Oferta

Mechanik sprzętu latającego, specjalność: technika produkcyjna

Niemcy
Porównaj zawody:
  • Informacja
Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia
Nauka zawodu w systemie dualnym


Pod pojęciem nauki zawodu w systemie dualnym rozumiana jest nauka zawodu odbywająca się równolegle w zakładzie pracy i w szkole zawodowej. Warunkiem podjęcia nauki zawodu w systemie dualnym jest zawarcie „umowy o naukę zawodu“ (w Niemczech „Berufsausbildungsvertrag”, a w innych krajach lub regionach niemieckojęzycznych tj. w Austrii, Szwajcarii oraz we włoskim Tyrolu Południowym „Lehrvertrag”) z zakładem pracy.

 

Niemieckojęzyczny tekst rozporządzenia o nauce tego zawodu można znaleźć tutaj.

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Mechanicy sprzętu latającego ze specjalnością technika produkcyjna pracują przy produkcji i naprawach powierzchni nośnych, kadłubów i usterzeń samolotów. Przycinają wg rysunków technicznych blachy i profile z metali lekkich, nadają im odpowiedni kształt i przygotowują do zamontowania. Sami wykonują i reperują potrzebne narzędzia specjalistyczne. Mechanicy sprzętu latającego z tą specjalnością dysponują umiejętnościami z zakresu technik formowania i łączenia materiałów, np. nitowania, spawania, zawijania obwodowego, falcowania czy też klejenia.

Mechanicy sprzętu latającego ze specjalnością technika produkcyjna pracują przeważnie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, np. przy produkcji sprzętu latającego lub w warsztatach napraw i bieżącej obsługi, należących do towarzystw lotniczych i portów lotniczych. Ponadto mogą być zatrudnieni w bazach lotnictwa wojskowego, np. służbach zajmujących się bieżącą obsługą sprzętu latającego.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód mechanik sprzętu latającego (niem. Fluggerätmechaniker/-in) jest częściowo porównywalny z polskim zawodem:

  • Technik mechanik lotniczy, poziom kształcenia – czteroletnie technikum lub dwuletnia szkoła policealna

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie
Aktualne oferty można m.in. znaleźć tutaj.
Oberstufenzentrum Dahme-Spreewald
Brückenstr. 40
15711 Königs Wusterhausen
Deutschland
Telefon: +49 (0)3375 262860
Telefon: +49 (0)3375 262865
E-mail: osz-lds-kwh1@t-online.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Warunki rozpoczęcia nauki zawodu

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym [Berufsbildungsgesetz] lub Ustawie o rzemiośle [Handwerksordnung], nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego. Przedsiębiorstwa zatrudniają przeważnie kandydatów do nauki zawodu mechanik sprzętu latającego ze specjalnością technika produkcyjna legitymujących się posiadaniem średniego poziomu wykształcenia wg klasyfikacji niemieckiej, odpowiadającego ukończeniu np. Realschule.

 

Pomocne w rozpoczęciu nauki zawodu są organizowane w przedsiębiorstwach przygotowawcze kursy kwalifikacyjne [Einstiegsqualifizierung, w skrócie EQ]. Informacje na ten temat można znaleźć tutaj.

Wymagany poziom wykształcenia wg przepisów prawnych

Według Ustawy o kształceniu zawodowym [Berufsbildungsgesetz] nie ma żadnych warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego.

Wymagany poziom wykształcenia w praktyce 

W roku 2008 spośród osób rozpoczynających naukę tego zawodu 71% posiadało średni poziom wykształcenia wg klasyfikacji niemieckiej, 18% posiadało wykształcenie upoważniające do podjęcia nauki w szkołach wyższych, a 6% ukończyło wcześniej Hauptschule (niższy poziom wykształcenia).

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3,5 roku.

Po spełnieniu określonych warunków możliwe jest skrócenie okresu nauki zawodu.

