Oferta

Dietetyk

Niemcy
Porównaj zawody:
 • Informacja
Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Dietetyk jest jednolicie uregulowanym we wszystkich krajach związkowych Niemiec zawodem, który zdobywa się w systemie szkolnym. Naukę tego zawodu prowadzą pełnowymiarowe szkoły zawodowe (niem. Berufsfachschule) i koledże zawodowe (niem. Berufskolleg).

Ukończenie szkoły z wynikiem pozytywnym daje prawo do posługiwania się tytułem zawodowym dietetyk (niem. Diätassistent,-in).

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Dietetycy zajmują się opracowaniem planów odżywiania i żywienia dla osób, które chciałyby się zdrowo odżywiać lub muszą przestrzegać określonej diety. Realizują dietetyczne zalecenia lekarzy, opracowują indywidualne terapie dietetyczne, przygotowują specjalne posiłki dietetyczne oraz udzielają porad i prowadzą szkolenia na tematy żywieniowe, np. dla cukrzyków (indywidualnie i w grupach).

Dietetycy pracują przede wszystkim w szpitalach, klinikach rehabilitacyjnych, ośrodkach sanatoryjnych i uzdrowiskowych, medycznych ośrodkach badawczych, w zakładach żywienia zbiorowego oferujących posiłki dietetyczne, placówkach szkoleniowych dla gastronomii oraz w przychodniach specjalistycznych lub prowadzą własne praktyki.

Inne możliwości zatrudnienia oferują ośrodki zajmujące się opieką nad osobami starszymi, niekiedy apteki, centa wellness lub producenci żywności dietetycznej.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód dietetyk (nazwa niemiecka: Diätassistent / Diätassistentin) jest porównywalny z polskim zawodem:

- dietetyk, nauka zawodu na poziomie technikum lub szkoły policealnej.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie
Nauka zawodu prowadzona jest między innymi przez wymienione powyżej placówki: Charité - Universitätsmedizin Berlin
Campus Charité Mitte / Prodekanat für Studium und Lehre
Dr. Claudia Spies
Charitéplatz 1
10117 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 450 576 102
Telefon: +49 (0)30 450 576 931
E-mail: prodek-l@charite.de
do strony głównej
Charité - Universitätsmedizin Berlin

Medizinische Berufsfachschule am Universitätsklinikum Leipzig (AöR)
Richterstraße 9-11
04105 Leipzig
Deutschland
Telefon: +49 (0) 341/97 25 105
Telefon: +49 (0) 341/97 25 100
E-mail: mbfs@medizin.uni-leipzig.de
do strony głównej

Charité Gesundheitsakademie
Oudenarder Str. 16
13347 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 30 450 576 251
Telefon: +49 30 450 576 929
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Warunkiem przyjęcia jest posiadanie średniego poziomu wykształcenia (wg klasyfikacji niemieckiej odpowiadającego np. ukończeniu Realschule) lub ukończenie innego, dziesięcioletniego poziomu wykształcenia, rozszerzającego program Hauptschule. Przyjmowane mogą być również osoby z wykształceniem na poziomie Hauptschule pod warunkiem przedłożenia dokumentów potwierdzających ukończenie przynajmniej dwuletniej nauki zawodu. Ponadto niezbędne jest świadectwo lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu. W szkołach oferujących naukę tego zawodu normalną rzeczą jest stosowanie określonych kryteriów naboru kandydatów i list oczekujących.

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata (system pełnowymiarowy).

Zakres programu nauczania

Podczas zajęć teoretycznych i praktycznych zdobywane są na przykład umiejętności z następujących dziedzin:

 

 • Wpływ odżywiania na zdrowie i jednostki chorobowe, składniki odżywcze i funkcjonowanie przemiany materii
 • Potrzeby żywieniowe różnych grup wiekowych, kobiet ciężarnych i karmiących, sportowców i przedstawicieli różnych wspólnot religijnych
 • Budowa i funkcjonowanie organizmu ludzkiego oraz wpływ procesów chorobowych
 • Skutki konkretnych jednostek chorobowych, możliwości terapii
 • Stosowanie uznanych przez naukę metod odżywiania w przypadkach konkretnych jednostek chorobowych
 • Przepisy dotyczące higieny i ich stosowanie
 • Społeczne, ekonomiczne i ekologiczne warunki ramowe w obszarze działalności dietetyków
 • Wybór, planowanie oraz przygotowanie posiłków i potraw zgodnie z recepturami i zasadami dietetyki
 • Istotne aspekty psychologii i socjologii żywienia
 • Udzielanie pierwszej pomocy
 • Interpretacja oraz sporządzanie dokumentacji i statystyk
 • Istotne z punktu widzenia zawodu aspekty zawodoznawstwa, prawa i nauki o państwie
Wymiar godzin (teoria)

