Oferta

Wędliniarz

Polska
Porównaj zawody:
 • Informacja
 • Pracodawcy w regionie
 • Szkoły w regionie
Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Jeden poziom kształcenia:

 

Zasadnicza szkoła zawodowa

Rodzaj szkoły w polskim systemie edukacji przeznaczony dla absolwentów gimnazjum. Ukończenie jej umożliwia podejście do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje i uzyskanie dyplomu zawodowego.

Tytuł zawodowy: Wędliniarz

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Wędliniarze pracują przede wszystkim w dużych, przemysłowych zakładach przetwórstwa mięsnego oraz mniejszych i większych masarniach. Do ich głównych zadań należy dostarczanie na rynek mięsa i przetworów mięsnych dobrej jakości, o wysokich walorach zdrowotnych, zaspokajających wymagania każdego konsumenta. Aby to osiągnąć, pracownicy zakładu przetwórstwa mięsa, muszą zadbać o surowce najwyższej jakości, odpowiednio je przechować i przygotować do przetwarzania. Głównym zadaniem wędliniarza jest produkowanie szerokiego asortymentu wędzonek, kiełbas, wędlin podrobowych i produktów blokowych, konserw, tłuszczów jadalnych oraz produkowanie mięsa do handlu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Produkcja w zakładach przetwórstwa mięsa jest często wysoko zmechanizowana i opiera się zarówno na nowoczesnych technologiach jak i tradycyjnych recepturach.

Podstawowy zakres zadań zawodowych wykonywanych przez wędliniarzy to:

 • rozbiór tusz zwierząt rzeźnych oraz wykrawanie mięsa,
 • odpowiednie magazynowanie i przygotowywanie mięsa do dystrybucji,
 • obsługa maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie mięsa,
 • wykonywanie prac związanych z produkcją przetworów mięsnych i tłuszczowych,
 • odpowiednie magazynowanie i przygotowywanie przetworów mięsnych i tłuszczowych do dystrybucji.
Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Polski zawód wędliniarz jest porównywalny z niemieckim zawodem:

 • Rzeźnik (nazwa niemiecka: Fleischer / Fleischerin), poziom kształcenia – trzyletnia nauka zawodu w systemie dualnym

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

Na terenie polskiej części Euroregionu Pro Europa Viadrina jest tylko jedna placówka, która kształci w zawodzie wędliniarz.

 

 1. Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej, ul. Wincentego Witosa 49, 69-200 Sulęcin, www.zsliz-sulecin.edu.pl

 

Kształcenie w zawodzie można podjąć również w południowej części woj. lubuskiego:

 

 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalych w Slawie, ul. Ogrodowa 1, 67-410 Sława, www.zsp-slawa.pl
 2. Zesspół Szkół Technicznych im. Jana Pawła II w Zbąszynku, ul. Kolejowa 4, 66-210 Zbąszynek, http://zst.zbaszynek.pl
 3. Zespół Szkół Budowlanych w Żarach, ul. Górnośląska 2, 68-200 Żary, www.zsb.zary.pl
 4. I Zespół Szkół, ul. Tadeusza Kościuszki 11, 67-400 Wschowa, http://zswschowa.edu.pl
 5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Wrocławska 33, 67-100 Nowa Sól, http://zsp2-nitki.pl/joomla
Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Osoba, która chce się kształcić w zasadniczej szkole zawodowej, powinna posiadać:

 

 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.
Czas trwania nauki
Zasadnicza szkoła zawodowa: okres nauki 3 lata
Zakres programu nauczania

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego*:

W podstawie programowej kształcenia w zawodzie wędliniarz minimalna liczba godzin na kształcenie zawodowe została określona dla efektów kształcenia i wynosi:

 1. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów – 350 godz.
 2. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych – 650 godz.

 

Egzamin potwierdzający kwalifikację „Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych” odbywa się pod koniec drugiego semestru klasy trzeciej.

*) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.

