Oferta

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Polska
Porównaj zawody:
 • Informacja
 • Pracodawcy w regionie
 • Szkoły w regionie
Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Jeden poziom kształcenia:

 

Technikum

 

Rodzaj szkoły w polskim systemie szkolnictwa zawodowego przeznaczony dla absolwentów gimnazjum. Po ukończeniu technikum uczeń otrzymuje wykształcenie średnie i ma możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu zawodowego, a także uzyskania świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Świadectwo dojrzałości daje możliwość podjęcia kształcenia na uczelniach wyższych.

Tytuł zawodowy: Technik żywienia i usług gastronomicznych

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Absolwenci szkoły w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych mogą podejmować pracę:

 • w restauracjach, hotelach, pensjonatach, domach wczasowych, firmach cateringowych w kraju i za granicą,
 • w zakładach zbiorowego żywienia,
 • we własnej firmie gastronomicznej.

Podstawowy zakres czynności wykonywanych przez technika żywienia i usług gastronomicznych to:

 • ocenianie jakości żywności oraz jej przechowywanie,
 • sporządzanie oraz wydawanie potraw i napojów,
 • planowanie i ocena żywienia,
 • organizowanie produkcji gastronomicznej,
 • planowanie i realizacja usług gastronomicznych.
Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Polski zawód technik żywienia i usług gastronomicznych jest częściowo porównywalny z niemieckimi zawodami:

 • Specjalista branży restauracyjnej (nazwa niemiecka: Restaurantfachmann/-frau), którego nauka jest realizowana w systemie dualnym (3 lata).
 • Specjalista gastronomii systemowej (nazwa niemiecka: Fachmann/-frau für Systemgastronomie), którego nauka jest realizowana w systemie dualnym (3 lata).
 • Kucharz (nazwa niemiecka: Koch / Köchin), którego nauka jest realizowana w systemie dualnym (3 lata).

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

Placówki na terenie polskiej części Euroregionu Pro Europa Viadrina oferujące kształcenie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych:

 1. Zespół Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej-Karamać, ul. Okólna 35, 66-400 Gorzów Wlkp., www.zsg.edu.gorzow.pl
 2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Armii Czerwonej 8, 66-320 Trzciel, www.trzcielpogim.pl
 3. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, Kamień Mały 89, 66-460 Witnica, www.zsrkm.pl
 4. Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych, Al. Niepodległości 23, 69-100 Słubice, www.zser-slubice.pl
 5. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bobowicku, ul. Międzyrzecka 7a, 66-300 Międzyrzecz, www.zsr-bobowicko.miedzyrzecz.pl

Kształcenie w zawodzie można podjąć również w południowej części woj. lubuskiego:

 1. Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego, ul. Botaniczna 66, 65-392 Zielona Góra, www.zsipkz.zgora.pl
 2. Zespół Szkół Zawodowych, ul. Koszarowa 10, 67-300 Szprotawa, www.zsz54.pl
 3. Zespół Szkół Technicznych, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 68-300 Lubsko, www.zst.lubsko.pl
 4. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, ul. Zielonogórska 23, 68-200 Żary, www.zsoit.zary.internetdsl.pl
 5. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych, ul. Racławicka 1, 66-620 Gubin, www.zslit.gubin.pl
 6. Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Nowej Soli, ul. Wojska Polskiego 106, 67-100 Nowa Sól, www.zsp4.net.pl
 7. Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych, ul. Świerczewskiego 76a, 66-200 Świebodzin, www.pzstiz.swiebodzin.pl
 8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, ul. Piaskowa 53, 66-100 Sulechów, www.zsp-sulechow.edu.pl
 9. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Pałacowa 1, 68-120 Iłowa, www.zspilowa.pl
Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Osoby, które zamierzają podjąć naukę zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych w technikum, powinny:

 • zdać egzamin gimnazjalny,
 • posiadać pozytywne oceny na świadectwie z wybranych przez szkołę przedmiotów,
 • posiadać inne osiągnięcia (np. konkursy, olimpiady przedmiotowe). 

