Oferta

Lekarz dentysta

Polska
Porównaj zawody:
 • Informacja
 • Pracodawcy w regionie
 • Szkoły w regionie
Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Jeden poziom kształcenia: studia wyższe
 

Studia stomatologiczne trwają 5 lat i są niezbędnym warunkiem do uzyskania pracy w zawodzie lekarza stomatologa. Można je ukończyć na wydziałach lekarskich, prowadzonych przez akademie medyczne i uniwersytety medyczne.

Tytuł zawodowy: Lekarz dentysta 

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę w: publicznych zakładach opieki zdrowotnej tj. gabinetach dentystycznych w szkołach, przychodniach i klinikach, szpitalach lub w prywatnych gabinetach, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, instytucjach zajmujących się propagowaniem edukacji prozdrowotnej. Po przepracowaniu odpowiedniej liczby lat mogą również założyć własny gabinet stomatologiczny. 

Podstawowy zakres czynności wykonywanych przez lekarza dentystę to:

 • diagnozowanie oraz leczenie chorób zębów, dziąseł, błony śluzowej jamy ustnej,
 • korygowanie wad zgryzu,
 • leczenie protetyczne,
 • udzielanie pacjentom informacji odnośnie zachowania właściwej higieny jamy ustnej.

W przypadku ukończenia specjalizacji z chirurgii szczękowo-twarzowej do zadań lekarza należy także diagnozowanie i leczenie chorób w obrębie twarzoczaszki, przeprowadzanie zabiegów i operacji chirurgicznych w przypadku chorób pochodzenia nowotworowego, zapalnego czy urazów (w tym również w zakresie chirurgii plastyczno-rekonstrukcyjnej). Obejmuje to także opiekę pooperacyjną oraz późniejszą rehabilitację pacjentów.

Poza specjalizacją z chirurgii szczękowo-twarzowej można także ukończyć specjalizację z chirurgii stomatologicznej, stomatologii dziecięcej, stomatologii zachowawczej, protetyki stomatologicznej, periodontologii oraz ortodoncji.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Polski zawód lekarz dentysta jest porównywalny z niemieckim zawodem:

 • Lekarz dentysta (nazwa niemiecka: Zahnarzt / Zahnärztin), nauka zawodu na poziomie studiów wyższych (5,5 roku).

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

Placówki oferujące kształcenie w zawodzie na terenie całej Polski:

 

1. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin, www.pum.edu.pl

Wydział: Lekarsko-Stomatologiczny

 

2. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, www.usoms.poznan.pl

Wydział: Lekarski II

Kierunek: Lekarsko-dentystyczny

 

3. Gdański Uniwersytet Medyczny, Al. Zwycięstwa 41-42, 80-210 Gdańsk, www.gumed.edu.pl

Kierunek: Lekarsko-dentystyczny

 

4. Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, www.wum.edu.pl

Kierunek: Lekarsko-dentystyczny

 

5. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Pl. Traugutta 2, 41-800 Zabrze, www.slam.katowice.pl

Wydział: Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

Kierunek: Lekarsko-dentystyczny

 

6. Uniwersytet Jagielloński, ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków, www.wl.uj.edu.pl

Wydział: Lekarski

Kierunek: Lekarsko-dentystyczny

 

7. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, www.umb.edu.pl

Kierunek: Lekarsko-dentystyczny

 

8. Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin, www.umlub.pl

Wydział: Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym

Kierunek: Lekarsko-dentystyczny

 

9. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź, www.umed.pl

Wydział: Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym

Kierunek: Lekarsko-dentystyczny

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Osoba, która chce kształcić się w zawodzie lekarza dentysty powinna: mieć ukończoną szkołę średnią, w tym zdaną maturę, uzyskać odpowiednią liczbę punktów z egzaminu maturalnego lub wstępnego z biologii, chemii na poziomie rozszerzonym oraz matematyki co najmniej na poziomie podstawowym albo fizyki i astronomii na poziomie rozszerzonym.