Zakres programu nauczania

Podczas pierwszego roku nauki zawodu w przedsiębiorstwie uczniowie uczą się przykładowo:

- w jaki sposób przeprowadza się kontrole narzędzi,

- w jaki sposób przeprowadza się pomiary wielkości elektrycznych,

- jakie właściwości posiadają materiały stosowane w lotnictwie oraz w jaki sposób się je obrabia,

- w jaki sposób wykonuje się połączenia nitowane przy pomocy odpowiednich rodzajów nitów oraz jak łączy się ze sobą części konstrukcyjne,

- w jaki sposób uwzględniać prawa fizyki i ich wpływ na urządzenia latające,

- jak nakładać warstwy ochronne na powierzchnie,

- w jaki sposób przygotowuje się części konstrukcyjne do montażu,

- jak stosować metody produkcyjne, sposoby naprawy i procedury kontrolne,

- w jaki sposób dzielić zadania podczas pracy w zespole oraz jak je wspólnie rozwiązywać,

- w jaki sposób posługiwać się instrukcjami produkcji i konserwacji oraz jak czytać angielskojęzyczne teksty fachowe,

- w jaki sposób uwzględniać prawa aerodynamiki.


W trakcie drugiego roku nauki uczniom przekazuje się m.in. wiedzę z następujących zakresów:

- w jaki sposób dokonuje się montażu komponentów systemowych urządzeń latających przy pomocy narzędzi specjalistycznych,

- jakie różnorodne metody produkcyjne, sposoby naprawy i procedury kontrolne mogą być stosowane,

- w jaki sposób montuje się części konstrukcyjne przy pomocy połączeń skręcanych, wtykowych i nitowanych oraz jak sprawdzić ich funkcjonowanie po zamontowaniu,

- w jaki sposób stosuje się metody zapobiegania korozji,

- w jaki dokonuje się montażu niewielkich podzespołów z pojedynczych części,

- na co należy zwracać uwagę przy stosowaniu metod naprawczych i klejenia,

- na co należy zwracać uwagę podczas planowania i sterowania produkcją,

- jak uwzględniać zależności występujące w układach zasilania urządzeń latających w energię elektryczną,

- w jaki można sposób współuczestniczyć w optymalizacji procesów realizowanych na terenie zakładu,

- w jaki sposób uwzględniać oddziaływanie warunków środowiska pracy, np. kurzu, światła i temperatury.

W trzecim i czwartym roku nauki zawodu, w których następuje specjalizacja, uczniowie uczą się np.:

- w jaki sposób wykonuje się lub remontuje elementy konstrukcyjne, w szczególności żebra, podłużnice, wręgi, pokrywy, klapy i segmenty,

- co jest ważne podczas montażu podzespołów i układów mechanicznych, np. usterzenia i podwozia oraz kadłuba i powierzchni nośnych,

- na co należy zwracać uwagę przy montażu komponentów systemowych urządzenia latającego,

- w jaki sposób obrabiać części z tworzyw sztucznych przy pomocy technik ręcznych i maszynowych,

- w jaki sposób stosować metody kontrolne i pomiarowe,

- jak przeprowadzać kontrole bezpieczeństwa podczas dokonywania odbioru części.

Podczas całego okresu nauki zawodu uczniom przekazuje się informacje z następujących zakresów:

- jakie wzajemne prawa i obowiązki wynikają z umowy o naukę zawodu,

- jak prawa i obowiązki wynikają z prawa pracy i prawa układów zbiorowych,

- w jaki sposób zorganizowane jest oraz w jaki sposób funkcjonuje przedsiębiorstwo, w którym odbywają naukę zawodu,

- na co należy zwracać uwagę, aby zapewnić bezpieczeństwo i higienę pracy,

- na co należy zwracać uwagę, aby zapewnić przestrzeganie przepisów ochrony środowiska.


Podczas zajęć teoretycznych w szkole zawodowej zdobywa się podstawowe wiadomości, np. z następujących dziedzin:

- Mechanika lotu

- Budowa urządzeń latających

- Systemy wyposażenia urządzeń latających

- Śmigłowce

- Aerodynamika

- Zespoły napędowe

- Elementy konstrukcyjne urządzeń latających

- Systemy sterowania urządzeń latających

- Instrumenty pokładowe

- Komunikacja techniczna

- Czynności kontrolne

- Materiały

- Obróbka plastyczna

- Łączenie

- Elektrotechnika

- Technika informatyczna

- Technika sterowania

- Język angielski techniczny

- Automatyzacja w produkcji

Podstawy prawne:

Tekst rozporządzenia na temat nauki zawodu mechanik sprzętu latającego, specjalność: technika produkcyjna znajdziesz tutaj.


