Oferta

Florysta

Polska
Porównaj zawody:
 • Informacja
 • Pracodawcy w regionie
 • Szkoły w regionie
Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Jeden poziom kształcenia:

 

Szkoła policealna:

Rodzaj szkoły w polskim systemie edukacji przeznaczony dla absolwentów szkół średnich. Aby zostać przyjętym do szkoły policealnej, konieczne jest posiadanie wykształcenia średniego, ale matura nie jest wymagana.

Tytuł zawodowy: Florysta

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Floryści w kreatywny sposób tworzą różnego rodzaju kompozycje z roślin ciętych oraz doniczkowych stosując różne techniki, materiały pomocnicze i narzędzia. Do ich zadań zawodowych należy również dekoracja wnętrz, tarasów i balkonów. W swojej pracy floryści wykorzystują szeroką wiedzę z zakresu materiałoznawstwa roślinnego, nieroślinnego, historii sztuki oraz dekoracji roślinnych. Podstawę do tworzenia stanowi wiedza z zakresu teorii barw oraz kompozycji plastycznej, a w pracy wykorzystywane są różne techniki, pochodzące również z innych dziedzin sztuki lub rzemiosła. Floryści są szczególnie uwrażliwieni na problem ochrony naturalnego środowiska, co uwzględniają w swojej pracy.

Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę w:

 • kwiaciarniach i firmach florystycznych,
 • hurtowniach materiałów florystycznych,
 • firmach specjalizujących się w dekoracji wnętrz,
 • hotelach i firmach dbających o dekorację swych wnętrz, okien wystawowych itp.,
 • firmach usługowych, organizujących targi, wystawy i inne imprezy.

Ponadto absolwenci są również przygotowani do prowadzenia własnej, małej firmy.

 

Do zadań zawodowych florystów należy:

 • planowanie i organizowanie pracy własnej i podległych pracowników,
 • organizowanie zaopatrzenia w materiał roślinny i nieroślinny, wdrażanie nowości florystycznych,
 • pozyskiwanie zleceń na wykonanie dekoracji florystycznych,
 • prowadzenie promocji kwiatów i dekoracji florystycznych,
 • przygotowywanie materiałów roślinnych i nieroślinnych do ekspozycji, wykonywania różnego rodzaju wyrobów florystycznych i ich sprzedaży,
 • planowanie i wykonywanie projektów,
 • wykonywanie różnego rodzaju wyrobów florystycznych z materiałów roślinnych i nieroślinnych,
 • pielęgnowanie roślin ciętych, doniczkowych i gotowych dekoracji florystycznych,
 • dekorowanie różnych wnętrz i powierzchni zewnętrznych roślinami ciętymi i doniczkowymi,
 • sprzedaż, obsługa klienta i udzielanie porad dotyczących roślin ciętych, kwiatów doniczkowych i dekoracji florystycznych,
 • pakowanie i przygotowywanie do transportu i/lub przechowywania roślin ciętych, doniczkowych oraz gotowych wyrobów florystycznych,
 • konserwowanie/suszenie roślin różnymi metodami,
 • nadzorowanie i kierowanie pracą podległych osób,
 • uczestniczenie w procesie doskonalenia zawodowego,
 • zapewnianie jakości wyrobów florystycznych i przestrzeganie określonych procedur ich wykonania,
 • ocena jakości wykonanych dekoracji.
Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Polski zawód florysta jest porównywalny z niemieckim zawodem:

 • Florysta (nazwa niemiecka: Florist/-in), poziom kształcenia – trzyletnia nauka zawodu w systemie dualnym.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

Na terenie polskiej części Euroregionu Pro Europa Viadrina istnieją obecnie dwie placówki, które kształcą w zawodzie florysta.

