Oferta

Handlowiec – specjalista w dziedzinie turystyki i organizacji czasu wolnego

Niemcy
Porównaj zawody:
 • Informacja
Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Pod pojęciem nauki zawodu w systemie dualnym rozumiana jest nauka zawodu odbywająca się równolegle w zakładzie pracy i w szkole zawodowej. Warunkiem podjęcia nauki zawodu w systemie dualnym jest w Niemczech zawarcie „umowy o naukę zawodu“ (niem. Berufsausbildungsvertrag) ze szkolącym zakładem pracy.

Wraz z ukończeniem nauki zawodu uczniowie uzyskują tytuł zawodowy: "Handlowiec – specjalista w dziedzinie turystyki i organizacji czasu wolnego" (niem. Kaufmann/-frau für Tourismus und Freizeit).

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Handlowcy – specjaliści w dziedzinie turystyki i organizacji czasu wolnego opracowują, pośredniczą w sprzedaży i sprzedają produkty i usługi turystyczne. Turystom, wczasowiczom i gościom hoteli typu spa lub wellness oraz sanatoriów udzielają porad i informacji (w razie potrzeby również w językach obcych) np. na temat oferty turystycznej i kulturalnej danego regionu lub miejscowości oraz przyjmują zamówienia i dokonują rezerwacji. Koordynują różnorodne oferty spędzania czasu wolnego i udzielają informacji, np. na temat miejscowych ofert usług zdrowotnych i wellness lub godzin otwarcia konkretnych obiektów. Mogą również opracowywać odpowiednie oferty i kalkulować ich ceny. Poza tym rozdają bądź sprzedają broszury informacyjne i wspierają rozwój turystyki w regionie poprzez działania promocyjne i reklamę. Planują również imprezy oraz zajmują się ich organizacją i realizacją. Współpracują przy tym ściśle z działającymi na miejscu    partnerami, np. stowarzyszeniami, tworzą i pielęgnują sieć kontaktów partnerskich.

Źródło: Portal Berufe.net

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód handlowiec – specjalista w dziedzinie turystyki i organizacji czasu wolnego (nazwa niemiecka: Kaufmann/-frau für Tourismus und Freizeit) jest częściowo porównywalny z polskim zawodem:

- technik obsługi turystycznej, nauka zawodu na poziomie technikum (4 lata).

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie
Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum
Campus für berufliche Bildung
Potsdamer Straße 4
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 606970
Telefon: +49 (0)335 6069719
E-mail: kwosz@schulen-ff.de
do strony głównej
Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum

Oberstufenzentrum II Potsdam
Wirtschaft und Verwaltung
Zum Jagenstein 26
14478 Potsdam
Deutschland
Telefon: +49 (0) 331 2 89 72 00
Telefon: +49 (0) 331 2 89 72 01
E-mail: osz2.potsdam@t-online.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Nauka zawodu w systemie dualnym

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Przedsiębiorstwa zatrudniają przeważnie kandydatów do nauki zawodu handlowiec – specjalista w dziedzinie turystyki i organizacji czasu wolnego legitymujących się poziomem wykształcenia upoważniającym do pojęcia nauki w szkołach wyższych (niem. Hochschulreife).

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Skrócenie okresu nauki

Przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

Zakres programu nauczania

W pierwszym roku nauki w szkolącym zakładzie pracy uczniowie uczą się przykładowo:

 • w jaki sposób przeprowadza się porady i rozmowy handlowe z klientami,
 • jakie produkty z dziedziny turystyki i organizacji czasu wolnego wchodzą w skład oferty usług szkolącego zakładu pracy oraz jak przygotowuje się takie produkty,
 • jak w zależności od rodzaju zadania wykorzystuje się systemy informacyjne i komunikacyjne oraz w jaki sposób można zorganizować i podzielić własna pracę,
 • w jaki sposób wykonuje się poszczególne czynności z zakresu rachunkowości oraz jak wykonuje się kontowanie.

