Oferta

Elektronik systemowy

Niemcy
Porównaj zawody:
 • Informacja
 • Oferty pracy
Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

W przypadku zawodu elektronik systemowy stosowaną formą kształcenia jest z reguły nauka zawodu w systemie dualnym, którą realizuje się równolegle w zakładzie pracy i szkole zawodowej. Nauka tego zawodu odbywa się bez podziału na specjalizacje i kierunki priorytetowe w elektrotechnicznych zakładach rzemieślniczych.

Kształcenie w tym zawodzie jest możliwe również w systemie szkolnym.

Osoby niepełnosprawne mają ponadto możliwość odbycia nauki tego zawodu w jednym z zakładów kształcenia zawodowego [Berufsbildungswerk] lub w innej jednostce rehabilitacji zawodowej. Informacje na ten temat można uzyskać w zespole doradczym dla osób niepełnosprawnych odpowiedniej terytorialnie Agencji d.s. Pracy.

Informacje na temat nauki tego zawodu w systemie szkolnym znajdziesz na portalu KURSNET tutaj.

Informacje na temat nauki tego zawodu w ramach systemu rehabilitacji zawodowej znajdziesz na portalu KURSNET tutaj.

Niemieckojęzyczny tekst rozporządzenia o nauce tego zawodu można znaleźć tutaj.

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Obok elektronicznych elementów konstrukcyjnych elektronicy systemowi wykorzystują w swojej pracy również części mikroelektroniczne, elektryczne i mechaniczne. Budują z nich pojedyncze komponenty elektroniczne lub całe urządzenia, uruchamiają je oraz zajmują się ich utrzymaniem i konserwacją. W przypadku nowego zlecenia opracowują najpierw prototyp i wykonują do niego projekt schematu połączeń i techniczną dokumentację wykonawczą. Wybierają odpowiednie części konstrukcyjne i montują z nich urządzenia i systemy. Poza tym instalują odpowiednie oprogramowanie. Jeżeli prototyp wchodzi do produkcji seryjnej, planują procesy robocze i przygotowują urządzenia produkcyjne i kontrolne. W przypadku uszkodzonych podzespołów bądź urządzeń elektronicznych i elektromechanicznych przeprowadzają czynności diagnostyczne, usuwają zakłócenia elektryczne i wykonują naprawy, również w ramach służby obsługi klienta poza zakładem. Elektronicy systemowi opiekują się również klientami, doradzają im i udzielają instrukcji na temat obsługi i posługiwania się urządzeniami. Elektronicy systemowi posiadają uprawnienia elektryka w rozumieniu przepisów BHP.

Co to za zawód?

Elektronicy systemowi opracowują elektryczne i elektroniczne komponenty, urządzenia i systemy. Wykonują wzorce i produkty jednostkowe, planują i nadzorują produkcję seryjną. Poza tym zajmują się bieżącym utrzymaniem i naprawą elektronicznych urządzeń i systemów oraz doradzają klientom.

Planowanie i opracowywanie nowych produktów

Podczas opracowywania nowych komponentów, urządzeń i systemów elektronicznych elektronicy systemowi najpierw analizują specyficzne wymagania, które muszą one spełniać, np. pod względem spełnianych przez nie funkcji, oraz udzielają klientom porad na temat możliwych rozwiązań. Projektują schematy połączeń i opracowują płytki z obwodami drukowanymi oraz wykonują do nich odpowiednią dokumentacje wykonawczą. Sięgają przy tym często po angielskojęzyczne dokumenty i literaturę fachową. Następnie dobierają odpowiednie części konstrukcyjne, napędy, komponenty programowe i konstrukcję obudowy. Płyty i płytki z obwodami drukowanymi są w późniejszym etapie planowane przy pomocy systemów CAD. Bezpośrednio z komputera dane są przekazywane na obrabiarkę, płytka jest odpowiednio obrabiana i m.in. wyposażana w potrzebne otwory. Przy projektowaniu elementów służących do obsługi urządzenia, jak dźwignie, włączniki i klawisze, elektronicy systemowi uwzględniają aspekty ergonomii. Zwracają również uwagę na to, aby urządzenia były bez zakłóceń zasilane w energie elektryczną.

Opracowywanie i programowanie prototypów

 

Zanim dane urządzenie będzie mogło wejść do produkcji seryjnej elektronicy systemowi wraz ze swoimi kolegami z zespołu wykonują w warsztacie prototyp. Dopasowują przygotowane wcześniej obudowy i panele przednie do swoich celów i umieszczają odpowiednie części na płytkach z obwodami. Przy tych pracach używają np. szczypców elektronicznych, kolb lutowniczych i śrubokrętów. Następnie montują podzespoły elektryczne bądź elektroniczne w obudowach lub odpowiednich szynach oraz łączą poszczególne komponenty urządzenia przy pomocy przewodów i wtyków. Konfigurują również oprogramowanie niezbędne do uruchomienia systemu, instalują różne systemy transferu danych, nośniki danych i oraz programy zabezpieczające dane. Wykorzystują przy tym również swoje umiejętności w zakresie programowania – dostosowują sterowniki urządzeń i komponenty programowe, układają niewielkie programy systemowe i programują procedury testujące. Na zakończenie prac nad prototypem montują obudowy, bezpieczniki i izolacje oraz doprowadzają przewody zasilające i montują włączniki.

