Oferta

Elektronik urządzeń przemysłowych

Niemcy
Porównaj zawody:
 • Informacja
 • Oferty pracy
Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia
Nauka zawodu w systemie dualnym

Pod pojęciem nauki zawodu w systemie dualnym rozumiana jest nauka zawodu odbywająca się równolegle w zakładzie pracy i w szkole zawodowej. Warunkiem podjęcia nauki zawodu w systemie dualnym jest zawarcie „umowy o naukę zawodu“ (w Niemczech „Berufsausbildungsvertrag”, a w innych krajach lub regionach niemieckojęzycznych tj. w Austrii, Szwajcarii oraz we włoskim Tyrolu Południowym „Lehrvertrag”) z zakładem.

Niemieckojęzyczny tekst rozporządzenia na temat nauki tego zawodu można znaleźć tutaj.

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Co to za zawód?

 

Elektronicy urządzeń przemysłowych instalują, konserwują i naprawiają elektryczne urządzenia przemysłowe, produkcyjne i procesowe, począwszy od systemów rozdzielczych i sterujących, poprzez systemy zasilania w energię elektryczną, aż po systemy komunikacyjne i oświetleniowe.

Planowanie przebiegu produkcji

Elektronicy urządzeń przemysłowych pracują we wszystkich dziedzinach przemysłu, w których są wykorzystywane lub wytwarzane urządzenia produkcyjne. Układają przewody, instalują przyłącza, włączniki i napędy. Montują sensory (np. fotokomórki), które służą do identyfikacji określonej fazy pracy urządzenia, oraz aktory (np. silniki elektryczne, systemy hydrauliczne i pneumatyczne). Przy ich pomocy np. napełnione butelki są wstawiane do ustawionych uprzednio w odpowiedniej pozycji skrzynek i transportowane dalej. Elektronicy urządzeń przemysłowych zajmują się ustawianiem programowalnych sterowników logicznych (PLC) dla systemów zautomatyzowanych, konfigurują je, programują i testują. W ostatniej fazie pracy instalują systemy zabezpieczeń i wszystkie systemy potrzebne do nadzorowania pracy urządzeń oraz dokonują ich starannego sprawdzenia. Do urządzeń takich należeć mogą np. elektroniczne urządzenia liczące.

W przypadku świadczenia usług przez firmy zewnętrzne elektronicy urządzeń przemysłowych sprawdzają wykonane przez nie prace pod kątem elektrotechnicznym i biorą udział w ich odbiorze. Dokonują rozruchu urządzeń i udzielają przyszłym użytkownikom instrukcji na temat ich obsługi. Obok „klasycznego” zakresu prac, związanego z techniką energetyczna i techniką wyskich napięć, elektronicy urządzeń przemysłowych w coraz większym stopniu są zatrudniani przy wykonywaniu czynności z zakresu techniki automatyzacji, techniki kierowania procesami przemysłowymi i infrastruktury technicznej budynków. Spektrum możliwości zatrudnienia dla tego zawodu rozciąga się więc od elektrowni i stacji transformatorowych w przedsiębiorstwach energetycznych, poprzez linie montażowe przemysłu samochodowego, aż do obsługi urządzeń technicznych stosowanych na kolejach.

Identyfikowanie i usuwanie zakłóceń

W przypadku, gdy na linii produkcyjnej wystąpią zakłócenia lub gdy zasygnalizowany zostanie jakiś błąd, elektronicy urządzeń przemysłowych niezwłocznie przystępują do szukania przyczyny problemu. Czasem potrzebny jest w takich przypadkach zmysł detektywistyczny. Trzeba przeczytać, częściowo dostępne tylko w języku angielskim, dane producenta, przeprowadzić testy i pomiary. Następnym krokiem jest podjęcie natychmiastowych działań, stwierdzenie i przeanalizowanie przyczyn oraz usunięcie zakłóceń. Podczas wykonywania napraw elektronicy urządzeń przemysłowych pracują co prawda najczęściej sami, ale pozostają w ciągłym kontakcie z kolegami bądź współpracownikami ze swojego zakładu. Jako że zatrzymanie urządzeń w zakładzie może spowodować wysokie koszty, elektronicy urządzeń przemysłowych dbają o zminimalizowanie przestojów przeprowadzając regularnie prace konserwacyjne. Sprawdzają przy tym również systemy zabezpieczeń elektrycznych. Udzielają porad zleceniodawcy, zwracają jego uwagę na nowe rozwiązania techniczne i możliwości udoskonalenia posiadanych urządzeń oraz udzielają informacji na temat kosztów, których należy w związku z tym oczekiwać. Po uzgodnieniach planują ewentualne przeróbki, odczytują i rysują nowe schematy połączeń, obliczają ilość i parametry niezbędnych części elektronicznych i składają na nie zamówienia. Rejestrują czas pracy i zużyte materiały do późniejszych rozliczeń. Prowadza dokumentację wykonywanych czynności, np. w postaci protokołów kontrolnych. W przypadku wezwań do awarii, elektronicy urządzeń przemysłowych muszą się liczyć z pracą nadgodzinach lub w porze nocnej, ponieważ kontynuacja produkcji ma zawsze priorytet.