W drugim roku nauki uczniom przekazywane są między innymi następujące umiejętności:

 • w jaki sposób sprzedaje się klientom produkty i usługi, pośredniczy się w sprzedaży świadczeń dodatkowych oraz jak wykorzystuje się stosowane w przedsiębiorstwie systemy księgowania i rezerwacji,
 • co należy wiedzieć podczas opracowywania koncepcji imprez,
 • w jaki sposób korzystać z obcojęzycznych materiałów informacyjnych oraz jak komunikować się w języku obcym,
 • na co należy zwracać uwagę podczas obsługi płatności oraz przygotowywania wezwań do zapłaty,
 • w jaki sposób oceniać stopień zadowolenia klienta oraz jak postępować w przypadkach skarg i zażaleń.

W trzecim roku nauki uczniowie uczą się:

 • na co należy zwracać uwagę podczas planowania i organizacji imprez oraz w jaki sposób się je finansuje i rozlicza,
 • w jaki sposób przeprowadza się akcje reklamowe (również dla określonych grup docelowych) i działania mające na celu przywiązanie klientów do przedsiębiorstwa,
 • jakie czynniki mają znaczenie przy ustalaniu kosztów, wykonywaniu kalkulacji i rozliczaniu usług,
 • w jaki sposób przygotowuje się i prezentuje informacje i oferty,
 • w jaki sposób przeprowadza się działania zapewniające utrzymanie jakości usług we własnym przedsiębiorstwie oraz jak można ocenić jakość usług obcych.

Poza tym uczniowie zdobywają umiejętności w zakresie jednego z dwóch obszarów kwalifikacyjnych do wyboru: „Zapewnienie zdolności funkcjonowania placówek turystycznych i rekreacyjnych” lub „Opracowywanie nowych destynacji turystycznych”.

Źródło: Portal Berufe.net

Wymiar godzin (teoria)

Przegląd działów tematycznych podczas nauki zawodu „Handlowiec – specjalista w dziedzinie turystyki i organizacji czasu wolnego“:

 1. Świadome współokreślanie własnej roli w przedsiębiorstwie (40 h)
 2. Reprezentowanie przedsiębiorstwa w branży turystycznej i organizacji czasu wolnego (40 h)
 3. Analizowanie krajowych i regionalnych warunków ramowych branży turystycznej i organizacji czasu wolnego (100 h)
 4. Efektywne udzielanie klientom porad na temat regionalnych produktów i usług branży turystycznej i organizacji czasu wolnego (80 h)
 5. Zapoznanie się z procesami biznesowymi w przedsiębiorstwach branży turystycznej i organizacji czasu wolnego (60 h)
 6. Zaopatrzenie i administrowanie towarami i środkami trwałymi w przedsiębiorstwach branży turystycznej i organizacji czasu wolnego (80 h)
 7. Analizowanie rynków branży turystycznej i organizacji czasu wolnego i wypracowywanie strategii marketingowych (40 h)
 8. Planowanie i projektowanie produktów i usług w branży turystycznej i organizacji czasu wolnego (80 h)
 9. Sprzedaż produktów i usług w branży turystycznej i organizacji czasu wolnego (80 h)
 10. Sterowanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwach branży turystycznej i organizacji czasu wolnego (80 h)
 11. Planowanie, realizacja i rozliczanie imprez (60 h)
 12. Analizowanie wpływu czynników zewnętrznych na sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw branży turystycznej i organizacji czasu wolnego (60 h)
 13. Planowanie, realizacja i ocena projektu w branży turystycznej i organizacji czasu wolnego (80 h)

Łącznie: 880 godzin

Wymiar godzin (praktyka)

Uczniowie pracują z reguły trzy do czterech dni w tygodniu w szkolącym zakładzie pracy, w którym zapoznają się z praktycznymi umiejętnościami swojego zawodu:

 • Organizacja pracy
 • Komunikacja i kooperacja
 • Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa
 • Oferta usług
 • Imprezy
 • Marketing
 • Sterowanie i kontrola w pracy handlowca
 • Pogłębianie umiejętności zdobytych w czasie pierwszego i drugiego roku nauki oraz dodatkowo
 • Program wybranego dodatkowego obszaru kwalifikacji
Koszt kształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna. W związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą jednakże powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub, w niektórych przypadkach, zakwaterowania poza miejscem zamieszkania ucznia.

Po spełnieniu określonych warunków uczniowie mogą otrzymać stypendium na okres nauki zawodu (niem. Berufsausbildungsbeihilfe, w skrócie BAB).