 

Testowanie systemów i produkcja seryjna

Nie tylko przed uruchomieniem, ale także podczas eksploatacji urządzenia i systemy są poddawane dokładnym testom i kontrolom. Elektronicy systemowi dokonują przy tym pomiarów wielkości elektrycznych, kontrolują stopień bezpieczeństwa urządzeń oraz sprawdzają funkcjonowanie połączeń i podzespołów elektronicznych, elektromechanicznych, hydraulicznych i pneumatycznych. Dokumentują przyczyny błędów i usterki, a następnie dokonują ich oceny statystycznej. W momencie podjęcia produkcji seryjnej elektronicy systemowi zajmują się przygotowaniem i ustawieniem urządzeń produkcyjnych. Następnie dokonują ich rozruchu i w razie potrzeby optymalizują procesy produkcyjne. Analizują błędy występujące w procesie produkcyjnym, przeprowadzają czynności korygujące i optymalizujące proces oraz instalują systemy kontrolne. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, elektronicy systemowi zajmują się również doposażeniem i modernizacją istniejących urządzeń produkcyjnych.

Serwis i opieka nad klientem

Do zadań elektroników systemowych zajmujących się serwisem i bieżącym utrzymaniem urządzeń należy przyjmowanie zgłoszeń uszkodzeń oraz wykonywanie napraw. W przypadku problemów technicznych elektronicy systemowi udzielają klientowi pomocy i przedstawiają mu propozycje rozwiązań. Przy wykonywaniu przeglądów i konserwacji opracowują np. koncepcje prac remontowych dla danego urządzenia i sprawdzają, czy utrzymywane sa standardy jakościowe. Ich zadaniem jest również udzielanie klientom instrukcji na temat prawidłowej obsługi używanych przez nich urządzeń i systemów.

Dokładniejsze informacje na temat zakresu zadań elektroników systemowych można znaleźć w bazie danych BERUFENET.

Jednostki realizujące kształcenie

Nauka zawodu w systemie dualnym

W przypadku nauki zawodu w systemie dualnym przyszli elektronicy systemowi uczą się równolegle w zakładzie pracy i szkole zawodowej.

W przeważającej ilości przypadków zakładami, w których uczniowie pobierają naukę zawodu są elektrotechniczne zakłady rzemieślnicze. Uczniowie najczęściej pracują w warsztatach i halach produkcyjnych oraz poza zakładem, np. w służbach obsługi klienta lub przy pracach montażowych na placach budów. 

W przypadkach, gdy poszczególne zakłady rzemieślnicze nie są w stanie przekazać wszystkich treści programowych, część zajęć przenoszona jest do międzyzakładowych ośrodków nauki zawodu.

Zajęcia w szkole zawodowej odbywają się częściowo w formie zblokowanej w klasach specjalistycznych.

Teoretyczna część nauki zawodu realizowana jest między innymi przez wymienione powyżej placówki szkolnictwa zawodowego.

Hein-Moeller-Schule Oberstufenzentrum (OSZ) Energietechnik II
Berufsschule, Fachoberschule, Berufsfachschule
Allee der Kosmonauten 18
10315 Berlin (Lichtenberg)
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 549 33 - 0
Telefon: +49 (0)30 549 33 - 37
E-mail: info@hein-moeller-schule.de
do strony głównej
Hein-Moeller-Schule Oberstufenzentrum (OSZ) Energietechnik II

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Nauka zawodu w systemie dualnym

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym [Berufsbildungsgesetz] lub Ustawie o rzemiośle [Handwerksordnung], nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Zakłady zatrudniają przeważnie kandydatów do nauki zawodu elektronik systemowy legitymujących się posiadaniem średniego poziomu wykształcenia wg klasyfikacji niemieckiej, odpowiadającego ukończeniu np. Realschule.

 

Nauka zawodu w pełnowymiarowym systemie szkolnym

Szkoły ustalają własne kryteria naboru. Częściowo wymagany jest średni poziom wykształcenia.

Informacje na ten temat można znaleźć w bazie danych KURSNET.

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3,5 roku.

Po spełnieniu określonych warunków możliwe jest skrócenie okresu nauki zawodu.

