Oferta

Mechanik - monter produkcji przemysłowej

Niemcy
Porównaj zawody:
  • Informacja
Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia
Nauka zawodu w systemie dualnym

 

Pod pojęciem nauki zawodu w systemie dualnym rozumiana jest nauka zawodu odbywająca się równolegle w zakładzie pracy i w szkole zawodowej. Warunkiem podjęcia nauki zawodu w systemie dualnym jest zawarcie „umowy o naukę zawodu“ (w Niemczech „Berufsausbildungsvertrag”, a w innych krajach lub regionach niemieckojęzycznych tj. w Austrii, Szwajcarii oraz we włoskim Tyrolu Południowym „Lehrvertrag”) z zakładem pracy. Odpowiednia szkoła zawodowa jest dobierana ze względu na siedzibę lub region, w którym działa dane przedsiębiorstwo. Praktyczną część nauki uczniowie odbywają w przedsiębiorstwach, a część teoretyczną realizuje szkoła zawodowa.

 

Niemieckojęzyczny tekst rozporządzenia o nauce tego zawodu można znaleźć tutaj.

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Osoby pracujące w tym zawodzie zajmują się montażem różnorodnych urządzeń, począwszy od pralek, zmywarek do naczyń, sprzętu gospodarstwa domowego i narzędzi dla majsterkowiczów, a skończywszy na pojazdach mechanicznych. Pojedyncze elementy konstrukcyjne lub zmontowane już podzespoły mechanicy monterzy łączą ze sobą stosując połączenia śrubowe, sworzniowe, zaciskowe, wtykowe lub klejowe w gotowe maszyny, aparaty i urządzenia. Zakładają również okablowanie i instalacje elektryczne oraz dokonują ich podłączenia. Po zakończeniu montażu sprawdzają sprawność funkcjonowania zmontowanych urządzeń. Ponadto nadzorują optymalny przebieg zautomatyzowanych procesów produkcyjnych i zapewniają przepływ materiałów.

Mechanicy – monterzy produkcji przemysłowej mają następujące zadania:

- Montaż elementów konstrukcyjnych i podzespołów w seryjnej produkcji przemysłowej:

  • czytanie planów i rysunków konstrukcyjnych,
  • łączenie części w podzespoły lub podzespołów w gotowe maszyny, urządzenia, aparaty lub pojazdy mechaniczne przy pomocy śrub, lutowania, spawania lub klejenia,
  • układanie, mocowanie i podłączanie przewodów elektrycznych oraz montaż i podłączanie części i podzespołów elektrycznych i elektronicznych.

- Kontrola i regulacja funkcji urządzeń, usuwanie błędów, dokonywanie napraw produktów:

  • sprawdzanie i kontrola wszystkich wykonywanych prac,
  • w razie potrzeby usuwanie usterek i wykonywanie poprawek.

- Aktywne uczestniczenie w zakładowych systemach sterowania produkcją i montażem oraz optymalizacji płynności procesów produkcyjnych:

  • nadzór i zapewnienie płynności przebiegu procesów produkcyjnych na zautomatyzowanych liniach produkcyjnych, gniazdach wytwórczych i wyspach produkcyjnych,
  • troszczenie się o zapewnienie dopływu materiałów i utrzymanie standardów jakościowych w ramach swojego odcinka kompetencyjnego,
  • współuczestniczenie w organizowaniu pracy oraz optymalizowaniu czynności i procesów produkcyjnych.

- Obsługa i nadzór nad zautomatyzowanymi liniami produkcyjnymi lub elastycznymi systemami produkcyjnymi oraz rejestrowanie i interpretowanie pochodzących z nich danych.

- Nadzór i zapewnienie prawidłowego przepływu materiałów i środków pomocniczych na powierzonym odcinku roboczym.

- Przeprowadzanie kontroli jakości i prawidłowości funkcjonowania produktów.

- Prowadzenie statystyk danych jakościowych i ich interpretowanie.

- Regulowanie ustawień, bieżąca dbałość i konserwacja powierzonych maszyn, narzędzi, linii i systemów produkcyjnych.

Jednostki realizujące kształcenie
Teoretyczna część nauki zawodu realizowana jest między innymi przez wymienione powyżej placówki szkolnictwa zawodowego.

Dane pracodawców oferujących praktyczną naukę zawodu można również znaleźć tutaj.