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Uczniowie mogą w poszczególnych latach nauki otrzymywać miesięcznie np. następujące wynagrodzenia za okres nauki zawodu:

 • w pierwszym roku nauki – 687 do 703 euro,
 • w drugim roku nauki – 736 do 753 euro,
 • w trzecim roku nauki – 781 do 799 euro.

Źródło:

Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych, Taryfowe wynagrodzenia z aokres nauki zawodu (Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Tarifauswertung – Tarifvertragliche Ausbildungsvergütungen) – stan ze stycznia 2013

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Przedstawione poniżej dane są danymi orientacyjnymi, mającymi na celu przedstawienie rozpiętości wysokości wynagrodzeń i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne. W zależności od regionu i branży występują różnice w wysokości zarobków.

Przykładowe miesięczne wynagrodzenie brutto wg układów taryfowych może w tym zawodzie wynosić od 1.540 (dla najniższej grupy) do 3.139 euro (dla grupy najwyższej).

Źródło: Archiwum Taryf Fundacji Hansa Böcklera (WSI-Tarifarchiv)

Układy taryfowe

Dla handlowców – specjalistów w dziedzinie turystyki i organizacji czasu wolnego zastosowanie znajduje przeważnie Układ taryfowy dla pracowników branży turystycznej (niem. DRV-T-Tarifvertrag).

Możliwości dalszego kształcenia

Spektrum tematyczne form kształcenia ustawicznego dającego możliwość adaptacji zawodowej jest szerokie i sięga od turystyki poprzez marketing, aż po towaroznawstwo, znajomość produktów i sprzedaż w branży turystycznej. Handlowcy – specjaliści w dziedzinie turystyki i organizacji czasu wolnego, którzy chcieliby się wyspecjalizować w którejś z dziedzin zawodowych, również znajdą dla siebie odpowiednie oferty np. w takich dziedzinach jak doradztwo handlowe w sprzedaży.

Kursy kwalifikacyjne:

 • Turystyka
 • Towaroznawstwo, znajomość produktów i sprzedaż – dla branży hotelarskiej, gastronomicznej i turystycznej
 • Marketing, marketing międzynarodowy – dla branży hotelarskiej, gastronomicznej i turystycznej
 • Aplikacje komputerowe w branży turystycznej
 • Zarządzanie, planowanie w przedsiębiorstwie, zarządzanie projektami – dla branży hotelarskiej, gastronomicznej i turystycznej
 • Zagadnienia finansowe i rachunkowość, księgowość i bilanse, controlling i czynności rewizyjne
 • Podstawy wiedzy handlowej, kwalifikacje handlowe
 • Jęz. angielski zawodowy – dla branży hotelarskiej, gastronomicznej i turystycznej
 • Jęz. francuski zawodowy
 • Prawo umów handlowych i Prawo ogólnych warunków handlowych

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

- Specjaliści – ekonomiści, specjaliści ds. zarządzania, handlowcy różnych specjalności:

 • Specjalista branży turystycznej (z egzaminem wewnętrznym)
 • Specjalista – ekonomista w branży turystycznej (szkoła zawodowa)
 • Specjalista – ekonomista w branży transportowej (szkoła zawodowa)

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Nauczyciel zawodu

Kierunki studiów:

 • Zarządzanie w hotelarstwie i turystyce (licencjat)
 • Ekonomika przedsiębiorstwa, Business Administration (licencjat)
 • Ekonomika przedsiębiorstw transportowych (licencjat)
Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Opis dnia pracy handlowca – specjalisty w dziedzinie turystyki i organizacji czasu wolnego:

http://www.planet-beruf.de/Tagesablauf-Kaufmann.8285.0.html

Turystyka na stronach Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Technologii:

http://www.bmwi.de/DE/Themen/tourismus.html

Strona internetowa dla uczniów w zawodach z branży turystycznej:

http://www.tourismus-azubi.de/

Ofensywa edukacyjna branży turystycznej:

http://www.zukunft-buchen.de/

Strona internetowa Niemieckiego Zrzeszenia Turystycznego (Deutscher Toruismusverband e.V.):

http://www.deutschertourismusverband.de/

Strona internetowa Niemieckiego Zrzeszenia Biur Podróży (Deutscher Reiseverband):

