Oferta

Ergoterapeuta

Niemcy
Porównaj zawody:
  • Informacja
Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Ergoterapeuta jest jednolicie uregulowanym we wszystkich krajach związkowych Niemiec zawodem, który zdobywa się w pełnowymiarowym systemie szkolnym. Naukę tego zawodu prowadzą pełnowymiarowe szkoły zawodowe (niem. Berufsfachschule) oraz prywatne placówki edukacyjne.

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Ergoterapia jest stosowana w leczeniu pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi: udarami, stwardnieniem rozsianym, urazami czaszki, urazami dłoni oraz zaburzeniami psychicznymi i psychosomatycznymi. Stosowana jest również w geriatrii przy chorobie Parkinsona, demencji, chorobie Alzheimera. W pediatrii ergoterapia jest stosowana w przypadkach zmian w zachowaniu, nadaktywności, opóźnień w rozwoju, zaburzeń motoryki małej i dużej, zaburzeniach postrzegania, trudności w nauce i zaburzeniach koncentracji.

Ergoterapeci pracują w szpitalach, klinikach rehabilitacyjnych, przychodniach, ośrodkach pomocy społecznej lub w specjalistycznych przychodniach ergoterapeutycznych. Ponadto pracują również w domach spokojnej starości, domach opieki i placówkach pobytu dziennego dla osób niepełnosprawnych oraz w przychodniach lekarskich, szkołach specjalnych i ośrodkach wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód ergoterapeuta (nazwa niemiecka: Ergotherapeut / Ergotherapeutin) jest porównywalny z polskim zawodem:

- terapeuta zajęciowy, nauka zawodu na poziomie szkoły policealnej.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie
Schule für Ergotherapie „Regine Hildebrandt“
Britta Grill
Rudolf-Breitscheid-Straße 37
16278 Angermünde
Deutschland
Telefon: +49 33 31 / 29 76 21
Telefon: +49 33 31 / 29 76 23
E-mail: mail@ergotherapie-angermuen.de
do strony głównej
Schule für Ergotherapie „Regine Hildebrandt“

Die Schule für Berufe mit Zukunft
Novalisstraße 12
10115 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0) 30- 2 83 34 75
Telefon: +49 (0) 30- 2 83 34 77
E-mail: berlin@die-schule.de
do strony głównej

Akademie der Gesundheit
Campus Bad Saarow
Pieskower Straße 33
15526 Bad Saarow
Deutschland
Telefon: 033631-433995
Telefon: 033631-648600
E-mail: badsaarow@gesundheit-akademie.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Warunkiem przyjęcia jest posiadanie średniego poziomu wykształcenia (wg klasyfikacji niemieckiej) albo ukończenie Hauptschule (lub poziomu równoważnego) i co najmniej dwuletniej nauki zawodu.

Szkoły zawodowe stosują własne procedury naboru, toteż kandydaci powinni w odpowiednim czasie zasięgnąć informacji na temat aktualnie obowiązujących wymogów. W niektórych przypadkach wymagane jest przedstawienie świadectwa szczepienia przeciwko żółtaczce typu B.

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Okres nauki może jednak zostać skrócony o rok dla:

  • fizjoterapeutów (niem. Physiotherapeut) lub specjalistów gimnastyki rehabilitacyjnej (niem. Krankengymnast) z wykształceniem w danym zawodzie ukończonym zgodnie z przepisami ustawodawstwa federalnego,
  • wychowawców (niem. Erzieher) z wykształceniem w zawodzie ukończonym zgodnie z przepisami ustawodawstwa kraju związkowego. 
Zakres programu nauczania

Ergoterapeuci udzielają wsparcia i pomocy osobom w każdym wieku, które mają problemy z wykonywaniem codziennych czynności, jak np. higiena osobista, jedzenie lub wykonywanie precyzyjnych czynności motorycznych. Stosując działania aktywizujące pracują z pacjentami nad tym, aby ćwiczyć, utrzymywać na odpowiednim poziomie, rozwijać i odtwarzać ich zdolności motoryczne, poznawcze, psychiczne i społeczne.

Ergoterapeci pracują w szpitalach, klinikach rehabilitacyjnych, przychodniach lekarskich, ośrodkach pomocy społecznej lub w specjalistycznych przychodnia ergoterapeutycznych. Ponadto pracują również w domach spokojnej starości, domach opieki i placówkach pobytu dziennego dla osób niepełnosprawnych oraz w przychodniach lekarskich, szkołach specjalnych i ośrodkach wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych.

