Oferta

Projektant systemów technicznych, specjalność: systemy elektrotechniczne

Niemcy
Porównaj zawody:
 • Informacja
Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Pod pojęciem nauki zawodu w systemie dualnym rozumiana jest nauka zawodu odbywająca się równolegle w zakładzie pracy i w szkole zawodowej. Warunkiem podjęcia nauki zawodu w systemie dualnym jest zawarcie „umowy o naukę zawodu“ (w Niemczech „Berufsausbildungsvertrag”, a w innych krajach lub regionach niemieckojęzycznych tj. w Austrii, Szwajcarii oraz we włoskim Tyrolu Południowym „Lehrvertrag”) z zakładem pracy.

Niemieckojęzyczny tekst rozporządzenia na temat nauki tego zawodu znajdziesz tutaj.

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Projektanci systemów technicznych ze specjalnością systemy elektrotechniczne opracowują na podstawie założeń dokumentacje wykonawcze, montażowe i eksploatacyjne systemów elektrotechnicznych i systemów techniki informacyjnej.

Są zatrudniani głównie w biurach inżynierskich i projektowych, które pracują na potrzeby wykonawstwa, montażu i eksploatacji urządzeń infrastruktury technicznej budynków i urządzeń technologicznych. Zatrudnienie znajdują również w biurach konstrukcyjnych zakładów zajmujących się zaopatrzeniem w energię, techniką informacyjną i komunikacyjną, budową maszyn i urządzeń. Ponadto mogą pracować w przedsiębiorstwach zajmujących się budową silników, pojazdów mechanicznych lub techniki automatyzacyjnej.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

 

 

Jednostki realizujące kształcenie
Dane kontaktowe pracodawców oferujących praktyczną naukę zawodu można znaleźć m.in. tutaj.
Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym [Berufsbildungsgesetz] lub Ustawie o rzemiośle [Handwerksordnung], nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego. Przedsiębiorstwa zatrudniają przeważnie kandydatów do nauki zawodu projektant systemów technicznych legitymujących się posiadaniem średniego poziomu wykształcenia wg klasyfikacji niemieckiej lub poziomu wykształcenia, który uprawnia do podjęcia nauki w szkołach wyższych.

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3,5 roku. Na wspólny wniosek ucznia i zakładu, w którym odbywa się nauka zawodu, składany do jednostki odpowiedzialnej za kształcenie zawodowe, okres nauki ulega skróceniu, jeżeli można oczekiwać osiągnięcia celu nauki w czasie krótszym od przewidzianego. Czas, o który zostaje skrócony okres nauki, jest różny i zależy od uzyskanego przed podjęciem nauki zawodu poziomu wykształcenia. W uzasadnionych przypadkach wniosek może dotyczyć również skrócenia dziennego lub tygodniowego wymiaru godzinowego nauki [Teilzeitberufsausbildung]. 

Zakres programu nauczania

Podczas nauki zawodu uczniom przekazywane są następujące obszary tematyczne:

Specjalność: systemy elektrotechniczne:

 • Planowanie, sporządzanie i stosowanie dokumentacji technicznych, 
 • Sporządzanie technicznych rysunków systemów elektrotechnicznych, 
 • Rozróżnianie materiałów i materiałów pomocniczych oraz stosowanie branżowych norm materiałowych, 
 • Ocena technik wykonawczych oraz metod łączenia i montażu, ze szczególnym uwzględnieniem elektrotechnicznego wyposażenia budynków i urządzeń,
 • Wykonywanie specjalistycznych obliczeń, 
 • Prace konstrukcyjne przy pomocy programów CAD, 
 • Planowanie przebiegu montażu i organizacja etapów montażu, 
 • Uwzględnianie zrównoważonego planowania zużycia energii i zasobów,
 • Koordynowanie etapów planowania z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych i jakościowych,
 • Udzielanie wsparcia w zakresie informowania, doradzania i opieki nad klientami,
 • Stosowanie technik informacyjnych i komunikacyjnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa danych, 
 • Praca uwzględniająca potrzeby zespołu, procesów planowania i samego projektu z zastosowaniem metod planowania, realizacji i kontroli projektów.
Wymiar godzin (teoria)

Zajęcia teoretyczne (wymiar godzin podczas 3,5-letniej nauki zawodu):