Wymiar godzin (teoria)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe w zasadniczej szkole zawodowej wynosi 1600 godzin, z czego na kształcenie zawodowe teoretyczne przeznaczonych zostaje minimum 640 godzin.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 1. Technika w przetwórstwie mięsa - 160 godz.
 2. Technologie produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych - 352 godz.
 3. Działalność gospodarcza w przetwórstwie spożywczym - 96 godz.
 4. Język obcy w przetwórstwie spożywczym - 32 godz.
Wymiar godzin (praktyka)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe w zasadniczej szkole zawodowej wynosi 1600 godzin, z czego na kształcenie zawodowe praktyczne przeznaczonych zostaje minimum 970 godzin.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 1. Gospodarka magazynowa w zakładzie przetwórstwa mięsa – zajęcia praktyczne - 138 godz.
 2. Procesy produkcji wyrobów mięsnych i tłuszczowych - 832 godz.
Koszt kształcenia

Szkoły publiczne – niepłatne

Szkoły prywatne – informacje można uzyskać telefonicznie w sekretariatach lub na stronach internetowych szkół.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

W przeciwieństwie do systemu obowiązującego w Niemczech, w Polsce uczniowie szkół zawodowych nie otrzymują ustalonego przepisami wynagrodzenia za okres nauki zawodu.


Informacje na temat ewentualnych wynagrodzeń za praktyki zawodowe w zakładach pracy i możliwości otrzymania stypendium można uzyskać u pracodawców i w poszczególnych szkołach.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Produkcja przetworów mięsnych należy w Polsce do gałęzi gospodarki o dobrych perspektywach rozwojowych. Absolwenci z tym zawodem należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych wędliniarzy, których zaangażowanie oraz fachowość przyczyni się do uzyskania na rynku mięsa i jego przetworów o szerokim asortymencie, pożądanych walorach smakowych i zdrowotnych.

Przeprowadzona w oparciu o portal pracuj.pl analiza ofert zatrudnienia wykazała, że wykwalifikowani wędliniarze są bardzo poszukiwani na krajowym rynku pracy a także w krajach Unii Europejskiej.

Absolwenci tego kierunku mogą także prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w branży.

Dokładne informacje o zarobkach można zdobyć bezpośrednio w zakładach pracy.

Układy taryfowe

Dokładniejsze informacje na temat ewentualnie obowiązujących zakładowych lub ponadzakładowych układów zbiorowych pracy można uzyskać w organizacjach związkowych poszczególnych zakładów.

Możliwości dalszego kształcenia

Dzięki podziałowi zawodów na kwalifikacje system kształcenia zawodowego jest bardziej elastyczny i umożliwia uczącym się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. Niektóre zawody zdobywane na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum posiadają wspólne kwalifikacje, np.: dla zawodu wędliniarz wyodrębniona została kwalifikacja “Produkcja wyrobów mięsnych i tłuszczowych”, która stanowi podbudowę kształcenia w zawodzie technik technologii żywności.

Wędliniarze, którzy ukończyli naukę w trzyletniej zasadniczej szkole zawodowej dla absolwentów gimnazjum mogą kontynuować naukę w trzyletnim technikum uzupełniającym kształcącym w zawodzie technik technologii żywności, a następnie, po zdaniu egzaminu dojrzałości podwyższać kwalifikacje w szkołach wyższych na kierunkach pokrewnych, np. technologia żywności i żywienie człowieka.

Obecnie na terenie polskiej części Euroregionu Pro Europa Viadrina nie ma placówki oferującej odpowiednie możliwości kontynuowanie kształcenia.

Możliwości takie oferują np. następujące placówki z najbliższego sąsiedztwa Euroregionu:

Technika (trzyletnie uzupełniające):

1. Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego, Plac Kosynierów 1, 67-400 Wschowa

Kierunek: technik technologii żywności

2. Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego, ul. Botaniczna 66, 65-392 Zielona Góra, www.zsipkz.zgora.pl

Kierunek: technik technologii żywności

Technika (czteroletnie):

 

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sławie, ul. Ogrodowa 1, 67-410 Sława, www.zsp-slawa.pl

Kierunek: technik technologii żywności

2. Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych, ul. Świerczewskiego 76a, 66-200 Świebodzin, www.pzstiz.swiebodzin.pl

