Oferta

Handlowiec - specjalista systemów informatycznych i telekomunikacyjnych

Niemcy
Porównaj zawody:
  • Informacja
Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym


Pod pojęciem nauki zawodu w systemie dualnym rozumiana jest nauka zawodu odbywająca się równolegle w zakładzie pracy i w szkole zawodowej. Warunkiem podjęcia nauki zawodu w systemie dualnym jest zawarcie „umowy o naukę zawodu“ (w Niemczech „Berufsausbildungsvertrag”, a w innych krajach lub regionach niemieckojęzycznych tj. w Austrii, Szwajcarii oraz we włoskim Tyrolu Południowym „Lehrvertrag”) z zakładem pracy. Odpowiednia szkoła zawodowa jest dobierana ze względu na siedzibę lub region, w którym działa dane przedsiębiorstwo. Praktyczną część nauki uczniowie odbywają w przedsiębiorstwach, a część teoretyczną realizuje szkoła zawodowa.


Nauka kończy się uzyskaniem zawodu: "Handlowiec - specjalista systemów informatycznych i telekomunikacyjnych" [Informations- und Telekommunikationssystem-Kaufmann/-frau]

Niemieckojęzyczny tekst rozporządzenia o nauce tego zawodu można znaleźć tutaj.

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Niezależnie od tego, czy chodzi o system komputerowy, czy telefon, handlowcy - specjaliści systemów informatycznych i telekomunikacyjnych doradzają klientom w wyczerpujący i fachowy sposób podczas planowania i nabywania różnych produktów z branży IT.

W tym celu analizują specjalne wymagania klienta i opracowują odpowiadające im rozwiązania informatyczne i telekomunikacyjne. Kierują projektami od strony handlowej, technicznej i organizacyjnej.

Kalkulują ceny i przygotowują oferty, informują klientów o możliwościach finansowania i zawierają odpowiednie umowy. Ponadto nabywają niezbędny sprzęt i oprogramowanie, instalują systemy IT, uruchamiają je i przekazują klientom do użytkowania. Do ich zadań należą również usługi serwisowe.

 

Handlowcy - specjaliści systemów informatycznych i telekomunikacyjnych są do dyspozycji klientów jako ich osoby kontaktowe, szkolą klientów i zapoznają ich z obsługą nowych systemów. Ponadto opracowują i realizują strategie marketingowe.

Jednostki realizujące kształcenie

Na terenie regionu kształcenie w zawodzie handlowiec - specjalista systemów informatycznych i telekomunikacyjnych prowadzą m.in. wymienione zakłady pracy i szkoły.

bbw Bildungswerk der Wirtschaft in Berlin und Brandenburg e.V.
Mehrere Standorte in Berlin und Brandenburg
Am Schillertheater 2
10625 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 31005-0
Telefon: +49 (0)30 31005-120
E-mail: info@bbw-berlin.de
do strony głównej
bbw Bildungswerk der Wirtschaft in Berlin und Brandenburg e.V.

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym [Berufsbildungsgesetz] lub Ustawie o rzemiośle [Handwerksordnung], nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Przedsiębiorstwa zatrudniają jednak przeważnie kandydatów do nauki zawodu handlowiec - specjalista systemów informatycznych i telekomunikacyjnych legitymujących się posiadaniem średniego poziomu wykształcenia wg klasyfikacji niemieckiej, odpowiadającego ukończeniu np. Realschule.

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.


Skrócenie okresu nauki

- Na wspólny wniosek ucznia i przedsiębiorstwa, w którym odbywa się nauka zawodu, składany do jednostki odpowiedzialnej za kształcenie zawodowe, okres nauki ulega skróceniu, jeżeli można oczekiwać osiągnięcia celu nauki w czasie krótszym od przewidzianego. Czas, o który zostaje skrócony okres nauki, jest różny i zależy od ukończonego przed podjęciem nauki zawodu poziomu wykształcenia. W uzasadnionych przypadkach wniosek może dotyczyć również skrócenia dziennego lub tygodniowego wymiaru godzinowego praktycznej nauki zawodu [Teilzeitberufsausbildung]. 

- Rządy poszczególnych krajów związkowych mogą ustalić warunki zaliczenia okresów nauki w szkołach oraz innych placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Warunkiem zaliczenia okresu nauki jest wspólny wniosek ucznia i przedsiębiorstwa, w którym odbywa się nauka zawodu, składany do jednostki odpowiedzialnej za kształcenie zawodowe.


- Przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

Przedłużenie okresu nauki

Jednostka odpowiedzialna za kształcenie zawodowe może w wyjątkowych przypadkach, o ile jest to niezbędne, przedłużyć okres nauki zawodu.
Zakres programu nauczania

Podczas pierwszego roku nauki zawodu w przedsiębiorstwie uczniowie uczą się przykładowo:

- jakie typowe systemy techniki informatycznej i telekomunikacyjnej są dostępne na rynku oraz czym różnią się od siebie pod względem obszarów zastosowań, wydajności i ekonomiczności,

- jakie są typowe systemy sprzętowe i programowe oraz formaty danych stosowane do przesyłu danych,

- w jaki sposób tworzy się aplikacje w języku makro lub programistycznym,

- w jaki sposób instaluje się i konfiguruje komponenty sprzętowe i systemy operacyjne,

- jakimi względami należy kierować się podczas analizy informacji o produktach oraz jak zbierać i porównywać oferty.

Podczas drugiego roku nauki zawodu uczniom przekazuje się m.in. wiedzę z następujących zakresów:

 

- jakie przemiany wywołane rozwojem technicznym, gospodarczym i społecznym można stwierdzić w obszarach zastosowań techniki informatycznej i telekomunikacyjnej,

- w jaki sposób należy udzielać informacji i porad klientom oraz jak uwzględniać ich interesy,

- w jaki sposób wykonuje się inwentaryzację systemów informatycznych i telekomunikacyjnych klienta oraz jak ocenić je pod kątem wydajności, funkcjonalności, ekonomiczności i możliwości rozbudowy,

- jakie czynniki bierze się pod uwagę podczas ustalania formatów wejścia i wyjścia, formatów danych i algorytmów przetwarzania danych.

W trzecim roku nauki uczniowie zapoznają się z następującymi zagadnieniami:

- w jaki sposób opracowuje się dopasowane do potrzeb klienta koncepcje oprogramowania oraz jak ustala się etapy wykonania zlecenia,

- w jaki sposób ustala się oferowaną cenę z uwzględnieniem narzutów oraz jak udzielić klientowi porady odnośnie możliwości finansowania,

- w jaki sposób koordynuje się usługi obce w ramach projektu,

- w jaki sposób instruuje się użytkowników na temat obsługi systemów, jak ustala się metody szkoleń oraz jak przeprowadza się szkolenia dla użytkowników,

- jakimi względami należy kierować się podczas opracowywania i modyfikowania instrukcji obsługi i innej dokumentacji.

Poza tym uczniowie poszerzają lub pogłębiają swoje umiejętności i wiedzę w jednym z poniższych obszarów zastosowań:

- systemy branżowe,
- systemy standardowe,
- aplikacje techniczne,
- aplikacje handlowe,
- systemy edukacyjne.

Konkretny obszar zastosowań ustalany jest przez zakład pracy, w którym realizowana jest nauka zawodu.

Podczas całego okresu nauki zawodu uczniom przekazuje się np. wiedzę z następujących zakresów:

- jakie zadania oraz pozycję na rynku ma przedsiębiorstwo, w którym odbywają naukę zawodu, oraz w jaki sposób jest zorganizowane,

- jakie wzajemne prawa i obowiązki wynikają z umowy o naukę zawodu,
- w jaki sposób stosowane są specyficzne dla zawodu przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,
- na jakie czynności związane z ochroną środowiska należy zwracać uwagę.

W szkole zawodowej przedmiotem zajęć teoretycznych są następujące działy tematyczne:

- Zakład pracy i jego otoczenie,
- Procesy gospodarcze i organizacja zakładu,
- Źródła informacji i metody pracy,
- Proste systemy informatyczne i telekomunikacyjne,
- Specjalistyczny język angielski,
- Opracowywanie i udostępnianie systemów aplikacji,
- Sieciowe systemy informatyczne i telekomunikacyjne,
- Stosunki panujące na rynku i kontakty z klientami,
- Sieci publiczne, usługi,
- Konserwacja systemów informatycznych i telekomunikacyjnych,
- Rachunkowość i controlling.