Tekst ramowego planu nauczania dla zawodu mechanik sprzętu latającego, specjalność: technika produkcyjna znajdziesz tutaj.

Wymiar godzin (teoria)

Zajęcia teoretyczne (wymiar godzin podczas 3,5-letniej nauki zawodu):


Działy tematyczne związane z zawodem:


- Produkcja i konserwacja (400)

- Technika urządzeń latających (440)

- Komunikacja techniczna (140)


Działy tematyczne obowiązujące dla wszystkich zawodów:

- Język niemiecki (133)
- Język angielski (160)

- Ekonomia i nauka o społeczeństwie (133)

- Wychowanie fizyczne (133)

Zakres przedmiotów obowiązkowych do wyboru:


- JAR 66 CAT A-Module (140)

Wymiar godzin (praktyka)

Przegląd działów tematycznych dla zawodu mechanik sprzętu latającego ze specjalnością technika produkcyjna:

- Ręczne wykonywanie elementów konstrukcyjnych urządzeń latających metodą konstrukcji lekkich (80)

- Ocena konstrukcji urządzeń latających (60)

- Konserwacja i utrzymanie komponentów tłokowych i odrzutowych zespołów napędowych (60)

- Kontrola dostarczonych materiałów (80)

- Stosowanie wybranych metod wytwarzania techniki urządzeń latających (40)

- Konserwacja i utrzymanie systemów hydraulicznych i pneumatycznych (60)

- Prace przy systemach elektrycznych i elektronicznych (40)

- Kontrola materiałów i elementów konstrukcji (100)

- Montaż systemów sterowania i wyposażenia (100)

- Montaż komponentów konstrukcyjnych (100)

- Maszynowe wykonywanie elementów konstrukcyjnych urządzeń latających (100)

- Wykonywanie i konserwacja elementów konstrukcyjnych śmigłowców (40)

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Po spełnieniu określonych warunków uczniowie mogą otrzymać stypendium na okres nauki zawodu [Berufsausbildungsbeihilfe, w skrócie BAB]. Informacji na ten temat udzielają odpowiednie terytorialnie Agencje d.s. Pracy. Na temat warunków otrzymania oraz wysokości możliwego stypendium informuje odpowiednia ulotka Federalnej Agencji d.s. Pracy oraz dostępny w sieci kalkulator stypendium na okres nauki zawodu [Berufsausbildungsbeihilfe-Rechner (BAB)].

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł, rzemiosło, handel itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego. W pewnych warunkach, np. kiedy w danym zakładzie pracy nie obowiązują układy taryfowe, możliwe jest również swobodne ustalenie wysokości wynagrodzeń za okres nauki zawodu.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie mogą w poszczególnych latach nauki otrzymywać miesięcznie następujące wynagrodzenia za okres nauki zawodu:

- w pierwszym roku nauki – od 761 do 785 euro,

- w drugim roku nauki – od 810 do 827 euro,

- w trzecim roku nauki – od 867 do 888 euro,

- w czwartym roku nauki – od 911 do 943 euro.

Źródło: Bank danych na temat wynagrodzeń za okres nauki zawodu [Datenbank Ausbildungsvergütungen (DAV)] Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego [Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)].

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Jeden zawód – wiele możliwości

 

Mechanicy sprzętu latającego ze specjalnością technika produkcyjna znajdują zatrudnienie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, np. u producentów samolotów lub śmigłowców lub w warsztatach napraw i bieżącej obsługi, należących do towarzystw lotniczych i portów lotniczych.

Po ukończeniu nauki zawodu młodzi fachowcy muszą najczęściej zdecydować, jakie dziedziny zatrudnienia wchodzą dla nich w grę. Mogą np. wyspecjalizować się w określonych typach samolotów, w dziedzinie hydrauliki lub konserwacji i bieżącej obsługi.

Zarobki

Przedstawione poniżej dane są danymi orientacyjnymi, mającymi na celu przedstawienie rozpiętości wysokości wynagrodzeń i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Poza tym z reguły zwraca się uwagę na posiadane przez niego doświadczenie oraz odpowiedzialność. Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne. W zależności od regionu i branży występują różnice w wysokości zarobków.

