Oferta

Elektronik, specjalność: infrastruktura techniczna budynków i obiektów przemysłowych

Niemcy
Porównaj zawody:
 • Informacja
 • Oferty pracy
Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

W przypadku zawodu elektronik ze specjalnością infrastruktura techniczna budynków i obiektów przemysłowych stosowaną formą kształcenia jest nauka zawodu w systemie dualnym, którą realizuje się równolegle w zakładzie pracy i szkole zawodowej. Nauka tego zawodu odbywa się bez podziału na specjalizacje w przedsiębiorstwach przemysłowych.

Kształcenie w tym zawodzie jest pogłębiane w jednym z następujących obszarów zastosowań:

- budynki mieszkalne oraz handlowo-usługowe, biurowe i użyteczności publicznej,

- budynki przemysłowe,

- budynki i obiekty specjalnego przeznaczenia,

- instalacje infrastruktury technicznej,

- instalacje przemysłowe.

Niemieckojęzyczny tekst rozporządzenia na temat nauki tego zawodu można znaleźć tutaj.

Osoby niepełnosprawne mają ponadto możliwość odbycia nauki tego zawodu w jednym z zakładów kształcenia zawodowego [Berufsbildungswerk] lub w innej jednostce rehabilitacji zawodowej. Informacje na ten temat można uzyskać w zespole doradczym dla osób niepełnosprawnych odpowiedniej terytorialnie Agencji d.s. Pracy.

Bliższe informacje na temat nauki zawodu w ramach systemu rehabilitacji zawodowej zawiera bank danych KURSNET.

Wskazówka:

Uczestnicy organizowanych w przedsiębiorstwach przygotowawczych kursów kwalifikacyjnych [Einstiegsqualifizierung, w skróce EQ] odbywają sześcio- lub dwunastomiesięczne praktyki w zakładzie pracy. W niektórych przypadkach, np. w przypadku istnienia obowiązku uczęszczania do szkoły zawodowej i w zależności od przepisów danego kraju związkowego praktyka ta jest uzupełniana zajęciami teoretycznymi w szkole zawodowej.

Linki do informacji na temat kursów kwalifikacyjnych:

Elektrotechnika – Produkcja i naprawa urządzeń i obwodów elektronicznych
Elektrotechnika – Układanie kabli i przewodów

Różnice regionalne:

 

W Badenii-Wirtembergii dzięki kształceniu w koledżu zawodowym [Berufskolleg] i w kształcącym zakładzie pracy istnieje możliwość zdobycia konkretnego zawodu wg oficjalnej klasyfikacji oraz dodatkowo dokumentów potwierdzających ukończenie koledżu zawodowego na kierunku elektronika. Dzięki dodatkowym zajęciom i dodatkowym egzaminom w koledżach zawodowych o różnych kierunkach uczniowie mają możliwość uzyskania uprawnień do podjęcia nauki w wyższych szkołach zawodowych.

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Elektronicy ze specjalnością infrastruktura techniczna budynków i obiektów przemysłowych są odpowiedzialni za to, aby techniczna infrastruktura budynków mieszkalnych i obiektów przemysłowych, szkół, szpitali lub innych budynków funkcjonowała bez zakłuceń. Do zakresu ich komepetencji należą systemy wentylacyjne, grzewcze, elektryczne oraz systemy bezpieczeństwa. Przedstawiciele tego zawodu dokonują przeglądów i konserwacji tych urządzeń, diagnozują zakłucenia w ich pracy i oceniają zagrożenia. Dbają o utrzymanie najbardziej optymalnych pod kątem ekonomicznym i ekologicznych parametrów pracy, samodzielnie przeprowadzają naprawy urządzeń technicznych lub zlecają ich naprawy. Poza tym nadzorują przestrzeganie przepisów beazpieczeństwa. Elektronicy ze specjalnością infrastruktura techniczna budynków i obiektów przemysłowych określają w przypadku budowy nowych lub przebudowy istniejących obiektów, jakie urządzenia lub systemy techniczne są potrzebne, udzielają porad zleceniodawcy, przeprowadzaja kalkulacje kosztów, udzielają zleceń i odbierają prace wykonane przez firmy zewnętrzne. Urządzenia infrastruktury technicznej budynków włączają do istniejących systemów i konfigurują przy pomocy sytemów magistrali BUS. Do ich zadań należy również przekazanie urządzeń do użytkowania i poinstruowanie użytkowników na temat ich obsługi. Elektronicy ze specjalnością infrastruktura techniczna budynków i obiektów przemysłowych są specjalistami elektrotechniki w rozumieniu niemieckich przepisów na temat zapobiegania wypadkom przy pracy.