Elektronicy urządzeń przemysłowych mają w szczególności następujące zadania:

- Projektowanie zmian i rozbudowy urządzeń elektrycznych
- Instalowanie i rozruch urządzeń i ich części składowych:
     · organizacja i uprzątnięcie stanowiska pracy,
     · zapewnienie dostępności systemów zaopatrzenia w energię elektryczną, systemów komunikacyjnych i oświetleniowych,
     · instalacja szyn kablowych oraz przewodów teleinformatycznych i elektrycznych,
     · montaż i regulacja systemów maszynowych i napędowych oraz ich komponentów pneumatycznych i hydraulicznych,
     · montaż i okablowanie przyrządów rozdzielczych i systemów automatyki,
     · przeprowadzanie pomiarów elektrotechnicznych, testowanie systemów infrastruktury technicznej budynków oraz ich uruchamianie,
     · programowanie i dostosowywanie systemów, sprawdzanie ich funkcji i systemów zabezpieczających,
     · przekazywanie urządzeń użytkownikom i udzielanie im instrukcji obsługi.
- Nadzorowanie wykonania prac przez firmy zewnętrzne i fachowców innych specjalności, dokonywanie ustaleń odnośnie terminów i zakresu koniecznych do wykonania prac
- Nadzorowanie pracy urządzeń i ich konserwacja, przeprowadzanie regularnych kontroli:
     · podejmowanie natychmiastowych działań w zależności od rodzaju usterki i wymogów bezpieczeństwa,
     · lokalizowanie i usuwanie usterek,
     · analizowanie przyczyn usterek jako jedno z działań systemu zapewnienia jakości,
     · informowanie klientów o nowościach i możliwościach technicznych w ramach obsługi klienta oraz zleceń serwisowych.

Jednostki realizujące kształcenie

Dane wybranych pracodawców oferujących praktyczną naukę zawodu można znaleźć tutaj. Teoretyczna część nauki zawodu realizowana jest między innymi przez wymienione powyżej placówki szkolnictwa zawodowego.

 

Oberstufenzentrum Gottfried Wilhelm Leibniz
Waldstraße 10
15890 Eisenhüttenstadt
Deutschland
Telefon: +49 (0)3364 414257
Telefon: +49 (0)3364 2800217
E-mail: kontakt@osz-leibniz.de
do strony głównej
Oberstufenzentrum Gottfried Wilhelm Leibniz

Eduard-Maurer-Oberstufenzentrum
Berliner Str. 78
16761 Hennigsdorf
Deutschland
Telefon: +49 (0)3302 / 5469-0
Telefon: +49 (0)3302 / 5469-20
E-mail: leitung@emosz.de
do strony głównej
Eduard-Maurer-Oberstufenzentrum

QualifizierungsCentrum der Wirtschaft GmbH Eisenhüttenstadt
Frank Röder
Straße 9 (EKO-Industriepark)
15890 Eisenhüttenstadt
Deutschland
Telefon: +49 (0) 3364-37-5679
Telefon: +49 (0) 3364 37-5677
E-mail: info@qcw.de
do strony głównej
QualifizierungsCentrum der Wirtschaft GmbH Eisenhüttenstadt

Oberstufenzentrum Gebrüder Reichstein
Am Gallberg 4
14770 Brandenburg an der Havel
Deutschland
Telefon: +49 (0) 33 81 31 75 04
Telefon: +49 (0) 33 81 31 76 84
E-mail: schulleitung@osz-reichstein.de
do strony głównej
Oberstufenzentrum Gebrüder Reichstein

Oberstufenzentrum Dahme-Spreewald
Brückenstr. 40
15711 Königs Wusterhausen
Deutschland
Telefon: +49 (0)3375 262860
Telefon: +49 (0)3375 262865
E-mail: osz-lds-kwh1@t-online.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Elbe-Elster
Feldstr. 7a
04910 Elsterwerda
Deutschland
Telefon: +49 (0)3533 488169- 0
Telefon: +49 (0)3533 488169- 30
E-mail: schulleitung@oszee.de
do strony głównej
Oberstufenzentrum Elbe-Elster

LEIPA Georg Leinfelder GmbH
Postfach 10 01 55
16284 Schwedt/Oder
Deutschland
Telefon: +49 3332 24-3170
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Warunki rozpoczęcia nauki zawodu

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym [Berufsbildungsgesetz] lub Ustawie o rzemiośle [Handwerksordnung], nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Przedsiębiorstwa zatrudniają przeważnie kandydatów do nauki zawodu elektronik urządzeń przemysłowych legitymujących się posiadaniem średniego poziomu wykształcenia wg klasyfikacji niemieckiej, odpowiadającego ukończeniu np. Realschule.

 

Przygotowawcze kursy kwalifikacyjne

Pomocne w rozpoczęciu nauki zawodu są organizowane w przedsiębiorstwach przygotowawcze kursy kwalifikacyjne [Einstiegsqualifizierung, w skróce EQ].

Linki do informacji na temat kursów kwalifikacyjnych:

Elektrotechnika – Produkcja i naprawa urządzeń i obwodów elektronicznych
Elektrotechnika – Układanie kabli i przewodów


Wymagany poziom wykształcenia wg przepisów prawnych

 

Według Ustawy o kształceniu zawodowym [Berufsbildungsgesetz] nie ma żadnych warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego.

Wymagany poziom wykształcenia w praktyce

 

W roku 2008 naukę zawodu rozpoczęło 6.327 przyszłych elektroników urządzeń przemysłowych. 66% z nich posiadało średni poziom wykształcenia wg klasyfikacji niemieckiej, 16% posiadało wykształcenie upoważniające do podjęcia nauki w szkołach wyższych, a 10% ukończyło wcześniej Hauptschule (niższy poziom wykształcenia wg klasyfikacji niemieckiej).

