Oferta

Medyczny asystent techniczny, specjalność technika radiologiczna

Niemcy
Porównaj zawody:
 • Informacja
Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie szkolnym

Nauka tego zawodu jest regulowana Ustawą o asystentach technicznych w medycynie (niem. Gesetz über technische Assistenten in der Medizin, w skrócie MTA-Gesetz lub MTAG).

Ukończenie szkoły z wynikiem pozytywnym daje prawo do posługiwania się tytułem zawodowym Medyczny asystent techniczny z egzaminem państwowym, specjalność technika radiologiczna (niem. staatlich geprüfter Medizinisch-technische/-r Radiologieassistent/-in, w skrócie MTRA).

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Asystenci techniczni ze specjalnością technika radiologiczna wykonują na zlecenie lekarza zdjęcia rentgenowskie, przeprowadzają badania tomograficzne i przeprowadzają badania z zakresu medycyny nuklearnej przy pomocy substancji radioaktywnych, w celu rozpoznania zmian chorobowych lub uszkodzeń ciała.

Pracują głównie w szpitalach i praktykach lekarskich lekarzy radiologów. Ponadto są zatrudniani w placówkach badawczych i u producentów obrazowego sprzętu diagnostycznego.

Medyczni asystencji techniczni ze specjalnością technika radiologiczna mają głównie następujące zadania:

 

 • Opieka nad pacjentami podczas całego przebiegu badań i terapii:
  • przeprowadzanie wywiadów i przygotowywanie pacjentów do badania,
  • układanie pacjentów do badania i ich obserwacja, podawanie środków kontrastowych.
 • Realizacja diagnostyki radiologicznej i innych metod obrazowania:
  • samodzielne wykonywanie zdjęć rentgenowskich na żądanie lekarza,
  • dokładne ustawianie urządzeń, przestrzeganie zasad ochrony przed promieniowaniem,
  • zapewnianie jakości zdjęć rentgenowskich w celu umożliwienia prawidłowej diagnozy,
  • dokumentowanie badań.
 • Realizacja radioterapii:
  • współpraca przy ustalaniu położenia i wielkości guzów z wykorzystaniem rentgenowskich metod diagnostycznych,
  • prawidłowe układanie pacjentów,
  • ustawianie urządzenia do naświetlań,
  • przeprowadzanie naświetlań pacjentów wg zaleconego przez lekarza planu naświetlań,
  • obserwowanie pacjentów, rozpoznawanie nietypowych reakcji, przekazywanie informacji lekarzowi.
 • Realizacja badań z zakresu medycyny nuklearnej:
  • obliczanie i zapewnianie niezbędnych do badania dawek promieniowania,
  • wprowadzanie koniecznych ustawień na urządzeniu rejestrującym,
  • dokumentowanie wyników badań,
  • przeprowadzanie uzupełniających specjalistycznych badań laboratoryjnych przy pomocy metod z zakresu chemii klinicznej; wykorzystywanie indykatorów radioaktywnych.
 • Realizacja badań elektrodiagnostycznych:
  • rejestrowanie sygnałów bioelektrycznych przy pomocy fizycznych metod pomiarowych (np. elektrokardiografia, elektroencefalografia).

Ponadto wykonują również następujące zadania:

 • Obsługa, nadzorowanie i konserwacja skomplikowanej aparatury technicznej.
 • Czynności administracyjne:
  • planowanie przebiegu badań na poszczególnych stanowiskach pracy,
  • prowadzenie akt pacjentów,
  • wystawianie kart obiegowych ustalających kolejność szeregu następujących po sobie badań,
  • administrowanie zdjęciami rentgenowskimi, zapisami obrazu promieniowania, danymi standardowymi i danymi zmiennymi,
  • zapisywanie i ocena wyników badań przy pomocy metod elektronicznego przetwarzania danych,
  • prowadzenie kartoteki rodzajów i ilości wykonanych badań i zabiegów,
  • odczytywanie i zapisywanie wartości dawek promieniowania u pacjentów,
  • załatwianie korespondencji.
Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód medyczny asystent techniczny w specjalności technika radiologiczna (nazwa niemiecka: Medizinisch-technische/-r Radiologieassistent/-in, w skrócie MTRA) jest porównywalny z polskim zawodem:

- Technik elektroradiolog, nauka zawodu na poziomie szkoły policealnej (2 lata) z egzaminem potwierdzającym kwalifikacje lub studia I stopnia (licencjat z zakresu elektroradiologii, 3 lata)

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

Medizinische Schule der Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH
Frau Mitzscherlich
Thiemstraße 111
03048 Cottbus
Deutschland
Telefon: +49355 46-2614
Telefon: +49355 46-2644
E-mail: Med.Schule@ctk.de
do strony głównej
Medizinische Schule der Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH

Medizinische Berufsfachschule am Universitätsklinikum Leipzig (AöR)
Richterstraße 9-11
04105 Leipzig
Deutschland
Telefon: +49 (0) 341/97 25 105
Telefon: +49 (0) 341/97 25 100
E-mail: mbfs@medizin.uni-leipzig.de
do strony głównej

Akademie der Gesundheit
Campus Bad Saarow
Pieskower Straße 33
15526 Bad Saarow
Deutschland
Telefon: 033631-433995
Telefon: 033631-648600
E-mail: badsaarow@gesundheit-akademie.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Warunkiem przyjęcia jest posiadanie średniego poziomu wykształcenia (wg klasyfikacji niemieckiej) lub ukończenie innego, dziesięcioletniego poziomu wykształcenia, rozszerzającego program Hauptschule. Przyjmowane mogą być również osoby z wykształceniem na poziomie Hauptschule pod warunkiem przedłożenia dokumentów potwierdzających ukończenie przynajmniej dwuletniej nauki zawodu.

Przed rozpoczęciem nauki wymagane jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Skrócenie okresu nauki

Po złożeniu wniosku do odpowiedniego organu w okres nauki może zostać wliczona rozpoczęta lub ukończona wcześniej nauka zawodu medyczny asystent techniczny w specjalności diagnostyka czynnościowa (niem. Medizinisch-technische/-r Assistent/-in für Funktionsdiagnostik), medyczny asystent techniczny w specjalności technika laboratoryjna (niem. Medizinisch-technische/-r Laboratoriumsassistent/-in) lub weterynaryjny asystent techniczny (niem. Veterinärmedizinisch-technische/-r Assistent/-in) lub nauka innego zawodu w zakresie uznanym za równoważny, o ile realizacja kształcenia i osiągnięcie jego celów nie zostaną w ten sposób zagrożone.

Okres, o który nauka zawodu może zostać skrócona, jest różny i zależy od ukończonego wcześniej wykształcenia.

Zakres programu nauczania

Podczas zajęć teoretycznych i praktycznych w szkole zawodowej zdobywane są umiejętności z następujących dziedzin:

 • w jaki sposób działa radioterapia (np. podstawy biologiczne, fizyczne, sprzętowe, metody naświetlań, techniki ustawień i urządzenia do odpowiedniego układania pacjentów),
 • czego należy przestrzegać w dziedzinie medycyny nuklearnej (m.in. podstawy fizyczne, podstawy technik pomiarowych, podstawy sprzętowe, pozyskiwanie radioaktywnych nuklidów, techniki znacznikowe, kontrola jakości radiofarmaceutyków),
 • jakimi właściwościami fizycznymi charakteryzuje się rentgenowska technika zdjęciowa, w jaki sposób one oddziaływują oraz czego należy przestrzegać podczas wykonywania zdjęć rentgenowskich (np. w jaki sposób pacjenci powinni zostać ułożeni i jak się nimi opiekować),
 • jakie istnieją specjalne urządzenia do zapisu obrazu i specjalne techniki diagnostyczne oraz czego należy przestrzegać pod kątem radiofizyki, wymagań dozymetrii i ochrony przed promieniowaniem (np. promieniowanie jonizujące, pojęcia dawek, interakcje promieniowania rentgenowskiego i promieniowania gamma),
 • w jaki sposób działa tomografia komputerowa, sonografia, tomografia rezonansem magnetycznym, elektrodiagnostyka, elektrokardiografia i pomiar ciśnienia krwi,
 • czego należy przestrzegać podczas obróbki obrazu w radiologii (np. wpływ procesu naświetlania i wywoływania, obróbka filmów, dokumentacja fotograficzno-medyczna),
 • w jaki sposób stawia się diagnozy radiologiczne i przy wykorzystaniu innych metod obrazowania,
 • jakie środki kontrastujące są stosowane w diagnostyce obrazowej,
 • o czym mówią rozporządzenia nt. sprzętu medycznego, ochrony przed promieniowaniem rentgenowskim i promieniowaniem radioaktywnym
 • jakie podstawy fizyki mają znaczenie w pracy asystentów medycznych (np. wielkości i jednostki, zjawiska elektromagnetyczne),
 • w jaki sposób należy posługiwać się równaniami, tabelami i wykresami graficznymi, jakimi metodami można oceniać wyniki badań pod kątem statystycznym,
 • czego należy przestrzegać podczas sterylizacji i dezynfekcji,
 • w jaki sposób za pomocą metod elektronicznego przetwarzania danych opracowuje się i dokumentuje się dane pacjentów i wyniki badań,
 • w jaki sposób przebiegają reakcje chemiczne,
 • jakie stosuje się medyczne pojęcia specjalistyczne oraz określenia pozycji i ułożenia pacjenta,
 • jakie są interakcje człowieka i środowiska, w jaki sposób dziedziczone są cechy genetyczne oraz do jakich sytuacji szczególnych lub zakłóceń może dojść w procesie dziedziczenia, jakie możliwości stwarza technologia genetyczna i jakie ryzyka ze sobą niesie,
 • jak zbudowane jest i jak funkcjonuje ciało człowieka (anatomia i fizjologia),
 • jakie rozróżnia się choroby, w jaki sposób one powstają,
 • w jaki sposób funkcjonuje układ odpornościowy organizmu (immunologia).

Podczas praktycznej nauki w szpitalu:

 

 • wiedza zdobyta podczas zajęć szkolnych jest pogłębiana i stosowana w praktyce na różnych oddziałach szpitala,

Zdobywanie dodatkowych kwalifikacji:

W zależności od oferty danej szkoły zawodowej uczniom przekazywana jest dodatkowa wiedza, która umożliwia zdobycie tzw. małej matury zawodowej (niem. Fachhochschulreife).

Wymiar godzin (teoria)

Zajęcia teoretyczne i praktyczne w szkole zawodowej

 1. Nauka o zawodzie, prawie i państwie(40 h)
 2. Matematyka (40 h)
 3. Biologia i ekologia (40 h)
 4. Higiena(40 h)
 5. Fizyka (140 h)
 6. Statystyka (20 h)
 7. Elektroniczne przetwarzanie danych i dokumentacja (80 h)
 8. Chemia / biochemia (100 h)
 9. Anatomia (80 h)
 10. Fizjologia (50 h)
 11. Patologia (60 h)
 12. Pierwsza pomoc (20 h)
 13. Psychologia (40 h)
 14. Jęz. angielski fachowy (40 h)
 15. Immunologia (30 h)
 16. Obróbka obrazu w radiologii (120 h)
 17. Diagnostyka radiologiczna i inne metody obrazowania (600 h)
 18. Radioterapia (340 h)
 19. Medyzyna nuklearna (340 h)
 20. Radiofizyka, dozymetria i ochrona przed promieniowaniem (240 h)
 21. Elektrodiagnostyka (20 h)
 22. Do dowolnego podziału na inne przedmioty (320 h)

Suma: 2.800 godzin

Wymiar godzin (praktyka)

Kształcenie praktyczne w szpitalu

 1. Diagnostyka radiologiczna i inne metody obrazowania (600 h)
 2. Radioterapia (300 h)
 3. Medycyna nuklearna (300 h)
 4. Praktyka w szpitalu (230 h)
 5. Do dowolnego podziału na inne dziedziny (170 h)

Suma: 1.600 godzin

Koszt kształcenia

Z kształceniem mogą być związane koszty, w szczególności opłaty za zajęcia lub czesne (przede wszystkim w prywatnych placówkach edukacyjnych) oraz opłaty za przyjęcie do szkoły i opłaty egzaminacyjne. Z zajęciami teoretycznymi związane są koszty zakupu pomocy naukowych (np. literatury fachowej). W czasie zajęć praktycznych potrzebna będzie odzież robocza. Poza tym należy się liczyć z kosztami dojazdów lub kosztami zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Podczas nauki zawodu w systemie szkolnym uczniowie nie otrzymują wynagrodzenia za okres nauki zawodu.