Wymiar godzin (teoria)

W części teoretycznej zajęć wykładane są m.in. następujące treści programowe (ok. 2700 godzin):

- Nauka o zawodzie, prawoznawstwo i wychowanie obywatelskie

- Podstawy ergoterapii

- Podstawy higieny

- Biologia, anatomia, fizjologia

- Farmakologia

- Prewencja i rehabilitacja

- Psychologia i pedagogika

- Gry i zabawy, środki pomocnicze, szyny i urządzenia techniczne

- Techniki rękodzielnicze i plastyczne

- Metody terapii zajęciowej

Wymiar godzin (praktyka)

Praktyczna część nauki zawodu obejmuje ok. 1700 godzin. W jej skład wchodzą metody terapii motoryczno-funkcjonalnej, neurofizjologicznej / neuropsychologicznej, psychosocjologicznej i zajęciowej.

Koszt kształcenia

Koszty kształcenia są różne w poszczególnych szkołach. Ponieważ ulegają one znacznym wahaniom, podanie orientacyjnych wartości nie jest możliwe. Tabelę poglądową na ten temat można znaleźć tutaj.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

W pełnowymiarowych szkołach zawodowych (niem. Berufsfachschulen) prowadzących naukę zawodu ergoterapeuta odbywają się zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne. Poza tym w czasie trzyletniej nauki zawodu należy jeszcze zaliczyć różne praktyki. Za praktyki częściowo wypłacane jest wynagrodzenie, jednak za okres nauki zawodu w pełnowymiarowym systemie szkolnym uczniowie nie otrzymują wynagrodzenia.

Uczniowie kształcący się w pełnowymiarowych szkołach zawodowych mogą starać się o stypendium zgodnie z Federalną Ustawą o Wspieraniu Kształcenia (niem. Bundesausbildungsförderungsgesetz, w skrócie BAföG).

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Jeden zawód – wiele możliwości

Liczba pacjentów pochodzących z innych krajów i kręgów kulturowych stale wzrasta. W związku z tym od ergoterapeutów wymaga się dużej wrażliwości kulturowej, aby byli w stanie uwzględniać również potrzeby tej grupy docelowej. Konieczny jest respekt wobec innych przekonań religijnych i odpowiednie podejście do potrzeb imigrantów. Może to dotyczyć np. problemu higieny osobistej i poczucia wstydu, ale także uwzględnienia czasu przeznaczonego na modlitwy, świąt i rytuałów.

Wiele ośrodków opieki na osobami starszymi, wymagającymi opieki i niepełnosprawnymi włączyło już do swojego programu terapeutycznego terapie ogrodową. Kontakt z kwiatami i innymi roślinami pobudza zmysły, wpływa stabilizująco na procesy psychiczne i wspiera aktywność socjalną. Również coraz szersze grono ergoterapeutów dostrzega przydatność zajęć z roślinami w terapii. Możliwość zapoznania się z tą stosunkowo nową strategią terapeutyczną dają im odpowiednie formy kształcenia ustawicznego.

Zarobki

Zarobki osób zatrudnionych w placówkach finansowanych ze środków federalnych i komunalnych są uzależnione od zaszeregowania do poszczególnych grup i kategorii zarobkowych, określonych w Układzie taryfowym dla pracowników służb publicznych (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, w skrócie TVöD), który wszedł w życie 1 października 2005. Niektóre inne placówki i pracodawcy również opierają się na ustaleniach obowiązujących dla służb publicznych. Dotyczy to także placówek prywatnych, w których układy taryfowe mają znaczący wpływ na wysokość zarobków. Zarobki ustalane są jednak także niezależnie od układów taryfowych.

Jako wartość orientacyjną dla sfery budżetowej można uznać kwotę brutto ok. 2300-2500 euro.

Źródło: Układ taryfowy dla pracowników służb publicznych (niem. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, w skrócie TVöD)

Układy taryfowe

Podstawowe informacje na temat zaszeregowania do poszczególnych grup taryfowych można znaleźć tutaj.

