Oferta

Elektronik, specjalność: technika informatyczna i telekomunikacyjna

Niemcy
Porównaj zawody:
 • Informacja
 • Oferty pracy
Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia
Nauka zawodu w systemie dualnym

 

Pod pojęciem nauki zawodu w systemie dualnym rozumiana jest nauka zawodu odbywająca się równolegle w zakładzie pracy i w szkole zawodowej. Warunkiem podjęcia nauki zawodu w systemie dualnym jest zawarcie „umowy o naukę zawodu“ (w Niemczech „Berufsausbildungsvertrag”, a w innych krajach lub regionach niemieckojęzycznych tj. w Austrii, Szwajcarii oraz we włoskim Tyrolu Południowym „Lehrvertrag”) z zakładem.

 

Niemieckojęzyczny tekst rozporządzenia na temat nauki tego zawodu można znaleźć tutaj.

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Elektronicy ze specjalnością technika informatyczna i telekomunikacyjna zajmują się wykonawstwem i serwisem elektrycznych urządzeń techniki energetycznej, infrastruktury technicznej budynków, techniki automatyzacji oraz techniki informatycznej i telekomunikacyjnej.

Instalują i uruchamiają systemy techniki bezpieczeństwa i techniki telekomunikacyjnej, jak np. systemy alarmowe, sieci telefoniczne lub systemy monitoringu. Poza tym konfigurują podzespoły elektroniczne lub komputery, które są używane automatyzacji i zdalnego sterowania systemów infrastruktury technicznej budynków (np. systemów kontroli dostępu). Instalują sieci i komponenty software, konfigurują oprogramowanie i przeprowadzają testy programów.

Jednostki realizujące kształcenie

Dane wybranych pracodawców oferujących praktyczną naukę zawodu można znaleźć tutaj. Teoretyczna część nauki zawodu realizowana jest między innymi przez wymienione powyżej placówki szkolnictwa zawodowego.

Oberstufenzentrum Dahme-Spreewald
Brückenstr. 40
15711 Königs Wusterhausen
Deutschland
Telefon: +49 (0)3375 262860
Telefon: +49 (0)3375 262865
E-mail: osz-lds-kwh1@t-online.de
do strony głównej

Hein-Moeller-Schule Oberstufenzentrum (OSZ) Energietechnik II
Berufsschule, Fachoberschule, Berufsfachschule
Allee der Kosmonauten 18
10315 Berlin (Lichtenberg)
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 549 33 - 0
Telefon: +49 (0)30 549 33 - 37
E-mail: info@hein-moeller-schule.de
do strony głównej
Hein-Moeller-Schule Oberstufenzentrum (OSZ) Energietechnik II

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Warunki rozpoczęcia nauki zawodu

 

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym [Berufsbildungsgesetz] lub Ustawie o rzemiośle [Handwerksordnung], nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego. Przedsiębiorstwa zatrudniają przeważnie kandydatów do nauki zawodu elektronik ze specjalnością technika informatyczna i telekomunikacyjna legitymujących się posiadaniem średniego poziomu wykształcenia wg klasyfikacji niemieckiej, odpowiadającego ukończeniu np. Realschule.

 

Pomocne w rozpoczęciu nauki zawodu są organizowane w przedsiębiorstwach przygotowawcze kursy kwalifikacyjne [Einstiegsqualifizierung, w skróce EQ].

 

Informacje na temat modułów kwalifikacyjnych [Qualifizierungsbausteine] dla zawodu elektronik ze specjalnością technika informatyczna i telekomunikacyjna można znaleźć tutaj.

 

Wymagany poziom wykształcenia wg przepisów prawnych

 

Według Ustawy o kształceniu zawodowym [Berufsbildungsgesetz] nie ma żadnych warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego.

 

Wymagany poziom wykształcenia w praktyce

 

W roku 2008 spośród osób rozpoczynających naukę tego zawodu 53% posiadało średni poziom wykształcenia wg klasyfikacji niemieckiej, 38% ukończyło wcześniej Hauptschule (niższy poziom wykształcenia), 8% posiadało wykształcenie upoważniające do podjęcia nauki w szkołach wyższych, a 1% nie ukończył wcześniej żadnej szkoły. 12% osób rozpoczynających naukę ukończyło wcześniej roczny okres podstawowego kształcenia zawodowego, a 6% uczęszczało wcześniej do szkoły zawodowej.

