Oferta

Medyczny asystent techniczny, specjalność technika laboratoryjna

Niemcy
Porównaj zawody:
 • Informacja
Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie szkolnym

 

Nauka tego zawodu jest regulowana Ustawą o asystentach technicznych w medycynie (niem. Gesetz über technische Assistenten in der Medizin, w skrócie MTA-Gesetz lub MTAG).

 

Ukończenie szkoły z wynikiem pozytywnym daje prawo do posługiwania się tytułem zawodowym Medyczny asystent techniczny z egzaminem państwowym, specjalność technika laboratoryjna (niem. staatlich geprüfter Medizinisch-technische/-r Laboratoriumsassistent/-in, w skrócie MTLA).

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Medyczni asystenci techniczni ze specjalnością technika laboratoryjna zajmują się przeprowadzaniem badań laboratoryjnych płynów ustrojowych i tkanek do celów zapobiegania, diagnozowania i leczenia chorób. Pracują głównie w szpitalach, praktykach lekarskich i laboratoriach medycznych oraz w stacjach krwiodawstwa. Ponadto mogą być zatrudniani w medycznych ośrodkach badawczych, w badawczych laboratoriach farmaceutycznych oraz instytucjach i urzędach zajmujących się ochroną zdrowia.

Zadania ogólne

W celu rozpoznawania, leczenia i zapobiegania chorobom medyczni asystenci techniczni ze specjalnością technika laboratoryjna zajmują się badaniem np. moczu, krwi, próbek organów przy pomocy różnych metod laboratoryjnych.

Próbki od pacjentów pobierają sami lub asystują przy tym odpowiedzialnemu za to lekarzowi. Przed przystąpieniem do właściwego badania przygotowują niezbędne do oznaczania substancje, tzw. testy. Za pomocą odwirowywania pozyskują potrzebne porcje próbek. Pracują przy pomocy mikroskopów, fotometrów, chromatografów gazowych i automatów analitycznych. W celu uzyskania wiarygodnych wyników kontrolują uważnie przebieg procesów biologicznych i reakcji chemicznych. Np. analizują geny w celu oznaczenia określonych odcinków łańcucha DNA lub przeprowadzają elektrolizy. Starannie protokołują przebieg badania, dokumentują wyniki i katalogują próbki. W razie potrzeby zajmują się także ich wysłaniem do klinik, instytutów badawczych lub praktyk lekarskich. Ponadto dbają również o sterylizację instrumentów i przyrządów pomiarowych. W celu ochrony przed infekcjami i kontaktem z substancjami toksycznymi lub żrącymi uzywają fartuchów ochronnych i jednorazowych rękawiczek. Regularnie dezynfekują nie tylko własne ręce, ale także wszystkie powierzchnie robocze i urządzenia.

Chemia kliniczna

W zakresie chemii klinicznej medyczni asystenci techniczni ze specjalnością technika laboratoryjna zajmują się np. przeprowadzaniem testów aktywności enzymów przy pomocy określonych testów chemicznych. Przeprowadzają pomiary fotometryczne skoncentrowanych płynów lub oznaczają za pomocą elektroforezy skład białek we krwi. Za pomocą chemicznych badań płynów ustrojowych ustalają również poziom cukru we krwi i poziom tłuszczu.

Hematologia / Serologia

W hematologii lub serologii na pierwszym planie stoją badania krwi. Ich celem jest diagnostyka chorób krwi i innych występujących w niej zmian oraz podjęcie odpowiednich działań. Przypadki anemii, leukemii i innych chorób krwi asystenci stwierdzają przy użyciu aparatury medycznej, która pozwala na określenie liczby komórek i dostarcza wskazówek odnośnie określonych zmian we krwi. W celu dokładniejszego zbadania dokonują oględzin barwionych wymazów krwi i szpiku kostnego pod mikroskopem, oznaczają położenie komórek i opisują nieprawidłowe struktury komórkowe. Aby uniknąć reakcji odpornościowych, krew pochodząca od dawców musi zostać zaakceptowana przez układ odpornościowy biorcy. W przypadku podania nieodpowiedniej krwi pacjenci mogą odnieść trwałe szkody lub nawet umrzeć. Dlatego też medyczni asystenci techniczni ze specjalnością technika laboratoryjna muszą zbadać tolerancję organizmu biorcy na krew dawcy. Potrzebni są oni również w przypadkach transplantacji organów, ponieważ również tutaj zbadana musi zostać tolerancja. Oznacza się ją przy pomocy określenia zgodności typu tkanek.

Histologia / Cytologia

W zakresie histologii lub cytologii asystenci badają tkanki i komórki pod katem występowania zmian. W tym celu wykonują preparaty lub zakładają kultury tkankowe. Zamrożoną w blokach tkankę tną przy pomocy tzw. mikrotomów na skrawki o grubości kilku mikrometrów. Następnie barwią tkankę mięśniową, nerwową, łączną lub chrzęstną przy pomocy specjalnych barwników. Pod mikroskopem można teraz stwierdzić zmiany chorobowe. Metoda ta stosowana jest np. w profilaktyce nowotworowej.