W pierwszym roku nauki:

 

 • Analizowanie i opisywanie systemów technicznych (60)
 • Wykonywanie elementów i podzespołów konstrukcyjnych wg zaleceń przy użyciu technik komputerowych (80)
 • Uwzględnianie wpływu wybranych metod produkcyjnych i materiałów na konstrukcję projektowanych elementów (80)
 • Realizowanie zleceń z uwzględnieniem interesów klienta (60)

W drugim, trzecim i czwartym roku nauki – Specjalność: systemy elektrotechniczne:

 • Analizowanie systemów elektrotechnicznych (80)
 • Planowanie instalacji elektrycznych(80)
 • Analizowanie i dostosowywanie systemów sterowania (60)
 • Planowanie i opisywanie urządzeń energetycznych (60)
 • Planowanie urządzeń technicznej infrastruktury budynków (100)
 • Dobieranie systemów napędowych i uwzględnianie ich w procesie planowania (80)
 • Planowanie systemów sterowania do urządzeń infrastruktury technicznej budynków i urządzeń techniki automatyzacyjnej (100)
 • Planowanie systemów komunikacyjnych dla budynków mieszkalnych i użytkowych (80)
 • Realizowanie zleceń klientów na systemy technicznej infrastruktury budynków (60)

Łącznie: 980 godzin

 

Przegląd treści programowych można znaleźć w Ramowym planie nauczania.

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki zawodu projektant systemów technicznych w systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w szkolącym zakładzie pracy i teoretyczne w szkole zawodowej. Praktyczna część nauki zawodu zajmuje z reguły ok. 80% całego okresu nauki zawodu.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego. W pewnych warunkach, np. kiedy w danym zakładzie pracy nie obowiązują układy taryfowe, możliwe jest również swobodne ustalenie wysokości wynagrodzeń za okres nauki zawodu.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie mogą w poszczególnych latach nauki otrzymywać miesięcznie następujące wynagrodzenia za okres nauki zawodu:

- w pierwszym roku nauki – 735 euro,

- w drugim roku nauki – 798 euro,

- w trzecim roku nauki – 867 euro.

- w czwartym roku nauki – 936 euro,

Źródło:

Bank danych na temat wynagrodzeń za okres nauki zawodu [Datenbank Ausbildungsvergütungen (DAV)] Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego [Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)].

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Nowe przedsięwzięcia realizuje się tylko wtedy, gdy są na to pieniądze. Dlatego też zawód projektanta systemów technicznych jest mocno powiązany z aktualną koniunkturą. Jeśli gospodarka w kraju ma się dobrze, to korzysta na tym również przedstawiciele tego zawodu.

Duża liczba reprezentantów dawnego zawodu kreślarz techniczny wycofuje się z życia zawodowego tworząc w ten sposób dobre perspektywy dla swoich następców w nowych zawodach projektant techniczny i projektant systemów technicznych.

Miesięczne wynagrodzenie kształtuje się w tym zawodzie początkowo na poziomie ok. 1.900 euro brutto.

Patrz również: www.gehaltsvergleich.com

Układy taryfowe

Dla projektantów systemów technicznych obowiązują wynagrodzenia taryfowe branży metalowej i elektrotechnicznej będące wynikiem negocjacji pomiędzy pracodawcami branży metalowej i Przemysłowym Związkiem Zawodowym Branży Metalowej [IG Metall].

Aktualne informacje na temat układów taryfowych (zbiorowych) dla regionu Brandenburgii Wschodniej można znaleźć tutaj.

Możliwości dalszego kształcenia

Technik z egzaminem państwowym

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu państwowego na tytuł zawodowy technik jest posiadanie co najmniej pięciu lat doświadczenia zawodowego w tej zakresie specjalności zawodowej, w której ma zostać uzyskany tytuł technika.

Kurs można ukończyć w przeciągu 8 semestrów (4 lat) w trybie wieczorowym lub 4 semestrów (2 lat) w systemie pełnowymiarowym. Po spełnieniu odpowiednich warunków można „przeskoczyć” semestry wstępne i w ten sposób skrócić czas trwania kursu.