Elektronicy ze specjalnością infrastruktura techniczna budynków i obiektów przemysłowych mają w szczególności następujące zadania:

- eksploatacja, konserwacja i naprawy systemów infrastruktury technicznej budynków i innych obiektów,

- przeglądy, konserwacja urządzeń i systemów zgodnie z zaleceniami producenta i zaleceniami eksploatacyjnymi oraz optymalizowanie ich działania pod względem ekonomicznych i ekologicznym,

- protokołowanie bieżących danych eksploatacyjnych,

- stosowanie systemów automatyzacji i sterowania w celu rozpoznawania zakłóceń i optymalizacji działania systemów infrastruktury technicznej budynków,

- przyjmowanie zgłoszeń o zakłóceniach oraz, w zależności od stopnia zagrożenia, podejmowanie natychmiastowych działań,

- systematyczne wyszukiwanie błędów, ograniczanie występowania i usuwanie lub zlecanie usunięcia błędów,

- przestrzeganie odpowiednich przepisów prawnych, zaleceń eksploatacyjnych i uwzględnianie życzeń użytkowników,

- planowanie systemów infrastruktury technicznej budynków i obiektów, integrowanie ich w istniejące systemy oraz uruchamianie,

- analizowanie wymagań użytkowników i potencjalnych zagrożeń,

- sprawdzanie możliwości wprowadzania zmian w istniejących systemach zasilania w energię elektryczną i systemach komunikacyjnych oraz udzielanie porad klientom,

- projektowanie zmian i uzgadnianie ich z użytkownikami,

- obliczanie kosztów, określanie zakresu prac, definiowanie zleceń cząstkowych i przekazywanie (w uzgodnieniu z przełożonymi) ich do realizacji firmom zewnętrznym,

- odbiór wykonanych prac,

- przygotowywanie planów i uwzględnianie aspektów obejmujących różne specjalności techniczne,

- integrowanie urządzeń infrastruktury technicznej budynków, wykonanych przez fachowców innych specjalności z istniejącymi systemami pomiarów, sterowania i regulacji,

- dokonywanie ustawień programowalnych sterowników logicznych (PLC),

- konfigurowanie urządzeń kierujących oraz technicznych systemów pomiarów, sterowania i regulacji,

- kontrolowanie zaplanowanych funkcji urządzeń i systemów zabezpieczeń,

- przeprowadzanie i dokumentowanie pomiarów,

- przekazywanie systemów w użytkowanie i udzielanie instrukcji użytkownikom.

Ponadto wykonują oni również następujące czynności:

- nadzorowanie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, w szczególności podczas prac wykonywanych przez firmy zewnętrzne,

- podejmowanie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w budynkach.

Jednostki realizujące kształcenie

Dane wybranych pracodawców oferujących praktyczną naukę zawodu można znaleźć tutaj. Teoretyczna część nauki zawodu realizowana jest między innymi przez wymienione powyżej placówki szkolnictwa zawodowego.

 

Oberstufenzentrum Dahme-Spreewald
Brückenstr. 40
15711 Königs Wusterhausen
Deutschland
Telefon: +49 (0)3375 262860
Telefon: +49 (0)3375 262865
E-mail: osz-lds-kwh1@t-online.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym [Berufsbildungsgesetz] lub Ustawie o rzemiośle [Handwerksordnung], nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego. Przedsiębiorstwa zatrudniają przeważnie kandydatów do nauki zawodu elektronik ze specjalnością infrastruktura techniczna budynków i obiektów przemysłowych legitymujących się posiadaniem średniego poziomu wykształcenia wg klasyfikacji niemieckiej, odpowiadającego ukończeniu np. Realschule.

Dla kształcenia i późniejszego wykonywania pracy w tym zawodzie ważne i pomocne jest posiadanie poniższych zainteresowań, wymienionych w kolejności ich znaczenia. W celu zobrazowania przydatności tych zainteresowań wymieniono również czynności, przy wykonywaniu których są one przydatne.

 • Zainteresowanie wykonywaniem konkretnych, praktycznych czynności (np. konserwacja urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz innych systemów technicznych w budynku, wymiana zużytych części w systemach infrastruktury technicznej budynków, montaż i demontaż systemów fotowoltaicznych i termicznych systemów solarnych).
 • Zainteresowanie wykonywaniem czynności opartych na wiedzy teoretycznej i abstrakcyjnym sposobie myślenia (np. systematycznie analizowanie zakłóceń w systemach uzdatniania wody i usuwanie błędów poprzez zmiany w programach sterujących, integrowanie urządzeń infrastruktury technicznej budynków, wykonanych przez fachowców innych specjalności z istniejącymi systemami pod względem techniki pomiarów, sterowania i regulacji).
 • Zainteresowanie wykonywaniem czynności organizacyjnych i sprawdzających (np. protokołowanie bieżących danych eksploatacyjnych systemów infrastruktury technicznej budynków, takich jak np. systemy grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne i systemy zabezpieczeń).
Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3,5 roku.


Informacje na temat możliwości skrócenia okresu nauki można znaleźć tutaj.

Zakres programu nauczania

Nauka zawodu podzielona jest na zdobywanie kwalifikacji podstawowych, wspólnych dla wszystkich zawodów związanych z przemysłem elektrotechnicznym, oraz odpowiednich kwalifikacji fachowych. Kwalifikacje podstawowe zdobywane są przez cały okres nauki równolegle z kwalifikacjami fachowymi, specyficznymi dla danego zawodu.

