Oferta

Ortoptystka / ortoptysta

Polska
Porównaj zawody:
 • Informacja
 • Pracodawcy w regionie
 • Szkoły w regionie
Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Jeden poziom kształcenia:

 

Szkoła policealna (kształcenie wyłącznie w szkole dla młodzieży):
 

Rodzaj szkoły w polskim systemie edukacji przeznaczony dla absolwentów szkół średnich. Aby zostać przyjętym do szkoły policealnej, konieczne jest posiadanie wykształcenia średniego, ale matura nie jest wymagana.

Tytuł zawodowy: Ortoptystka / ortoptysta

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Ortoptystka / ortoptysta to pracownik służby zdrowia, którego głównym obszarem zainteresowań jest narząd wzroku. Zawód ten jest integralną częścią okulistyki i strabologii.

 

Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę w: gabinetach okulistycznych, gabinetach ortoptycznych, poradniach leczenia zeza, poradniach neurookulistycznych oraz szpitalnych oddziałach okulistycznych.

 

Podstawowy zakres czynności wykonywanych przez ortoptystkę / ortoptystę to: diagnoza i leczenie niedowidzenia, zeza oraz zaburzeń widzenia obuocznego u dzieci i dorosłych, wykonywanie oraz asystowanie w wielu badaniach okulistycznych dotyczących: utraty widzenia, diplopii - podwójnego widzenia, diagnozy chorób narządu wzroku, doboru korekcji wady refrakcji. Ortoptyści opracowują indywidualne zestawy ćwiczeń ortoptycznych, prowadzą rehabilitację narządu wzroku w podmiotach leczniczych, placówkach integracyjnych i specjalnych i innych. Mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą dotyczącą świadczenia usług medycznych w zakresie ortoptyki.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Polski zawód ortoptystka / ortoptysta jest częściowo porównywalny z niemieckim zawodem:

 • Ortoptysta / ortoptystka (nazwa niemiecka: Orthoptist/-in), poziom kształcenia – trzyletnia nauka zawodu w systemie szkolnym, w szkołach zawodowych dla ortoptystów (niem. Berufsfachschule für Orthoptik).

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

Na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr nie ma obecnie placówek, które kształcą w zawodzie ortoptystka / ortoptysta.

Kształcenie w zawodzie można podjąć m.in. w woj. zachodniopomorskim:

 1. Studium Pracowników Medycznych i Społecznych (Budynek Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie), ul. Św. Jana Bosko 1, 71-125 Szczecin, www.szkolymedyczne.eu
Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Osoba, która chce kształcić się w szkole policealnej powinna mieć ukończą szkołę średnią (matura nie jest wymagana).

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do szkoły,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • świadectwo zdrowia wraz z zaświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w  zawodzie,
 • 3 zdjęcia.
Czas trwania nauki
Szkoła policealna: okres nauki 2 lata
Zakres programu nauczania

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego*

W podstawie programowej kształcenia w zawodzie ortoptystka/ortoptysta minimalna liczba godzin na kształcenie zawodowe została określona dla efektów kształcenia i wynosi:

 1. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno-społecznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów – 430 godz.
 2. Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki – 800 godz.

 

Egzamin potwierdzający kwalifikację „Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki” odbywa się pod koniec klasy drugiej.

 

*) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.

Wymiar godzin (teoria)

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania w szkole policealnej minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe wynosi 1230 godzin.

W podstawie programowej kształcenia w zawodzie ortoptystka / ortoptysta minimalna liczba godzin na kształcenie zawodowe została określona dla efektów kształcenia i wynosi:

 • na kształcenie w ramach kwalifikacji „Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki” – minimum 800 godzin.
 • na kształcenie w ramach efektów wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia przeznaczono – minimum 430 godzin

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 1. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia – 80 godz.
 2. Język obcy w ortoptyce – 64 godz.
 3. Podstawy psychologii – 64 godz.
 4. Podstawy anatomii i patofizjologii – 192 godz.
 5. Wybrane zagadnienia z pediatrii – 48 godz.
 6. Ochrona zdrowia i profilaktyka zdrowotna – 80 godz.
 7. Język migowy – 48 godz.
 8. Metody i techniki pracy ortoptystki – 160 godz.
 9. Podstawy optyki – 64 godz.
Wymiar godzin (praktyka)

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym*/**:

1. Badania ortoptyczne – 320 godz.

2. Ćwiczenia ortoptyczne – 352 godz.

*) zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy.

**) w tym praktyki uwzględnione w godzinach przeznaczonych na kształcenie zawodowe - realizowane w wymiarze ponad 4 tygodnie.

Koszt kształcenia

Szkoły publiczne – niepłatne

Szkoły prywatne – informacje można uzyskać telefonicznie w sekretariacie lub na stronie internetowej wybranej szkoły.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

W przeciwieństwie do systemu obowiązującego w Niemczech, w Polsce uczniowie szkół zawodowych nie otrzymują ustalonego przepisami wynagrodzenia za okres nauki zawodu.