Mikrobiologia

Odchody, płyny ustrojowe, i tkanki mogą być również analizowane pod kątem mikrobiologicznym, np. na obecność bakterii, wirusów, grzybów, robaków i toksyn środowiskowych. Medyczni asystenci techniczni ze specjalnością technika laboratoryjna zajmują się np. namnażaniem bakterii przy pomocy pożywek umieszczonych w szalkach Petriego. Próbki – moczu, kału, wymazu z rany lub wydzieliny – umieszczają na pożywce przy pomocy pipety, sterylnej szpatułki lub ezy. Później badają materiał pod mikroskopem.

Medyczni asystenci techniczni ze specjalnością technika laboratoryjna mają głownie następujące zadania:

- Ogólne czynności laboratoryjne:

 • wirowanie
 • odmierzanie cieczy
 • odważanie sypkich substancji chemicznych
 • przygotowywanie roztworów i mieszanin
 • mierzenie przewodności elektrycznej krwi, moczu, wydzielin lub soków żołądkowych w celu oznaczenia poziomu soli, kwasów i zasad (pomiar elektrolitów),
 • skalowanie, mycie i sterylizowanie instrumentów, naczyń i naczyń pomiarowych,
 • analizowanie genów przy pomocy metody oznaczania PCR (łańcuchowa reakcji polimerazy) w celu oznaczania określonych odcinków DNA.

- Prace laboratoryjne z zakresu chemii klinicznej:

 • chemiczne badanie cieczy ustrojowych w celu oznaczania poziomu cukru we krwi lub poziomu tłuszczu,
 • testowanie aktywności enzymów (np. enzymy wątrobowe, enzymy mięśniowe) przy pomocy fabrycznie przygotowanych testów,
 • fotometryczne pomiary stężenia cieczy,
 • przeprowadzanie elektroforez, np. w celu oznaczenia składu białek we krwi.

- Pobieranie prób od pacjentów

- Prace laboratoryjne z zakresu hematologii i serologii:

 • oznaczanie grup krwi,
 • pomiar opadu krwi,
 • ustalanie czasu krzepnięcia krwi,
 • mikroskopowe badanie barwy i kształtu komórek krwi w wymazie,
 • liczenie czerwonych i białych krwinek pod mikroskopem.

- Prace laboratoryjne z zakresu histologii i cytologii:

 • wykonywanie, barwienie i mikroskopowe badanie preparatów tkankowych,
 • zakładanie i badanie kultur tkankowych.

- Prace laboratoryjne z zakresu mikrobiologii:

 • mikroskopowe badanie odchodów, płynów ustrojowych i tkanek na obecność czynników chorobotwórczych,
 • zakładanie i badanie kultur mikrobiologicznych.

Ponadto wykonują następujące zadania:

- Zadania o charakterze administracyjnym:

 • wystawianie kart obiegowych ustalających kolejność szeregu następujących po sobie badań,
 • opisywanie, katalogowanie i w razie potrzeby wysyłanie próbek,
 • prowadzenie kartoteki pacjentów i preparatów,
 • zapisywanie i analiza wyników badań,
 • prowadzenie korespondencji z klinikami, urzędami, lekarzami i instytutami badawczymi.
Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód medyczny asystent techniczny w specjalności technika laboratoryjna (nazwa niemiecka: Medizinisch-technische/-r Laboratoriumsassistent/-in, w skrócie MTLA) jest porównywalny obecnie tylko z polskim zawodem:

 

- Analityk medyczny, nauka zawodu na poziomie studiów wyższych: I stopnia (licencjat z zakresu analityki medycznej, 3 lata) i studiów II stopnia (magister analityki medycznej, 2 lata) lub jednolitych studiów magisterskich (magister analityki medycznej, 5 lat) lub studiów podyplomowych (2 lata) dla osób posiadających tytuł magistra biologii, farmacji, biotechnologii, chemii lub lekarza weterynarii.

 

Obowiązujący dawniej w Polsce zawód technik analityki medycznej nie występuje obecnie w polskim systemie kształcenia zawodowego.

 

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

Medizinische Schule der Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH
Frau Mitzscherlich
Thiemstraße 111
03048 Cottbus
Deutschland
Telefon: +49355 46-2614
Telefon: +49355 46-2644
E-mail: Med.Schule@ctk.de
do strony głównej
Medizinische Schule der Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH

Schule für Gesundheits- und Pflegeberufe e.V. Eisenhüttenstadt
Doreen Schneider
Poststraße 41
15890 Eisenhüttenstadt
Deutschland
Telefon: +493364 - 7728111
Telefon: +493364 - 7728122
E-mail: d.schneider@gesundheitsberufe-ehst.de
do strony głównej
Schule für Gesundheits- und Pflegeberufe e.V. Eisenhüttenstadt

