadnionych przypadkach wniosek może dotyczyć również skrócenia dziennego lub tygodniowego wymiaru godzinowego praktycznej nauki zawodu [Teilzeitberufsausbildung]. 

- Rządy poszczególnych krajów związkowych mogą ustalić warunki zaliczenia okresów nauki w szkołach oraz innych placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Warunkiem jest zaliczenia okresu nauki jest wspólny wniosek ucznia i przedsiębiorstwa, w którym odbywa się nauka zawodu, składany do jednostki odpowiedzialnej za kształcenie zawodowe.


- Przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

- W uzasadnionych przypadkach możliwe jest skrócenie okresu nauki zawodu dla uczniów, którzy z wynikiem pozytywnym ukończyli organizowane w przedsiębiorstwach przygotowawcze kursy kwalifikacyjne [Einstiegsqualifizierung].

Zakres programu nauczania

Podczas pierwszego roku nauki zawodu w przedsiębiorstwie uczniowie uczą się przykładowo:


- w jaki sposób odróżnia się systemy operacyjne i ich obszary zastosowań,

- na co należy zwracać uwagę podczas testowania systemów,

- w jaki sposób stosować logikę i metody programowania,

- w jaki sposób udzielać informacji i porad klientom,

- na czym polega łączenie danych i funkcji w obiekty, jak definiuje się klasy oraz w jaki sposób tworzone są diagramy hierarchii,

- na co należy zwracać uwagę podczas tworzenia koncepcji i planów testowania.

Podczas drugiego roku nauki zawodu uczniom przekazuje się m.in. wiedzę z następujących zakresów:

- w jaki interpretuje się rachunek kosztów przedsiębiorstwa do celów controllingu,

- na co należy zwracać uwagę przy projektowaniu modeli danych,

- czym różnią się od siebie poszczególne rodzaje architektury sieci,

- w jaki sposób stosuje się procedury wymiany danych,

- w jaki sposób dopasowuje się komponenty sprzętowe i programowe do istniejących systemów i jak się je uruchamia,

- w jaki sposób integruje się systemy architektury programowej w sieci,

- na co należy zwracać uwagę podczas dostosowywania i konfigurowania systemów operacyjnych.

W trzecim roku nauki, podczas którego następuje specjalizacja, uczniowie zapoznają się z następującymi zagadnieniami:

- w jaki sposób ustala się cele i metody szkoleń,

- w jaki sposób steruje się pracą systemów z uwzględnieniem specyfiki pracy przedsiębiorstwa klienta,

- w jaki sposób analizuje problemy występujące u użytkowników i jak przedstawić propozycje ich rozwiązania.

Poza tym uczniowie poszerzają lub pogłębiają swoje umiejętności i wiedzę w jednym z poniższych obszarów zastosowań:

- Centra obliczeniowe,
- Sieci komputerowe,
- Sieci klient-serwer,
- Sieci naziemne,
- Sieci radiowe.

Konkretny obszar zastosowań ustalany jest przez zakład pracy, w którym realizowana jest nauka zawodu.

Podczas całego okresu nauki zawodu uczniom przekazuje się np. wiedzę z następujących zakresów:

- w jaki sposób zorganizowane jest przedsiębiorstwo, w którym odbywają naukę zawodu oraz w jaki współpracuje ono z organizacjami gospodarczymi, urzędami i stowarzyszeniami,

- jakie wzajemne prawa i obowiązki wynikają z umowy o naukę zawodu,
- w jaki sposób stosowane są przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,
- w jaki sposób stosowane są przepisy związane z ochroną środowiska.

W szkole zawodowej przedmiotem zajęć teoretycznych sa następujące działy tematyczne:

- Zakład pracy i jego otoczenie,
- Procesy gospodarcze i organizacja zakładu,
- Źródła informacji i metody pracy,
- Proste systemy informatyczne,
- Specjalistyczny język angielski,
- Opracowywanie i udostępnianie systemów aplikacji,
- Sieciowe systemy informatyczne,
- Stosunki panujące na rynku i kontakty z klientami,
- Sieci publiczne, usługi,
- Konserwacja systemów informatycznych,
- Rachunkowość i controlling.