Kierunek: technik technologii żywności

3. I Zespół Szkół, ul. T. Kościuszki 11, 67-400 Wschowa, http://zswschowa.edu.pl

Kierunek: technik technologii żywności

Szkoły wyższe:

 

2. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, ul. K. Królewicza 4, 71-550 Szczecin, www.wnozir.zut.edu.pl 

Kierunek: Technologia żywności i żywienie człowieka

Interesujące linki

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie wędliniarz:

http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=751107

Program nauczania w zawodzie wędliniarz:

http://www.koweziu.edu.pl/programy_nauczania/pliki_po_rec/wedliniarz_751107_program_P_po_rec_publ.pdf

Strona internetowa Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP:

http://www.srw.org.pl

Strona internetowa z informacjami o możliwościach studiów wyższych na kierunkach pokrewnych:

http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=797:kierunki-o-zywieniu-i-zywnosci&catid=100&Itemid=230

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Oferty pracy dla wędliniarzy:

http://jooble.com.pl/search-vacancy-pl/kw-w%C4%99dliniarz

Ogólne, internetowe giełdy pracy:

www.telepraca.org.pl

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Warunki pojmowania nauki przez cudzoziemców reguluje w Polsce Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia – Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 361


Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Warunki pojmowania nauki przez cudzoziemców reguluje w Polsce Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia – Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 361


Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Warunki podejmowania pracy na terytorium Polski przez cudzoziemców są regulowane przez szereg przepisów.

Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Warunki podejmowania pracy na terytorium Polski przez cudzoziemców są regulowane przez szereg przepisów.

Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

Listę organizacji związkowych w Polsce można znaleźć tutaj. Poniżej kilka adresów kontaktowych z regionu:

NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. E. Borowskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 722 49 08
Telefon: +48 95 722 48 97
E-mail: solidarnosc.gorzow@op.pl
do strony głównej

NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 13 80
Telefon: +48 68 327 13 80
E-mail: region@solidarnosc.zgora.pl
do strony głównej

OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
[centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
ul. Wyspiańskiego 13
65-036 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 325 46 96
Telefon: +48 68 325 46 96
E-mail: zielonagora@opzz.org.pl
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)
Lubuscy Pracodawcy
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 722 75 30
Telefon: +48 95 722 75 30
E-mail: lopgorzow@wp.pl
do strony głównej

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 18 81
Telefon: +48 68 327 18 81
E-mail: biuro@opzl.pl
do strony głównej

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
[regionale Industrie- und Handelskammer]
ul. Nowa 5
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 739 03 11
Telefon: +48 95 739 03 10
E-mail: sekretariat@ziph.pl
do strony głównej

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
[regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 60 77
Telefon: +48 95 722 36 68
E-mail: izba@irgorzow.pl
do strony głównej

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
[regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Reja 9
65-076 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 24 61
Telefon: +48 68 327 17 33
E-mail: biuro@izba.zgora.pl
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy
Adecco Poland Gorzów Wielkopolski
[agencja zatrudnienia / privater Arbeitsvermittler]
ul. Mostowa 12
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 02 70
Telefon: +48 95 720 02 75
E-mail: gorzow@adecco.com
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp
Polska / Polen
Telefon: +48 95 736 06 40
Telefon: +48 95 736 06 69
E-mail: zigo@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
Polska / Polen
Telefon: +48 95 741 20 66
Telefon: +48 95 741 26 25
E-mail: zimi@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piłsudskiego 19
69-100 Słubice
Polska / Polen
Telefon: +48 95 758 36 08
Telefon: +48 95 758 36 09
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
Polska / Polen
Telefon: +48 95 763 11 40
Telefon: +48 95 763 72 16
E-mail: zist@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin
Polska / Polen
Telefon: +48 95 755 23 36
E-mail: sekretariat@pupsulecin.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie
Polska / Polen
Telefon: +48 68 383 03 13
Telefon: +48 68 383 03 20
E-mail: zikr@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Staszica 1 C
67-100 Nowa Sól
Polska / Polen
Telefon: +48 68 387 32 42
Telefon: +48 68 388 03 01
E-mail: zino@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin
Polska / Polen
Telefon: +48 68 38 210 66
Telefon: +48 68 38 210 67
E-mail: zisw@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Sienkiewicza 9
65-443 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 456 56 50
Telefon: +48 68452 06 66
E-mail: zizi@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Dworcowa 9
68-100 Żagań
Polska / Polen
Telefon: +48 68 477 78 39
Telefon: +48 68 377 32 75
E-mail: ziza@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mieszka I 15
68-200 Żary
Polska / Polen
Telefon: +48 68 479 13 56
Telefon: +48 68 479 13 66
E-mail: zizr@praca.gov.pl
do strony głównej