Wymiar godzin podczas 3-letniej nauki w pełnowymiarowej szkole zawodowej (niem. Berufsfachschule):

 • Nauka o zawodzie, nauka o państwie (40)
 • Jęz. niemiecki (60)
 • Przetwarzanie danych, dokumentacja i statystyka (20)
 • Jęz. angielski, fachowy (40)
 • Psychologia i socjologia żywienia (80)
 • Ekonomika szpitalnictwa (20)
 • Gospodarka żywnościowa (40)
 • Patologia ogólna (40)
 • Higiena i toksykologia (80)
 • Anatomia i psychologia (120)
 • Biochemia odżywiania (160)
 • Nauki żywieniowe (160)
 • Nauka o żywności i jej konserwacji (200)
 • Patologia specjalistyczna i medycyna żywieniowa (120)
 • Dietetyka (320)
 • Technika kucharska i kuchenna (80)
 • Organizacja pracy w kuchni (140)
 • Doradztwo dietetyczne i żywieniowe (220)
 • Ćwiczenia z przetwarzania danych, dokumentacji i statystyki (60)
 • Ćwiczenia z dietetyki (680)
 • Ćwiczenia z techniki kucharskiej i kuchennej (300)
 • Ćwiczenia z doradztwa dietetycznego i żywieniowego (40)
 • Ćwiczenia z pierwszej pomocy (20)
 • Do podziału na powyższe przedmioty (10)
Wymiar godzin (praktyka)

Przegląd działów tematycznych podczas nauki zawodu dietetyk:

 • Dietetyka łącznie z organizacją pracy w kuchni (700)
 • Technika kucharska i kuchenna (200)
 • Doradztwo dietetyczne i żywieniowe (150)
 • Do podziału na powyższe przedmioty (120)
 • Praktyka w szpitalu (230)
Koszt kształcenia

Koszty kształcenia

Z kształceniem w pełnowymiarowej szkole zawodowej mogą być związane koszty, w szczególności opłaty za zajęcia lub czesne (przede wszystkim w prywatnych placówkach edukacyjnych) oraz opłaty za przyjęcie do szkoły i opłaty egzaminacyjne. Z zajęciami teoretycznymi związane są koszty zakupu pomocy naukowych (np. literatury fachowej). W czasie zajęć praktycznych potrzebna będzie odzież robocza. Poza tym należy się liczyć z kosztami dojazdów lub kosztami zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Podczas nauki zawodu w pełnowymiarowym systemie szkolnym uczniowie nie otrzymują wynagrodzenia za okres nauki zawodu.

Możliwości wsparcia finansowego

Uczniowie kształcący się w pełnowymiarowych szkołach zawodowych mogą starać się o stypendium na podstawie Federalnej ustawy o wspieraniu kształcenia (niem. Bundesausbildungsförderungsgesetz, w skrócie BAföG).

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Jeden zawód – wiele możliwości

Przed dietetykami otwierają się różnorodne możliwości zatrudnienia i po ukończeniu nauki zawodu młodzi fachowcy musza się z reguły zdecydować, które dziedziny zatrudnienia są dla nich najbardziej interesujące i w czym chcieliby się specjalizować. Spektrum możliwości rozciąga się tutaj od opracowywania jadłospisów w szpitalach lub domach opieki aż po doradztwo dietetyczne w przypadkach konkretnych chorób, np. cukrzycy lub chorobach serca i układu krążenia.

Zarobki

Przyporządkowanie do uregulowanych układami taryfowymi grup zarobkowych jest uzależnione na przykład od tego, jakim poziomem wykształcenia legitymuje się dany pracownik, czy ukończył którąś z form kształcenia ustawicznego, jak duży jest zakres odpowiedzialności oraz jaki jest poziom doświadczenia zawodowego. Na wysokość zarobków wpływają także czynniki o charakterze regionalnym i branżowym.


Podane poniżej przykładowe wynagrodzenia zasadnicze mają charakter orientacyjny i mają za zadanie zobrazowanie rozpiętości zarobków. Nie mogą one stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

W przypadku zaszeregowania do grupy zarobkowej 6, na poziomach od 3 do 6 osoby zatrudnione w pomocniczych i technicznych zawodach medycznych w placówkach finansowanych ze środków komunalnych otrzymują miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości od 2.263 do 2.504 euro.