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do szkoły,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • świadectwo zdrowia wraz z zaświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w  zawodzie,
 • 3 zdjęcia.
Czas trwania nauki

Technikum: okres nauki 4 lata

Zakres programu nauczania

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego: *

W podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych minimalna liczba godzin na kształcenie zawodowe została określona dla efektów kształcenia i wynosi:

 1. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów – 435 godz.
 2. Sporządzanie potraw i napojów – 700 godz.
 3. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych – 365 godz.

 

Egzamin potwierdzający kwalifikację „Sporządzanie potraw i napojów” odbywa się pod koniec drugiego semestru klasy trzeciej.

Egzamin potwierdzający kwalifikację „Organizacja żywienia i usług gastronomicznych” odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.

 

*) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.

Wymiar godzin (teoria)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe w 4-letnim technikum wynosi 1470 godzin, z czego na kształcenie zawodowe teoretyczne przeznaczonych zostaje minimum 735 godzin.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym z wymiarem godzin:

 

 1. Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii – 90 godz.
 2. Działalność gospodarcza w gastronomii – 90 godz.
 3. Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem – 210 godz.
 4. Język obcy w gastronomii – 90 godz.
 5. Zasady żywienia – 105 godz.
 6. Organizacja produkcji gastronomicznej – 60 godz.
 7. Usługi gastronomiczne – 105 godz.

Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe teoretyczne: 750

Wymiar godzin (praktyka)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe w 4-letnim technikum wynosi 1470 godzin, z czego na kształcenie zawodowe praktyczne przeznaczonych zostaje minimum 735 godzin.

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym z wymiarem godzin*

1. Procesy technologiczne w gastronomii – 570 godz.

2. Planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej – 90 godz.

3. Obsługa klientów w gastronomii – 90 godz.

Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe praktyczne: 750

Uczniowie odbywają również praktyki zawodowe w zakładzie pracy w wymiarze 4 tyg. (160 godzin).

 

*) zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy.

Koszt kształcenia

Szkoły publiczne – niepłatne

Szkoły prywatne – informacje można uzyskać telefonicznie w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

W przeciwieństwie do systemu obowiązującego w Niemczech, w Polsce uczniowie szkół zawodowych nie otrzymują ustalonego przepisami wynagrodzenia za okres nauki zawodu.

Informacje na temat ewentualnych wynagrodzeń za praktyki zawodowe w zakładach pracy i możliwości otrzymania stypendium można uzyskać u pracodawców i w poszczególnych szkołach.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Jako że branża usług gastronomicznych i hotelarskich należy do kluczowych w polskiej części Euroregionu Pro Europa Viadrina i ciągle się rozwija, perspektywy zatrudnienia dla absolwentów technikum z zawodem technik żywienia i usług gastronomicznych należy ocenić jako dobre.

Dokładne informacje o zarobkach można zdobyć bezpośrednio w zakładach pracy.

Układy taryfowe

Dokładniejsze informacje na temat ewentualnie obowiązujących zakładowych lub ponadzakładowych układów zbiorowych pracy można uzyskać w organizacjach związkowych poszczególnych zakładów.

Możliwości dalszego kształcenia

Technicy żywienia i usług gastronomicznych, absolwenci czteroletniego technikum, którzy zdali egzamin maturalny mają możliwość podwyższenia kwalifikacji, kontynuując naukę w szkołach wyższych. Logiczną drogą kontynuowania nauki jest wybranie któregoś z kierunków pokrewnych, np. dietetyki lub technologii żywności.

Na terenie polskiej części Euroregionu Pro Europa Viadrina nie ma obecnie szkoły wyższej, która kształci w jednym z kierunków pokrewnych.

Kształcenie można podjąć np. w województwie zachodniopomorskim:

 

1. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Zdrowiu, ul. Żołnierska 48, 70-204 Szczecin, www.pum.edu.pl

Kierunki: Dietetyka, Zdrowie publiczne

2. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, ul. K. Królewicza 4, 71-550 Szczecin, www.wnozir.zut.edu.pl 

Kierunek: Technologia żywności i żywienie człowieka

Interesujące linki

Podstawa programowa kształcenia dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych:

http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=343404

Program nauczania dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych:

http://www.koweziu.edu.pl/programy_nauczania/pliki_po_rec/TZiUG_343404_program_P_po_rec_publ.pdf