Specjalista ekonomista w działalności technicznej

Po uzyskaniu tytułu technika w ciągu 1 roku w systemie wieczorowym lub ok. pół roku w systemie pełnowymiarowym można uzyskać tytuł specjalisty ekonomisty w działalności technicznej.

Studia na kierunku budowa maszyn w wyższych szkołach zawodowych

Warunkiem podjęcia studiów na kierunku budowa maszyn w wyższych szkołach zawodowych jest posiadanie co najmniej tzw. matury zawodowej (Fachhochschulreife). Można ją uzyskać w szkołach zawodowych prowadzących kształcenie w pełnym wymiarze (Fachoberschule, Berufsoberschule) lub uzyskując tytuł technika.

Studia na kierunku budowa maszyn trwają najczęściej 8 semestrów i dawniej kończyły się dyplomem (dyplom inżynierski wyższej szkoły zawodowej). Obecnie dyplom ten jest coraz częściej zastępowany uzyskaniem tytułów licencjat (Bachelor) i master (Master).

 

Studia na kierunku budowa maszyn na uczelniach uniwersyteckich

Warunkiem podjęcia studiów na kierunku budowa maszyn na uczelniach uniwersyteckich jest posiadanie matury, ukończenie (absolutorium) studiów lub zdobycie tytułu licencjat bądź master w wyższej szkole zawodowej na kierunku budowa maszyn.

Studia uniwersyteckie na kierunku budowa maszyn trwają przynajmniej 5 lat lub 10 semestrów i dawniej kończyły się dyplomem (dyplom inżynierski). Obecnie dyplom ten jest z reguły zastępowany uzyskaniem tytułów licencjat (Bachelor) lub master (Master of Science). Ponadto możliwe jest uzyskanie tytułu doktorskiego (doktor inżynier dyplomowany).

Źródło: http://www.tzinfo.de

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Możliwości kształcenia ustawicznego w regionie Brandenburgii Wschodniej:

http://www.ihk-projekt.de

Portal Planet-Beruf.de – informacje dla osób rozpoczynających naukę zawodu z poradami dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie:

http://www.planet-beruf.de

Krótkie opisy i informacje o wszystkich zawodach:

http://berufenet.Arbeitsagentur.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda miejsc pracy dla przemysłu i usług. Mnogość ofert daję się ograniczyć dzięki filtrom regionalnym i branżowym. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie fragmentów tekstu i otrzymywanie interesujących ofert pracy dzięki usłudze "Jobagent":
http://www.stepstone.de