 

Uczniowie kształcący się w szkołach zawodowych mogą starać się o stypendium zgodnie z Federalną Ustawą o Wspieraniu Kształcenia (niem. Bundesausbildungsförderungsgesetz, w skrócie BAföG).

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki osób zatrudnionych w placówkach finansowanych ze środków federalnych i komunalnych są uzależnione od zaszeregowania do poszczególnych grup i kategorii zarobkowych, określonych w Układzie taryfowym dla pracowników służb publicznych (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, w skrócie TVöD), który wszedł w życie 1 października 2005. Niektóre inne placówki i pracodawcy również opierają się na ustaleniach obowiązujących dla służ publicznych. Dotyczy to także placówek prywatnych, w których układy taryfowe mają znaczący wpływ na wysokość zarobków. Zarobki ustalane są jednak także niezależnie od układów taryfowych.

Przyporządkowanie do uregulowanych układami taryfowymi grup zarobkowych jest uzależnione na przykład od tego, jakim poziom wykształcenia legitymuje się dany pracownik, czy ukończył którąś z form kształcenia ustawicznego, jak duży jest zakres odpowiedzialności oraz jaki jest poziom doświadczenia zawodowego. Na wysokość zarobków wpływają także czynniki o charakterze regionalnym i branżowym.

Podane poniżej przykładowe wynagrodzenia zasadnicze mają charakter orientacyjny i mają za zadanie zobrazowanie rozpiętości zarobków. Nie mogą one stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

W przypadku zaszeregowania do grupy zarobkowej 6, na poziomach od 3 do 6, osoby zatrudnione w pomocniczych zawodach medycznych w placówkach finansowanych ze środków komunalnych otrzymują miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości od 2.263 do 2.504 euro. Zaszeregowanie na kolejnym poziomie taryfowym uzależnione jest od czasu nieprzerwanej pracy w danej grupie zarobkowej oraz od wyników w pracy.

Źródło: Układ taryfowy dla pracowników służb publicznych (niem. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, w skrócie TVöD).

Układy taryfowe

Dla medycznych asystentów technicznych ze specjalnością technika radiologiczna zastosowanie znajduje przeważnie Układ taryfowy dla pracowników służb publicznych (niem. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, w skrócie TVöD).

Możliwości dalszego kształcenia

Ukończenie nauki z wynikiem pozytywnym i rozpoczęcie pracy zawodowej jest dopiero początkiem! Warunkiem odniesienia sukcesu zawodowego jest bycie na bieżąco i ciągłe uzupełnianie, pogłębianie i dopasowywanie do aktualnych trendów własnej wiedzy fachowej dzięki kształceniu ustawicznemu. Innymi możliwościami są wyspecjalizowanie się w jakiejś węższej dziedzinie, kontynuowanie kształcenia zapewniające awans zawodowy lub podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej.

Osoby chcące zdobyć doświadczenie i pracować za granicą mogą pójść drogą pogłębiania znajomości języków obcych i zdobywania kwalifikacji międzynarodowych.

 

Zdobywanie kwalifikacji i specjalizacja

Nowe technologie w dziedzinie urządzeń i aparatury medycznej lub zmiany metod stosowanych w badaniach stawiają przed medycznymi asystentami technicznymi ze specjalnością technika radiologiczna coraz to nowe wyzwania.

Spektrum tematyczne form kształcenia ustawicznego dającego możliwość adaptacji zawodowej jest szerokie i sięga od planowania i organizacji pracy poprzez ochronę przed promieniowaniem radioaktywnym, aż po technikę medyczną. Medyczni asystenci techniczni ze specjalnością technika radiologiczna, którzy chcieliby się wyspecjalizować w którejś z dziedzin zawodowych, również znajdą dla siebie odpowiednie oferty, np. w takich dziedzinach jak np. medycyna nuklearna.