Medizinische Berufsfachschule am Universitätsklinikum Leipzig (AöR)
Richterstraße 9-11
04105 Leipzig
Deutschland
Telefon: +49 (0) 341/97 25 105
Telefon: +49 (0) 341/97 25 100
E-mail: mbfs@medizin.uni-leipzig.de
do strony głównej

Akademie der Gesundheit
Campus Bad Saarow
Pieskower Straße 33
15526 Bad Saarow
Deutschland
Telefon: 033631-433995
Telefon: 033631-648600
E-mail: badsaarow@gesundheit-akademie.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Warunkiem przyjęcia jest posiadanie średniego poziomu wykształcenia (wg klasyfikacji niemieckiej) lub ukończenie innego, dziesięcioletniego poziomu wykształcenia, rozszerzającego program Hauptschule. Przyjmowane mogą być również osoby z wykształceniem na poziomie Hauptschule pod warunkiem przedłożenia dokumentów potwierdzających ukończenie przynajmniej dwuletniej nauki zawodu.

 

Częściowo jako warunek przyjęcia wymagany jest dobry poziom wiedzy z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

 

Przed rozpoczęciem nauki wymagane jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

 

Procedura naboru

 

Ograniczenia naboru w postaci list oczekujących lub losowań kandydatów są w szkołach zawodowych rzadkością, ale częściowo mogą znajdować zastosowanie, jeżeli liczba kandydatów przekracza ilość dostępnych miejsc. Fachowa i osobista przydatność kandydatów jest oceniana najczęściej na podstawie składanych dokumentów i podczas bezpośredniej rozmowy. Od czasu do czasu przeprowadzane są również pisemne egzaminy wstępne.

 

Ponadto decydującym czynnikiem mogą być oceny na świadectwie szkolnym. Niektóre szkoły przykładają przy tym uwagę do ocen z konkretnych przedmiotów, np. z zakresu nauk przyrodniczych.

 

Kandydaci, którzy nie mogą zostać przyjęci od razu, trafiają na listę oczekujących i są uwzględniani w pierwszym rzędzie w następnym roku szkolnym. Większość placówek rezerwuje określony procent miejsc dla osób, dla których odmowa przyjęcia stanowiłaby nieuzasadnione utrudnienie (np. dla osób niepełnosprawnych).

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Skrócenie okresu nauki

Po złożeniu wniosku do odpowiedniego organu w okres nauki może zostać wliczona rozpoczęta lub ukończona wcześniej nauka zawodu medyczny asystent techniczny w specjalności diagnostyka czynnościowa (niem. Medizinisch-technische/-r Assistent/-in für Funktionsdiagnostik), medyczny asystent techniczny w specjalności radiologia (niem. Medizinisch-technische/-r Radiologieassistent/-in) lub weterynaryjny asystent techniczny (niem. Veterinärmedizinisch-technische/-r Assistent/-in) lub nauka innego zawodu w zakresie uznanym za równoważny, o ile realizacja kształcenia i osiągnięcie jego celów nie zostaną w ten sposób zagrożone.

Okres, o który nauka zawodu może zostać skrócona, jest różny i zależy od ukończonego wcześniej wykształcenia.

Zakres programu nauczania

Podczas zajęć teoretycznych i praktycznych w szkole zawodowej zdobywane są umiejętności z następujących dziedzin:

 • jak zbudowana jest krew oraz w jaki sposób bada się np. krzepliwość lub oznacza grupę krwi,
 • w jaki spsoć bada się próbki na obecność bakterii, wirusów, grzybów i pasożytów,
 • w jaki sposób rozpoznaje się zmiany chorobowe tkanek, barwiąc skrawki tkanek różnymi metodami,
 • w jaki sposób obrabia się wymazy komórkowe do profilaktyki nowotworowej,
 • w jaki sposób zbudowane są i jak funkcjonują pod względem mechanicznym urządzenia analityczne, w jaki sposób przebiegają reakcje i jak ocenia się ich wyniki, w jaki sposób kalibruje się urządzenia,
 • w jaki sposób metodami chemicznymi oznacza się produkty przemiany materii, enzymy, hormony i substancje śladowe w płynach ustrojowych,
 • w jaki sposób zbudowane sa komórki, jak funkcjonuje układ wieńcowy,
 • w jaki sposób zbudowane jest ciało ludzkie, w jaki sposób funkcjonuje układ limfatyczny i oddechowy,
 • jakie rozróżnia się choroby, w jaki sposób one powstają, rozprzestrzeniają się oraz jak można je zwalczać (epidemiologia),
 • w jaki sposób funkcjonuje układ odpornościowy organizmu (immunologia),
 • czego należy przestrzegać w dziedzinie higieny szpitalnej, szczególnie w odniesieniu do sterylizacji i dezynfekcji,
 • jakie są interakcje człowieka i środowiska, w jaki sposób dziedziczone sa cechy genetyczne oraz do jakich sytuacji szczególnych lub zakłóceń może dojść w procesie dziedziczenia, jakie możliwości stwarza technologia genetyczna i jakie ryzyka ze sobą niesie,
 • jakich zasad etycznych należy przestrzegać w medycynie,
 • w jaki sposób sa uregulowane sprawy służby zdrowia w Republice Federalnej Niemiec, jakich podstaw prawnych należy przestrzegać (np. rozporządzenia nt. sprzętu medycznego, ochrony przed promieniowaniem rentgenowskim i promieniowaniem radioaktywnym),
 • jakie podstawy fizyki mają znaczenie w pracy asystentów medycznych (np. wielkości i jednostki, zjawiska elektromagnetyczne),
 • w jaki sposób należy posługiwać się równaniami, tabelami i wykresami graficznymi, jakimi metodami można oceniać wyniki badań pod kątem statystycznym,
 • w jaki sposób za pomocą metod elektronicznego przetwarzania danych opracowuje się i dokumentuje się dane pacjentów i wyniki badań,
 • które aspekty chemii ogólnej i nieorganiczne, chemii organicznej i biochemii maja znaczenie w technice medycznej,
 • jak brzmią w języku angielskim ważne pojęcia fachowe.