Strona internetowa z informacjami o możliwościach studiów wyższych na kierunkach pokrewnych:

http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=797:kierunki-o-zywieniu-i-zywnosci&catid=100&Itemid=230

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Oferty pracy dla techników żywienia i usług gastronomicznych:

http://praca.com/praca/technik+%C5%BCywienia-j/

Ogólne, internetowe giełdy pracy:

www.telepraca.org.pl

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Warunki pojmowania nauki przez cudzoziemców reguluje w Polsce Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia – Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 361


Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Warunki pojmowania nauki przez cudzoziemców reguluje w Polsce Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia – Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 361


Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Warunki podejmowania pracy na terytorium Polski przez cudzoziemców są regulowane przez szereg przepisów.

Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Warunki podejmowania pracy na terytorium Polski przez cudzoziemców są regulowane przez szereg przepisów.

Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)
NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. E. Borowskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 722 49 08
Telefon: +48 95 722 48 97
E-mail: solidarnosc.gorzow@op.pl
do strony głównej

NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 13 80
Telefon: +48 68 327 13 80
E-mail: region@solidarnosc.zgora.pl
do strony głównej

OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
[centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
ul. Wyspiańskiego 13
65-036 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 325 46 96
Telefon: +48 68 325 46 96
E-mail: zielonagora@opzz.org.pl
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)
Lubuscy Pracodawcy
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 722 75 30
Telefon: +48 95 722 75 30
E-mail: lopgorzow@wp.pl
do strony głównej

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 18 81
Telefon: +48 68 327 18 81
E-mail: biuro@opzl.pl
do strony głównej

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
[regionale Industrie- und Handelskammer]
ul. Nowa 5
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 739 03 11
Telefon: +48 95 739 03 10
E-mail: sekretariat@ziph.pl
do strony głównej

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
[regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 60 77
Telefon: +48 95 722 36 68
E-mail: izba@irgorzow.pl
do strony głównej

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
[regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Reja 9
65-076 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 24 61
Telefon: +48 68 327 17 33
E-mail: biuro@izba.zgora.pl
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy
Adecco Poland Gorzów Wielkopolski
[agencja zatrudnienia / privater Arbeitsvermittler]
ul. Mostowa 12
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 02 70
Telefon: +48 95 720 02 75
E-mail: gorzow@adecco.com
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp
Polska / Polen
Telefon: +48 95 736 06 40
Telefon: +48 95 736 06 69
E-mail: zigo@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
Polska / Polen
Telefon: +48 95 741 20 66
Telefon: +48 95 741 26 25
E-mail: zimi@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piłsudskiego 19
69-100 Słubice
Polska / Polen
Telefon: +48 95 758 36 08
Telefon: +48 95 758 36 09
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
Polska / Polen
Telefon: +48 95 763 11 40
Telefon: +48 95 763 72 16
E-mail: zist@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin
Polska / Polen
Telefon: +48 95 755 23 36
E-mail: sekretariat@pupsulecin.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie
Polska / Polen
Telefon: +48 68 383 03 13
Telefon: +48 68 383 03 20
E-mail: zikr@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Staszica 1 C
67-100 Nowa Sól
Polska / Polen
Telefon: +48 68 387 32 42
Telefon: +48 68 388 03 01
E-mail: zino@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin
Polska / Polen
Telefon: +48 68 38 210 66
Telefon: +48 68 38 210 67
E-mail: zisw@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Sienkiewicza 9
65-443 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 456 56 50
Telefon: +48 68452 06 66
E-mail: zizi@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Dworcowa 9
68-100 Żagań
Polska / Polen
Telefon: +48 68 477 78 39
Telefon: +48 68 377 32 75
E-mail: ziza@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mieszka I 15
68-200 Żary
Polska / Polen
Telefon: +48 68 479 13 56
Telefon: +48 68 479 13 66
E-mail: zizr@praca.gov.pl
do strony głównej

Manpower Spółka z o. o.
[agencja zatrudnienia / privater Arbeitsvermittler]
ul. Władysława Łokietka 4/2
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 80 18
Telefon: +48 95 729 31 08
E-mail: gorzow.lokietka@manpower.pl
do strony głównej

