Oferta

Technik telekomunikacji

Polska
Porównaj zawody:
 • Informacja
 • Pracodawcy w regionie
 • Szkoły w regionie
Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Dwa poziomy kształcenia:

 

1. Technikum
 

Uczeń po ukończeniu technikum otrzymuje wykształcenie średnie i ma możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu zawodowego, a także uzyskania świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu maturalnego.

Świadectwo maturalne daje możliwość podjęcia kształcenia na uczelniach wyższych.

 

2. Szkoła policealna
 

Rodzaj szkoły w polskim systemie edukacji przeznaczony dla absolwentów szkół średnich. Aby zostać przyjętym do szkoły policealnej, konieczne jest posiadanie wykształcenia średniego, ale matura nie jest wymagana.

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę w:

- zakładach telekomunikacji,

- zakładach wykonujących montaż sieci i urządzeń telekomunikacyjnych,

- zakładach wytwórczych sprzętu i urządzeń dla telekomunikacji,

- placówkach badawczo-rozwojowych i projektowych telekomunikacji,

- instytucjach i zakładach posiadających własne sieci oraz systemy łączności,

- zakładach handlu i napraw sprzętu telekomunikacyjnego,

- placówkach inspekcji i kontroli urządzeń telekomunikacyjnych.

Podstawowy zakres czynności wykonywanych przez technika telekomunikacji to:

- montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń radiokomunikacyjnych, radiolokacyjnych, telewizyjnych, telekomunikacyjnych i radiofonicznych w celu zapewnienia ciągłości ich pracy i zachowania parametrów transmisji sygnałów,

- kontrola jakości urządzeń w placówkach badawczo-rozwojowych, w pracowniach i biurach konstrukcyjno-technologicznych, projektujących wymienione urządzenia.

Jednostki realizujące kształcenie

Na terenie polskiej części Euroregionu Pro Europa Viadrina nie ma obecnie placówki, która kształci w zawodzie technika telekomunikacji.

 

Kształcenie w zawodzie można podjąć m.in. w:

 

Technika:

 

 1. Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika, ul. Przełajowa 4,
  61-622 Poznań, www.zsl.poznan.pl
 2. Technikum Zawodowe Towarzystwa Salezjańskiego, ul. Ku Słońcu 124, 71-080 Szczecin, www.szkoly-kusloncu.salezjanie.pl

 

Szkoły policealne:

 

 1. Policealne Studium Kształcenia Kadr, ul. Dworcowa 29, 65-001 Zielona Góra, www.pskk.pl
Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Osoba, która chce kształcić się w technikum, powinna:
 

 • zdać egzamin gimnazjalny,
 • posiadać pozytywne oceny na świadectwie z wybranych przez szkołę przedmiotów,
 • posiadać inne osiągnięcia (np. konkursy, olimpiady przedmiotowe).

Wymagane dokumenty: podanie o przyjęcie do szkoły, świadectwo ukończenia gimnazjum, zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, świadectwo zdrowia wraz z zaświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w  zawodzie, 3 zdjęcia.

 

Osoba, która chce kształcić się w szkole policealnej, powinna mieć ukończą szkołę średnią (matura nie jest wymagana).


Wymagane dokumenty: podanie o przyjęcie do szkoły, świadectwo ukończenia szkoły średniej świadectwo zdrowia wraz z zaświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w  zawodzie, 3 zdjęcia.

Czas trwania nauki

Technikum: okres nauki 4 lata

Szkoła policealna: okres nauki 2 lata

Zakres programu nauczania

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego*:

 

 1. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów – 400 godz.
 2. Montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych – 300 godz.
 3. Uruchamianie oraz utrzymanie linii i urządzeń transmisji cyfrowej – 300 godz.
 4. Montaż, uruchamianie i utrzymanie sieci transmisyjnych – 300 godz.

* W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.

Wymiar godzin (teoria)

Technikum:

Kształcenia zawodowe teoretyczne: 735 godz.

Szkoła policealna:

Kształcenia zawodowe teoretyczne: 800 godz.

Wymiar godzin (praktyka)

Technikum:

Kształcenia zawodowe praktyczne: 735 godz.

Szkoła policealna:

Kształcenia zawodowe praktyczne: 800 godz.

Koszt kształcenia

Szkoły publiczne – niepłatne

Szkoły prywatne – informacje można uzyskać telefonicznie w sekretariacie lub na stronie internetowej wybranej szkoły.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

W porównaniu z systemem obowiązującym w Niemczech, w Polsce uczniowie szkół zawodowych nie otrzymują ustalonego przepisami wynagrodzenia za okres nauki zawodu.