Podczas praktycznej nauki w szpitalu:

 

 • wiedza zdobyta podczas zajęć szkolnych jest pogłębiana i stosowana w praktyce na różnych oddziałach szpitala,

Zdobywanie dodatkowych kwalifikacji:

W zależności od oferty danej szkoły zawodowej uczniom przekazywana jest dodatkowa wiedza, która umożliwia zdobycie tzw. małej zawodowej (niem. Fachhochschulreife).

Wymiar godzin (teoria)

Kształcenie teoretyczne:

 1. Nauka o zawodzie, prawie i państwie(40 h)
 2. Matematyka (40 h)
 3. Biologia i ekologia (40 h)
 4. Higiena(40 h)
 5. Fizyka (100 h)
 6. Statystyka (20 h)
 7. Elektroniczne przetwarzanie danych i dokumentacja (80 h)
 8. Chemia / biochemia (180 h)
 9. Anatomia (40 h)
 10. Fizjologia / patofizjologia (60 h)
 11. Patologia (30 h)
 12. Pierwsza pomoc (20 h)
 13. Psychologia (30 h)
 14. Jęz. angielski fachowy (40 h)
 15. Immunologia (50 h)
 16. Histologia / cytologia (500 h)
 17. Chemia kliniczna (580 h)
 18. Hematologia (500 h)
 19. Mikrobiologia (580 h)
 20. Znajomość sprzętu (50 h)
 21. Do dowolnego podziału na inne przedmioty (150 h)


Łączna ilość godzin zajęć teoretycznych: 3.170

Wymiar godzin (praktyka)

Kształcenie praktyczne:

 

 1. Histologia / cytologia (100 h)
 2. Chemia kliniczna (300 h)
 3. Hematologia (100 h)
 4. Mikrobiologia (100 h)
 5. Do podziału na różne przedmioty (400 h)
 6. Praktyka w szpitalu zgodnie z § 8 ust. 3 Ustawy o asystentach technicznych w medycynie (230 h)

Łączna ilość godzin praktyki:: 1.230

Koszt kształcenia

Z kształceniem mogą być związane koszty, w szczególności opłaty za zajęcia lub czesne (przede wszystkim w prywatnych placówkach edukacyjnych) oraz opłaty za przyjęcie do szkoły i opłaty egzaminacyjne. Z zajęciami teoretycznymi związane są koszty zakupu pomocy naukowych (np. literatury fachowej). W czasie zajęć praktycznych potrzebna będzie odzież robocza. Poza tym należy się liczyć z kosztami dojazdów lub kosztami zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Podczas nauki zawodu w systemie szkolnym uczniowie nie otrzymują wynagrodzenia za okres nauki zawodu.

 

Uczniowie kształcący się w szkołach zawodowych mogą starać się o stypendium zgodnie z Federalną Ustawą o Wspieraniu Kształcenia (niem. Bundesausbildungsförderungsgesetz, w skrócie BAföG).

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki osób zatrudnionych w placówkach finansowanych ze środków federalnych i komunalnych są uzależnione od zaszeregowania do poszczególnych grup i kategorii zarobkowych, określonych w Układzie taryfowym dla pracowników służb publicznych (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, w skrócie TVöD), który wszedł w życie 1 października 2005. Niektóre inne placówki i pracodawcy również opierają się na ustaleniach obowiązujących dla służ publicznych. Dotyczy to także placówek prywatnych, w których układy taryfowe mają znaczący wpływ na wysokość zarobków. Zarobki ustalane są jednak także niezależnie od układów taryfowych.

Przyporządkowanie do uregulowanych układami taryfowymi grup zarobkowych jest uzależnione na przykład od tego, jakim poziom wykształcenia legitymuje się dany pracownik, czy ukończył którąś z form kształcenia ustawicznego, jak duży jest zakres odpowiedzialności oraz jaki jest poziom doświadczenia zawodowego. Na wysokość zarobków wpływają także czynniki o charakterze regionalnym i branżowym.