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3,5 roku.

Skrócenie okresu nauki jest możliwe w przypadku wcześniejszego ukończenia rocznego okresu podstawowego kształcenia zawodowego, uczęszczania do rocznej lub dwuletniej specjalistycznej szkoły zawodowej lub posiadania innego wykształcenia ogólnego lub zawodowego.

Zakres programu nauczania

Podczas nauki w zakładzie kształcącym uczniowie uczą się przykładowo:

W ramach wspólnych dla różnych zawodów kwalifikacji podstawowych:

- w jaki sposób ustala się obwody i zabezpieczenia elektryczne,

- w jaki sposób montuje się w całość podzespoły wsuwane, obudowy i łączniki,

- w jaki sposób dobiera się systemy operacyjne i ich komponenty, ocenia wymagania sprzętowe oraz instaluje i konfiguruje systemy operacyjne,

- w jaki sposób dokonuje się pomiarów, oceny i obliczeń wielkości elektrycznych,

- jakich reguł i zasad bezpieczeństwa należy przestrzegać podczas pracy z urządzeniami elektrycznymi,

- w jaki sposób planuje się, przeprowadza i dokumentuje czynności konserwacyjne i inspekcyjne,

- co jest ważne podczas ustawiania i podłączania urządzeń elektrycznych,

- w jaki sposób ustala się kolejność czynności, szacuje potrzebny do ich wykonania czas oraz w jaki sposób planuje się procesy robocze,

- w jaki sposób przeprowadzać rozmowy w sposób odpowiedni do sytuacji.

W ramach wspólnych dla różnych zawodów kwalifikacji fachowych:

- w jaki sposób ustawia się, dopasowuje i uruchamia podzespoły,

- w jaki sposób wykonuje się naprawy urządzeń elektrycznych,

- w jaki sposób dobiera się i układa przewody elektryczne, informatyczne i wysokich częstotliwości,

- czego należy przestrzegać podczas kontroli sensorów i aktorów,

- w jaki sposób rejestrowane są informacje o zakłóceniach,

- w jaki sposób przeprowadza się zdalne czynności diagnostyczne i konserwacyjne,

- w jaki sposób zapewnić dotrzymywanie terminów,

- kiedy klienci powinni zostać poinstruowani na temat niebezpieczeństw związanych z zasilaniem w energię elektryczną oraz kiedy należy udzielić porad na temat możliwych do przeprowadzenia zmian.

- w jaki sposób interpretuje się dokumentacje techniczne w języku angielskim i niemieckim oraz w jaki sposób opracowuje się i modyfikuje dokumentacje systemowe i instrukcje obsługi,

- w jaki sposób prowadzić sprzedaż produktów i usług,

- czego należy przestrzegać podczas wykonywania czynności związanych z zabezpieczeniem jakości.

W ramach specyficznych dla specjalności technika informatyczna i telekomunikacyjna kwalifikacji fachowych:

- w jaki sposób ustala się parametry i standardy systemów transferu i przetwarzania danych oraz systemów komunikacyjnych i systemów zabezpieczeń dla danego klienta,

- w jaki sposób ustala się potencjalne zagrożenia, w szczególności zagrożenie bezpieczeństwa osób, niebezpieczeństwo włamania i pożaru, oraz w jaki sposób opracowuje się koncepcje zabezpieczeń,

- w jaki sposób instaluje się telekomunikacyjne systemy i urządzenia końcowe,

- w jaki sposób montuje się, łączy w sieć i oznakowuje rozdzielacze sieciowe i inne elementy sieci,

- w jaki sposób ustawia, sprawdza i dokumentuje usługi sieciowe oferowane przez operatorów sieci i ich parametry,

- w jaki sposób zakłada się i zarządza bankami danych, administruje prawami użytkowników i zasobami, ustala sprzętowe i programowe metody dostępu oraz przyznaje uprawnienia,

- w jaki sposób kontroluje się funkcjonowanie systemów telekomunikacyjnych, sieciowych, zarządzania budynkiem i bezpieczeństwa oraz ich komponentów,

- w jaki sposób dokonuje się inspekcji i przeprowadza prace konserwacyjne w sposób zgodny z zaleceniami producenta i normami technicznymi.