http://www.drv.de/

Strona internetowa Krajowego Zrzeszenia Turystycznego Brandenburgii (Landestourismusverband Brandenburg):

http://www.ltv-brandenburg.de/

Brandenburgia jako destynacja turystyczna:

http://www.reiseland-brandenburg.de/

Turystyka wolna od barier w Brandenburgii:

http://www.ruppinerreiseland.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Strona poświęcona możliwościom kariery zawodowej u armatora statków wycieczkowych AIDA:

http://www.aida.de/aida-cruises/karriere.24536.html

Strona poświęcona możliwościom kariery zawodowej w turystyce:

http://www.touristikcareer.de/

Giełda miejsc pracy Niemieckiego Zrzeszenia Turystycznego (Deutscher Toruismusverband e.V.):

http://www.deutschertourismusverband.de/service/dtvservicegmbh00.html

Giełda pracy Federalnej Agencji ds. Pracy (Bundesagentur für Arbeit) z podziałem na dziedziny zawodowe i regiony:

http://jobboerse.arbeitsagentur.de


Giełda pracy dla zawodów z wielu branż:

http://www.joborama.de/

Giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.jobpilot.de

Giełda pracy z możliwością wyszukiwania ofert z konkretnego regionu:

http://www.jobsuche.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda pracy dla zawodów z różnych branż. Poszukiwania wśród dużej ilości ofert można zawęzić dzięki filtrom regionalnym i branżowym. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie fragmentów tekstu i otrzymywanie interesujących ofert pracy dzięki usłudze "Jobagent":

http://www.stepstone.de

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Nauka zawodu w Niemczech
W przypadku nauki zawodu w systemie dualnym (która odbywa się równolegle w przedsiębiorstwie i szkole zawodowej) dla obywateli państw członkowskich UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz EFTA nie obowiązują żadne ograniczenia. O podjęcie nauki mogą się oni starać bezpośrednio w wybranym przedsiębiorstwie.
Dla obywateli Bułgarii i Rumunii do dnia 31.12.2013 obowiązują inne uregulowania, gdyż umowa o podjęcie nauki zawodu stanowi formę umowy o pracę, a tym samym podlega obowiązującym w tym zakresie ograniczeniom. W przypadku, gdy niemiecki pracodawca zamierza zatrudnić ucznia będącego obywatelem któregoś z tych krajów, musi w pierwszej kolejności wystąpić do odpowiedniej terytorialnie Agencji d.s. Pracy o przeprowadzenie kontroli lokalnego rynku pracy.
Do wszystkich szkół państwowych i prywatnych (np. szkół zawodowych typu Fachschule i Berufsfachschule) obywatele wszystkich krajów członkowskich EU-27 i EFTA mogą uczęszczać bez ograniczeń.
Studia w Niemczech
Osoby z państw członkowskich EU-27 oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego we wszelkich sprawach związanych ze studiami na uczelniach niemieckich mają te same prawa, co obywatele Niemiec, a przede wszystkim nie muszą uiszczać wyższego czesnego.
Osoby zamierzające ukończyć w Niemczech studia w trybie dziennym, muszą wystąpić o dopuszczenie do nich na wybranym uniwersytecie lub szkole wyższej za pośrednictwem portali internetowych "Hochschulstart" lub "uni-assist". Dokładniejsze informacje i porady w języku niemieckim można znaleźć tutaj.
W celu podjęcia studiów konieczne jest przedłożenie następujących dokumentów:
- ważny dokument podróży (paszport) lub dokument potwierdzający przynależność państwową w połączeniu z urzędowym dokumentem tożsamości zawierającym zdjęcie;
- formularz wniosku (do pobrania na stronach internetowych wybranego uniwersytetu, szkoły wyższej lub bezpośrednio w dziekanacie uczelni);
- dokumenty potwierdzające uprawnienia do podjęcia studiów wyższych, jak np. High School Diploma, Gaokao, Matura, A-Levels, Bachillerato, świadectwo dojrzałości (oryginał lub potwierdzona kopia, w przypadku dokumentów wystawionych za granicą z uwierzytelnionym tłumaczeniem). O tym, czy ukończony poziom kształcenia jest uznawany za równoważny z niemieckim można przekonać się na portalach internetowych DAAD lub ANABIN;
- jeżeli jest to wymagane, dokumenty potwierdzające szczególne predyspozycje (np. dokumenty potwierdzające zdanie egzaminów wstępnych na innych uczelniach). Obowiązuje to zwłaszcza w przypadku studiów na kierunkach: architektura, stomatologia, medycyna, farmacja itp.;
- dokument potwierdzający wystarczająca znajomość języka niemieckiego (w przypadku studiów międzynarodowych, również odnośnie innych wymaganych języków obcych);
- dokument potwierdzający fakt objęcia ubezpieczeniem chorobowym (niemieckojęzyczne informacje na ten temat można znaleźć tutaj). Bez ubezpieczenia chorobowego nie można podjąć studiów;
- zdjęcia paszportowe do legitymacji studenckiej.
Ze względu na dużą niezależność niemieckich uniwersytetów i szkół wyższych przed kandydatami mogą być stawiane dodatkowe warunki przyjęcia lub ustanawiane egzaminy wstępne (wspomnieć tu można choćby o wymaganych na niektórych uczelniach dodatkowych listach motywacyjnych lub konieczności potwierdzenia szczególnych uzdolnień artystycznych).
Po wjeździe na terytorium Niemiec (wiza nie jest już wymagana) należy zgłosić się w miejscowym urzędzie meldunkowym i złożyć wniosek o zameldowanie.

Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.
Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE muszą z reguły posiadać ważną wizę uprawniającą do wjazdu na terytorium Niemiec, zezwolenie na pobyt w celu odbycia studiów oraz, w celu podjęcia pracy, zezwolenie na pracę. O tym, czy wymogi te odnoszą się również do Ciebie, możesz uzyskać informacje tutaj lub w niemieckich ambasadach i konsulatach na terenie Twojego kraju.

Osoby z państw trzecich lub osoby posiadające status bezpaństwowca powinny na stronie internetowej International Office, w dziekanacie wybranej szkoły wyższej lub uniwersytetu lub na obsługującym akademickie sprawy międzynarodowe portalu uni-assist zasięgnąć informacji, czy ich poziom wykształcenia upoważniający do podjęcia studiów wyższych jest uznawany za równoważny z niemieckim. Jeżeli okaże się, że tak nie jest, kandydat musi złożyć egzamin potwierdzający. Cudzoziemcy chcący studiować w szkole wyższej (nie chodzi tu o uczelnie posiadające status uniwersytetu, ale o dawne wyższe szkoły zawodowe) na terenie Badenii-Wirtembergii, powinni zwrócić się w sprawie ustalenia uprawnień do podjęcia studiów do tutaj.

Przed wjazdem na terytorium Niemiec należy zatroszczyć się o następujące sprawy:
- należy przedłożyć potwierdzenie posiadania środków finansowych, wystarczających na sfinansowanie studiów i życia w Niemczech (obecnie jest to kwota 643 euro na każdy miesiąc okresu nauki). Dodatkowe informacje na ten temat znajdziesz tutaj);
- należy zatroszczyć się również o ubezpieczenie chorobowe.

Poza tym dodatkowo obowiązują wszystkie wymogi, które stawiane są przed obywatelami państw członkowskich UE-17 lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.  
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

UE, EOG i Szwajcaria
Zasadniczo obywatele państw członkowskich UE, EOG oraz Szwajcarii mogą mieszkać i pracować na terenie Niemiec. Do wykonywania zawodu w Niemczech ewentualnie może być konieczne uzyskanie państwowej licencji. Zalecamy zasięgnięcie informacji na temat procedur uznawania kwalifikacji w Brandenburgii.

Osoby będące obywatelami Rumunii i Bułgarii do dnia 31.12.2013 podlegają jeszcze obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę. Podjęcie pracy jest możliwe tylko w wypadku, jeżeli odpowiednia terytorialnie Agencja d.s. Pracy udzieli na to zezwolenia.