W ramach wspólnych dla różnych zawodów kwalifikacji podstawowych uczniowie uczą się przykładowo:

 

- planować procesy robocze i zadania cząstkowe z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych oraz terminu wykonania oraz ustalania priorytetów w przypadkach odstępstw od planu,

- dokonywać montażu i demontażu podzespołów oraz dopasowywania poszczególnych części za pomocą obróbki mechanicznej,

- kontrolować i oceniać funkcjonowanie systemów sterowania i regulacji,

- oceniać zagrożenia wynikające z eksploatacji elektrycznych środków pracy, urządzeń i systemów oraz zapewniać ich bezpieczne użytkowanie przez stosowanie systemów zabezpieczających,

- dobierać komponenty hard- i software, włączać systemy informatyczne do istniejących sieci,

- wykonywać kalkulacje zgodnie z obowiązującymi w zakładzie zasadami,

- ustalać oczekiwania i potrzeby klientów, opracowywać koncepcje rozwiązań i przedstawiać możliwe do zrealizowania warianty.

Podczas zdobywania specyficznych dla danego zawodu kwalifikacji fachowych uczniowie uczą się na przykład:

- planować zmiany w urządzeniach i sposobie użytkowania systemów technicznych, w szczególności w urządzeniach służących do przetwarzania energii i systemach zasilania,

- montować, okablowywać i oznakowywać przyrządy rozdzielcze i urządzenia do sterowania, regulacji, pomiarów i monitoringu,

- przeprowadzać konserwację urządzeń technicznej infrastruktury budynków, w szczególności ustawiać i regulować ich parametry eksploatacyjne, kontrolować i uzupełniać stan materiałów eksploatacyjnych, sporządzać protokoły prac konserwacyjnych,

- oceniać i wykorzystywać w celu optymalizacji dane systemów, procesów i dane diagnostyczne,

- sprawdzać wykonalność zaleceń administracji budynku, opracowywać, przedstawiać i wprowadzać w życie propozycje rozwiązań,

- przestrzegać norm i specyfikacji dotyczących jakości i bezpieczeństwa produktów i procesów, stosować systemy zarządzania jakością oraz wyszukiwać na bieżąco, usuwać i dokumentować przyczyny błędów i usterek jakościowych.

Poza tym uczniowie poszerzają lub pogłębiają swoje umiejętności i wiedzę w co najmniej jednym z poniższych obszarów zastosowań:

- budynki mieszkalne oraz handlowo-usługowe, biurowe i użyteczności publicznej,

- budynki przemysłowe,

- budynki i obiekty specjalnego przeznaczenia,

- instalacje infrastruktury technicznej,

- instalacje przemysłowe.

Wybór konkretnego obszaru zastosowań należy do zakładu, w którym odbywa się nauka zawodu.

 

Podczas całego okresu nauki zawodu uczniom przekazuje się informacje z następujących zakresów:

 

- jakie wzajemne prawa i obowiązki wynikają z umowy o naukę zawodu,

- w jaki sposób zorganizowane jest przedsiębiorstwo, w którym odbywają naukę zawodu oraz w jaki sposób funkcjonuje zaopatrzenie, produkcja, sprzedaż i administracja,

- w jaki sposób stosowane są przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,

- w jaki sposób stosowane i przestrzegane są przepisy związane z ochroną środowiska, w jaki sposób unikać powstawania odpadów oraz jak prowadzić przyjazną dla środowiska utylizację materiałów.

Wymiar godzin (teoria)

Zajęcia teoretyczne obejmują następujące działy tematyczne (z zalecanym wymiarem godzin):

W pierwszym roku nauki:

- Analiza i kontrola funkcjonowania systemów elektrotechnicznych (80)

- Planowanie i wykonawstwo instalacji elektrycznych (80)

- Analiza i dostosowywanie systemów sterowania (80)

- Udostępnianie technicznych systemów informatycznych (80)

W drugim roku nauki:

- Zapewnienie zasilania w energię elektryczną i bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych (80)

- Przeglądy i kontrola urządzeń infrastruktury technicznej budynków (60)

- Wykonawstwo urządzeń infrastruktury technicznej budynków z uwzględnieniem potrzeb i wymagań klienta (80)

- Rozbudowa systemów infrastruktury technicznej budynków z uwzględnieniem ekonomicznych aspektów eksploatacyjnych (60)

W trzecim roku nauki:

- Integracja urządzeń z istniejącymi systemami i udzielanie zleceń firmom zewnętrznym (100)

- Eksploatacja systemów infrastruktury technicznej budynków i obiektów przemysłowych z uwzględnieniem potrzeb i wymagań klienta (100)

- Przeprowadzanie i zlecanie napraw systemów infrastruktury technicznej budynków i obiektów przemysłowych (80)

W czwartym roku nauki:

- Planowanie zmian w sposobie użytkowania systemów infrastruktury technicznej budynków i obiektów przemysłowych (60)