Podczas całego okresu nauki zawodu uczniom przekazuje się informacje z następujących zakresów:

 

- jakie wzajemne prawa i obowiązki wynikają z umowy o naukę zawodu,

- w jaki sposób zorganizowane jest przedsiębiorstwo, w którym odbywają naukę zawodu oraz w jaki sposób funkcjonuje zaopatrzenie, produkcja, sprzedaż i administracja,

- w jaki sposób stosowane są przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,

- w jaki sposób stosowane i przestrzegane są przepisy związane z ochroną środowiska.

Przedmiotem zajęć teoretycznych w szkole zawodowej są następujące działy tematyczne:

- analizowanie i kontrola funkcjonowania systemów elektrotechnicznych,

- projektowanie i wykonawstwo instalacji elektrycznych,

- analizowanie i dostosowywanie urządzeń sterujących,

- udostępnianie systemów informatycznych,

- zapewnienie dostaw energii elektrycznej i bezpieczeństwa użytkowania środków pracy,

- analizowanie i kontrola działania urządzeń i systemów,

- programowanie i podłączanie urządzeń sterujących systemami,

- dobieranie i integracja systemów,

- planowanie i wykonawstwo systemów telekomunikacyjnych,

- ustalanie potencjalnych zagrożeń, wykonawstwo systemów bezpieczeństwa,

- rozbudowa i administrowanie systemów zsieciowanych,

- planowanie systemów informatycznych i telekomunikacyjnych,

- naprawy i dokonywanie zmian w systemach informatycznych i telekomunikacyjnych.

Wymiar godzin (teoria)

Zajęcia teoretyczne (wymiar godzin podczas 3,5-letniej nauki zawodu):


Działy tematyczne związane z zawodem:
- Ekonomia i ekonomika przedsiębiorstwa (140)

- Instalowanie i uruchamianie urządzeń elektrycznych (240)

- Analizowanie i wykonawstwo systemów techniki informatycznej (400)

- Planowanie, wykonawstwo i konserwacja systemów telekomunikacyjnych (380)

- Język obcy (120)


Działy tematyczne obowiązujące dla wszystkich zawodów:
- Język niemiecki / Komunikacja (100)

- Religia (100)

- Wychowanie fizyczne (100)

- Nauki społeczno-polityczne (100)

Wymiar godzin (praktyka)

Przegląd działów tematycznych dla zawodu elektronik ze specjalnością technika informatyczna i telekomunikacyjna z wymiarem godzin:

- Analizowanie i kontrola funkcjonowania systemów elektrotechnicznych (80)

- Projektowanie i wykonawstwo instalacji elektrycznych (80)

- Analizowanie i dostosowywanie urządzeń sterujących (80)

- Udostępnianie systemów informatycznych (80)

- Zapewnienie dostaw energii elektrycznej i bezpieczeństwa użytkowania środków pracy (80)

- Analizowanie i kontrola działania urządzeń i systemów (60)

- Programowanie i podłączanie urządzeń sterujących systemami (80)

- Dobieranie i integracja systemów teleinformatycznych (60)

- Planowanie i wykonawstwo systemów telekomunikacyjnych (80)

- Ustalanie potencjalnych zagrożeń, wykonawstwo systemów bezpieczeństwa (100)

- Rozbudowa i administrowanie systemów połączonych w sieci (100)

- Planowanie systemów informatycznych i telekomunikacyjnych (80)

- Naprawy i dokonywanie zmian w systemach informatycznych i telekomunikacyjnych (60)

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Możliwość uzyskania pomocy finansowej

Po spełnieniu określonych warunków uczniowie mogą otrzymać stypendium na okres nauki zawodu [Berufsausbildungsbeihilfe, w skrócie BAB]. Informacji na ten temat udzielają odpowiednie terytorialnie Agencje d.s. Pracy. Na temat warunków otrzymania oraz wysokości możliwego stypendium informuje odpowiednia ulotka Federalnej Agencji d.s. Pracy oraz dostępny w sieci kalkulator stypendium na okres nauki zawodu [BAB-Rechner].

