Oferta

Elektronik systemów informatycznych i telekomunikacyjnych

Niemcy
Porównaj zawody:
 • Informacja
 • Oferty pracy
Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

W przypadku zawodu elektronik systemów informatycznych i telekomunikacyjnych stosowaną formą kształcenia jest nauka zawodu w systemie dualnym, którą realizuje się równolegle w zakładzie pracy i szkole zawodowej. Nauka tego zawodu odbywa się bez podziału na specjalizacje w przedsiębiorstwach, które oferują produkty lub usługi w branży informatycznej lub telekomunikacyjnej.

Kształcenie w tym zawodzie jest pogłębiane w jednym z następujących obszarów zastosowań:

- systemy komputerowe,

- sieci naziemne,

- sieci radiowe – urządzenia końcowe,

- systemy bezpieczeństwa.


Osoby niepełnosprawne mają ponadto możliwość odbycia nauki tego zawodu w jednym z zakładów kształcenia zawodowego [Berufsbildungswerk] lub w innej jednostce rehabilitacji zawodowej. Informacje na ten temat można uzyskać w zespole doradczym dla osób niepełnosprawnych odpowiedniej terytorialnie Agencji d.s. Pracy.

Bliższe informacje na temat nauki zawodu w ramach systemu rehabilitacji zawodowej zawiera bank danych KURSNET.

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Elektronicy systemów informatycznych i telekomunikacyjnych planują, instalują i konfigurują systemy, komponenty i sieci. W tym celu gromadzą odpowiedni sprzęt i oprogramowanie oraz zapewniają odpowiednie zasilanie w energię elektryczną. Następnie uruchamiają system i instalują oprogramowanie. Udzielają klientowi informacji i porad na temat możliwości wykorzystania sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego, takiego jak komputer, telefon, drukarka bądź faks. Podczas ustawiania urządzeń zwracają uwagę na to, aby były one łatwo dostępne, żeby ich ustawienie zapewniało komfort obsługi i spełniało wymogi ergonomiczne. Ponadto zajmują się konserwacją infrastruktury komunikacyjnej i w razie konieczności usuwają zakłócenia w pracy.


Elektronicy systemów informatycznych i telekomunikacyjnych mają następujące zadania:

 

Planowanie, konfiguracja i instalacja systemów informatycznych i telekomunikacyjnych (systemów IT), takich jak systemy komputerowe, sieci komputerowe, sieci komunikacyjne, urządzenia telekomunikacyjne, sieci mobilne oraz systemy zabezpieczeń budynków:

- udzielanie klientowi informacji i porad na temat możliwości wykorzystania systemów i urządzeń IT oraz najnowszych usług serwisowych, analizowanie problemów klienta,

- planowanie systemów IT oraz sieci telekomunikacyjnych dostosowanych do potrzeb klienta warz odpowiednimi urządzeniami, komponentami i dostępem do sieci,

- dobór i montaż komponentów systemu, ustawianie urządzeń z uwzględnieniem aspektów ergonomiki,

- instalacja przewodów i zasilania w energię elektryczną, sprawdzanie systemu zabezpieczeń elektrycznych,

- instalowanie sieci i systemów bezprzewodowego przekazywania danych,

- realizacja rozwiązań wg potrzeb klienta, np. zaopatrzenie w urządzenia i komponenty, dostarczenie oprogramowania, modyfikowanie komponentów sprzętowych i programowych,

- instalowanie i integrowanie z systemem potrzebnego oprogramowania,

- uruchamianie systemów IT, sprawdzanie prawidłowości działania,

- zaznajamianie klientów z zasadami działania systemów IT podczas przekazywania systemu do użytkowania.


Serwis i wsparcie techniczne dla klientów wewnętrznych i zewnętrznych:

 

- przyjmowanie pytań zgłoszeń usterek oraz zleceń od klientów, ustalanie terminów oraz planowanie, realizacja, kalkulowanie kosztów i rozliczanie usług serwisowych,

- utrzymanie w ruchu, konserwacja i opieka nad systemami oraz urządzeniami informatycznymi i telekomunikacyjnymi,

- analizowanie błędów i usuwanie zakłóceń w pracy systemów IT (cyfrowy sprzęt video, sieci komunikacyjne, drukarki, faksy, systemy bezpieczeństwa itp.) poprzez wymianę podzespołów lub całych urządzeń bądź modyfikację oprogramowania systemu,

- podczas analizowania i usuwania błędów wybór i wykorzystanie metod konwencjonalnych jak i systemów eksperckich i diagnostycznych,

- udzielanie klientom i użytkownikom fachowych porad, wsparcia technicznego i opieki oraz informowanie ich o nowych produktach i usługach

- zawieranie umów dzierżawy i sprzedaży,

- w razie potrzeby ocena istniejących systemów pod kątem energooszczędności i wsparcie klienta podczas zmiany sprzętu na bardziej przyjazny dla środowiska naturalnego.