 

Eduard-Maurer-Oberstufenzentrum
Berliner Str. 78
16761 Hennigsdorf
Deutschland
Telefon: +49 (0)3302 / 5469-0
Telefon: +49 (0)3302 / 5469-20
E-mail: leitung@emosz.de
do strony głównej
Eduard-Maurer-Oberstufenzentrum

bbw Bildungswerk der Wirtschaft in Berlin und Brandenburg e.V.
Mehrere Standorte in Berlin und Brandenburg
Am Schillertheater 2
10625 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 31005-0
Telefon: +49 (0)30 31005-120
E-mail: info@bbw-berlin.de
do strony głównej
bbw Bildungswerk der Wirtschaft in Berlin und Brandenburg e.V.

QualifizierungsCentrum der Wirtschaft GmbH Eisenhüttenstadt
Frank Röder
Straße 9 (EKO-Industriepark)
15890 Eisenhüttenstadt
Deutschland
Telefon: +49 (0) 3364-37-5679
Telefon: +49 (0) 3364 37-5677
E-mail: info@qcw.de
do strony głównej
QualifizierungsCentrum der Wirtschaft GmbH Eisenhüttenstadt

Oberstufenzentrum II Barnim
Alexander-von-Humboldt-Straße 40
16225 Eberswalde
Deutschland
Telefon: +49 (0) 33 34 63 97 0
Telefon: +49 (0) 33 34 63 97 19
E-mail: osz2-sekretariat(at)barnim.de
do strony głównej
Oberstufenzentrum II Barnim

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym [Berufsbildungsgesetz] lub Ustawie o rzemiośle [Handwerksordnung], nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Przedsiębiorstwa przyjmują przeważnie kandydatów do nauki zawodu mechanik – monter produkcji przemysłowej legitymujących się posiadaniem niższego poziomu wykształcenia wg klasyfikacji niemieckiej, odpowiadającego ukończeniu Hauptschule.

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Po spełnieniu określonych warunków możliwe jest skrócenie okresu nauki zawodu.

Zakres programu nauczania

Podczas pierwszego roku nauki zawodu w przedsiębiorstwie uczniowie uczą się przykładowo:

- jakie narzędzia (np. imadło ślusarskie, tuleja zaciskowa lub imak nożowy) stosuje się do mocowania i ustawiania obrabianych elementów i narzędzi,

- jakie są techniki ręcznej i maszynowej obróbki skrawaniem (piłowanie pilnikiem, dłutowanie, wiercenie, frezowanie)

- w jaki sposób piłuje się blachy, płyty, rury i profile ze stali i metali nieżelaznych oraz tworzyw sztucznych przy pomocy ręcznej piły ramowej,

- w jaki sposób łączy się obrabiane elementy (np. przez skręcanie śrubami, nitowanie, lutowanie lub spawanie).


W trakcie drugiego roku nauki uczniom przekazuje się m.in. wiedzę z zakresu:

- jakie systemy informatyczne stosuje się w procesach produkcyjnych oraz w jaki sposób pozyskuje się dla nich, wprowadza i potwierdza dane robocze,

- w jaki sposób dokonuje się montażu elementów konstrukcyjnych i podzespołów przy użyciu połączeń śrubowych, kołkowych, sworzniowych, zaciskowych, wtykowych lub klejowych,

- na czym polega prawidłowy transport i magazynowanie elementów montażowych.


W końcu, w trzecim roku nauki uczniowie dowiadują się:

- w jaki sposób, zgodnie z planami instalacji, montażu i przyłączenia układa się, mocuje i podłącza przewody, elementy i podzespoły elektryczne,

- na co należy zwracać uwagę podczas ustawiania i regulowania podzespołów i urządzeń,

- w jaki sposób montuje się i demontuje elementy konstrukcyjne i podzespoły zgodnie z dokumentacją techniczną,

- w jaki sposób sprawdza się funkcjonowanie zmontowanych podzespołów i urządzeń.

Podczas całego okresu nauki zawodu uczniom przekazuje się informacje z następujących zakresów:

- jakie wzajemne prawa i obowiązki wynikają z umowy o naukę zawodu,

- w jaki sposób zorganizowane jest przedsiębiorstwo, w którym odbywają naukę zawodu oraz w jaki sposób funkcjonuje zaopatrzenie, produkcja, sprzedaż i administracja,

- w jaki sposób stosowane są przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,

- w jaki sposób stosowane i przestrzegane sa przepisy związane z ochroną środowiska.