Zakres programu nauczania

Podczas nauki zawodu w przedsiębiorstwie uczniowie uczą się przykładowo:

W ramach zawodowego kształcenia podstawowego:

- w jaki sposób ustala się obwody i zabezpieczenia elektryczne oraz jak mierzy się, ocenia i oblicza wielkości elektryczne,

- w jaki sposób montuje się w całość podzespoły wsuwane, obudowy i łączniki,

- w jaki sposób dobiera się systemy operacyjne i ich komponenty, ocenia wymagania sprzętowe oraz instaluje i konfiguruje systemy operacyjne,

- jakich zasad i reguł bezpieczeństwa należy przestrzegać podczas pracy z elektrycznymi środkami produkcji,

- w jaki sposób ustala się kolejność czynności, szacuje potrzebny do ich wykonania czas, w jaki sposób planuje się procesy robocze oraz na co należy zwrócić uwagę podczas ustawiania i podłączania urządzeń.

W ramach zawodowego kształcenia specjalistycznego:

 

- w jaki sposób dobiera się i dostosowuje komponenty elektryczne, mechaniczne i elektryczne oraz jak montuje się z nich gotowe urządzenia i systemy,

- w jaki sposób projektuje się przy uzyciu technik komputerowych układy cyfrowe i analogowe,

- na co należy zwracać uwagę podczas wyboru systemów operacyjnych oraz środowiska programowego i komponentów programowych do realizacji specyficznych dla danego urządzenia funkcji,

- w jaki sposób dobiera się i montuje aktory i sensory,

- w jaki sposób przygotowuje się, programuje, optymalizuje, uruchamia i konserwuje urządzenia produkcyjne,

- w jaki sposób konfiguruje się i dostosowuje do potrzeb oprogramowanie standardowe i specjalistyczne oraz jak instaluje się nośniki danych i programy do zapewniające bezpieczeństwo danych,

- na co należy zwracać uwagę podczas oceny architektur, protokołów i portów sieci i systemów sieciowych oraz w jaki sposób tworzyć sterowniki.

 

Podczas całego okresu nauki zawodu uczniom przekazuje się informacje z następujących dziedzin:

 

- jakie wzajemne prawa i obowiązki wynikają z umowy o naukę zawodu,

- w jaki sposób zorganizowany jest zakład, w którym odbywają naukę zawodu oraz w jaki sposób funkcjonuje zaopatrzenie, produkcja, sprzedaż i administracja,

- w jaki sposób stosowane są przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,

- w jaki sposób przestrzegane i stosowane są przepisy ochrony środowiska.

 

 

Podstawy prawne:

Tekst rozporządzenia na temat nauki zawodu elektronik systemowy znajdziesz tutaj.

Tekst ramowego planu nauczania dla zawodu elektronik systemowy znajdziesz tutaj.

Wymiar godzin (teoria)

Zajęcia teoretyczne obejmują następujące działy tematyczne (z zalecanym wymiarem godzin):

 


W pierwszym roku nauki:

- Analiza i kontrola funkcjonowania systemów elektrotechnicznych (80)

- Planowanie i wykonawstwo instalacji elektrycznych (80)

- Analiza i dostosowywanie systemów sterowania (80)

- Udostępnianie technicznych systemów informatycznych (80)

W drugim roku nauki:

- Zapewnienie zasilania w energię elektryczną i bezpieczeństwa urządzeń i systemów (80)

- Projektowanie, wykonywanie i kontrola elektronicznych podzespołów dla urządzeń (60)

- Konfiguracja sprzętowa i programowa podzespołów (80)

- Wykonywanie i kontrola urządzeń (60)

W trzecim roku nauki:

 

- Utrzymanie i konserwacja urządzeń i systemów (100)

- Przygotowanie urządzeń produkcyjnych (80)

- Przygotowanie i stosowanie systemów kontrolnych (100)

 

W czwartym roku nauki:

- Planowanie i wykonawstwo urządzeń i systemów (80)

- Utrzymanie i konserwacja systemów produkcyjnych i kontrolnych (60)

Łącznie: 1.020 godzin

Przegląd treści programowych, obejmowanych przez poszczególne działy tematyczne można znaleźć w ramowym planie nauczania tutaj.

Wymiar godzin (praktyka)

Jako że zajęcia w szkole zawodowej odbywają się raz do dwóch razy w tygodniu można założyć, że wymiar godzinowy zajęć praktycznych wynosi ok. 4080 godzin.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej oraz kursy w międzyzakładowych ośrodkach nauki zawodu mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Nauka zawodu w placówkach szkolnych

Państwowe szkoły zawodowe z reguły nie pobierają żadnych opłat za naukę. Nauka w innych placówkach pozazakładowych może być związana z koniecznością pokrycia tych kosztów. Poza tym mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych, koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł, rzemiosło, handel itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego. W pewnych warunkach, np. kiedy w danym zakładzie pracy nie obowiązują układy taryfowe, możliwe jest również swobodne ustalenie wysokości wynagrodzeń za okres nauki zawodu.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie mogą w poszczególnych latach nauki otrzymywać miesięcznie następujące wynagrodzenia za okres nauki zawodu:

- w pierwszym roku nauki – 474 euro,

- w drugim roku nauki – 536 euro,

- w trzecim roku nauki – 597 euro,

- w czwartym roku nauki – 658 euro.