- Optymalizacja systemów infrastruktury technicznej budynków i obiektów przemysłowych (80)

Kształcenie teoretyczne obejmuje łącznie 1020 godzin.
Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki zawodu elektronik ze specjalnością infrastruktura techniczna budynków i obiektów przemysłowych w systemie dualnym kształcenie odbywa się równolegle w kształcącym zakładzie pracy i w szkole zawodowej. Zajęcia są przy tym prowadzone z reguły na zmianę: tydzień zajęć w szkole zawodowej i dwa tygodnie zajęć praktycznych w zakładzie pracy realizującym kształcenie. Uczniowie odbywają naukę zawodu przeważnie w zakładach przemysłu metalowego i elektrotechnicznego, częściowo w specjalnych warsztatach szkoleniowych. Najczęściej pracują w warsztatach i halach produkcyjnych zakładu. Ze względu na to, że niektóre zakłady nie są w stanie przekazać wszystkich wymaganych treści programowych, praktykowane jest przenoszenie części nauki do innych zakładów lub do międzyzakładowych ośrodków nauki zawodu.

Przy zalecanej ilości 105 tygodni roboczych, można założyć, że wymiar godzinowy zajęć praktycznych podczas nauki zawodu wynosi 3885 godzin.

Poszczególne etapy nauki zawodu w zakładzie pracy uczniowie dokumentują w zeszycie praktyk, który jest regularnie kontrolowany przez ich nauczyciela zawodu. Musi on być prowadzony w staranny sposób i jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Po spełnieniu określonych warunków uczniowie mogą otrzymać stypendium na okres nauki zawodu [Berufsausbildungsbeihilfe, w skrócie BAB]. Informacji na ten temat udzielają odpowiednie terytorialnie Agencje d.s. Pracy. Na temat warunków otrzymania oraz wysokości możliwego stypendium informuje odpowiednia ulotka Federalnej Agencji d.s. Pracy oraz dostępny w sieci kalkulator stypendium na okres nauki zawodu [BAB-Rechner].

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego. W określonych warunkach, np. kiedy w danym zakładzie pracy nie obowiązują układy taryfowe, możliwe jest również swobodne ustalenie wysokości wynagrodzeń za okres nauki zawodu.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie mogą w poszczególnych latach nauki otrzymywać miesięcznie następujące wynagrodzenia za okres nauki zawodu:

- w pierwszym roku nauki – od 765 do 804 euro,

- w drugim roku nauki – od 820 do 849 euro,

- w trzecim roku nauki – od 882 do 912 euro,

- w czwartym roku nauki - od 931 do 969 euro.

Wskazówka: Uczniowie pobierający naukę tego zawodu w systemie wyłącznie szkolnym nie otrzymują wynagrodzenia za okres nauki zawodu.


Źródło: Bank danych na temat wynagrodzeń za okres nauki zawodu [Datenbank Ausbildungsvergütungen (DAV)] Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego [Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)]. Stan na październik 2011.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Elektronicy ze specjalnością infrastruktura techniczna budynków i obiektów przemysłowych znajdują zatrudnienie w specjalistycznych biurach projektowych, firmach zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami, w firmach zajmujących się techniczną obsługą oraz wyposażeniem technicznym budynków.

Przedstawione poniżej dane są danymi orientacyjnymi, mającymi na celu przedstawienie rozpiętości wysokości wynagrodzeń i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Poza tym z reguły zwraca się uwagę na posiadane przez niego doświadczenie oraz odpowiedzialność. Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne. W zależności od regionu i branży występują różnice w wysokości zarobków.

Układy taryfowe

Dla elektroników mogą obowiązywać różne układy taryfowe. Decyduje o tym branża, w której pracują. W grę mogą wchodzić przykładowo układy taryfowe dla przemysłu gumowego lub dla przemysłu metalowego i elektrotechnicznego.

Z reguły obowiązuje aktualny układ taryfowy, który został zawarty na czas określony pomiędzy odpowiednimi zrzeszeniami pracodawców i Przemysłowym Związkiem Zawodowym Branży Metalowej [IG Metall] w danym kraju związkowym. Bank danych na temat obowiązujących układów taryfowych znajdziesz tutaj.


Przegląd informacji na temat grup taryfowych w branży metalowej i elektrotechnicznej z podziałem na kraje związkowe można znaleźć w archiwum taryf Fundacji Hansa Böcklera [WSI-Tarifarchiv]. Pracownikom z ukończona trzyletnią nauką zawodu z reguły przyznawana jest na początku 5 grupa taryfowa.

Możliwości dalszego kształcenia

Zdobywanie kwalifikacji i specjalizacja

Spektrum tematyczne możliwości adaptacji zawodowej jest szerokie i sięga od elektrycznej techniki pomiarów, sterowania i regulacji, poprzez elektrotechnikę, aż po technikę źródeł światła i technikę oświetleniową. Elektronicy ze specjalnością infrastruktura techniczna budynków i obiektów przemysłowych, którzy chcieliby się wyspecjalizować, również znajdą odpowiednie oferty w takich dziedzinach, jak np. remonty, montaż i obsługa klienta.