Źródło:
Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego [Bundesinstitut für Berufsbildung]

Inne warunki rozpoczęcia nauki

 

Zgodnie z § 32 Ustawy o ochronie pracy osób niepełnoletnich podejmujące pracę zawodową osoby niepełnoletnie (poniżej osiemnastego roku życia), mogą zostać zatrudnione tylko wtedy, kiedy przedłożą pracodawcy zaświadczenie o przejściu wstępnych badań lekarskich. 

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3,5 roku.

Skrócenie okresu nauki:

 • Na wspólny wniosek ucznia i przedsiębiorstwa, w którym odbywa się nauka zawodu, składany do jednostki odpowiedzialnej za kształcenie zawodowe, okres nauki ulega skróceniu, jeżeli można oczekiwać osiągnięcia celu nauki w czasie krótszym od przewidzianego. Czas, o który zostaje skrócony okres nauki, jest różny i zależy od ukończonego przed podjęciem nauki zawodu poziomu wykształcenia. W uzasadnionych przypadkach wniosek może dotyczyć również skrócenia dziennego lub tygodniowego wymiaru godzinowego praktycznej nauki zawodu [Teilzeitberufsausbildung]. 
 • Rządy poszczególnych krajów związkowych mogą ustalić warunki zaliczenia okresów nauki w szkołach oraz innych placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Warunkiem jest zaliczenia okresu nauki jest wspólny wniosek ucznia i przedsiębiorstwa, w którym odbywa się nauka zawodu, składany do jednostki odpowiedzialnej za kształcenie zawodowe.
 • Przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.
 • W uzasadnionych przypadkach możliwe jest skrócenie okresu nauki zawodu dla uczniów, którzy z wynikiem pozytywnym ukończyli organizowane w przedsiębiorstwach przygotowawcze kursy kwalifikacyjne [Einstiegsqualifizierung].
 • Ukończenie nauki zawodu elektryk przemysłowy ze specjalnością urządzenia przemysłowe jest zaliczane jako dwa lata nauki. Pozostały czas nauki wynosi w takim wypadku 1,5 roku.
Zakres programu nauczania

Nauka zawodu podzielona jest na zdobywanie kwalifikacji podstawowych, wspólnych dla wszystkich zawodów związanych z przemysłem elektrotechnicznym, oraz odpowiednich kwalifikacji fachowych. Kwalifikacje podstawowe zdobywane są przez cały okres nauki równolegle z kwalifikacjami fachowymi, specyficznymi dla danego zawodu.

W ramach wspólnych dla różnych zawodów kwalifikacji podstawowych uczniowie uczą się przykładowo:

 

- planować procesy robocze i zadania cząstkowe z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych oraz terminu wykonania oraz ustalania priorytetów w przypadkach odstępstw od planu,

- dokonywania montażu i demontażu podzespołów oraz dopasowywania poszczególnych części za pomocą obróbki mechanicznej,

- kontrolować i oceniać funkcjonowanie systemów sterowania i regulacji,

- oceniać zagrożenia wynikające z eksploatacji urządzeń i systemów elektrycznych oraz zapewniać ich bezpieczne użytkowanie przez stosowanie systemów zabezpieczających,

- dobierać komponenty hard- i software, włączać systemy informatyczne do istniejących sieci,

- znajdować źródła informacji i zdobywać informacje, korzystać z baz danych, oceniać informacje,

- analizować i stosować (również angielskojęzyczne) dokumenty, wytyczne techniczne i związane z zawodem przepisy,

- wykonywać kalkulacje zgodnie z obowiązującymi w zakładzie zasadami,

- ustalać oczekiwania i potrzeby klientów, opracowywać koncepcje rozwiązań i przedstawiać możliwe do zrealizowania warianty.

 

Podczas zdobywania specyficznych dla danego zawodu kwalifikacji fachowych uczniowie uczą się na przykład:

- dokonywać oceny istniejących urządzeń przemysłowych, planować zmiany i rozbudowę istniejących urządzeń, ustalać obwody i zabezpieczenia elektryczne, dobierać niezbędne komponenty i przewody,

- dokonywać wstępnego montażu podzespołów wsuwanych, obudów i kombinacji przyrządów rozdzielczych, wykonywać do nich okablowanie, podłączać je do istniejących systemów oraz oznakowywać je w odpowiedni sposób,

- uruchamiać główne i pomocnicze obwody elektryczne,

- dobierać ustawienia komponentów hardware i software w podzespołach urządzeń pomiarowych, sterujących i regulujących oraz uruchamiać te podzespoły,

- dokonywać inspekcji systemów, kontrolować funkcjonowanie urządzeń i systemów zabezpieczeń elektrycznych, sporządzać protokoły kontroli,

- oferować i wykonywać usługi serwisowe oraz prowadzić ich dokumentację,

- ustalać zużycie energii i środków pracy, ustalać przyczyny odstępstw od wartości nominalnych.

Poza tym uczniowie poszerzają lub pogłębiają swoje umiejętności i wiedzę w co najmniej jednym z poniższych obszarów zastosowań:

- rozdzielnie energetyczne i sieci rozdzielcze,

- instalacje i sieci w budynkach,

- urządzenia i wyposażenie przemysłowe,

- urządzenia produkcyjne i urządzenia techniki procesowej,

- urządzenia rozdzielcze i sterujące,

- wyposażenie elektrotechniczne.

Wybór konkretnego obszaru zastosowań należy do zakładu, w którym odbywa się nauka zawodu.