Informacje na temat ewentualnych wynagrodzeń za praktyki zawodowe w zakładach pracy i możliwości otrzymania stypendium można uzyskać u pracodawców i w poszczególnych szkołach.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Potrzeby kształcenia w zawodzie ortoptystki / ortoptysty stale rosną, gdyż istnieje ciągłe zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę w zakresie ochrony narządu wzroku. Co znamienne, do zadań ortoptystki / ortoptysty należy również stosowanie profilaktyki okulistycznej, która w dużym stopniu przyczynia się do szybszej poprawy lub całkowitego wyleczenia. Ortoptystki / ortoptyści współpracując z psychologiem i pedagogiem szkolnym przyczyniają się także do weryfikacji diagnozy dzieci dyslektycznych, co stanowi bardzo ważne zagadnienie społeczne. Dodatkowo ortoptystki / ortoptyści wspomagają osoby z problemami wzrokowymi poprzez dobór pomocy optycznych i nieoptycznych. Skala problemów dotyczących narządu wzroku jest znacząca, wymaga kształcenia kadry na wysokim poziomie i zdobywania możliwie jak najlepszych kwalifikacji.

Wynagrodzenie ortoptystki / ortoptysty wynosi średnio ok. 1500-1900 zł brutto. 

Dokładne informacje o zarobkach można zdobyć bezpośrednio w zakładach pracy.

Układy taryfowe

Dokładniejsze informacje na temat ewentualnie obowiązujących zakładowych lub ponadzakładowych układów zbiorowych pracy można uzyskać w organizacjach związkowych poszczególnych zakładów.

Możliwości dalszego kształcenia

Ortoptyską / ortoptystą można zostać po ukończeniu dwuletniej szkoły policealnej. Osoby, które zdały egzamin maturalny mają możliwość podwyższenia kwalifikacji, kontynuując naukę w szkołach wyższych. Zawód ortoptystki / ortoptysty nie jest bezpośrednio związany z innym zawodem z powodu braku wspólnych kwalifikacji. Jednak umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie ortoptystka/ortoptysta są wspólne z następującą grupą zawodów: opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy, opiekunka dziecięca, ratownik medyczny, technik masażysta, higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna, dietetyk, technik ortopeda, technik dentystyczny.

Placówki  na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr oraz poza nimi oferujące kształcenie w wyżej wymienionych zawodach:

 

Szkoły policealne:

 

1. Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp., ul. Dowgielewiczowej 5, 66-400 Gorzów Wlkp., www.msz.gorzow.pl

Kierunki: opiekun medyczny, ratownik medyczny, technik masażysta

 

2. Ogólnopolska Sieć Szkół Policealnych AWANGARDA, ul. Młyńska 1, 66-400 Gorzów Wlkp., www.awangarda.edu.pl

Kierunki: asystentka stomatologiczna, opiekunka dziecięca, technik dentystyczny, technik masażysta

 

Szkoły wyższe:

 

Kształcenie w zawodzie można podjąć m.in. w woj. zachodniopomorskim:

 

1. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Wydział Lekarski, ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin, www.pum.edu.pl

Wydział lekarski

 

2. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Zdrowiu, ul. Żołnierska 48, 70-204 Szczecin, www.pum.edu.pl

Kierunki: dietetyka, zdrowie publiczne

Interesujące linki

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie:

http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=325906

Serwis dla ortoptystek/ortoptystów:

http://www.ortoptyka.pl/

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Oferty pracy dla ortoptystek i ortoptystów:

http://jooble.com.pl/search-vacancy-pl/kw-ortoptysta

Ogólne, internetowe giełdy pracy:

www.telepraca.org.pl

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Warunki pojmowania nauki przez cudzoziemców reguluje w Polsce Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia – Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 361


Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Warunki pojmowania nauki przez cudzoziemców reguluje w Polsce Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia – Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 361


Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Warunki podejmowania pracy na terytorium Polski przez cudzoziemców są regulowane przez szereg przepisów.

Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Warunki podejmowania pracy na terytorium Polski przez cudzoziemców są regulowane przez szereg przepisów.

Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

Listę organizacji związkowych w Polsce można znaleźć tutaj. Poniżej kilka adresów kontaktowych z regionu:

NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. E. Borowskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 722 49 08
Telefon: +48 95 722 48 97
E-mail: solidarnosc.gorzow@op.pl
do strony głównej

NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 13 80
Telefon: +48 68 327 13 80
E-mail: region@solidarnosc.zgora.pl
do strony głównej

OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
[centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
ul. Wyspiańskiego 13
65-036 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 325 46 96
Telefon: +48 68 325 46 96
E-mail: zielonagora@opzz.org.pl
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)
Lubuscy Pracodawcy
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 722 75 30
Telefon: +48 95 722 75 30
E-mail: lopgorzow@wp.pl
do strony głównej

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 18 81
Telefon: +48 68 327 18 81
E-mail: biuro@opzl.pl
do strony głównej