Wskazówka: Osoby pobierające naukę tego zawodu w pełnowymiarowym systemie szkolnym nie otrzymują wynagrodzenia za kres nauki.

Źródło: Informacje zaczerpnięte bazy danych na temat wynagrodzeń za okres nauki zawodu [Datenbank Ausbildungsvergütungen (DAV)] Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego [Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB]. Stan z października 2011.

 

Możliwości otrzymania stypendium w systemie dualnym

Po spełnieniu określonych warunków uczniowie mogą otrzymać stypendium na okres nauki zawodu [Berufsausbildungsbeihilfe, w skrócie BAB]. Informacji na ten temat udzielają odpowiednie terytorialnie Agencje d.s. Pracy. Na temat warunków otrzymania oraz wysokości możliwego stypendium informuje odpowiednia ulotka Federalnej Agencji d.s. Pracy oraz dostępny w sieci kalkulator stypendium na okres nauki zawodu [Berufsausbildungsbeihilfe-Rechner (BAB)].

Możliwości otrzymania stypendium w pełnowymiarowym systemie szkolnym

 

Uczniowie kształcący się w szkołach zawodowych mogą starać się o stypendium zgodnie z Federalną Ustawą o Wspieraniu Kształcenia [Bundesausbildungsförderungsgesetz, w skrócie BAföG].

Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Elektronicy systemowi znajdują zatrudnienie głównie w elektrotechnicznych zakładach rzemieślniczych oraz w przemyśle elektrotechnicznym. Pracują np. przy produkcji urządzeń pomiarowych, sterujących i regulujących lub wyposażenia elektrycznego. Jako pracodawcy wchodzą w grę również zakłady zajmujące się budową maszyn i urządzeń przemysłowych. Elektronicy systemowi są również zatrudniani w dziedzinie produkcji i napraw maszyn biurowych, komputerów, sprzętu audio i video oraz aparatury medycznej.

Istotne branże

- Technika automatyzacji

     ·   Produkcja elektrycznych instrumentów pomiarowych, kontrolnych, nawigacyjnych oraz podobnych instrumentów i urządzeń

- Pojazdy szynowe

     ·   Produkcja lokomotyw i innych pojazdów szynowych

- Pojazdy mechaniczne

     ·   Produkcja pojazdów mechanicznych i silników do tych pojazdów, np. w dziedzinie systemów zarządzania pracą silnika

     ·   Produkcja pozostałych części i wyposażenia pojazdów mechanicznych, np. urządzeń ułatwiających parkowanie

- Pojazdy powietrzne i kosmiczne

     ·   Budowa pojazdów powietrznych i kosmicznych

- Urządzenia elektryczne i ich części

     ·   Produkcja elektrycznych rozdzielnic i szaf sterowania

     ·   Produkcja silników elektrycznych, generatorów, transformatorów, rozdzielnic i szaf sterowania

     ·   Produkcja pozostałego wyposażenia i urządzeń elektrycznych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych, np. tablic wskaźnikowych i elektromagnesów

- Mechanika precyzyjna, optyka

     ·   Produkcja instrumentów i urządzeń optycznych i fotograficznych, np. projektorów kinowych

     ·   Produkcja nieelektrycznych instrumentów pomiarowych, kontrolnych, nawigacyjnych oraz podobnych instrumentów i urządzeń

     ·   Produkcja aparatury i sprzętu medycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowanego

- Budowa maszyn, produkcja narzędzi

     ·   Instalacja maszyn i wyposażenia gdzie indziej nie sklasyfikowanych, np. urządzeń do sterowania procesowego

     ·   Produkcja obrabiarek

     ·   Produkcja pozostałych maszyn nie przypisanych do konkretnej gałęzi gospodarki, gdzie indziej nie sklasyfikowanych, np. dźwigów

     ·   Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego, np. pralek lub mikserów

     ·   Produkcja maszyn dla pozostałych, określonych gałęzi gospodarki, gdzie indziej nie sklasyfikowanych, np. dla budownictwa, przemysłu spożywczego, chemicznego lub tekstylnego

     ·   Produkcja maszyn nie przypisanych do konkretnej gałęzi gospodarki, np. pomp lub silników spalinowych do pojazdów szynowych

     ·   Produkcja maszyn dla gospodarki rolnej i leśnej

- Technika informacyjna i telekomunikacyjna

     ·   Produkcja urządzeń do przetwarzania danych i urządzeń peryferyjnych)

     ·   Produkcja urządzeń elektroniki medialnej

     ·   Produkcja maszyn biurowych (bez urządzeń do przetwarzania danych i urządzeń peryferyjnych)

- Technika medyczna, ortopedia, technika dentystyczna

     ·   Produkcja urządzeń do radio- i elektroterapii, produkcja elektrycznego sprzętu medycznego

Stanowiska pracy

W pionie produkcji i napraw elektronicy systemowi pracują najczęściej w warsztatach lub halach produkcyjnych, ale często również na zewnątrz. Podczas wykonywania prac konserwacyjnych i instalacyjnych pracują bezpośrednio u klienta.