 

 1. AP EDUKACJA, Policealna Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp., ul. Pocztowa 3/7, 66-400 Gorzów Wlkp., www.apedukacja.pl
 2. Ogólnopolska Sieć Szkół Policealnych ŻAK, Szkoła Policealna w Gorzowie Wlkp., ul. Sikorskiego 8, 66-400 Gorzów Wlkp., www.zak.edu.pl

 

Kształcenie w zawodzie można podjąć również w południowej części woj. lubuskiego:

 

 1. Ogólnopolska Sieć Szkół Policealnych ŻAK, Policealna Szkoła w Zielonej Górze, ul. Chopina 19B, 65-032 Zielona Góra, www.zak.edu.pl
 2. Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie, Plac Kosynierów 1, 67-400 Wschowa, www.ckuip.wschowa.com.pl
Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Osoby, które chcą podjąć naukę zawodu florysta w szkole policealnej powinny mieć ukończoną szkołę średnią (matura nie jest wymagana).

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie i/lub odpowiedni formularz dostępny na stronie lub w sekretariacie szkoły,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • świadectwo zdrowia wraz z zaświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w  zawodzie,
 • 3 lub 4 zdjęcia (w formacie legitymacyjnym). 
Czas trwania nauki
Szkoła policealna: okres nauki 1 rok
Zakres programu nauczania

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego: *

W podstawie programowej kształcenia w zawodzie florysta minimalna liczba godzin na kształcenie zawodowe została określona dla efektów kształcenia i wynosi:

 1. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów – 240 godzin
 2. Wykonywanie kompozycji florystycznych – 440 godzin

 

Egzamin potwierdzający kwalifikację „Wykonywanie kompozycji florystycznych” odbywa się pod koniec drugiego semestru.

 

 

*) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.

Wymiar godzin (teoria)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe w szkole policealnej z rocznym cyklem kształcenia wynosi 800 godzin, z czego na kształcenie zawodowe teoretyczne przeznaczonych zostaje 400 godzin.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 1. Materiałoznawstwo roślinne – 80 godz.
 2. Materiałoznawstwo nieroślinne – 16 godz.
 3. Kulturowe podstawy florystyki – 16 godz.
 4. Środki wyrazu twórczego – 64 godz.
 5. Kompozycje florystyczne – 160 godz.
 6. Przedsiębiorstwo florystyczne – 32 godz.
 7. Język obcy we florystyce – 32 godz.
Wymiar godzin (praktyka)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe w szkole policealnej z rocznym cyklem kształcenia wynosi 800 godzin, z czego na kształcenie zawodowe praktyczne przeznaczonych zostaje 400 godzin.

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym*/**:

 1. Wykonywanie kompozycji florystycznych – 400 godz.

*) Zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy.

**) Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

Koszt kształcenia

Szkoły publiczne – niepłatne

Szkoły prywatne – informacje można uzyskać telefonicznie w sekretariacie lub na stronie internetowej wybranej szkoły.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

W przeciwieństwie do systemu obowiązującego w Niemczech, w Polsce uczniowie szkół zawodowych nie otrzymują ustalonego przepisami wynagrodzenia za okres nauki zawodu.

Informacje na temat ewentualnych wynagrodzeń za praktyki zawodowe w zakładach pracy i możliwości otrzymania stypendium można uzyskać u pracodawców i w poszczególnych szkołach.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Na rynku pracy przed florystami otwierają się dobre perspektywy zatrudnienia. Analiza przeprowadzona na podstawie ofert pracy z portali internetowych oraz informacji na temat rozwoju branży wykazała, że wykwalifikowani floryści są poszukiwani zarówno przez pracodawców krajowych jak i zagranicznych

Poza tym absolwenci tego kierunku są przygotowani również do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

Dokładne informacje o zarobkach można zdobyć bezpośrednio w zakładach pracy.

Układy taryfowe

Dokładniejsze informacje na temat ewentualnie obowiązujących zakładowych lub ponadzakładowych układów zbiorowych pracy można uzyskać w organizacjach związkowych poszczególnych zakładów.

Możliwości dalszego kształcenia

Floryści, absolwenci szkoły policealnej, którzy zdali egzamin maturalny mają możliwość podwyższenia kwalifikacji, kontynuując naukę w szkołach wyższych, wybierając jeden z kierunków pokrewnych, np. ogrodnictwo lub architekturę krajobrazu.