Awans zawodowy i studia wyższe

 

Osoby, które postawiły sobie za cel rozwój zawodowy, mogą również skorzystać z palety możliwości kontynuowania kształcenia w jednej z form kształcenia ustawicznego umożliwiających awans zawodowy. Logiczną drogą rozwoju zawodowego jest zdanie egzaminu na tytuł asystenta medycznego specjalisty diagnostyki radiologicznej lub radioonkologii lub medycyny nuklearnej.

Kursy przygotowujące do egzaminów kończących formy kształcenia ustawicznego są oferowane częściowo w oparciu o metody E-Learning/Blended Learning. Ich uczestnicy nie uczą się jednak wyłącznie sami przy komputerach. Podczas kursu pozostają z reguły w kontakcie z wykładowcą, który jest do ich dyspozycji w sprawach merytorycznych i technicznych.

Medyczni asystenci techniczni ze specjalnością technika radiologiczna, którzy legitymują się stopniem wykształcenia upoważniającym do podjęcia nauki w szkołach wyższych, mogą podjąć studia i uzyskać przykładowo dyplom licencjata w dziedzinie techniki medycznej lub fizyki medycznej. Poza tym, po spełnieniu określonych warunków, możliwe jest podjęcie studiów bez wcześniejszego ukończenia odpowiedniego stopnia wykształcenia. Warunkiem skorzystania z tej możliwości jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, różnych w poszczególnych krajach związkowych.

Więcej informacji na temat warunków podjęcia nauki w szkołach wyższych w poszczególnych krajach związkowych Niemiec znajdziesz tutaj.

Wskazówka odnośnie możliwości otrzymania wsparcia finansowego:

Dla szczególnie uzdolnionych młodych fachowców istnieje możliwość otrzymania stypendium i wsparcia podczas korzystania z form kształcenia ustawicznego lub studiów wyższych.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

 

- Technicy:

 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności kardiotechnika
 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności biotechnika

- Specjaliści – ekonomiści, specjaliści ds. zarządzania, handlowcy różnych specjalności:

 • Specjalista ds. zarządzania w dziedzinie opieki socjalnej i zdrowotnej (egzamin w izbach przemysłowo-handlowych)
 • Specjalista – ekonomista ds. zarządzania w służbie zdrowia (szkoła zawodowa)

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Asystent medyczny specjalista diagnostyki radiologicznej
 • Asystent medyczny specjalista radioonkologii
 • Asystent medyczny specjalista medycyny nuklearnej
 • Asystent medyczny specjalista chemii klinicznej
 • Asystent medyczny specjalista mikrobiologii
 • Asystent medyczny specjalista hematologii
 • Asystent medyczny specjalista immunohematologii / transfuzji
 • Asystent medyczny specjalista wirusologii
 • Asystent medyczny specjalista histologii
 • Asystent medyczny specjalista biologii molekularnej

Kierunki studiów wyższych:

 • Inżynieria techniki medycznej
 • Fizyka medyczna
 • Medycyna (wydziały lekarskie)
Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Strona informacyjna Niemieckiego Zrzeszenia Asystentów Technicznych w Medycynie (Deutscher Verband der technischen Assistentinnen und Assistenten in der Medizin e.V.):

www.dvta.de

Portal fachowy z różnorodnymi informacjami na temat nauki zawodu medycznego asystenta technicznego oparty na inicjatywie Niemieckiego Zrzeszenia Asystentów Technicznych w Medycynie (Deutscher Verband der technischen Assistentinnen und Assistenten in der Medizin e.V.):

www.mtawerden.de

Strona internetowa Zrzeszenia Medycznych Zawodów Specjalistycznych (Verband medizinischer Fachberufe e.V.):

www.vmf-online.de

Strona internetowa Niemieckiego Instytutu Kształcenia Ustawicznego Asystentów Technicznych w Medycynie (Dt. Institut zur Weiterbildung Technischer Assistentinnen und Assistenten In der Medizin e.V.):

www.diw-mta.de

Magazyn Techniki Laboratoryjnej i Nauk Medycznych (Magazin für Labortechnik und Life Sciences):

http://www.labo.de

Strona internetowa Europejskiego Stowarzyszenia Zarządzania Służbą Zdrowia (European Health Management Association):