Awans zawodowy

Osoby, które postawiły sobie za cel rozwój zawodowy, mogą również skorzystać z palety ofert kształcenia ustawicznego zapewniających awans zawodowy. Logiczną drogą rozwoju zawodowego jest zdanie egzaminu na stopień mistrza ze specjalizacją przemysł elektrotechniczny. Do pełnienia funkcji kierowniczych i specjalistycznych, np. na średnim szczeblu kierowania, przygotowują również inne formy kształcenia ustawicznego, np. na kierunku technik w specjalności elektrotechnika.

Studia wyższe

Elektronicy ze specjalnością infrastruktura techniczna budynków i obiektów przemysłowych, którzy legitymują się stopniem wykształcenia upoważniającym do podjęcia nauki na uczelniach wyższych, mogą podjąć studia i uzyskać np. tytuł licencjata na kierunku infrastruktura techniczna budynków.

Po spełnieniu określonych warunków, możliwe jest również podjęcie studiów bez wcześniejszego ukończenia odpowiedniego stopnia wykształcenia.

Wskazówka

Dla szczególnie uzdolnionych młodych fachowców istnieje możliwość otrzymania stypendium. Wsparciem mogą zostać objęte formy kształcenia ustawicznego lub pierwsze studia wyższe.

Formy kształcenia ustawicznego w ramach adaptacji zawodowej:


Kursy kwalifikacyjne (wybór):

- Elektrotechnika

- Elektronika, mechatronika

- Elektryczna technika pomiarów, sterowania i regulacji

- Elektrotechnika energetyczna, technika źródeł światła i technika oświetleniowa

- Technika elektroinstalacyjna, przepisy Zrzeszenia Elektrotechniki Elektroniki i Techniki Informatycznej oraz technika zabezpieczeń w elektrotechnice

- Technika informacyjna, technika komunikacyjna

- Technika sterowania hybrydowego

- Technika programowalnych sterowników logicznych (PLC)

- Technika automatyzacyjna – technika domowa i technika zaopatrzenia w media

- Normy w eksploatacji urządzeń elektrycznych

- Elektroniczne przetwarzanie danych w elektrotechnice i elektronice

- Planowanie, sterowanie i organizacja pracy

- Formy kształcenia zawodowego i ustawicznego organizacji REFA

- Zapewnienie jakości, zarządzanie jakością i kontrola jakości

- Bezpieczeństwo i higiena pracy w elektrotechnice i elektronice


Formy kształcenia ustawicznego umożliwiającego awans zawodowy i studia wyższe:

Formy kształcenia ustawicznego umożliwiającego awans zawodowy (wybór):

- Kursy dla mistrzów

- Kursy dla techników

- Kursy dla specjalistów, ekonomistów i handlowców różnych dziedzin

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy

Kierunki studiów (wybór):

- Infrastruktura techniczna budynków, Infrastruktura energetyczna budynków (licencjat)

- Facility-Management, zarządzanie techniczną infrastrukturą budynków (licencjat)

- Technika automatyzacyjna (licencjat)

- Elektrotechnika (licencjat)

- Technika energetyczna (licencjat)

- Mechatronika (licencjat)

Przegląd ofert kształcenia ustawicznego zapewniających awans zawodowy można znaleźć w bazie danych KURSNET.

Informacje na temat ofert kształcenia ustawicznego można znaleźć również pod adresem: www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Portal informacyjny Federalnej Agencji d.s. Pracy:

http://infobub.arbeitsagentur.de

 

Informacje na temat kształcenia zawodowego i form kształcenia ustawicznego:

www.aubi-plus.de

Portal informacyjny na temat zawodów z branży przemysłu metalowego i elektrotechnicznego wydawany przez Zrzeszenie Stowarzyszeń Pracodawców Przemysłu Metalowego i Elektrotechnicznego [Gesamtverband der Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektro-Industrie e.V.]:

www.meberufe.info

Strona internetowa poświęcona elektronice, technice komputerowej, technice informatycznej i sieciowej, przeznaczona dla uczniów i studentów:

www.elektronik-kompendium.de

Strona Centralnego Zrzeszenia Przemysłu Elektrotechnicznego i Elektronicznego [ZVEI – Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V.] – Dział Automatyka:
www.zvei.org

Strona Stowarzyszenia Elektrotechniki, Elektroniki i Technik Informatycznych [VDE – Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.]:

www.vde.com

Strona Zrzeszenia Stowarzyszeń Pracodawców Przemysłu Metalowego i Elektrotechnicznego [Gesamtverband der Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektro-Industrie e.V.]:

www.gesamtmetall.de

Strona Przemysłowego Związku Zawodowego Branży Metalowej [IG Metall]:

www.igmetall.de

 