 

Podczas całego okresu nauki zawodu uczniom przekazuje się informacje z następujących zakresów:

 

- jakie wzajemne prawa i obowiązki wynikają z umowy o naukę zawodu,

- w jaki sposób zorganizowane jest przedsiębiorstwo, w którym odbywają naukę zawodu oraz w jaki sposób funkcjonuje zaopatrzenie, produkcja, sprzedaż i administracja,

- w jaki sposób stosowane są przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,

- w jaki sposób stosowane i przestrzegane są przepisy związane z ochroną środowiska.

Przedmiotem zajęć teoretycznych w szkole zawodowej są następujące działy tematyczne:


- analizowanie i kontrola funkcjonowania systemów elektrotechnicznych,

- projektowanie i wykonawstwo instalacji elektrycznych,

- analizowanie i dostosowywanie urządzeń sterujących,

- udostępnianie systemów informatycznych,

- zapewnienie dostaw energii elektrycznej i bezpieczeństwa użytkowania środków pracy,

- analizowanie i kontrola działania urządzeń i podzespołów w systemach,

- programowanie i podłączanie urządzeń sterujących systemami,

- dobieranie i integracja systemów napędowych,

- wykonawstwo i uruchamianie systemów infrastruktury technicznej budynków,

- wykonawstwo i remonty systemów energetycznych,

- uruchamianie i remonty systemów zautomatyzowanych,

- projektowanie i wykonawstwo systemów elektrotechnicznych,

- remonty i dokonywanie zmian w systemach elektrotechnicznych.

Wymiar godzin (teoria)

Działy tematyczne związane z zawodem:

 

- Analiza funkcjonalna i systemowa: 380

- Zlecenie robocze: 340

- Projekt systemu: 300

- Zakres przedmiotów obowiązkowych do wyboru: 120

Działy tematyczne obowiązujące dla wszystkich zawodów:

- Gospodarka / polityka: 280

- Komunikacja: 100

- Język angielski: 80

- Wychowanie fizyczne: 80

Wymiar godzin (praktyka)

Przegląd działów tematycznych dla zawodu elektronik urządzeń przemysłowych z zalecanym wymiarem godzinowym:


- Analizowanie i kontrola funkcjonowania systemów elektrotechnicznych: 80

- Projektowanie i wykonawstwo instalacji elektrycznych: 80

- Analizowanie i dostosowywanie urządzeń sterujących: 80

- Udostępnianie systemów informatycznych: 80

- Zapewnienie dostaw energii elektrycznej i bezpieczeństwa użytkowania środków pracy: 80

- Analizowanie i kontrola działania urządzeń i podzespołów w systemach: 60

- Programowanie i podłączanie urządzeń sterujących systemami: 80

- Dobieranie i integracja systemów napędowych: 60

- Wykonawstwo i uruchamianie systemów infrastruktury technicznej budynków: 80

- Wykonawstwo i remonty systemów energetycznych: 100

- Uruchamianie i remonty systemów zautomatyzowanych: 100

- Projektowanie i wykonawstwo systemów elektrotechnicznych (w czwartym roku nauki): 80

- Remonty i dokonywanie zmian w systemach elektrotechnicznych (w czwartym roku nauki): 60

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Możliwość uzyskania pomocy finansowej

Po spełnieniu określonych warunków uczniowie mogą otrzymać stypendium na okres nauki zawodu [Berufsausbildungsbeihilfe, w skrócie BAB]. Informacji na ten temat udzielają odpowiednie terytorialnie Agencje d.s. Pracy. Na temat warunków otrzymania oraz wysokości możliwego stypendium informuje odpowiednia ulotka Federalnej Agencji d.s. Pracy oraz dostępny w sieci kalkulator stypendium na okres nauki zawodu [BAB-Rechner].

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego. W określonych warunkach, np. kiedy w danym zakładzie pracy nie obowiązują układy taryfowe, możliwe jest również swobodne ustalenie wysokości wynagrodzeń za okres nauki zawodu.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie mogą w poszczególnych latach nauki otrzymywać miesięcznie następujące wynagrodzenia za okres nauki zawodu:

- w pierwszym roku nauki – od 718 do 770 euro,

- w drugim roku nauki – od 772 do 817 euro,

- w trzecim roku nauki – od 833 do 881 euro,

- w czwartym roku nauki - od 885 do 940 euro.

Źródło: Bank danych na temat wynagrodzeń za okres nauki zawodu [Datenbank Ausbildungsvergütungen (DAV)] Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego [Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)].

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Przedstawione poniżej dane są danymi orientacyjnymi, mającymi na celu przedstawienie rozpiętości wysokości wynagrodzeń i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Poza tym z reguły zwraca się uwagę na posiadane przez niego doświadczenie oraz odpowiedzialność. Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne. W zależności od regionu i branży występują różnice w wysokości zarobków.

Przykładowe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze brutto może w tym zawodzie wynosić zgodnie z układami taryfowymi od 2.400 do 2.800 euro

Źródło: LohnSpiegel.de

Układy taryfowe

Dla elektroników mogą obowiązywać różne układy taryfowe. Decyduje o tym branża, w której pracują. W grę mogą wchodzić przykładowo układy taryfowe dla przemysłu gumowego lub dla przemysłu metalowego i elektrotechnicznego.

Z reguły obowiązuje aktualny układ taryfowy, który został zawarty na czas określony pomiędzy odpowiednimi zrzeszeniami pracodawców i Przemysłowym Związkiem Zawodowym Branży Metalowej [IG Metall] w danym kraju związkowym. Bank danych na temat obowiązujących układów taryfowych znajdziesz tutaj.

Przegląd informacji na temat grup taryfowych w branży metalowej i elektrotechnicznej z podziałem na kraje związkowe można znaleźć w archiwum taryf Fundacji Hansa Böcklera [WSI-Tarifarchiv]. Pracownikom z ukończoną trzyletnią nauką zawodu z reguły przyznawana jest na początku 5 grupa taryfowa.

