Oferta

Pielęgniarka / pielęgniarz

Polska
Porównaj zawody:
 • Informacja
 • Pracodawcy w regionie
 • Szkoły w regionie
Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Dawniej wystarczyło skończyć liceum medyczne, czy medyczne studium zawodowe. Obecnie jest potrzebne wykształcenie wyższe I i II stopnia, a nawet III stopnia. Po ukończeniu studiów pielęgniarka/pielęgniarz otrzymuje dyplom i prawo wykonywania zawodu:

 • studia I stopnia trwają 3 lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata pielęgniarstwa,
 • studia II stopnia trwają 2 lata i kończą się uzyskaniem tytułu magistra pielęgniarstwa, z możliwością kontynuowania kształcenia na studiach doktoranckich.


Kwalifikacje osób, które ukończyły licea medyczne lub medyczne szkoły zawodowe nie są obecnie uznawane na terenie Unii Europejskiej, a jedynie w Polsce. Mogą one jednak uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza w Unii Europejskiej dzięki studiom pomostowym. Uprawnione do nich są osoby, które posiadają świadectwo dojrzałości oraz dyplom pielęgniarki/pielęgniarza, uzyskany w:

 • 5-letnim liceum medycznym,
 • 2-letniej medycznej szkole zawodowej,
 • 2,5-letniej medycznej szkole zawodowej,
 • 3-letniej medycznej szkole zawodowej.


W przypadku pracy na terenie Polski absolwenci liceów medycznych i medycznych szkół zawodowych nie mają obowiązku kończenia studiów pomostowych, ponieważ uzyskane przez nie kwalifikacje zawodowe wciąż obowiązują. Umożliwiają im jednak dokształcanie się i uzyskanie tytułu licencjata pielęgniarstwa, a tym samym kontynuowanie nauki na studiach magisterskich.

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę w: szpitalach, przychodniach, ośrodkach zdrowia, ośrodkach rehabilitacyjnych, ambulatoriach, hospicjach oraz mieszkaniach prywatnych jako opiekunki/opiekunowie.

Podstawowy zakres wykonywanych czynności przez pielęgniarkę/pielęgniarza to: pielęgnacja pacjenta, podawanie leków, robienie zastrzyków, mierzenie temperatury, ciśnienia i tętna, nadzorowanie procesu rekonwalescencji i informowanie lekarza o stanie zdrowia pacjenta, wypełnianie zaleceń lekarz i asysta przy operacjach i zabiegach, odpowiadanie za stan zdrowia pacjenta, w rożnych sytuacjach udzielanie pierwszej pomocy, obsługa sprzętu i aparatury medycznej, wykonywanie szczepień ochronnych i prowadzenie dokumentacji.

Jednostki realizujące kształcenie

Placówki oferujące kształcenie w zawodzie na terenie i w sąsiedztwie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina Sprewa-Nysa-Bóbr:

 

1. Uniwersytet Zielonogórski, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra, www.uz.zgora.pl/

Wydział: Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

Kierunek: Pielęgniarstwo

 

2. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, ul. Żołnierska 48, 70-204 Szczecin, www.pum.edu.pl

Wydział: Nauk o Zdrowiu

Kierunek: Pielęgniarstwo

 

3. Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, www.ump.edu.pl

Wydział: Nauk o Zdrowiu

Kierunek: Pielęgniarstwo

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Osoba, która chce kształcić się w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza powinna:

 • Studia I stopnia - mieć ukończoną szkołę średnią, w tym zdaną maturę
 • Studia pomostowe – mieć ukończone liceum medyczne lub medyczną szkołę zawodową


Wymagane dokumenty:

 • kopia świadectwa dojrzałości,
 • kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • kopia dyplomu pielęgniarki/pielęgniarza – dotyczy studiów pomostowych,
 • kopia aktualnego prawa wykonywania zawodu – dotyczy studiów pomostowych,
 • zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na tym kierunku,
 • 3 aktualne fotografie,
 • kopia dowodu osobistego (obie strony) lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami.
Czas trwania nauki