Zarobki

Przedstawione poniżej dane są danymi orientacyjnymi, mającymi na celu przedstawienie rozpiętości wysokości wynagrodzeń i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Poza tym z reguły zwraca się uwagę na posiadane przez niego doświadczenie oraz odpowiedzialność. Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne. W zależności od regionu i branży występują różnice w wysokości zarobków.

Przykładowe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze brutto może w tym zawodzie wynosić zgodnie z układami taryfowymi od 1.925 do 2.486 euro

Źródło: Tariflöhne Eisen- und Stahlindustrie, Neue Bundesländer, IG Metall

Układy taryfowe

Dla elektroników systemowych mogą obowiązywać różne układy taryfowe. Decyduje o tym branża, w której pracują. W grę mogą wchodzić przykładowo układy taryfowe dla przemysłu gumowego lub dla przemysłu metalowego i elektrotechnicznego.

Z reguły obowiązuje aktualny układ taryfowy, który został zawarty na czas określony pomiędzy odpowiednimi zrzeszeniami pracodawców i Przemysłowym Związkiem Zawodowym Branży Metalowej [IG Metall] w danym kraju związkowym. Bank danych na temat obowiązujących układów taryfowych znajdziesz tutaj.

Przegląd informacji na temat grup taryfowych w branży metalowej i elektrotechnicznej z podziałem na kraje związkowe można znaleźć w archiwum taryf Fundacji Hansa Böcklera [WSI-Tarifarchiv]. Pracownikom, którzy ukończyli trzyletnią naukę zawodu, na początku z reguły przyznawana jest 5 grupa taryfowa.

Możliwości dalszego kształcenia

Zdobywanie kwalifikacji i specjalizacja

Spektrum tematyczne możliwości adaptacji zawodowej jest szerokie i sięga od elektrycznej techniki pomiarowej, poprzez technikę mikrokomputerową i mikroprocesorową, aż po bezpieczeństwo i higienę pracy. Elektronicy systemowi, którzy chcieliby się wyspecjalizować, również znajdą odpowiednie oferty w takich dziedzinach, jak np. produkcja, utrzymanie i konserwacja, kontrola jakości lub obsługa klienta.

Awans zawodowy

Osoby, które postawiły sobie za cel rozwój zawodowy, mogą również skorzystać z palety ofert kształcenia ustawicznego umożliwiających awans zawodowy. Logiczną drogą rozwoju zawodowego jest zdanie egzaminu na stopień mistrza ze specjalizacją elektrotechnika. Do pełnienia funkcji kierowniczych i specjalistycznych, np. na średnim szczeblu kierowania, przygotowują również inne formy kształcenia ustawicznego, np. na kierunku technik w specjalności elektrotechnika ze specjalizacją informacja i komunikacja lub technik w specjalności technika maszynowa ze specjalizacją mechatronika.

Studia wyższe

Elektronicy systemowi, którzy legitymują się stopniem wykształcenia upoważniającym do podjęcia nauki na uczelniach wyższych, mogą podjąć studia i uzyskać np. tytuł licencjata na kierunku technika informacyjna, mechatronika lub technika telewizyjna.

Po spełnieniu określonych warunków, możliwe jest również podjęcie studiów bez wcześniejszego ukończenia odpowiedniego stopnia wykształcenia.

Wskazówka

Dla szczególnie uzdolnionych młodych fachowców istnieje możliwość otrzymania stypendium. Wsparciem mogą zostać objęte formy kształcenia ustawicznego lub pierwsze studia wyższe.

Więcej informacji na temat tego stypendium znajdziesz tutaj.

Informacje na temat form kształcenia ustawicznego i kierunków studiów można znaleźć w banku danych KURSNET.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Portal informacyjny Federalnej Agencji d.s. Pracy:

http://infobub.arbeitsagentur.de

 

Informacje na temat kształcenia zawodowego i form kształcenia ustawicznego:

www.aubi-plus.de

Portal informacyjny na temat zawodów z branży przemysłu metalowego i elektrotechnicznego wydawany przez Zrzeszenie Stowarzyszeń Pracodawców Przemysłu Metalowego i Elektrotechnicznego [Gesamtverband der Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektro-Industrie e.V.]:

www.meberufe.info

Strona internetowa poświęcona elektronice, technice komputerowej, technice informatycznej i sieciowej, przeznaczona dla uczniów i studentów:

www.elektronik-kompendium.de

Strona Centralnego Zrzeszenia Przemysłu Elektrotechnicznego i Elektronicznego [ZVEI – Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V.] – Dział Automatyka:
www.zvei.org