Źródło: Układ taryfowy dla pracowników służb publicznych (niem. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, w skrócie TVöD)

Układy taryfowe

W przypadku osób zatrudnionych w pomocniczych i technicznych zawodach medycznych w placówkach finansowanych ze środków komunalnych bądź federalnych obowiązuje Układ taryfowy dla pracowników służb publicznych (niem. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, w skrócie TVöD).

Możliwości dalszego kształcenia

Nowe doświadczenia w badaniach nad żywnością i w dziedzinie medycyny wymagają od dietetyków ciągłej gotowości do aktualizowania swojej wiedzy fachowej. Nowe perspektywy zawodowe otwierają się m.in. dzięki możliwościom uzupełnienia wykształcenia w następujących zawodach:

 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności gospodarstwo domowe i żywienie
 • Specjalista lub ekonomista w dziedzinie opieki socjalnej i zdrowotnej
 • Formy kształcenia dla specjalistów z dziedziny menedżmentu żywieniowego
 • Doradca dietetyczny
 • Licencjat w dziedzinach gospodarka żywieniowa lub ekotrofologia
 • Chemik technologii żywności
 • Inżynier technologii żywności
 • Działalność gospodarcza w charakterze samodzielnego doradcy żywieniowego lub zdrowotnego
Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Portal dietetyczny Diät.com:

http://www.diaet.com

Portal z poradami na tematy fitness, żywienie, zdrowie i sport:

http://www.feel-fit.com

Strona internetowa Niemieckiego Towarzystwa Żywienia [Deutsche Gesellschaft für Ernährung]:

http://www.dge.de

Strona internetowa Stowarzyszenia Dietetyków [Verband der Diätassistenten]:

http://www.vdd.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Giełda miejsc pracy Niemieckiego Federalnego Stowarzyszenia Dietetyków (Verband der Diätassistenten - Deutscher Bundesverband e.V.):
http://www.vdd.de/index.php?id=70&no_cache=1

Giełda zawodów medycznych MED Vergleich:

Giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.jobpilot.de

Giełda pracy z możliwością wyszukiwania ofert z konkretnego regionu:

http://www.jobsuche.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony i formę zatrudnienia:

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Nauka zawodu w Niemczech
W przypadku nauki zawodu w systemie dualnym (która odbywa się równolegle w przedsiębiorstwie i szkole zawodowej) dla obywateli państw członkowskich UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz EFTA nie obowiązują żadne ograniczenia. O podjęcie nauki mogą się oni starać bezpośrednio w wybranym przedsiębiorstwie.
Dla obywateli Bułgarii i Rumunii do dnia 31.12.2013 obowiązują inne uregulowania, gdyż umowa o podjęcie nauki zawodu stanowi formę umowy o pracę, a tym samym podlega obowiązującym w tym zakresie ograniczeniom. W przypadku, gdy niemiecki pracodawca zamierza zatrudnić ucznia będącego obywatelem któregoś z tych krajów, musi w pierwszej kolejności wystąpić do odpowiedniej terytorialnie Agencji d.s. Pracy o przeprowadzenie kontroli lokalnego rynku pracy.
Do wszystkich szkół państwowych i prywatnych (np. szkół zawodowych typu Fachschule i Berufsfachschule) obywatele wszystkich krajów członkowskich EU-27 i EFTA mogą uczęszczać bez ograniczeń.
Studia w Niemczech
Osoby z państw członkowskich EU-27 oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego we wszelkich sprawach związanych ze studiami na uczelniach niemieckich mają te same prawa, co obywatele Niemiec, a przede wszystkim nie muszą uiszczać wyższego czesnego.
Osoby zamierzające ukończyć w Niemczech studia w trybie dziennym, muszą wystąpić o dopuszczenie do nich na wybranym uniwersytecie lub szkole wyższej za pośrednictwem portali internetowych "Hochschulstart" lub "uni-assist". Dokładniejsze informacje i porady w języku niemieckim można znaleźć tutaj.
W celu podjęcia studiów konieczne jest przedłożenie następujących dokumentów:
- ważny dokument podróży (paszport) lub dokument potwierdzający przynależność państwową w połączeniu z urzędowym dokumentem tożsamości zawierającym zdjęcie;
- formularz wniosku (do pobrania na stronach internetowych wybranego uniwersytetu, szkoły wyższej lub bezpośrednio w dziekanacie uczelni);
- dokumenty potwierdzające uprawnienia do podjęcia studiów wyższych, jak np. High School Diploma, Gaokao, Matura, A-Levels, Bachillerato, świadectwo dojrzałości (oryginał lub potwierdzona kopia, w przypadku dokumentów wystawionych za granicą z uwierzytelnionym tłumaczeniem). O tym, czy ukończony poziom kształcenia jest uznawany za równoważny z niemieckim można przekonać się na portalach internetowych DAAD lub ANABIN;
- jeżeli jest to wymagane, dokumenty potwierdzające szczególne predyspozycje (np. dokumenty potwierdzające zdanie egzaminów wstępnych na innych uczelniach). Obowiązuje to zwłaszcza w przypadku studiów na kierunkach: architektura, stomatologia, medycyna, farmacja itp.;
- dokument potwierdzający wystarczająca znajomość języka niemieckiego (w przypadku studiów międzynarodowych, również odnośnie innych wymaganych języków obcych);
- dokument potwierdzający fakt objęcia ubezpieczeniem chorobowym (niemieckojęzyczne informacje na ten temat można znaleźć tutaj). Bez ubezpieczenia chorobowego nie można podjąć studiów;
- zdjęcia paszportowe do legitymacji studenckiej.
Ze względu na dużą niezależność niemieckich uniwersytetów i szkół wyższych przed kandydatami mogą być stawiane dodatkowe warunki przyjęcia lub ustanawiane egzaminy wstępne (wspomnieć tu można choćby o wymaganych na niektórych uczelniach dodatkowych listach motywacyjnych lub konieczności potwierdzenia szczególnych uzdolnień artystycznych).
Po wjeździe na terytorium Niemiec (wiza nie jest już wymagana) należy zgłosić się w miejscowym urzędzie meldunkowym i złożyć wniosek o zameldowanie.

Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.
Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE muszą z reguły posiadać ważną wizę uprawniającą do wjazdu na terytorium Niemiec, zezwolenie na pobyt w celu odbycia studiów oraz, w celu podjęcia pracy, zezwolenie na pracę. O tym, czy wymogi te odnoszą się również do Ciebie, możesz uzyskać informacje tutaj lub w niemieckich ambasadach i konsulatach na terenie Twojego kraju.

Osoby z państw trzecich lub osoby posiadające status bezpaństwowca powinny na stronie internetowej International Office, w dziekanacie wybranej szkoły wyższej lub uniwersytetu lub na obsługującym akademickie sprawy międzynarodowe portalu uni-assist zasięgnąć informacji, czy ich poziom wykształcenia upoważniający do podjęcia studiów wyższych jest uznawany za równoważny z niemieckim. Jeżeli okaże się, że tak nie jest, kandydat musi złożyć egzamin potwierdzający. Cudzoziemcy chcący studiować w szkole wyższej (nie chodzi tu o uczelnie posiadające status uniwersytetu, ale o dawne wyższe szkoły zawodowe) na terenie Badenii-Wirtembergii, powinni zwrócić się w sprawie ustalenia uprawnień do podjęcia studiów do tutaj.

Przed wjazdem na terytorium Niemiec należy zatroszczyć się o następujące sprawy:
- należy przedłożyć potwierdzenie posiadania środków finansowych, wystarczających na sfinansowanie studiów i życia w Niemczech (obecnie jest to kwota 643 euro na każdy miesiąc okresu nauki). Dodatkowe informacje na ten temat znajdziesz tutaj);
- należy zatroszczyć się również o ubezpieczenie chorobowe.

Poza tym dodatkowo obowiązują wszystkie wymogi, które stawiane są przed obywatelami państw członkowskich UE-17 lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.  
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

UE, EOG i Szwajcaria
Zasadniczo obywatele państw członkowskich UE, EOG oraz Szwajcarii mogą mieszkać i pracować na terenie Niemiec. Do wykonywania zawodu w Niemczech ewentualnie może być konieczne uzyskanie państwowej licencji. Zalecamy zasięgnięcie informacji na temat procedur uznawania kwalifikacji w Brandenburgii.

Osoby będące obywatelami Rumunii i Bułgarii do dnia 31.12.2013 podlegają jeszcze obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę. Podjęcie pracy jest możliwe tylko w wypadku, jeżeli odpowiednia terytorialnie Agencja d.s. Pracy udzieli na to zezwolenia.


