Oferta

Ortoptysta

Niemcy
Porównaj zawody:
 • Informacja
Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie szkolnym

Ortoptysta (niem. Orthoptist/-in) jest jednolicie uregulowanym we wszystkich krajach związkowych Niemiec zawodem, który zdobywa się w systemie szkolnym, w szkołach zawodowych dla ortoptystów (niem. Berufsfachschule für Orthoptik).

Nauka zawodu ortoptysta obejmuje szkolne zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz praktyczną naukę zawodu.

Szkolne zajęcia teoretyczne i praktyczne są realizowane w szkołach zawodowych dla ortoptystów, które często są prowadzone przy uniwersyteckich klinikach okulistycznych.

Zajęcia szkolne dla uczniów prowadzone są w pełnowymiarowym trybie dziennym.

Praktyczną naukę zawodu zalicza się w danej klinice okulistycznej lub praktykach lekarzy okulistów, klinikach rehabilitacyjnych, placówkach dla osób niedowidzących lub w ośrodkach wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych.

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

W dziedzinie okulistyki ortoptyści biorą udział w działaniach z zakresu prewencji, badań i terapii osób z zaburzeniami zdolności widzenia.

Diagnozowanie zaburzeń zdolności widzenia

Ortoptyści wspierają lekarzy okulistów w zakresie usuwania lub ograniczania zaburzeń zdolności widzenia. W pierwszej kolejności przeprowadzają z pacjentami dokładny wywiad chorobowy, podczas którego dowiadują się, od kiedy wada wzroku występuje, jakie problemy nią spowodowane występują w szkole, życiu codziennym lub w pracy oraz czy w rodzinie występowały już podobne przypadki. Badają ostrość widzenia pacjentów oraz sprawdzają zdolność widzenia barw i widzenia kontrastowego. Odpowiednio do stwierdzonej wady wzroku opracowują indywidualne działania terapeutyczne i nadzorują ich realizację.

Analizowanie zaburzeń zdolności widzenia

W przypadkach zaburzeń ruchomości gałek ocznych w wyniku wypadków, urazów mózgu lub schorzeń neurologicznych ortoptyści sprawdzają na przykład, na ile porażone są mięśnie gałki ocznej. Do ich pacjentów należą również osoby starsze, które, np. w wyniku udaru, cierpią na ograniczenia zdolności widzenia i postrzegania.

W przypadkach zeza testują w pierwszej kolejności ostrość widzenia. Badają równoległość ustawienia osi widzenia, stwierdzają jaki rodzaj zeza ma miejsce, mierzą kąt zeza przy pomocy pryzmatów i sprawdzają, czy pojedyncze mięśnie lub grupy mięśni gałki ocznej są porażone. Ponadto testują, jak oczy ze sobą współpracują oraz czy pacjent postrzega obraz z obu, czy tylko jednego oka.

Dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością wzroku, które nie mogą w optymalny sposób wykorzystać swojej pozostałej zdolności widzenia, ortoptyści stosują tzw. trening widzenia resztkowego.

Leczenie zaburzeń zdolności widzenia

Ortoptyści podejmują indywidualnie dobrane, mające na celu leczenie zaburzeń zdolności widzenia, działania terapeutyczne i nadzorują ich realizację. Przykładowo korygują wady wzroku przy pomocy optymalnie dopasowanych pomocy wzrokowych.

W przypadku wielu wad wzroku ortoptyści stosują tzw. terapię okluzyjną. Zakrywają przy tym lepiej widzące oko, aby uaktywnić oko widzące słabiej. Jeżeli dodatkowo konieczna jest operacji mięśni gałki ocznej, przeprowadzają niezbędne badania oraz zabiegi przed- i pooperacyjne.

Kontakty z lekarzami i pacjentami

Zasadniczo ortoptyści ściśle współpracują z lekarzami okulistami i omawiają z nimi niezbędne metody leczenia i postępy leczenia. Ponadto zapisują dokładnie wyniki badań i przebieg leczenia, prowadzą ich dokumentację w kartotece pacjenta dokonując wpisów ręcznych lub przy pomocy komputera oraz prowadza korespondencję, np. z kasami chorych.

W kontaktach z lękami i troskami pacjentów ortoptystom potrzebna jest umiejętność wczuwania się w ich sytuację oraz przede wszystkim cierpliwość. W kontaktach z dziećmi jako pacjentami wykorzystują swoje zdolności pedagogiczne i próbują przedstawić im badania oraz terapię jako formę zabawy.

Zadania i czynności zawodowe:

 • udział w działaniach z zakresu prewencji, badań i terapii osób z zaburzeniami zdolności widzenia, zezem, oczopląsem oraz wczesnego rozpoznawania wad wzroku,
 • badania i rehabilitacja zaburzeń widzenia w wyniku uszkodzeń mózgu,
 • badania i leczenie zaburzeń ruchomości gałek ocznych w wyniku wypadków, urazów mózgu lub schorzeń neurologicznych,
 • określanie i sprawdzanie ostrości widzenia oraz wad wzroku,
 • badanie wrodzonych i nabytych form zeza,
 • sprawdzanie zdolności widzenia barw i widzenia kontrastowego,
 • dopasowywanie pomocy wzrokowych,
 • dokumentowanie diagnoz,
 • podejmowanie i nadzorowanie działań terapeutycznych,
 • informowanie pacjentów o ułożonym planie terapii,
 • udzielanie pacjentom i ich najbliższym objaśnień i porad.
Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód ortoptysta (nazwa niemiecka: Orthoptist/-in) jest porównywalny z polskim zawodem:

- ortoptystka, nauka zawodu na poziomie dwuletniej szkoły policealnej.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenieMedizinische Berufsfachschule am Universitätsklinikum Leipzig (AöR)
Richterstraße 9-11
04105 Leipzig
Deutschland
Telefon: +49 (0) 341/97 25 105
Telefon: +49 (0) 341/97 25 100
E-mail: mbfs@medizin.uni-leipzig.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Od osób rozpoczynających naukę zawodu wymagane są:

 

 • średni poziom wykształcenia (wg klasyfikacji niemieckiej) albo innego poziomu uznawanego za równoważny lub
 • ukończenie innego, dziesięcioletniego poziomu wykształcenia, rozszerzającego program Hauptschule lub
 • wykształcenie na poziomie Hauptschule lub równoważne, o ile kandydat ukończył z wynikiem pozytywnym naukę innego zawodu, którego nauka trwa przynajmniej dwa lata.

Przed rozpoczęciem nauki należy przedłożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu oraz świadectwo od lekarza okulisty.

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Skrócenie okresu nauki ze względu na posiadane wykształcenie

Po złożeniu wniosku do odpowiedniego organu w okres nauki może zostać wliczona ukończona wcześniej nauka innego zawodu w zakresie uznanym za równoważny. Okres skrócenia jest różny i zależy od wcześniejszego wykształcenia.

Zakres programu nauczania

Podczas zajęć teoretycznych i praktycznych w szkole zawodowej zdobywane są przykładowo umiejętności z następujących dziedzin:

 • w jaki sposób zbudowana jest gałka oczna i otaczające ją struktury (oczodół, powieki, ciało rzęskowe) oraz w jaki sposób odbywa się sterowanie ruchami oka,
 • jakie mogą występować choroby, zaburzenia funkcji oraz urazy oka,
 • na czym polegają choroby układu sensorycznego, przede wszystkim nerwów wzrokowych i kanału wzrokowego, oraz układu motorycznego, jak np. porażenia mięśni gałki ocznej lub zaburzenia ruchomości gałek ocznych,
 • jakie istnieją metody i możliwości w okulistyce (w szczególności z zakresu neurooftalmologii),
 • w jaki sposób można leczyć zeza i wady wzroku za pomocą treningu mięśni galki ocznej (ortoptyka i pleoptyka),
 • w jaki sposób zbudowane są komórki, tkanki, organy układu oddechowego, trawiennego, organy zmysłów i układ krążenia oraz jak one funkcjonują,
 • w jaki sposób rozwijają się części mózgu odpowiedzialne za układ wizualny oraz jak one funkcjonują,
 • w jaki sposób powstają obrazy w oku, w jaki sposób funkcjonuje widzenie barw oraz do jakich zaburzeń może dojść w tym zakresie,
 • które z podstaw patologii ogólnej oraz pediatrii mają znaczenie w ortoptyce,
 • jakie istnieją rodzaje leków oraz kiedy i w jaki sposób się je podaje,
 • jakie prawa fizyki stanowią podstawę optyki oraz w jaki sposób te prawa są wykorzystywane w wytwarzaniu pomocy wzrokowych,
 • jakie czynności z zakresu higieny mają zastosowanie w odniesieniu do sprzętu i pomieszczeń w okulistyce,
 • w jaki sposób skonstruowany jest system opieki zdrowotnej oraz jakie uregulowania prawne mają znaczenie w wykonywaniu zawodu.

Podczas praktycznej nauki zawodu uczniowie uczą się m.in.:

 • w jaki sposób przeprowadza się wywiady chorobowe, dokonuje rozpoznania i jak się je dokumentuje,
 • w jaki sposób planuje się i przeprowadza terapie,
 • w jaki sposób stosuje się metody neurooftalmologiczne,
 • w jaki sposób korzysta się oraz jak utrzymuje się w odpowiednim stanie sprzęt ortoptyczny i pleoptyczny,
 • w jaki sposób sporządza się dokumentacje fotograficzną schorzeń oczu, poszczególnych etapów operacji i procesu zdrowienia,
 • w jaki sposób prowadzi się rozmowy i udziela porad pacjentom,
 • w jaki sposób należy się opiekować osobami niedowidzącymi i używającymi soczewek kontaktowych.

Ponadto w niektórych klinikach okulistycznych istnieje możliwość współuczestniczenia w zabiegach operacyjnego leczenia zeza w roli asystenta oraz wprowadzenia w zasady dobierania pomocy wzrokowych.

Wymiar godzin (teoria)

Łączna ilość godzin szkolnych zajęć teoretycznych i praktycznych: 1740 h

 1. Anatomia i fizjologia (280 h)
 2. Patologia ogólna, pediatria i pierwsza pomoc (130 h)
 3. Farmakologia (40 h)
 4. Okulistyka ogólna (150 h)
 5. Neurooftalmologia (100 h)
 6. Ortoptyka i pleoptyka (400 h)
 7. Zaburzenia ruchomości gałek ocznych (250 h)
 8. Fizyka, optyka, optyka okularowa i informatyka (230 h)
 9. Higiena (60 h)
 10. Nauka o zawodzie, prawie i wychowanie obywatelskie (60 h)
 11. Fachowy język angielski (40 h)
Wymiar godzin (praktyka)

Łączna ilość godzin praktycznej nauki zawodu: 2560 h

 1. Przeprowadzanie wywiadu chorobowego i rozpoznania, dokumentacja (680 h)
 2. Planowanie i przeprowadzanie terapii (480 h)
 3. Neurooftalmologia, łącznie z perymetrią (240 h)
 4. Prowadzenie rozmów i poradnictwo (160 h)
 5. Stosowanie i utrzymanie sprzętu ortoptycznego i pleoptycznego (420 h)
 6. Fotografia (20 h)
 7. Opieka nad osobami niedowidzącymi i używającymi soczewek kontaktowych (220 h)
 8. Operacje oka (640 h)
Koszt kształcenia

Z kształceniem mogą być związane koszty, w szczególności opłaty za zajęcia lub czesne (przede wszystkim w prywatnych placówkach edukacyjnych) oraz opłaty za przyjęcie do szkoły i opłaty egzaminacyjne. Z zajęciami teoretycznymi związane są koszty zakupu pomocy naukowych (np. literatury fachowej). W czasie zajęć praktycznych potrzebna będzie odzież robocza. Poza tym należy się liczyć z kosztami dojazdów lub kosztami zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

 

Możliwości wsparcia finansowego

 

Uczniowie kształcący się w systemie szkolnym mogą starać się o stypendium na podstawie Federalnej ustawy o wspieraniu kształcenia (niem. Bundesausbildungsförderungsgesetz, w skrócie BAföG). Informacje na temat tej ustawy można znaleźć tutaj.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Za okres nauki zawodu w systemie szkolnym nie jest wypłacane wynagrodzenie.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

W przypadku zaszeregowania do grupy zarobkowej 6, na poziomach od 3 do 6 osoby zatrudnione w pomocniczych i technicznych zawodach medycznych w placówkach finansowanych ze środków komunalnych otrzymują miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości od 2.263 do 2.504 euro. Zaszeregowanie na kolejnym poziomie taryfowym uzależnione jest od czasu nieprzerwanej pracy w danej grupie zarobkowej oraz od wyników w pracy.

Podane tu przykładowe wynagrodzenia zasadnicze mają charakter orientacyjny i mają za zadanie zobrazowanie rozpiętości zarobków. Nie mogą one stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

Układy taryfowe

W przypadku osób zatrudnionych w zawodach medycznych w placówkach finansowanych ze środków komunalnych bądź federalnych obowiązuje Układ taryfowy dla pracowników służb publicznych (niem. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, w skrócie TVöD).

Możliwości dalszego kształcenia

Zdobywanie kwalifikacji i specjalizacja

Nowe rozwiązania w dziedzinie techniki medycznej stawiają przed ortoptystami coraz to nowe wyzwania. Spektrum tematyczne form kształcenia ustawicznego dającego możliwość adaptacji zawodowej jest szerokie i sięga od optyki okulistycznej poprzez medycynę naturalną, aż po wychowanie prozdrowotne. Ortoptyści, którzy chcieliby się wyspecjalizować w którejś z dziedzin zawodowych, również znajdą dla siebie odpowiednie oferty, np. w takich dziedzinach jak rehabilitacja lub opieka ambulatoryjna nad osobami niedowidzącymi.

Awans zawodowy i studia wyższe

 

Osoby, które postawiły sobie za cel rozwój zawodowy, mogą również skorzystać z palety możliwości kontynuowania kształcenia w jednej z form kształcenia ustawicznego umożliwiających awans zawodowy.

Kursy przygotowujące do egzaminów kończących formy kształcenia ustawicznego są oferowane częściowo w oparciu o metody E-Learning / Blended Learning. Ich uczestnicy nie uczą się jednak wyłącznie sami przy komputerach. Podczas kursu pozostają z reguły w kontakcie z wykładowcą, który jest do ich dyspozycji w sprawach merytorycznych i technicznych.

Ortoptyści, którzy legitymują się stopniem wykształcenia upoważniającym do podjęcia nauki w szkołach wyższych, mogą podjąć studia i uzyskać przykładowo dyplom wyższej uczelni w dziedzinie optyki okulistycznej lub medycyny. Poza tym, po spełnieniu określonych warunków, możliwe jest podjęcie studiów bez wcześniejszego ukończenia odpowiedniego stopnia wykształcenia.

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy (przykłady):

 

 • Specjalista ds. zarządzania w dziedzinie opieki socjalnej i zdrowotnej
 • Specjalista – ekonomista ds. zarządzania w służbie zdrowia (szkoła zawodowa)

 

Kierunki studiów wyższych (przykłady):

 • Inżynieria optyki okulistycznej
 • Medycyna (wydziały lekarskie)
 • Zarządzanie w opiece zdrowotnej
Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Strona internetowa Centralnego Zrzeszenia Optyków Okulistycznych (Zentralverband der Augenoptiker):

http://www.zva.de

Strona internetowa Zrzeszenia Zawodowego Ortoptystek (Berufsverband der Orthoptistinnen):

http://www.orthoptistinnen.de/

Strona internetowa Międzynarodowej Organizacji Ortoptyki (International Orthoptic Association, IOA):

http://www.internationalorthoptics.org/


Strona internetowa projektu Stowarzyszenia Szkoły w Sieci (Schulen ans Netz e.V.) zopisami zawodów:

http://www.beroobi.de

Strona internetowa projektu Azubi-Eyeland dla uczniów pobierających naukę zawodu w branży optyki okulistycznej:

http://www.azubi-eyeland.de/

Portal BERUFENET:

http://berufenet.arbeitsagentur.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Giełda pracy, również dla zawodów rzemieślniczych i technicznych:

http://www.deutsche-handwerkervermittlung.de

Giełda pracy z podziałem na regiony, branże i formy zatrudnienia:

http://www.monster.de

Giełda miejsc pracy Federalnej Agencji ds. Pracy:

http://jobboerse.arbeitsagentur.de

Oferty miejsc pracy dla wykwalifikowanych fachowców i kadr kierowniczych:

www.jobscout24.de

Poza medycznymi dyscyplinami zawodowymi portal jobMEDICUS oferuje m.in. miejsca pracy dla personelu pielęgniarskiego, pracowników służb ratowniczych i farmaceutów:

http://www.jobmedicus.de/stellenangebote/jobstart.asp

Pośrednictwo i delegowanie profesjonalnego personelu w dziedzinie medycyny i zawodów opiekuńczych:

http://www.stegmed.de

Oferty miejsc pracy w służbie zdrowia:

medi-jobs

Ogólna giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda pracy z funkcją wyszukiwania ofert w regionach:

http://www.jobsuche.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda pracy dla zawodów medycznych. Poszukiwania wśród dużej ilości ofert można zawęzić dzięki filtrom regionalnym i branżowym. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie fragmentów tekstu i otrzymywanie interesujących ofert pracy dzięki usłudze „Jobagent”:

http://www.stepstone.de

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Nauka zawodu w Niemczech
W przypadku nauki zawodu w systemie dualnym (która odbywa się równolegle w przedsiębiorstwie i szkole zawodowej) dla obywateli państw członkowskich UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz EFTA nie obowiązują żadne ograniczenia. O podjęcie nauki mogą się oni starać bezpośrednio w wybranym przedsiębiorstwie.
Dla obywateli Bułgarii i Rumunii do dnia 31.12.2013 obowiązują inne uregulowania, gdyż umowa o podjęcie nauki zawodu stanowi formę umowy o pracę, a tym samym podlega obowiązującym w tym zakresie ograniczeniom. W przypadku, gdy niemiecki pracodawca zamierza zatrudnić ucznia będącego obywatelem któregoś z tych krajów, musi w pierwszej kolejności wystąpić do odpowiedniej terytorialnie Agencji d.s. Pracy o przeprowadzenie kontroli lokalnego rynku pracy.
Do wszystkich szkół państwowych i prywatnych (np. szkół zawodowych typu Fachschule i Berufsfachschule) obywatele wszystkich krajów członkowskich EU-27 i EFTA mogą uczęszczać bez ograniczeń.
Studia w Niemczech
Osoby z państw członkowskich EU-27 oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego we wszelkich sprawach związanych ze studiami na uczelniach niemieckich mają te same prawa, co obywatele Niemiec, a przede wszystkim nie muszą uiszczać wyższego czesnego.
Osoby zamierzające ukończyć w Niemczech studia w trybie dziennym, muszą wystąpić o dopuszczenie do nich na wybranym uniwersytecie lub szkole wyższej za pośrednictwem portali internetowych "Hochschulstart" lub "uni-assist". Dokładniejsze informacje i porady w języku niemieckim można znaleźć tutaj.
W celu podjęcia studiów konieczne jest przedłożenie następujących dokumentów:
- ważny dokument podróży (paszport) lub dokument potwierdzający przynależność państwową w połączeniu z urzędowym dokumentem tożsamości zawierającym zdjęcie;
- formularz wniosku (do pobrania na stronach internetowych wybranego uniwersytetu, szkoły wyższej lub bezpośrednio w dziekanacie uczelni);
- dokumenty potwierdzające uprawnienia do podjęcia studiów wyższych, jak np. High School Diploma, Gaokao, Matura, A-Levels, Bachillerato, świadectwo dojrzałości (oryginał lub potwierdzona kopia, w przypadku dokumentów wystawionych za granicą z uwierzytelnionym tłumaczeniem). O tym, czy ukończony poziom kształcenia jest uznawany za równoważny z niemieckim można przekonać się na portalach internetowych DAAD lub ANABIN;
- jeżeli jest to wymagane, dokumenty potwierdzające szczególne predyspozycje (np. dokumenty potwierdzające zdanie egzaminów wstępnych na innych uczelniach). Obowiązuje to zwłaszcza w przypadku studiów na kierunkach: architektura, stomatologia, medycyna, farmacja itp.;
- dokument potwierdzający wystarczająca znajomość języka niemieckiego (w przypadku studiów międzynarodowych, również odnośnie innych wymaganych języków obcych);
- dokument potwierdzający fakt objęcia ubezpieczeniem chorobowym (niemieckojęzyczne informacje na ten temat można znaleźć tutaj). Bez ubezpieczenia chorobowego nie można podjąć studiów;
- zdjęcia paszportowe do legitymacji studenckiej.
Ze względu na dużą niezależność niemieckich uniwersytetów i szkół wyższych przed kandydatami mogą być stawiane dodatkowe warunki przyjęcia lub ustanawiane egzaminy wstępne (wspomnieć tu można choćby o wymaganych na niektórych uczelniach dodatkowych listach motywacyjnych lub konieczności potwierdzenia szczególnych uzdolnień artystycznych).
Po wjeździe na terytorium Niemiec (wiza nie jest już wymagana) należy zgłosić się w miejscowym urzędzie meldunkowym i złożyć wniosek o zameldowanie.

Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.
Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE muszą z reguły posiadać ważną wizę uprawniającą do wjazdu na terytorium Niemiec, zezwolenie na pobyt w celu odbycia studiów oraz, w celu podjęcia pracy, zezwolenie na pracę. O tym, czy wymogi te odnoszą się również do Ciebie, możesz uzyskać informacje tutaj lub w niemieckich ambasadach i konsulatach na terenie Twojego kraju.

Osoby z państw trzecich lub osoby posiadające status bezpaństwowca powinny na stronie internetowej International Office, w dziekanacie wybranej szkoły wyższej lub uniwersytetu lub na obsługującym akademickie sprawy międzynarodowe portalu uni-assist zasięgnąć informacji, czy ich poziom wykształcenia upoważniający do podjęcia studiów wyższych jest uznawany za równoważny z niemieckim. Jeżeli okaże się, że tak nie jest, kandydat musi złożyć egzamin potwierdzający. Cudzoziemcy chcący studiować w szkole wyższej (nie chodzi tu o uczelnie posiadające status uniwersytetu, ale o dawne wyższe szkoły zawodowe) na terenie Badenii-Wirtembergii, powinni zwrócić się w sprawie ustalenia uprawnień do podjęcia studiów do tutaj.

Przed wjazdem na terytorium Niemiec należy zatroszczyć się o następujące sprawy:
- należy przedłożyć potwierdzenie posiadania środków finansowych, wystarczających na sfinansowanie studiów i życia w Niemczech (obecnie jest to kwota 643 euro na każdy miesiąc okresu nauki). Dodatkowe informacje na ten temat znajdziesz tutaj);
- należy zatroszczyć się również o ubezpieczenie chorobowe.

Poza tym dodatkowo obowiązują wszystkie wymogi, które stawiane są przed obywatelami państw członkowskich UE-17 lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.  
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

UE, EOG i Szwajcaria
Zasadniczo obywatele państw członkowskich UE, EOG oraz Szwajcarii mogą mieszkać i pracować na terenie Niemiec. Do wykonywania zawodu w Niemczech ewentualnie może być konieczne uzyskanie państwowej licencji. Zalecamy zasięgnięcie informacji na temat procedur uznawania kwalifikacji w Brandenburgii.

Osoby będące obywatelami Rumunii i Bułgarii do dnia 31.12.2013 podlegają jeszcze obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę. Podjęcie pracy jest możliwe tylko w wypadku, jeżeli odpowiednia terytorialnie Agencja d.s. Pracy udzieli na to zezwolenia.


Więcej informacji na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronach internetowych Federalnej Agencji d.s. Pracy oraz Komisji Europejskiej
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE w celu podjęcia pracy na terytorium Niemiec muszą posiadać tytuł prawny zezwalający na pobyt, który zapewnia również prawo podjęcia pracy. Należy bowiem pamiętać, że istnieją różne rodzaje tytułów prawnych zezwalających na pobyt w Niemczech. Z wyjątkiem Australii, Izraela, Japonii, Kanady, Korei Południowej, Nowej Zelandii oraz USA, obywatele wszystkich innych państw trzecich muszą przed wjazdem na terytorium Niemiec wystąpić do odpowiedniego dla miejsca zamieszkania niemieckiego przedstawicielstwa dyplomatycznego z wnioskiem o przyznanie odpowiedniego tytułu prawnego zezwalającego na pobyt.

Uproszczone uregulowania dotyczące pobytu na terytorium Niemiec obowiązują od maja 2012 dla obywateli państw spoza UE, którzy posiadają wyższe wykształcenie (lub porównywalne kwalifikacje) dzięki tzw. „europejskiej niebieskiej karcie”. Taki tytuł prawny zezwalający na pobyt otrzymują osoby pozostające w stosunku pracy, z kwotą wynagrodzenia co najmniej 44.800 euro brutto. Po trzech latach pozostawania w stosunku pracy wydawane jest zezwolenie na osiedlenie się.


Więcej informacji na temat pobytu na terytorium Niemiec można znaleźć na stronie internetowej niemieckiego Urzędu Spraw Zagranicznych w dziale Einreisebestimmungen für Deutschland, Visa.
Informacje na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronie internetowej Federalnej Agencji d.s. Pracy .
Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)
ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Frank Ploß
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: BZ.ffo@verdi.de
do strony głównej
ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

Berufsverband der Orthoptistinnen Deutschlands e.V.
Josephsplatz 20
90403 Nürnberg
Deutschland
Telefon: +4991122001
Telefon: +499112059612
E-mail: bod@orthoptistinnen.de
do strony głównej
Berufsverband der Orthoptistinnen Deutschlands e.V.

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Keithstraße 1/3
10787 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 111
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)
Deutsche Krankenhausgesellschaft e.V.
Zusammenschluss von Spitzen- und Landesverbänden der Krankenhausträger.
Wegelystraße 3
10623 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 39801-0
Telefon: +49 (0)30 39801-3000
E-mail: dkgmail@dkgev.de
do strony głównej
Deutsche Krankenhausgesellschaft e.V.

Pośrednicy i urzędy pracy
EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Regina Gebhardt-Hille
Bergerstr. 30
16225 Eberswalde
Deutschland
Telefon: +49 3334 374615
E-mail: regina.gebhardt-hille@arbeitsagentur.de
do strony głównej
EURES-Beratung

Pracodawcy o dużym znaczeniu w regionie
Klinikum Frankfurt (Oder) GmbH
Müllroser Chaussee 7
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 548- 0
Telefon: +49 335 548-2003
E-mail: gf@klinikumffo.de
do strony głównej

Carl-Thiem-Klinikum
Thiemstr. 111
03048 Cottbus
Deutschland
Telefon: +49355-460
E-mail: ctk@ctk.de
do strony głównej
Carl-Thiem-Klinikum

Pozostałe ważne adresy kontaktowe
Bundesagentur für Arbeit
Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV)
Villemombler Straße 76
D-53107 Bonn
Deutschland
Telefon: +49 (0)228 713 13 13
Telefon: +49 (0)228 713 270 1111
E-mail: zav-auslandsvermittlung@arbeitsagentur.de
do strony głównej
Bundesagentur für Arbeit

IHK -Projektgesellschaft mbH
Internationale Zusammenarbeit
Puschkinstraße 12 b
D-15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 5621-2310
Telefon: +49 (0)335 5621-2001
E-mail: projekt@ihk-projekt.de
do strony głównej
IHK -Projektgesellschaft mbH

Kontakty w sprawach związanych z uznawalnością wykształcenia
IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung
Julia Lexow-Kapp
Heinrich-Mann-Allee 103
14473 Potsdam
Deutschland
Telefon: +49331866-5274
E-mail: julia.lexow-kapp[at]masf.brandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, russisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung in Ostbrandenburg
Logenstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 55345922
Telefon: +49335 55345903
E-mail: integra@kowa-ffo.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, polnisch, englisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle
bbw Bildungszentrum Ostbrandenburg GmbH
Potsdamer Straße 1-2
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 5569 322
Telefon: +49 335 5569 403
E-mail: joanna.rynkiewicz@bbw-ostbrandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, polnisch
IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle

Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Wojewodschaft Lubuskie - Brandenburg 2007-2013
IHK Projektgesellschaft mbH
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.