Oferta

Technik informatyk

Polska
Porównaj zawody:
 • Informacja
 • Pracodawcy w regionie
 • Szkoły w regionie
Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Dwa możliwe poziomy kształcenia:

1. Technikum

Rodzaj szkoły w polskim systemie szkolnictwa zawodowego przeznaczony dla absolwentów gimnazjum. Po ukończeniu technikum uczeń otrzymuje wykształcenie średnie i ma możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu zawodowego, a także uzyskania świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Świadectwo dojrzałości daje możliwość podjęcia kształcenia na uczelniach wyższych.

2. Szkoła policealna

 

Rodzaj szkoły w polskim systemie edukacji przeznaczony dla absolwentów szkół średnich. Aby zostać przyjętym do szkoły policealnej, konieczne jest posiadanie wykształcenia średniego, ale matura nie jest wymagana.

Tytuł zawodowy: Technik informatyk

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę: we wszystkich firmach mających własną bazę komputerową tj.: banki, urzędy, media, telekomunikacja, szkoły i uczelnie, firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego.

Technicy informatycy mogą podejmować prace we wszystkich gałęziach gospodarki, w których mają zastosowanie komputery. Zawód ten charakteryzuje się uniwersalnością, tzn. można go wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale również tam, gdzie jest wprowadzana informatyzacja.

Podstawowy zakres wykonywanych czynności przez technika informatyka to: posługiwanie się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego dla powszechnie spotykanych zastosowań, projektowanie i zakładanie baz danych i ich oprogramowania aplikacyjnego, administrowanie bazami danych i systemami przetwarzania informacji, dobieranie konfiguracji sprzętu i oprogramowania dla różnych zastosowań, obsługiwanie lokalnych sieci komputerowych i nadzorowanie ich pracy.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Polski zawód technik informatyk jest częściowo porównywalny np. z następującymi zawodami niemieckimi:

 • Programista matematyczno-techniczny (niem. Mathematisch-technische/-r Softwareentwickler/-in), poziom kształcenia – trzyletnia nauka zawodu w systemie dualnym na podstawie ujednoliconych przepisów Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz).
 • Handlowiec – specjalista branży informatycznej (niem. Informatikkaufmann/-frau), poziom kształcenia – trzyletnia nauka zawodu w systemie dualnym na podstawie ujednoliconych przepisów Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz).
 • Informatyk (niem. Informatiker/-in), poziom kształcenia – zawodowe kształcenie ustawiczne na podstawie przepisów Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz). Egzamin końcowy odbywa się wg przepisów ujednoliconych na terenie całych Niemiec. Przygotowanie do egzaminu realizowane jest na zasadach samodzielnych studiów. Czas trwania kształcenia nie jest określony.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

Placówki na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr, które kształcą w zawodzie technik informatyk:

 1. Pierwszy Prywatny Zespół Szkół, ul. Nowa 5, 66-400 Gorzów Wlkp., www.ppzs.gorzow.pl
 2. Centrum Nauki i Biznesu ŻAK, ul. Sikorskiego 8, 66-400 Gorzów Wlkp., http://www.zak.edu.pl/pl/gorzow_wielkopolski
 3. Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Pomorska 67, 66-400 Gorzów Wlkp., www.ckz.gorzow.pl
 4. Zespół Szkół Elektrycznych, ul. J. Dąbrowskiego 33, 66-400 Gorzów Wlkp., www.elektryk.gorzow.pl
 5. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wlkp., ul. Czereśniowa 1, 66-400 Gorzów Wlkp., www.zstio.gorzow.pl
 6. Ogólnopolska Sieć Szkół Policealnych „AWANGARDA”, ul. Młyńska 1, 66-400 Gorzów Wlkp., www.awangarda.edu.pl
 7. Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Kostrzynie nad Odrą, ul. Kopernika 4a, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, www.zdz.gorzow.pl
 8. Zakład Doskonalenia Zawodowego ZDZ Międzyrzecz, ul. Staszica 20, 66-300 Międzyrzecz, www.zdzmiedzyrzecz.pl
 9. Policealna Szkoła Zawodowa „AWANS”, ul. Libelta 4, 66-300 Międzyrzecz, www.awans-mcz.edu.pl
 10. Zespół Szkół Technicznych im. inż. Tadeusza Tańskiego, ul. Niepodległości 13, 69-100 Słubice, www.zstslubice.edu.pl
 11. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Biedrzyckiego, Al. Wolności 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie, www.zsckustrzelce.neostrada.pl
 12. Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej, ul. W. Witosa 49, 69-200 Sulęcin, www.zsliz-sulecin.edu.pl
 13. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Amii Czerwonej 8, 66-320 Trzciel, www.trzcielpogim.eu
 14. Centrum Kształcenia Zawodowego w Trzcielu, ul. Armii Czerwonej 8, 66-320 Trzciel, www.ckztrzciel.w8w.pl
 15. Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika, ul. Traugutta 1, 66-460 Witnica, www.zswitnica.gorzow.pl
 16. Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych, ul. Świerczewskiego 76a, 66-200 Świebodzin, www.pzstiz.swiebodzin.pl
 17. Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, ul. Długa 13, 65-401 Zielona Góra, www.cku.zgora.pl
 18. Dwuletnia Policealna Szkoła "ŻAK" w Zielonej Górze, ul. Chopina 19B, 65-032 Zielona Góra, www.zak.edu.pl
 19. Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych, ul. Staszica 2, 65-175 Zielona Góra, www.zseis.zgora.pl
Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

- Osoby, które zamierzają podjąć naukę zawodu technik informatyk w czteroletnim technikum powinny:

 • zdać egzamin gimnazjalny,
 • posiadać pozytywne oceny na świadectwie z wybranych przez szkołę przedmiotów,
 • posiadać inne osiągnięcia (np. konkursy, olimpiady przedmiotowe). 

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie i/lub odpowiedni formularz dostępny na stronie lub w sekretariacie szkoły,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • świadectwo zdrowia wraz z zaświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w  zawodzie,
 • 3 lub 4 zdjęcia (w formacie legitymacyjnym).

- Osoby, które zamierzają podjąć naukę zawodu technik informatyk w dwuletniej szkole policealnej powinny mieć ukończoną szkołę średnią (matura nie jest wymagana).

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie i/lub odpowiedni formularz dostępny na stronie lub w sekretariacie szkoły,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • świadectwo zdrowia wraz z zaświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w  zawodzie,
 • 3 lub 4 zdjęcia (w formacie legitymacyjnym). 
Czas trwania nauki

Technikum: okres nauki 4 lata

Szkoła Policealna: okres nauki 2 lata
Zakres programu nauczania

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego (na przykładzie technikum)*:

W podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik informatyk minimalna liczba godzin na kształcenie zawodowe została określona dla efektów kształcenia i wynosi:

 

 1. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów – 270 godz.
 2. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych – 360 godz.
 3. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami – 300 godz.
 4. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami – 420 godz.

*) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.

Wymiar godzin (teoria)

Technikum:

Kształcenia zawodowe teoretyczne: 735 godz.

Szkoła Policealna:

Kształcenia zawodowe teoretyczne: 800 godz.

Wymiar godzin (praktyka)

Technikum:

Kształcenia zawodowe praktyczne: 735 godz.

Szkoła Policealna:

Kształcenia zawodowe praktyczne: 800 godz.

Koszt kształcenia

Szkoły publiczne – niepłatne

Szkoły prywatne – informacje można uzyskać telefonicznie w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

W przeciwieństwie do najbardziej rozpowszechnionego w Niemczech systemu dualnego, w Polsce uczniowie szkół zawodowych nie otrzymują ustalonego przepisami wynagrodzenia za okres nauki zawodu.

Informacje na temat ewentualnych wynagrodzeń za praktyki zawodowe w zakładach pracy i możliwości otrzymania stypendium można uzyskać u pracodawców i w poszczególnych szkołach.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk mogą być zatrudniani między innymi na stanowiskach: informatyka, administratora, projektanta, programisty.

 

Zarobki technika informatyka zależą od doświadczenia, wielkości firmy i sektora. Dokładne informacje o zarobkach można zdobyć bezpośrednio w zakładach pracy.

Układy taryfowe

Dokładniejsze informacje na temat ewentualnie obowiązujących zakładowych lub ponadzakładowych układów zbiorowych pracy można uzyskać w organizacjach związkowych poszczególnych zakładów.

Możliwości dalszego kształcenia

Technicy informatycy, absolwenci czteroletniego technikum lub dwuletniej szkoły policealnej, którzy zdali egzamin maturalny, mają możliwość podwyższenia kwalifikacji, kontynuując naukę w szkołach wyższych. Logiczną drogą rozwoju jest wybranie któregoś z kierunków pokrewnych, np. informatyka.

Szkoły wyższe na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina Sprewa-Nysa-Bóbr oferujące mozliwość studiów na kierunkach pokrewnych:

 

1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Instytut Techniczny, ul. Teatralna 25, 66-400 Gorzów Wlkp., www.pwsz.pl

Kierunek: Informatyka

Interesujące linki

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie:
http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=351203

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe:
http://www.cke.edu.pl/images/stories/Informatoryzaw2005/tech_informatyk.pdf

Forum internetowe dla techników informatyków:

http://technikinformatyk.com.pl/

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Oferty pracy dla techników informatyków:

http://praca.trovit.pl/technik-informatyk

Ogólne, internetowe giełdy pracy:

www.telepraca.org.pl

www.eures.praca.gov.pl  

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Warunki pojmowania nauki przez cudzoziemców reguluje w Polsce Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia – Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 361


Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Warunki pojmowania nauki przez cudzoziemców reguluje w Polsce Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia – Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 361


Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Warunki podejmowania pracy na terytorium Polski przez cudzoziemców są regulowane przez szereg przepisów.

Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Warunki podejmowania pracy na terytorium Polski przez cudzoziemców są regulowane przez szereg przepisów.

Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

Listę organizacji związkowych w Polsce można znaleźć tutaj. Poniżej kilka adresów kontaktowych z regionu:

NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. E. Borowskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 722 49 08
Telefon: +48 95 722 48 97
E-mail: solidarnosc.gorzow@op.pl
do strony głównej

NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 13 80
Telefon: +48 68 327 13 80
E-mail: region@solidarnosc.zgora.pl
do strony głównej

OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
[centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
ul. Wyspiańskiego 13
65-036 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 325 46 96
Telefon: +48 68 325 46 96
E-mail: zielonagora@opzz.org.pl
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)
Lubuscy Pracodawcy
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 722 75 30
Telefon: +48 95 722 75 30
E-mail: lopgorzow@wp.pl
do strony głównej

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 18 81
Telefon: +48 68 327 18 81
E-mail: biuro@opzl.pl
do strony głównej

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
[regionale Industrie- und Handelskammer]
ul. Nowa 5
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 739 03 11
Telefon: +48 95 739 03 10
E-mail: sekretariat@ziph.pl
do strony głównej

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
[regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 60 77
Telefon: +48 95 722 36 68
E-mail: izba@irgorzow.pl
do strony głównej

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
[regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Reja 9
65-076 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 24 61
Telefon: +48 68 327 17 33
E-mail: biuro@izba.zgora.pl
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy
Adecco Poland Gorzów Wielkopolski
[agencja zatrudnienia / privater Arbeitsvermittler]
ul. Mostowa 12
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 02 70
Telefon: +48 95 720 02 75
E-mail: gorzow@adecco.com
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp
Polska / Polen
Telefon: +48 95 736 06 40
Telefon: +48 95 736 06 69
E-mail: zigo@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
Polska / Polen
Telefon: +48 95 741 20 66
Telefon: +48 95 741 26 25
E-mail: zimi@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piłsudskiego 19
69-100 Słubice
Polska / Polen
Telefon: +48 95 758 36 08
Telefon: +48 95 758 36 09
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
Polska / Polen
Telefon: +48 95 763 11 40
Telefon: +48 95 763 72 16
E-mail: zist@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin
Polska / Polen
Telefon: +48 95 755 23 36
E-mail: sekretariat@pupsulecin.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie
Polska / Polen
Telefon: +48 68 383 03 13
Telefon: +48 68 383 03 20
E-mail: zikr@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Staszica 1 C
67-100 Nowa Sól
Polska / Polen
Telefon: +48 68 387 32 42
Telefon: +48 68 388 03 01
E-mail: zino@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin
Polska / Polen
Telefon: +48 68 38 210 66
Telefon: +48 68 38 210 67
E-mail: zisw@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Sienkiewicza 9
65-443 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 456 56 50
Telefon: +48 68452 06 66
E-mail: zizi@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Dworcowa 9
68-100 Żagań
Polska / Polen
Telefon: +48 68 477 78 39
Telefon: +48 68 377 32 75
E-mail: ziza@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mieszka I 15
68-200 Żary
Polska / Polen
Telefon: +48 68 479 13 56
Telefon: +48 68 479 13 66
E-mail: zizr@praca.gov.pl
do strony głównej

Manpower Spółka z o. o.
[agencja zatrudnienia / privater Arbeitsvermittler]
ul. Władysława Łokietka 4/2
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 80 18
Telefon: +48 95 729 31 08
E-mail: gorzow.lokietka@manpower.pl
do strony głównej

Kontakty w sprawach związanych z uznawalnością wykształcenia
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
[Büro für Anerkennung der Ausbildung und Internationale Zusammenarbeit]
ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa
Polska / Polen
Telefon: +48 22 826 74 34
Telefon: +48 22 826 28 23
E-mail: biuro@buwiwm.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Departament Współpracy Międzynarodowej, Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego
[Abteilung für Internationale Zusammenarbeit im Ministerium für Wissenschaft und Hochschulwesen]
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
Polska / Polen
E-mail: enic-naric@nauka.gov.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch, englisch

Pracodawcy o dużym znaczeniu w regionie

Jako potencjalnie ważni pracodawcy na terenie obu Euroregionów oraz poza nimi w grę wchodzą przede wszystkim specjalistyczne przedsiębiorstwa informatyczne i wszystkie firmy wykorzystujące technologie komputerowe.

Jednostki realizujące kształcenie

Placówki na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr, które kształcą w zawodzie technik informatyk:

 1. Pierwszy Prywatny Zespół Szkół, ul. Nowa 5, 66-400 Gorzów Wlkp., www.ppzs.gorzow.pl
 2. Centrum Nauki i Biznesu ŻAK, ul. Sikorskiego 8, 66-400 Gorzów Wlkp., http://www.zak.edu.pl/pl/gorzow_wielkopolski
 3. Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Pomorska 67, 66-400 Gorzów Wlkp., www.ckz.gorzow.pl
 4. Zespół Szkół Elektrycznych, ul. J. Dąbrowskiego 33, 66-400 Gorzów Wlkp., www.elektryk.gorzow.pl
 5. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wlkp., ul. Czereśniowa 1, 66-400 Gorzów Wlkp., www.zstio.gorzow.pl
 6. Ogólnopolska Sieć Szkół Policealnych „AWANGARDA”, ul. Młyńska 1, 66-400 Gorzów Wlkp., www.awangarda.edu.pl
 7. Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Kostrzynie nad Odrą, ul. Kopernika 4a, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, www.zdz.gorzow.pl
 8. Zakład Doskonalenia Zawodowego ZDZ Międzyrzecz, ul. Staszica 20, 66-300 Międzyrzecz, www.zdzmiedzyrzecz.pl
 9. Policealna Szkoła Zawodowa „AWANS”, ul. Libelta 4, 66-300 Międzyrzecz, www.awans-mcz.edu.pl
 10. Zespół Szkół Technicznych im. inż. Tadeusza Tańskiego, ul. Niepodległości 13, 69-100 Słubice, www.zstslubice.edu.pl
 11. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Biedrzyckiego, Al. Wolności 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie, www.zsckustrzelce.neostrada.pl
 12. Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej, ul. W. Witosa 49, 69-200 Sulęcin, www.zsliz-sulecin.edu.pl
 13. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Amii Czerwonej 8, 66-320 Trzciel, www.trzcielpogim.eu
 14. Centrum Kształcenia Zawodowego w Trzcielu, ul. Armii Czerwonej 8, 66-320 Trzciel, www.ckztrzciel.w8w.pl
 15. Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika, ul. Traugutta 1, 66-460 Witnica, www.zswitnica.gorzow.pl
 16. Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych, ul. Świerczewskiego 76a, 66-200 Świebodzin, www.pzstiz.swiebodzin.pl
 17. Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, ul. Długa 13, 65-401 Zielona Góra, www.cku.zgora.pl
 18. Dwuletnia Policealna Szkoła "ŻAK" w Zielonej Górze, ul. Chopina 19B, 65-032 Zielona Góra, www.zak.edu.pl
 19. Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych, ul. Staszica 2, 65-175 Zielona Góra, www.zseis.zgora.pl
Instytucje kontaktowe w sprawach związanych z kształceniem zawodowym
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
[regionales Berufsbildungszentrum]
ul. Sikorskiego 95
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 73 25
Telefon: +48 95 720 73 25
E-mail: zdz.bwe@zdz.gorzow.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
[Landeszentrum für Förderung der Berufs- und Weiterbildung]
ul. Spartańska 1b
02-637 Warszawa
Polska / Polen
Telefon: +48 22 844 07 40
Telefon: +48 22 646 52 51
E-mail: sekretariat@koweziu.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
[Schulkuratorium in Gorzów Wlkp.]
ul. Jagiellończyka 10
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 84 12
Telefon: +48 95 722 37 26
E-mail: kuratorium@ko-gorzow.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
[regionales Berufsbildungszentrum]
ul. Stary Rynek 17
65-067 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 329 59 00
Telefon: +48 68 329 59 14
E-mail: sekr@zdz.zgora.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Wojewodschaft Lubuskie - Brandenburg 2007-2013
IHK Projektgesellschaft mbH
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.