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Nauka zawodu w Niemczech
W przypadku nauki zawodu w systemie dualnym (która odbywa się równolegle w przedsiębiorstwie i szkole zawodowej) dla obywateli państw członkowskich UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz EFTA nie obowiązują żadne ograniczenia. O podjęcie nauki mogą się oni starać bezpośrednio w wybranym przedsiębiorstwie.
Dla obywateli Bułgarii i Rumunii do dnia 31.12.2013 obowiązują inne uregulowania, gdyż umowa o podjęcie nauki zawodu stanowi formę umowy o pracę, a tym samym podlega obowiązującym w tym zakresie ograniczeniom. W przypadku, gdy niemiecki pracodawca zamierza zatrudnić ucznia będącego obywatelem któregoś z tych krajów, musi w pierwszej kolejności wystąpić do odpowiedniej terytorialnie Agencji d.s. Pracy o przeprowadzenie kontroli lokalnego rynku pracy.
Do wszystkich szkół państwowych i prywatnych (np. szkół zawodowych typu Fachschule i Berufsfachschule) obywatele wszystkich krajów członkowskich EU-27 i EFTA mogą uczęszczać bez ograniczeń.
Studia w Niemczech
Osoby z państw członkowskich EU-27 oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego we wszelkich sprawach związanych ze studiami na uczelniach niemieckich mają te same prawa, co obywatele Niemiec, a przede wszystkim nie muszą uiszczać wyższego czesnego.
Osoby zamierzające ukończyć w Niemczech studia w trybie dziennym, muszą wystąpić o dopuszczenie do nich na wybranym uniwersytecie lub szkole wyższej za pośrednictwem portali internetowych "Hochschulstart" lub "uni-assist". Dokładniejsze informacje i porady w języku niemieckim można znaleźć tutaj.
W celu podjęcia studiów konieczne jest przedłożenie następujących dokumentów:
- ważny dokument podróży (paszport) lub dokument potwierdzający przynależność państwową w połączeniu z urzędowym dokumentem tożsamości zawierającym zdjęcie;
- formularz wniosku (do pobrania na stronach internetowych wybranego uniwersytetu, szkoły wyższej lub bezpośrednio w dziekanacie uczelni);
- dokumenty potwierdzające uprawnienia do podjęcia studiów wyższych, jak np. High School Diploma, Gaokao, Matura, A-Levels, Bachillerato, świadectwo dojrzałości (oryginał lub potwierdzona kopia, w przypadku dokumentów wystawionych za granicą z uwierzytelnionym tłumaczeniem). O tym, czy ukończony poziom kształcenia jest uznawany za równoważny z niemieckim można przekonać się na portalach internetowych DAAD lub ANABIN;
- jeżeli jest to wymagane, dokumenty potwierdzające szczególne predyspozycje (np. dokumenty potwierdzające zdanie egzaminów wstępnych na innych uczelniach). Obowiązuje to zwłaszcza w przypadku studiów na kierunkach: architektura, stomatologia, medycyna, farmacja itp.;
- dokument potwierdzający wystarczająca znajomość języka niemieckiego (w przypadku studiów międzynarodowych, również odnośnie innych wymaganych języków obcych);
- dokument potwierdzający fakt objęcia ubezpieczeniem chorobowym (niemieckojęzyczne informacje na ten temat można znaleźć tutaj). Bez ubezpieczenia chorobowego nie można podjąć studiów;
- zdjęcia paszportowe do legitymacji studenckiej.
Ze względu na dużą niezależność niemieckich uniwersytetów i szkół wyższych przed kandydatami mogą być stawiane dodatkowe warunki przyjęcia lub ustanawiane egzaminy wstępne (wspomnieć tu można choćby o wymaganych na niektórych uczelniach dodatkowych listach motywacyjnych lub konieczności potwierdzenia szczególnych uzdolnień artystycznych).
Po wjeździe na terytorium Niemiec (wiza nie jest już wymagana) należy zgłosić się w miejscowym urzędzie meldunkowym i złożyć wniosek o zameldowanie.

Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.
Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE muszą z reguły posiadać ważną wizę uprawniającą do wjazdu na terytorium Niemiec, zezwolenie na pobyt w celu odbycia studiów oraz, w celu podjęcia pracy, zezwolenie na pracę. O tym, czy wymogi te odnoszą się również do Ciebie, możesz uzyskać informacje tutaj lub w niemieckich ambasadach i konsulatach na terenie Twojego kraju.

Osoby z państw trzecich lub osoby posiadające status bezpaństwowca powinny na stronie internetowej International Office, w dziekanacie wybranej szkoły wyższej lub uniwersytetu lub na obsługującym akademickie sprawy międzynarodowe portalu uni-assist zasięgnąć informacji, czy ich poziom wykształcenia upoważniający do podjęcia studiów wyższych jest uznawany za równoważny z niemieckim. Jeżeli okaże się, że tak nie jest, kandydat musi złożyć egzamin potwierdzający. Cudzoziemcy chcący studiować w szkole wyższej (nie chodzi tu o uczelnie posiadające status uniwersytetu, ale o dawne wyższe szkoły zawodowe) na terenie Badenii-Wirtembergii, powinni zwrócić się w sprawie ustalenia uprawnień do podjęcia studiów do tutaj.

Przed wjazdem na terytorium Niemiec należy zatroszczyć się o następujące sprawy:
- należy przedłożyć potwierdzenie posiadania środków finansowych, wystarczających na sfinansowanie studiów i życia w Niemczech (obecnie jest to kwota 643 euro na każdy miesiąc okresu nauki). Dodatkowe informacje na ten temat znajdziesz tutaj);
- należy zatroszczyć się również o ubezpieczenie chorobowe.

Poza tym dodatkowo obowiązują wszystkie wymogi, które stawiane są przed obywatelami państw członkowskich UE-17 lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.  
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

UE, EOG i Szwajcaria
Zasadniczo obywatele państw członkowskich UE, EOG oraz Szwajcarii mogą mieszkać i pracować na terenie Niemiec. Do wykonywania zawodu w Niemczech ewentualnie może być konieczne uzyskanie państwowej licencji. Zalecamy zasięgnięcie informacji na temat procedur uznawania kwalifikacji w Brandenburgii.