Współudział w projektach polegających na planowaniu, dostosowywaniu i wprowadzaniu systemów IT, z wykorzystaniem metod planowania i realizacji i kontroli projektów oraz zapewnienia jakości:

 

- analizowanie rozwiązań systemowych,

- ustalanie i koordynowanie celów projektu,

- wprowadzanie nowych systemów IT,

- instruowanie użytkowników na temat obsługi systemu.


Dokładniejsze informacje na temat zadań elektroników systemów informatycznych i telekomunikacyjnych można znaleźć w banku danych BERUFENET.

Jednostki realizujące kształcenie

Na terenie regionu kształcenie w zawodzie elektronik systemów informatycznych i telekomunikacyjnych prowadzą m.in. wymienione zakłady pracy i szkoły.

Oberstufenzentrum Informations- und Medizintechnik
Haarlemer Straße 23 – 27
12359 Berlin-Neukölln
Deutschland
Telefon: +49 (0) 30-225027-800
Telefon: +49 (0) 30-225027-809
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym [Berufsbildungsgesetz] lub Ustawie o rzemiośle [Handwerksordnung], nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Przedsiębiorstwa zatrudniają jednak przeważnie kandydatów do nauki zawodu elektronik systemów informatycznych i telekomunikacyjnych legitymujących się posiadaniem średniego poziomu wykształcenia wg klasyfikacji niemieckiej, odpowiadającego ukończeniu np. Realschule.

W roku 2010 naukę zawodu rozpoczęło 1.896 przyszłych elektroników systemów informatycznych i telekomunikacyjnych. 60% z nich posiadało średni poziom wykształcenia, 31% legitymowało się poziomem wykształcenia upoważniającym do podjęcia nauki w szkołach wyższych. Niższy poziom wykształcenia, odpowiadający wg klasyfikacji niemieckiej ukończeniu Hauptschule, posiadało 7%, a 1% nie ukończył wcześniej żadnej szkoły. 5% uczęszczało wcześniej do specjalistycznej szkoły zawodowej.


Źródło: dane Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego [Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB].

Uwaga: Niektóre przedsiębiorstwa lub placówki szkolne przeprowadzają u kandydatów testy przydatności do nauki zawodu.

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Skrócenie okresu nauki

 

- Na wspólny wniosek ucznia i przedsiębiorstwa, w którym odbywa się nauka zawodu, składany do jednostki odpowiedzialnej za kształcenie zawodowe, okres nauki ulega skróceniu, jeżeli można oczekiwać osiągnięcia celu nauki w czasie krótszym od przewidzianego. Czas, o który zostaje skrócony okres nauki, jest różny i zależy od ukończonego przed podjęciem nauki zawodu poziomu wykształcenia. W uzasadnionych przypadkach wniosek może dotyczyć również skrócenia dziennego lub tygodniowego wymiaru godzinowego praktycznej nauki zawodu [Teilzeitberufsausbildung]. 

- Rządy poszczególnych krajów związkowych mogą ustalić warunki zaliczenia okresów nauki w szkołach oraz innych placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Warunkiem jest zaliczenia okresu nauki jest wspólny wniosek ucznia i przedsiębiorstwa, w którym odbywa się nauka zawodu, składany do jednostki odpowiedzialnej za kształcenie zawodowe.


- Przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.


- W uzasadnionych przypadkach możliwe jest skrócenie okresu nauki zawodu dla uczniów, którzy z wynikiem pozytywnym ukończyli organizowane w przedsiębiorstwach przygotowawcze kursy kwalifikacyjne [Einstiegsqualifizierung].

Zakres programu nauczania

Treści programowe przekazywane podczas nauki zawodu obejmują kwalifikacje podstawowe (zajmują one 50% wymiaru czasowego), kwalifikacje fachowe oraz specjalistyczne kwalifikacje fachowe. Są one przekazywane są przez cały okres nauki, przy czym udział kwalifikacji podstawowych jest największy w pierwszym roku nauki zawodu, a następnie ulega stopniowemu zmniejszaniu, podczas gdy udział kwalifikacji fachowych i specjalistycznych kwalifikacji fachowych stale wzrasta w trakcie roku drugiego i trzeciego.