Nauka na studiach wyższych trwa:

 • Studia I stopnia - 3 lata tj. 6 semestrów, stanowią autonomiczną formę akademickich studiów wyższych zawodowych i kończą się egzaminem dyplomowym. Łączny wymiar kształcenia to 4815 godzin, w tym 2300 przeznaczonych na zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. Studia I stopnia kończą się uzyskaniem tytułu licencjata pielęgniarstwa.
 • Studia II stopnia - 2 lata tj. 4 semestry, łączna liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 1300. Studia II stopnia kończą się uzyskaniem tytułu magistra pielęgniarstwa, z możliwością kontynuowania kształcenia na studiach doktoranckich.


Czas trwania nauki na studiach pomostowych uzależniony jest od roku rozpoczęcia nauki oraz rodzaju ukończonej szkoły i kształtuje się następująco:

 • dla absolwentów 5-letnich liceów medycznych, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 1980/81 lub później studia pomostowe trwają minimum trzy semestry lub 1633 godziny,
 • dla absolwentów 5-letnich liceów medycznych, które rozpoczęły naukę przed rokiem szkolnym 1980/81 studia pomostowe trwają minimum pięć semestrów lub 3000 godzin,
 • dla absolwentów 2-letnich medycznych szkół zawodowych studia pomostowe trwają minimum trzy semestry lub 2410 godzin,
 • dla absolwentów 2,5-letnich medycznych szkół zawodowych studia pomostowe trwają minimum dwa semestry lub 1984 godziny,
 • - dla absolwentów 3-letnich medycznych szkół zawodowych studia pomostowe trwają minimum dwa semestry.
Zakres programu nauczania

Program nauczania uwzględnia następujące zagadnienia: anatomia, fizjologia, farmakologia, pedagogika, socjologia, podstawy pielęgniarstwa, promocja zdrowia, neurologia, opieka paliatywna, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo chirurgiczne, pielęgniarstwo geriatryczne i in.

Wymiar godzin (teoria)

Studia I stopnia: 2305 godzin teoretycznych

Studia II stopnia: 1020 godzin teoretycznych

Studia pomostowe: liczba godzin teoretycznych jest uzależniona od roku rozpoczęcia nauki oraz rodzaju ukończonej szkoły.

Wymiar godzin (praktyka)

Studia I stopnia: 2300 godzin praktycznych

Studia II stopnia: 280 godzin praktycznych

Studia pomostowe: liczba godzin praktycznych jest uzależniona od roku rozpoczęcia nauki oraz rodzaju ukończonej szkoły.

Koszt kształcenia

Szkoły publiczne – niepłatne.

Szkoły prywatne – informacje można uzyskać telefonicznie w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Nie dotyczy

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

O prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza mogą ubiegać się osoby, które:

 • posiadają obywatelstwo polskie,
 • posiadają dyplom ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej bądź uzyskany w innym państwie dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędny,
 • odbyły wymagany staż podyplomowy (na staż składają się obowiązkowe praktyki zawodowe odbywające się w czasie studiów),
 • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
 • posiadają stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu.


Pielęgniarz/pielęgniarka to zawód bardzo potrzebny, ale w Polsce jeszcze niedoceniony. Zarobki w porównaniu do pracy są bardzo niskie. Zarobki w Polsce szacuje się na 1500-2800 zł. Pielęgniarki/pielęgniarze pracujące/y w prywatnych placówkach mogą liczyć na wyższe pensje. Mogą także otrzymać ubezpieczenie, dofinansowanie do wybranych szkoleń i nauki.

Dokładne informacje o zarobkach można zdobyć bezpośrednio w zakładach pracy.