Możliwości dalszego kształcenia

Ukończenie nauki z wynikiem pozytywnym i podjęcie pracy zawodowej jest dopiero początkiem. Warunkiem odniesienia sukcesu zawodowego jest bycie na bieżąco z wiedzą fachową i ciągłe jej uzupełnianie, pogłębianie i dopasowywanie do aktualnych trendów np. przy pomocy różnych form kształcenia ustawicznego. Inną drogą rozwoju zawodowego może być wyspecjalizowanie się w jakiejś węższej dziedzinie, kontynuowanie kształcenia na poziomie zapewniającym awans zawodowy lub podjęcie działalności gospodarczej.

Osoby chcące zdobyć doświadczenie i pracować za granicą mogą pójść drogą pogłębienia znajomości języków obcych i zdobywania kwalifikacji międzynarodowych.


Zdobywanie kwalifikacji i specjalizacja


Rozwój technologiczny w dziedzinie sieci energetycznych, rozdzielni energetycznych, urządzeń produkcyjnych oraz urządzeń sterujących są wyzwaniami, którym elektronicy urządzeń przemysłowych muszą sprostać na bieżąco.

Spektrum tematyczne możliwości adaptacji zawodowej jest szerokie i sięga od techniki PLC (programowalnych sterowników logicznych), poprzez hydraulikę, aż po zastosowanie elektrycznej techniki pomiarowej, techniki sterowania i techniki regulacji. Elektronicy urządzeń przemysłowych, którzy chcieliby się wyspecjalizować, również znajdą odpowiednie oferty w takich dziedzinach, jak np. remonty, montaż i obsługa klienta.


Awans zawodowy i studia wyższe

Osoby, które postawiły sobie za cel rozwój zawodowy, mogą również skorzystać z palety ofert kształcenia ustawicznego zapewniających awans zawodowy. Logiczną drogą rozwoju zawodowego jest zdanie egzaminu na stopień mistrza ze specjalizacją przemysł elektrotechniczny. Do pełnienia funkcji kierowniczych i specjalistycznych, np. na średnim szczeblu kierowania, przygotowują również inne formy kształcenia ustawicznego, np. na kierunku technik w specjalności elektrotechnika.

Kursy przygotowawcze do egzaminów kończących formy kształcenia ustawicznego są częściowo oferowane z wykorzystaniem metod E-Learning/Blended Learning. Ich uczestnicy nie uczą się jednak wyłącznie sami przy komputerach. Podczas kursu pozostają z reguły w kontakcie z wykładowcą, który jest do ich dyspozycji w sprawach merytorycznych i technicznych.

Elektronicy urządzeń przemysłowych, którzy legitymują się stopniem wykształcenia upoważniającym do podjęcia nauki na uczelniach wyższych, mogą podjąć studia i uzyskać np. tytuł licencjata na kierunku elektrotechnika lub mechatronika. Poza tym, po spełnieniu określonych warunków, możliwe jest również podjęcie studiów bez wcześniejszego ukończenia odpowiedniego stopnia wykształcenia.


Więcej informacji na temat warunków podjęcia nauki w szkołach wyższych w poszczególnych krajach związkowych znajdziesz tutaj.


Wskazówka odnośnie możliwości uzyskania stypendium

Dla szczególnie uzdolnionych młodych fachowców istnieje możliwość otrzymania stypendium i wsparcia podczas korzystania z form kształcenia ustawicznego lub studiów wyższych.

Więcej informacji na temat tego stypendium znajdziesz tutaj.


Przegląd możliwości kształcenia ustawicznego zapewniających awans zawodowy:

Mistrz:
- Mistrz w specjalności przemysł elektrotechniczny

- Mistrz w specjalności sieci elektryczne (z egzaminem wewnętrznym)

- Mistrz w specjalności techniczna obsługa imprez

Technik:

- Technik z egzaminem państwowym w specjalności elektrotechnika (bez specjalizacji)

- Technik z egzaminem państwowym w specjalności elektrotechnika, dział technika energetyczna

- Technik z egzaminem państwowym w specjalności elektrotechnika, dział technika automatyzacji


Specjaliści, ekonomiści i handlowcy różnych dziedzin:

- Specjalista d.s. technicznych

Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

- Menedżer procesów w specjalności elektrotechnika (z egzaminem wewnętrznym)

- Monter sieci (z egzaminem wewnętrznym)

- Specjalista PLC (programowalnych sterowników logicznych)

- Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym

Przegląd ofert kształcenia ustawicznego zapewniających awans zawodowy można znaleźć w bazie danych KURSNET.

Informacje na temat ofert kształcenia ustawicznego można znaleźć również pod adresem www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Informacje o nauce zawodów z branży metalowej i elektrotechnicznej:

http://www.ausbildungsoffensive-bayern.de

Portal informacyjny Federalnej Agencji d.s. Pracy:

http://infobub.arbeitsagentur.de

 

Informacje na temat kształcenia zawodowego i form kształcenia ustawicznego:

www.aubi-plus.de

Portal informacyjny na temat zawodów z branży przemysłu metalowego i elektrotechnicznego wydawany przez Zrzeszenie Stowarzyszeń Pracodawców Przemysłu Metalowego i Elektrotechnicznego [Gesamtverband der Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektro-Industrie e.V.]:

www.meberufe.info

Strona internetowa poświęcona elektronice, technice komputerowej, technice informatycznej i sieciowej, przeznaczona dla uczniów i studentów:

www.elektronik-kompendium.de

Strona Izby Przemysłowo-Handlowej dla rejonu Monachium i Górnej Bawarii [Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern]:

www.muenchen.ihk.de

Strona Centralnego Zrzeszenia Przemysłu Elektrotechnicznego i Elektronicznego [ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V.] – Dział Automatyka:
www.zvei.org

