Oferta

Specjalista gastronomii systemowej

Niemcy
Porównaj zawody:
 • Informacja
Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Pod pojęciem nauki zawodu w systemie dualnym rozumiana jest nauka zawodu odbywająca się równolegle w zakładzie pracy i w szkole zawodowej. Warunkiem podjęcia nauki zawodu w systemie dualnym jest w Niemczech zawarcie „umowy o naukę zawodu“ (niem. Berufsausbildungsvertrag) ze szkolącym zakładem pracy.

Wraz z ukończeniem nauki zawodu uczniowie uzyskują tytuł zawodowy: „Specjalista gastronomii systemowej” (niem. Fachmann/-frau für Systemgastronomie).

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Specjaliści gastronomii systemowej pracują w restauracjach samoobsługowych i w sieciach fast food oraz w barach i restauracjach, które funkcjonują wg standaryzowanych koncepcji gastronomicznych. Innymi możliwościami zatrudnienia są obiekty gastronomiczne przy drogach i autostradach, kantyny zakładowe i firmy świadczące usługi cateringowe.

Do zadań specjalistów gastronomii systemowej należy organizacja pracy we wszystkich działach restauracji wg centralnie ustalonej koncepcji gastronomicznej oraz nadzorowanie spełniania ustalonych standardów. Specjaliści gastronomii systemowej organizują prace w zakresie zakupu, magazynowania, kuchni, obsługi i opieki nad gośćmi i sprzedaży oraz przejmują obowiązki związane z planowaniem zadań personelu. Ponadto nadzorują jakość produktów, kontrolują koszty i przeprowadzają działania marketingowe. Zajmują się również gośćmi, przyjmują reklamacje oraz dbają o przestrzeganie przepisów sanitarnych i BHP.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód specjalista gastronomii systemowej (nazwa niemiecka: Fachmann/-frau für Systemgastronomie) jest częściowo porównywalny z polskim zawodem:

- technik żywienia i usług gastronomicznych, którego nauka jest realizowana na poziomie technikum (4 lata).

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Zakłady pracy zatrudniają przeważnie kandydatów do nauki zawodu specjalista gastronomii systemowej posiadającym średni poziom wykształcenia (wg klasyfikacji niemieckiej odpowiada on np. ukończeniu Realschule).

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Skrócenie okresu nauki:

Uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

Zakres programu nauczania

W pierwszym roku nauki w szkolącym zakładzie pracy uczniowie uczą się przykładowo:

 • w jaki sposób należy się zachowywać w roli gospodarza wobec gości, jak ich przyjmować, opiekować się nimi oraz w odpowiedniej formie informować ich o oferowanych usługach i produktach,
 • jak w ekonomiczny sposób korzystać materiałów oraz z maszyn, urządzeń oraz jak je czyścić i kontrolować,
 • jak stosować środki dezynfekujące i czyszczące,
 • w jaki sposób sprawdza się jakość produktów spożywczych w kuchni i określa możliwość ich wykorzystania,
 • jak w ekonomiczny sposób przyrządza się i podaje proste potrawy wg receptur, z uwzględnieniem nauk żywieniowych,
 • na co należy zwracać uwagę podczas przyrządzania napojów zaparzanych i gorących oraz w jaki sposób należy je podawać,
 • w jaki sposób serwuje się potrawy i napoje,
 • jakie prace wykonuje się w biurze (np. prowadzenie kartotek),
 • w jaki sposób przyjmuje się dostawy towarów, jak sprawdza się je pod względem wagi, ilości i widocznych wad oraz jakie kolejne czynności są z tym związane,
 • w jaki sposób magazynuje się towary i kontroluje zasoby magazynu.

Podczas drugiego roku nauki uczniom przekazywane są między innymi następujące umiejętności:

 • w jaki sposób udziela się porad gościom uwzględniając ich życzenia oraz jak w fachowy sposób prowadzi się rozmowy związane z poradami i sprzedażą,
 • w jaki sposób opracowuje się reklamacje i wskazuje możliwe rozwiązania,
 • czego należy przestrzegać podczas konserwacji maszyn i urządzeń,
 • w jaki sposób opracowuje się zamówienia i załatwia płatności,
 • czym różnią się od siebie media i materiały reklamowe,
 • w jaki sposób sprząta się, utrzymuje i przygotowuje pomieszczenia dla gości.