Podczas zajęć teoretycznych w szkole zawodowej podczas pierwszego roku nauki zdobywa się podstawowe wiadomości, np. z zakresu technologii produkcji, kontroli jakości, materiałoznawstwa, i maszynoznawstwa.


W trakcie drugiego i trzeciego roku nauki przedmiotem zajęć teoretycznych są następujące działy tematyczne:

- przygotowanie montażu elementów konstrukcyjnych i podzespołów,

- organizacja procesów produkcyjnych,

- zabezpieczenie i optymalizacja przepływu materiałów,

- praca i efektywne współdziałanie w różnych zespołach roboczych,

- stosowanie narzędzi zarządzania jakością w produkcji,

- interpretacja planów remontowych oraz wykonywanie bądź zgłaszanie potrzeby wykonania czynności remontowych,

- wykonywanie prac montażowych,

- zapewnienie prawidłowości przebiegu i optymalizacja procesów produkcyjnych,

- praca wg podstawowych norm zarządzania jakością,

- obsługa i zapewnienie gotowości do pracy systemów zautomatyzowanych oraz współdziałanie przy optymalizowaniu procesów produkcyjnych, w których są one stosowane.

Tekst rozporządzenia na temat nauki zawodu mechanik - monter produkcji przemysłowej znajdziesz tutaj.


Tekst ramowego planu nauczania dla zawodu mechanik - monter produkcji przemysłowej znajdziesz tutaj.

Wymiar godzin (teoria)

Podczas nauki zawodu mechanik - monter produkcji przemysłowej w systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w zakładzie pracy i teoretyczne w szkole zawodowej. Zajęcia w szkole zawodowej są realizowane częściowo w formie zblokowanej w klasach specjalnościowych i zajmują z reguły 20% łącznego czasu nauki zawodu. Ogólny wymiar godzin zajęć teoretycznych wynosi 880 godzin.

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki zawodu mechanik - monter produkcji przemysłowej w systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w zakładzie pracy i teoretyczne w szkole zawodowej. Praktyczna część nauki zawodu zajmuje z reguły ok. 80% całego okresu nauki zawodu.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Po spełnieniu określonych warunków uczniowie mogą otrzymać stypendium na okres nauki zawodu [Berufsausbildungsbeihilfe, w skrócie BAB]. Informacji na ten temat udzielają odpowiednie terytorialnie Agencje d.s. Pracy. Na temat warunków otrzymania oraz wysokości możliwego stypendium informuje odpowiednia ulotka Federalnej Agencji d.s. Pracy oraz dostępny w sieci kalkulator stypendium na okres nauki zawodu [Berufsausbildungsbeihilfe-Rechner (BAB)].

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł, rzemiosło, handel itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego. W pewnych warunkach, np. kiedy w danym zakładzie pracy nie obowiązują układy taryfowe, możliwe jest również swobodne ustalenie wysokości wynagrodzeń za okres nauki zawodu.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie mogą w poszczególnych latach nauki otrzymywać miesięcznie następujące wynagrodzenia za okres nauki zawodu:

- w pierwszym roku nauki – od 782 do 806 euro,

- w drugim roku nauki – od 833 do 850 euro,

- w trzecim roku nauki – od 891 do 912 euro.

Wskazówka: Uczniowie pobierający naukę tego zawodu w systemie wyłącznie szkolnym nie otrzymują wynagrodzenia za okres nauki zawodu.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Przedstawione poniżej dane są danymi orientacyjnymi, mającymi na celu przedstawienie rozpiętości wysokości wynagrodzeń i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Poza tym z reguły zwraca się uwagę na posiadane przez niego doświadczenie oraz odpowiedzialność. Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne. W zależności od regionu i branży występują różnice w wysokości zarobków.

Przykładowe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze brutto może w tym zawodzie wynosić zgodnie z układami taryfowymi od 2.455 do 2.697 euro

Układy taryfowe

Z reguły obowiązuje aktualny układ taryfowy, który został zawarty na czas określony pomiędzy odpowiednimi zrzeszeniami pracodawców i Przemysłowym Związkiem Zawodowym Branży Metalowej [IG Metall] w danym kraju związkowym.

Bank danych na temat obowiązujących układów taryfowych znajdziesz tutaj.