Podane poniżej przykładowe wynagrodzenia zasadnicze mają charakter orientacyjny i mają za zadanie zobrazowanie rozpiętości zarobków. Nie mogą one stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

W przypadku zaszeregowania do grupy zarobkowej 6, na poziomach od 3 do 6, osoby zatrudnione w pomocniczych zawodach medycznych w placówkach finansowanych ze środków komunalnych otrzymują miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości od 2.263 do 2.504 euro. Zaszeregowanie na kolejnym poziomie taryfowym uzależnione jest od czasu nieprzerwanej pracy w danej grupie zarobkowej oraz od wyników w pracy.

Źródło: Układ taryfowy dla pracowników służb publicznych (niem. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, w skrócie TVöD)

Układy taryfowe

Dla medycznych asystentów technicznych ze specjalnością technika laboratoryjna zastosowanie znajduje przeważnie Układ taryfowy dla pracowników służb publicznych (niem. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, w skrócie TVöD).

Możliwości dalszego kształcenia

Zdobywanie kwalifikacji i specjalizacja

Nowe technologie w dziedzinie techniki laboratoryjnej i analitycznej stawiają przed medycznymi asystentami technicznymi ze specjalnością technika laboratoryjna coraz to nowe wyzwania.

Spektrum tematyczne form kształcenia ustawicznego dającego możliwość adaptacji zawodowej jest szerokie i sięga od planowania i organizacji pracy poprzez medycynę laboratoryjną i ochronę przed promieniowaniem radioaktywnym, aż po technikę medyczną. Medyczni asystenci techniczni ze specjalnością technika laboratoryjna, którzy chcieliby się wyspecjalizować w którejś z dziedzin zawodowych, również znajdą dla siebie odpowiednie oferty, np. w takich dziedzinach jak chemia kliniczna, mikrobiologia lub immunologia.

Awans zawodowy i studia wyższe

 

Osoby, które postawiły sobie za cel rozwój zawodowy, mogą również skorzystać z palety możliwości kontynuowania kształcenia w jednej z form kształcenia ustawicznego umożliwiających awans zawodowy. Logiczną drogą rozwoju zawodowego jest zdanie egzaminu na tytuł asystenta medycznego specjalisty chemii klinicznej (niem. Fachassistent/-in für klinische Chemie), asystenta medycznego specjalisty wirusologii (niem. Fachassistent/-in für Virologie), asystenta medycznego specjalisty biologii molekularnej (niem. Fachassistent/-in für Molekularbiologie), asystenta medycznego specjalisty mikrobiologii (niem. Fachassistent/-in für Mikrobiologie), asystenta medycznego specjalisty histologii (niem. Fachassistent/-in für Histologie) lub asystenta medycznego specjalisty hematologii (niem. Fachassistent/-in für Hämatologie).

Kursy przygotowujące do egzaminów kończących formy kształcenia ustawicznego są oferowane częściowo w oparciu o metody E-Learning/Blended Learning. Ich uczestnicy nie uczą się jednak wyłącznie sami przy komputerach. Podczas kursu pozostają z reguły w kontakcie z wykładowcą, który jest do ich dyspozycji w sprawach merytorycznych i technicznych.

Medyczni asystenci techniczni ze specjalnością technika laboratoryjna, którzy legitymują się stopniem wykształcenia upoważniającym do podjęcia nauki w szkołach wyższych, mogą podjąć studia i uzyskać przykładowo dyplom licencjata w dziedzinie medycyny molekularnej. Poza tym, po spełnieniu określonych warunków, możliwe jest podjęcie studiów bez wcześniejszego ukończenia odpowiedniego stopnia wykształcenia. Warunkiem skorzystania z tej możliwości jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, różnych w poszczególnych krajach związkowych.

Więcej informacji na temat warunków podjęcia nauki w szkołach wyższych w poszczególnych krajach związkowych Niemiec znajdziesz tutaj.

Wskazówka odnośnie możliwości otrzymania wsparcia finansowego:

Dla szczególnie uzdolnionych młodych fachowców istnieje możliwość otrzymania stypendium i wsparcia podczas korzystania z form kształcenia ustawicznego lub studiów wyższych.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

Kształcenie ustawiczne umożliwiające adaptację zawodową:

 • Biochemia, biotechnologia, biologia, genetyka
 • Medycyna laboratoryjna
 • Chemia
 • Ochrona przed promieniowaniem radioaktywnym w medycynie i technice medycznej
 • Asystentura medyczna, asystentura medyczna specjalistyczna
 • Technika medyczna, technika eksploatacyjna w szpitalnictwie
 • Planowanie i organizacja, ergonomia
 • Higiena w służbie zdrowia
 • Programy do elektronicznego przetwarzania danych w medycynie i farmacji

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

 