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
[regionale Industrie- und Handelskammer]
ul. Nowa 5
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 739 03 11
Telefon: +48 95 739 03 10
E-mail: sekretariat@ziph.pl
do strony głównej

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
[regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 60 77
Telefon: +48 95 722 36 68
E-mail: izba@irgorzow.pl
do strony głównej

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
[regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Reja 9
65-076 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 24 61
Telefon: +48 68 327 17 33
E-mail: biuro@izba.zgora.pl
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy
Adecco Poland Gorzów Wielkopolski
[agencja zatrudnienia / privater Arbeitsvermittler]
ul. Mostowa 12
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 02 70
Telefon: +48 95 720 02 75
E-mail: gorzow@adecco.com
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp
Polska / Polen
Telefon: +48 95 736 06 40
Telefon: +48 95 736 06 69
E-mail: zigo@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
Polska / Polen
Telefon: +48 95 741 20 66
Telefon: +48 95 741 26 25
E-mail: zimi@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piłsudskiego 19
69-100 Słubice
Polska / Polen
Telefon: +48 95 758 36 08
Telefon: +48 95 758 36 09
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
Polska / Polen
Telefon: +48 95 763 11 40
Telefon: +48 95 763 72 16
E-mail: zist@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin
Polska / Polen
Telefon: +48 95 755 23 36
E-mail: sekretariat@pupsulecin.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie
Polska / Polen
Telefon: +48 68 383 03 13
Telefon: +48 68 383 03 20
E-mail: zikr@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Staszica 1 C
67-100 Nowa Sól
Polska / Polen
Telefon: +48 68 387 32 42
Telefon: +48 68 388 03 01
E-mail: zino@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin
Polska / Polen
Telefon: +48 68 38 210 66
Telefon: +48 68 38 210 67
E-mail: zisw@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Sienkiewicza 9
65-443 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 456 56 50
Telefon: +48 68452 06 66
E-mail: zizi@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Dworcowa 9
68-100 Żagań
Polska / Polen
Telefon: +48 68 477 78 39
Telefon: +48 68 377 32 75
E-mail: ziza@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mieszka I 15
68-200 Żary
Polska / Polen
Telefon: +48 68 479 13 56
Telefon: +48 68 479 13 66
E-mail: zizr@praca.gov.pl
do strony głównej

Manpower Spółka z o. o.
[agencja zatrudnienia / privater Arbeitsvermittler]
ul. Władysława Łokietka 4/2
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 80 18
Telefon: +48 95 729 31 08
E-mail: gorzow.lokietka@manpower.pl
do strony głównej

Kontakty w sprawach związanych z uznawalnością wykształcenia
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
[Büro für Anerkennung der Ausbildung und Internationale Zusammenarbeit]
ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa
Polska / Polen
Telefon: +48 22 826 74 34
Telefon: +48 22 826 28 23
E-mail: biuro@buwiwm.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Departament Współpracy Międzynarodowej, Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego
[Abteilung für Internationale Zusammenarbeit im Ministerium für Wissenschaft und Hochschulwesen]
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
Polska / Polen
E-mail: enic-naric@nauka.gov.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch, englisch

Pracodawcy o dużym znaczeniu w regionie

Gabinety okulistyczne, gabinety ortoptyczne, poradnie leczenia zeza, poradnie neurookulistyczne oraz szpitalne oddziały okulistyczne na terenie Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr oraz poza nimi, np.:

 

 1. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki, ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wlkp., www.szpital.gorzow.pl
Jednostki realizujące kształcenie

Na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr nie ma obecnie placówek, które kształcą w zawodzie ortoptystka / ortoptysta.

Kształcenie w zawodzie można podjąć m.in. w woj. zachodniopomorskim:

 1. Studium Pracowników Medycznych i Społecznych (Budynek Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie), ul. Św. Jana Bosko 1, 71-125 Szczecin, www.szkolymedyczne.eu
Instytucje kontaktowe w sprawach związanych z kształceniem zawodowym
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
[regionales Berufsbildungszentrum]
ul. Sikorskiego 95
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 73 25
Telefon: +48 95 720 73 25
E-mail: zdz.bwe@zdz.gorzow.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
[Landeszentrum für Förderung der Berufs- und Weiterbildung]
ul. Spartańska 1b
02-637 Warszawa
Polska / Polen
Telefon: +48 22 844 07 40
Telefon: +48 22 646 52 51
E-mail: sekretariat@koweziu.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
[Schulkuratorium in Gorzów Wlkp.]
ul. Jagiellończyka 10
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 84 12
Telefon: +48 95 722 37 26
E-mail: kuratorium@ko-gorzow.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
[regionales Berufsbildungszentrum]
ul. Stary Rynek 17
65-067 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 329 59 00
Telefon: +48 68 329 59 14
E-mail: sekr@zdz.zgora.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Wojewodschaft Lubuskie - Brandenburg 2007-2013
IHK Projektgesellschaft mbH
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.