www.ehma.org

Artykuł na temat zawodu medycznego asystenta technicznego:

www.sueddeutsche.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Praca w organizacji Caritas, największej charytatywnej organizacji w Niemczech:

www.caritas-soziale-berufe.de

Pośrednictwo pracy dla specjalistów w służbie zdrowia:

http://www.medizinjob-agentur.de/


Prywatny portal poświęcony możliwościom kariery zawodowej:

www.monster.de

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji ds. Pracy:

www.joboerse.arbeitsagentur.de

Oferty miejsc pracy dla wykwalifikowanych fachowców i kadr kierowniczych:

www.jobscout24.de

Poza miejscami pracy dla zawodów medycznych giełda jobMEDICUS oferuje m.in. miejsca pracy w opiece społecznej, ratownictwie i farmacji:

http://www.jobmedicus.de/stellenangebote/jobstart.asp

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Nauka zawodu w Niemczech
W przypadku nauki zawodu w systemie dualnym (która odbywa się równolegle w przedsiębiorstwie i szkole zawodowej) dla obywateli państw członkowskich UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz EFTA nie obowiązują żadne ograniczenia. O podjęcie nauki mogą się oni starać bezpośrednio w wybranym przedsiębiorstwie.
Dla obywateli Bułgarii i Rumunii do dnia 31.12.2013 obowiązują inne uregulowania, gdyż umowa o podjęcie nauki zawodu stanowi formę umowy o pracę, a tym samym podlega obowiązującym w tym zakresie ograniczeniom. W przypadku, gdy niemiecki pracodawca zamierza zatrudnić ucznia będącego obywatelem któregoś z tych krajów, musi w pierwszej kolejności wystąpić do odpowiedniej terytorialnie Agencji d.s. Pracy o przeprowadzenie kontroli lokalnego rynku pracy.
Do wszystkich szkół państwowych i prywatnych (np. szkół zawodowych typu Fachschule i Berufsfachschule) obywatele wszystkich krajów członkowskich EU-27 i EFTA mogą uczęszczać bez ograniczeń.
Studia w Niemczech
Osoby z państw członkowskich EU-27 oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego we wszelkich sprawach związanych ze studiami na uczelniach niemieckich mają te same prawa, co obywatele Niemiec, a przede wszystkim nie muszą uiszczać wyższego czesnego.
Osoby zamierzające ukończyć w Niemczech studia w trybie dziennym, muszą wystąpić o dopuszczenie do nich na wybranym uniwersytecie lub szkole wyższej za pośrednictwem portali internetowych "Hochschulstart" lub "uni-assist". Dokładniejsze informacje i porady w języku niemieckim można znaleźć tutaj.
W celu podjęcia studiów konieczne jest przedłożenie następujących dokumentów:
- ważny dokument podróży (paszport) lub dokument potwierdzający przynależność państwową w połączeniu z urzędowym dokumentem tożsamości zawierającym zdjęcie;
- formularz wniosku (do pobrania na stronach internetowych wybranego uniwersytetu, szkoły wyższej lub bezpośrednio w dziekanacie uczelni);
- dokumenty potwierdzające uprawnienia do podjęcia studiów wyższych, jak np. High School Diploma, Gaokao, Matura, A-Levels, Bachillerato, świadectwo dojrzałości (oryginał lub potwierdzona kopia, w przypadku dokumentów wystawionych za granicą z uwierzytelnionym tłumaczeniem). O tym, czy ukończony poziom kształcenia jest uznawany za równoważny z niemieckim można przekonać się na portalach internetowych DAAD lub ANABIN;
- jeżeli jest to wymagane, dokumenty potwierdzające szczególne predyspozycje (np. dokumenty potwierdzające zdanie egzaminów wstępnych na innych uczelniach). Obowiązuje to zwłaszcza w przypadku studiów na kierunkach: architektura, stomatologia, medycyna, farmacja itp.;
- dokument potwierdzający wystarczająca znajomość języka niemieckiego (w przypadku studiów międzynarodowych, również odnośnie innych wymaganych języków obcych);
- dokument potwierdzający fakt objęcia ubezpieczeniem chorobowym (niemieckojęzyczne informacje na ten temat można znaleźć tutaj). Bez ubezpieczenia chorobowego nie można podjąć studiów;
- zdjęcia paszportowe do legitymacji studenckiej.
Ze względu na dużą niezależność niemieckich uniwersytetów i szkół wyższych przed kandydatami mogą być stawiane dodatkowe warunki przyjęcia lub ustanawiane egzaminy wstępne (wspomnieć tu można choćby o wymaganych na niektórych uczelniach dodatkowych listach motywacyjnych lub konieczności potwierdzenia szczególnych uzdolnień artystycznych).
Po wjeździe na terytorium Niemiec (wiza nie jest już wymagana) należy zgłosić się w miejscowym urzędzie meldunkowym i złożyć wniosek o zameldowanie.

Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.
Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE muszą z reguły posiadać ważną wizę uprawniającą do wjazdu na terytorium Niemiec, zezwolenie na pobyt w celu odbycia studiów oraz, w celu podjęcia pracy, zezwolenie na pracę. O tym, czy wymogi te odnoszą się również do Ciebie, możesz uzyskać informacje tutaj lub w niemieckich ambasadach i konsulatach na terenie Twojego kraju.

Osoby z państw trzecich lub osoby posiadające status bezpaństwowca powinny na stronie internetowej International Office, w dziekanacie wybranej szkoły wyższej lub uniwersytetu lub na obsługującym akademickie sprawy międzynarodowe portalu uni-assist zasięgnąć informacji, czy ich poziom wykształcenia upoważniający do podjęcia studiów wyższych jest uznawany za równoważny z niemieckim. Jeżeli okaże się, że tak nie jest, kandydat musi złożyć egzamin potwierdzający. Cudzoziemcy chcący studiować w szkole wyższej (nie chodzi tu o uczelnie posiadające status uniwersytetu, ale o dawne wyższe szkoły zawodowe) na terenie Badenii-Wirtembergii, powinni zwrócić się w sprawie ustalenia uprawnień do podjęcia studiów do tutaj.

Przed wjazdem na terytorium Niemiec należy zatroszczyć się o następujące sprawy:
- należy przedłożyć potwierdzenie posiadania środków finansowych, wystarczających na sfinansowanie studiów i życia w Niemczech (obecnie jest to kwota 643 euro na każdy miesiąc okresu nauki). Dodatkowe informacje na ten temat znajdziesz tutaj);
- należy zatroszczyć się również o ubezpieczenie chorobowe.

Poza tym dodatkowo obowiązują wszystkie wymogi, które stawiane są przed obywatelami państw członkowskich UE-17 lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.  
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

UE, EOG i Szwajcaria
Zasadniczo obywatele państw członkowskich UE, EOG oraz Szwajcarii mogą mieszkać i pracować na terenie Niemiec. Do wykonywania zawodu w Niemczech ewentualnie może być konieczne uzyskanie państwowej licencji. Zalecamy zasięgnięcie informacji na temat procedur uznawania kwalifikacji w Brandenburgii.

Osoby będące obywatelami Rumunii i Bułgarii do dnia 31.12.2013 podlegają jeszcze obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę. Podjęcie pracy jest możliwe tylko w wypadku, jeżeli odpowiednia terytorialnie Agencja d.s. Pracy udzieli na to zezwolenia.


Więcej informacji na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronach internetowych Federalnej Agencji d.s. Pracy oraz Komisji Europejskiej
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE w celu podjęcia pracy na terytorium Niemiec muszą posiadać tytuł prawny zezwalający na pobyt, który zapewnia również prawo podjęcia pracy. Należy bowiem pamiętać, że istnieją różne rodzaje tytułów prawnych zezwalających na pobyt w Niemczech. Z wyjątkiem Australii, Izraela, Japonii, Kanady, Korei Południowej, Nowej Zelandii oraz USA, obywatele wszystkich innych państw trzecich muszą przed wjazdem na terytorium Niemiec wystąpić do odpowiedniego dla miejsca zamieszkania niemieckiego przedstawicielstwa dyplomatycznego z wnioskiem o przyznanie odpowiedniego tytułu prawnego zezwalającego na pobyt.