W trzecim roku nauki uczniowie uczą się:

 • czym różni się koncepcja gastronomiczna szkolącego zakładu pracy od innych koncepcji,
 • w jaki sposób planuje się i organizuje procesy pracy w gastronomii systemowej,
 • w jaki sposób stosuje się instrumenty marketingowe i wykorzystuje prezentacje produktów,
 • w jaki sposób udzielać prostych informacji w języku obcym,
 • na co należy zwracać uwagę przy planowaniu grafiku pracy personelu w poszczególnych działach,
 • jakie przepisy z zakresu prawa pracy i opieki socjalnej oraz jakie uregulowania taryfowe i wewnątrzzakładowe muszą być uwzględniane w sprawach personalnych,
 • w jaki sposób steruje się i kontroluje proces wytwarzania wartości w przedsiębiorstwie (kontrola kosztów),
 • w jaki sposób ustala się ceny na podstawie zakładowego schematu kalkulacyjnego.
Wymiar godzin (teoria)

Działy tematyczne w szkole zawodowej:

 

Zawodowe szkolenie podstawowe dla zawodów branży hotelarsko-gastronomicznej:

1.1 Praca w kuchni (140 h)

1.2 Praca przy obsłudze gości (120 h)

1.3 Praca w magazynie (60 h)

 

Zawodowe szkolenie specjalistyczne dla zawodów branży hotelarsko-gastronomicznej:

2.1 Udzielanie porad i sprzedaż w restauracji (100 h)

2.2 Marketing (80 h)

2.3 Prace gospodarcze (40 h)

2.4 Gospodarka materiałowa (60 h)

 

Zawodowe szkolenie specjalistyczne dla specjalistów gastronomii systemowej:

3.1 Organizacja systemowa (120 h)

3.2 Sprawy personalne (60 h)

3.3 Sterowanie i kontrola procesami tworzenia wartości w zakładzie (100 h)

Łącznie: 880 godzin

Wymiar godzin (praktyka)

Uczniowie pracują z reguły trzy do czterech dni w tygodniu w szkolącym zakładzie pracy, w którym zapoznają się z praktycznymi umiejętnościami swojego zawodu:

 • Zasady obowiązujące w kontaktach z gośćmi, udzielanie porad, sprzedaż
 • Zastosowanie urządzeń, maszyn i dóbr użytkowych, planowanie pracy
 • Higiena
 • Praca w kuchni
 • Praca przy obsłudze gości
 • Organizacja biura i komunikacja biurowa
 • Gospodarka materiałowa
 • Reklama i wsparcie sprzedaży
 • Prace gospodarcze
 • Pogłębianie wiedzy zdobytej podczas dwóch pierwszych lat nauki zawodu oraz dodatkowo:
 • Organizacja systemowa
 • Marketing
 • Sprawy personalne
 • Sterowanie i kontrola procesami tworzenia wartości w zakładzie
Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie mogą w poszczególnych latach nauki otrzymywać miesięcznie następujące wynagrodzenia za okres nauki zawodu:

 • w pierwszym roku nauki – od 388 do 523 euro,
 • w drugim roku nauki – od 476 do 593 euro,
 • w trzecim roku nauki – od 552 do 665 euro.

Nauka zawodu w zakładach gastronomii systemowej

Uczniowie odbywający praktyczną część nauki zawodu w zakładach gastronomii systemowej będących członkami taryfowej grupy roboczej, zrzeszającej krajowe organizacje Niemieckiego Zrzeszenia Hoteli i Restauracji (niem. Deutscher Hotel- und Gaststättenverband) otrzymują od 01.08.2004 następujące wynagrodzenia za okres nauki zawodu:

 • w pierwszym roku nauki – 515 euro,
 • w drugim roku nauki – 565 euro,
 • w trzecim roku nauki – 625 euro

Źródło:

Bank danych na temat wynagrodzeń za okres nauki zawodu [niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen (DAV)] Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego [Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)].

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku przed pracownikiem wymagań. Poza tym z reguły zwraca się uwagę na posiadane przez niego doświadczenie oraz odpowiedzialność.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne. W zależności od regionu i branży występują różnice w wysokości zarobków.