Wymiar godzin (teoria)

Wymiar godzin dla poszczególnych działów tematycznych podczas nauki zawodu handlowiec - specjalista systemów informatycznych i telekomunikacyjnych:

- Zakład pracy i jego otoczenie: 20 godzin
- Procesy gospodarcze i organizacja zakładu: 80 godzin
- Źródła informacji i metody pracy: 40 godzin
- Proste systemy IT: 80 godzin
- Specjalistyczny język angielski: 60 godzin
- Opracowywanie i udostępnianie systemów aplikacji: 240 godzin
- Sieciowe systemy IT: 100 godzin
- Stosunki panujące na rynku i kontakty z klientami: 100 godzin
- Sieci publiczne, usługi: 40 godzin
- Konserwacja systemów IT: 40 godzin
- Rachunkowość i controlling: 80 godzin

Łącznie: 880 godzin

Przegląd treści programowych, obejmowanych przez poszczególne działy tematyczne można znaleźć w ramowym planie nauczania tutaj.

Wymiar godzin (praktyka)

Wymiar zajęć praktycznych, poza zajęciami teoretycznymi w szkole zawodowej, wynosi 26-32 godzin tygodniowo.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna. W związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą jednakże powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub, w niektórych przypadkach, zakwaterowania poza miejscem zamieszkania ucznia.

Możliwości uzyskania wsparcia finansowego

Po spełnieniu określonych warunków uczniowie mogą otrzymać stypendium na okres nauki zawodu [Berufsausbildungsbeihilfe, w skrócie BAB]. Informacji na ten temat udzielają odpowiednie terytorialnie Agencje d.s. Pracy. Na temat warunków otrzymania oraz wysokości możliwego stypendium informuje odpowiednia ulotka Federalnej Agencji d.s. Pracy oraz dostępny w sieci kalkulator wysokości stypendium na okres nauki zawodu, który można znaleźć tutaj.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego. W pewnych warunkach, np. kiedy w danym zakładzie pracy nie obowiązują układy taryfowe, możliwe jest również swobodne ustalenie wysokości wynagrodzeń za okres nauki zawodu.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie mogą w poszczególnych latach nauki otrzymywać miesięcznie następujące wynagrodzenia za okres nauki zawodu:

- w pierwszym roku nauki – od 777 do 804 euro,

- w drugim roku nauki – od 829 do 849 euro,

- w trzecim roku nauki – od 886 do 910 euro.

Wskazówka:

Uczniowie pobierający naukę tego zawodu w systemie wyłącznie szkolnym nie otrzymują wynagrodzenia za okres nauki zawodu.


Źródło:

Bank danych na temat wynagrodzeń za okres nauki zawodu [Datenbank Ausbildungsvergütungen (DAV)] Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego [Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)]. Stan na październik 2011.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Przedstawione poniżej dane są danymi orientacyjnymi, mającymi na celu przedstawienie rozpiętości wysokości wynagrodzeń i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku przed pracownikiem wymagań. Poza tym z reguły zwraca się uwagę na posiadane przez niego doświadczenie oraz odpowiedzialność.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne. W zależności od regionu i branży występują różnice w wysokości zarobków.

Przykładowe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze brutto może w tym zawodzie wynosić zgodnie z układami taryfowymi od 2.455 do 2.697 euro. 


Więcej informacji o możliwościach zarobkowych podają również poniższe strony internetowe:
LohnSpiegel.de
Tarifspiegel.de 
Układy taryfowe

W przypadku handlowców - specjalistów systemów informatycznych i telekomunikacyjnych mogą obowiązywać różne układy taryfowe. Podstawowym kryterium ich stosowania jest branża, w której informatyk jest zatrudniony. W grę mogą tu wchodzić na przykład układy taryfowe dla służb publicznych albo przemysłu metalowego i elektrotechnicznego.

Patrz również:
Informacje Przemysłowego Związku Zawodowego Branży Metalowej [IG Metall] na temat taryf w przemyśle metalowym i elektrotechnicznym.
Informacje na temat Układu taryfowego dla służb publicznych krajów związkowych [Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder] z podziałem na Strefy taryfowe Zachód i Wschód.

Możliwości dalszego kształcenia

Zdobywanie kwalifikacji i specjalizacja

Spektrum tematyczne form kształcenia ustawicznego dającego możliwość adaptacji zawodowej jest szerokie i sięga od menedżmentu informacyjnego w branży IT i wsparcia systemów IT, poprzez analizę i technikę systemów IT, aż po marketing i sprzedaż. Handlowcy - specjaliści systemów IT, którzy chcieliby się wyspecjalizować w konkretnej dziedzinie również znajdą odpowiednie oferty w takich dziedzinach jak zaopatrzenie czy obsługa klienta.


