Oferta

Pracownik pomocniczego personelu opieki nad osobami starszymi

Niemcy
Porównaj zawody:
 • Informacja
Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Pracownik pomocniczego personelu opieki nad osobami starszymi jest jednolicie uregulowanym we wszystkich krajach związkowych Niemiec zawodem, w przypadku którego część teoretyczna nauki odbywa się w szkołach zawodowych dla opiekunów osób starszych (niem. Berufsfachschule für Altenpflege), a część praktyczna placówkach opieki nad osobami starszymi.

Ukończenie szkoły z wynikiem pozytywnym daje prawo do posługiwania się chronionym prawnie tytułem zawodowym pracownik pomocniczego personelu opieki nad osobami starszymi (niem. Altenpflegehelfer/-in).

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Pracownicy pomocniczego personelu opieki nad osobami starszymi wspierają opiekunów osób starszych w opiece i pielęgnowaniu ludzi w podeszłym wieku.

Pracują głównie na oddziałach geriatrycznych i gerontopsychiatrycznych szpitali oraz w klinikach specjalizujących się w zabiegach pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych. Innymi możliwościami zatrudnienia są domy spokojnej starości i domy opieki nad osobami starszymi, domy pobytu dla osób niepełnosprawnych, placówki poradnictwa dla osób starszych oraz placówki opieki ambulatoryjnej, np. w instytucjach parytetowej ochrony socjalnej utrzymujących służby opiekuńcze. Ponadto z ich usług korzystają także prywatne gospodarstwa domowe, np. w zakresie opieki nad wspólnotami mieszkalnymi osób starszych lub wymagającymi opieki członkami rodziny.

Źródło: Berufe.net

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód pracownik pomocniczego personelu opieki nad osobami starszymi (nazwa niemiecka: Altenpflegehelfer / Altenpflegehelferin) jest częściowo porównywalny z polskimi zawodami:

 • Opiekun osoby starszej, nauka zawodu na poziomie dwuletniej szkoły policealnej.
 • Opiekun w domu pomocy społecznej, nauka zawodu na poziomie dwuletniej szkoły policealnej.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie
SOWI Altenpflegeschule und Schule für Physiotherapeuten, Masseure und med. Bademeister
Gregor Weiß
Arthur-Becker-Straße
15344 Strausberg
Deutschland
Telefon: +49 (0) 3341 335 350
Telefon: +49 (0) 3341 335 351
E-mail: sowi-strausberg@gmx.de
do strony głównej
SOWI Altenpflegeschule und Schule für Physiotherapeuten, Masseure und med. Bademeister

BAZ e. V. Selbelang
Dr. Maria Buchbach
Dorfstraße 8 – 10
14641 Paulinenaue OT Selbelang
Deutschland
Telefon: +4933237 88227
Telefon: +4933237 89005
E-mail: BAZeV@t-online.de
do strony głównej
BAZ e. V. Selbelang

Hoffnungstaler Stiftung Lobetal
Diakonisches Bildungszentrum
Christine Bode
Bonhoefferweg 1
16321 Bernau
Deutschland
Telefon: +4933 38 66241
Telefon: +4933 38 66 261
E-mail: c.bode@lobetal.de
do strony głównej
Hoffnungstaler Stiftung Lobetal

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczymi warunkami rozpoczęcia nauki zawodu są:

 1. posiadanie stanu zdrowia oraz cech charakteru pozwalających na wykonywanie przez kandydata zawodu i wystarczająca do wykonywania zawodu znajomość języka niemieckiego oraz
 2. legitymowanie się poziomem wykształcenia upoważniającym do podjęcia nauki zawodu lub poziomem uznawanym za równoważny.
Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa z reguły 1 rok (w pełnowymiarowym trybie dziennym).

Skrócenie okresu nauki

Możliwości skrócenia okresu nauki zawodu są uregulowane w rozporządzeniach poszczególnych krajów związkowych na temat nauki i egzaminów konkretnych zawodów.