 

Wymagane dokumenty:

 • kopia świadectwa dojrzałości,
 • kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na tym kierunku,
 • 3 aktualne fotografie,
 • kopia dowodu osobistego (obie strony) lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami.
Czas trwania nauki

Studia na kierunku lekarsko-dentystycznym prowadzone są w formie 5-letnich studiów jednolitych magisterskich (w trybie dziennym i wieczorowym) – łącznie 10 semestrów = 50 miesięcy, a ich program nie przewiduje obrony pracy magisterskiej. Absolwentom kierunku nadaje się tytuł lekarza stomatologa.

Zakres programu nauczania

Program nauczania uwzględnia m.in. następujące zagadnienia:

 • anatomia,
 • chemia,
 • biologia,
 • język łaciński,
 • protetyka,
 • psychologia lekarska,
 • materiałoznawstwo stomatologiczne,
 • endodoncja,
 • fizjologia narządu żucia,
 • fizjologia ciąży,
 • stomatologia zachowawcza,
 • farmakologia,
 • chirurgia,
 • patologia jamy ustnej,
 • ortodoncja,
 • histologia,
 • choroby zakaźne,
 • choroby przyzębia,
 • pedodoncja,
 • zdrowie publiczne,
 • radiologia,
 • medycyna sądowa.


Podczas trwania nauki realizowane są obowiązkowe praktyki, zarówno w gabinetach stomatologicznych, jak również w szpitalach (z zakresu pielęgniarstwa, pomocy stomatologicznej, stomatologii zachowawczej, protetyki, chirurgii). 

Wymiar godzin (teoria)

Kształcenia zawodowe teoretyczne: nie mniej niż 5000 godzin

Wymiar godzin (praktyka)

Kształcenia zawodowe praktyczne: 640 godzin praktyk + 110 godzin klinicznych zajęć praktycznych

Koszt kształcenia

Szkoły publiczne – niepłatne

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Nie dotyczy

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Perspektywy zawodowe


Po ukończeniu studiów stomatologicznych otrzymuje się najpierw ograniczone prawo wykonywania zawodu, umożliwiające odbycie stażu podyplomowego. Wówczas należy zgłosić się do Okręgowej Izby Lekarskiej z wypełnionym wnioskiem o skierowanie na staż podyplomowy (do pobrania na stronach internetowych okręgowych izb lekarskich). 

 

Zgodnie z zapisami Ustawy o zawodzie lekarza osoby (lekarze), które kończą staż podyplomowy muszą zdać Lekarski Egzamin Państwowy (LEP), aby uzyskać prawo wykonywania zawodu lekarza. Egzamin ma formę pisemnego testu, zawierającego 200 zadań, które obejmują zagadnienia z programu ramowego, według którego dentyści odbywają staż.

Po odbyciu rocznego stażu i zdaniu egzaminu państwowego LEP, potwierdzającego zdobyte kwalifikacje, można ubiegać się o przyznanie prawa wykonywania zawodu. 

Perspektywy zarobkowe


Stomatolodzy zatrudnieni w państwowych zakładach opieki zdrowotnej, będący jeszcze na obowiązkowym stażu zarabiają ok. 1000 zł. Po uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu mogą liczyć na pensję w granicach 1600-2500 zł netto. Dentyści zatrudnieni w prywatnych gabinetach mogą liczyć na wyższe wynagrodzenie, uzależnione od liczby przyjmowanych pacjentów. 
Znacznie lepiej przedstawia się sytuacja w przypadku założenia własnej praktyki, wówczas można liczyć na zarobki od 10000 zł wzwyż. Jest to jednak uzależnione od liczby pacjentów, lokalizacji oraz ceny oferowanych usług medycznych.

Układy taryfowe
Nie dotyczy
Możliwości dalszego kształcenia

Stomatologia jest dziedziną stale rozwijającą się - pojawiają się nowe metody leczenia przy pomocy coraz bardziej specjalistycznych urządzeń, wskazane jest więc ciągłe dokształcanie się. 