Więcej informacji na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronach internetowych Federalnej Agencji d.s. Pracy oraz Komisji Europejskiej
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE w celu podjęcia pracy na terytorium Niemiec muszą posiadać tytuł prawny zezwalający na pobyt, który zapewnia również prawo podjęcia pracy. Należy bowiem pamiętać, że istnieją różne rodzaje tytułów prawnych zezwalających na pobyt w Niemczech. Z wyjątkiem Australii, Izraela, Japonii, Kanady, Korei Południowej, Nowej Zelandii oraz USA, obywatele wszystkich innych państw trzecich muszą przed wjazdem na terytorium Niemiec wystąpić do odpowiedniego dla miejsca zamieszkania niemieckiego przedstawicielstwa dyplomatycznego z wnioskiem o przyznanie odpowiedniego tytułu prawnego zezwalającego na pobyt.

Uproszczone uregulowania dotyczące pobytu na terytorium Niemiec obowiązują od maja 2012 dla obywateli państw spoza UE, którzy posiadają wyższe wykształcenie (lub porównywalne kwalifikacje) dzięki tzw. „europejskiej niebieskiej karcie”. Taki tytuł prawny zezwalający na pobyt otrzymują osoby pozostające w stosunku pracy, z kwotą wynagrodzenia co najmniej 44.800 euro brutto. Po trzech latach pozostawania w stosunku pracy wydawane jest zezwolenie na osiedlenie się.


Więcej informacji na temat pobytu na terytorium Niemiec można znaleźć na stronie internetowej niemieckiego Urzędu Spraw Zagranicznych w dziale Einreisebestimmungen für Deutschland, Visa.
Informacje na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronie internetowej Federalnej Agencji d.s. Pracy .
Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)
ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Frank Ploß
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: BZ.ffo@verdi.de
do strony głównej
ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

Verband der Diätassistenten - Deutscher Bundesverband e.V
Susannastr. 13
45136 Essen
Deutschland
Telefon: +49201 94 68 53 70
Telefon: +49201 94 68 53 80
E-mail: vdd@vdd.de
do strony głównej
Verband der Diätassistenten - Deutscher Bundesverband e.V

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Keithstraße 1/3
10787 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 111
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy
EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Regina Gebhardt-Hille
Bergerstr. 30
16225 Eberswalde
Deutschland
Telefon: +49 3334 374615
E-mail: regina.gebhardt-hille@arbeitsagentur.de
do strony głównej
EURES-Beratung

Pracodawcy o dużym znaczeniu w regionie
Klinikum Frankfurt (Oder) GmbH
Müllroser Chaussee 7
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 548- 0
Telefon: +49 335 548-2003
E-mail: gf@klinikumffo.de
do strony głównej

Carl-Thiem-Klinikum
Thiemstr. 111
03048 Cottbus
Deutschland
Telefon: +49355-460
E-mail: ctk@ctk.de
do strony głównej
Carl-Thiem-Klinikum

Pozostałe ważne adresy kontaktowe
Bundesagentur für Arbeit
Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV)
Villemombler Straße 76
D-53107 Bonn
Deutschland
Telefon: +49 (0)228 713 13 13
Telefon: +49 (0)228 713 270 1111
E-mail: zav-auslandsvermittlung@arbeitsagentur.de
do strony głównej
Bundesagentur für Arbeit

IHK -Projektgesellschaft mbH
Internationale Zusammenarbeit
Puschkinstraße 12 b
D-15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 5621-2310
Telefon: +49 (0)335 5621-2001
E-mail: projekt@ihk-projekt.de
do strony głównej
IHK -Projektgesellschaft mbH

Kontakty w sprawach związanych z uznawalnością wykształcenia
IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung
Julia Lexow-Kapp
Heinrich-Mann-Allee 103
14473 Potsdam
Deutschland
Telefon: +49331866-5274
E-mail: julia.lexow-kapp[at]masf.brandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, russisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung in Ostbrandenburg
Logenstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 55345922
Telefon: +49335 55345903
E-mail: integra@kowa-ffo.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, polnisch, englisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle
bbw Bildungszentrum Ostbrandenburg GmbH
Potsdamer Straße 1-2
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 5569 322
Telefon: +49 335 5569 403
E-mail: joanna.rynkiewicz@bbw-ostbrandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, polnisch
IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle

Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Wojewodschaft Lubuskie - Brandenburg 2007-2013
IHK Projektgesellschaft mbH
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.