Wybrane szkoły wyższe w sąsiedztwie Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr oferujące kształcenie na kierunkach pokrewnych:

 

1. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin, www.agro.zut.edu.pl 

Kierunki: Ogrodnictwo, Architektura krajobrazu

2. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, www.up.poznan.pl/wogr

Kierunki: Ogrodnictwo, Architektura krajobrazu

Interesujące linki

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie florysta:

http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=343203

Program nauczania w zawodzie florysta:

http://www.koweziu.edu.pl/programy_nauczania/pliki/FLOR_343203_program_P_2012-06-26_JK.pdf

Strona internetowa Stowarzyszenia Florystów Polskich:

www.floryscipolscy.pl

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Oferty pracy dla florystów:

http://jooble.com.pl/search-vacancy-pl/kw-florysta

Ogólne, internetowe giełdy pracy:

www.telepraca.org.pl

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Warunki pojmowania nauki przez cudzoziemców reguluje w Polsce Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia – Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 361


Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Warunki pojmowania nauki przez cudzoziemców reguluje w Polsce Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia – Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 361


Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Warunki podejmowania pracy na terytorium Polski przez cudzoziemców są regulowane przez szereg przepisów.

Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Warunki podejmowania pracy na terytorium Polski przez cudzoziemców są regulowane przez szereg przepisów.

Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

Listę organizacji związkowych w Polsce można znaleźć tutaj. Poniżej kilka adresów kontaktowych z regionu:

NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. E. Borowskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 722 49 08
Telefon: +48 95 722 48 97
E-mail: solidarnosc.gorzow@op.pl
do strony głównej

NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 13 80
Telefon: +48 68 327 13 80
E-mail: region@solidarnosc.zgora.pl
do strony głównej

OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
[centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
ul. Wyspiańskiego 13
65-036 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 325 46 96
Telefon: +48 68 325 46 96
E-mail: zielonagora@opzz.org.pl
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)
Lubuscy Pracodawcy
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 722 75 30
Telefon: +48 95 722 75 30
E-mail: lopgorzow@wp.pl
do strony głównej

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 18 81
Telefon: +48 68 327 18 81
E-mail: biuro@opzl.pl
do strony głównej

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
[regionale Industrie- und Handelskammer]
ul. Nowa 5
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 739 03 11
Telefon: +48 95 739 03 10
E-mail: sekretariat@ziph.pl
do strony głównej

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
[regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 60 77
Telefon: +48 95 722 36 68
E-mail: izba@irgorzow.pl
do strony głównej

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
[regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Reja 9
65-076 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 24 61
Telefon: +48 68 327 17 33
E-mail: biuro@izba.zgora.pl
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy
Adecco Poland Gorzów Wielkopolski
[agencja zatrudnienia / privater Arbeitsvermittler]
ul. Mostowa 12
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 02 70
Telefon: +48 95 720 02 75
E-mail: gorzow@adecco.com
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp
Polska / Polen
Telefon: +48 95 736 06 40
Telefon: +48 95 736 06 69
E-mail: zigo@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
Polska / Polen
Telefon: +48 95 741 20 66
Telefon: +48 95 741 26 25
E-mail: zimi@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piłsudskiego 19
69-100 Słubice
Polska / Polen
Telefon: +48 95 758 36 08
Telefon: +48 95 758 36 09
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
Polska / Polen
Telefon: +48 95 763 11 40
Telefon: +48 95 763 72 16
E-mail: zist@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin
Polska / Polen
Telefon: +48 95 755 23 36
E-mail: sekretariat@pupsulecin.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie
Polska / Polen
Telefon: +48 68 383 03 13
Telefon: +48 68 383 03 20
E-mail: zikr@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Staszica 1 C
67-100 Nowa Sól
Polska / Polen
Telefon: +48 68 387 32 42
Telefon: +48 68 388 03 01
E-mail: zino@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin
Polska / Polen
Telefon: +48 68 38 210 66
Telefon: +48 68 38 210 67
E-mail: zisw@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Sienkiewicza 9
65-443 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 456 56 50
Telefon: +48 68452 06 66
E-mail: zizi@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Dworcowa 9
68-100 Żagań
Polska / Polen
Telefon: +48 68 477 78 39
Telefon: +48 68 377 32 75
E-mail: ziza@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mieszka I 15
68-200 Żary
Polska / Polen
Telefon: +48 68 479 13 56
Telefon: +48 68 479 13 66
E-mail: zizr@praca.gov.pl
do strony głównej