W Brandenburgii wygląda to w następujący sposób:

 1. Po złożeniu wniosku okres trwania nauki może zostać skrócony w zakresie równoważności zawodowej, jeżeli potwierdzone zostanie odbycie odpowiedniego kształcenia zawodowego lub części takiego kształcenia.
 2. Po złożeniu wniosku okres trwania nauki może zostać skrócony w zakresie równoważności zawodowej również w przypadku, gdy składająca wniosek osoba zaliczyła kończące się uzyskaniem certyfikatu formy kształcenia ustawicznego w dziedzinie zawodowej opieka nad osobami starszymi. W takim przypadku w celu potwierdzenia treści programowych i czasu trwania ukończonej formy kształcenia ustawicznego należy przedłożyć certyfikat..
 3. Skrócenie nie może zagrażać osiągnięciu celu kształcenia. W sprawach skrócenia okresu nauki zawodu decyduje dana szkoła zawodowa, która jest w takich przypadkach zobowiązana do składania sprawozdań odpowiednim władzom.

Przedłużenie okresu nauki

W wyjątkowych przypadkach czas trwania nauki zawodu może zostać wydłużony o okres do jednego roku, jeżeli jest to konieczne do osiągnięcia celu kształcenia.

Nauka zawodu może być realizowana również w niepełnowymiarowym trybie zaocznym i trwać w takich przypadkach do trzech lat.

Zakres programu nauczania

Podczas szkolnych zajęć teoretycznych i praktycznych zdobywa się np. następujące umiejętności:

 • jakie zmiany fizyczne, psychiczne i społeczne zachodzą w podeszłym wieku,
 • jakie występują schorzenia związane z wiekiem (również schorzenia psychiczne), w jaki sposób rozpoznaje się schorzenia istotne z punktu widzenia opieki nad osobami starszymi i ich objawy oraz jak się je leczy, jakie leki i pod jakimi warunkami się podaje,
 • w jaki sposób, odpowiedni do danej osoby i sytuacji, sprawować opiekę nad osobami starszymi – w zależności od stopnia zapotrzebowania na opiekę: od udzielania wsparcia w prowadzeniu normalnego życia aż po całkowite zaopatrzenie osób kompletnie zdanych na opiekę,
 • w jaki sposób planuje się i dokumentuje proces sprawowania opieki, nierzadko z pomocą rozwiązań informatycznych,
 • w jaki sposób pielęgnuje się i otacza opieką osoby ze schorzeniami gerontopsychiatrycznymi, niepełnosprawne osoby starsze, a w szczególności osoby ciężko chore i umierające,
 • w jaki sposób współuczestniczyć w leczeniu i rehabilitacji chorych osób starszych, łącznie z wykonywaniem zaleceń lekarskich,
 • w jaki sposób rozpoznaje się nagłe przypadki i w razie konieczności udziela pierwszej pomocy,
 • jakie istnieją możliwości zamieszkania dla osób w podeszłym wieku oraz na co należy zwracać uwagę podczas sprawowania opieki nad osobami starszymi w ich otoczeniu domowym lub w placówkach stacjonarnej opieki nad osobami starszymi,
 • jakie działania z zakresu prewencji zdrowotnej (łącznie z doradztwem żywieniowym) oraz higieny należy podejmować,
 • w jaki sposób uwzględniać życie codzienne oraz otoczenie społeczne osób starszych, np. ich stosunki rodzinne i powiązania społeczne, podczas sprawowania opieki,
 • w jaki sposób udzielać wsparcia osobom starszym w zakresie urządzania pomieszczeń mieszkalnych i otoczenia oraz jakie środki pomocnicze można do tego wykorzystać,
 • w jaki sposób pomagać osobom starszym w prowadzeniu gospodarstwa domowego (sprzątanie, pranie, przygotowywanie posiłków) i wykonywaniu codziennych czynności (np. robienie zakupów, załatwianie transakcji bankowych), w jaki sposób prowadzić gospodarstwo domowe przy niskich nakładach czasu i kosztów,
 • w jaki sposób przygotowuje się posiłki – ewentualnie z uwzględnieniem konkretnych wymogów dietetycznych (np. dla cukrzyków),
 • w jaki sposób można ułożyć życie codzienne osób starszych, np. przez działania mające na celu odpowiednie rozplanowanie dnia, oferty zajęciowe dla osób starszych z dziedziny muzyki, kultury, rękodzieła i sportu, oferty związane ze uroczystościami i imprezami, w jaki sposób można w sensowny sposób korzystać z mediów (np. Internet i poczta elektroniczna),
 • w jaki sposób wspierać osoby starsze i doradzać im w ich sprawach osobistych i społecznych oraz w jaki sposób motywować je do prowadzenia możliwie samodzielnego życia – łącznie ze wspieraniem kontaktów społecznych,
 • jakie mogą wystąpić typowe dla zawodu sytuacje rodzące problemy (np. opieka jako działalność zawodowa w sferze prywatnej obcych osób, kontakt z osobami starszymi niepełnosprawnymi umysłowo) oraz w jaki sposób sobie z nimi radzić, jaką rolę mogą odgrywać stosunki rodzinne i powiązania społeczne,
 • w jaki sposób prowadzić rozmowy w zależności od sytuacji, np. z członkami rodzin lub pracownikami placówek opieki społecznej lub urzędów,
 • jakich uregulowań prawnych należy przestrzegać podczas sprawowania opieki nad osobami starszymi,
 • jakie instytucje, służby i placówki opieki zdrowotnej i społecznej mają znaczenie z punktu widzenia opieki nad osobami starszymi,
 • w jaki sposób realizować działania mające na celu zapewnienie jakości w dziedzinie opieki nad osobami starszymi.

Praktyki

Podczas praktycznej nauki zawodu umiejętności zdobyte podczas zajęć w szkole są pogłębiane i wykorzystywane podczas pracy w różnych, stacjonarnych i ambulatoryjnych placówkach opieki nad osobami starszymi, np. w ambulatoryjnych służbach opiekuńczych, w opiekuńczych placówkach pobytu dziennego i krótkoterminowego, w placówkach pobytu dziennego przy klubach seniora, w domach spokojnej starości i domach opieki nad osobami starszymi, w szpitalach lub placówkach gerontopsychiatrycznych.

Wymiar godzin (teoria)

Zajęcia teoretyczne i praktyczne (750 godzin):

Dział tematyczny 1: Zadania i koncepcje w pomocniczych działaniach z zakresu opieki nad osobami starszymi

 

Temat 1.1: Włączanie podstaw teoretycznych w praktyczne działania w dziedzinie opieki nad osobami starszymi

Temat 1.2: Pomoc w planowaniu, realizacji, dokumentowaniu i ewaluacji opieki nad osobami starszymi

Temat 1.3: Pomoc w opiece nad osobami starszymi w odniesieniu do konkretnych osób i sytuacji

Temat 1.4: Podstawy komunikacji oraz prowadzenia rozmów

Temat 1.5: Pomoc w medycznych procesach diagnostycznych i terapeutycznych

Dział tematyczny 2: Wspieranie osób starszych w kształtowaniu ich życia codziennego

 

Temat 2.1: Uwzględnianie środowiska życia i powiązań społecznych osób starszych w sprawowaniu opieki

Temat 2.2: Wspieranie osób starszych w urządzaniu mieszkania i bezpośredniego otoczenia oraz w prowadzeniu gospodarstwa domowego

Temat 2.3: Wspieranie osób starszych w kształtowaniu ich życia codziennego i samodzielnie przez nich organizowanych działaniach

Dział tematyczny 3 Zapoznanie się i uwzględnianie prawnych warunków ramowych pracy w dziedzinie opieki nad osobami starszymi

Dział tematyczny 4: Zawody z dziedziny opieki nad osobami starszymi

Temat 4.1: Rozwijanie własnej świadomości zawodowej

Temat 4.2: Nauka uczenia się

Temat 4.3: Rozpoznawanie i radzenie sobie z typowymi dla zawodu problemami

Temat 4.4: Dbałość o własne zdrowie

Godziny do dowolnego rozdysponowania: 50

Wymiar godzin (praktyka)

Praktyczna nauka zawodu (900 godzin)

W przypadkach, w których szkoła współpracuje w zakresie praktycznej nauki zawodu z placówką opieki stacjonarnej, z ogólnej liczby 900 godzin praktycznej nauki zawodu co najmniej 700 należy odbyć w placówce opieki stacjonarnej, a do 200 godzin w placówce opieki ambulatoryjnej. Odpowiednio, gdy szkoła współpracuje w zakresie praktycznej nauki zawodu z placówką opieki ambulatoryjnej, z ogólnej liczby 900 godzin praktycznej nauki zawodu co najmniej 700 należy odbyć w placówce opieki ambulatoryjnej, a do 200 godzin w placówce opieki stacjonarnej.

Praktyczna nauka zawodu obejmuje wszystkie działy tematyczne i tematy szkolnych zajęć teoretycznych i praktycznych. Podane w kategorii informacji Wymiar godzin (teoria) treści i cele programowe należy więc uwzględnić również podczas praktycznej nauki zawodu.

Koszt kształcenia

Koszty kształcenia

Z kształceniem mogą być związane koszty, w szczególności opłaty za zajęcia lub czesne (przede wszystkim w prywatnych placówkach edukacyjnych) oraz opłaty za przyjęcie do szkoły i opłaty egzaminacyjne. Z zajęciami teoretycznymi związane są koszty zakupu pomocy naukowych (np. literatury fachowej). W czasie zajęć praktycznych potrzebna będzie odzież robocza. Poza tym należy się liczyć z kosztami dojazdów lub kosztami zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Od jednostki prowadzącej praktyczną część nauki zawodu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Kształcenie teoretyczne jest finansowane ze środków pomocowych Europejskiego Funduszu Społecznego oraz kraju związkowego Brandenburgia. Ta forma wsparcia skierowana jest w Brandenburgii wyłącznie do osób bezrobotnych, które pobierają naukę zawodu w trybie pełnowymiarowym, w uznanej przez państwo szkole zawodowej dla opiekunów osób starszych na terenie kraju związkowego.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki

Przyporządkowanie do uregulowanych układami taryfowymi grup zarobkowych jest uzależnione na przykład od tego, jakim poziomem wykształcenia legitymuje się dany pracownik, czy ukończył którąś z form kształcenia ustawicznego, jak duży jest zakres odpowiedzialności oraz jaki jest poziom doświadczenia zawodowego. Na wysokość zarobków wpływają także czynniki o charakterze regionalnym i branżowym.


Podane poniżej przykładowe wynagrodzenia zasadnicze mają charakter orientacyjny i mają za zadanie zobrazowanie rozpiętości zarobków. Nie mogą one stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

W przypadku zaszeregowania do grupy zarobkowej 6, na poziomach od 1 do 6 osoby zatrudnione w zawodach medycznych w placówkach finansowanych ze środków komunalnych otrzymują miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości od 2.022 do 2.599 euro.

Źródło: Układ taryfowy dla pracowników służb publicznych (niem. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, w skrócie TVöD)

Układy taryfowe

W przypadku osób zatrudnionych w zawodach medycznych w placówkach finansowanych ze środków komunalnych bądź federalnych obowiązuje Układ taryfowy dla pracowników służb publicznych (niem. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, w skrócie TVöD).

Możliwości dalszego kształcenia

Po spełnieniu określonych warunków istnieją różnorodne możliwości kontynuowania nauki w formie kształcenia ustawicznego i studiów.

Zdobywanie kwalifikacji i specjalizacja

Spektrum tematyczne form kształcenia ustawicznego dającego możliwość adaptacji zawodowej jest szerokie i sięga od pracy z osobami starszymi poprzez tematy związane z opieką medyczną, aż po sport i planowanie czasu wolnego w podeszłym wieku. Pracownicy pomocniczego personelu opieki nad osobami starszymi, którzy chcieliby się wyspecjalizować w którejś z dziedzin zawodowych, również znajdą dla siebie odpowiednie oferty, np. w takich dziedzinach jak ambulatoryjna pomoc osobom starszym, opieka krótkoterminowa, opieka gerontopsychiatryczna lub opieka nad niepełnosprawnymi osobami starszymi.

Awans zawodowy

Osoby, które postawiły sobie za cel rozwój zawodowy, mogą również skorzystać z palety możliwości kontynuowania kształcenia w jednej z form kształcenia ustawicznego umożliwiających taki awans. Logiczną drogą rozwoju wydaje się być zdanie egzaminu zawodowego na opiekuna osób starszych. Do pełnienia funkcji kierowniczych i specjalnych przygotowują inne formy kształcenia ustawicznego, np. starszy specjalista w dziedzinie opieki socjalnej i zdrowotnej.

Studia

Pracownicy pomocniczego personelu opieki nad osobami starszymi, którzy legitymują się stopniem wykształcenia upoważniającym do podjęcia nauki w szkołach wyższych, mogą podjąć studia i uzyskać przykładowo dyplom licencjata w dziedzinie gerontologii

Poza tym, po spełnieniu określonych warunków, możliwe jest podjęcie studiów bez wcześniejszego ukończenia odpowiedniego stopnia wykształcenia.

Podjęcie działalności gospodarczej

Osoby chcące się usamodzielnić mogą np. pracować w zawodzie wykonując wolny zawód.

Kursy kwalifikacyjne:

 • Pomoc osobom starszym, praca z osobami starszymi
 • Opieka – ogólnie
 • Opieka ambulatoryjna, punkt pomocy społecznej, opieka w domu i w rodzinie
 • Pierwsza pomoc – kurs specjalistyczny
 • Dyscypliny sportu i rodzaje gier
 • Gerontoterapia
 • Odżywianie, doradztwo żywieniowe
 • Komunikacja, prowadzenie rozmów w dziedzinie opieki społecznej

Formy kształcenia ustawicznego umożliwiające adaptację zawodową – kontynuacja kształcenia:

 • Opiekun osób starszych

Formy kształcenia ustawicznego umożliwiające awans zawodowy:

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych dziedzin:

 • Starszy specjalista w dziedzinie opieki socjalnej i zdrowotnej
 • Starszy specjalista opieki zdrowotnej i socjalnej (z egzaminem wewnętrznym)
 • Starszy specjalista w dziedzinie organizacji i kierowania, kierunek pedagogika socjalna (z egzaminem państwowym)

Kierunki studiów:

 • Gerontologia (licencjat)
 • Pedagogika medyczna, pedagogika opiekuńcza (licencjat)
 • Zarządzanie w dziedzinie opieki, pielęgniarstwo (licencjat)
 • Praca socjalna (licencjat)
Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Portal dla ekspertów w dziedzinie opieki i pielęgniarstwa:

http://www.pflegemarkt.com

Portal poświęcony opiece nad osobami starszymi „Altenpflege – Vorsprung durch Wissen”:

http://www.altenpflege-online.net/

Portal poświęcony zawodom opiekuńczym i pielęgniarskim „PRO Pflege Management – Pflege braucht Wissen“:

http://www.ppm-online.org

Specjalistyczny portal informacyjny i forum internetowe „Pflegeboard”:

http://www.pflegeboard.de/

Portal poświęcony kształceniu w zawodach opiekuńczych „Altenpflegeberufe – Ausbildung in Berufen mit Zukunft“:

http://forum-altenpflege-lb.de

Portal Federalnego Urzędu ds. Rodziny i Zadań Społecznych (Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben) poświęcony zawodowi opiekun osób starszych:

http://www.altenpflegeausbildung.net/

Portal „Berufenet“ Federalnej Agencji ds. Pracy (Bundesagentur für Arbeit):

http://berufenet.Arbeitsagentur.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Strona agencji Stegmed zajmującej się pośrednictwem pracy i wynajmem specjalistów służby zdrowia i opieki:

http://www.stegmed.de

Oferty pracy w służbie zdrowia:

http://www.medi-jobs.de

Giełda pracy Federalnej Agencji ds. Pracy (Bundesagentur für Arbeit) z podziałem na dziedziny zawodowe i regiony:

http://jobboerse.arbeitsagentur.de


Giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.jobpilot.de

Giełda pracy z możliwością wyszukiwania ofert z konkretnego regionu:

http://www.jobsuche.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda pracy dla zawodów medycznych. Poszukiwania wśród dużej ilości ofert można zawęzić dzięki filtrom regionalnym i branżowym. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie fragmentów tekstu i otrzymywanie interesujących ofert pracy dzięki usłudze "Jobagent":

http://www.stepstone.de

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Nauka zawodu w Niemczech
W przypadku nauki zawodu w systemie dualnym (która odbywa się równolegle w przedsiębiorstwie i szkole zawodowej) dla obywateli państw członkowskich UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz EFTA nie obowiązują żadne ograniczenia. O podjęcie nauki mogą się oni starać bezpośrednio w wybranym przedsiębiorstwie.
Dla obywateli Bułgarii i Rumunii do dnia 31.12.2013 obowiązują inne uregulowania, gdyż umowa o podjęcie nauki zawodu stanowi formę umowy o pracę, a tym samym podlega obowiązującym w tym zakresie ograniczeniom. W przypadku, gdy niemiecki pracodawca zamierza zatrudnić ucznia będącego obywatelem któregoś z tych krajów, musi w pierwszej kolejności wystąpić do odpowiedniej terytorialnie Agencji d.s. Pracy o przeprowadzenie kontroli lokalnego rynku pracy.
Do wszystkich szkół państwowych i prywatnych (np. szkół zawodowych typu Fachschule i Berufsfachschule) obywatele wszystkich krajów członkowskich EU-27 i EFTA mogą uczęszczać bez ograniczeń.
Studia w Niemczech
Osoby z państw członkowskich EU-27 oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego we wszelkich sprawach związanych ze studiami na uczelniach niemieckich mają te same prawa, co obywatele Niemiec, a przede wszystkim nie muszą uiszczać wyższego czesnego.
Osoby zamierzające ukończyć w Niemczech studia w trybie dziennym, muszą wystąpić o dopuszczenie do nich na wybranym uniwersytecie lub szkole wyższej za pośrednictwem portali internetowych "Hochschulstart" lub "uni-assist". Dokładniejsze informacje i porady w języku niemieckim można znaleźć tutaj.
W celu podjęcia studiów konieczne jest przedłożenie następujących dokumentów:
- ważny dokument podróży (paszport) lub dokument potwierdzający przynależność państwową w połączeniu z urzędowym dokumentem tożsamości zawierającym zdjęcie;
- formularz wniosku (do pobrania na stronach internetowych wybranego uniwersytetu, szkoły wyższej lub bezpośrednio w dziekanacie uczelni);
- dokumenty potwierdzające uprawnienia do podjęcia studiów wyższych, jak np. High School Diploma, Gaokao, Matura, A-Levels, Bachillerato, świadectwo dojrzałości (oryginał lub potwierdzona kopia, w przypadku dokumentów wystawionych za granicą z uwierzytelnionym tłumaczeniem). O tym, czy ukończony poziom kształcenia jest uznawany za równoważny z niemieckim można przekonać się na portalach internetowych DAAD lub ANABIN;
- jeżeli jest to wymagane, dokumenty potwierdzające szczególne predyspozycje (np. dokumenty potwierdzające zdanie egzaminów wstępnych na innych uczelniach). Obowiązuje to zwłaszcza w przypadku studiów na kierunkach: architektura, stomatologia, medycyna, farmacja itp.;
- dokument potwierdzający wystarczająca znajomość języka niemieckiego (w przypadku studiów międzynarodowych, również odnośnie innych wymaganych języków obcych);
- dokument potwierdzający fakt objęcia ubezpieczeniem chorobowym (niemieckojęzyczne informacje na ten temat można znaleźć tutaj). Bez ubezpieczenia chorobowego nie można podjąć studiów;
- zdjęcia paszportowe do legitymacji studenckiej.
Ze względu na dużą niezależność niemieckich uniwersytetów i szkół wyższych przed kandydatami mogą być stawiane dodatkowe warunki przyjęcia lub ustanawiane egzaminy wstępne (wspomnieć tu można choćby o wymaganych na niektórych uczelniach dodatkowych listach motywacyjnych lub konieczności potwierdzenia szczególnych uzdolnień artystycznych).
Po wjeździe na terytorium Niemiec (wiza nie jest już wymagana) należy zgłosić się w miejscowym urzędzie meldunkowym i złożyć wniosek o zameldowanie.

Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.
Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE muszą z reguły posiadać ważną wizę uprawniającą do wjazdu na terytorium Niemiec, zezwolenie na pobyt w celu odbycia studiów oraz, w celu podjęcia pracy, zezwolenie na pracę. O tym, czy wymogi te odnoszą się również do Ciebie, możesz uzyskać informacje tutaj lub w niemieckich ambasadach i konsulatach na terenie Twojego kraju.

Osoby z państw trzecich lub osoby posiadające status bezpaństwowca powinny na stronie internetowej International Office, w dziekanacie wybranej szkoły wyższej lub uniwersytetu lub na obsługującym akademickie sprawy międzynarodowe portalu uni-assist zasięgnąć informacji, czy ich poziom wykształcenia upoważniający do podjęcia studiów wyższych jest uznawany za równoważny z niemieckim. Jeżeli okaże się, że tak nie jest, kandydat musi złożyć egzamin potwierdzający. Cudzoziemcy chcący studiować w szkole wyższej (nie chodzi tu o uczelnie posiadające status uniwersytetu, ale o dawne wyższe szkoły zawodowe) na terenie Badenii-Wirtembergii, powinni zwrócić się w sprawie ustalenia uprawnień do podjęcia studiów do tutaj.

Przed wjazdem na terytorium Niemiec należy zatroszczyć się o następujące sprawy:
- należy przedłożyć potwierdzenie posiadania środków finansowych, wystarczających na sfinansowanie studiów i życia w Niemczech (obecnie jest to kwota 643 euro na każdy miesiąc okresu nauki). Dodatkowe informacje na ten temat znajdziesz tutaj);
- należy zatroszczyć się również o ubezpieczenie chorobowe.

Poza tym dodatkowo obowiązują wszystkie wymogi, które stawiane są przed obywatelami państw członkowskich UE-17 lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.  
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

UE, EOG i Szwajcaria
Zasadniczo obywatele państw członkowskich UE, EOG oraz Szwajcarii mogą mieszkać i pracować na terenie Niemiec. Do wykonywania zawodu w Niemczech ewentualnie może być konieczne uzyskanie państwowej licencji. Zalecamy zasięgnięcie informacji na temat procedur uznawania kwalifikacji w Brandenburgii.

Osoby będące obywatelami Rumunii i Bułgarii do dnia 31.12.2013 podlegają jeszcze obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę. Podjęcie pracy jest możliwe tylko w wypadku, jeżeli odpowiednia terytorialnie Agencja d.s. Pracy udzieli na to zezwolenia.


Więcej informacji na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronach internetowych Federalnej Agencji d.s. Pracy oraz Komisji Europejskiej
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE w celu podjęcia pracy na terytorium Niemiec muszą posiadać tytuł prawny zezwalający na pobyt, który zapewnia również prawo podjęcia pracy. Należy bowiem pamiętać, że istnieją różne rodzaje tytułów prawnych zezwalających na pobyt w Niemczech. Z wyjątkiem Australii, Izraela, Japonii, Kanady, Korei Południowej, Nowej Zelandii oraz USA, obywatele wszystkich innych państw trzecich muszą przed wjazdem na terytorium Niemiec wystąpić do odpowiedniego dla miejsca zamieszkania niemieckiego przedstawicielstwa dyplomatycznego z wnioskiem o przyznanie odpowiedniego tytułu prawnego zezwalającego na pobyt.

Uproszczone uregulowania dotyczące pobytu na terytorium Niemiec obowiązują od maja 2012 dla obywateli państw spoza UE, którzy posiadają wyższe wykształcenie (lub porównywalne kwalifikacje) dzięki tzw. „europejskiej niebieskiej karcie”. Taki tytuł prawny zezwalający na pobyt otrzymują osoby pozostające w stosunku pracy, z kwotą wynagrodzenia co najmniej 44.800 euro brutto. Po trzech latach pozostawania w stosunku pracy wydawane jest zezwolenie na osiedlenie się.


Więcej informacji na temat pobytu na terytorium Niemiec można znaleźć na stronie internetowej niemieckiego Urzędu Spraw Zagranicznych w dziale Einreisebestimmungen für Deutschland, Visa.
Informacje na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronie internetowej Federalnej Agencji d.s. Pracy .
Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)
Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe Bundesverband
Bundesgeschäftsstelle
Salzufer 6
D-10587 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 219157-0
Telefon: +49 (0)30 219157-77
E-mail: dbfk@dbfk.de
do strony głównej
Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe Bundesverband

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Frank Ploß
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: BZ.ffo@verdi.de
do strony głównej
ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Keithstraße 1/3
10787 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 111
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy
EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Regina Gebhardt-Hille
Bergerstr. 30
16225 Eberswalde
Deutschland
Telefon: +49 3334 374615
E-mail: regina.gebhardt-hille@arbeitsagentur.de
do strony głównej
EURES-Beratung

Pracodawcy o dużym znaczeniu w regionie
Klinikum Frankfurt (Oder) GmbH
Müllroser Chaussee 7
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 548- 0
Telefon: +49 335 548-2003
E-mail: gf@klinikumffo.de
do strony głównej

Seniorenzentrum Albert Hirsch
Caritas Altenhilfe gGmbH
Prager Straße 18a
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 6829-0
Telefon: +49335 6829-500
E-mail: ah@caritas-altenhilfe.de
do strony głównej

ASB Seniorenheim
Caritas Altenhilfe gGmbH
Gubener Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 401289 0
E-mail: liesegang@asb-frankfurt-o.de
do strony głównej

Carl-Thiem-Klinikum
Thiemstr. 111
03048 Cottbus
Deutschland
Telefon: +49355-460
E-mail: ctk@ctk.de
do strony głównej
Carl-Thiem-Klinikum

Pozostałe ważne adresy kontaktowe
IHK -Projektgesellschaft mbH
Internationale Zusammenarbeit
Puschkinstraße 12 b
D-15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 5621-2310
Telefon: +49 (0)335 5621-2001
E-mail: projekt@ihk-projekt.de
do strony głównej
IHK -Projektgesellschaft mbH

Kontakty w sprawach związanych z uznawalnością wykształcenia
IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung
Julia Lexow-Kapp
Heinrich-Mann-Allee 103
14473 Potsdam
Deutschland
Telefon: +49331866-5274
E-mail: julia.lexow-kapp[at]masf.brandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, russisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung in Ostbrandenburg
Logenstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 55345922
Telefon: +49335 55345903
E-mail: integra@kowa-ffo.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, polnisch, englisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle
bbw Bildungszentrum Ostbrandenburg GmbH
Potsdamer Straße 1-2
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 5569 322
Telefon: +49 335 5569 403
E-mail: joanna.rynkiewicz@bbw-ostbrandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, polnisch
IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle

Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Wojewodschaft Lubuskie - Brandenburg 2007-2013
IHK Projektgesellschaft mbH
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.