Możliwości dalszego kształcenia

Po spełnieniu określonych warunków istnieją różnorodne możliwości kontynuowania nauki w formie kształcenia ustawicznego i studiów, np. na takich kierunkach jak ergoterapia, nauki medyczne, pedagogika medyczna. Poniżej kilka przykładów:

  • Wyższa Szkoła Zawodowa w Osnabrück – uzupełniający kierunek studiów: Ergoterapia (link)
  • Wyższa Szkoła Zawodowa w Hildesheim – studia licencjackie dla zawodów medycznych (link)


Na stronie internetowej stowarzyszenia Gemeinsame Konferenz der deutschen Bobath - Kurse e. V. (link) można znaleźć informacje na temat kursów w dziedzinie terapii noworodków, dzieci, młodzieży i dorosłych z mózgowymi zaburzeniami motoryki, zaburzeniami sensomotorycznymi i innymi schorzeniami neurologicznymi i nerwowo-mięśniowymi.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Strona Niemieckiego Stowarzyszenia Ergoterapeutów [Deutscher Verband der Ergotherapeuten, w skrócie DVE] reprezentującego interesy ergoterapeutów w Niemczech:

Deutscher Verband der Ergotherapeuten

Usługi online dla ergoterapeutów z niemieckiego obszaru językowego:

ErgoXchange

Forum ergoterapetyczne – obok forum dyskusyjnego zawiera także przegląd dostępnych seminariów i giełdę miejsc pracy:

Forum Ergotherapie


Sieć współpracy dla ergoterapeutów z niemieckiego obszaru językowego. Ergoterapeuci mogą korzystać z pomocy w przygotowaniu do egzaminów:

Ergo Lernen

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Platforma poświęcona ergoterapii z ofertami miejsc pracy z różnych krajów:

ergotherapie.de

Giełda pracy dla całej branży opieki zdrowotnej. Oferowane sa miejsca pracy dla lekarzy, personelu pielęgniarskiego, opiekunów, fizjoterapeutów, pedagogów społecznych i innych:

sanojobs

Oferty miejsc pracy w służbie zdrowia:

medi-jobs


Giełda pracy Caritas:

Caritas

Oferty miejsc pracy Federalnego Zrzeszenia Ergoterapeutów w Niemczech [Bundesverband für Ergotherapeuten in Deutschland e.V.):

BED e.V.

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Nauka zawodu w Niemczech
W przypadku nauki zawodu w systemie dualnym (która odbywa się równolegle w przedsiębiorstwie i szkole zawodowej) dla obywateli państw członkowskich UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz EFTA nie obowiązują żadne ograniczenia. O podjęcie nauki mogą się oni starać bezpośrednio w wybranym przedsiębiorstwie.
Dla obywateli Bułgarii i Rumunii do dnia 31.12.2013 obowiązują inne uregulowania, gdyż umowa o podjęcie nauki zawodu stanowi formę umowy o pracę, a tym samym podlega obowiązującym w tym zakresie ograniczeniom. W przypadku, gdy niemiecki pracodawca zamierza zatrudnić ucznia będącego obywatelem któregoś z tych krajów, musi w pierwszej kolejności wystąpić do odpowiedniej terytorialnie Agencji d.s. Pracy o przeprowadzenie kontroli lokalnego rynku pracy.
Do wszystkich szkół państwowych i prywatnych (np. szkół zawodowych typu Fachschule i Berufsfachschule) obywatele wszystkich krajów członkowskich EU-27 i EFTA mogą uczęszczać bez ograniczeń.
Studia w Niemczech
Osoby z państw członkowskich EU-27 oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego we wszelkich sprawach związanych ze studiami na uczelniach niemieckich mają te same prawa, co obywatele Niemiec, a przede wszystkim nie muszą uiszczać wyższego czesnego.
Osoby zamierzające ukończyć w Niemczech studia w trybie dziennym, muszą wystąpić o dopuszczenie do nich na wybranym uniwersytecie lub szkole wyższej za pośrednictwem portali internetowych "Hochschulstart" lub "uni-assist". Dokładniejsze informacje i porady w języku niemieckim można znaleźć tutaj.
W celu podjęcia studiów konieczne jest przedłożenie następujących dokumentów:
- ważny dokument podróży (paszport) lub dokument potwierdzający przynależność państwową w połączeniu z urzędowym dokumentem tożsamości zawierającym zdjęcie;
- formularz wniosku (do pobrania na stronach internetowych wybranego uniwersytetu, szkoły wyższej lub bezpośrednio w dziekanacie uczelni);
- dokumenty potwierdzające uprawnienia do podjęcia studiów wyższych, jak np. High School Diploma, Gaokao, Matura, A-Levels, Bachillerato, świadectwo dojrzałości (oryginał lub potwierdzona kopia, w przypadku dokumentów wystawionych za granicą z uwierzytelnionym tłumaczeniem). O tym, czy ukończony poziom kształcenia jest uznawany za równoważny z niemieckim można przekonać się na portalach internetowych DAAD lub ANABIN;
- jeżeli jest to wymagane, dokumenty potwierdzające szczególne predyspozycje (np. dokumenty potwierdzające zdanie egzaminów wstępnych na innych uczelniach). Obowiązuje to zwłaszcza w przypadku studiów na kierunkach: architektura, stomatologia, medycyna, farmacja itp.;
- dokument potwierdzający wystarczająca znajomość języka niemieckiego (w przypadku studiów międzynarodowych, również odnośnie innych wymaganych języków obcych);
- dokument potwierdzający fakt objęcia ubezpieczeniem chorobowym (niemieckojęzyczne informacje na ten temat można znaleźć tutaj). Bez ubezpieczenia chorobowego nie można podjąć studiów;
- zdjęcia paszportowe do legitymacji studenckiej.
Ze względu na dużą niezależność niemieckich uniwersytetów i szkół wyższych przed kandydatami mogą być stawiane dodatkowe warunki przyjęcia lub ustanawiane egzaminy wstępne (wspomnieć tu można choćby o wymaganych na niektórych uczelniach dodatkowych listach motywacyjnych lub konieczności potwierdzenia szczególnych uzdolnień artystycznych).
Po wjeździe na terytorium Niemiec (wiza nie jest już wymagana) należy zgłosić się w miejscowym urzędzie meldunkowym i złożyć wniosek o zameldowanie.

Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.
Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE muszą z reguły posiadać ważną wizę uprawniającą do wjazdu na terytorium Niemiec, zezwolenie na pobyt w celu odbycia studiów oraz, w celu podjęcia pracy, zezwolenie na pracę. O tym, czy wymogi te odnoszą się również do Ciebie, możesz uzyskać informacje tutaj lub w niemieckich ambasadach i konsulatach na terenie Twojego kraju.

Osoby z państw trzecich lub osoby posiadające status bezpaństwowca powinny na stronie internetowej International Office, w dziekanacie wybranej szkoły wyższej lub uniwersytetu lub na obsługującym akademickie sprawy międzynarodowe portalu uni-assist zasięgnąć informacji, czy ich poziom wykształcenia upoważniający do podjęcia studiów wyższych jest uznawany za równoważny z niemieckim. Jeżeli okaże się, że tak nie jest, kandydat musi złożyć egzamin potwierdzający. Cudzoziemcy chcący studiować w szkole wyższej (nie chodzi tu o uczelnie posiadające status uniwersytetu, ale o dawne wyższe szkoły zawodowe) na terenie Badenii-Wirtembergii, powinni zwrócić się w sprawie ustalenia uprawnień do podjęcia studiów do tutaj.

Przed wjazdem na terytorium Niemiec należy zatroszczyć się o następujące sprawy:
- należy przedłożyć potwierdzenie posiadania środków finansowych, wystarczających na sfinansowanie studiów i życia w Niemczech (obecnie jest to kwota 643 euro na każdy miesiąc okresu nauki). Dodatkowe informacje na ten temat znajdziesz tutaj);
- należy zatroszczyć się również o ubezpieczenie chorobowe.

Poza tym dodatkowo obowiązują wszystkie wymogi, które stawiane są przed obywatelami państw członkowskich UE-17 lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.  
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

UE, EOG i Szwajcaria
Zasadniczo obywatele państw członkowskich UE, EOG oraz Szwajcarii mogą mieszkać i pracować na terenie Niemiec. Do wykonywania zawodu w Niemczech ewentualnie może być konieczne uzyskanie państwowej licencji. Zalecamy zasięgnięcie informacji na temat procedur uznawania kwalifikacji w Brandenburgii.

Osoby będące obywatelami Rumunii i Bułgarii do dnia 31.12.2013 podlegają jeszcze obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę. Podjęcie pracy jest możliwe tylko w wypadku, jeżeli odpowiednia terytorialnie Agencja d.s. Pracy udzieli na to zezwolenia.


Więcej informacji na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronach internetowych Federalnej Agencji d.s. Pracy oraz Komisji Europejskiej
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE w celu podjęcia pracy na terytorium Niemiec muszą posiadać tytuł prawny zezwalający na pobyt, który zapewnia również prawo podjęcia pracy. Należy bowiem pamiętać, że istnieją różne rodzaje tytułów prawnych zezwalających na pobyt w Niemczech. Z wyjątkiem Australii, Izraela, Japonii, Kanady, Korei Południowej, Nowej Zelandii oraz USA, obywatele wszystkich innych państw trzecich muszą przed wjazdem na terytorium Niemiec wystąpić do odpowiedniego dla miejsca zamieszkania niemieckiego przedstawicielstwa dyplomatycznego z wnioskiem o przyznanie odpowiedniego tytułu prawnego zezwalającego na pobyt.