W pierwszym i drugim roku nauki uczniowie zdobywają w zakładzie wiedzę przykładowo z następujących zakresów:

- czym różnią się od siebie dostępne na rynku systemy techniki informatycznej i telekomunikacyjnej pod względem obszaru zastosowań, wydajności i ekonomiczności stosowania,

- czym odróżniają się od siebie poszczególne rodzaje nośników pamięci oraz urządzenia wejścia i wyjścia oraz w jakich obszarach zastosowań się je wykorzystuje,

- jak instaluje się i konfiguruje komponenty sprzętowe, oprogramowanie i systemy operacyjne oraz w jaki sposób montuje się urządzenia, przewody, rozdzielacze sygnału i połączenia wtykowe na u klienta,

- w jaki sposób mierzy się rezystancje izolacji,

- w jaki sposób należy udzielać klientowi informacji, porad i jak realizować jego potrzeby,

- w jaki sposób prowadzić obserwacje rynku oraz na co należy zwracać uwagę podczas porównywania cen, zakresu i warunków świadczenia usług innych firm,

- na czym polega konserwacja systemów.

 

W trzecim roku nauki przekazywana jest wiedza np. z zakresu:

- w jaki sposób przyjmuje się zgłoszenia usterek oraz przedstawia propozycje ich usunięcia,

- w jaki sposób zaplanować i przeprowadzić szkolenie na temat danego produktu,

- w jaki sposób analizuje się typowe dla danego obszaru zastosowań produkty, procesy i procedury pod kątem ich wymagań odnośnie systemu oraz jak uwzględnić je w koncepcji rozwiązań,

- w jaki sposób należy koordynować usługi obce w ramach realizacji konkretnego projektu.

Poza tym uczniowie poszerzają lub pogłębiają swoje umiejętności i wiedzę w co najmniej jednym z poniższych obszarów zastosowań:

- systemy komputerowe,

- sieci naziemne,

- sieci radiowe – urządzenia końcowe,

- systemy bezpieczeństwa.

Wybór konkretnego obszaru zastosowań należy do zakładu, w którym odbywa się nauka zawodu.

Podczas całego okresu nauki uczniom przekazuje się informacje z następujących zakresów:

- jakie wzajemne prawa i obowiązki wynikają z umowy o naukę zawodu,

- w jaki sposób zorganizowane jest przedsiębiorstwo, w którym odbywają naukę zawodu oraz w jaki sposób można opisać procesy produkcji w nim realizowane,

- w jaki sposób stosowane są przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,

- w jaki sposób stosowane i przestrzegane są przepisy związane z ochroną środowiska.

Wymiar godzin (teoria)

Przegląd działów tematycznych dla zawodu elektronik systemów informatycznych i telekomunikacyjnych (wymiar godzin):

 

W pierwszym roku nauki:

 

- Zakład pracy i jego otoczenie (20)

- Procesy gospodarcze i organizacja zakładu (40)

- Źródła informacji i metody pracy (40)

- Proste systemy informatyczne i telekomunikacyjne (120)

- Specjalistyczny język angielski (20)

- Opracowywanie i udostępnianie systemów aplikacji (40)

- Sieciowe systemy informatyczne i telekomunikacyjne (40)

 

W drugim roku nauki:

- Specjalistyczny język angielski (20)

- Opracowywanie i udostępnianie systemów aplikacji (40)

- Sieciowe systemy informatyczne i telekomunikacyjne (140)

- Stosunki panujące na rynku i kontakty z klientami (40)

- Sieci publiczne, usługi (40)


W trzecim roku nauki:


- Specjalistyczny język angielski (20)

- Opracowywanie i udostępnianie systemów aplikacji (80)

- Stosunki panujące na rynku i kontakty z klientami (20)

- Konserwacja systemów informatycznych i telekomunikacyjnych (120)

- Rachunkowość i controlling (40)


Łącznie 880 godzin.


Przegląd treści programowych, obejmowanych przez poszczególne działy tematyczne można znaleźć w ramowym planie nauczania tutaj.

Wymiar godzin (praktyka)

Poza zajęciami w szkole zawodowej część praktyczna nauki zawodu obejmuje 26-32 godzin tygodniowo. Na tej podstawie pensum godzinowe zajęć praktycznych można określić jako ok. 3.600 godzin.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna. W związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą jednakże powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub, w niektórych przypadkach, zakwaterowania poza miejscem zamieszkania ucznia.

Możliwości uzyskania wsparcia finansowego

Po spełnieniu określonych warunków uczniowie mogą otrzymać stypendium na okres nauki zawodu [Berufsausbildungsbeihilfe, w skrócie BAB]. Informacji na ten temat udzielają odpowiednie terytorialnie Agencje d.s. Pracy. Na temat warunków otrzymania oraz wysokości możliwego stypendium informuje odpowiednia ulotka Federalnej Agencji d.s. Pracy. Dostępny w sieci kalkulator wysokości stypendium na okres nauki zawodu można znaleźć tutaj.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego. W pewnych warunkach, np. kiedy w danym zakładzie pracy nie obowiązują układy taryfowe, możliwe jest również swobodne ustalenie wysokości wynagrodzeń za okres nauki zawodu.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie mogą w poszczególnych latach nauki otrzymywać miesięcznie następujące wynagrodzenia za okres nauki zawodu:

- w pierwszym roku nauki – od 777 do 804 euro,

- w drugim roku nauki – od 829 do 849 euro,

- w trzecim roku nauki – od 886 do 910 euro.

Źródło:

Dane opierają się na informacjach z banku danych na temat wynagrodzeń za okres nauki zawodu [Datenbank Ausbildungsvergütungen (DAV)] Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego [Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)]. Stan z października 2011.

Informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia finansowego można uzyskać przy pomocy dostępnego w sieci kalkulatora wysokości stypendium na okres nauki zawodu tutaj.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Elektronicy systemów informatycznych i telekomunikacyjnych znajdują miejsca pracy przede wszystkim w przedsiębiorstwach oferujących produkty i usługi z branży IT. Są zatrudniani przez wytwórców i operatorów urządzeń i sieci telekomunikacyjnych, w zakładach instalujących systemy bezpieczeństwa oraz w placówkach handlu detalicznego, oferujących konfiguracje sprzętowe wg indywidualnych życzeń klienta. Ponadto są zatrudniani przez biura inżynierskie zajmujące się projektowaniem sieci.


Pod kątem zatrudnienia istotne są następujące branże i dziedziny:

- Technika informatyczna i telekomunikacyjna,

- Naprawa urządzeń do elektronicznej obróbki danych i telekomunikacyjnych, np. w firmach zajmujących się instalowaniem sprzętu i sieci,

- Wykonawstwo urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego, np. w firmach zajmujących się instalowaniem systemów telekomunikacyjnych,

- Telekomunikacja w oparciu o sieci przewodowe, np. u operatorów przewodowych sieci telekomunikacyjnych,

- Branża elektroinstalacyjna, np. przy instalacji okablowania komputerowego lub systemów bezpieczeństwa,

- Usługi w dziedzinie elektronicznej obróbki danych,

- Doradztwo w dziedzinie technologii informatycznych, np. przy udzielaniu porad na temat sprzętu,

- Pozostałe usługi związane z technologiami informatycznymi, np. u usługodawców oferujących zakładanie sieci i konfigurowanie sprzętu wg indywidualnych zamówień klientów,

- Handel detaliczny sprzętem do obróbki danych, urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem, np. przy dodatkowej usłudze konfigurowania komputerów wg indywidualnych zamówień klientów,

- Administracja publiczna, np. w urzędach miejskich,

- Biura inżynierskie zajmujące się projektowaniem i wykonawstwem, np. przy planowaniu i instalowaniu sieci i konfigurowaniu urządzeń,

- Serwisowe centa telefoniczne, np. wsparcie techniczne dla użytkowników,

- Agencje pracy tymczasowej oferujące czasowe zatrudnienie pracowników w zawodach technicznych.

 

Zarobki

Przedstawione poniżej dane są danymi orientacyjnymi, mającymi na celu przedstawienie rozpiętości wysokości wynagrodzeń i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku przed pracownikiem wymagań. Poza tym z reguły zwraca się uwagę na posiadane przez niego doświadczenie oraz odpowiedzialność.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne. W zależności od regionu i branży występują różnice w wysokości zarobków.

Przykładowe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze brutto może w tym zawodzie wynosić zgodnie z układami taryfowymi od 2.365 do 2.809 euro. 

 
Źródło: Archiwum taryf Fundacji Hansa Böcklera 2012.

Układy taryfowe

W przypadku elektroników systemów informatycznych i telekomunikacyjnych mogą obowiązywać różne układy taryfowe. Podstawowym kryterium ich stosowania jest branża, w której są zatrudnieni. W grę mogą tu na przykład wchodzić układy taryfowe dla przemysłu metalowego i elektrotechnicznego.

Z reguły obowiązuje aktualny układ taryfowy, który został zawarty na czas określony pomiędzy odpowiednimi zrzeszeniami pracodawców i Przemysłowym Związkiem Zawodowym Branży Metalowej [IG Metall] w danym kraju związkowym. Bank danych na temat obowiązujących układów taryfowych znajdziesz tutaj.

Przegląd informacji na temat grup taryfowych w branży metalowej i elektrotechnicznej z podziałem na kraje związkowe można znaleźć w archiwum taryf Fundacji Hansa Böcklera [WSI-Tarifarchiv]. Osobom z tym zawodem z reguły przyznawana jest na początku 5 grupa taryfowa.

Możliwości dalszego kształcenia

Zdobywanie kwalifikacji i specjalizacja

Spektrum tematyczne form kształcenia ustawicznego dającego możliwość adaptacji zawodowej jest szerokie i sięga od techniki informatycznej i systemowej, poprzez technikę mikrokomputerów i mikroprocesorów (hardware), aż po obsługę użytkowników w branży elektronicznej obróbki danych. Informatycy systemowi, którzy chcieliby się wyspecjalizować w konkretnej dziedzinie również znajdą odpowiednie oferty w takich dziedzinach jak obsługa klienta, montaż czy kontrola jakości.

Awans zawodowy

Osoby, które postawiły sobie za cel rozwój zawodowy, mogą również skorzystać z palety możliwości kontynuowania kształcenia zawodowego. Logiczną drogą rozwoju zawodowego jest zdanie egzaminu na stopień mistrza ze specjalizacją przemysł elektrotechniczny. Do pełnienia funkcji kierowniczych i specjalistycznych, np. na średnim szczeblu kierowania, przygotowują również inne formy kształcenia ustawicznego, jak np. zdobycie tytułu technika ze specjalnością bezpieczeństwo systemów informatycznych i telekomunikacyjnych.

 

Studia

Elektronicy systemów IT, którzy legitymują się stopniem wykształcenia upoważniającym do podjęcia nauki w szkołach wyższych, mogą podjąć studia i uzyskać np. tytuł licencjata na kierunku elektronika. Po spełnieniu określonych warunków, możliwe jest również podjęcie studiów bez wcześniejszego ukończenia odpowiedniego stopnia wykształcenia.

 

Wskazówka
Dla szczególnie utalentowanych w danym zawodzie fachowców istnieje możliwość uzyskania stypendium. Wsparciem finansowym objęte mogą być formy kształcenia ustawicznego zarówno w ramach adaptacji zawodowej jak i rozwoju zawodowego oraz pierwsze studia wyższe. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj


Przegląd informacji o możliwościach kształcenia ustawicznego, oraz podjęcia studiów oferuje bank danych KURSNET.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Portal informacyjny Federalnej Agencji d.s. Pracy:

http://infobub.arbeitsagentur.de


Informacje na temat kształcenia zawodowego i form kształcenia ustawicznego:

www.aubi-plus.de
 
Portal informacyjny na temat zawodów z branży przemysłu metalowego i elektrotechnicznego wydawany przez Zrzeszenie Stowarzyszeń Pracodawców Przemysłu Metalowego i Elektrotechnicznego [Gesamtverband der Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektro-Industrie e.V.]:

www.meberufe.info

Strona internetowa poświęcona elektronice, technice komputerowej, technice informatycznej i sieciowej, przeznaczona dla uczniów i studentów:

www.elektronik-kompendium.de

Centralne Zrzeszenie Przemysłu Elektrotechnicznego i Elektronicznego [ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V.] – Dział Automatyka:

www.zvei.org

Stowarzyszenie Elektrotechniki, Elektroniki i Technik Informatycznych [VDE - Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.]:

www.vde.com

Zrzeszenie Stowarzyszeń Pracodawców Przemysłu Metalowego i Elektrotechnicznego [Gesamtverband der Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektro-Industrie e.V.]:

www.gesamtmetall.de

Przemysłowy Związek Zawodowy Branży Metalowej [IG Metall]:

www.igmetall.de

Portal specjalistyczny zawierający wiele informacji z branży budowy maszyn:

www.maschinenbau.de

Informacje o nauce zawodów z branży metalowej i elektrotechnicznej:

http://www.ausbildungsoffensive-bayern.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Prywatny portal internetowy poświęcony możliwościom kariery zawodowej:

www.monster.de

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy:

www.joboerse.arbeitsagentur.de

Oferty pracy dla fachowców i kadr kierowniczych:

www.jobscout24.de

Portal specjalistyczny branży budowy maszyn z obszerną giełdą pracy:

www.maschinenbau.de/maschinenbau-jobs-kategorien.aspx

Giełda pracy dla zawodów branży elektrycznej i elektronicznej. Oferty obejmują zawody od technika serwisanta, po programistów zajmujących się oprogramowaniem pojedynczych urządzeń i całych systemów:

Elektronikbranche.de
 
We współpracy z serwisem Jobware czasopismo „Fachmagazin für Elektronik“ prowadzi na swojej stronie internetowej giełdę pracy dla fachowców z branży elektronicznej i informatycznej:

channel-e
 
Szeroka oferta, zwłaszcza jeśli chodzi o zawody techniczne:

http://www.icjobs.de

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Nauka zawodu w Niemczech
W przypadku nauki zawodu w systemie dualnym (która odbywa się równolegle w przedsiębiorstwie i szkole zawodowej) dla obywateli państw członkowskich UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz EFTA nie obowiązują żadne ograniczenia. O podjęcie nauki mogą się oni starać bezpośrednio w wybranym przedsiębiorstwie.
Dla obywateli Bułgarii i Rumunii do dnia 31.12.2013 obowiązują inne uregulowania, gdyż umowa o podjęcie nauki zawodu stanowi formę umowy o pracę, a tym samym podlega obowiązującym w tym zakresie ograniczeniom. W przypadku, gdy niemiecki pracodawca zamierza zatrudnić ucznia będącego obywatelem któregoś z tych krajów, musi w pierwszej kolejności wystąpić do odpowiedniej terytorialnie Agencji d.s. Pracy o przeprowadzenie kontroli lokalnego rynku pracy.
Do wszystkich szkół państwowych i prywatnych (np. szkół zawodowych typu Fachschule i Berufsfachschule) obywatele wszystkich krajów członkowskich EU-27 i EFTA mogą uczęszczać bez ograniczeń.
Studia w Niemczech
Osoby z państw członkowskich EU-27 oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego we wszelkich sprawach związanych ze studiami na uczelniach niemieckich mają te same prawa, co obywatele Niemiec, a przede wszystkim nie muszą uiszczać wyższego czesnego.
Osoby zamierzające ukończyć w Niemczech studia w trybie dziennym, muszą wystąpić o dopuszczenie do nich na wybranym uniwersytecie lub szkole wyższej za pośrednictwem portali internetowych "Hochschulstart" lub "uni-assist". Dokładniejsze informacje i porady w języku niemieckim można znaleźć tutaj.
W celu podjęcia studiów konieczne jest przedłożenie następujących dokumentów:
- ważny dokument podróży (paszport) lub dokument potwierdzający przynależność państwową w połączeniu z urzędowym dokumentem tożsamości zawierającym zdjęcie;
- formularz wniosku (do pobrania na stronach internetowych wybranego uniwersytetu, szkoły wyższej lub bezpośrednio w dziekanacie uczelni);
- dokumenty potwierdzające uprawnienia do podjęcia studiów wyższych, jak np. High School Diploma, Gaokao, Matura, A-Levels, Bachillerato, świadectwo dojrzałości (oryginał lub potwierdzona kopia, w przypadku dokumentów wystawionych za granicą z uwierzytelnionym tłumaczeniem). O tym, czy ukończony poziom kształcenia jest uznawany za równoważny z niemieckim można przekonać się na portalach internetowych DAAD lub ANABIN;
- jeżeli jest to wymagane, dokumenty potwierdzające szczególne predyspozycje (np. dokumenty potwierdzające zdanie egzaminów wstępnych na innych uczelniach). Obowiązuje to zwłaszcza w przypadku studiów na kierunkach: architektura, stomatologia, medycyna, farmacja itp.;
- dokument potwierdzający wystarczająca znajomość języka niemieckiego (w przypadku studiów międzynarodowych, również odnośnie innych wymaganych języków obcych);
- dokument potwierdzający fakt objęcia ubezpieczeniem chorobowym (niemieckojęzyczne informacje na ten temat można znaleźć tutaj). Bez ubezpieczenia chorobowego nie można podjąć studiów;
- zdjęcia paszportowe do legitymacji studenckiej.
Ze względu na dużą niezależność niemieckich uniwersytetów i szkół wyższych przed kandydatami mogą być stawiane dodatkowe warunki przyjęcia lub ustanawiane egzaminy wstępne (wspomnieć tu można choćby o wymaganych na niektórych uczelniach dodatkowych listach motywacyjnych lub konieczności potwierdzenia szczególnych uzdolnień artystycznych).
Po wjeździe na terytorium Niemiec (wiza nie jest już wymagana) należy zgłosić się w miejscowym urzędzie meldunkowym i złożyć wniosek o zameldowanie.

Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.
Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE muszą z reguły posiadać ważną wizę uprawniającą do wjazdu na terytorium Niemiec, zezwolenie na pobyt w celu odbycia studiów oraz, w celu podjęcia pracy, zezwolenie na pracę. O tym, czy wymogi te odnoszą się również do Ciebie, możesz uzyskać informacje tutaj lub w niemieckich ambasadach i konsulatach na terenie Twojego kraju.

Osoby z państw trzecich lub osoby posiadające status bezpaństwowca powinny na stronie internetowej International Office, w dziekanacie wybranej szkoły wyższej lub uniwersytetu lub na obsługującym akademickie sprawy międzynarodowe portalu uni-assist zasięgnąć informacji, czy ich poziom wykształcenia upoważniający do podjęcia studiów wyższych jest uznawany za równoważny z niemieckim. Jeżeli okaże się, że tak nie jest, kandydat musi złożyć egzamin potwierdzający. Cudzoziemcy chcący studiować w szkole wyższej (nie chodzi tu o uczelnie posiadające status uniwersytetu, ale o dawne wyższe szkoły zawodowe) na terenie Badenii-Wirtembergii, powinni zwrócić się w sprawie ustalenia uprawnień do podjęcia studiów do tutaj.

Przed wjazdem na terytorium Niemiec należy zatroszczyć się o następujące sprawy:
- należy przedłożyć potwierdzenie posiadania środków finansowych, wystarczających na sfinansowanie studiów i życia w Niemczech (obecnie jest to kwota 643 euro na każdy miesiąc okresu nauki). Dodatkowe informacje na ten temat znajdziesz tutaj);
- należy zatroszczyć się również o ubezpieczenie chorobowe.

Poza tym dodatkowo obowiązują wszystkie wymogi, które stawiane są przed obywatelami państw członkowskich UE-17 lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.  
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

UE, EOG i Szwajcaria
Zasadniczo obywatele państw członkowskich UE, EOG oraz Szwajcarii mogą mieszkać i pracować na terenie Niemiec. Do wykonywania zawodu w Niemczech ewentualnie może być konieczne uzyskanie państwowej licencji. Zalecamy zasięgnięcie informacji na temat procedur uznawania kwalifikacji w Brandenburgii.

Osoby będące obywatelami Rumunii i Bułgarii do dnia 31.12.2013 podlegają jeszcze obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę. Podjęcie pracy jest możliwe tylko w wypadku, jeżeli odpowiednia terytorialnie Agencja d.s. Pracy udzieli na to zezwolenia.


Więcej informacji na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronach internetowych Federalnej Agencji d.s. Pracy oraz Komisji Europejskiej
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE w celu podjęcia pracy na terytorium Niemiec muszą posiadać tytuł prawny zezwalający na pobyt, który zapewnia również prawo podjęcia pracy. Należy bowiem pamiętać, że istnieją różne rodzaje tytułów prawnych zezwalających na pobyt w Niemczech. Z wyjątkiem Australii, Izraela, Japonii, Kanady, Korei Południowej, Nowej Zelandii oraz USA, obywatele wszystkich innych państw trzecich muszą przed wjazdem na terytorium Niemiec wystąpić do odpowiedniego dla miejsca zamieszkania niemieckiego przedstawicielstwa dyplomatycznego z wnioskiem o przyznanie odpowiedniego tytułu prawnego zezwalającego na pobyt.

Uproszczone uregulowania dotyczące pobytu na terytorium Niemiec obowiązują od maja 2012 dla obywateli państw spoza UE, którzy posiadają wyższe wykształcenie (lub porównywalne kwalifikacje) dzięki tzw. „europejskiej niebieskiej karcie”. Taki tytuł prawny zezwalający na pobyt otrzymują osoby pozostające w stosunku pracy, z kwotą wynagrodzenia co najmniej 44.800 euro brutto. Po trzech latach pozostawania w stosunku pracy wydawane jest zezwolenie na osiedlenie się.


Więcej informacji na temat pobytu na terytorium Niemiec można znaleźć na stronie internetowej niemieckiego Urzędu Spraw Zagranicznych w dziale Einreisebestimmungen für Deutschland, Visa.
Informacje na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronie internetowej Federalnej Agencji d.s. Pracy .
Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)
ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Frank Ploß
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: BZ.ffo@verdi.de
do strony głównej
ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Keithstraße 1/3
10787 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 111
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)
IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej
IHK Ostbrandenburg

Pośrednicy i urzędy pracy
PepComm GmbH
Mahlsdorfer Straße 61b
15366 Hoppegarten
Deutschland
Telefon: +49 (0) 30/ 3466 2957
Telefon: +49 (0) 30/3466 2958
E-mail: kontakt@pepcomm.eu
do strony głównej
PepComm GmbH

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Regina Gebhardt-Hille
Bergerstr. 30
16225 Eberswalde
Deutschland
Telefon: +49 3334 374615
E-mail: regina.gebhardt-hille@arbeitsagentur.de
do strony głównej
EURES-Beratung

Pracodawcy o dużym znaczeniu w regionie
Deutsch Bahn
Bahnhof Frankfurt (Oder)
Bahnhofsplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
do strony głównej

Deutsche Telekom
Karriere
Graurheindorferstr. 153
53117 Bonn
Deutschland
Telefon: 0800 3306700
E-mail: jobs@telekom.de
do strony głównej

Instytucje kontaktowe w sprawach związanych z kształceniem zawodowym
Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg
Aus- und Weiterbildung
Holger Müller
Puschkinstraße 12 b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 5621-1524
Telefon: +49 335 5621-1196
E-mail: mueller@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch
Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg

Pozostałe ważne adresy kontaktowe
Bundesagentur für Arbeit
Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV)
Villemombler Straße 76
D-53107 Bonn
Deutschland
Telefon: +49 (0)228 713 13 13
Telefon: +49 (0)228 713 270 1111
E-mail: zav-auslandsvermittlung@arbeitsagentur.de
do strony głównej
Bundesagentur für Arbeit

IHK -Projektgesellschaft mbH
Internationale Zusammenarbeit
Puschkinstraße 12 b
D-15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 5621-2310
Telefon: +49 (0)335 5621-2001
E-mail: projekt@ihk-projekt.de
do strony głównej
IHK -Projektgesellschaft mbH

Kontakty w sprawach związanych z uznawalnością wykształcenia
IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung
Julia Lexow-Kapp
Heinrich-Mann-Allee 103
14473 Potsdam
Deutschland
Telefon: +49331866-5274
E-mail: julia.lexow-kapp[at]masf.brandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, russisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung in Ostbrandenburg
Logenstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 55345922
Telefon: +49335 55345903
E-mail: integra@kowa-ffo.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, polnisch, englisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle
bbw Bildungszentrum Ostbrandenburg GmbH
Potsdamer Straße 1-2
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 5569 322
Telefon: +49 335 5569 403
E-mail: joanna.rynkiewicz@bbw-ostbrandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, polnisch
IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle

 • Techn. Assistent/in - Elektronik und Datentechnik
  Agentur ampuls
  16547 Birkenwerder
  Datum (ab 02.02.2015)
  Referenznummer
  10000-1118490976-S
  Titel des Stellenangebots
  Techn. Assistent/in - Elektronik und Datentechnik
  Alternativberufe
  Techniker m/w **Auftrags-ID: 2985**
  Stellenangebotsart
  Arbeitsplatz (sozialversicherungspflichtig)
  Arbeitgeber
  Agentur ampuls
  Betriebsgröße
  weniger als 6
  Stellenbeschreibung:
  Sie suchen nach neuen Herausforderungen, haben Lust, Ihre Fähigkeiten in ein hoch motiviertes Team einzubringen und Ihre Erfahrungen gewinnbringend einzusetzen? Dann freuen wir uns auf Ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen mit der Angabe Ihres Gehaltswunsches und des Eintrittstermins.


  Aufgaben:

  - Reparatur von Handys, Tablets, etc.
  - Erfahrung mit Elektronik
  - technische Affinität
  - handwerkliches Geschick

  Erkennen Sie sich wieder?

  Toll! Dann ganz schnell bewerben!

  Wenn Sie die gestellten Anforderungen erfüllen und neben dieser verantwortungsvollen Aufgabe einen sicheren Arbeitsplatz suchen, dann sollten wir uns kennenlernen!

  Übersenden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen via Mail an

  Bewerbung@am-puls.com

  sowie unserer

  Auftrags-ID: 2985


  Wir bitten um Verständnis, dass eine Rücksendung der Unterlagen nur erfolgen kann,
  sofern der Bewerbung ein frankierter Rückumschlag beigelegt wurde.
  Kontaktdaten:
  Rückfragen und Bewerbung an
  Agentur ampuls
  Frau Gutsche
  Triftweg 1 - 2
  16547 Birkenwerder
  Birkenwerder
  Deutschland
  Telekommunikation
  Telefon: +49 (3303) 5412687
  Fax: +49 (3303) 5208965
  E-Mail
  n.gutsche@am-puls.com
  Gewünschte Bewerbungsarten
  telefonisch, schriftlich, per E-Mail, persönlich, über Internet
  Angaben zur Bewerbung
  Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse, Qualifikationen.
  Weitere Informationen
Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Wojewodschaft Lubuskie - Brandenburg 2007-2013
IHK Projektgesellschaft mbH
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.