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego. W określonych warunkach, np. kiedy w danym zakładzie pracy nie obowiązują układy taryfowe, możliwe jest również swobodne ustalenie wysokości wynagrodzeń za okres nauki zawodu.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie mogą w poszczególnych latach nauki otrzymywać miesięcznie następujące wynagrodzenia za okres nauki zawodu:

- w pierwszym roku nauki – od 351 do 472 euro,

- w drugim roku nauki – od 400 do 519 euro,

- w trzecim roku nauki – od 440 do 570 euro,

- w czwartym roku nauki - od 477 do 615 euro.

Źródło: Bank danych na temat wynagrodzeń za okres nauki zawodu [Datenbank Ausbildungsvergütungen (DAV)] Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego [Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)].

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Jeden zawód – wiele możliwości

 

Elektronicy ze specjalnością technika informatyczna i telekomunikacyjna znajdują zatrudnienie w zakładach elektroinstalacyjnych, u operatorów sieci kablowych lub u producentów maszyn biurowych i sprzętu komputerowego. Po ukończeniu nauki zawodu pracownicy wykwalifikowani muszą najczęściej podjąć decyzję, jaki zakres czynności będą wykonywać i w czym chcieliby się specjalizować. Spektrum możliwości rozciąga się tutaj od obsługi klienta aż po wykonywanie prac konserwacyjnych.

Zarobki

Przedstawione poniżej dane są danymi orientacyjnymi, mającymi na celu przedstawienie rozpiętości wysokości wynagrodzeń i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Poza tym z reguły zwraca się uwagę na posiadane przez niego doświadczenie oraz odpowiedzialność.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne. W zależności od regionu i branży występują różnice w wysokości zarobków.

Przykładowe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze brutto może w tym zawodzie wynosić zgodnie z układami taryfowymi od 1.925 do 2.486 euro

Źródło: Wynagrodzenia taryfowe dla przemysłu stalowego w nowych krajach związkowych, wyd. IG Metall [Tariflöhne Eisen- und Stahlindustrie, Neue Bundesländer, IG Metall]

Układy taryfowe

Dla elektroników mogą obowiązywać różne układy taryfowe. Decyduje o tym branża, w której pracują. W grę mogą wchodzić przykładowo układy taryfowe dla przemysłu gumowego lub dla przemysłu metalowego i elektrotechnicznego.

Z reguły obowiązuje aktualny układ taryfowy, który został zawarty na czas określony pomiędzy odpowiednimi zrzeszeniami pracodawców i Przemysłowym Związkiem Zawodowym Branży Metalowej [IG Metall] w danym kraju związkowym. Bank danych na temat obowiązujących układów taryfowych znajdziesz tutaj.

Przegląd informacji na temat grup taryfowych w branży metalowej i elektrotechnicznej z podziałem na kraje związkowe można znaleźć w archiwum taryf Fundacji Hansa Böcklera [WSI-Tarifarchiv]. Pracownikom z ukończoną trzyletnią nauką zawodu z reguły przyznawana jest na początku 5 grupa taryfowa.

Możliwości dalszego kształcenia

Różne kursy i seminaria, np.:

- Technika informacyjna

- Systemy komunikacyjne

- Transfer i przetwarzanie danych na odległość

- Telekomunikacja łącznie z usługami internetowymi

- Sieci i administrowanie sieciami

- Sieci komputerowe łącznie z sieciowymi systemami operacyjnymi

- Technika informatyczna

- Technika komputerowa

- Technika elektroinstalacyjna

- Elektryczna technika pomiarowa

- Technika pomiarowa, sterowania i regulacji

- Technika, zapewnienie i kontrola jakości w elektronice i elektrotechnice

- Technika pomiarowa i sterowania

- Przepisy Zrzeszenia Elektrotechniki Elektroniki i Techniki Informatycznej oraz technika zabezpieczeń w elektrotechnice