Uproszczone uregulowania dotyczące pobytu na terytorium Niemiec obowiązują od maja 2012 dla obywateli państw spoza UE, którzy posiadają wyższe wykształcenie (lub porównywalne kwalifikacje) dzięki tzw. „europejskiej niebieskiej karcie”. Taki tytuł prawny zezwalający na pobyt otrzymują osoby pozostające w stosunku pracy, z kwotą wynagrodzenia co najmniej 44.800 euro brutto. Po trzech latach pozostawania w stosunku pracy wydawane jest zezwolenie na osiedlenie się.


Więcej informacji na temat pobytu na terytorium Niemiec można znaleźć na stronie internetowej niemieckiego Urzędu Spraw Zagranicznych w dziale Einreisebestimmungen für Deutschland, Visa.
Informacje na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronie internetowej Federalnej Agencji d.s. Pracy .
Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)
ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Frank Ploß
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: BZ.ffo@verdi.de
do strony głównej
ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

Deutscher Verband der Ergotherapeuten e. V.
Becker-Göring-Str. 26/1
76307 Karlsbad-Ittersbach
Deutschland
E-mail: info@dve.info
do strony głównej
Deutscher Verband der Ergotherapeuten e. V.

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Keithstraße 1/3
10787 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 111
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)
Deutsche Krankenhausgesellschaft e.V.
Zusammenschluss von Spitzen- und Landesverbänden der Krankenhausträger.
Wegelystraße 3
10623 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 39801-0
Telefon: +49 (0)30 39801-3000
E-mail: dkgmail@dkgev.de
do strony głównej
Deutsche Krankenhausgesellschaft e.V.

Pośrednicy i urzędy pracy
EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Regina Gebhardt-Hille
Bergerstr. 30
16225 Eberswalde
Deutschland
Telefon: +49 3334 374615
E-mail: regina.gebhardt-hille@arbeitsagentur.de
do strony głównej
EURES-Beratung

Pracodawcy o dużym znaczeniu w regionie
Klinikum Frankfurt (Oder) GmbH
Müllroser Chaussee 7
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 548- 0
Telefon: +49 335 548-2003
E-mail: gf@klinikumffo.de
do strony głównej

ASB Gesundheitszentrum Frankfurt (Oder)
Franz-Mehring-Straße 23C
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 - 869 466 710
do strony głównej

Carl-Thiem-Klinikum
Thiemstr. 111
03048 Cottbus
Deutschland
Telefon: +49355-460
E-mail: ctk@ctk.de
do strony głównej
Carl-Thiem-Klinikum

Logopädie Haus am See
Am See 1
15326 Zeschdorf OT Petershagen
Deutschland
Telefon: +49 (0) 33602-129875
Telefon: +49 (0) 33602-129874
E-mail: info@logopädie-haus-am-see.de
do strony głównej

Pozostałe ważne adresy kontaktowe
Bundesagentur für Arbeit
Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV)
Villemombler Straße 76
D-53107 Bonn
Deutschland
Telefon: +49 (0)228 713 13 13
Telefon: +49 (0)228 713 270 1111
E-mail: zav-auslandsvermittlung@arbeitsagentur.de
do strony głównej
Bundesagentur für Arbeit

IHK -Projektgesellschaft mbH
Internationale Zusammenarbeit
Puschkinstraße 12 b
D-15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 5621-2310
Telefon: +49 (0)335 5621-2001
E-mail: projekt@ihk-projekt.de
do strony głównej
IHK -Projektgesellschaft mbH

Kontakty w sprawach związanych z uznawalnością wykształcenia
IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung
Julia Lexow-Kapp
Heinrich-Mann-Allee 103
14473 Potsdam
Deutschland
Telefon: +49331866-5274
E-mail: julia.lexow-kapp[at]masf.brandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, russisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung in Ostbrandenburg
Logenstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 55345922
Telefon: +49335 55345903
E-mail: integra@kowa-ffo.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, polnisch, englisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle
bbw Bildungszentrum Ostbrandenburg GmbH
Potsdamer Straße 1-2
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 5569 322
Telefon: +49 335 5569 403
E-mail: joanna.rynkiewicz@bbw-ostbrandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, polnisch
IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle

Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Wojewodschaft Lubuskie - Brandenburg 2007-2013
IHK Projektgesellschaft mbH
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.