Układy taryfowe
Nie dotyczy
Możliwości dalszego kształcenia

Zawód pielęgniarki/pielęgniarza polega na stałym uczeniu się i doszkalaniu swoich umiejętności odbywając różne kursy i szkolenia z następujących specjalizacji:

 

- pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki,

- pielęgniarstwo chirurgiczne,

- pielęgniarstwo diabetologiczne,

- pielęgniarstwo epidemiologiczne,

- pielęgniarstwo geriatryczne,

- pielęgniarstwo kardiologiczne,

- pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią,

- pielęgniarstwo neonatologiczne,

- pielęgniarstwo neurologiczne,

- pielęgniarstwo onkologiczne,

- pielęgniarstwo operacyjne,

- pielęgniarstwo opieki długoterminowej,

- pielęgniarstwo opieki paliatywnej,

- pielęgniarstwo pediatryczne,

- pielęgniarstwo psychiatryczne,

- pielęgniarstwo ratunkowego,

- pielęgniarstwo rodzinne,

- pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania,

- pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących,

- pielęgniarstwo zachowawcze,

- promocja zdrowia i edukacja zdrowotna,

- organizacja i zarządzanie.

Informacje o aktualnych kursach i szkoleniach można uzyskać w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze, ul. Kościuszkowców 9, 65-249 Zielona Góra, www.oipip.zgora.pl

Interesujące linki

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych:

http://www.okppip.pl/

Portal Pielęgniarek i Położnych:

http://www.pielegniarki.info.pl

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Oferty pracy dla pielęgniarek/pielęgniarzy:

http://www.careerjet.pl/pielegniarka-praca.html

Ogólne internetowe giełdy pracy:

www.telepraca.org.pl

www.eures.praca.gov.pl

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Warunki pojmowania nauki przez cudzoziemców reguluje w Polsce Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia – Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 361


Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Warunki pojmowania nauki przez cudzoziemców reguluje w Polsce Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia – Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 361


Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Warunki podejmowania pracy na terytorium Polski przez cudzoziemców są regulowane przez szereg przepisów.

Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Warunki podejmowania pracy na terytorium Polski przez cudzoziemców są regulowane przez szereg przepisów.

Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

Listę organizacji związkowych w Polsce można znaleźć tutaj. Poniżej kilka adresów kontaktowych z regionu:

NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. E. Borowskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 722 49 08
Telefon: +48 95 722 48 97
E-mail: solidarnosc.gorzow@op.pl
do strony głównej

NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 13 80
Telefon: +48 68 327 13 80
E-mail: region@solidarnosc.zgora.pl
do strony głównej

OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
[centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
ul. Wyspiańskiego 13
65-036 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 325 46 96
Telefon: +48 68 325 46 96
E-mail: zielonagora@opzz.org.pl
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)
Lubuscy Pracodawcy
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 722 75 30
Telefon: +48 95 722 75 30
E-mail: lopgorzow@wp.pl
do strony głównej

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 18 81
Telefon: +48 68 327 18 81
E-mail: biuro@opzl.pl
do strony głównej

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
[regionale Industrie- und Handelskammer]
ul. Nowa 5
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 739 03 11
Telefon: +48 95 739 03 10
E-mail: sekretariat@ziph.pl
do strony głównej

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
[regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 60 77
Telefon: +48 95 722 36 68
E-mail: izba@irgorzow.pl
do strony głównej