Przykładowe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze brutto może w tym zawodzie wynosić zgodnie z układami taryfowymi od 2.561 do 2.813 euro

Źródło: WSI-Tarifarchiv 2012 

Układy taryfowe

Wysokości miesięcznych wynagrodzeń dla przemysłu metalowego i elektrotechnicznego są uzależnione od zaszeregowania do odpowiedniej grupy. Odpowiednie tabele wynagrodzeń znajdziesz tutaj.

Możliwości dalszego kształcenia

Technika lotnicza i kosmiczna jest branżą o wysokim stopniu technicyzacji, w której ciągle projektowane są i produkowane nowe typy samolotów. Duże znaczenie mają tu materiały o nowych, udoskonalonych właściwościach, które mogą na przykład wytrzymać ekstremalne obciążenia, a jednocześnie są lżejsze niż dotychczas stosowane.

Aby dotrzymać kroku postępowi technologicznemu w branży, mechanicy sprzętu latającego ze specjalnością technika produkcyjna muszą być gotowi na bieżąco uzupełniać swoje wykształcenie. Liczne kursy umożliwiają im zdobywanie kwalifikacji fachowych, metodycznych i organizacyjnych. Oferowane są przykładowo szkolenia z zakresu techniki spawalniczej, technik produkcyjnych, hydrauliki i pneumatyki oraz zapewnienia jakości. Niektóre formy kształcenia ustawicznego mogą również ułatwić drogę do awansu zawodowego.

Przykładową możliwością kształcenia ustawicznego, umożliwiającą awans zawodowy jest uzyskanie następujących kwalifikacji:

- mistrz w specjalności budowa samolotów,

- mistrz w specjalności technika lotnicza,

- technik w specjalności technika maszynowa (technika sprzętu latającego),

- technik w specjalności karoserie i budowa pojazdów mechanicznych.

Osoby, które legitymują się stopniem wykształcenia upoważniającym do podjęcia nauki w szkołach wyższych, mogą starać się o przyjęcie na studia. Dla mechaników sprzętu latającego ze specjalnością technika produkcyjna w grę wchodzą np. następujące kierunki studiów:

- inżynier dyplomowany (wyższe szkoły zawodowe) – technika lotnicza i kosmiczna,

- inżynier dyplomowany (uniwersytety) – technika lotnicza i kosmiczna.

W niektórych krajach związkowych czynne zawodowo osoby, posiadające szczególnie wysokie kwalifikacje i odpowiednim doświadczenie w zawodzie mogą podjąć studia również bez posiadania stopnia wykształcenia upoważniającego do podjęcia nauki w szkołach wyższych. Szczegółowe warunki przyjęć są regulowane odpowiednim prawem krajowym.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Aktualne miejsca nauki zawodu w Brandenburgii Wschodniej:

www.ihk-lehrstellenboerse.de

 

Portal Planet-Beruf.de – informacje dla osób rozpoczynających naukę zawodu z poradami dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie:

http://www.planet-beruf.de

Informacje i wskazówki na temat nauki zawodu:

http://www.neue-ausbildungsberufe.de 

Bardzo obszerna strona internetowa, dostarczająca odpowiedzi na wszelkie pytania związane z nauką zawodu i kształceniem ustawicznym na terenie Niemiec:

http://www.bildungsserver.de 

Portal informacyjny Federalnej Agencji d.s. Pracy:

http://infobub.arbeitsagentur.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.jobpilot.de

Giełda pracy z możliwością wyszukiwania ofert z konkretnego regionu:

http://www.jobsuche.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.mamas.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.twi-gmbh.de

Ogólna, internetowa giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.stepstones.de