Uproszczone uregulowania dotyczące pobytu na terytorium Niemiec obowiązują od maja 2012 dla obywateli państw spoza UE, którzy posiadają wyższe wykształcenie (lub porównywalne kwalifikacje) dzięki tzw. „europejskiej niebieskiej karcie”. Taki tytuł prawny zezwalający na pobyt otrzymują osoby pozostające w stosunku pracy, z kwotą wynagrodzenia co najmniej 44.800 euro brutto. Po trzech latach pozostawania w stosunku pracy wydawane jest zezwolenie na osiedlenie się.


Więcej informacji na temat pobytu na terytorium Niemiec można znaleźć na stronie internetowej niemieckiego Urzędu Spraw Zagranicznych w dziale Einreisebestimmungen für Deutschland, Visa.
Informacje na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronie internetowej Federalnej Agencji d.s. Pracy .
Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)
ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Frank Ploß
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: BZ.ffo@verdi.de
do strony głównej
ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

Dachverband für Technologen/-innen und Analytiker/-innen in der Medizin Deutschland e.V.
DVTA
Spaldingstraße 110 B
20097 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49402351170
Telefon: +4940233373
E-mail: info@dvta.de
do strony głównej
Dachverband für Technologen/-innen und Analytiker/-innen in der Medizin Deutschland e.V.

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Keithstraße 1/3
10787 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 111
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)
Deutsche Krankenhausgesellschaft e.V.
Zusammenschluss von Spitzen- und Landesverbänden der Krankenhausträger.
Wegelystraße 3
10623 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 39801-0
Telefon: +49 (0)30 39801-3000
E-mail: dkgmail@dkgev.de
do strony głównej
Deutsche Krankenhausgesellschaft e.V.

Pośrednicy i urzędy pracy
EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Regina Gebhardt-Hille
Bergerstr. 30
16225 Eberswalde
Deutschland
Telefon: +49 3334 374615
E-mail: regina.gebhardt-hille@arbeitsagentur.de
do strony głównej
EURES-Beratung

Pracodawcy o dużym znaczeniu w regionie
Klinikum Frankfurt (Oder) GmbH
Müllroser Chaussee 7
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 548- 0
Telefon: +49 335 548-2003
E-mail: gf@klinikumffo.de
do strony głównej

ASB Gesundheitszentrum Frankfurt (Oder)
Franz-Mehring-Straße 23C
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 - 869 466 710
do strony głównej

Carl-Thiem-Klinikum
Thiemstr. 111
03048 Cottbus
Deutschland
Telefon: +49355-460
E-mail: ctk@ctk.de
do strony głównej
Carl-Thiem-Klinikum

Radiologie Jade-Weser GbR
Bleichenpfad 9
26316 Varel
Deutschland
do strony głównej

Pozostałe ważne adresy kontaktowe
Bundesagentur für Arbeit
Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV)
Villemombler Straße 76
D-53107 Bonn
Deutschland
Telefon: +49 (0)228 713 13 13
Telefon: +49 (0)228 713 270 1111
E-mail: zav-auslandsvermittlung@arbeitsagentur.de
do strony głównej
Bundesagentur für Arbeit

IHK -Projektgesellschaft mbH
Internationale Zusammenarbeit
Puschkinstraße 12 b
D-15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 5621-2310
Telefon: +49 (0)335 5621-2001
E-mail: projekt@ihk-projekt.de
do strony głównej
IHK -Projektgesellschaft mbH

Kontakty w sprawach związanych z uznawalnością wykształcenia
IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung
Julia Lexow-Kapp
Heinrich-Mann-Allee 103
14473 Potsdam
Deutschland
Telefon: +49331866-5274
E-mail: julia.lexow-kapp[at]masf.brandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, russisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung in Ostbrandenburg
Logenstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 55345922
Telefon: +49335 55345903
E-mail: integra@kowa-ffo.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, polnisch, englisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle
bbw Bildungszentrum Ostbrandenburg GmbH
Potsdamer Straße 1-2
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 5569 322
Telefon: +49 335 5569 403
E-mail: joanna.rynkiewicz@bbw-ostbrandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, polnisch
IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle

Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Wojewodschaft Lubuskie - Brandenburg 2007-2013
IHK Projektgesellschaft mbH
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.