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
[regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Reja 9
65-076 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 24 61
Telefon: +48 68 327 17 33
E-mail: biuro@izba.zgora.pl
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy
Adecco Poland Gorzów Wielkopolski
[agencja zatrudnienia / privater Arbeitsvermittler]
ul. Mostowa 12
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 02 70
Telefon: +48 95 720 02 75
E-mail: gorzow@adecco.com
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp
Polska / Polen
Telefon: +48 95 736 06 40
Telefon: +48 95 736 06 69
E-mail: zigo@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
Polska / Polen
Telefon: +48 95 741 20 66
Telefon: +48 95 741 26 25
E-mail: zimi@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piłsudskiego 19
69-100 Słubice
Polska / Polen
Telefon: +48 95 758 36 08
Telefon: +48 95 758 36 09
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
Polska / Polen
Telefon: +48 95 763 11 40
Telefon: +48 95 763 72 16
E-mail: zist@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin
Polska / Polen
Telefon: +48 95 755 23 36
E-mail: sekretariat@pupsulecin.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie
Polska / Polen
Telefon: +48 68 383 03 13
Telefon: +48 68 383 03 20
E-mail: zikr@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Staszica 1 C
67-100 Nowa Sól
Polska / Polen
Telefon: +48 68 387 32 42
Telefon: +48 68 388 03 01
E-mail: zino@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin
Polska / Polen
Telefon: +48 68 38 210 66
Telefon: +48 68 38 210 67
E-mail: zisw@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Sienkiewicza 9
65-443 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 456 56 50
Telefon: +48 68452 06 66
E-mail: zizi@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Dworcowa 9
68-100 Żagań
Polska / Polen
Telefon: +48 68 477 78 39
Telefon: +48 68 377 32 75
E-mail: ziza@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mieszka I 15
68-200 Żary
Polska / Polen
Telefon: +48 68 479 13 56
Telefon: +48 68 479 13 66
E-mail: zizr@praca.gov.pl
do strony głównej

Manpower Spółka z o. o.
[agencja zatrudnienia / privater Arbeitsvermittler]
ul. Władysława Łokietka 4/2
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 80 18
Telefon: +48 95 729 31 08
E-mail: gorzow.lokietka@manpower.pl
do strony głównej

Kontakty w sprawach związanych z uznawalnością wykształcenia
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
[Büro für Anerkennung der Ausbildung und Internationale Zusammenarbeit]
ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa
Polska / Polen
Telefon: +48 22 826 74 34
Telefon: +48 22 826 28 23
E-mail: biuro@buwiwm.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Departament Współpracy Międzynarodowej, Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego
[Abteilung für Internationale Zusammenarbeit im Ministerium für Wissenschaft und Hochschulwesen]
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
Polska / Polen
E-mail: enic-naric@nauka.gov.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch, englisch

Pracodawcy o dużym znaczeniu w regionie

Jako potencalnie ważni pracodawcy w grę wchodzą szpitale, przychodnie, ośrodki zdrowia, ośrodki rehabilitacyjne, ambulatoria, hospicja na terenie Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr oraz poza nimi, np.:

 1. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki, ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wlkp., www.szpital.gorzow.pl
 2. Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp., ul. Stilonowa 21, 66-400 Gorzów Wlkp., www.hospicjum-gorzow.eu
Jednostki realizujące kształcenie

Placówki oferujące kształcenie w zawodzie na terenie i w sąsiedztwie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina Sprewa-Nysa-Bóbr:

 

1. Uniwersytet Zielonogórski, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra, www.uz.zgora.pl/

Wydział: Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

Kierunek: Pielęgniarstwo

 

2. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, ul. Żołnierska 48, 70-204 Szczecin, www.pum.edu.pl

Wydział: Nauk o Zdrowiu

Kierunek: Pielęgniarstwo

 

3. Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, www.ump.edu.pl

Wydział: Nauk o Zdrowiu

Kierunek: Pielęgniarstwo

Instytucje kontaktowe w sprawach związanych z kształceniem zawodowym
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
[regionales Berufsbildungszentrum]
ul. Sikorskiego 95
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 73 25
Telefon: +48 95 720 73 25
E-mail: zdz.bwe@zdz.gorzow.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
[Landeszentrum für Förderung der Berufs- und Weiterbildung]
ul. Spartańska 1b
02-637 Warszawa
Polska / Polen
Telefon: +48 22 844 07 40
Telefon: +48 22 646 52 51
E-mail: sekretariat@koweziu.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
[Schulkuratorium in Gorzów Wlkp.]
ul. Jagiellończyka 10
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 84 12
Telefon: +48 95 722 37 26
E-mail: kuratorium@ko-gorzow.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
[regionales Berufsbildungszentrum]
ul. Stary Rynek 17
65-067 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 329 59 00
Telefon: +48 68 329 59 14
E-mail: sekr@zdz.zgora.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Wojewodschaft Lubuskie - Brandenburg 2007-2013
IHK Projektgesellschaft mbH
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.