- Bezpieczeństwo pracy w elektrotechnice i elektronice

- Elektronika

- Planowanie, sterowanie i organizacja pracy – zasady ogólne

- Seminaria organizacji REFA na różnych poziomach kwalifikacji,

- Elektroniczne przetwarzanie danych w elektrotechnice i elektronice

Ponadto możliwe jest kontynuowanie kształcenia w celu uzyskania tytułu mistrza lub technika, a przy odpowiednim poziomie wykształcenia np. studia wyższe na kierunku elektrotechnika.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

 

Portal Planet-Beruf.de - informacje dla osób rozpoczynających naukę zawodu z poradami dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie:

http://www.planet-beruf.de

Informacje o nowej klasyfikacji zawodów elektrotechnicznych:

http://www.bibb.de/dokumente/pdf/a43_elektroberufe_info-industrielle-elektroberufe.pdf
http://www.bibb.de/dokumente/pdf/a43_elektroberufe_info-handwerkliche-elektroberufe.pdf

Strona Centralnego Zrzeszenia Rzemiosł Elektrotechnicznych [Zentralverband der Elektrohandwerke]:

http://www.zveh.de/ 

Krótkie opisy i informacje o wszystkich zawodach:

http://berufenet.Arbeitsagentur.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Ogólna, internetowa giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.jobpilot.de 

Ogólna, internetowa giełda pracy z z funkcją wyszukiwania wg regionów:

http://www.jobsuche.de 

Internetowa giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de 

Internetowa giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.mamas.de 

Internetowa giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.twi-gmbh.de 

Ogólna, internetowa giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.stepstones.de 

Internetowa giełda pracy z podziałem na branże, regiony i formy zatrudnienia:

http://www.monster.de 

Internetowa giełda pracy, zawierająca również oferty dla zawodów rzemieślniczych i technicznych:

http://www.deutsche-handwerkervermittlung.de 

W kooperacji z Federalną Agencją d.s. Pracy prywatna agencja pośrednictwa pracy dla rzemiosła dhv oferuje na swoich stronach internetowych miejsca pracy dla wykwalifikowanych rzemieślników z wielu różnych branż. Wyszukiwanie ofert ułatwia filtr regionalny i branżowy:

http://www.jobs.de

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Nauka zawodu w Niemczech
W przypadku nauki zawodu w systemie dualnym (która odbywa się równolegle w przedsiębiorstwie i szkole zawodowej) dla obywateli państw członkowskich UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz EFTA nie obowiązują żadne ograniczenia. O podjęcie nauki mogą się oni starać bezpośrednio w wybranym przedsiębiorstwie.
Dla obywateli Bułgarii i Rumunii do dnia 31.12.2013 obowiązują inne uregulowania, gdyż umowa o podjęcie nauki zawodu stanowi formę umowy o pracę, a tym samym podlega obowiązującym w tym zakresie ograniczeniom. W przypadku, gdy niemiecki pracodawca zamierza zatrudnić ucznia będącego obywatelem któregoś z tych krajów, musi w pierwszej kolejności wystąpić do odpowiedniej terytorialnie Agencji d.s. Pracy o przeprowadzenie kontroli lokalnego rynku pracy.
Do wszystkich szkół państwowych i prywatnych (np. szkół zawodowych typu Fachschule i Berufsfachschule) obywatele wszystkich krajów członkowskich EU-27 i EFTA mogą uczęszczać bez ograniczeń.
Studia w Niemczech
Osoby z państw członkowskich EU-27 oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego we wszelkich sprawach związanych ze studiami na uczelniach niemieckich mają te same prawa, co obywatele Niemiec, a przede wszystkim nie muszą uiszczać wyższego czesnego.
Osoby zamierzające ukończyć w Niemczech studia w trybie dziennym, muszą wystąpić o dopuszczenie do nich na wybranym uniwersytecie lub szkole wyższej za pośrednictwem portali internetowych "Hochschulstart" lub "uni-assist". Dokładniejsze informacje i porady w języku niemieckim można znaleźć tutaj.
W celu podjęcia studiów konieczne jest przedłożenie następujących dokumentów:
- ważny dokument podróży (paszport) lub dokument potwierdzający przynależność państwową w połączeniu z urzędowym dokumentem tożsamości zawierającym zdjęcie;
- formularz wniosku (do pobrania na stronach internetowych wybranego uniwersytetu, szkoły wyższej lub bezpośrednio w dziekanacie uczelni);
- dokumenty potwierdzające uprawnienia do podjęcia studiów wyższych, jak np. High School Diploma, Gaokao, Matura, A-Levels, Bachillerato, świadectwo dojrzałości (oryginał lub potwierdzona kopia, w przypadku dokumentów wystawionych za granicą z uwierzytelnionym tłumaczeniem). O tym, czy ukończony poziom kształcenia jest uznawany za równoważny z niemieckim można przekonać się na portalach internetowych DAAD lub ANABIN;
- jeżeli jest to wymagane, dokumenty potwierdzające szczególne predyspozycje (np. dokumenty potwierdzające zdanie egzaminów wstępnych na innych uczelniach). Obowiązuje to zwłaszcza w przypadku studiów na kierunkach: architektura, stomatologia, medycyna, farmacja itp.;
- dokument potwierdzający wystarczająca znajomość języka niemieckiego (w przypadku studiów międzynarodowych, również odnośnie innych wymaganych języków obcych);
- dokument potwierdzający fakt objęcia ubezpieczeniem chorobowym (niemieckojęzyczne informacje na ten temat można znaleźć tutaj). Bez ubezpieczenia chorobowego nie można podjąć studiów;
- zdjęcia paszportowe do legitymacji studenckiej.
Ze względu na dużą niezależność niemieckich uniwersytetów i szkół wyższych przed kandydatami mogą być stawiane dodatkowe warunki przyjęcia lub ustanawiane egzaminy wstępne (wspomnieć tu można choćby o wymaganych na niektórych uczelniach dodatkowych listach motywacyjnych lub konieczności potwierdzenia szczególnych uzdolnień artystycznych).
Po wjeździe na terytorium Niemiec (wiza nie jest już wymagana) należy zgłosić się w miejscowym urzędzie meldunkowym i złożyć wniosek o zameldowanie.

Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.
Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE muszą z reguły posiadać ważną wizę uprawniającą do wjazdu na terytorium Niemiec, zezwolenie na pobyt w celu odbycia studiów oraz, w celu podjęcia pracy, zezwolenie na pracę. O tym, czy wymogi te odnoszą się również do Ciebie, możesz uzyskać informacje tutaj lub w niemieckich ambasadach i konsulatach na terenie Twojego kraju.

Osoby z państw trzecich lub osoby posiadające status bezpaństwowca powinny na stronie internetowej International Office, w dziekanacie wybranej szkoły wyższej lub uniwersytetu lub na obsługującym akademickie sprawy międzynarodowe portalu uni-assist zasięgnąć informacji, czy ich poziom wykształcenia upoważniający do podjęcia studiów wyższych jest uznawany za równoważny z niemieckim. Jeżeli okaże się, że tak nie jest, kandydat musi złożyć egzamin potwierdzający. Cudzoziemcy chcący studiować w szkole wyższej (nie chodzi tu o uczelnie posiadające status uniwersytetu, ale o dawne wyższe szkoły zawodowe) na terenie Badenii-Wirtembergii, powinni zwrócić się w sprawie ustalenia uprawnień do podjęcia studiów do tutaj.

Przed wjazdem na terytorium Niemiec należy zatroszczyć się o następujące sprawy:
- należy przedłożyć potwierdzenie posiadania środków finansowych, wystarczających na sfinansowanie studiów i życia w Niemczech (obecnie jest to kwota 643 euro na każdy miesiąc okresu nauki). Dodatkowe informacje na ten temat znajdziesz tutaj);
- należy zatroszczyć się również o ubezpieczenie chorobowe.

Poza tym dodatkowo obowiązują wszystkie wymogi, które stawiane są przed obywatelami państw członkowskich UE-17 lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.  
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

UE, EOG i Szwajcaria
Zasadniczo obywatele państw członkowskich UE, EOG oraz Szwajcarii mogą mieszkać i pracować na terenie Niemiec. Do wykonywania zawodu w Niemczech ewentualnie może być konieczne uzyskanie państwowej licencji. Zalecamy zasięgnięcie informacji na temat procedur uznawania kwalifikacji w Brandenburgii.