Wymiar godzin (teoria)

Wymiar godzin dla poszczególnych działów tematycznych podczas nauki zawodu informatyk specjalista integracji systemów informatycznych:

- Zakład pracy i jego otoczenie: 20 godzin
- Procesy gospodarcze i organizacja zakładu: 40 godzin
- Źródła informacji i metody pracy: 40 godzin
- Proste systemy informatyczne: 100 godzin
- Specjalistyczny język angielski: 60 godzin
- Opracowywanie i udostępnianie systemów aplikacji: 220 godzin
- Sieciowe systemy informatyczne: 140 godzin
- Stosunki panujące na rynku i kontakty z klientami: 60 godzin
- Sieci publiczne, usługi: 40 godzin
- Konserwacja systemów informatycznych: 120 godzin
- Rachunkowość i controlling: 40 godzin

Łącznie: 880 godzin

Przegląd treści programowych, obejmowanych przez poszczególne działy tematyczne można znaleźć w ramowym planie nauczania tutaj.

Wymiar godzin (praktyka)

Wymiar zajęć praktycznych, poza zajęciami teoretycznymi w szkole zawodowej, wynosi 26-32 godzin tygodniowo.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna.

W związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą jednakże powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub, w niektórych przypadkach, zakwaterowania poza miejscem zamieszkania ucznia.

Możliwości uzyskania wsparcia finansowego

Po spełnieniu określonych warunków uczniowie mogą otrzymać stypendium na okres nauki zawodu [Berufsausbildungsbeihilfe, w skrócie BAB]. Informacji na ten temat udzielają odpowiednie terytorialnie Agencje d.s. Pracy. Na temat warunków otrzymania oraz wysokości możliwego stypendium informuje odpowiednia ulotka Federalnej Agencji d.s. Pracy. Dostępny w sieci kalkulator wysokości stypendium na okres nauki zawodu można znaleźć tutaj.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki.

Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego. W pewnych warunkach, np. kiedy w danym zakładzie pracy nie obowiązują układy taryfowe, możliwe jest również swobodne ustalenie wysokości wynagrodzeń za okres nauki zawodu.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie mogą w poszczególnych latach nauki otrzymywać miesięcznie następujące wynagrodzenia za okres nauki zawodu:

- w pierwszym roku nauki – od 665 do 728 euro,

- w drugim roku nauki – od 724 do 784 euro,

- w trzecim roku nauki – od 796 do 859 euro,

Wskazówka:

Uczniowie pobierający naukę tego zawodu w systemie wyłącznie szkolnym nie otrzymują wynagrodzenia za okres nauki zawodu.


Źródło:

Bank danych na temat wynagrodzeń za okres nauki zawodu [Datenbank Ausbildungsvergütungen (DAV)] Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego [Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)].

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Przedstawione poniżej dane są danymi orientacyjnymi, mającymi na celu przedstawienie rozpiętości wysokości wynagrodzeń i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku przed pracownikiem wymagań. Poza tym z reguły zwraca się uwagę na posiadane przez niego doświadczenie oraz odpowiedzialność.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne. W zależności od regionu i branży występują różnice w wysokości zarobków.

Przykładowe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze brutto może w tym zawodzie wynosić zgodnie z układami taryfowymi od 2.450 do 2.848 euro. 

Układy taryfowe

W przypadku specjalistów informatyków mogą obowiązywać różne układy taryfowe. Podstawowym kryterium ich stosowania jest branża, w której informatyk jest zatrudniony. W grę mogą tu wchodzić układy taryfowe np. dla służb publicznych albo przemysłu metalowego i elektrotechnicznego.

Patrz również:
Informacje Przemysłowego Związku Zawodowego Branży Metalowej [IG Metall] na temat taryf w przemyśle metalowym i elektrotechnicznym.
Informacje na temat Układu taryfowego dla służb publicznych krajów związkowych [Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder] z podziałem na Strefy taryfowe Zachód i Wschód.

Możliwości dalszego kształcenia

Perspektywy

Ukończenie nauki z wynikiem pozytywnym i rozpoczęcie pracy zawodowej jest dopiero początkiem. Warunkiem odniesienia sukcesu zawodowego jest bycie na bieżąco i ciągłe uzupełnianie, pogłębianie i dopasowywanie do aktualnych trendów własnej wiedzy fachowej dzięki różnym formom kształcenia ustawicznego. Innymi możliwościami są wyspecjalizowanie się w jakiejś węższej dziedzinie, kontynuacja kształcenia zapewniająca awans zawodowy lub podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej.