Możliwości dalszego kształcenia

Spektrum tematyki form kształcenia ustawicznego w ramach adaptacji zawodowej jest bardzo szerokie i sięga od montażu w dziedzinie budowy maszyn i urządzeń przemysłowych, poprzez technologie obróbki metali, aż po wykorzystywane technologii informatycznych w budowie maszyn. Mechanicy - monterzy produkcji przemysłowej, którzy chcieliby się wyspecjalizować w jakiejś dziedzinie również znajdą odpowiednie oferty, np. w dziedzinie budowy maszyn i urządzeń przemysłowych, montażu elektronicznego sprzętu gospodarstwa domowego lub zarządzania jakością.

Osoby, które postawiły sobie za cel rozwój zawodowy, mogą również skorzystać z palety form kształcenia ustawicznego umożliwiających awans zawodowy. Logiczną drogą rozwoju jest zdanie egzaminu na stopień mistrza ze specjalizacją przemysł metalowy. Do pełnienia funkcji kierowniczych i specjalistycznych, np. na średnim szczeblu kierowania, przygotowują również inne formy kształcenia ustawicznego, np. na kierunku technik w specjalności technika maszynowa, dział technika produkcyjna.

Mechanicy - monterzy produkcji przemysłowej, którzy legitymują się stopniem wykształcenia upoważniającym do podjęcia nauki w szkołach wyższych, mogą podjąć studia i uzyskać np. tytuł licencjata na kierunku budowa maszyn ze specjalnością technika produkcji.

Po spełnieniu określonych warunków możliwe jest podjęcie studiów również bez posiadania stopnia wykształcenia upoważniającego do podjęcia nauki w szkołach wyższych.

Więcej informacji na temat warunków podjęcia nauki w szkołach wyższych w poszczególnych krajach związkowych znajdziesz tutaj.

Dla szczególnie uzdolnionych młodych fachowców istnieje możliwość otrzymania stypendium i wsparcia podczas korzystania z form kształcenia ustawicznego lub studiów wyższych. Więcej informacji na temat tego stypendium znajdziesz tutaj.

Liczne możliwości kształcenia ustawicznego oferuje również m.in. IHK-Projektgesellschaft mbH a m.in. Kreishandwerkerschaft Oderland (Spawanie): www.khoderland.de

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Portal internetowy Stowarzyszenia Niemieckich Producentów Maszyn i Urządzeń [Verband deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.] poświęcony nauce zawodu, studiom i praktykom zawodowym na kierunkach związanych z budową maszyn:

Karriere im Maschinenbau

Strona internetowa, której wydawcą jest Niemieckie Zrzeszenie Rzemiosł Branży Metalowej [Bundesverband Metall - Vereinigung Deutscher Metallhandwerke]:

metallhandwerk.de

Wydawnictwo DVS-Verlag zajmujące się technikami spawalniczymi i pokrewnymi jest wydawcą wielu czasopism fachowych dla przemysłu metalowego i ceramicznego. Na portalu internetowym DVS prowadzona jest niewielka giełda wolnych miejsc pracy dla fachowców z tych branż:

www.dvs-verlag.de

Informacje, niezależne doradztwo i opisy praktycznych doświadczeń związane tytułem zawodowym technika z egzaminem państwowym:

www.techniker-forum.de
Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Aktualne miejsca nauki zawodu w Brandenburgii Wschodniej:

www.ihk-lehrstellenboerse.de

Obszerna oferta, zwłaszcza w dziedzinie zawodów technicznych:

http://www.icjobs.de

Oferty miejsc pracy i giełda możliwości podjęcia nauki zawodu z podziałem na branże:

http://www.backinjob.de

Duża giełda ofert pracy dla wykwalifikowanego i niewykwalifikowanego personelu dla przemysłu, rzemiosła i handlu. Ogłoszenia zamieszczane są przeważnie przez firmy zajmujące się pośrednictwem pracy:

http://www.aktuelle-jobs.de

Giełda pracy dla budownictwa. Spektrum ofert sięga od architekta do prostych zawodów rzemieślniczych, uwzględnia także całą paletę zawodów  z branży handlu materiałami budowlanymi:

http://www.bau.de

Duża giełda ofert pracy dla przemysłu i usług. Wybór z dużej liczby ofert ułatwia możliwość filtrowania informacji pod kątem regionu i branży, których dotyczą. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie całych fragmentów tekstu oraz otrzymywanie interesujących ofert dzięki usłudze „Jobagent”:

http://www.stepstone.de

Giełda ofert pracy w przemyśle wytwórczym i rzemiośle. Kliknięcie na jedno z ogłoszeń w oferowanej liście linków otwiera okienko z dokładnymi informacjami o danej ofercie:

http://www.fertigung-online.de

Internetowa giełda pracy dla specjalistów CAD/CAM, kreślarzy, pracowników serwisowych, handlowców, ale także dla pracowników biurowo-administracyjnych w branżach technicznych. Oferuje łatwą w obsłudze funkcję wyszukiwania ofert i obszerne informacje o ofertach pracy:

http://www.cad.de

W kooperacji z Federalną Agencją d.s. Pracy prywatna agencja pośrednictwa pracy dla rzemiosła dhv oferuje na swoich stronach internetowych miejsca pracy dla wykwalifikowanych rzemieślników z wielu różnych branż. Wyszukiwanie ofert ułatwia filtr regionalny i branżowy:

deutsche handwerker vermittlung


Giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.jobpilot.de

Giełda pracy z możliwością wyszukiwania ofert z konkretnego regionu:

http://www.jobsuche.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de
Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Nauka zawodu w Niemczech
W przypadku nauki zawodu w systemie dualnym (która odbywa się równolegle w przedsiębiorstwie i szkole zawodowej) dla obywateli państw członkowskich UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz EFTA nie obowiązują żadne ograniczenia. O podjęcie nauki mogą się oni starać bezpośrednio w wybranym przedsiębiorstwie.
Dla obywateli Bułgarii i Rumunii do dnia 31.12.2013 obowiązują inne uregulowania, gdyż umowa o podjęcie nauki zawodu stanowi formę umowy o pracę, a tym samym podlega obowiązującym w tym zakresie ograniczeniom. W przypadku, gdy niemiecki pracodawca zamierza zatrudnić ucznia będącego obywatelem któregoś z tych krajów, musi w pierwszej kolejności wystąpić do odpowiedniej terytorialnie Agencji d.s. Pracy o przeprowadzenie kontroli lokalnego rynku pracy.
Do wszystkich szkół państwowych i prywatnych (np. szkół zawodowych typu Fachschule i Berufsfachschule) obywatele wszystkich krajów członkowskich EU-27 i EFTA mogą uczęszczać bez ograniczeń.
Studia w Niemczech
Osoby z państw członkowskich EU-27 oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego we wszelkich sprawach związanych ze studiami na uczelniach niemieckich mają te same prawa, co obywatele Niemiec, a przede wszystkim nie muszą uiszczać wyższego czesnego.
Osoby zamierzające ukończyć w Niemczech studia w trybie dziennym, muszą wystąpić o dopuszczenie do nich na wybranym uniwersytecie lub szkole wyższej za pośrednictwem portali internetowych "Hochschulstart" lub "uni-assist". Dokładniejsze informacje i porady w języku niemieckim można znaleźć tutaj.
W celu podjęcia studiów konieczne jest przedłożenie następujących dokumentów:
- ważny dokument podróży (paszport) lub dokument potwierdzający przynależność państwową w połączeniu z urzędowym dokumentem tożsamości zawierającym zdjęcie;
- formularz wniosku (do pobrania na stronach internetowych wybranego uniwersytetu, szkoły wyższej lub bezpośrednio w dziekanacie uczelni);
- dokumenty potwierdzające uprawnienia do podjęcia studiów wyższych, jak np. High School Diploma, Gaokao, Matura, A-Levels, Bachillerato, świadectwo dojrzałości (oryginał lub potwierdzona kopia, w przypadku dokumentów wystawionych za granicą z uwierzytelnionym tłumaczeniem). O tym, czy ukończony poziom kształcenia jest uznawany za równoważny z niemieckim można przekonać się na portalach internetowych DAAD lub ANABIN;
- jeżeli jest to wymagane, dokumenty potwierdzające szczególne predyspozycje (np. dokumenty potwierdzające zdanie egzaminów wstępnych na innych uczelniach). Obowiązuje to zwłaszcza w przypadku studiów na kierunkach: architektura, stomatologia, medycyna, farmacja itp.;
- dokument potwierdzający wystarczająca znajomość języka niemieckiego (w przypadku studiów międzynarodowych, również odnośnie innych wymaganych języków obcych);
- dokument potwierdzający fakt objęcia ubezpieczeniem chorobowym (niemieckojęzyczne informacje na ten temat można znaleźć tutaj). Bez ubezpieczenia chorobowego nie można podjąć studiów;
- zdjęcia paszportowe do legitymacji studenckiej.
Ze względu na dużą niezależność niemieckich uniwersytetów i szkół wyższych przed kandydatami mogą być stawiane dodatkowe warunki przyjęcia lub ustanawiane egzaminy wstępne (wspomnieć tu można choćby o wymaganych na niektórych uczelniach dodatkowych listach motywacyjnych lub konieczności potwierdzenia szczególnych uzdolnień artystycznych).
Po wjeździe na terytorium Niemiec (wiza nie jest już wymagana) należy zgłosić się w miejscowym urzędzie meldunkowym i złożyć wniosek o zameldowanie.

Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.
Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE muszą z reguły posiadać ważną wizę uprawniającą do wjazdu na terytorium Niemiec, zezwolenie na pobyt w celu odbycia studiów oraz, w celu podjęcia pracy, zezwolenie na pracę. O tym, czy wymogi te odnoszą się również do Ciebie, możesz uzyskać informacje tutaj lub w niemieckich ambasadach i konsulatach na terenie Twojego kraju.

Osoby z państw trzecich lub osoby posiadające status bezpaństwowca powinny na stronie internetowej International Office, w dziekanacie wybranej szkoły wyższej lub uniwersytetu lub na obsługującym akademickie sprawy międzynarodowe portalu uni-assist zasięgnąć informacji, czy ich poziom wykształcenia upoważniający do podjęcia studiów wyższych jest uznawany za równoważny z niemieckim. Jeżeli okaże się, że tak nie jest, kandydat musi złożyć egzamin potwierdzający. Cudzoziemcy chcący studiować w szkole wyższej (nie chodzi tu o uczelnie posiadające status uniwersytetu, ale o dawne wyższe szkoły zawodowe) na terenie Badenii-Wirtembergii, powinni zwrócić się w sprawie ustalenia uprawnień do podjęcia studiów do tutaj.

Przed wjazdem na terytorium Niemiec należy zatroszczyć się o następujące sprawy:
- należy przedłożyć potwierdzenie posiadania środków finansowych, wystarczających na sfinansowanie studiów i życia w Niemczech (obecnie jest to kwota 643 euro na każdy miesiąc okresu nauki). Dodatkowe informacje na ten temat znajdziesz tutaj);
- należy zatroszczyć się również o ubezpieczenie chorobowe.

Poza tym dodatkowo obowiązują wszystkie wymogi, które stawiane są przed obywatelami państw członkowskich UE-17 lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.  
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

UE, EOG i Szwajcaria
Zasadniczo obywatele państw członkowskich UE, EOG oraz Szwajcarii mogą mieszkać i pracować na terenie Niemiec. Do wykonywania zawodu w Niemczech ewentualnie może być konieczne uzyskanie państwowej licencji. Zalecamy zasięgnięcie informacji na temat procedur uznawania kwalifikacji w Brandenburgii.

Osoby będące obywatelami Rumunii i Bułgarii do dnia 31.12.2013 podlegają jeszcze obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę. Podjęcie pracy jest możliwe tylko w wypadku, jeżeli odpowiednia terytorialnie Agencja d.s. Pracy udzieli na to zezwolenia.


Więcej informacji na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronach internetowych Federalnej Agencji d.s. Pracy oraz Komisji Europejskiej
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE w celu podjęcia pracy na terytorium Niemiec muszą posiadać tytuł prawny zezwalający na pobyt, który zapewnia również prawo podjęcia pracy. Należy bowiem pamiętać, że istnieją różne rodzaje tytułów prawnych zezwalających na pobyt w Niemczech. Z wyjątkiem Australii, Izraela, Japonii, Kanady, Korei Południowej, Nowej Zelandii oraz USA, obywatele wszystkich innych państw trzecich muszą przed wjazdem na terytorium Niemiec wystąpić do odpowiedniego dla miejsca zamieszkania niemieckiego przedstawicielstwa dyplomatycznego z wnioskiem o przyznanie odpowiedniego tytułu prawnego zezwalającego na pobyt.