Strona Stowarzyszenia Elektrotechniki, Elektroniki i Technik Informatycznych [VDE – Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.]:

www.vde.com

Strona Zrzeszenia Stowarzyszeń Pracodawców Przemysłu Metalowego i Elektrotechnicznego [Gesamtverband der Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektro-Industrie e.V.]:

www.gesamtmetall.de

Strona Przemysłowego Związku Zawodowego Branży Metalowej [IG Metall]:

www.igmetall.de

Specjalistyczny portal z licznymi informacjami z branży budowy:

www.maschinenbau.de

Informacje o nauce zawodów z branży metalowej i elektrotechnicznej:

http://www.ausbildungsoffensive-bayern.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Prywatny portal internetowy poświęcony możliwościom kariery zawodowej:

www.monster.de

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy:

www.joboerse.arbeitsagentur.de

Oferty pracy dla fachowców i kadr kierowniczych:

www.jobscout24.de

Specjalistyczny portal branży budowy maszyn z obszerną giełdą pracy:

www.maschinenbau.de/maschinenbau-jobs-kategorien.aspx

Giełda pracy dla zawodów branży elektrycznej i elektronicznej. Oferty obejmują zawody od technika serwisanta, po programistów zajmujących się oprogramowaniem pojedynczych urządzeń i całych systemów:

Elektronikbranche.de

We współpracy z serwisem Jobware czasopismo „Fachmagazin für Elektronik“ prowadzi na swojej stronie internetowej giełdę pracy dla fachowców z branży elektronicznej i informatycznej:

channel-e

Szeroka oferta, zwłaszcza jeśli chodzi o zawody techniczne:

http://www.icjobs.de

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Nauka zawodu w Niemczech
W przypadku nauki zawodu w systemie dualnym (która odbywa się równolegle w przedsiębiorstwie i szkole zawodowej) dla obywateli państw członkowskich UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz EFTA nie obowiązują żadne ograniczenia. O podjęcie nauki mogą się oni starać bezpośrednio w wybranym przedsiębiorstwie.
Dla obywateli Bułgarii i Rumunii do dnia 31.12.2013 obowiązują inne uregulowania, gdyż umowa o podjęcie nauki zawodu stanowi formę umowy o pracę, a tym samym podlega obowiązującym w tym zakresie ograniczeniom. W przypadku, gdy niemiecki pracodawca zamierza zatrudnić ucznia będącego obywatelem któregoś z tych krajów, musi w pierwszej kolejności wystąpić do odpowiedniej terytorialnie Agencji d.s. Pracy o przeprowadzenie kontroli lokalnego rynku pracy.
Do wszystkich szkół państwowych i prywatnych (np. szkół zawodowych typu Fachschule i Berufsfachschule) obywatele wszystkich krajów członkowskich EU-27 i EFTA mogą uczęszczać bez ograniczeń.
Studia w Niemczech
Osoby z państw członkowskich EU-27 oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego we wszelkich sprawach związanych ze studiami na uczelniach niemieckich mają te same prawa, co obywatele Niemiec, a przede wszystkim nie muszą uiszczać wyższego czesnego.
Osoby zamierzające ukończyć w Niemczech studia w trybie dziennym, muszą wystąpić o dopuszczenie do nich na wybranym uniwersytecie lub szkole wyższej za pośrednictwem portali internetowych "Hochschulstart" lub "uni-assist". Dokładniejsze informacje i porady w języku niemieckim można znaleźć tutaj.
W celu podjęcia studiów konieczne jest przedłożenie następujących dokumentów:
- ważny dokument podróży (paszport) lub dokument potwierdzający przynależność państwową w połączeniu z urzędowym dokumentem tożsamości zawierającym zdjęcie;
- formularz wniosku (do pobrania na stronach internetowych wybranego uniwersytetu, szkoły wyższej lub bezpośrednio w dziekanacie uczelni);
- dokumenty potwierdzające uprawnienia do podjęcia studiów wyższych, jak np. High School Diploma, Gaokao, Matura, A-Levels, Bachillerato, świadectwo dojrzałości (oryginał lub potwierdzona kopia, w przypadku dokumentów wystawionych za granicą z uwierzytelnionym tłumaczeniem). O tym, czy ukończony poziom kształcenia jest uznawany za równoważny z niemieckim można przekonać się na portalach internetowych DAAD lub ANABIN;
- jeżeli jest to wymagane, dokumenty potwierdzające szczególne predyspozycje (np. dokumenty potwierdzające zdanie egzaminów wstępnych na innych uczelniach). Obowiązuje to zwłaszcza w przypadku studiów na kierunkach: architektura, stomatologia, medycyna, farmacja itp.;
- dokument potwierdzający wystarczająca znajomość języka niemieckiego (w przypadku studiów międzynarodowych, również odnośnie innych wymaganych języków obcych);
- dokument potwierdzający fakt objęcia ubezpieczeniem chorobowym (niemieckojęzyczne informacje na ten temat można znaleźć tutaj). Bez ubezpieczenia chorobowego nie można podjąć studiów;
- zdjęcia paszportowe do legitymacji studenckiej.
Ze względu na dużą niezależność niemieckich uniwersytetów i szkół wyższych przed kandydatami mogą być stawiane dodatkowe warunki przyjęcia lub ustanawiane egzaminy wstępne (wspomnieć tu można choćby o wymaganych na niektórych uczelniach dodatkowych listach motywacyjnych lub konieczności potwierdzenia szczególnych uzdolnień artystycznych).
Po wjeździe na terytorium Niemiec (wiza nie jest już wymagana) należy zgłosić się w miejscowym urzędzie meldunkowym i złożyć wniosek o zameldowanie.

Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.
Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE muszą z reguły posiadać ważną wizę uprawniającą do wjazdu na terytorium Niemiec, zezwolenie na pobyt w celu odbycia studiów oraz, w celu podjęcia pracy, zezwolenie na pracę. O tym, czy wymogi te odnoszą się również do Ciebie, możesz uzyskać informacje tutaj lub w niemieckich ambasadach i konsulatach na terenie Twojego kraju.

Osoby z państw trzecich lub osoby posiadające status bezpaństwowca powinny na stronie internetowej International Office, w dziekanacie wybranej szkoły wyższej lub uniwersytetu lub na obsługującym akademickie sprawy międzynarodowe portalu uni-assist zasięgnąć informacji, czy ich poziom wykształcenia upoważniający do podjęcia studiów wyższych jest uznawany za równoważny z niemieckim. Jeżeli okaże się, że tak nie jest, kandydat musi złożyć egzamin potwierdzający. Cudzoziemcy chcący studiować w szkole wyższej (nie chodzi tu o uczelnie posiadające status uniwersytetu, ale o dawne wyższe szkoły zawodowe) na terenie Badenii-Wirtembergii, powinni zwrócić się w sprawie ustalenia uprawnień do podjęcia studiów do tutaj.

Przed wjazdem na terytorium Niemiec należy zatroszczyć się o następujące sprawy:
- należy przedłożyć potwierdzenie posiadania środków finansowych, wystarczających na sfinansowanie studiów i życia w Niemczech (obecnie jest to kwota 643 euro na każdy miesiąc okresu nauki). Dodatkowe informacje na ten temat znajdziesz tutaj);
- należy zatroszczyć się również o ubezpieczenie chorobowe.

Poza tym dodatkowo obowiązują wszystkie wymogi, które stawiane są przed obywatelami państw członkowskich UE-17 lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.  
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

UE, EOG i Szwajcaria
Zasadniczo obywatele państw członkowskich UE, EOG oraz Szwajcarii mogą mieszkać i pracować na terenie Niemiec. Do wykonywania zawodu w Niemczech ewentualnie może być konieczne uzyskanie państwowej licencji. Zalecamy zasięgnięcie informacji na temat procedur uznawania kwalifikacji w Brandenburgii.

Osoby będące obywatelami Rumunii i Bułgarii do dnia 31.12.2013 podlegają jeszcze obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę. Podjęcie pracy jest możliwe tylko w wypadku, jeżeli odpowiednia terytorialnie Agencja d.s. Pracy udzieli na to zezwolenia.


Więcej informacji na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronach internetowych Federalnej Agencji d.s. Pracy oraz Komisji Europejskiej
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE w celu podjęcia pracy na terytorium Niemiec muszą posiadać tytuł prawny zezwalający na pobyt, który zapewnia również prawo podjęcia pracy. Należy bowiem pamiętać, że istnieją różne rodzaje tytułów prawnych zezwalających na pobyt w Niemczech. Z wyjątkiem Australii, Izraela, Japonii, Kanady, Korei Południowej, Nowej Zelandii oraz USA, obywatele wszystkich innych państw trzecich muszą przed wjazdem na terytorium Niemiec wystąpić do odpowiedniego dla miejsca zamieszkania niemieckiego przedstawicielstwa dyplomatycznego z wnioskiem o przyznanie odpowiedniego tytułu prawnego zezwalającego na pobyt.

Uproszczone uregulowania dotyczące pobytu na terytorium Niemiec obowiązują od maja 2012 dla obywateli państw spoza UE, którzy posiadają wyższe wykształcenie (lub porównywalne kwalifikacje) dzięki tzw. „europejskiej niebieskiej karcie”. Taki tytuł prawny zezwalający na pobyt otrzymują osoby pozostające w stosunku pracy, z kwotą wynagrodzenia co najmniej 44.800 euro brutto. Po trzech latach pozostawania w stosunku pracy wydawane jest zezwolenie na osiedlenie się.


Więcej informacji na temat pobytu na terytorium Niemiec można znaleźć na stronie internetowej niemieckiego Urzędu Spraw Zagranicznych w dziale Einreisebestimmungen für Deutschland, Visa.
Informacje na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronie internetowej Federalnej Agencji d.s. Pracy .
Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)
ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Frank Ploß
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: BZ.ffo@verdi.de
do strony głównej
ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Keithstraße 1/3
10787 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 111
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)
Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.
Lyoner Strasse 18
D-60528 Frankfurt (Main)
Deutschland
Telefon: +49 69 6603 0
Telefon: +49 69 6603-1511
E-mail: Kommunikation@vdma.org
do strony głównej
Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej
IHK Ostbrandenburg

Pośrednicy i urzędy pracy
EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Regina Gebhardt-Hille
Bergerstr. 30
16225 Eberswalde
Deutschland
Telefon: +49 3334 374615
E-mail: regina.gebhardt-hille@arbeitsagentur.de
do strony głównej
EURES-Beratung

Pozostałe ważne adresy kontaktowe
Bundesagentur für Arbeit
Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV)
Villemombler Straße 76
D-53107 Bonn
Deutschland
Telefon: +49 (0)228 713 13 13
Telefon: +49 (0)228 713 270 1111
E-mail: zav-auslandsvermittlung@arbeitsagentur.de
do strony głównej
Bundesagentur für Arbeit

IHK -Projektgesellschaft mbH
Internationale Zusammenarbeit
Puschkinstraße 12 b
D-15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 5621-2310
Telefon: +49 (0)335 5621-2001
E-mail: projekt@ihk-projekt.de
do strony głównej
IHK -Projektgesellschaft mbH

Kontakty w sprawach związanych z uznawalnością wykształcenia
IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung
Julia Lexow-Kapp
Heinrich-Mann-Allee 103
14473 Potsdam
Deutschland
Telefon: +49331866-5274
E-mail: julia.lexow-kapp[at]masf.brandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, russisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung in Ostbrandenburg
Logenstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 55345922
Telefon: +49335 55345903
E-mail: integra@kowa-ffo.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, polnisch, englisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle
bbw Bildungszentrum Ostbrandenburg GmbH
Potsdamer Straße 1-2
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 5569 322
Telefon: +49 335 5569 403
E-mail: joanna.rynkiewicz@bbw-ostbrandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, polnisch
IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle

 • Techn. Assistent/in - Elektronik und Datentechnik
  Agentur ampuls
  16547 Birkenwerder
  Datum (ab 02.02.2015)
  Referenznummer
  10000-1118490976-S
  Titel des Stellenangebots
  Techn. Assistent/in - Elektronik und Datentechnik
  Alternativberufe
  Techniker m/w **Auftrags-ID: 2985**
  Stellenangebotsart
  Arbeitsplatz (sozialversicherungspflichtig)
  Arbeitgeber
  Agentur ampuls
  Betriebsgröße
  weniger als 6
  Stellenbeschreibung:
  Sie suchen nach neuen Herausforderungen, haben Lust, Ihre Fähigkeiten in ein hoch motiviertes Team einzubringen und Ihre Erfahrungen gewinnbringend einzusetzen? Dann freuen wir uns auf Ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen mit der Angabe Ihres Gehaltswunsches und des Eintrittstermins.


  Aufgaben:

  - Reparatur von Handys, Tablets, etc.
  - Erfahrung mit Elektronik
  - technische Affinität
  - handwerkliches Geschick

  Erkennen Sie sich wieder?

  Toll! Dann ganz schnell bewerben!

  Wenn Sie die gestellten Anforderungen erfüllen und neben dieser verantwortungsvollen Aufgabe einen sicheren Arbeitsplatz suchen, dann sollten wir uns kennenlernen!

  Übersenden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen via Mail an

  Bewerbung@am-puls.com

  sowie unserer

  Auftrags-ID: 2985


  Wir bitten um Verständnis, dass eine Rücksendung der Unterlagen nur erfolgen kann,
  sofern der Bewerbung ein frankierter Rückumschlag beigelegt wurde.
  Kontaktdaten:
  Rückfragen und Bewerbung an
  Agentur ampuls
  Frau Gutsche
  Triftweg 1 - 2
  16547 Birkenwerder
  Birkenwerder
  Deutschland
  Telekommunikation
  Telefon: +49 (3303) 5412687
  Fax: +49 (3303) 5208965
  E-Mail
  n.gutsche@am-puls.com
  Gewünschte Bewerbungsarten
  telefonisch, schriftlich, per E-Mail, persönlich, über Internet
  Angaben zur Bewerbung
  Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse, Qualifikationen.
  Weitere Informationen
Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Wojewodschaft Lubuskie - Brandenburg 2007-2013
IHK Projektgesellschaft mbH
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.