Osoby będące obywatelami Rumunii i Bułgarii do dnia 31.12.2013 podlegają jeszcze obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę. Podjęcie pracy jest możliwe tylko w wypadku, jeżeli odpowiednia terytorialnie Agencja d.s. Pracy udzieli na to zezwolenia.


Więcej informacji na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronach internetowych Federalnej Agencji d.s. Pracy oraz Komisji Europejskiej
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE w celu podjęcia pracy na terytorium Niemiec muszą posiadać tytuł prawny zezwalający na pobyt, który zapewnia również prawo podjęcia pracy. Należy bowiem pamiętać, że istnieją różne rodzaje tytułów prawnych zezwalających na pobyt w Niemczech. Z wyjątkiem Australii, Izraela, Japonii, Kanady, Korei Południowej, Nowej Zelandii oraz USA, obywatele wszystkich innych państw trzecich muszą przed wjazdem na terytorium Niemiec wystąpić do odpowiedniego dla miejsca zamieszkania niemieckiego przedstawicielstwa dyplomatycznego z wnioskiem o przyznanie odpowiedniego tytułu prawnego zezwalającego na pobyt.

Uproszczone uregulowania dotyczące pobytu na terytorium Niemiec obowiązują od maja 2012 dla obywateli państw spoza UE, którzy posiadają wyższe wykształcenie (lub porównywalne kwalifikacje) dzięki tzw. „europejskiej niebieskiej karcie”. Taki tytuł prawny zezwalający na pobyt otrzymują osoby pozostające w stosunku pracy, z kwotą wynagrodzenia co najmniej 44.800 euro brutto. Po trzech latach pozostawania w stosunku pracy wydawane jest zezwolenie na osiedlenie się.


Więcej informacji na temat pobytu na terytorium Niemiec można znaleźć na stronie internetowej niemieckiego Urzędu Spraw Zagranicznych w dziale Einreisebestimmungen für Deutschland, Visa.
Informacje na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronie internetowej Federalnej Agencji d.s. Pracy .
Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)
IG Metall Ostbrandenburg
Peter Ernsdorf
Zehmeplatz 11
D-15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335-554990
Telefon: +49 (0)335 - 5549734
E-mail: ostbrandenburg@igmetall.de
do strony głównej
IG Metall Ostbrandenburg

Servicegesellschaft mbH für Mitglieder der IG Metall
Baseler Platz 2
D-60329 Frankfurt (Main)
Deutschland
Telefon: +49 (0)69 - 9002 176-0
Telefon: +49 (0)69 - 9002 176-20
E-mail: info@igmservice.de
do strony głównej
Servicegesellschaft mbH für Mitglieder der IG Metall

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Keithstraße 1/3
10787 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 111
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)
Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.
Lyoner Strasse 18
D-60528 Frankfurt (Main)
Deutschland
Telefon: +49 69 6603 0
Telefon: +49 69 6603-1511
E-mail: Kommunikation@vdma.org
do strony głównej
Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej
IHK Ostbrandenburg

Pośrednicy i urzędy pracy
EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Regina Gebhardt-Hille
Bergerstr. 30
16225 Eberswalde
Deutschland
Telefon: +49 3334 374615
E-mail: regina.gebhardt-hille@arbeitsagentur.de
do strony głównej
EURES-Beratung

Pracodawcy o dużym znaczeniu w regionie
Elektro-Jahn
Otto-Hahn-Straße 22
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 335 521867 - 0
E-mail: kontakt@elektro-jahn.de
do strony głównej

ELAS Elektroanlagenbau Eisenhüttenstadt GmbH
Fährstraße 18b
15890 Eisenhüttenstadt
Deutschland
Telefon: +49 (0) 3364 - 4071 - 0
E-mail: info@elas-ehst.de
do strony głównej

ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH
Werkstraße 1
15890 Eisenhüttenstadt
Deutschland
Telefon: +49 (0) 3364-37 3954
E-mail: info@arcelormittal-ehst.com
do strony głównej

Instytucje kontaktowe w sprawach związanych z kształceniem zawodowym
Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg
Aus- und Weiterbildung
Holger Müller
Puschkinstraße 12 b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 5621-1524
Telefon: +49 335 5621-1196
E-mail: mueller@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch
Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg

Pozostałe ważne adresy kontaktowe
Bundesagentur für Arbeit
Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV)
Villemombler Straße 76
D-53107 Bonn
Deutschland
Telefon: +49 (0)228 713 13 13
Telefon: +49 (0)228 713 270 1111
E-mail: zav-auslandsvermittlung@arbeitsagentur.de
do strony głównej
Bundesagentur für Arbeit

IHK -Projektgesellschaft mbH
Internationale Zusammenarbeit
Puschkinstraße 12 b
D-15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 5621-2310
Telefon: +49 (0)335 5621-2001
E-mail: projekt@ihk-projekt.de
do strony głównej
IHK -Projektgesellschaft mbH

Kontakty w sprawach związanych z uznawalnością wykształcenia
IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung
Julia Lexow-Kapp
Heinrich-Mann-Allee 103
14473 Potsdam
Deutschland
Telefon: +49331866-5274
E-mail: julia.lexow-kapp[at]masf.brandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, russisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung in Ostbrandenburg
Logenstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 55345922
Telefon: +49335 55345903
E-mail: integra@kowa-ffo.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, polnisch, englisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle
bbw Bildungszentrum Ostbrandenburg GmbH
Potsdamer Straße 1-2
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 5569 322
Telefon: +49 335 5569 403
E-mail: joanna.rynkiewicz@bbw-ostbrandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, polnisch
IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle

 • Techn. Assistent/in - Elektronik und Datentechnik
  Agentur ampuls
  16547 Birkenwerder
  Datum (ab 02.02.2015)
  Referenznummer
  10000-1118490976-S
  Titel des Stellenangebots
  Techn. Assistent/in - Elektronik und Datentechnik
  Alternativberufe
  Techniker m/w **Auftrags-ID: 2985**
  Stellenangebotsart
  Arbeitsplatz (sozialversicherungspflichtig)
  Arbeitgeber
  Agentur ampuls
  Betriebsgröße
  weniger als 6
  Stellenbeschreibung:
  Sie suchen nach neuen Herausforderungen, haben Lust, Ihre Fähigkeiten in ein hoch motiviertes Team einzubringen und Ihre Erfahrungen gewinnbringend einzusetzen? Dann freuen wir uns auf Ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen mit der Angabe Ihres Gehaltswunsches und des Eintrittstermins.


  Aufgaben:

  - Reparatur von Handys, Tablets, etc.
  - Erfahrung mit Elektronik
  - technische Affinität
  - handwerkliches Geschick

  Erkennen Sie sich wieder?

  Toll! Dann ganz schnell bewerben!

  Wenn Sie die gestellten Anforderungen erfüllen und neben dieser verantwortungsvollen Aufgabe einen sicheren Arbeitsplatz suchen, dann sollten wir uns kennenlernen!

  Übersenden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen via Mail an

  Bewerbung@am-puls.com

  sowie unserer

  Auftrags-ID: 2985


  Wir bitten um Verständnis, dass eine Rücksendung der Unterlagen nur erfolgen kann,
  sofern der Bewerbung ein frankierter Rückumschlag beigelegt wurde.
  Kontaktdaten:
  Rückfragen und Bewerbung an
  Agentur ampuls
  Frau Gutsche
  Triftweg 1 - 2
  16547 Birkenwerder
  Birkenwerder
  Deutschland
  Telekommunikation
  Telefon: +49 (3303) 5412687
  Fax: +49 (3303) 5208965
  E-Mail
  n.gutsche@am-puls.com
  Gewünschte Bewerbungsarten
  telefonisch, schriftlich, per E-Mail, persönlich, über Internet
  Angaben zur Bewerbung
  Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse, Qualifikationen.
  Weitere Informationen
Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Wojewodschaft Lubuskie - Brandenburg 2007-2013
IHK Projektgesellschaft mbH
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.