Strona Stowarzyszenia Elektrotechniki, Elektroniki i Technik Informatycznych [VDE - Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.]:

www.vde.com

Strona Zrzeszenia Stowarzyszeń Pracodawców Przemysłu Metalowego i Elektrotechnicznego [Gesamtverband der Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektro-Industrie e.V.]:

www.gesamtmetall.de

Strona Przemysłowego Związku Zawodowego Branży Metalowej [IG Metall]:

www.igmetall.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Prywatny portal internetowy poświęcony możliwościom kariery zawodowej:

www.monster.de

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy:

www.joboerse.arbeitsagentur.de


Oferty pracy dla fachowców i kadr kierowniczych:

www.jobscout24.de


Specjalistyczny portal branży budowy maszyn z obszerną giełdą pracy:

www.maschinenbau.de/maschinenbau-jobs-kategorien.aspx

Giełda pracy dla zawodów branży elektrycznej i elektronicznej. Oferty obejmują zawody od technika serwisanta, po programistów zajmujących się oprogramowaniem pojedynczych urządzeń i całych systemów:

Elektronikbranche.de


We współpracy z serwisem Jobware czasopismo „Fachmagazin für Elektronik“ prowadzi na swojej stronie internetowej giełdę pracy dla fachowców z branży elektronicznej i informatycznej:

channel-e


Szeroka oferta, zwłaszcza jeśli chodzi o zawody techniczne:

http://www.icjobs.de

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Nauka zawodu w Niemczech
W przypadku nauki zawodu w systemie dualnym (która odbywa się równolegle w przedsiębiorstwie i szkole zawodowej) dla obywateli państw członkowskich UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz EFTA nie obowiązują żadne ograniczenia. O podjęcie nauki mogą się oni starać bezpośrednio w wybranym przedsiębiorstwie.
Dla obywateli Bułgarii i Rumunii do dnia 31.12.2013 obowiązują inne uregulowania, gdyż umowa o podjęcie nauki zawodu stanowi formę umowy o pracę, a tym samym podlega obowiązującym w tym zakresie ograniczeniom. W przypadku, gdy niemiecki pracodawca zamierza zatrudnić ucznia będącego obywatelem któregoś z tych krajów, musi w pierwszej kolejności wystąpić do odpowiedniej terytorialnie Agencji d.s. Pracy o przeprowadzenie kontroli lokalnego rynku pracy.
Do wszystkich szkół państwowych i prywatnych (np. szkół zawodowych typu Fachschule i Berufsfachschule) obywatele wszystkich krajów członkowskich EU-27 i EFTA mogą uczęszczać bez ograniczeń.
Studia w Niemczech
Osoby z państw członkowskich EU-27 oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego we wszelkich sprawach związanych ze studiami na uczelniach niemieckich mają te same prawa, co obywatele Niemiec, a przede wszystkim nie muszą uiszczać wyższego czesnego.
Osoby zamierzające ukończyć w Niemczech studia w trybie dziennym, muszą wystąpić o dopuszczenie do nich na wybranym uniwersytecie lub szkole wyższej za pośrednictwem portali internetowych "Hochschulstart" lub "uni-assist". Dokładniejsze informacje i porady w języku niemieckim można znaleźć tutaj.
W celu podjęcia studiów konieczne jest przedłożenie następujących dokumentów:
- ważny dokument podróży (paszport) lub dokument potwierdzający przynależność państwową w połączeniu z urzędowym dokumentem tożsamości zawierającym zdjęcie;
- formularz wniosku (do pobrania na stronach internetowych wybranego uniwersytetu, szkoły wyższej lub bezpośrednio w dziekanacie uczelni);
- dokumenty potwierdzające uprawnienia do podjęcia studiów wyższych, jak np. High School Diploma, Gaokao, Matura, A-Levels, Bachillerato, świadectwo dojrzałości (oryginał lub potwierdzona kopia, w przypadku dokumentów wystawionych za granicą z uwierzytelnionym tłumaczeniem). O tym, czy ukończony poziom kształcenia jest uznawany za równoważny z niemieckim można przekonać się na portalach internetowych DAAD lub ANABIN;
- jeżeli jest to wymagane, dokumenty potwierdzające szczególne predyspozycje (np. dokumenty potwierdzające zdanie egzaminów wstępnych na innych uczelniach). Obowiązuje to zwłaszcza w przypadku studiów na kierunkach: architektura, stomatologia, medycyna, farmacja itp.;
- dokument potwierdzający wystarczająca znajomość języka niemieckiego (w przypadku studiów międzynarodowych, również odnośnie innych wymaganych języków obcych);
- dokument potwierdzający fakt objęcia ubezpieczeniem chorobowym (niemieckojęzyczne informacje na ten temat można znaleźć tutaj). Bez ubezpieczenia chorobowego nie można podjąć studiów;
- zdjęcia paszportowe do legitymacji studenckiej.
Ze względu na dużą niezależność niemieckich uniwersytetów i szkół wyższych przed kandydatami mogą być stawiane dodatkowe warunki przyjęcia lub ustanawiane egzaminy wstępne (wspomnieć tu można choćby o wymaganych na niektórych uczelniach dodatkowych listach motywacyjnych lub konieczności potwierdzenia szczególnych uzdolnień artystycznych).
Po wjeździe na terytorium Niemiec (wiza nie jest już wymagana) należy zgłosić się w miejscowym urzędzie meldunkowym i złożyć wniosek o zameldowanie.

Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.
Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE muszą z reguły posiadać ważną wizę uprawniającą do wjazdu na terytorium Niemiec, zezwolenie na pobyt w celu odbycia studiów oraz, w celu podjęcia pracy, zezwolenie na pracę. O tym, czy wymogi te odnoszą się również do Ciebie, możesz uzyskać informacje tutaj lub w niemieckich ambasadach i konsulatach na terenie Twojego kraju.

Osoby z państw trzecich lub osoby posiadające status bezpaństwowca powinny na stronie internetowej International Office, w dziekanacie wybranej szkoły wyższej lub uniwersytetu lub na obsługującym akademickie sprawy międzynarodowe portalu uni-assist zasięgnąć informacji, czy ich poziom wykształcenia upoważniający do podjęcia studiów wyższych jest uznawany za równoważny z niemieckim. Jeżeli okaże się, że tak nie jest, kandydat musi złożyć egzamin potwierdzający. Cudzoziemcy chcący studiować w szkole wyższej (nie chodzi tu o uczelnie posiadające status uniwersytetu, ale o dawne wyższe szkoły zawodowe) na terenie Badenii-Wirtembergii, powinni zwrócić się w sprawie ustalenia uprawnień do podjęcia studiów do tutaj.

Przed wjazdem na terytorium Niemiec należy zatroszczyć się o następujące sprawy:
- należy przedłożyć potwierdzenie posiadania środków finansowych, wystarczających na sfinansowanie studiów i życia w Niemczech (obecnie jest to kwota 643 euro na każdy miesiąc okresu nauki). Dodatkowe informacje na ten temat znajdziesz tutaj);
- należy zatroszczyć się również o ubezpieczenie chorobowe.

Poza tym dodatkowo obowiązują wszystkie wymogi, które stawiane są przed obywatelami państw członkowskich UE-17 lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.  
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

UE, EOG i Szwajcaria
Zasadniczo obywatele państw członkowskich UE, EOG oraz Szwajcarii mogą mieszkać i pracować na terenie Niemiec. Do wykonywania zawodu w Niemczech ewentualnie może być konieczne uzyskanie państwowej licencji. Zalecamy zasięgnięcie informacji na temat procedur uznawania kwalifikacji w Brandenburgii.

Osoby będące obywatelami Rumunii i Bułgarii do dnia 31.12.2013 podlegają jeszcze obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę. Podjęcie pracy jest możliwe tylko w wypadku, jeżeli odpowiednia terytorialnie Agencja d.s. Pracy udzieli na to zezwolenia.


Więcej informacji na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronach internetowych Federalnej Agencji d.s. Pracy oraz Komisji Europejskiej
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE w celu podjęcia pracy na terytorium Niemiec muszą posiadać tytuł prawny zezwalający na pobyt, który zapewnia również prawo podjęcia pracy. Należy bowiem pamiętać, że istnieją różne rodzaje tytułów prawnych zezwalających na pobyt w Niemczech. Z wyjątkiem Australii, Izraela, Japonii, Kanady, Korei Południowej, Nowej Zelandii oraz USA, obywatele wszystkich innych państw trzecich muszą przed wjazdem na terytorium Niemiec wystąpić do odpowiedniego dla miejsca zamieszkania niemieckiego przedstawicielstwa dyplomatycznego z wnioskiem o przyznanie odpowiedniego tytułu prawnego zezwalającego na pobyt.

Uproszczone uregulowania dotyczące pobytu na terytorium Niemiec obowiązują od maja 2012 dla obywateli państw spoza UE, którzy posiadają wyższe wykształcenie (lub porównywalne kwalifikacje) dzięki tzw. „europejskiej niebieskiej karcie”. Taki tytuł prawny zezwalający na pobyt otrzymują osoby pozostające w stosunku pracy, z kwotą wynagrodzenia co najmniej 44.800 euro brutto. Po trzech latach pozostawania w stosunku pracy wydawane jest zezwolenie na osiedlenie się.


Więcej informacji na temat pobytu na terytorium Niemiec można znaleźć na stronie internetowej niemieckiego Urzędu Spraw Zagranicznych w dziale Einreisebestimmungen für Deutschland, Visa.
Informacje na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronie internetowej Federalnej Agencji d.s. Pracy .
Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)
IG Metall Ostbrandenburg
Peter Ernsdorf
Zehmeplatz 11
D-15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335-554990
Telefon: +49 (0)335 - 5549734
E-mail: ostbrandenburg@igmetall.de
do strony głównej
IG Metall Ostbrandenburg

Servicegesellschaft mbH für Mitglieder der IG Metall
Baseler Platz 2
D-60329 Frankfurt (Main)
Deutschland
Telefon: +49 (0)69 - 9002 176-0
Telefon: +49 (0)69 - 9002 176-20
E-mail: info@igmservice.de
do strony głównej
Servicegesellschaft mbH für Mitglieder der IG Metall

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Keithstraße 1/3
10787 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 111
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)
Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.
Lyoner Strasse 18
D-60528 Frankfurt (Main)
Deutschland
Telefon: +49 69 6603 0
Telefon: +49 69 6603-1511
E-mail: Kommunikation@vdma.org
do strony głównej
Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej
IHK Ostbrandenburg