Więcej informacji na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronach internetowych Federalnej Agencji d.s. Pracy oraz Komisji Europejskiej
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE w celu podjęcia pracy na terytorium Niemiec muszą posiadać tytuł prawny zezwalający na pobyt, który zapewnia również prawo podjęcia pracy. Należy bowiem pamiętać, że istnieją różne rodzaje tytułów prawnych zezwalających na pobyt w Niemczech. Z wyjątkiem Australii, Izraela, Japonii, Kanady, Korei Południowej, Nowej Zelandii oraz USA, obywatele wszystkich innych państw trzecich muszą przed wjazdem na terytorium Niemiec wystąpić do odpowiedniego dla miejsca zamieszkania niemieckiego przedstawicielstwa dyplomatycznego z wnioskiem o przyznanie odpowiedniego tytułu prawnego zezwalającego na pobyt.

Uproszczone uregulowania dotyczące pobytu na terytorium Niemiec obowiązują od maja 2012 dla obywateli państw spoza UE, którzy posiadają wyższe wykształcenie (lub porównywalne kwalifikacje) dzięki tzw. „europejskiej niebieskiej karcie”. Taki tytuł prawny zezwalający na pobyt otrzymują osoby pozostające w stosunku pracy, z kwotą wynagrodzenia co najmniej 44.800 euro brutto. Po trzech latach pozostawania w stosunku pracy wydawane jest zezwolenie na osiedlenie się.


Więcej informacji na temat pobytu na terytorium Niemiec można znaleźć na stronie internetowej niemieckiego Urzędu Spraw Zagranicznych w dziale Einreisebestimmungen für Deutschland, Visa.
Informacje na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronie internetowej Federalnej Agencji d.s. Pracy .
Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)
ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Frank Ploß
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: BZ.ffo@verdi.de
do strony głównej
ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Keithstraße 1/3
10787 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 111
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)
IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej
IHK Ostbrandenburg

Pośrednicy i urzędy pracy
EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Regina Gebhardt-Hille
Bergerstr. 30
16225 Eberswalde
Deutschland
Telefon: +49 3334 374615
E-mail: regina.gebhardt-hille@arbeitsagentur.de
do strony głównej
EURES-Beratung

Pracodawcy o dużym znaczeniu w regionie
Stift Neuzelle
Stiftung
Stiftsplatz 7
15898 Neuzelle
Deutschland
Telefon: +49336528140
Telefon: +493365281419
E-mail: info@stift-neuzelle.de
do strony głównej

Klosterhotel Neuzelle
Hotel und Restaurant
Bahnhofstraße 18
15898 Neuzelle
Deutschland
Telefon: +4933652823991
E-mail: anfrage@hotel-neuzelle.de
do strony głównej

Messe und Veranstaltungs GmbH Frankfurt (Oder)
Platz der Einheit 1
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +4933540100
Telefon: +493354010105
E-mail: presse@muv-ffo.de
do strony głównej

Stadt Frankfurt (Oder)
Goepelstraße 38
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 552 1044
E-mail: manuela.effnert@frankfurt-oder.de
do strony głównej

Instytucje kontaktowe w sprawach związanych z kształceniem zawodowym
Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg
Aus- und Weiterbildung
Holger Müller
Puschkinstraße 12 b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 5621-1524
Telefon: +49 335 5621-1196
E-mail: mueller@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch
Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg

Pozostałe ważne adresy kontaktowe
IHK -Projektgesellschaft mbH
Internationale Zusammenarbeit
Puschkinstraße 12 b
D-15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 5621-2310
Telefon: +49 (0)335 5621-2001
E-mail: projekt@ihk-projekt.de
do strony głównej
IHK -Projektgesellschaft mbH

Kontakty w sprawach związanych z uznawalnością wykształcenia
IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung
Julia Lexow-Kapp
Heinrich-Mann-Allee 103
14473 Potsdam
Deutschland
Telefon: +49331866-5274
E-mail: julia.lexow-kapp[at]masf.brandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, russisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung in Ostbrandenburg
Logenstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 55345922
Telefon: +49335 55345903
E-mail: integra@kowa-ffo.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, polnisch, englisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle
bbw Bildungszentrum Ostbrandenburg GmbH
Potsdamer Straße 1-2
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 5569 322
Telefon: +49 335 5569 403
E-mail: joanna.rynkiewicz@bbw-ostbrandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, polnisch
IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle

Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Wojewodschaft Lubuskie - Brandenburg 2007-2013
IHK Projektgesellschaft mbH
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.