- Technicy:

 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności biotechnika
 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności kardiotechnika

- Specjaliści – ekonomiści, specjaliści ds. zarządzania, handlowcy różnych specjalności:

 • Specjalista ds. zarządzania w dziedzinie opieki socjalnej i zdrowotnej (egzamin w izbach przemysłowo-handlowych)
 • Specjalista – ekonomista ds. zarządzania w służbie zdrowia (szkoła zawodowa)

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Asystent medyczny specjalista chemii klinicznej
 • Asystent medyczny specjalista wirusologii
 • Asystent medyczny specjalista mikrobiologii
 • Asystent medyczny specjalista histologii
 • Asystent medyczny specjalista hematologii
 • Asystent medyczny specjalista immunohematologii / transfuzji
 • Asystent medyczny specjalista medycyny nuklearnej
 • Asystent medyczny specjalista diagnostyki radiologicznej
 • Asystent medyczny specjalista radioonkologii

Kierunki studiów wyższych:

 • Medycyna molekularna
 • Inżynieria techniki medycznej
 • Fizyka medyczna
 • Chemia ogólna
 • Medycyna (wydziały lekarskie)
Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Strona informacyjna Niemieckiego Zrzeszenia Asystentów Technicznych w Medycynie (Deutscher Verband der technischen Assistentinnen und Assistenten in der Medizin e.V.):

www.dvta.de

Portal fachowy z różnorodnymi informacjami na temat nauki zawodu medycznego asystenta technicznego oparty na inicjatywie Niemieckiego Zrzeszenia Asystentów Technicznych w Medycynie (Deutscher Verband der technischen Assistentinnen und Assistenten in der Medizin e.V.):

www.mtawerden.de

Strona internetowa Zrzeszenia Medycznych Zawodów Specjalistycznych (Verband medizinischer Fachberufe e.V.):

www.vmf-online.de

Strona internetowa Niemieckiego Instytutu Kształcenia Ustawicznego Asystentów Technicznych w Medycynie (Dt. Institut zur Weiterbildung Technischer Assistentinnen und Assistenten In der Medizin e.V.):

www.diw-mta.de

Magazyn Techniki Laboratoryjnej i Nauk Medycznych (Magazin für Labortechnik und Life Sciences):

http://www.labo.de

Strona internetowa Europejskiego Stowarzyszenia Zarządzania Służbą Zdrowia (European Health Management Association):

www.ehma.org

Artykuł na temat zawodu medycznego asystenta technicznego:

www.sueddeutsche.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Praca w organizacji Caritas, największej charytatywnej organizacji w Niemczech:

www.caritas-soziale-berufe.de

Pośrednictwo pracy dla specjalistów w służbie zdrowia:

http://www.medizinjob-agentur.de/


Prywatny portal poświęcony możliwościom kariery zawodowej:

www.monster.de

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji ds. Pracy:

www.joboerse.arbeitsagentur.de

Oferty miejsc pracy dla wykwalifikowanych fachowców i kadr kierowniczych:

www.jobscout24.de

Poza miejscami pracy dla zawodów medycznych giełda jobMEDICUS oferuje m.in. miejsca pracy w opiece społecznej, ratownictwie i farmacji:

http://www.jobmedicus.de/stellenangebote/jobstart.asp

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Nauka zawodu w Niemczech
W przypadku nauki zawodu w systemie dualnym (która odbywa się równolegle w przedsiębiorstwie i szkole zawodowej) dla obywateli państw członkowskich UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz EFTA nie obowiązują żadne ograniczenia. O podjęcie nauki mogą się oni starać bezpośrednio w wybranym przedsiębiorstwie.
Dla obywateli Bułgarii i Rumunii do dnia 31.12.2013 obowiązują inne uregulowania, gdyż umowa o podjęcie nauki zawodu stanowi formę umowy o pracę, a tym samym podlega obowiązującym w tym zakresie ograniczeniom. W przypadku, gdy niemiecki pracodawca zamierza zatrudnić ucznia będącego obywatelem któregoś z tych krajów, musi w pierwszej kolejności wystąpić do odpowiedniej terytorialnie Agencji d.s. Pracy o przeprowadzenie kontroli lokalnego rynku pracy.
Do wszystkich szkół państwowych i prywatnych (np. szkół zawodowych typu Fachschule i Berufsfachschule) obywatele wszystkich krajów członkowskich EU-27 i EFTA mogą uczęszczać bez ograniczeń.
Studia w Niemczech
Osoby z państw członkowskich EU-27 oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego we wszelkich sprawach związanych ze studiami na uczelniach niemieckich mają te same prawa, co obywatele Niemiec, a przede wszystkim nie muszą uiszczać wyższego czesnego.
Osoby zamierzające ukończyć w Niemczech studia w trybie dziennym, muszą wystąpić o dopuszczenie do nich na wybranym uniwersytecie lub szkole wyższej za pośrednictwem portali internetowych "Hochschulstart" lub "uni-assist". Dokładniejsze informacje i porady w języku niemieckim można znaleźć tutaj.
W celu podjęcia studiów konieczne jest przedłożenie następujących dokumentów:
- ważny dokument podróży (paszport) lub dokument potwierdzający przynależność państwową w połączeniu z urzędowym dokumentem tożsamości zawierającym zdjęcie;
- formularz wniosku (do pobrania na stronach internetowych wybranego uniwersytetu, szkoły wyższej lub bezpośrednio w dziekanacie uczelni);
- dokumenty potwierdzające uprawnienia do podjęcia studiów wyższych, jak np. High School Diploma, Gaokao, Matura, A-Levels, Bachillerato, świadectwo dojrzałości (oryginał lub potwierdzona kopia, w przypadku dokumentów wystawionych za granicą z uwierzytelnionym tłumaczeniem). O tym, czy ukończony poziom kształcenia jest uznawany za równoważny z niemieckim można przekonać się na portalach internetowych DAAD lub ANABIN;
- jeżeli jest to wymagane, dokumenty potwierdzające szczególne predyspozycje (np. dokumenty potwierdzające zdanie egzaminów wstępnych na innych uczelniach). Obowiązuje to zwłaszcza w przypadku studiów na kierunkach: architektura, stomatologia, medycyna, farmacja itp.;
- dokument potwierdzający wystarczająca znajomość języka niemieckiego (w przypadku studiów międzynarodowych, również odnośnie innych wymaganych języków obcych);
- dokument potwierdzający fakt objęcia ubezpieczeniem chorobowym (niemieckojęzyczne informacje na ten temat można znaleźć tutaj). Bez ubezpieczenia chorobowego nie można podjąć studiów;
- zdjęcia paszportowe do legitymacji studenckiej.
Ze względu na dużą niezależność niemieckich uniwersytetów i szkół wyższych przed kandydatami mogą być stawiane dodatkowe warunki przyjęcia lub ustanawiane egzaminy wstępne (wspomnieć tu można choćby o wymaganych na niektórych uczelniach dodatkowych listach motywacyjnych lub konieczności potwierdzenia szczególnych uzdolnień artystycznych).
Po wjeździe na terytorium Niemiec (wiza nie jest już wymagana) należy zgłosić się w miejscowym urzędzie meldunkowym i złożyć wniosek o zameldowanie.

Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.
Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE muszą z reguły posiadać ważną wizę uprawniającą do wjazdu na terytorium Niemiec, zezwolenie na pobyt w celu odbycia studiów oraz, w celu podjęcia pracy, zezwolenie na pracę. O tym, czy wymogi te odnoszą się również do Ciebie, możesz uzyskać informacje tutaj lub w niemieckich ambasadach i konsulatach na terenie Twojego kraju.

Osoby z państw trzecich lub osoby posiadające status bezpaństwowca powinny na stronie internetowej International Office, w dziekanacie wybranej szkoły wyższej lub uniwersytetu lub na obsługującym akademickie sprawy międzynarodowe portalu uni-assist zasięgnąć informacji, czy ich poziom wykształcenia upoważniający do podjęcia studiów wyższych jest uznawany za równoważny z niemieckim. Jeżeli okaże się, że tak nie jest, kandydat musi złożyć egzamin potwierdzający. Cudzoziemcy chcący studiować w szkole wyższej (nie chodzi tu o uczelnie posiadające status uniwersytetu, ale o dawne wyższe szkoły zawodowe) na terenie Badenii-Wirtembergii, powinni zwrócić się w sprawie ustalenia uprawnień do podjęcia studiów do tutaj.

Przed wjazdem na terytorium Niemiec należy zatroszczyć się o następujące sprawy:
- należy przedłożyć potwierdzenie posiadania środków finansowych, wystarczających na sfinansowanie studiów i życia w Niemczech (obecnie jest to kwota 643 euro na każdy miesiąc okresu nauki). Dodatkowe informacje na ten temat znajdziesz tutaj);
- należy zatroszczyć się również o ubezpieczenie chorobowe.

Poza tym dodatkowo obowiązują wszystkie wymogi, które stawiane są przed obywatelami państw członkowskich UE-17 lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.  
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

UE, EOG i Szwajcaria
Zasadniczo obywatele państw członkowskich UE, EOG oraz Szwajcarii mogą mieszkać i pracować na terenie Niemiec. Do wykonywania zawodu w Niemczech ewentualnie może być konieczne uzyskanie państwowej licencji. Zalecamy zasięgnięcie informacji na temat procedur uznawania kwalifikacji w Brandenburgii.

Osoby będące obywatelami Rumunii i Bułgarii do dnia 31.12.2013 podlegają jeszcze obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę. Podjęcie pracy jest możliwe tylko w wypadku, jeżeli odpowiednia terytorialnie Agencja d.s. Pracy udzieli na to zezwolenia.