Giełda pracy z podziałem na regiony, branże i formy zatrudnienia:

http://www.monster.de

Giełda pracy dla zawodów rzemieślniczych i technicznych:

http://www.jobs.de

Obejmująca swoim zasięgiem cały świat giełda pracy dla branży lotniczej i kosmicznej. Strona prowadzona jest w języku francuskim, ale oferty z innych krajów często zamieszczane są w języku angielskim lub niemieckim:

http://www.aerocontact.com/jobs/ac_jobs_search.php

W kooperacji z Federalną Agencją d.s. Pracy prywatna agencja pośrednictwa pracy dla rzemiosła dhv oferuje na swoich stronach internetowych miejsca pracy dla wykwalifikowanych rzemieślników z wielu różnych branż. Wyszukiwanie ofert ułatwia filtr regionalny i branżowy:

http://www.deutsche-handwerkervermittlung.de

Serwer z ofertami pracy należący do Niemieckiego Towarzystwa Lotnictwa i Techniki Kosmicznej [Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt]. Publikowana jest posortowana wg daty zamieszczenia lista linków z ofertami miejsc pracy dla studentów, praktykantów, absolwentów szkół wyższych oraz pracowników bez wykształcenia wyższego w branży lotniczej i techniki kosmicznej:

http://www.huettl.de/jobserver

Giełda pracy o rozbudowanej strukturze przeznaczona dla inżynierów i techników. Podczas wyszukiwania ofert można skorzystać z filtrów zawężających kryteria wyszukiwania. Linki z wynikami prowadza do ofert pracy ze wszystkimi ważnymi informacjami:

http://www.euro-engineering.de

Angielskojęzyczna, obejmująca swoim zasięgiem cały świat giełda pracy dla personelu lotnictwa cywilnego. Komfortowe funkcje wyszukiwania. Możliwość łączenia kryteriów wyszukiwania:

http://www.flightglobal.com/jobs/Search.aspx
Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Nauka zawodu w Niemczech
W przypadku nauki zawodu w systemie dualnym (która odbywa się równolegle w przedsiębiorstwie i szkole zawodowej) dla obywateli państw członkowskich UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz EFTA nie obowiązują żadne ograniczenia. O podjęcie nauki mogą się oni starać bezpośrednio w wybranym przedsiębiorstwie.
Dla obywateli Bułgarii i Rumunii do dnia 31.12.2013 obowiązują inne uregulowania, gdyż umowa o podjęcie nauki zawodu stanowi formę umowy o pracę, a tym samym podlega obowiązującym w tym zakresie ograniczeniom. W przypadku, gdy niemiecki pracodawca zamierza zatrudnić ucznia będącego obywatelem któregoś z tych krajów, musi w pierwszej kolejności wystąpić do odpowiedniej terytorialnie Agencji d.s. Pracy o przeprowadzenie kontroli lokalnego rynku pracy.
Do wszystkich szkół państwowych i prywatnych (np. szkół zawodowych typu Fachschule i Berufsfachschule) obywatele wszystkich krajów członkowskich EU-27 i EFTA mogą uczęszczać bez ograniczeń.
Studia w Niemczech
Osoby z państw członkowskich EU-27 oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego we wszelkich sprawach związanych ze studiami na uczelniach niemieckich mają te same prawa, co obywatele Niemiec, a przede wszystkim nie muszą uiszczać wyższego czesnego.
Osoby zamierzające ukończyć w Niemczech studia w trybie dziennym, muszą wystąpić o dopuszczenie do nich na wybranym uniwersytecie lub szkole wyższej za pośrednictwem portali internetowych "Hochschulstart" lub "uni-assist". Dokładniejsze informacje i porady w języku niemieckim można znaleźć tutaj.
W celu podjęcia studiów konieczne jest przedłożenie następujących dokumentów:
- ważny dokument podróży (paszport) lub dokument potwierdzający przynależność państwową w połączeniu z urzędowym dokumentem tożsamości zawierającym zdjęcie;
- formularz wniosku (do pobrania na stronach internetowych wybranego uniwersytetu, szkoły wyższej lub bezpośrednio w dziekanacie uczelni);
- dokumenty potwierdzające uprawnienia do podjęcia studiów wyższych, jak np. High School Diploma, Gaokao, Matura, A-Levels, Bachillerato, świadectwo dojrzałości (oryginał lub potwierdzona kopia, w przypadku dokumentów wystawionych za granicą z uwierzytelnionym tłumaczeniem). O tym, czy ukończony poziom kształcenia jest uznawany za równoważny z niemieckim można przekonać się na portalach internetowych DAAD lub ANABIN;
- jeżeli jest to wymagane, dokumenty potwierdzające szczególne predyspozycje (np. dokumenty potwierdzające zdanie egzaminów wstępnych na innych uczelniach). Obowiązuje to zwłaszcza w przypadku studiów na kierunkach: architektura, stomatologia, medycyna, farmacja itp.;
- dokument potwierdzający wystarczająca znajomość języka niemieckiego (w przypadku studiów międzynarodowych, również odnośnie innych wymaganych języków obcych);
- dokument potwierdzający fakt objęcia ubezpieczeniem chorobowym (niemieckojęzyczne informacje na ten temat można znaleźć tutaj). Bez ubezpieczenia chorobowego nie można podjąć studiów;
- zdjęcia paszportowe do legitymacji studenckiej.
Ze względu na dużą niezależność niemieckich uniwersytetów i szkół wyższych przed kandydatami mogą być stawiane dodatkowe warunki przyjęcia lub ustanawiane egzaminy wstępne (wspomnieć tu można choćby o wymaganych na niektórych uczelniach dodatkowych listach motywacyjnych lub konieczności potwierdzenia szczególnych uzdolnień artystycznych).
Po wjeździe na terytorium Niemiec (wiza nie jest już wymagana) należy zgłosić się w miejscowym urzędzie meldunkowym i złożyć wniosek o zameldowanie.

Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.
Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE muszą z reguły posiadać ważną wizę uprawniającą do wjazdu na terytorium Niemiec, zezwolenie na pobyt w celu odbycia studiów oraz, w celu podjęcia pracy, zezwolenie na pracę. O tym, czy wymogi te odnoszą się również do Ciebie, możesz uzyskać informacje tutaj lub w niemieckich ambasadach i konsulatach na terenie Twojego kraju.

Osoby z państw trzecich lub osoby posiadające status bezpaństwowca powinny na stronie internetowej International Office, w dziekanacie wybranej szkoły wyższej lub uniwersytetu lub na obsługującym akademickie sprawy międzynarodowe portalu uni-assist zasięgnąć informacji, czy ich poziom wykształcenia upoważniający do podjęcia studiów wyższych jest uznawany za równoważny z niemieckim. Jeżeli okaże się, że tak nie jest, kandydat musi złożyć egzamin potwierdzający. Cudzoziemcy chcący studiować w szkole wyższej (nie chodzi tu o uczelnie posiadające status uniwersytetu, ale o dawne wyższe szkoły zawodowe) na terenie Badenii-Wirtembergii, powinni zwrócić się w sprawie ustalenia uprawnień do podjęcia studiów do tutaj.

Przed wjazdem na terytorium Niemiec należy zatroszczyć się o następujące sprawy:
- należy przedłożyć potwierdzenie posiadania środków finansowych, wystarczających na sfinansowanie studiów i życia w Niemczech (obecnie jest to kwota 643 euro na każdy miesiąc okresu nauki). Dodatkowe informacje na ten temat znajdziesz tutaj);
- należy zatroszczyć się również o ubezpieczenie chorobowe.

Poza tym dodatkowo obowiązują wszystkie wymogi, które stawiane są przed obywatelami państw członkowskich UE-17 lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.  
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

UE, EOG i Szwajcaria
Zasadniczo obywatele państw członkowskich UE, EOG oraz Szwajcarii mogą mieszkać i pracować na terenie Niemiec. Do wykonywania zawodu w Niemczech ewentualnie może być konieczne uzyskanie państwowej licencji. Zalecamy zasięgnięcie informacji na temat procedur uznawania kwalifikacji w Brandenburgii.

Osoby będące obywatelami Rumunii i Bułgarii do dnia 31.12.2013 podlegają jeszcze obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę. Podjęcie pracy jest możliwe tylko w wypadku, jeżeli odpowiednia terytorialnie Agencja d.s. Pracy udzieli na to zezwolenia.


Więcej informacji na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronach internetowych Federalnej Agencji d.s. Pracy oraz Komisji Europejskiej
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE w celu podjęcia pracy na terytorium Niemiec muszą posiadać tytuł prawny zezwalający na pobyt, który zapewnia również prawo podjęcia pracy. Należy bowiem pamiętać, że istnieją różne rodzaje tytułów prawnych zezwalających na pobyt w Niemczech. Z wyjątkiem Australii, Izraela, Japonii, Kanady, Korei Południowej, Nowej Zelandii oraz USA, obywatele wszystkich innych państw trzecich muszą przed wjazdem na terytorium Niemiec wystąpić do odpowiedniego dla miejsca zamieszkania niemieckiego przedstawicielstwa dyplomatycznego z wnioskiem o przyznanie odpowiedniego tytułu prawnego zezwalającego na pobyt.