Uproszczone uregulowania dotyczące pobytu na terytorium Niemiec obowiązują od maja 2012 dla obywateli państw spoza UE, którzy posiadają wyższe wykształcenie (lub porównywalne kwalifikacje) dzięki tzw. „europejskiej niebieskiej karcie”. Taki tytuł prawny zezwalający na pobyt otrzymują osoby pozostające w stosunku pracy, z kwotą wynagrodzenia co najmniej 44.800 euro brutto. Po trzech latach pozostawania w stosunku pracy wydawane jest zezwolenie na osiedlenie się.


Więcej informacji na temat pobytu na terytorium Niemiec można znaleźć na stronie internetowej niemieckiego Urzędu Spraw Zagranicznych w dziale Einreisebestimmungen für Deutschland, Visa.
Informacje na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronie internetowej Federalnej Agencji d.s. Pracy .
Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)
IG Metall Ostbrandenburg
Peter Ernsdorf
Zehmeplatz 11
D-15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335-554990
Telefon: +49 (0)335 - 5549734
E-mail: ostbrandenburg@igmetall.de
do strony głównej
IG Metall Ostbrandenburg

Servicegesellschaft mbH für Mitglieder der IG Metall
Baseler Platz 2
D-60329 Frankfurt (Main)
Deutschland
Telefon: +49 (0)69 - 9002 176-0
Telefon: +49 (0)69 - 9002 176-20
E-mail: info@igmservice.de
do strony głównej
Servicegesellschaft mbH für Mitglieder der IG Metall

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Keithstraße 1/3
10787 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 111
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)
Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.
Lyoner Strasse 18
D-60528 Frankfurt (Main)
Deutschland
Telefon: +49 69 6603 0
Telefon: +49 69 6603-1511
E-mail: Kommunikation@vdma.org
do strony głównej
Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.

Handwerkskammer Frankfurt (Oder)
Region Ostbrandenburg
Bahnhofstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (3 35) 56 19 0
Telefon: +49 (3 35) 53 50 11
E-mail: info@hwk-ff.de
do strony głównej
Handwerkskammer Frankfurt (Oder)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej
IHK Ostbrandenburg

Pośrednicy i urzędy pracy
EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Regina Gebhardt-Hille
Bergerstr. 30
16225 Eberswalde
Deutschland
Telefon: +49 3334 374615
E-mail: regina.gebhardt-hille@arbeitsagentur.de
do strony głównej
EURES-Beratung

Pracodawcy o dużym znaczeniu w regionie
ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH
Werkstraße 1
15890 Eisenhüttenstadt
Deutschland
Telefon: +49 (0) 3364-37 3954
E-mail: info@arcelormittal-ehst.com
do strony głównej

Instytucje kontaktowe w sprawach związanych z kształceniem zawodowym
Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg
Aus- und Weiterbildung
Holger Müller
Puschkinstraße 12 b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 5621-1524
Telefon: +49 335 5621-1196
E-mail: mueller@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch
Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg

Pozostałe ważne adresy kontaktowe
Bundesagentur für Arbeit
Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV)
Villemombler Straße 76
D-53107 Bonn
Deutschland
Telefon: +49 (0)228 713 13 13
Telefon: +49 (0)228 713 270 1111
E-mail: zav-auslandsvermittlung@arbeitsagentur.de
do strony głównej
Bundesagentur für Arbeit

IHK -Projektgesellschaft mbH
Internationale Zusammenarbeit
Puschkinstraße 12 b
D-15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 5621-2310
Telefon: +49 (0)335 5621-2001
E-mail: projekt@ihk-projekt.de
do strony głównej
IHK -Projektgesellschaft mbH

Kontakty w sprawach związanych z uznawalnością wykształcenia
IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung
Julia Lexow-Kapp
Heinrich-Mann-Allee 103
14473 Potsdam
Deutschland
Telefon: +49331866-5274
E-mail: julia.lexow-kapp[at]masf.brandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, russisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung in Ostbrandenburg
Logenstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 55345922
Telefon: +49335 55345903
E-mail: integra@kowa-ffo.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, polnisch, englisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle
bbw Bildungszentrum Ostbrandenburg GmbH
Potsdamer Straße 1-2
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 5569 322
Telefon: +49 335 5569 403
E-mail: joanna.rynkiewicz@bbw-ostbrandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, polnisch
IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle

Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Wojewodschaft Lubuskie - Brandenburg 2007-2013
IHK Projektgesellschaft mbH
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.