Osoby chcące zdobyć doświadczenie i pracować za granicą mogą pójść drogą pogłębienia znajomości języków obcych i zdobywania kwalifikacji międzynarodowych.

Zdobywanie kwalifikacji i specjalizacja

Nowe technologie w dziedzinie komputerowej obróbki danych są wyzwaniem, któremu informatycy specjaliści integracji systemów informatycznych muszą sprostać na bieżąco.

Spektrum tematyczne form kształcenia ustawicznego dającego możliwość adaptacji zawodowej jest szerokie i sięga od zarządzania projektami w dziedzinie elektronicznej obróbki danych, poprzez analizę systemów informatycznych, aż po programowanie systemowe. Informatycy specjaliści integracji systemów informatycznych, którzy chcieliby się wyspecjalizować w konkretnej dziedzinie również znajdą odpowiednie oferty.

Kształcenie ustawiczne zapewniające awans zawodowy (przykłady)

Technik:
- Technik z egzaminem państwowym w specjalności informatyka, priorytet informatyka techniczna

Specjaliści, Ekonomiści:
- Specjalista zarządzania komputerowego
- Ekonomista – specjalista przetwarzania informacji

Inne:
- Projektant oprogramowania komputerowego

- Informatyk przedsiębiorstwa

- Koordynator projektów IT

- Koordynator d.s. zapewnienie jakości IT
- Koordynator d.s. bezpieczeństwa IT

- Technik systemów przemysłowych

- Nauczyciel zawodów w systemie dualnym

- Administrator systemów informatycznych 
- Tester systemów informatycznych
 
Awans i studia

Osoby, które postawiły sobie za cel rozwój zawodowy, mogą również skorzystać z palety możliwości kontynuowania kształcenia zawodowego. Może to być zdanie np. egzaminu na projektanta sprzętu komputerowego lub projektanta oprogramowania komputerowego. Do sprawowania funkcji kierowniczych lub specjalnych, np. na średnim szczeblu kierowania, przygotowują również inne formy kształcenia ustawicznego, np. specjalista elektronicznej obróbki danych.

Kursy przygotowujące do egzaminów kończących formy kształcenia ustawicznego są oferowane częściowo w oparciu o metody E-Learning/Blended Learning. Ich uczestnicy nie uczą się jednak wyłącznie sami przy komputerach. Podczas kursu pozostają z reguły w kontakcie z wykładowcą, który jest do ich dyspozycji w sprawach merytorycznych i technicznych.

 
Informatycy specjaliści integracji systemów informatycznych, którzy legitymują się stopniem wykształcenia upoważniającym do podjęcia nauki w szkołach wyższych lub uzyskali go podczas nauki w szkole zawodowej, mogą podjąć studia i uzyskać np. tytuł licencjata na informatyka. Po spełnieniu określonych warunków, możliwe jest również podjęcie studiów bez wcześniejszego ukończenia odpowiedniego stopnia wykształcenia.


Informacje na temat warunków podjęcia nauki w szkołach wyższych w poszczególnych krajach związkowych znajdziesz tutaj.

Wskazówka na temat możliwości wsparcia finansowego

Dla szczególnie uzdolnionych młodych fachowców istnieje możliwość otrzymania stypendium i wsparcia podczas korzystania z form kształcenia ustawicznego lub studiów wyższych.

Więcej informacji na temat tego stypendium znajdziesz tutaj.


Samodzielna działalność gospodarcza

Osoby chcące się usamodzielnić mogą zgłosić działalność gospodarczą i założyć lub przejąć zakład oferujący usługi informatyczne lub sklep komputerowy.
Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

http://infobub.arbeitsagentur.de

Portal informacyjny Federalnej Agencji d.s. Pracy
 
www.aubi-plus.de
Informacje na temat kształcenia zawodowego i form kształcenia ustawicznego
 
www.bitcom.org
Strona internetowa Federalnego Zrzeszenia Gospodarki Informacyjnej, Telekomunikacji i Nowych Mediów [Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V.]
 
www.it-berufe.de
Portal informacyjny poświęcony zawodowi specjalisty informatyka
 
www.vdma.org
Sekcja software w Stowarzyszeniu Niemieckich Producentów Maszyn i Urządzeń [Verband deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.]