Uproszczone uregulowania dotyczące pobytu na terytorium Niemiec obowiązują od maja 2012 dla obywateli państw spoza UE, którzy posiadają wyższe wykształcenie (lub porównywalne kwalifikacje) dzięki tzw. „europejskiej niebieskiej karcie”. Taki tytuł prawny zezwalający na pobyt otrzymują osoby pozostające w stosunku pracy, z kwotą wynagrodzenia co najmniej 44.800 euro brutto. Po trzech latach pozostawania w stosunku pracy wydawane jest zezwolenie na osiedlenie się.


Więcej informacji na temat pobytu na terytorium Niemiec można znaleźć na stronie internetowej niemieckiego Urzędu Spraw Zagranicznych w dziale Einreisebestimmungen für Deutschland, Visa.
Informacje na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronie internetowej Federalnej Agencji d.s. Pracy .
Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)
IG Metall Ostbrandenburg
Peter Ernsdorf
Zehmeplatz 11
D-15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335-554990
Telefon: +49 (0)335 - 5549734
E-mail: ostbrandenburg@igmetall.de
do strony głównej
IG Metall Ostbrandenburg

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Keithstraße 1/3
10787 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 111
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)
Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.
Lyoner Strasse 18
D-60528 Frankfurt (Main)
Deutschland
Telefon: +49 69 6603 0
Telefon: +49 69 6603-1511
E-mail: Kommunikation@vdma.org
do strony głównej
Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.

Handwerkskammer Frankfurt (Oder)
Region Ostbrandenburg
Bahnhofstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (3 35) 56 19 0
Telefon: +49 (3 35) 53 50 11
E-mail: info@hwk-ff.de
do strony głównej
Handwerkskammer Frankfurt (Oder)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej
IHK Ostbrandenburg

Pośrednicy i urzędy pracy
EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Regina Gebhardt-Hille
Bergerstr. 30
16225 Eberswalde
Deutschland
Telefon: +49 3334 374615
E-mail: regina.gebhardt-hille@arbeitsagentur.de
do strony głównej
EURES-Beratung

Pracodawcy o dużym znaczeniu w regionie
airberlin technik GmbH
Saatwinkler Damm 42-43
13627 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)211 9418 496
do strony głównej

Instytucje kontaktowe w sprawach związanych z kształceniem zawodowym
Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg
Aus- und Weiterbildung
Holger Müller
Puschkinstraße 12 b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 5621-1524
Telefon: +49 335 5621-1196
E-mail: mueller@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch
Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg

Pozostałe ważne adresy kontaktowe
Bundesagentur für Arbeit
Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV)
Villemombler Straße 76
D-53107 Bonn
Deutschland
Telefon: +49 (0)228 713 13 13
Telefon: +49 (0)228 713 270 1111
E-mail: zav-auslandsvermittlung@arbeitsagentur.de
do strony głównej
Bundesagentur für Arbeit

IHK -Projektgesellschaft mbH
Internationale Zusammenarbeit
Puschkinstraße 12 b
D-15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 5621-2310
Telefon: +49 (0)335 5621-2001
E-mail: projekt@ihk-projekt.de
do strony głównej
IHK -Projektgesellschaft mbH

Kontakty w sprawach związanych z uznawalnością wykształcenia
IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung
Julia Lexow-Kapp
Heinrich-Mann-Allee 103
14473 Potsdam
Deutschland
Telefon: +49331866-5274
E-mail: julia.lexow-kapp[at]masf.brandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, russisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung in Ostbrandenburg
Logenstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 55345922
Telefon: +49335 55345903
E-mail: integra@kowa-ffo.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, polnisch, englisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle
bbw Bildungszentrum Ostbrandenburg GmbH
Potsdamer Straße 1-2
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 5569 322
Telefon: +49 335 5569 403
E-mail: joanna.rynkiewicz@bbw-ostbrandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, polnisch
IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle

Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Wojewodschaft Lubuskie - Brandenburg 2007-2013
IHK Projektgesellschaft mbH
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.