Specjalistyczny portal z licznymi informacjami z branży budowy maszyn

www.maschinenbau.de

Informacje o nauce zawodów z branży metalowej i elektrotechnicznej:

http://www.ausbildungsoffensive-bayern.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Prywatny portal internetowy poświęcony możliwościom kariery zawodowej:

www.monster.de

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy:

www.joboerse.arbeitsagentur.de

Oferty pracy dla fachowców i kadr kierowniczych:

www.jobscout24.de

Specjalistyczny portal branży budowy maszyn z obszerną giełdą pracy:

www.maschinenbau.de/maschinenbau-jobs-kategorien.aspx

Giełda pracy dla zawodów branży elektrycznej i elektronicznej. Oferty obejmują zawody od technika serwisanta, po programistów zajmujących się oprogramowaniem pojedynczych urządzeń i całych systemów:

Elektronikbranche.de

We współpracy z serwisem Jobware czasopismo „Fachmagazin für Elektronik“ prowadzi na swojej stronie internetowej giełdę pracy dla fachowców z branży elektronicznej i informatycznej:

channel-e

Szeroka oferta, zwłaszcza jeśli chodzi o zawody techniczne:

http://www.icjobs.de

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Nauka zawodu w Niemczech
W przypadku nauki zawodu w systemie dualnym (która odbywa się równolegle w przedsiębiorstwie i szkole zawodowej) dla obywateli państw członkowskich UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz EFTA nie obowiązują żadne ograniczenia. O podjęcie nauki mogą się oni starać bezpośrednio w wybranym przedsiębiorstwie.
Dla obywateli Bułgarii i Rumunii do dnia 31.12.2013 obowiązują inne uregulowania, gdyż umowa o podjęcie nauki zawodu stanowi formę umowy o pracę, a tym samym podlega obowiązującym w tym zakresie ograniczeniom. W przypadku, gdy niemiecki pracodawca zamierza zatrudnić ucznia będącego obywatelem któregoś z tych krajów, musi w pierwszej kolejności wystąpić do odpowiedniej terytorialnie Agencji d.s. Pracy o przeprowadzenie kontroli lokalnego rynku pracy.
Do wszystkich szkół państwowych i prywatnych (np. szkół zawodowych typu Fachschule i Berufsfachschule) obywatele wszystkich krajów członkowskich EU-27 i EFTA mogą uczęszczać bez ograniczeń.
Studia w Niemczech
Osoby z państw członkowskich EU-27 oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego we wszelkich sprawach związanych ze studiami na uczelniach niemieckich mają te same prawa, co obywatele Niemiec, a przede wszystkim nie muszą uiszczać wyższego czesnego.
Osoby zamierzające ukończyć w Niemczech studia w trybie dziennym, muszą wystąpić o dopuszczenie do nich na wybranym uniwersytecie lub szkole wyższej za pośrednictwem portali internetowych "Hochschulstart" lub "uni-assist". Dokładniejsze informacje i porady w języku niemieckim można znaleźć tutaj.
W celu podjęcia studiów konieczne jest przedłożenie następujących dokumentów:
- ważny dokument podróży (paszport) lub dokument potwierdzający przynależność państwową w połączeniu z urzędowym dokumentem tożsamości zawierającym zdjęcie;
- formularz wniosku (do pobrania na stronach internetowych wybranego uniwersytetu, szkoły wyższej lub bezpośrednio w dziekanacie uczelni);
- dokumenty potwierdzające uprawnienia do podjęcia studiów wyższych, jak np. High School Diploma, Gaokao, Matura, A-Levels, Bachillerato, świadectwo dojrzałości (oryginał lub potwierdzona kopia, w przypadku dokumentów wystawionych za granicą z uwierzytelnionym tłumaczeniem). O tym, czy ukończony poziom kształcenia jest uznawany za równoważny z niemieckim można przekonać się na portalach internetowych DAAD lub ANABIN;
- jeżeli jest to wymagane, dokumenty potwierdzające szczególne predyspozycje (np. dokumenty potwierdzające zdanie egzaminów wstępnych na innych uczelniach). Obowiązuje to zwłaszcza w przypadku studiów na kierunkach: architektura, stomatologia, medycyna, farmacja itp.;
- dokument potwierdzający wystarczająca znajomość języka niemieckiego (w przypadku studiów międzynarodowych, również odnośnie innych wymaganych języków obcych);
- dokument potwierdzający fakt objęcia ubezpieczeniem chorobowym (niemieckojęzyczne informacje na ten temat można znaleźć tutaj). Bez ubezpieczenia chorobowego nie można podjąć studiów;
- zdjęcia paszportowe do legitymacji studenckiej.
Ze względu na dużą niezależność niemieckich uniwersytetów i szkół wyższych przed kandydatami mogą być stawiane dodatkowe warunki przyjęcia lub ustanawiane egzaminy wstępne (wspomnieć tu można choćby o wymaganych na niektórych uczelniach dodatkowych listach motywacyjnych lub konieczności potwierdzenia szczególnych uzdolnień artystycznych).
Po wjeździe na terytorium Niemiec (wiza nie jest już wymagana) należy zgłosić się w miejscowym urzędzie meldunkowym i złożyć wniosek o zameldowanie.

Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.
Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE muszą z reguły posiadać ważną wizę uprawniającą do wjazdu na terytorium Niemiec, zezwolenie na pobyt w celu odbycia studiów oraz, w celu podjęcia pracy, zezwolenie na pracę. O tym, czy wymogi te odnoszą się również do Ciebie, możesz uzyskać informacje tutaj lub w niemieckich ambasadach i konsulatach na terenie Twojego kraju.

Osoby z państw trzecich lub osoby posiadające status bezpaństwowca powinny na stronie internetowej International Office, w dziekanacie wybranej szkoły wyższej lub uniwersytetu lub na obsługującym akademickie sprawy międzynarodowe portalu uni-assist zasięgnąć informacji, czy ich poziom wykształcenia upoważniający do podjęcia studiów wyższych jest uznawany za równoważny z niemieckim. Jeżeli okaże się, że tak nie jest, kandydat musi złożyć egzamin potwierdzający. Cudzoziemcy chcący studiować w szkole wyższej (nie chodzi tu o uczelnie posiadające status uniwersytetu, ale o dawne wyższe szkoły zawodowe) na terenie Badenii-Wirtembergii, powinni zwrócić się w sprawie ustalenia uprawnień do podjęcia studiów do tutaj.

Przed wjazdem na terytorium Niemiec należy zatroszczyć się o następujące sprawy:
- należy przedłożyć potwierdzenie posiadania środków finansowych, wystarczających na sfinansowanie studiów i życia w Niemczech (obecnie jest to kwota 643 euro na każdy miesiąc okresu nauki). Dodatkowe informacje na ten temat znajdziesz tutaj);
- należy zatroszczyć się również o ubezpieczenie chorobowe.

Poza tym dodatkowo obowiązują wszystkie wymogi, które stawiane są przed obywatelami państw członkowskich UE-17 lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.  
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

UE, EOG i Szwajcaria
Zasadniczo obywatele państw członkowskich UE, EOG oraz Szwajcarii mogą mieszkać i pracować na terenie Niemiec. Do wykonywania zawodu w Niemczech ewentualnie może być konieczne uzyskanie państwowej licencji. Zalecamy zasięgnięcie informacji na temat procedur uznawania kwalifikacji w Brandenburgii.

Osoby będące obywatelami Rumunii i Bułgarii do dnia 31.12.2013 podlegają jeszcze obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę. Podjęcie pracy jest możliwe tylko w wypadku, jeżeli odpowiednia terytorialnie Agencja d.s. Pracy udzieli na to zezwolenia.


Więcej informacji na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronach internetowych Federalnej Agencji d.s. Pracy oraz Komisji Europejskiej
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE w celu podjęcia pracy na terytorium Niemiec muszą posiadać tytuł prawny zezwalający na pobyt, który zapewnia również prawo podjęcia pracy. Należy bowiem pamiętać, że istnieją różne rodzaje tytułów prawnych zezwalających na pobyt w Niemczech. Z wyjątkiem Australii, Izraela, Japonii, Kanady, Korei Południowej, Nowej Zelandii oraz USA, obywatele wszystkich innych państw trzecich muszą przed wjazdem na terytorium Niemiec wystąpić do odpowiedniego dla miejsca zamieszkania niemieckiego przedstawicielstwa dyplomatycznego z wnioskiem o przyznanie odpowiedniego tytułu prawnego zezwalającego na pobyt.

Uproszczone uregulowania dotyczące pobytu na terytorium Niemiec obowiązują od maja 2012 dla obywateli państw spoza UE, którzy posiadają wyższe wykształcenie (lub porównywalne kwalifikacje) dzięki tzw. „europejskiej niebieskiej karcie”. Taki tytuł prawny zezwalający na pobyt otrzymują osoby pozostające w stosunku pracy, z kwotą wynagrodzenia co najmniej 44.800 euro brutto. Po trzech latach pozostawania w stosunku pracy wydawane jest zezwolenie na osiedlenie się.


Więcej informacji na temat pobytu na terytorium Niemiec można znaleźć na stronie internetowej niemieckiego Urzędu Spraw Zagranicznych w dziale Einreisebestimmungen für Deutschland, Visa.
Informacje na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronie internetowej Federalnej Agencji d.s. Pracy .
Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)
IG Metall Ostbrandenburg
Peter Ernsdorf
Zehmeplatz 11
D-15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335-554990
Telefon: +49 (0)335 - 5549734
E-mail: ostbrandenburg@igmetall.de
do strony głównej
IG Metall Ostbrandenburg

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Keithstraße 1/3
10787 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 111
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)
Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.
Lyoner Strasse 18
D-60528 Frankfurt (Main)
Deutschland
Telefon: +49 69 6603 0
Telefon: +49 69 6603-1511
E-mail: Kommunikation@vdma.org
do strony głównej
Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej
IHK Ostbrandenburg

Pośrednicy i urzędy pracy
EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Regina Gebhardt-Hille
Bergerstr. 30
16225 Eberswalde
Deutschland
Telefon: +49 3334 374615
E-mail: regina.gebhardt-hille@arbeitsagentur.de
do strony głównej
EURES-Beratung

Pracodawcy o dużym znaczeniu w regionie
Elektro-Jahn
Otto-Hahn-Straße 22
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 335 521867 - 0
E-mail: kontakt@elektro-jahn.de
do strony głównej

ELAS Elektroanlagenbau Eisenhüttenstadt GmbH
Fährstraße 18b
15890 Eisenhüttenstadt
Deutschland
Telefon: +49 (0) 3364 - 4071 - 0
E-mail: info@elas-ehst.de
do strony głównej

ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH
Werkstraße 1
15890 Eisenhüttenstadt
Deutschland
Telefon: +49 (0) 3364-37 3954
E-mail: info@arcelormittal-ehst.com
do strony głównej

Instytucje kontaktowe w sprawach związanych z kształceniem zawodowym
Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg
Aus- und Weiterbildung
Holger Müller
Puschkinstraße 12 b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 5621-1524
Telefon: +49 335 5621-1196
E-mail: mueller@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch
Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg

Pozostałe ważne adresy kontaktowe
Bundesagentur für Arbeit
Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV)
Villemombler Straße 76
D-53107 Bonn
Deutschland
Telefon: +49 (0)228 713 13 13
Telefon: +49 (0)228 713 270 1111
E-mail: zav-auslandsvermittlung@arbeitsagentur.de
do strony głównej
Bundesagentur für Arbeit

IHK -Projektgesellschaft mbH
Internationale Zusammenarbeit
Puschkinstraße 12 b
D-15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 5621-2310
Telefon: +49 (0)335 5621-2001
E-mail: projekt@ihk-projekt.de
do strony głównej
IHK -Projektgesellschaft mbH

Kontakty w sprawach związanych z uznawalnością wykształcenia
IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung
Julia Lexow-Kapp
Heinrich-Mann-Allee 103
14473 Potsdam
Deutschland
Telefon: +49331866-5274
E-mail: julia.lexow-kapp[at]masf.brandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, russisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung in Ostbrandenburg
Logenstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 55345922
Telefon: +49335 55345903
E-mail: integra@kowa-ffo.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, polnisch, englisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle
bbw Bildungszentrum Ostbrandenburg GmbH
Potsdamer Straße 1-2
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 5569 322
Telefon: +49 335 5569 403
E-mail: joanna.rynkiewicz@bbw-ostbrandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, polnisch
IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle

 • Techn. Assistent/in - Elektronik und Datentechnik
  Agentur ampuls
  16547 Birkenwerder
  Datum (ab 02.02.2015)
  Referenznummer
  10000-1118490976-S
  Titel des Stellenangebots
  Techn. Assistent/in - Elektronik und Datentechnik
  Alternativberufe
  Techniker m/w **Auftrags-ID: 2985**
  Stellenangebotsart
  Arbeitsplatz (sozialversicherungspflichtig)
  Arbeitgeber
  Agentur ampuls
  Betriebsgröße
  weniger als 6
  Stellenbeschreibung:
  Sie suchen nach neuen Herausforderungen, haben Lust, Ihre Fähigkeiten in ein hoch motiviertes Team einzubringen und Ihre Erfahrungen gewinnbringend einzusetzen? Dann freuen wir uns auf Ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen mit der Angabe Ihres Gehaltswunsches und des Eintrittstermins.


  Aufgaben:

  - Reparatur von Handys, Tablets, etc.
  - Erfahrung mit Elektronik
  - technische Affinität
  - handwerkliches Geschick

  Erkennen Sie sich wieder?

  Toll! Dann ganz schnell bewerben!

  Wenn Sie die gestellten Anforderungen erfüllen und neben dieser verantwortungsvollen Aufgabe einen sicheren Arbeitsplatz suchen, dann sollten wir uns kennenlernen!

  Übersenden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen via Mail an

  Bewerbung@am-puls.com

  sowie unserer

  Auftrags-ID: 2985


  Wir bitten um Verständnis, dass eine Rücksendung der Unterlagen nur erfolgen kann,
  sofern der Bewerbung ein frankierter Rückumschlag beigelegt wurde.
  Kontaktdaten:
  Rückfragen und Bewerbung an
  Agentur ampuls
  Frau Gutsche
  Triftweg 1 - 2
  16547 Birkenwerder
  Birkenwerder
  Deutschland
  Telekommunikation
  Telefon: +49 (3303) 5412687
  Fax: +49 (3303) 5208965
  E-Mail
  n.gutsche@am-puls.com
  Gewünschte Bewerbungsarten
  telefonisch, schriftlich, per E-Mail, persönlich, über Internet
  Angaben zur Bewerbung
  Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse, Qualifikationen.
  Weitere Informationen
Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Wojewodschaft Lubuskie - Brandenburg 2007-2013
IHK Projektgesellschaft mbH
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.