Przykładowe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze brutto osób z ukończoną trzyletnią nauką zawodu może wynosić zgodnie z układami taryfowymi 1.544 euro

Źródło:

Rejestr Taryf dla Berlina i Brandenburgii (niem. Tarifregister Berlin/ Brandenburg).

Układy taryfowe

Istnieje obowiązujący w całych Niemczech specjalny układ taryfowy dla gastronomii systemowej (niem. Spezialtarifvertrag für die Systemgastronomie).

W niektórych organizacjach krajowych Federalnego Zrzeszenia Gastronomii Systemowej (Bawaria, Berlin, Brandenburgia, Hesja, Saksonia, Saksonia – Anhalt, Meklemburgia – Pomorze Przednie, Turyngia i Hamburg) przedsiębiorstwa gastronomiczne mogą zostać członkami bez konieczności przestrzegania ustaleń tego układu taryfowego. Należy jednak zauważyć, że większość członków zrzeszenia decyduje się na podpisanie układu taryfowego.

Możliwości dalszego kształcenia

Spektrum tematyczne form kształcenia ustawicznego dającego możliwość adaptacji zawodowej jest szerokie i sięga od wykorzystania aplikacji komputerowych w gastronomii poprzez obsługę klienta i załatwianie reklamacji, aż kontrole i zapewnienie jakości.

Specjaliści gastronomii systemowej, którzy chcieliby się wyspecjalizować w którejś z dziedzin zawodowych, również znajdą dla siebie odpowiednie oferty, np. w takich dziedzinach jak planowanie pracy w kuchni lub gospodarka magazynowa.

Formy kształcenia ustawicznego mogą być pomocne w byciu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobyciu specjalizacji, osiągnięciu awansu zawodowego lub podjęciu samodzielnej działalności gospodarczej.

Kursy kwalifikacyjne:

 • Hotelarstwo, gastronomia, turystyka
 • Gotowanie, dietetyka, żywienie, gospodarstwo domowe
 • Higiena
 • Organizacja przedsiębiorstwa – dla hotelarstwa i gastronomii
 • Specjalistyczne doskonalenie zawodowe z ekonomiki przedsiębiorstwa – dla hotelarstwa i gastronomii
 • Towaroznawstwo i nauka o sprzedaży – dla hotelarstwa, gastronomii i turystyki
 • Finanse i rachunkowość, kosztorysowanie i kalkulacje – dla hotelarstwa i gastronomii
 • Aplikacje komputerowe w branży turystycznej
 • Język angielski zawodowy – dla hotelarstwa, gastronomii i turystyki
 • Marketing, marketing międzynarodowy – dla hotelarstwa, gastronomii i turystyki
 • Public Relations (PR), kontakty z mediami i promocja – dla hotelarstwa, gastronomii i turystyki
 • Komunikacja i prowadzenie rozmów w hotelarstwie, gastronomii i turystyce

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

- Mistrzowie:

 • Mistrz restauratorstwa z egzaminem wewnętrznym
 • Mistrz barista

- Specjaliści – ekonomiści, specjaliści ds. zarządzania, handlowcy różnych specjalności:

 • Specjalista ds. zarządzania w branży hotelarskiej i gastronomicznej (z egzaminem wewnętrznym)
 • Specjalista gastronomii z egzaminem państwowym
 • Specjalista ekonomista w branży usług cateringowych i żywienia systemowego (szkoła zawodowa)
 • Specjalista ekonomista w branży hotelarskiej i gastronomicznej (szkoła zawodowa)

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Kierownik zakładu – dla hotelarstwa i gastronomii (szkoła zawodowa)
 • Nauczyciel zawodu

Kierunki studiów:

 • Zarządzanie w hotelarstwie i turystyce (licencjat)
 • Nauka o żywieniu, ekotrofologia (licencjat)
 • Ekonomika przedsiębiorstwa, Business Administration (licencjat)
Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Informacje Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Technologii:

Branchenfokus - Tourismus und Gastgewerbe

Platforma internetowa zawierająca aktualności, artykuły, publikacje i opracowania z branży turystycznej oraz informacje na temat nauki zawodów i kształcenia ustawicznego w tej branży; wspierana przez Federalne Ministerstwo Gospodarki i Technologii:
DSFT Wissensportal Tourismus
 
Branżowy magazyn online:

gastronomie.de
 
Informacje na temat szkolnictwa zawodowego:
planet-beruf.de 
 
Czasopismo branżowe „Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung”:
http://www.ahgz.de/ 
 