Manpower Spółka z o. o.
[agencja zatrudnienia / privater Arbeitsvermittler]
ul. Władysława Łokietka 4/2
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 80 18
Telefon: +48 95 729 31 08
E-mail: gorzow.lokietka@manpower.pl
do strony głównej

Kontakty w sprawach związanych z uznawalnością wykształcenia
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
[Büro für Anerkennung der Ausbildung und Internationale Zusammenarbeit]
ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa
Polska / Polen
Telefon: +48 22 826 74 34
Telefon: +48 22 826 28 23
E-mail: biuro@buwiwm.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Departament Współpracy Międzynarodowej, Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego
[Abteilung für Internationale Zusammenarbeit im Ministerium für Wissenschaft und Hochschulwesen]
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
Polska / Polen
E-mail: enic-naric@nauka.gov.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch, englisch

Pracodawcy o dużym znaczeniu w regionie

Jako potencjalnie ważni pracodawcy w grę wchodzą przede wszystkim mniejsze i większe zakłady przetwórstwa mięsnego oraz masarnie na terenie Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz poza nim, np.:

 

 1. Zakład Przetwórstwa Mięsnego "SŁAWA" Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 6a, 67-410 Sława, www.zpmslawa.com.pl
Jednostki realizujące kształcenie

Na terenie polskiej części Euroregionu Pro Europa Viadrina jest tylko jedna placówka, która kształci w zawodzie wędliniarz.

 

 1. Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej, ul. Wincentego Witosa 49, 69-200 Sulęcin, www.zsliz-sulecin.edu.pl

 

Kształcenie w zawodzie można podjąć również w południowej części woj. lubuskiego:

 

 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalych w Slawie, ul. Ogrodowa 1, 67-410 Sława, www.zsp-slawa.pl
 2. Zesspół Szkół Technicznych im. Jana Pawła II w Zbąszynku, ul. Kolejowa 4, 66-210 Zbąszynek, http://zst.zbaszynek.pl
 3. Zespół Szkół Budowlanych w Żarach, ul. Górnośląska 2, 68-200 Żary, www.zsb.zary.pl
 4. I Zespół Szkół, ul. Tadeusza Kościuszki 11, 67-400 Wschowa, http://zswschowa.edu.pl
 5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Wrocławska 33, 67-100 Nowa Sól, http://zsp2-nitki.pl/joomla
Instytucje kontaktowe w sprawach związanych z kształceniem zawodowym
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
[regionales Berufsbildungszentrum]
ul. Sikorskiego 95
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 73 25
Telefon: +48 95 720 73 25
E-mail: zdz.bwe@zdz.gorzow.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
[Landeszentrum für Förderung der Berufs- und Weiterbildung]
ul. Spartańska 1b
02-637 Warszawa
Polska / Polen
Telefon: +48 22 844 07 40
Telefon: +48 22 646 52 51
E-mail: sekretariat@koweziu.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
[Schulkuratorium in Gorzów Wlkp.]
ul. Jagiellończyka 10
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 84 12
Telefon: +48 95 722 37 26
E-mail: kuratorium@ko-gorzow.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
[regionales Berufsbildungszentrum]
ul. Stary Rynek 17
65-067 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 329 59 00
Telefon: +48 68 329 59 14
E-mail: sekr@zdz.zgora.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Wojewodschaft Lubuskie - Brandenburg 2007-2013
IHK Projektgesellschaft mbH
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.