Pośrednicy i urzędy pracy
EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Regina Gebhardt-Hille
Bergerstr. 30
16225 Eberswalde
Deutschland
Telefon: +49 3334 374615
E-mail: regina.gebhardt-hille@arbeitsagentur.de
do strony głównej
EURES-Beratung

Pracodawcy o dużym znaczeniu w regionie
Bleichert Automation GmbH & Co. KG
Beeskower Straße 114
15890 Eisenhüttenstadt
Deutschland
Telefon: +49 (0) 3364- 77350
E-mail: hwendemuth@bleichert.de
do strony głównej
Bleichert Automation GmbH & Co. KG

Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH
Personalmanagement
Marcus Lemke
Karl-Marx-Straße 195
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 335 55 33 215
E-mail: Marcus.Lemke@stadtwerke-ffo.de
E-mail: Marcus.Lemke@stadtwerke-ffo.de
do strony głównej
Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH

Elektro-Jahn
Otto-Hahn-Straße 22
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 335 521867 - 0
E-mail: kontakt@elektro-jahn.de
do strony głównej

ELAS Elektroanlagenbau Eisenhüttenstadt GmbH
Fährstraße 18b
15890 Eisenhüttenstadt
Deutschland
Telefon: +49 (0) 3364 - 4071 - 0
E-mail: info@elas-ehst.de
do strony głównej

ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH
Werkstraße 1
15890 Eisenhüttenstadt
Deutschland
Telefon: +49 (0) 3364-37 3954
E-mail: info@arcelormittal-ehst.com
do strony głównej

Deutsch Bahn
Bahnhof Frankfurt (Oder)
Bahnhofsplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
do strony głównej

Instytucje kontaktowe w sprawach związanych z kształceniem zawodowym
Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg
Aus- und Weiterbildung
Holger Müller
Puschkinstraße 12 b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 5621-1524
Telefon: +49 335 5621-1196
E-mail: mueller@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch
Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg

Pozostałe ważne adresy kontaktowe
Bundesagentur für Arbeit
Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV)
Villemombler Straße 76
D-53107 Bonn
Deutschland
Telefon: +49 (0)228 713 13 13
Telefon: +49 (0)228 713 270 1111
E-mail: zav-auslandsvermittlung@arbeitsagentur.de
do strony głównej
Bundesagentur für Arbeit

IHK -Projektgesellschaft mbH
Internationale Zusammenarbeit
Puschkinstraße 12 b
D-15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 5621-2310
Telefon: +49 (0)335 5621-2001
E-mail: projekt@ihk-projekt.de
do strony głównej
IHK -Projektgesellschaft mbH

Kontakty w sprawach związanych z uznawalnością wykształcenia
IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung
Julia Lexow-Kapp
Heinrich-Mann-Allee 103
14473 Potsdam
Deutschland
Telefon: +49331866-5274
E-mail: julia.lexow-kapp[at]masf.brandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, russisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung in Ostbrandenburg
Logenstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 55345922
Telefon: +49335 55345903
E-mail: integra@kowa-ffo.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, polnisch, englisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle
bbw Bildungszentrum Ostbrandenburg GmbH
Potsdamer Straße 1-2
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 5569 322
Telefon: +49 335 5569 403
E-mail: joanna.rynkiewicz@bbw-ostbrandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, polnisch
IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle

 • Techn. Assistent/in - Elektronik und Datentechnik
  Agentur ampuls
  16547 Birkenwerder
  Datum (ab 02.02.2015)
  Referenznummer
  10000-1118490976-S
  Titel des Stellenangebots
  Techn. Assistent/in - Elektronik und Datentechnik
  Alternativberufe
  Techniker m/w **Auftrags-ID: 2985**
  Stellenangebotsart
  Arbeitsplatz (sozialversicherungspflichtig)
  Arbeitgeber
  Agentur ampuls
  Betriebsgröße
  weniger als 6
  Stellenbeschreibung:
  Sie suchen nach neuen Herausforderungen, haben Lust, Ihre Fähigkeiten in ein hoch motiviertes Team einzubringen und Ihre Erfahrungen gewinnbringend einzusetzen? Dann freuen wir uns auf Ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen mit der Angabe Ihres Gehaltswunsches und des Eintrittstermins.


  Aufgaben:

  - Reparatur von Handys, Tablets, etc.
  - Erfahrung mit Elektronik
  - technische Affinität
  - handwerkliches Geschick

  Erkennen Sie sich wieder?

  Toll! Dann ganz schnell bewerben!

  Wenn Sie die gestellten Anforderungen erfüllen und neben dieser verantwortungsvollen Aufgabe einen sicheren Arbeitsplatz suchen, dann sollten wir uns kennenlernen!

  Übersenden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen via Mail an

  Bewerbung@am-puls.com

  sowie unserer

  Auftrags-ID: 2985


  Wir bitten um Verständnis, dass eine Rücksendung der Unterlagen nur erfolgen kann,
  sofern der Bewerbung ein frankierter Rückumschlag beigelegt wurde.
  Kontaktdaten:
  Rückfragen und Bewerbung an
  Agentur ampuls
  Frau Gutsche
  Triftweg 1 - 2
  16547 Birkenwerder
  Birkenwerder
  Deutschland
  Telekommunikation
  Telefon: +49 (3303) 5412687
  Fax: +49 (3303) 5208965
  E-Mail
  n.gutsche@am-puls.com
  Gewünschte Bewerbungsarten
  telefonisch, schriftlich, per E-Mail, persönlich, über Internet
  Angaben zur Bewerbung
  Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse, Qualifikationen.
  Weitere Informationen
Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Wojewodschaft Lubuskie - Brandenburg 2007-2013
IHK Projektgesellschaft mbH
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.