www.gi-ev.de
Strona internetowa Towarzystwa Informatycznego [Gesellschaft für Informatik e.V.]
 
www.lehrstellen-oberbayern.de
Miejsca nauki zawodu i informacje o nauce zawodu w systemie dualnym dla regionu Górnej Bawarii

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

www.monster.de

Prywatny portal internetowy poświęcony możliwościom kariery zawodowej


www.joboerse.arbeitsagentur.de
Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy

www.jobscout24.de
Oferty pracy dla fachowców i kadr kierowniczych


www.lehrstellen-oberbayern.de
Miejsca nauki zawodu i informacje o nauce zawodu w systemie dualnym dla regionu Górnej Bawarii

Miejsca nauki zawodu i informacje o nauce zawodu w systemie dualnym dla regionu Szwabii

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Nauka zawodu w Niemczech
W przypadku nauki zawodu w systemie dualnym (która odbywa się równolegle w przedsiębiorstwie i szkole zawodowej) dla obywateli państw członkowskich UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz EFTA nie obowiązują żadne ograniczenia. O podjęcie nauki mogą się oni starać bezpośrednio w wybranym przedsiębiorstwie.
Dla obywateli Bułgarii i Rumunii do dnia 31.12.2013 obowiązują inne uregulowania, gdyż umowa o podjęcie nauki zawodu stanowi formę umowy o pracę, a tym samym podlega obowiązującym w tym zakresie ograniczeniom. W przypadku, gdy niemiecki pracodawca zamierza zatrudnić ucznia będącego obywatelem któregoś z tych krajów, musi w pierwszej kolejności wystąpić do odpowiedniej terytorialnie Agencji d.s. Pracy o przeprowadzenie kontroli lokalnego rynku pracy.
Do wszystkich szkół państwowych i prywatnych (np. szkół zawodowych typu Fachschule i Berufsfachschule) obywatele wszystkich krajów członkowskich EU-27 i EFTA mogą uczęszczać bez ograniczeń.
Studia w Niemczech
Osoby z państw członkowskich EU-27 oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego we wszelkich sprawach związanych ze studiami na uczelniach niemieckich mają te same prawa, co obywatele Niemiec, a przede wszystkim nie muszą uiszczać wyższego czesnego.
Osoby zamierzające ukończyć w Niemczech studia w trybie dziennym, muszą wystąpić o dopuszczenie do nich na wybranym uniwersytecie lub szkole wyższej za pośrednictwem portali internetowych "Hochschulstart" lub "uni-assist". Dokładniejsze informacje i porady w języku niemieckim można znaleźć tutaj.
W celu podjęcia studiów konieczne jest przedłożenie następujących dokumentów:
- ważny dokument podróży (paszport) lub dokument potwierdzający przynależność państwową w połączeniu z urzędowym dokumentem tożsamości zawierającym zdjęcie;
- formularz wniosku (do pobrania na stronach internetowych wybranego uniwersytetu, szkoły wyższej lub bezpośrednio w dziekanacie uczelni);
- dokumenty potwierdzające uprawnienia do podjęcia studiów wyższych, jak np. High School Diploma, Gaokao, Matura, A-Levels, Bachillerato, świadectwo dojrzałości (oryginał lub potwierdzona kopia, w przypadku dokumentów wystawionych za granicą z uwierzytelnionym tłumaczeniem). O tym, czy ukończony poziom kształcenia jest uznawany za równoważny z niemieckim można przekonać się na portalach internetowych DAAD lub ANABIN;
- jeżeli jest to wymagane, dokumenty potwierdzające szczególne predyspozycje (np. dokumenty potwierdzające zdanie egzaminów wstępnych na innych uczelniach). Obowiązuje to zwłaszcza w przypadku studiów na kierunkach: architektura, stomatologia, medycyna, farmacja itp.;
- dokument potwierdzający wystarczająca znajomość języka niemieckiego (w przypadku studiów międzynarodowych, również odnośnie innych wymaganych języków obcych);
- dokument potwierdzający fakt objęcia ubezpieczeniem chorobowym (niemieckojęzyczne informacje na ten temat można znaleźć tutaj). Bez ubezpieczenia chorobowego nie można podjąć studiów;
- zdjęcia paszportowe do legitymacji studenckiej.
Ze względu na dużą niezależność niemieckich uniwersytetów i szkół wyższych przed kandydatami mogą być stawiane dodatkowe warunki przyjęcia lub ustanawiane egzaminy wstępne (wspomnieć tu można choćby o wymaganych na niektórych uczelniach dodatkowych listach motywacyjnych lub konieczności potwierdzenia szczególnych uzdolnień artystycznych).
Po wjeździe na terytorium Niemiec (wiza nie jest już wymagana) należy zgłosić się w miejscowym urzędzie meldunkowym i złożyć wniosek o zameldowanie.

Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.
Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE muszą z reguły posiadać ważną wizę uprawniającą do wjazdu na terytorium Niemiec, zezwolenie na pobyt w celu odbycia studiów oraz, w celu podjęcia pracy, zezwolenie na pracę. O tym, czy wymogi te odnoszą się również do Ciebie, możesz uzyskać informacje tutaj lub w niemieckich ambasadach i konsulatach na terenie Twojego kraju.

Osoby z państw trzecich lub osoby posiadające status bezpaństwowca powinny na stronie internetowej International Office, w dziekanacie wybranej szkoły wyższej lub uniwersytetu lub na obsługującym akademickie sprawy międzynarodowe portalu uni-assist zasięgnąć informacji, czy ich poziom wykształcenia upoważniający do podjęcia studiów wyższych jest uznawany za równoważny z niemieckim. Jeżeli okaże się, że tak nie jest, kandydat musi złożyć egzamin potwierdzający. Cudzoziemcy chcący studiować w szkole wyższej (nie chodzi tu o uczelnie posiadające status uniwersytetu, ale o dawne wyższe szkoły zawodowe) na terenie Badenii-Wirtembergii, powinni zwrócić się w sprawie ustalenia uprawnień do podjęcia studiów do tutaj.

Przed wjazdem na terytorium Niemiec należy zatroszczyć się o następujące sprawy:
- należy przedłożyć potwierdzenie posiadania środków finansowych, wystarczających na sfinansowanie studiów i życia w Niemczech (obecnie jest to kwota 643 euro na każdy miesiąc okresu nauki). Dodatkowe informacje na ten temat znajdziesz tutaj);
- należy zatroszczyć się również o ubezpieczenie chorobowe.

Poza tym dodatkowo obowiązują wszystkie wymogi, które stawiane są przed obywatelami państw członkowskich UE-17 lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.  
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

UE, EOG i Szwajcaria
Zasadniczo obywatele państw członkowskich UE, EOG oraz Szwajcarii mogą mieszkać i pracować na terenie Niemiec. Do wykonywania zawodu w Niemczech ewentualnie może być konieczne uzyskanie państwowej licencji. Zalecamy zasięgnięcie informacji na temat procedur uznawania kwalifikacji w Brandenburgii.

Osoby będące obywatelami Rumunii i Bułgarii do dnia 31.12.2013 podlegają jeszcze obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę. Podjęcie pracy jest możliwe tylko w wypadku, jeżeli odpowiednia terytorialnie Agencja d.s. Pracy udzieli na to zezwolenia.


Więcej informacji na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronach internetowych Federalnej Agencji d.s. Pracy oraz Komisji Europejskiej
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE w celu podjęcia pracy na terytorium Niemiec muszą posiadać tytuł prawny zezwalający na pobyt, który zapewnia również prawo podjęcia pracy. Należy bowiem pamiętać, że istnieją różne rodzaje tytułów prawnych zezwalających na pobyt w Niemczech. Z wyjątkiem Australii, Izraela, Japonii, Kanady, Korei Południowej, Nowej Zelandii oraz USA, obywatele wszystkich innych państw trzecich muszą przed wjazdem na terytorium Niemiec wystąpić do odpowiedniego dla miejsca zamieszkania niemieckiego przedstawicielstwa dyplomatycznego z wnioskiem o przyznanie odpowiedniego tytułu prawnego zezwalającego na pobyt.

Uproszczone uregulowania dotyczące pobytu na terytorium Niemiec obowiązują od maja 2012 dla obywateli państw spoza UE, którzy posiadają wyższe wykształcenie (lub porównywalne kwalifikacje) dzięki tzw. „europejskiej niebieskiej karcie”. Taki tytuł prawny zezwalający na pobyt otrzymują osoby pozostające w stosunku pracy, z kwotą wynagrodzenia co najmniej 44.800 euro brutto. Po trzech latach pozostawania w stosunku pracy wydawane jest zezwolenie na osiedlenie się.