Manpower Spółka z o. o.
[agencja zatrudnienia / privater Arbeitsvermittler]
ul. Władysława Łokietka 4/2
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 80 18
Telefon: +48 95 729 31 08
E-mail: gorzow.lokietka@manpower.pl
do strony głównej

Kontakty w sprawach związanych z uznawalnością wykształcenia
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
[Büro für Anerkennung der Ausbildung und Internationale Zusammenarbeit]
ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa
Polska / Polen
Telefon: +48 22 826 74 34
Telefon: +48 22 826 28 23
E-mail: biuro@buwiwm.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Departament Współpracy Międzynarodowej, Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego
[Abteilung für Internationale Zusammenarbeit im Ministerium für Wissenschaft und Hochschulwesen]
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
Polska / Polen
E-mail: enic-naric@nauka.gov.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch, englisch

Pracodawcy o dużym znaczeniu w regionie

Jako ważni pracodawcy na terenie obu euroregionów i poza nimi w grę wchodzą przede wszystkim kwiaciarnie i firmy florystyczne, firmy specjalizujące się w dekoracji wnętrz, hurtownie materiałów florystycznych, hotele i firmy dbające o dekorację własnych wnętrz, firmy organizujące imprezy targowe i wystawiennicze.

Jednostki realizujące kształcenie

Na terenie polskiej części Euroregionu Pro Europa Viadrina istnieją obecnie dwie placówki, które kształcą w zawodzie florysta.

 

 1. AP EDUKACJA, Policealna Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp., ul. Pocztowa 3/7, 66-400 Gorzów Wlkp., www.apedukacja.pl
 2. Ogólnopolska Sieć Szkół Policealnych ŻAK, Szkoła Policealna w Gorzowie Wlkp., ul. Sikorskiego 8, 66-400 Gorzów Wlkp., www.zak.edu.pl

 

Kształcenie w zawodzie można podjąć również w południowej części woj. lubuskiego:

 

 1. Ogólnopolska Sieć Szkół Policealnych ŻAK, Policealna Szkoła w Zielonej Górze, ul. Chopina 19B, 65-032 Zielona Góra, www.zak.edu.pl
 2. Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie, Plac Kosynierów 1, 67-400 Wschowa, www.ckuip.wschowa.com.pl
Instytucje kontaktowe w sprawach związanych z kształceniem zawodowym
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
[regionales Berufsbildungszentrum]
ul. Sikorskiego 95
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 73 25
Telefon: +48 95 720 73 25
E-mail: zdz.bwe@zdz.gorzow.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
[Landeszentrum für Förderung der Berufs- und Weiterbildung]
ul. Spartańska 1b
02-637 Warszawa
Polska / Polen
Telefon: +48 22 844 07 40
Telefon: +48 22 646 52 51
E-mail: sekretariat@koweziu.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
[Schulkuratorium in Gorzów Wlkp.]
ul. Jagiellończyka 10
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 84 12
Telefon: +48 95 722 37 26
E-mail: kuratorium@ko-gorzow.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
[regionales Berufsbildungszentrum]
ul. Stary Rynek 17
65-067 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 329 59 00
Telefon: +48 68 329 59 14
E-mail: sekr@zdz.zgora.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Wojewodschaft Lubuskie - Brandenburg 2007-2013
IHK Projektgesellschaft mbH
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.