Oferta

Specjalista w dziedzinie działalności sportowej

Niemcy
Porównaj zawody:
 • Informacja
Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Pod pojęciem nauki zawodu w systemie dualnym rozumiana jest nauka zawodu odbywająca się równolegle w zakładzie pracy i w szkole zawodowej. Warunkiem podjęcia nauki zawodu w systemie dualnym jest w Niemczech zawarcie „umowy o naukę zawodu“ (niem. Berufsausbildungsvertrag) ze szkolącym zakładem pracy.

Wraz z ukończeniem nauki zawodu uczniowie uzyskują tytuł zawodowy: „Specjalista w dziedzinie działalności sportowej” (niem. Sportfachmann / Sportfachfrau).

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Specjaliści w dziedzinie działalności sportowej zajmują się w klubach i zrzeszeniach sportowych oraz w studiach sportowych i studiach fitness organizacją i koordynacją działalności treningowej i zawodów sportowych, opracowywaniem koncepcji w zakresie sportu masowego i wyczynowego, prowadzeniem treningów i opieką nad zawodnikami w czasie zawodów. Obok swoich zadań treningowych i organizacyjnych w bieżącej działalności zajmują się także np. zestawianiem statystyk i wykonywaniem kalkulacji. Poza tym znają się na zaopatrzeniu i konserwacji sprzętu sportowego oraz zajmują się bieżącym utrzymaniem obiektów i urządzeń sportowych.

Po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji specjaliści w dziedzinie działalności sportowej mogą pracować jako licencjonowani trenerzy fitness, trenerzy sportowi (licencje typu B i C) lub kierujący ćwiczeniami w sporcie masowym.

Źródło: Portal Berufe.net

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód specjalista w dziedzinie działalności sportowej (nazwa niemiecka: Sportfachmann/-frau) jest w zakresie związanym z bieżącą działalnością gospodarczą częściowo porównywalny z polskim zawodem:

 • Technik handlowiec, nauka zawodu na poziomie technikum (4 lata).

Jeżeli chodzi o działalność czysto treningową wzgl. sportową to zawód ten nie ma bezpośredniego odpowiednika w polskim systemie szkolnictwa zawodowego.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie
Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum
Campus für berufliche Bildung
Potsdamer Straße 4
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 606970
Telefon: +49 (0)335 6069719
E-mail: kwosz@schulen-ff.de
do strony głównej
Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Nauka zawodu w systemie dualnym

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Zakłady pracy zatrudniają przeważnie kandydatów do nauki zawodu specjalista w dziedzinie działalności sportowej posiadających średni poziom wykształcenia (wg klasyfikacji niemieckiej odpowiada on np. ukończeniu Realschule).

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Możliwości skrócenia okresu nauki:

Uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

Zakres programu nauczania

W pierwszym roku nauki zawodu uczniowie uczą się np. w szkolącym zakładzie pracy:

 • w jaki sposób układa się i wdraża plany treningowe oraz stosuje różne metody treningu i techniki ruchu,
 • jak zapewnić utrzymanie bieżącej działalności, zatroszczyć się o konserwację obiektów, urządzeń i sprzętu oraz jak kontrolować spełnianie wymogów bezpieczeństwa,
 • w jaki sposób oblicza się koszty, zbiera składki oraz wypełnia zadania z zakresu rachunkowości,
 • jak pracować z użyciem wykorzystywanego w przedsiębiorstwie oprogramowania, jak pielęgnować dane, jak interpretować statystyki klientów lub członków klubu,
 • jak w odpowiedni sposób postępować z klientami,
 • w jaki sposób przygotowuje się oferty z zakresu sportu i fitness dla różnych grup docelowych oraz jak się je przedstawia i sprzedaje.

Podczas drugiego roku nauki uczniom przekazywane są między innymi następujące umiejętności:

 • w jaki sposób można udoskonalać metody treningowe,
 • jak planuje się i organizuje imprezy, opiekuje ich uczestnikami oraz jak się te imprezy rozlicza,
 • na czym polega praca w zaopatrzeniu, np. jak zbierać oferty, składa zamówienia, przyjmuje towar i kontroluje wykonanie usług,
 • w jaki sposób wykorzystuje się środki reklamowe, sporządza kalkulacje akcji reklamowych, uwzględnia interesy sponsorów oraz jak współpracuje się z przedstawicielami mediów,
 • jak przeprowadzać rozmowy doradcze, jak postępować w przypadkach reklamacji oraz na co należy zwracać uwagę podczas zawierania umów z nowymi członkami klubu.

W trzecim roku nauki uczniowie uczą się:

 • w jaki sposób przeprowadza się odpowiednie dla danej dyscypliny sportu treningi w okresie przedstartowym, jak przedstawia się zawodnikom założenia taktyczne, jak układa się plany żywieniowe dla okresu treningowego i startowego,
 • jak zorganizować zawody sportowe, przygotować miejsca treningu i startów oraz jak zapewnić sprawność urządzeń i sprzętu sportowego,
 • w jaki sposób opiekować się sportowcami podczas zawodów, układać plany opieki dla zawodników i organizować wsparcie ze strony fachowców z zewnątrz.

Źródło: Portal Berufe.net

Wymiar godzin (teoria)

Przegląd działów tematycznych w szkole zawodowej:

 

 1. Zapoznanie się ze szkolącym zakładem pracy i jego opis (80 h)
 2. Świadomy współudział w kształtowaniu procesu nauki zawodu (60 h)
 3. Zrozumienie i analizowanie procesów biznesowych (80 h)
 4. Analizowanie rynków i opracowanie strategii marketingowej (100 h)
 5. Opracowywanie oferty usług i koncepcji reklamowej (60 h)
 6. Zaopatrzenie w towary (80 h)
 7. Oferowanie usług i towarów (80 h)
 8. Organizowanie imprez sportowych i pozasportowych (60 h)

Łącznie: 880 godzin

Wymiar godzin (praktyka)

Uczniowie pracują z reguły trzy do czterech dni w tygodniu w szkolącym zakładzie pracy, w którym zapoznają się z praktycznymi umiejętnościami wchodzącymi w zakres zdobywanego zawodu.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Brak dostępnych danych

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki osób zatrudnionych w placówkach finansowanych ze środków federalnych i komunalnych są uzależnione od zaszeregowania do poszczególnych grup i kategorii zarobkowych, określonych w Układzie taryfowym dla pracowników służb publicznych (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, w skrócie TVöD). Niektóre inne placówki i pracodawcy również opierają się na ustaleniach obowiązujących dla służb publicznych. Dotyczy to także placówek prywatnych, w których układy taryfowe mają znaczący wpływ na wysokość zarobków. Zarobki ustalane są jednak także niezależnie od układów taryfowych.

Przyporządkowanie do uregulowanych układami taryfowymi grup zarobkowych jest uzależnione na przykład od tego, jakim poziom wykształcenia legitymuje się dany pracownik, czy ukończył którąś z form kształcenia ustawicznego, jak duży jest zakres odpowiedzialności oraz jaki jest poziom doświadczenia zawodowego. Na wysokość zarobków wpływają także czynniki o charakterze regionalnym i branżowym.

Obszar taryfowy „Służby publiczne”

W przypadku zaszeregowania do grupy zarobkowej 5, na poziomach od 3 do 6 osoby, których zarobki ustalane są na podstawie Układu taryfowego dla pracowników służb publicznych krajów związkowych (niem. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder, w skrócie TV-L) otrzymują miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości od 2.309 do 2.552 euro.

Źródło:

Układ taryfowy dla pracowników służb publicznych krajów związkowych (niem. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder, w skrócie TV-L)

Układy taryfowe

Dla specjalistów działalności sportowej zastosowanie znajduje przeważnie Układ taryfowy dla pracowników służb publicznych (niem. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, w skrócie TVöD).

Możliwości dalszego kształcenia

Spektrum tematyczne form kształcenia ustawicznego dającego możliwość adaptacji zawodowej jest szerokie i sięga od zagadnień finansowych i rachunkowości poprzez ekonomikę przedsiębiorstwa, aż po konkretne dyscypliny sportu. Specjaliści w dziedzinie działalności sportowej, którzy chcieliby się wyspecjalizować w którejś z dziedzin zawodowych, również znajdą dla siebie odpowiednie oferty w klubach sportowych lub instytucjach zajmujących się sportem, np. w takich dziedzinach jak prace biurowe i administracja lub doradztwo dla klientów.

Kursy kwalifikacyjne:

 

 • Sport i organizacja czasu wolnego – specjalistyczne doskonalenie zawodowe
 • Specjalistyczne doskonalenie zawodowe z ekonomiki przedsiębiorstwa – dla branży sportowej i organizacji czasu wolnego
 • Zagadnienia finansowe i rachunkowość, księgowość i bilanse, controlling i czynności rewizyjne
 • Biuro, sekretariat, administracja
 • Organizacja przedsiębiorstwa
 • Ekonomika przedsiębiorstwa
 • Podstawy wiedzy handlowej, kwalifikacje handlowe
 • Aplikacje komputerowe w działalności handlowej i ekonomice
 • Indywidualne techniki pracy, organizacja pracy w biurze, sekretariacie i administracji

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Starszy specjalista działalności sportowej
 • Starszy specjalista działalności fitness
 • Specjalista – ekonomista (organizowane przez izby przemysłowo-handlowe)

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym (kształcenie ustawiczne)

Kierunki studiów:

 • