Oferta

Opiekun wychowawca osób nieopełnosprawnych

Niemcy
Porównaj zawody:
 • Informacja
Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Opiekun wychowawca osób niepełnosprawnych jest zawodem regulowanym w Niemczech przez prawo krajów związkowych, który zdobywa się w systemie szkolnym lub w ramach form kształcenia ustawicznego w szkołach zawodowych (niem. Berufsfachschule) i koledżach zawodowych (niem. Berufskolleg).

Ukończenie nauki zawodu z wynikiem pozytywnym daje prawo do posługiwania się tytułem zawodowym Opiekun wychowawca osób niepełnosprawnych (niem. Staatlich anerkannter / geprüfter Heilerziehungspfleger, Staatlich anerkannte / geprüfte Heilerziehungspflegerin).

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Opiekunowie wychowawcy osób niepełnosprawnych zajmują się udzielaniem osobom niepełnosprawnym pomocy pedagogicznej, pomocy w praktycznych sytuacjach życiowych oraz pielęgniarskiej. Towarzyszą swoim podopiecznym w pokonywaniu codziennych trudności w ramach stacjonarnych i ambulatoryjnych form opieki.

Przejmują wszystkie zadania, wynikające ze szczególnej sytuacji życiowej osób z niepełnosprawnością fizyczną, umysłową i psychiczną. Ich celem jest udzielenie swoim podopiecznym pomocy w prowadzeniu możliwie samodzielnego trybu życia przy zachowaniu możliwie największego komfortu życiowego. W związku z tym wspierają swoich podopiecznych w wykonywaniu codziennych czynności, jak np. zakupy, przygotowanie posiłków lub higiena osobista i wzmacniają ich zdolność coraz bardziej samodzielnego radzenia sobie z tymi wyzwaniami w miarę indywidualnych możliwości. Równocześnie opiekunowie wychowawcy osób niepełnosprawnych troszczą się o to, aby powierzone ich opiece dzieci, młodzież i dorośli czuli się bezpieczni, niezależnie od tego czy ma to miejsce w domach pobytu stałego, domach opieki, przedszkolach, warsztatach zajęciowych dla osób niepełnosprawnych, klinikach psychiatrycznych, czy też w prywatnych gospodarstwach domowych. Praca z osobami o dużym stopniu niepełnosprawności wymaga przy tym często dużego wysiłku fizycznego, gdyż podnoszenie lub wspieranie tych osób, czy też przenoszenie ich do innego łóżka może być bardzo żmudne i fizycznie męczące. Niezbędne są tu duża cierpliwość i silne nerwy, ale także duże poczucie odpowiedzialności.

Opiekunowie wychowawcy osób niepełnosprawnych, jako traktujący z szacunkiem swoich podopiecznych partnerzy, wspierają w indywidualny sposób osoby niepełnosprawne i towarzyszą im w procesie ich osobistego rozwoju. Pobudzają ich do malowania, majsterkowania i muzykowania, podejmują wspólne wycieczki lub organizują inne formy spędzania wolnego czasu. Z dużą dozą empatii i cierpliwości uaktywniają zdolności swoich klientów, rozbudzają w nich nowe zainteresowania oraz pomagają im w zdobyciu umiejętności radzenia sobie samemu. Wspierają u otaczanych opieką osób ich zdolność do życia w grupie i starają się o to, aby wprowadzić ich w życie szkolne lub zawodowe. Opierają się przy tych na planach wsparcia, które opracowują i omawiają wspólnie z innymi specjalistami lub służbami zajmującymi się opieką. Są przy tym w ciągłym dialogu z podopiecznymi i ich najbliższymi – przede wszystkim z rodzicami, krewnymi i przyjaciółmi. Na tej postawie inicjują działania terapeutyczne i organizują ich realizację.

Radzenie sobie osób niepełnosprawnych z codziennością często niesie ze sobą wyzwania. Opiekunowie wychowawcy osób niepełnosprawnych muszą umieć radzić sobie w odpowiedni sposób z depresjami, wybuchami wściekłości i innymi zachowaniami, które często mogą być rudne do zrozumienia. Uważnie obserwują i rozpoznają nastroje swoich podopiecznych, są otwarci na ich problemy, udzielają im pocieszenia i potrafią cieszyć się wraz z nimi nawet małymi postępami. Zachowują przy tym jednak stale niezbędny do wypełnienia swoich zadań zawodowych, profesjonalny dystans.

Obszary działalności:

Działalność opiekunów wychowawców osób niepełnosprawnych prowadzona jest w ramach służb sprawujących opiekę ambulatoryjną oraz placówek półstacjonarnych i stacjonarnych, np.:

- Służby sprawujące opiekę ambulatoryjną: 

 • ośrodki wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych,
 • służby wsparcia dla rodzin osób niepełnosprawnych,
 • służby opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

- Placówki opieki półstacjonarnej:

 • grupy integracyjne w przedszkolach,
 • tzw. szkoły życia dla osób niepełnosprawnych (z dodatkową nauką zawodu),
 • zakłady kształcenia zawodowego oraz zakłady rehabilitacji i integracji zawodowej,
 • placówki kształcenia dla dorosłych,
 • warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych,
 • placówki wsparcia dla osób niepełnosprawnych,
 • placówki organizacji czasu wolnego,
 • instytucje zajmujące się praca z osobami niepełnosprawnymi
 • instytucje zajmujące opieką psychospołeczną,
 • terapeutyczno-pedagogiczne ośrodki dziennego pobytu.

- Placówki opieki stacjonarnej:

 • terapeutyczno-pedagogiczne ośrodki pomocy dzieciom i młodzieży,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • domy pobytu,
 • domy opieki,
 • szpitale specjalistyczne,
 • szpitale psychiatryczne,
 • placówki rehabilitacyjne.
Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód opiekun wychowawca osób nieopełnosprawnych (nazwa niemiecka: Heilerziehungspfleger/-in) jest częściowo porównywalny z polskim zawodem:

 • Asystent osoby niepełnosprawnej, nauka zawodu na poziomie rocznej szkoły policealnej.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie
Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum
Campus für berufliche Bildung
Potsdamer Straße 4
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 606970
Telefon: +49 (0)335 6069719
E-mail: kwosz@schulen-ff.de
do strony głównej
Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum

OSZ I Barnim
Cordula Barthel
Hans-Wittwer-Str. 7
16356 Bernau bei Berlin
Deutschland
Telefon: +493338-709310
E-mail: osz1-barnim.schulleitung@schulen.kvbarnim.de
do strony głównej
OSZ I Barnim

Oberstufenzentrum Johanna Just Potsdam
Monika Landvoigt
Berliner Straße 114 – 115
14467 Potsdam
Deutschland
Telefon: +49331 - 289 73 00
Telefon: +49331 - 289 73 47
E-mail: info@osz-j-just.de
do strony głównej
Oberstufenzentrum Johanna Just Potsdam

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Warunki podjęcia nauki są regulowane prawem poszczególnych krajów związkowych.

Najczęściej do rozpoczęcia nauki zawodu w formie szkolnej lub kształcenia ustawicznego wymagane jest:

 • ukończenie średniego poziomu wykształcenia (wg klasyfikacji niemieckiej) albo poziomu wykształcenia uznawanego za równoważny oraz
 • świadectwo ukończenia właściwego kształcenia zawodowego lub
 • w zależności od okresu trwania nauki zawodu, uznanego za równoważny wg przepisów obowiązujących w danym kraju związkowym kursu kwalifikacyjnego.

Zaliczone jako okres odbytej nauki zawodu mogą zostać:

 • matura ogólna (niem. allgemeine Hochschulreife),
 • matura zawodowa (fachgebundene Hochschulreife) lub
 • tzw. mała matura zawodowa (niem. Fachhochschulreife).

W określonych przypadkach (w zależności przepisów krajowych lub wymogów konkretnej szkoły) należy przedłożyć:

 • zaświadczenie o niekaralności i
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

W niektórych placówkach szkolnych wymagane jest wcześniejsze ukończeni kursu pierwszej pomocy. W placówkach szkolnych i placówkach kształcenia ustawicznego prowadzonych przez kościoły i organizacje wyznaniowe może być wymagane zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej wspólnoty wyznaniowej.

Kandydaci do odbycia kształcenia w niepełnowymiarowym trybie zaocznym muszą przedłożyć dokumenty potwierdzające, że pracują zawodowo w odpowiedniej placówce, w wymiarze godzin stanowiącym przynamniej połowę średniego, tygodniowego czasu pracy, obowiązującego w danym regionie. Warunkiem rozpoczęcia nauki zawodu może być również przedłożenia zaświadczenia o  znalezieniu miejsca odbywania praktyk w ramach pozaszkolnej, praktycznej nauki zawodu.

Czas trwania nauki

Nauka zawodu w systemie szkolnym bądź kształcenia ustawicznego trwa w pełnowymiarowym trybie dziennym 2 do 3 lat, a w trybie zaocznym 3 do 4,5 roku.

Skrócenie okresu trwania nauki zawodu lub kształcenia ustawicznego jest możliwe po spełnieniu określonych warunków, jak np. wcześniejsza praktyka w zawodzie lub zdobyte wcześniej wykształcenie.

Zakres programu nauczania

Nauka zawodu opiekun wychowawca osób niepełnosprawnych w systemie szkolnym bądź kształcenia ustawicznego obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne. Zajęcia te odbywają się w szkołach zawodowych (niem. Berufsfachschule) i koledżach zawodowych (niem. Berufskolleg). Zajęcia uzupełnia praktyczna nauka zawodu prowadzona w placówkach pomocy dla osób niepełnosprawnych.

W niepełnowymiarowych, zaocznych formach nauczania praktyczne doświadczenia mogą być zdobywane podczas realizowanej równolegle do nauki pracy zawodowej. Praktyki zawodowe są realizowane w formie zblokowanej lub jeden bądź dwa dni w tygodniu. Z reguły po ukończeniu nauki zawodu w systemie szkolnym lub kształcenia ustawicznego należy zaliczyć roczną praktykę podyplomową. W niektórych przypadkach, aby umożliwić uzyskanie uprawnień do podjęcia studiów wyższych w szkołach oferowana jest możliwość zaliczenia dodatkowych przedmiotów.


Dokładne informacje nt. programu nauczania można uzyskać bezpośrednio w wybranych szkołach.

Wymiar godzin (teoria)

Zajęcia teoretyczne są podzielone na następujące działy tematyczne:

- Dział tematyczny obowiązujący dla wszystkich zawodów (480 godzin):

 • Język niemiecki / komunikacja (120 h)
 • Język obcy (120 h)
 • Przetwarzanie informacji (80 h)
 • Biologia (80 h)
 • Polityka (80 h)

- Dział tematyczny związany z zawodem (1920 godzin):

 • Zdobywanie świadomości zawodowej i rozwój profesjonalnego punktu widzenia (120 h)
 • Kształtowanie kontaktów i asystowanie w procesach grupowych (160 h)
 • Indywidualne i odpowiednie do sytuacji asystowanie i opieka nad osobami niepełnosprawnymi (600 h)
 • Organizowanie i kształtowanie środowiska życia osób niepełnosprawnych (200 h)
 • Rozwijanie zdolności postrzegania, ruchu, kształtowania i przedstawiania oraz wykorzystanie mediów (440 h)
 • Planowanie, realizacja ewaluacja oraz dokładna dokumentacja procesów opiekuńczo-wychowczych (160 h)
 • Organizacja, koordynacja i zapewnienie jakości realizacji pracy w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej (120 h)
 • Praktyki pod nadzorem, ewaluacja praktyk (120 h)

- Zakres nieobowiązkowy do wyboru umożliwiający uzyskanie uznawanej w całych Niemczech tzw. małej matury zawodowej (120 godzin)

 • Język niemiecki / komunikacja (40 h)
 • Matematyka (80 h)
Wymiar godzin (praktyka)

Praktyczna nauka zawodu:

 

- jest realizowana w trzech różnych obszarach zatrudnienia i trwa w ciągu trzech lat nauki zawodu w pełnowymiarowym trybie szkolnym 1200 godzin, a w trybie zaocznym 200 godzin.

Obszarami zatrudnienia mogą być:

- Sfera opieki stacjonarnej:

 • domy pobytu dla dorosłych osób niepełnosprawnych,
 • internaty przy szkołach dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży,
 • ośrodki stałego pobytu dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.

- Społeczno-wychowawcze placówki wsparcia dla osób niepełnosprawnych:

 • ośrodki wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych,
 • ośrodki społeczno-wychowawcze.

- Placówki wsparcia dla osób niepełnosprawnych:

 • grupy integracyjne w przedszkolach,
 • szkoły specjalne,
 • placówki szkolnictwa zawodowego,
 • warsztaty zajęciowe dla osób niepełnosprawnych.

- Służby zajmujące się opieka ambulatoryjną:

 • placówki opieki ambulatoryjnej dla dzieci i młodzieży,
 • służby opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży.
Koszt kształcenia

Z kształceniem mogą być związane koszty, w szczególności opłaty za zajęcia lub czesne (przede wszystkim w prywatnych placówkach edukacyjnych) oraz opłaty za przyjęcie do szkoły i opłaty egzaminacyjne. Z zajęciami teoretycznymi związane są koszty zakupu pomocy naukowych (np. literatury fachowej). W czasie zajęć praktycznych potrzebna będzie odzież robocza. Poza tym należy się liczyć z kosztami dojazdów lub kosztami zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Za czas poświęcony na uczęszczanie do placówek oferujących naukę zawodu w systemie szkolnym lub w ramach form kształcenia ustawicznego nie jest wypłacane wynagrodzenie.

Za praktyczną część nauki zawodu wynagrodzenie może być wypłacane.

Jeżeli praktyczna część nauki zawodu jest zaliczana w formie pracy zawodowej, uczniowie otrzymują odpowiednie wygrodzenie za pracę.

Jeżeli wymagana praktyka zawodowa jest zaliczana w placówkach komunalnych lub w instytucjach, które opierają swoje systemy wynagrodzeń o układy taryfowe obowiązujące w placówkach komunalnych, wynagrodzenie za praktykę wynosi 1300 euro miesięcznie.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Przyporządkowanie do uregulowanych układami taryfowymi grup zarobkowych jest uzależnione na przykład od tego, jakim poziom wykształcenia legitymuje się dany pracownik, czy ukończył którąś z form kształcenia ustawicznego, jak duży jest zakres odpowiedzialności oraz jaki jest poziom doświadczenia zawodowego. Na wysokość zarobków wpływają także czynniki o charakterze regionalnym i branżowym.

Podane tu przykładowe wynagrodzenia zasadnicze mają charakter orientacyjny i mają za zadanie zobrazowanie rozpiętości zarobków. Nie mogą one stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

W przypadku zaszeregowania do grupy zarobkowej 7, na poziomach od 1 do 6 osoby zatrudnione w pomocniczych zawodach medycznych w placówkach finansowanych ze środków komunalnych otrzymują miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości od 2.115 do 2.767 euro.

Źródło: Układ taryfowy dla pracowników służb publicznych (niem. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, w skrócie TVöD).

Układy taryfowe

W przypadku osób zatrudnionych w zawodach medycznych w placówkach finansowanych ze środków komunalnych bądź federalnych obowiązuje Układ taryfowy dla pracowników służb publicznych (niem. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, w skrócie TVöD).

Możliwości dalszego kształcenia

Zdobywanie kwalifikacji i specjalizacja

Spektrum tematyczne form kształcenia ustawicznego dającego możliwość adaptacji zawodowej jest szerokie i sięga od pedagogiki leczniczej i specjalnej poprzez rehabilitację, aż po kierunki pielęgniarskie. Opiekunowie wychowawcy osób niepełnosprawnych, którzy chcieliby się wyspecjalizować w którejś z dziedzin zawodowych, również znajdą dla siebie odpowiednie oferty, np. w takich dziedzinach jak np. praca w warsztatach zajęciowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Studia

 

Opiekunowie wychowawcy osób niepełnosprawnych, którzy legitymują się stopniem wykształcenia upoważniającym do podjęcia nauki w szkołach wyższych, mogą podjąć studia i uzyskać np. tytuł licencjata na kierunku pedagogika lecznicza. Po spełnieniu określonych warunków możliwe jest podjęcie studiów również bez posiadania stopnia wykształcenia upoważniającego do podjęcia nauki w szkołach wyższych.

 

Kursy kwalifikacyjne:

 • Pedagogika lecznicza, pedagogika specjalna
 • Pedagogika lecznicza, pedagogika specjalna – dla osób z niepełnosprawnością fizyczna, niepełnosprawnością wzroku, słuchu i mowy
 • Pedagogika lecznicza, pedagogika specjalna – psychomotoryka i neuropsychologia
 • Opieka - ogólnie
 • Rehabilitacja
 • Sport osób niepełnosprawnych
 • Psychomotoryka, sensomotoryka, motopedia
 • Pomoc osobom starszym, praca z osobami starszymi
 • Doradztwo dla rodziców, praca z rodzicami, doradztwo wychowawcze
 • Terapie i metody odprężające

Kierunki studiów:

 • Pedagogika lecznicza (licencjat)
 • Wychowanie zdrowotne, pedagogika zdrowotna (licencjat)
 • Praca socjalna (licencjat)
 • Pedagogika rehabilitacyjna, pedagogika specjalna (licencjat)
 • Psychologia zdrowotna, psychologia rehabilitacyjna (licencjat)
Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Strona internetowa, na której można znaleźć liczne informacje na temat niepełnosprawności:

www.Behindertenecke.de

Publiczne forum poświęcone pracy opiekunów wychowawców osób niepełnosprawnych:

www.hep-forum.eu

Strona internetowa z obszernym systemem informacji dla osób niepełnosprawnych i ich najbliższych:

www.familienratgeber.de

Strona internetowa Federalnego Zrzeszenia Zawodowego Opiekunów Wychowawców Osób Niepełnosprawnych w Niemczech (niem. Bundesberufsverband Heilerziehungspflege in Deutschland e.V.):

http://www.berufsverband-hep.de/

Strona internetowa Federalnej Grupy Roboczej Szkół dla Opiekunów Wychowawców Osób Niepełnosprawnych w Niemczech (niem. Bundesarbeitsgemeinschaft der Ausbildungsstätten für Heilerziehungspflege in Deutschland e.V.):

http://www.baghep.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Oferty miejsc pracy organizacji diakońskiej Wichern Diakonie z Frankfurtu nad Odrą:

http://www.wichern-ffo.de/de/stellenangebote/stellenangebote/

Oferty miejsc pracy organizacji Caritas:

http://www.caritas-jobs.de

Giełda pracy Federalnej Agencji ds. Pracy (Bundesagentur für Arbeit) z podziałem na dziedziny zawodowe i regiony:

http://jobboerse.arbeitsagentur.de


Ogólna giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda pracy z funkcją wyszukiwania ofert w regionach:

http://www.jobsuche.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda pracy dla zawodów medycznych. Poszukiwania wśród dużej ilości ofert można zawęzić dzięki filtrom regionalnym i branżowym. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie fragmentów tekstu i otrzymywanie interesujących ofert pracy dzięki usłudze „Jobagent”:

http://www.stepstone.de

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Nauka zawodu w Niemczech
W przypadku nauki zawodu w systemie dualnym (która odbywa się równolegle w przedsiębiorstwie i szkole zawodowej) dla obywateli państw członkowskich UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz EFTA nie obowiązują żadne ograniczenia. O podjęcie nauki mogą się oni starać bezpośrednio w wybranym przedsiębiorstwie.
Dla obywateli Bułgarii i Rumunii do dnia 31.12.2013 obowiązują inne uregulowania, gdyż umowa o podjęcie nauki zawodu stanowi formę umowy o pracę, a tym samym podlega obowiązującym w tym zakresie ograniczeniom. W przypadku, gdy niemiecki pracodawca zamierza zatrudnić ucznia będącego obywatelem któregoś z tych krajów, musi w pierwszej kolejności wystąpić do odpowiedniej terytorialnie Agencji d.s. Pracy o przeprowadzenie kontroli lokalnego rynku pracy.
Do wszystkich szkół państwowych i prywatnych (np. szkół zawodowych typu Fachschule i Berufsfachschule) obywatele wszystkich krajów członkowskich EU-27 i EFTA mogą uczęszczać bez ograniczeń.
Studia w Niemczech
Osoby z państw członkowskich EU-27 oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego we wszelkich sprawach związanych ze studiami na uczelniach niemieckich mają te same prawa, co obywatele Niemiec, a przede wszystkim nie muszą uiszczać wyższego czesnego.
Osoby zamierzające ukończyć w Niemczech studia w trybie dziennym, muszą wystąpić o dopuszczenie do nich na wybranym uniwersytecie lub szkole wyższej za pośrednictwem portali internetowych "Hochschulstart" lub "uni-assist". Dokładniejsze informacje i porady w języku niemieckim można znaleźć tutaj.
W celu podjęcia studiów konieczne jest przedłożenie następujących dokumentów:
- ważny dokument podróży (paszport) lub dokument potwierdzający przynależność państwową w połączeniu z urzędowym dokumentem tożsamości zawierającym zdjęcie;
- formularz wniosku (do pobrania na stronach internetowych wybranego uniwersytetu, szkoły wyższej lub bezpośrednio w dziekanacie uczelni);
- dokumenty potwierdzające uprawnienia do podjęcia studiów wyższych, jak np. High School Diploma, Gaokao, Matura, A-Levels, Bachillerato, świadectwo dojrzałości (oryginał lub potwierdzona kopia, w przypadku dokumentów wystawionych za granicą z uwierzytelnionym tłumaczeniem). O tym, czy ukończony poziom kształcenia jest uznawany za równoważny z niemieckim można przekonać się na portalach internetowych DAAD lub ANABIN;
- jeżeli jest to wymagane, dokumenty potwierdzające szczególne predyspozycje (np. dokumenty potwierdzające zdanie egzaminów wstępnych na innych uczelniach). Obowiązuje to zwłaszcza w przypadku studiów na kierunkach: architektura, stomatologia, medycyna, farmacja itp.;
- dokument potwierdzający wystarczająca znajomość języka niemieckiego (w przypadku studiów międzynarodowych, również odnośnie innych wymaganych języków obcych);
- dokument potwierdzający fakt objęcia ubezpieczeniem chorobowym (niemieckojęzyczne informacje na ten temat można znaleźć tutaj). Bez ubezpieczenia chorobowego nie można podjąć studiów;
- zdjęcia paszportowe do legitymacji studenckiej.
Ze względu na dużą niezależność niemieckich uniwersytetów i szkół wyższych przed kandydatami mogą być stawiane dodatkowe warunki przyjęcia lub ustanawiane egzaminy wstępne (wspomnieć tu można choćby o wymaganych na niektórych uczelniach dodatkowych listach motywacyjnych lub konieczności potwierdzenia szczególnych uzdolnień artystycznych).
Po wjeździe na terytorium Niemiec (wiza nie jest już wymagana) należy zgłosić się w miejscowym urzędzie meldunkowym i złożyć wniosek o zameldowanie.

Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.
Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE muszą z reguły posiadać ważną wizę uprawniającą do wjazdu na terytorium Niemiec, zezwolenie na pobyt w celu odbycia studiów oraz, w celu podjęcia pracy, zezwolenie na pracę. O tym, czy wymogi te odnoszą się również do Ciebie, możesz uzyskać informacje tutaj lub w niemieckich ambasadach i konsulatach na terenie Twojego kraju.

Osoby z państw trzecich lub osoby posiadające status bezpaństwowca powinny na stronie internetowej International Office, w dziekanacie wybranej szkoły wyższej lub uniwersytetu lub na obsługującym akademickie sprawy międzynarodowe portalu uni-assist zasięgnąć informacji, czy ich poziom wykształcenia upoważniający do podjęcia studiów wyższych jest uznawany za równoważny z niemieckim. Jeżeli okaże się, że tak nie jest, kandydat musi złożyć egzamin potwierdzający. Cudzoziemcy chcący studiować w szkole wyższej (nie chodzi tu o uczelnie posiadające status uniwersytetu, ale o dawne wyższe szkoły zawodowe) na terenie Badenii-Wirtembergii, powinni zwrócić się w sprawie ustalenia uprawnień do podjęcia studiów do tutaj.

Przed wjazdem na terytorium Niemiec należy zatroszczyć się o następujące sprawy:
- należy przedłożyć potwierdzenie posiadania środków finansowych, wystarczających na sfinansowanie studiów i życia w Niemczech (obecnie jest to kwota 643 euro na każdy miesiąc okresu nauki). Dodatkowe informacje na ten temat znajdziesz tutaj);
- należy zatroszczyć się również o ubezpieczenie chorobowe.

Poza tym dodatkowo obowiązują wszystkie wymogi, które stawiane są przed obywatelami państw członkowskich UE-17 lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.  
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

UE, EOG i Szwajcaria
Zasadniczo obywatele państw członkowskich UE, EOG oraz Szwajcarii mogą mieszkać i pracować na terenie Niemiec. Do wykonywania zawodu w Niemczech ewentualnie może być konieczne uzyskanie państwowej licencji. Zalecamy zasięgnięcie informacji na temat procedur uznawania kwalifikacji w Brandenburgii.

Osoby będące obywatelami Rumunii i Bułgarii do dnia 31.12.2013 podlegają jeszcze obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę. Podjęcie pracy jest możliwe tylko w wypadku, jeżeli odpowiednia terytorialnie Agencja d.s. Pracy udzieli na to zezwolenia.


Więcej informacji na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronach internetowych Federalnej Agencji d.s. Pracy oraz Komisji Europejskiej
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE w celu podjęcia pracy na terytorium Niemiec muszą posiadać tytuł prawny zezwalający na pobyt, który zapewnia również prawo podjęcia pracy. Należy bowiem pamiętać, że istnieją różne rodzaje tytułów prawnych zezwalających na pobyt w Niemczech. Z wyjątkiem Australii, Izraela, Japonii, Kanady, Korei Południowej, Nowej Zelandii oraz USA, obywatele wszystkich innych państw trzecich muszą przed wjazdem na terytorium Niemiec wystąpić do odpowiedniego dla miejsca zamieszkania niemieckiego przedstawicielstwa dyplomatycznego z wnioskiem o przyznanie odpowiedniego tytułu prawnego zezwalającego na pobyt.

Uproszczone uregulowania dotyczące pobytu na terytorium Niemiec obowiązują od maja 2012 dla obywateli państw spoza UE, którzy posiadają wyższe wykształcenie (lub porównywalne kwalifikacje) dzięki tzw. „europejskiej niebieskiej karcie”. Taki tytuł prawny zezwalający na pobyt otrzymują osoby pozostające w stosunku pracy, z kwotą wynagrodzenia co najmniej 44.800 euro brutto. Po trzech latach pozostawania w stosunku pracy wydawane jest zezwolenie na osiedlenie się.


Więcej informacji na temat pobytu na terytorium Niemiec można znaleźć na stronie internetowej niemieckiego Urzędu Spraw Zagranicznych w dziale Einreisebestimmungen für Deutschland, Visa.
Informacje na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronie internetowej Federalnej Agencji d.s. Pracy .
Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)
ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Frank Ploß
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: BZ.ffo@verdi.de
do strony głównej
ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

Berufsverband Heilerziehungspflege in Deutschland e.V.
Postfach 100354
04003 Leipzig
Deutschland
do strony głównej
Berufsverband Heilerziehungspflege in Deutschland e.V.

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Keithstraße 1/3
10787 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 111
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy
EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Regina Gebhardt-Hille
Bergerstr. 30
16225 Eberswalde
Deutschland
Telefon: +49 3334 374615
E-mail: regina.gebhardt-hille@arbeitsagentur.de
do strony głównej
EURES-Beratung

Pracodawcy o dużym znaczeniu w regionie
Wichern Diakonie in Frankfurt (Oder)
Luisenstraße 22
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5 55 67 51
E-mail: witzleben@wichern-ffo.de
do strony głównej

Pozostałe ważne adresy kontaktowe
IHK -Projektgesellschaft mbH
Internationale Zusammenarbeit
Puschkinstraße 12 b
D-15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 5621-2310
Telefon: +49 (0)335 5621-2001
E-mail: projekt@ihk-projekt.de
do strony głównej
IHK -Projektgesellschaft mbH

Kontakty w sprawach związanych z uznawalnością wykształcenia
IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung
Julia Lexow-Kapp
Heinrich-Mann-Allee 103
14473 Potsdam
Deutschland
Telefon: +49331866-5274
E-mail: julia.lexow-kapp[at]masf.brandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, russisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung in Ostbrandenburg
Logenstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 55345922
Telefon: +49335 55345903
E-mail: integra@kowa-ffo.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, polnisch, englisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle
bbw Bildungszentrum Ostbrandenburg GmbH
Potsdamer Straße 1-2
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 5569 322
Telefon: +49 335 5569 403
E-mail: joanna.rynkiewicz@bbw-ostbrandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, polnisch
IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle

Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Wojewodschaft Lubuskie - Brandenburg 2007-2013
IHK Projektgesellschaft mbH
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.