Portal specjalistyczny branży hotelarskiej i gastronomicznej:
http://www.der-hotelier.de/

Magazyn specjalistyczny dla przedsiębiorców w branży hotelaskiej i gastronomicznej oraz dla szefów kuchni:
http://www.gastronomie-mag.de/ 
 
Czasopismo fachowe „Gastronomie Report”:
http://www.gastronomie-report.de/ 
 
Magazyn specjalistyczny dla przedsiębiorców i menedżerów w branży hotelarskiej i gastronomicznej:

Strona internetowa Związku Zawodowego Branży Żywności, Używek i Gastronomii (Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten):

http://www.ngg.net

Organizacja przedsiębiorców branży hotelarskiej i gastronomicznej DEHOGA:

http://www.dehoga-bundesverband.de/

Krajowa organizacja DEHOGA w Brandenburgii:

http://www.dehoga-brandenburg.de/

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Portal z giełdą pracy dla branży turystycznej i gastronomii w Niemczech, Austrii i Tyrolu Południowym:

www.hogastjob.com


Liczne oferty pracy w hotelarstwie i gastronomii:

http://www.jobsterne.de/

Giełda pracy dla hotelarstwa i gastronomii AHGZ Jobs:

www.ahgzjobs.de

Internetowa giełda pracy dla hotelarstwa, gastronomii i turystyki Your Career Group:

www.ycg.de


Giełda pracy dla hotelarstwa, gastronomii i turystyki morskiej:

www.rollingpin.de/


Międzynarodowa giełda pracy online:

http://www.hoteljob-international.de

Oferty miejsc pracy w branży gastronomicznej, hotelarskiej i turystycznej na całym świecie:

http://www.job-hotel.eu

Portal z ofertami pracy w branży turystycznej:

www.hogastjob.com


Giełda miejsc pracy w hotelarstwie i gastronomii:

http://www.hogapage.de/

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda miejsc pracy dla hotelarstwa i gastronomii. Mnogość ofert daję się ograniczyć dzięki filtrom regionalnym i branżowym. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie fragmentów tekstu i otrzymywanie interesujących ofert pracy dzięki usłudze "Jobagent":

http://www.stepstone.de

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Nauka zawodu w Niemczech
W przypadku nauki zawodu w systemie dualnym (która odbywa się równolegle w przedsiębiorstwie i szkole zawodowej) dla obywateli państw członkowskich UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz EFTA nie obowiązują żadne ograniczenia. O podjęcie nauki mogą się oni starać bezpośrednio w wybranym przedsiębiorstwie.
Dla obywateli Bułgarii i Rumunii do dnia 31.12.2013 obowiązują inne uregulowania, gdyż umowa o podjęcie nauki zawodu stanowi formę umowy o pracę, a tym samym podlega obowiązującym w tym zakresie ograniczeniom. W przypadku, gdy niemiecki pracodawca zamierza zatrudnić ucznia będącego obywatelem któregoś z tych krajów, musi w pierwszej kolejności wystąpić do odpowiedniej terytorialnie Agencji d.s. Pracy o przeprowadzenie kontroli lokalnego rynku pracy.
Do wszystkich szkół państwowych i prywatnych (np. szkół zawodowych typu Fachschule i Berufsfachschule) obywatele wszystkich krajów członkowskich EU-27 i EFTA mogą uczęszczać bez ograniczeń.
Studia w Niemczech
Osoby z państw członkowskich EU-27 oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego we wszelkich sprawach związanych ze studiami na uczelniach niemieckich mają te same prawa, co obywatele Niemiec, a przede wszystkim nie muszą uiszczać wyższego czesnego.
Osoby zamierzające ukończyć w Niemczech studia w trybie dziennym, muszą wystąpić o dopuszczenie do nich na wybranym uniwersytecie lub szkole wyższej za pośrednictwem portali internetowych "Hochschulstart" lub "uni-assist". Dokładniejsze informacje i porady w języku niemieckim można znaleźć tutaj.
W celu podjęcia studiów konieczne jest przedłożenie następujących dokumentów:
- ważny dokument podróży (paszport) lub dokument potwierdzający przynależność państwową w połączeniu z urzędowym dokumentem tożsamości zawierającym zdjęcie;
- formularz wniosku (do pobrania na stronach internetowych wybranego uniwersytetu, szkoły wyższej lub bezpośrednio w dziekanacie uczelni);
- dokumenty potwierdzające uprawnienia do podjęcia studiów wyższych, jak np. High School Diploma, Gaokao, Matura, A-Levels, Bachillerato, świadectwo dojrzałości (oryginał lub potwierdzona kopia, w przypadku dokumentów wystawionych za granicą z uwierzytelnionym tłumaczeniem). O tym, czy ukończony poziom kształcenia jest uznawany za równoważny z niemieckim można przekonać się na portalach internetowych DAAD lub ANABIN;
- jeżeli jest to wymagane, dokumenty potwierdzające szczególne predyspozycje (np. dokumenty potwierdzające zdanie egzaminów wstępnych na innych uczelniach). Obowiązuje to zwłaszcza w przypadku studiów na kierunkach: architektura, stomatologia, medycyna, farmacja itp.;
- dokument potwierdzający wystarczająca znajomość języka niemieckiego (w przypadku studiów międzynarodowych, również odnośnie innych wymaganych języków obcych);
- dokument potwierdzający fakt objęcia ubezpieczeniem chorobowym (niemieckojęzyczne informacje na ten temat można znaleźć tutaj). Bez ubezpieczenia chorobowego nie można podjąć studiów;
- zdjęcia paszportowe do legitymacji studenckiej.
Ze względu na dużą niezależność niemieckich uniwersytetów i szkół wyższych przed kandydatami mogą być stawiane dodatkowe warunki przyjęcia lub ustanawiane egzaminy wstępne (wspomnieć tu można choćby o wymaganych na niektórych uczelniach dodatkowych listach motywacyjnych lub konieczności potwierdzenia szczególnych uzdolnień artystycznych).
Po wjeździe na terytorium Niemiec (wiza nie jest już wymagana) należy zgłosić się w miejscowym urzędzie meldunkowym i złożyć wniosek o zameldowanie.

Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.
Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE muszą z reguły posiadać ważną wizę uprawniającą do wjazdu na terytorium Niemiec, zezwolenie na pobyt w celu odbycia studiów oraz, w celu podjęcia pracy, zezwolenie na pracę. O tym, czy wymogi te odnoszą się również do Ciebie, możesz uzyskać informacje tutaj lub w niemieckich ambasadach i konsulatach na terenie Twojego kraju.

Osoby z państw trzecich lub osoby posiadające status bezpaństwowca powinny na stronie internetowej International Office, w dziekanacie wybranej szkoły wyższej lub uniwersytetu lub na obsługującym akademickie sprawy międzynarodowe portalu uni-assist zasięgnąć informacji, czy ich poziom wykształcenia upoważniający do podjęcia studiów wyższych jest uznawany za równoważny z niemieckim. Jeżeli okaże się, że tak nie jest, kandydat musi złożyć egzamin potwierdzający. Cudzoziemcy chcący studiować w szkole wyższej (nie chodzi tu o uczelnie posiadające status uniwersytetu, ale o dawne wyższe szkoły zawodowe) na terenie Badenii-Wirtembergii, powinni zwrócić się w sprawie ustalenia uprawnień do podjęcia studiów do tutaj.

Przed wjazdem na terytorium Niemiec należy zatroszczyć się o następujące sprawy:
- należy przedłożyć potwierdzenie posiadania środków finansowych, wystarczających na sfinansowanie studiów i życia w Niemczech (obecnie jest to kwota 643 euro na każdy miesiąc okresu nauki). Dodatkowe informacje na ten temat znajdziesz tutaj);
- należy zatroszczyć się również o ubezpieczenie chorobowe.

Poza tym dodatkowo obowiązują wszystkie wymogi, które stawiane są przed obywatelami państw członkowskich UE-17 lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.  
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

UE, EOG i Szwajcaria
Zasadniczo obywatele państw członkowskich UE, EOG oraz Szwajcarii mogą mieszkać i pracować na terenie Niemiec. Do wykonywania zawodu w Niemczech ewentualnie może być konieczne uzyskanie państwowej licencji. Zalecamy zasięgnięcie informacji na temat procedur uznawania kwalifikacji w Brandenburgii.

Osoby będące obywatelami Rumunii i Bułgarii do dnia 31.12.2013 podlegają jeszcze obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę. Podjęcie pracy jest możliwe tylko w wypadku, jeżeli odpowiednia terytorialnie Agencja d.s. Pracy udzieli na to zezwolenia.


Więcej informacji na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronach internetowych Federalnej Agencji d.s. Pracy oraz Komisji Europejskiej
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE w celu podjęcia pracy na terytorium Niemiec muszą posiadać tytuł prawny zezwalający na pobyt, który zapewnia również prawo podjęcia pracy. Należy bowiem pamiętać, że istnieją różne rodzaje tytułów prawnych zezwalających na pobyt w Niemczech. Z wyjątkiem Australii, Izraela, Japonii, Kanady, Korei Południowej, Nowej Zelandii oraz USA, obywatele wszystkich innych państw trzecich muszą przed wjazdem na terytorium Niemiec wystąpić do odpowiedniego dla miejsca zamieszkania niemieckiego przedstawicielstwa dyplomatycznego z wnioskiem o przyznanie odpowiedniego tytułu prawnego zezwalającego na pobyt.

Uproszczone uregulowania dotyczące pobytu na terytorium Niemiec obowiązują od maja 2012 dla obywateli państw spoza UE, którzy posiadają wyższe wykształcenie (lub porównywalne kwalifikacje) dzięki tzw. „europejskiej niebieskiej karcie”. Taki tytuł prawny zezwalający na pobyt otrzymują osoby pozostające w stosunku pracy, z kwotą wynagrodzenia co najmniej 44.800 euro brutto. Po trzech latach pozostawania w stosunku pracy wydawane jest zezwolenie na osiedlenie się.


Więcej informacji na temat pobytu na terytorium Niemiec można znaleźć na stronie internetowej niemieckiego Urzędu Spraw Zagranicznych w dziale Einreisebestimmungen für Deutschland, Visa.
Informacje na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronie internetowej Federalnej Agencji d.s. Pracy .
Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)
ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Frank Ploß
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: BZ.ffo@verdi.de
do strony głównej
ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten
NGG
Gotzkowskystraße 8
10555 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 3999150
E-mail: hauptverwaltung@ngg.net
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Keithstraße 1/3
10787 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 111
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)
IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej
IHK Ostbrandenburg

Pośrednicy i urzędy pracy
EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Regina Gebhardt-Hille
Bergerstr. 30
16225 Eberswalde
Deutschland
Telefon: +49 3334 374615
E-mail: regina.gebhardt-hille@arbeitsagentur.de
do strony głównej
EURES-Beratung

Pracodawcy o dużym znaczeniu w regionie
Deutsch Bahn
Bahnhof Frankfurt (Oder)
Bahnhofsplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
do strony głównej

Studentenwerk Frankfurt (Oder)
Gastronomie
Paul-Feldner-Straße 8
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +493 35 56 50 930
E-mail: VERPFLEGUNG@studentenwerk-frankfurt.de
do strony głównej

Instytucje kontaktowe w sprawach związanych z kształceniem zawodowym
Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg
Aus- und Weiterbildung
Holger Müller
Puschkinstraße 12 b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 5621-1524
Telefon: +49 335 5621-1196
E-mail: mueller@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch
Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg

Pozostałe ważne adresy kontaktowe
IHK -Projektgesellschaft mbH
Internationale Zusammenarbeit
Puschkinstraße 12 b
D-15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 5621-2310
Telefon: +49 (0)335 5621-2001
E-mail: projekt@ihk-projekt.de
do strony głównej
IHK -Projektgesellschaft mbH

Kontakty w sprawach związanych z uznawalnością wykształcenia
IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung
Julia Lexow-Kapp
Heinrich-Mann-Allee 103
14473 Potsdam
Deutschland
Telefon: +49331866-5274
E-mail: julia.lexow-kapp[at]masf.brandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, russisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung in Ostbrandenburg
Logenstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 55345922
Telefon: +49335 55345903
E-mail: integra@kowa-ffo.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, polnisch, englisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle
bbw Bildungszentrum Ostbrandenburg GmbH
Potsdamer Straße 1-2
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 5569 322
Telefon: +49 335 5569 403
E-mail: joanna.rynkiewicz@bbw-ostbrandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, polnisch
IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle

Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Wojewodschaft Lubuskie - Brandenburg 2007-2013
IHK Projektgesellschaft mbH
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.