 

Po ukończeniu wyższych studiów z zakresu stomatologii można kontynuować naukę na jednej z poniższych specjalizacji:

 

 • Chirurgia stomatologiczna,
 • Protetyka stomatologiczna,
 • Stomatologia zachowawcza,
 • Periodontologia,
 • Stomatologia dziecięca.

 

Absolwent stomatologii może również podnieść swoje kwalifikacje na przykładowych studiach podyplomowych:

 

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach ochrony zdrowia,
 • Zarządzanie projektami medycznymi.
Interesujące linki

Studencki portal stomatologiczny:

www.portal.zemby.pl

Portale stomatologiczne:

www.stomatolog.com

www.stomatolog.com.pl

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Oferty pracy dla lekarza stomatologa:

http://praca.trovit.pl/lekarz-stomatolog

Ogólne internetowe giełdy pracy:

www.telepraca.org.pl

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Warunki pojmowania nauki przez cudzoziemców reguluje w Polsce Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia – Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 361


Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Warunki pojmowania nauki przez cudzoziemców reguluje w Polsce Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia – Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 361


Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Warunki podejmowania pracy na terytorium Polski przez cudzoziemców są regulowane przez szereg przepisów.

Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Warunki podejmowania pracy na terytorium Polski przez cudzoziemców są regulowane przez szereg przepisów.

Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

Listę organizacji związkowych w Polsce można znaleźć tutaj. Poniżej kilka adresów kontaktowych z regionu:

NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. E. Borowskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 722 49 08
Telefon: +48 95 722 48 97
E-mail: solidarnosc.gorzow@op.pl
do strony głównej

NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 13 80
Telefon: +48 68 327 13 80
E-mail: region@solidarnosc.zgora.pl
do strony głównej

OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
[centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
ul. Wyspiańskiego 13
65-036 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 325 46 96
Telefon: +48 68 325 46 96
E-mail: zielonagora@opzz.org.pl
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)
Lubuscy Pracodawcy
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 722 75 30
Telefon: +48 95 722 75 30
E-mail: lopgorzow@wp.pl
do strony głównej

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 18 81
Telefon: +48 68 327 18 81
E-mail: biuro@opzl.pl
do strony głównej

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
[regionale Industrie- und Handelskammer]
ul. Nowa 5
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 739 03 11
Telefon: +48 95 739 03 10
E-mail: sekretariat@ziph.pl
do strony głównej

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
[regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 60 77
Telefon: +48 95 722 36 68
E-mail: izba@irgorzow.pl
do strony głównej

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
[regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Reja 9
65-076 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 24 61
Telefon: +48 68 327 17 33
E-mail: biuro@izba.zgora.pl
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy
Adecco Poland Gorzów Wielkopolski
[agencja zatrudnienia / privater Arbeitsvermittler]
ul. Mostowa 12
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 02 70
Telefon: +48 95 720 02 75
E-mail: gorzow@adecco.com
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp
Polska / Polen
Telefon: +48 95 736 06 40
Telefon: +48 95 736 06 69
E-mail: zigo@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
Polska / Polen
Telefon: +48 95 741 20 66
Telefon: +48 95 741 26 25
E-mail: zimi@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piłsudskiego 19
69-100 Słubice
Polska / Polen
Telefon: +48 95 758 36 08
Telefon: +48 95 758 36 09
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
Polska / Polen
Telefon: +48 95 763 11 40
Telefon: +48 95 763 72 16
E-mail: zist@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin
Polska / Polen
Telefon: +48 95 755 23 36
E-mail: sekretariat@pupsulecin.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie
Polska / Polen
Telefon: +48 68 383 03 13
Telefon: +48 68 383 03 20
E-mail: zikr@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Staszica 1 C
67-100 Nowa Sól
Polska / Polen
Telefon: +48 68 387 32 42
Telefon: +48 68 388 03 01
E-mail: zino@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin
Polska / Polen
Telefon: +48 68 38 210 66
Telefon: +48 68 38 210 67
E-mail: zisw@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Sienkiewicza 9
65-443 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 456 56 50
Telefon: +48 68452 06 66
E-mail: zizi@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Dworcowa 9
68-100 Żagań
Polska / Polen
Telefon: +48 68 477 78 39
Telefon: +48 68 377 32 75
E-mail: ziza@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mieszka I 15
68-200 Żary
Polska / Polen
Telefon: +48 68 479 13 56
Telefon: +48 68 479 13 66
E-mail: zizr@praca.gov.pl
do strony głównej

Manpower Spółka z o. o.
[agencja zatrudnienia / privater Arbeitsvermittler]
ul. Władysława Łokietka 4/2
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 80 18
Telefon: +48 95 729 31 08
E-mail: gorzow.lokietka@manpower.pl
do strony głównej

Kontakty w sprawach związanych z uznawalnością wykształcenia
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
[Büro für Anerkennung der Ausbildung und Internationale Zusammenarbeit]
ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa
Polska / Polen
Telefon: +48 22 826 74 34
Telefon: +48 22 826 28 23
E-mail: biuro@buwiwm.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Departament Współpracy Międzynarodowej, Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego
[Abteilung für Internationale Zusammenarbeit im Ministerium für Wissenschaft und Hochschulwesen]
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
Polska / Polen
E-mail: enic-naric@nauka.gov.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch, englisch

Pracodawcy o dużym znaczeniu w regionie

Publiczne zakłady opieki zdrowotnej tj. gabinety dentystyczne w szkołach, przychodniach i klinikach, szpitale lub w prywatne gabinety, instytucje badawcze i ośrodki badawczo-rozwojowe, instytucje zajmujące się propagowaniem edukacji prozdrowotnej na terenie Euroregionu Pro Europa Viadrina, m.in.:

 

 1. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki, ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wlkp., www.szpital.gorzow.pl
Jednostki realizujące kształcenie

Placówki oferujące kształcenie w zawodzie na terenie całej Polski:

 

1. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin, www.pum.edu.pl

Wydział: Lekarsko-Stomatologiczny

 

2. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, www.usoms.poznan.pl

Wydział: Lekarski II

Kierunek: Lekarsko-dentystyczny

 

3. Gdański Uniwersytet Medyczny, Al. Zwycięstwa 41-42, 80-210 Gdańsk, www.gumed.edu.pl

Kierunek: Lekarsko-dentystyczny

 

4. Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, www.wum.edu.pl

Kierunek: Lekarsko-dentystyczny

 

5. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Pl. Traugutta 2, 41-800 Zabrze, www.slam.katowice.pl

Wydział: Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

Kierunek: Lekarsko-dentystyczny

 

6. Uniwersytet Jagielloński, ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków, www.wl.uj.edu.pl

Wydział: Lekarski

Kierunek: Lekarsko-dentystyczny

 

7. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, www.umb.edu.pl

Kierunek: Lekarsko-dentystyczny

 

8. Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin, www.umlub.pl

Wydział: Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym

Kierunek: Lekarsko-dentystyczny

 

9. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź, www.umed.pl

Wydział: Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym

Kierunek: Lekarsko-dentystyczny

Instytucje kontaktowe w sprawach związanych z kształceniem zawodowym
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
[regionales Berufsbildungszentrum]
ul. Sikorskiego 95
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 73 25
Telefon: +48 95 720 73 25
E-mail: zdz.bwe@zdz.gorzow.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
[Landeszentrum für Förderung der Berufs- und Weiterbildung]
ul. Spartańska 1b
02-637 Warszawa
Polska / Polen
Telefon: +48 22 844 07 40
Telefon: +48 22 646 52 51
E-mail: sekretariat@koweziu.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
[Schulkuratorium in Gorzów Wlkp.]
ul. Jagiellończyka 10
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 84 12
Telefon: +48 95 722 37 26
E-mail: kuratorium@ko-gorzow.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
[regionales Berufsbildungszentrum]
ul. Stary Rynek 17
65-067 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 329 59 00
Telefon: +48 68 329 59 14
E-mail: sekr@zdz.zgora.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Wojewodschaft Lubuskie - Brandenburg 2007-2013
IHK Projektgesellschaft mbH
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.