Osoby będące obywatelami Rumunii i Bułgarii do dnia 31.12.2013 podlegają jeszcze obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę. Podjęcie pracy jest możliwe tylko w wypadku, jeżeli odpowiednia terytorialnie Agencja d.s. Pracy udzieli na to zezwolenia.


Więcej informacji na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronach internetowych Federalnej Agencji d.s. Pracy oraz Komisji Europejskiej
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE w celu podjęcia pracy na terytorium Niemiec muszą posiadać tytuł prawny zezwalający na pobyt, który zapewnia również prawo podjęcia pracy. Należy bowiem pamiętać, że istnieją różne rodzaje tytułów prawnych zezwalających na pobyt w Niemczech. Z wyjątkiem Australii, Izraela, Japonii, Kanady, Korei Południowej, Nowej Zelandii oraz USA, obywatele wszystkich innych państw trzecich muszą przed wjazdem na terytorium Niemiec wystąpić do odpowiedniego dla miejsca zamieszkania niemieckiego przedstawicielstwa dyplomatycznego z wnioskiem o przyznanie odpowiedniego tytułu prawnego zezwalającego na pobyt.

Uproszczone uregulowania dotyczące pobytu na terytorium Niemiec obowiązują od maja 2012 dla obywateli państw spoza UE, którzy posiadają wyższe wykształcenie (lub porównywalne kwalifikacje) dzięki tzw. „europejskiej niebieskiej karcie”. Taki tytuł prawny zezwalający na pobyt otrzymują osoby pozostające w stosunku pracy, z kwotą wynagrodzenia co najmniej 44.800 euro brutto. Po trzech latach pozostawania w stosunku pracy wydawane jest zezwolenie na osiedlenie się.


Więcej informacji na temat pobytu na terytorium Niemiec można znaleźć na stronie internetowej niemieckiego Urzędu Spraw Zagranicznych w dziale Einreisebestimmungen für Deutschland, Visa.
Informacje na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronie internetowej Federalnej Agencji d.s. Pracy .
Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)
IG Metall Ostbrandenburg
Peter Ernsdorf
Zehmeplatz 11
D-15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335-554990
Telefon: +49 (0)335 - 5549734
E-mail: ostbrandenburg@igmetall.de
do strony głównej
IG Metall Ostbrandenburg

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Keithstraße 1/3
10787 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 111
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)
IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej
IHK Ostbrandenburg

Pośrednicy i urzędy pracy
EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Regina Gebhardt-Hille
Bergerstr. 30
16225 Eberswalde
Deutschland
Telefon: +49 3334 374615
E-mail: regina.gebhardt-hille@arbeitsagentur.de
do strony głównej
EURES-Beratung

Instytucje kontaktowe w sprawach związanych z kształceniem zawodowym
Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg
Aus- und Weiterbildung
Holger Müller
Puschkinstraße 12 b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 5621-1524
Telefon: +49 335 5621-1196
E-mail: mueller@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch
Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg

Pozostałe ważne adresy kontaktowe
IHK -Projektgesellschaft mbH
Internationale Zusammenarbeit
Puschkinstraße 12 b
D-15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 5621-2310
Telefon: +49 (0)335 5621-2001
E-mail: projekt@ihk-projekt.de
do strony głównej
IHK -Projektgesellschaft mbH

Kontakty w sprawach związanych z uznawalnością wykształcenia
IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung
Julia Lexow-Kapp
Heinrich-Mann-Allee 103
14473 Potsdam
Deutschland
Telefon: +49331866-5274
E-mail: julia.lexow-kapp[at]masf.brandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, russisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung in Ostbrandenburg
Logenstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 55345922
Telefon: +49335 55345903
E-mail: integra@kowa-ffo.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, polnisch, englisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle
bbw Bildungszentrum Ostbrandenburg GmbH
Potsdamer Straße 1-2
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 5569 322
Telefon: +49 335 5569 403
E-mail: joanna.rynkiewicz@bbw-ostbrandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, polnisch
IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle

Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Wojewodschaft Lubuskie - Brandenburg 2007-2013
IHK Projektgesellschaft mbH
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.