Więcej informacji na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronach internetowych Federalnej Agencji d.s. Pracy oraz Komisji Europejskiej
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE w celu podjęcia pracy na terytorium Niemiec muszą posiadać tytuł prawny zezwalający na pobyt, który zapewnia również prawo podjęcia pracy. Należy bowiem pamiętać, że istnieją różne rodzaje tytułów prawnych zezwalających na pobyt w Niemczech. Z wyjątkiem Australii, Izraela, Japonii, Kanady, Korei Południowej, Nowej Zelandii oraz USA, obywatele wszystkich innych państw trzecich muszą przed wjazdem na terytorium Niemiec wystąpić do odpowiedniego dla miejsca zamieszkania niemieckiego przedstawicielstwa dyplomatycznego z wnioskiem o przyznanie odpowiedniego tytułu prawnego zezwalającego na pobyt.

Uproszczone uregulowania dotyczące pobytu na terytorium Niemiec obowiązują od maja 2012 dla obywateli państw spoza UE, którzy posiadają wyższe wykształcenie (lub porównywalne kwalifikacje) dzięki tzw. „europejskiej niebieskiej karcie”. Taki tytuł prawny zezwalający na pobyt otrzymują osoby pozostające w stosunku pracy, z kwotą wynagrodzenia co najmniej 44.800 euro brutto. Po trzech latach pozostawania w stosunku pracy wydawane jest zezwolenie na osiedlenie się.


Więcej informacji na temat pobytu na terytorium Niemiec można znaleźć na stronie internetowej niemieckiego Urzędu Spraw Zagranicznych w dziale Einreisebestimmungen für Deutschland, Visa.
Informacje na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronie internetowej Federalnej Agencji d.s. Pracy .
Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)
ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Frank Ploß
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: BZ.ffo@verdi.de
do strony głównej
ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

Dachverband für Technologen/-innen und Analytiker/-innen in der Medizin Deutschland e.V.
DVTA
Spaldingstraße 110 B
20097 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49402351170
Telefon: +4940233373
E-mail: info@dvta.de
do strony głównej
Dachverband für Technologen/-innen und Analytiker/-innen in der Medizin Deutschland e.V.

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Keithstraße 1/3
10787 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 111
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)
Deutsche Krankenhausgesellschaft e.V.
Zusammenschluss von Spitzen- und Landesverbänden der Krankenhausträger.
Wegelystraße 3
10623 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 39801-0
Telefon: +49 (0)30 39801-3000
E-mail: dkgmail@dkgev.de
do strony głównej
Deutsche Krankenhausgesellschaft e.V.

Pośrednicy i urzędy pracy
EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Regina Gebhardt-Hille
Bergerstr. 30
16225 Eberswalde
Deutschland
Telefon: +49 3334 374615
E-mail: regina.gebhardt-hille@arbeitsagentur.de
do strony głównej
EURES-Beratung

Pracodawcy o dużym znaczeniu w regionie
Klinikum Frankfurt (Oder) GmbH
Müllroser Chaussee 7
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 548- 0
Telefon: +49 335 548-2003
E-mail: gf@klinikumffo.de
do strony głównej

Institut für Medizinische Diagnostik Oderland
Am Kleistpark 1
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5581-100
Telefon: +490335 5581-160
E-mail: kontakt@imd-oderland.de
do strony głównej

Carl-Thiem-Klinikum
Thiemstr. 111
03048 Cottbus
Deutschland
Telefon: +49355-460
E-mail: ctk@ctk.de
do strony głównej
Carl-Thiem-Klinikum

Pozostałe ważne adresy kontaktowe
Bundesagentur für Arbeit
Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV)
Villemombler Straße 76
D-53107 Bonn
Deutschland
Telefon: +49 (0)228 713 13 13
Telefon: +49 (0)228 713 270 1111
E-mail: zav-auslandsvermittlung@arbeitsagentur.de
do strony głównej
Bundesagentur für Arbeit

IHK -Projektgesellschaft mbH
Internationale Zusammenarbeit
Puschkinstraße 12 b
D-15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 5621-2310
Telefon: +49 (0)335 5621-2001
E-mail: projekt@ihk-projekt.de
do strony głównej
IHK -Projektgesellschaft mbH

Kontakty w sprawach związanych z uznawalnością wykształcenia
IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung
Julia Lexow-Kapp
Heinrich-Mann-Allee 103
14473 Potsdam
Deutschland
Telefon: +49331866-5274
E-mail: julia.lexow-kapp[at]masf.brandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, russisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung in Ostbrandenburg
Logenstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 55345922
Telefon: +49335 55345903
E-mail: integra@kowa-ffo.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, polnisch, englisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle
bbw Bildungszentrum Ostbrandenburg GmbH
Potsdamer Straße 1-2
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 5569 322
Telefon: +49 335 5569 403
E-mail: joanna.rynkiewicz@bbw-ostbrandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, polnisch
IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle

Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Wojewodschaft Lubuskie - Brandenburg 2007-2013
IHK Projektgesellschaft mbH
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.