Kontakty w sprawach związanych z uznawalnością wykształcenia
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
[Büro für Anerkennung der Ausbildung und Internationale Zusammenarbeit]
ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa
Polska / Polen
Telefon: +48 22 826 74 34
Telefon: +48 22 826 28 23
E-mail: biuro@buwiwm.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Departament Współpracy Międzynarodowej, Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego
[Abteilung für Internationale Zusammenarbeit im Ministerium für Wissenschaft und Hochschulwesen]
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
Polska / Polen
E-mail: enic-naric@nauka.gov.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch, englisch

Pracodawcy o dużym znaczeniu w regionie

Jako potencjalnie ważni pracodawcy na terenie obu Euroregionów i poza nimi w grę wchodzą przede wszystkim większe restauracje, hotele, pensjonaty, domy wczasowe, firmy cateringowe i zakłady żywienia zbiorowego, np.:

 

 1. QUBUS HOTEL Gorzów Wlkp., ul. Orląt Lwowskich 3, 66-410 Gorzów Wlkp., gorzow@qubushotel.com
 2. BEST WESTERN Gorzów Wlkp., Al. Konsytucji 3-go Maja 12, 66-400 Gorzów Wlkp., www.bestwesterngorzowwlkp.pl
Jednostki realizujące kształcenie

Placówki na terenie polskiej części Euroregionu Pro Europa Viadrina oferujące kształcenie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych:

 1. Zespół Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej-Karamać, ul. Okólna 35, 66-400 Gorzów Wlkp., www.zsg.edu.gorzow.pl
 2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Armii Czerwonej 8, 66-320 Trzciel, www.trzcielpogim.pl
 3. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, Kamień Mały 89, 66-460 Witnica, www.zsrkm.pl
 4. Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych, Al. Niepodległości 23, 69-100 Słubice, www.zser-slubice.pl
 5. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bobowicku, ul. Międzyrzecka 7a, 66-300 Międzyrzecz, www.zsr-bobowicko.miedzyrzecz.pl

Kształcenie w zawodzie można podjąć również w południowej części woj. lubuskiego:

 1. Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego, ul. Botaniczna 66, 65-392 Zielona Góra, www.zsipkz.zgora.pl
 2. Zespół Szkół Zawodowych, ul. Koszarowa 10, 67-300 Szprotawa, www.zsz54.pl
 3. Zespół Szkół Technicznych, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 68-300 Lubsko, www.zst.lubsko.pl
 4. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, ul. Zielonogórska 23, 68-200 Żary, www.zsoit.zary.internetdsl.pl
 5. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych, ul. Racławicka 1, 66-620 Gubin, www.zslit.gubin.pl
 6. Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Nowej Soli, ul. Wojska Polskiego 106, 67-100 Nowa Sól, www.zsp4.net.pl
 7. Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych, ul. Świerczewskiego 76a, 66-200 Świebodzin, www.pzstiz.swiebodzin.pl
 8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, ul. Piaskowa 53, 66-100 Sulechów, www.zsp-sulechow.edu.pl
 9. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Pałacowa 1, 68-120 Iłowa, www.zspilowa.pl
Instytucje kontaktowe w sprawach związanych z kształceniem zawodowym
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
[regionales Berufsbildungszentrum]
ul. Sikorskiego 95
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 73 25
Telefon: +48 95 720 73 25
E-mail: zdz.bwe@zdz.gorzow.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
[Landeszentrum für Förderung der Berufs- und Weiterbildung]
ul. Spartańska 1b
02-637 Warszawa
Polska / Polen
Telefon: +48 22 844 07 40
Telefon: +48 22 646 52 51
E-mail: sekretariat@koweziu.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
[Schulkuratorium in Gorzów Wlkp.]
ul. Jagiellończyka 10
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 84 12
Telefon: +48 95 722 37 26
E-mail: kuratorium@ko-gorzow.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
[regionales Berufsbildungszentrum]
ul. Stary Rynek 17
65-067 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 329 59 00
Telefon: +48 68 329 59 14
E-mail: sekr@zdz.zgora.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Wojewodschaft Lubuskie - Brandenburg 2007-2013
IHK Projektgesellschaft mbH
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.