Awans zawodowy

Osoby, które postawiły sobie za cel rozwój zawodowy, mogą również skorzystać z palety możliwości kontynuowania kształcenia zawodowego. Logiczną drogą rozwoju zawodowego jest zdanie egzaminu na specjalistę obsługi klienta w branży IT. Do pełnienia funkcji kierowniczych i specjalistycznych, np. na średnim szczeblu kierowania, przygotowują również inne formy kształcenia ustawicznego, jak np. zdobycie tytułu ekonomisty w branży przetwarzania informacji.


Studia

Handlowcy - specjaliści systemów informatycznych i telekomunikacyjnych, którzy legitymują się stopniem wykształcenia upoważniającym do podjęcia nauki w szkołach wyższych, mogą podjąć studia i uzyskać np. tytuł licencjata na kierunku informatyka. Po spełnieniu określonych warunków, możliwe jest również podjęcie studiów bez wcześniejszego ukończenia odpowiedniego stopnia wykształcenia.


Informacje na temat warunków podjęcia nauki w szkołach wyższych w poszczególnych krajach związkowych znajdziesz tutaj.

Wskazówka:
Dla szczególnie uzdolnionych młodych fachowców istnieje możliwość otrzymania stypendium i wsparcia podczas korzystania z form kształcenia ustawicznego lub studiów wyższych.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach fundacji wspierającej kształcenie zawodowe osób uzdolnionych [Stiftung Begabtenförderung berufliche Bildung, w skrócie SBB] tutaj.


Samodzielna działalność gospodarcza
Osoby chcące się usamodzielnić mogą zgłosić działalność gospodarczą i założyć lub przejąć zakład usługowy lub przedsiębiorstwo handlowe. Może to być firma oferująca oprogramowanie lub usługi systemowe albo sprzedaż sprzętu i programów komputerowych. Handlowcy - specjaliści systemów IT mogą również podjąć działalność gospodarczą w dziedzinie usług komputerowych.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Portal informacyjny Federalnej Agencji d.s. Pracy:

http://infobub.arbeitsagentur.de

Strona internetowa Towarzystwa Informatycznego [Gesellschaft für Informatik e.V.]:
www.gi-ev.de
 
Miejsca nauki zawodu i informacje o nauce zawodu w systemie dualnym dla regionu Górnej Bawarii:
www.lehrstellen-oberbayern.de
Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Prywatny portal internetowy poświęcony możliwościom kariery zawodowej:

www.monster.de

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy:
www.joboerse.arbeitsagentur.de
 
Oferty pracy dla fachowców i kadr kierowniczych:
www.jobscout24.de

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Nauka zawodu w Niemczech
W przypadku nauki zawodu w systemie dualnym (która odbywa się równolegle w przedsiębiorstwie i szkole zawodowej) dla obywateli państw członkowskich UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz EFTA nie obowiązują żadne ograniczenia. O podjęcie nauki mogą się oni starać bezpośrednio w wybranym przedsiębiorstwie.
Dla obywateli Bułgarii i Rumunii do dnia 31.12.2013 obowiązują inne uregulowania, gdyż umowa o podjęcie nauki zawodu stanowi formę umowy o pracę, a tym samym podlega obowiązującym w tym zakresie ograniczeniom. W przypadku, gdy niemiecki pracodawca zamierza zatrudnić ucznia będącego obywatelem któregoś z tych krajów, musi w pierwszej kolejności wystąpić do odpowiedniej terytorialnie Agencji d.s. Pracy o przeprowadzenie kontroli lokalnego rynku pracy.
Do wszystkich szkół państwowych i prywatnych (np. szkół zawodowych typu Fachschule i Berufsfachschule) obywatele wszystkich krajów członkowskich EU-27 i EFTA mogą uczęszczać bez ograniczeń.
Studia w Niemczech
Osoby z państw członkowskich EU-27 oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego we wszelkich sprawach związanych ze studiami na uczelniach niemieckich mają te same prawa, co obywatele Niemiec, a przede wszystkim nie muszą uiszczać wyższego czesnego.
Osoby zamierzające ukończyć w Niemczech studia w trybie dziennym, muszą wystąpić o dopuszczenie do nich na wybranym uniwersytecie lub szkole wyższej za pośrednictwem portali internetowych "Hochschulstart" lub "uni-assist". Dokładniejsze informacje i porady w języku niemieckim można znaleźć tutaj.
W celu podjęcia studiów konieczne jest przedłożenie następujących dokumentów:
- ważny dokument podróży (paszport) lub dokument potwierdzający przynależność państwową w połączeniu z urzędowym dokumentem tożsamości zawierającym zdjęcie;
- formularz wniosku (do pobrania na stronach internetowych wybranego uniwersytetu, szkoły wyższej lub bezpośrednio w dziekanacie uczelni);
- dokumenty potwierdzające uprawnienia do podjęcia studiów wyższych, jak np. High School Diploma, Gaokao, Matura, A-Levels, Bachillerato, świadectwo dojrzałości (oryginał lub potwierdzona kopia, w przypadku dokumentów wystawionych za granicą z uwierzytelnionym tłumaczeniem). O tym, czy ukończony poziom kształcenia jest uznawany za równoważny z niemieckim można przekonać się na portalach internetowych DAAD lub ANABIN;
- jeżeli jest to wymagane, dokumenty potwierdzające szczególne predyspozycje (np. dokumenty potwierdzające zdanie egzaminów wstępnych na innych uczelniach). Obowiązuje to zwłaszcza w przypadku studiów na kierunkach: architektura, stomatologia, medycyna, farmacja itp.;
- dokument potwierdzający wystarczająca znajomość języka niemieckiego (w przypadku studiów międzynarodowych, również odnośnie innych wymaganych języków obcych);
- dokument potwierdzający fakt objęcia ubezpieczeniem chorobowym (niemieckojęzyczne informacje na ten temat można znaleźć tutaj). Bez ubezpieczenia chorobowego nie można podjąć studiów;
- zdjęcia paszportowe do legitymacji studenckiej.
Ze względu na dużą niezależność niemieckich uniwersytetów i szkół wyższych przed kandydatami mogą być stawiane dodatkowe warunki przyjęcia lub ustanawiane egzaminy wstępne (wspomnieć tu można choćby o wymaganych na niektórych uczelniach dodatkowych listach motywacyjnych lub konieczności potwierdzenia szczególnych uzdolnień artystycznych).
Po wjeździe na terytorium Niemiec (wiza nie jest już wymagana) należy zgłosić się w miejscowym urzędzie meldunkowym i złożyć wniosek o zameldowanie.

Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.
Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE muszą z reguły posiadać ważną wizę uprawniającą do wjazdu na terytorium Niemiec, zezwolenie na pobyt w celu odbycia studiów oraz, w celu podjęcia pracy, zezwolenie na pracę. O tym, czy wymogi te odnoszą się również do Ciebie, możesz uzyskać informacje tutaj lub w niemieckich ambasadach i konsulatach na terenie Twojego kraju.

Osoby z państw trzecich lub osoby posiadające status bezpaństwowca powinny na stronie internetowej International Office, w dziekanacie wybranej szkoły wyższej lub uniwersytetu lub na obsługującym akademickie sprawy międzynarodowe portalu uni-assist zasięgnąć informacji, czy ich poziom wykształcenia upoważniający do podjęcia studiów wyższych jest uznawany za równoważny z niemieckim. Jeżeli okaże się, że tak nie jest, kandydat musi złożyć egzamin potwierdzający. Cudzoziemcy chcący studiować w szkole wyższej (nie chodzi tu o uczelnie posiadające status uniwersytetu, ale o dawne wyższe szkoły zawodowe) na terenie Badenii-Wirtembergii, powinni zwrócić się w sprawie ustalenia uprawnień do podjęcia studiów do tutaj.

Przed wjazdem na terytorium Niemiec należy zatroszczyć się o następujące sprawy:
- należy przedłożyć potwierdzenie posiadania środków finansowych, wystarczających na sfinansowanie studiów i życia w Niemczech (obecnie jest to kwota 643 euro na każdy miesiąc okresu nauki). Dodatkowe informacje na ten temat znajdziesz tutaj);
- należy zatroszczyć się również o ubezpieczenie chorobowe.

Poza tym dodatkowo obowiązują wszystkie wymogi, które stawiane są przed obywatelami państw członkowskich UE-17 lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.  
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

UE, EOG i Szwajcaria
Zasadniczo obywatele państw członkowskich UE, EOG oraz Szwajcarii mogą mieszkać i pracować na terenie Niemiec. Do wykonywania zawodu w Niemczech ewentualnie może być konieczne uzyskanie państwowej licencji. Zalecamy zasięgnięcie informacji na temat procedur uznawania kwalifikacji w Brandenburgii.

Osoby będące obywatelami Rumunii i Bułgarii do dnia 31.12.2013 podlegają jeszcze obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę. Podjęcie pracy jest możliwe tylko w wypadku, jeżeli odpowiednia terytorialnie Agencja d.s. Pracy udzieli na to zezwolenia.


Więcej informacji na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronach internetowych Federalnej Agencji d.s. Pracy oraz Komisji Europejskiej
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE w celu podjęcia pracy na terytorium Niemiec muszą posiadać tytuł prawny zezwalający na pobyt, który zapewnia również prawo podjęcia pracy. Należy bowiem pamiętać, że istnieją różne rodzaje tytułów prawnych zezwalających na pobyt w Niemczech. Z wyjątkiem Australii, Izraela, Japonii, Kanady, Korei Południowej, Nowej Zelandii oraz USA, obywatele wszystkich innych państw trzecich muszą przed wjazdem na terytorium Niemiec wystąpić do odpowiedniego dla miejsca zamieszkania niemieckiego przedstawicielstwa dyplomatycznego z wnioskiem o przyznanie odpowiedniego tytułu prawnego zezwalającego na pobyt.

Uproszczone uregulowania dotyczące pobytu na terytorium Niemiec obowiązują od maja 2012 dla obywateli państw spoza UE, którzy posiadają wyższe wykształcenie (lub porównywalne kwalifikacje) dzięki tzw. „europejskiej niebieskiej karcie”. Taki tytuł prawny zezwalający na pobyt otrzymują osoby pozostające w stosunku pracy, z kwotą wynagrodzenia co najmniej 44.800 euro brutto. Po trzech latach pozostawania w stosunku pracy wydawane jest zezwolenie na osiedlenie się.


Więcej informacji na temat pobytu na terytorium Niemiec można znaleźć na stronie internetowej niemieckiego Urzędu Spraw Zagranicznych w dziale Einreisebestimmungen für Deutschland, Visa.
Informacje na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronie internetowej Federalnej Agencji d.s. Pracy .
Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)
ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Frank Ploß
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: BZ.ffo@verdi.de
do strony głównej
ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Keithstraße 1/3
10787 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 111
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)
IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej
IHK Ostbrandenburg

Pośrednicy i urzędy pracy
PepComm GmbH
Mahlsdorfer Straße 61b
15366 Hoppegarten
Deutschland
Telefon: +49 (0) 30/ 3466 2957
Telefon: +49 (0) 30/3466 2958
E-mail: kontakt@pepcomm.eu
do strony głównej
PepComm GmbH

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Regina Gebhardt-Hille
Bergerstr. 30
16225 Eberswalde
Deutschland
Telefon: +49 3334 374615
E-mail: regina.gebhardt-hille@arbeitsagentur.de
do strony głównej
EURES-Beratung

Pracodawcy o dużym znaczeniu w regionie
Deutsche Telekom
Karriere
Graurheindorferstr. 153
53117 Bonn
Deutschland
Telefon: 0800 3306700
E-mail: jobs@telekom.de
do strony głównej

Instytucje kontaktowe w sprawach związanych z kształceniem zawodowym
Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg
Aus- und Weiterbildung
Holger Müller
Puschkinstraße 12 b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 5621-1524
Telefon: +49 335 5621-1196
E-mail: mueller@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch
Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg

Pozostałe ważne adresy kontaktowe
Bundesagentur für Arbeit
Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV)
Villemombler Straße 76
D-53107 Bonn
Deutschland
Telefon: +49 (0)228 713 13 13
Telefon: +49 (0)228 713 270 1111
E-mail: zav-auslandsvermittlung@arbeitsagentur.de
do strony głównej
Bundesagentur für Arbeit

IHK -Projektgesellschaft mbH
Internationale Zusammenarbeit
Puschkinstraße 12 b
D-15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 5621-2310
Telefon: +49 (0)335 5621-2001
E-mail: projekt@ihk-projekt.de
do strony głównej
IHK -Projektgesellschaft mbH

Kontakty w sprawach związanych z uznawalnością wykształcenia
IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung
Julia Lexow-Kapp
Heinrich-Mann-Allee 103
14473 Potsdam
Deutschland
Telefon: +49331866-5274
E-mail: julia.lexow-kapp[at]masf.brandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, russisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung in Ostbrandenburg
Logenstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 55345922
Telefon: +49335 55345903
E-mail: integra@kowa-ffo.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, polnisch, englisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle
bbw Bildungszentrum Ostbrandenburg GmbH
Potsdamer Straße 1-2
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 5569 322
Telefon: +49 335 5569 403
E-mail: joanna.rynkiewicz@bbw-ostbrandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, polnisch
IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle

Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Wojewodschaft Lubuskie - Brandenburg 2007-2013
IHK Projektgesellschaft mbH
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.