Więcej informacji na temat pobytu na terytorium Niemiec można znaleźć na stronie internetowej niemieckiego Urzędu Spraw Zagranicznych w dziale Einreisebestimmungen für Deutschland, Visa.
Informacje na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronie internetowej Federalnej Agencji d.s. Pracy .
Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)
ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Frank Ploß
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: BZ.ffo@verdi.de
do strony głównej
ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Keithstraße 1/3
10787 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 111
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)
IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej
IHK Ostbrandenburg

Pośrednicy i urzędy pracy
PepComm GmbH
Mahlsdorfer Straße 61b
15366 Hoppegarten
Deutschland
Telefon: +49 (0) 30/ 3466 2957
Telefon: +49 (0) 30/3466 2958
E-mail: kontakt@pepcomm.eu
do strony głównej
PepComm GmbH

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Regina Gebhardt-Hille
Bergerstr. 30
16225 Eberswalde
Deutschland
Telefon: +49 3334 374615
E-mail: regina.gebhardt-hille@arbeitsagentur.de
do strony głównej
EURES-Beratung

Pracodawcy o dużym znaczeniu w regionie
IHP GmbH
Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik
Im Technologiepark 25
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 335 5625 0
Telefon: +49 (0)335 5625 300
E-mail: ihp@ihp-microelectronics.com
do strony głównej
IHP GmbH

BIOTRONIK SE & Co.KG
Woermannkehre 1
12359 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0) 30 68905 0
Telefon: +49 (0) 30 68440 60
do strony głównej

Deutsch Bahn
Bahnhof Frankfurt (Oder)
Bahnhofsplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
do strony głównej

Bär & Ollenroth KG
Mittenwalder Straße 8
15834 Rangsdorf
Deutschland
Telefon: +49 30 62881203
E-mail: jutta.kreins@gc-gruppe.de
do strony głównej

Dirk Rossmann
Isernhägener Str. 16
30938 Burgwedel
Deutschland
Telefon: (0 800) 76 77 62 66
Telefon: +49 51 39 / 8 98-4999
E-mail: service@rossmann.de
do strony głównej

Deutsche Telekom
Karriere
Graurheindorferstr. 153
53117 Bonn
Deutschland
Telefon: 0800 3306700
E-mail: jobs@telekom.de
do strony głównej

Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG
Philipp Bulinski
Rötelstraße 30
74166 Neckarsulm
Deutschland
E-mail: philipp.bulinski@lidl.de
do strony głównej

Instytucje kontaktowe w sprawach związanych z kształceniem zawodowym
Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg
Aus- und Weiterbildung
Holger Müller
Puschkinstraße 12 b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 5621-1524
Telefon: +49 335 5621-1196
E-mail: mueller@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch
Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg

Pozostałe ważne adresy kontaktowe
Bundesagentur für Arbeit
Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV)
Villemombler Straße 76
D-53107 Bonn
Deutschland
Telefon: +49 (0)228 713 13 13
Telefon: +49 (0)228 713 270 1111
E-mail: zav-auslandsvermittlung@arbeitsagentur.de
do strony głównej
Bundesagentur für Arbeit

IHK -Projektgesellschaft mbH
Internationale Zusammenarbeit
Puschkinstraße 12 b
D-15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 5621-2310
Telefon: +49 (0)335 5621-2001
E-mail: projekt@ihk-projekt.de
do strony głównej
IHK -Projektgesellschaft mbH

Kontakty w sprawach związanych z uznawalnością wykształcenia
IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung
Julia Lexow-Kapp
Heinrich-Mann-Allee 103
14473 Potsdam
Deutschland
Telefon: +49331866-5274
E-mail: julia.lexow-kapp[at]masf.brandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, russisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung in Ostbrandenburg
Logenstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 55345922
Telefon: +49335 55345903
E-mail: integra@kowa-ffo.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, polnisch, englisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle
bbw Bildungszentrum Ostbrandenburg GmbH
Potsdamer Straße 1-2
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 5569 322
Telefon: +49 335 5569 403
E-mail: joanna.rynkiewicz@bbw-ostbrandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, polnisch
IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle

Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Wojewodschaft Lubuskie - Brandenburg 2007-2013
IHK Projektgesellschaft mbH
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.