Informacje na temat ewentualnych wynagrodzeń za praktyki zawodowe w zakładach pracy i możliwości otrzymania stypendium można uzyskać u pracodawców i w poszczególnych szkołach.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie technik telekomunikacji mogą być zatrudnieni między innymi na stanowiskach: technika eksploatacji sieci telekomunikacyjnej, technika eksploatacji urządzeń końcowych, technika eksploatacji urządzeń i sieci komputerowych, technika systemów pomiarowych, dyspozytora sieci telekomunikacyjnej, pracownika biura obsługi klientów, mistrza, kierownika zmiany przy montażu, instalowaniu, konserwacji.

 

Dokładne informacje o zarobkach można zdobyć bezpośrednio w zakładach pracy.

Układy taryfowe

Dokładniejsze informacje na temat ewentualnie obowiązujących zakładowych lub ponadzakładowych układów zbiorowych pracy można uzyskać w organizacjach związkowych poszczególnych zakładów.

Możliwości dalszego kształcenia

Technikiem telekomunikacji można zostać po ukończeniu technikum lub szkoły policealnej.

Kontynuacja nauki może odbywać się na studiach wyższych na kierunku: Elektronika i Telekomunikacja

Na terenie polskiej części Euroregionu Pro Europa Viadrina nie ma obecnie placówki, w której można kontynuować kształcenie w zawodzie technika telekomunikacji.

 

Kształcenie w zawodzie można podjąć m.in. w:  

 

Wyższe studia inżynierskie:

 

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, www.agh.edu.pl
 2. Politechnika Częstochowska, ul. J. H. Dąbrowskiego 69, 42-200 Częstochowa, www.pcz.pl
 3. Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, www.pg.gda.pl
 4. Politechnika Łódzka, ul. Radwańska 29, 90-924 Łódź, www.p.lodz.pl
 5. Politechnika Śląska w Gliwicach, ul. Akademicka 2 a, 44-100 Gliwice, www.polsl.pl
 6. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, al. Piastów 17, 70-310 Szczecin, www.zut.edu.pl
 7. Politechnika Poznańska, Plac Marii Skłodowskiej Curie 5, 60-965 Poznań, www.put.poznan.pl
Interesujące linki

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie:

http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=352203

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Oferty pracy dla techników telekomunikacji:

http://jooble.com.pl/search-vacancy-pl/kw-technik-telekomunikacji

Ogólne internetowe giełdy pracy:

www.praca.onet.pl

www.praca.interia.pl  

www.praca.wp.pl

www.gazeta.pl/praca  

www.pracuj.pl

www.praca.gov.pl  

www.praca.pl

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Warunki pojmowania nauki przez cudzoziemców reguluje w Polsce Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia – Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 361


Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Warunki pojmowania nauki przez cudzoziemców reguluje w Polsce Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia – Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 361


Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Warunki podejmowania pracy na terytorium Polski przez cudzoziemców są regulowane przez szereg przepisów.

Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Warunki podejmowania pracy na terytorium Polski przez cudzoziemców są regulowane przez szereg przepisów.

Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)
NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. E. Borowskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 722 49 08
Telefon: +48 95 722 48 97
E-mail: solidarnosc.gorzow@op.pl
do strony głównej

NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 13 80
Telefon: +48 68 327 13 80
E-mail: region@solidarnosc.zgora.pl
do strony głównej

OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
[centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
ul. Wyspiańskiego 13
65-036 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 325 46 96
Telefon: +48 68 325 46 96
E-mail: zielonagora@opzz.org.pl
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)
Lubuscy Pracodawcy
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 722 75 30
Telefon: +48 95 722 75 30
E-mail: lopgorzow@wp.pl
do strony głównej

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 18 81
Telefon: +48 68 327 18 81
E-mail: biuro@opzl.pl
do strony głównej

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
[regionale Industrie- und Handelskammer]
ul. Nowa 5
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 739 03 11
Telefon: +48 95 739 03 10
E-mail: sekretariat@ziph.pl
do strony głównej

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
[regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 60 77
Telefon: +48 95 722 36 68
E-mail: izba@irgorzow.pl
do strony głównej

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
[regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Reja 9
65-076 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 24 61
Telefon: +48 68 327 17 33
E-mail: biuro@izba.zgora.pl
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy
Adecco Poland Gorzów Wielkopolski
[agencja zatrudnienia / privater Arbeitsvermittler]
ul. Mostowa 12
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 02 70
Telefon: +48 95 720 02 75
E-mail: gorzow@adecco.com
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp
Polska / Polen
Telefon: +48 95 736 06 40
Telefon: +48 95 736 06 69
E-mail: zigo@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
Polska / Polen
Telefon: +48 95 741 20 66
Telefon: +48 95 741 26 25
E-mail: zimi@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piłsudskiego 19
69-100 Słubice
Polska / Polen
Telefon: +48 95 758 36 08
Telefon: +48 95 758 36 09
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
Polska / Polen
Telefon: +48 95 763 11 40
Telefon: +48 95 763 72 16
E-mail: zist@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin
Polska / Polen
Telefon: +48 95 755 23 36
E-mail: sekretariat@pupsulecin.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie
Polska / Polen
Telefon: +48 68 383 03 13
Telefon: +48 68 383 03 20
E-mail: zikr@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Staszica 1 C
67-100 Nowa Sól
Polska / Polen
Telefon: +48 68 387 32 42
Telefon: +48 68 388 03 01
E-mail: zino@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin
Polska / Polen
Telefon: +48 68 38 210 66
Telefon: +48 68 38 210 67
E-mail: zisw@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Sienkiewicza 9
65-443 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 456 56 50
Telefon: +48 68452 06 66
E-mail: zizi@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Dworcowa 9
68-100 Żagań
Polska / Polen
Telefon: +48 68 477 78 39
Telefon: +48 68 377 32 75
E-mail: ziza@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mieszka I 15
68-200 Żary
Polska / Polen
Telefon: +48 68 479 13 56
Telefon: +48 68 479 13 66
E-mail: zizr@praca.gov.pl
do strony głównej

Manpower Spółka z o. o.
[agencja zatrudnienia / privater Arbeitsvermittler]
ul. Władysława Łokietka 4/2
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 80 18
Telefon: +48 95 729 31 08
E-mail: gorzow.lokietka@manpower.pl
do strony głównej

Kontakty w sprawach związanych z uznawalnością wykształcenia
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
[Büro für Anerkennung der Ausbildung und Internationale Zusammenarbeit]
ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa
Polska / Polen
Telefon: +48 22 826 74 34
Telefon: +48 22 826 28 23
E-mail: biuro@buwiwm.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Departament Współpracy Międzynarodowej, Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego
[Abteilung für Internationale Zusammenarbeit im Ministerium für Wissenschaft und Hochschulwesen]
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
Polska / Polen
E-mail: enic-naric@nauka.gov.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch, englisch

Pracodawcy o dużym znaczeniu w regionie

Firmy telekomunikacyjne funkcjonujące na terenie obu Euroregionów oraz poza nimi, np.:

 

1. Telekomunikacja Polska S.A., Oddział w Gorzowie Wlkp., ul. Pocztowa 17, 66-400 Gorzów Wlkp.

Jednostki realizujące kształcenie

Na terenie polskiej części Euroregionu Pro Europa Viadrina nie ma obecnie placówki, która kształci w zawodzie technika telekomunikacji.

 

Kształcenie w zawodzie można podjąć m.in. w:

 

Technika:

 

 1. Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika, ul. Przełajowa 4,
  61-622 Poznań, www.zsl.poznan.pl
 2. Technikum Zawodowe Towarzystwa Salezjańskiego, ul. Ku Słońcu 124, 71-080 Szczecin, www.szkoly-kusloncu.salezjanie.pl

 

Szkoły policealne:

 

 1. Policealne Studium Kształcenia Kadr, ul. Dworcowa 29, 65-001 Zielona Góra, www.pskk.pl
Instytucje kontaktowe w sprawach związanych z kształceniem zawodowym
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
[regionales Berufsbildungszentrum]
ul. Sikorskiego 95
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 73 25
Telefon: +48 95 720 73 25
E-mail: zdz.bwe@zdz.gorzow.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
[Landeszentrum für Förderung der Berufs- und Weiterbildung]
ul. Spartańska 1b
02-637 Warszawa
Polska / Polen
Telefon: +48 22 844 07 40
Telefon: +48 22 646 52 51
E-mail: sekretariat@koweziu.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
[Schulkuratorium in Gorzów Wlkp.]
ul. Jagiellończyka 10
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 84 12
Telefon: +48 95 722 37 26
E-mail: kuratorium@ko-gorzow.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
[regionales Berufsbildungszentrum]
ul. Stary Rynek 17
65-067 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 329 59 00
Telefon: +48 68 329 59 14
E-mail: sekr@zdz.zgora.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Wojewodschaft Lubuskie - Brandenburg 2007-2013
IHK Projektgesellschaft mbH
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.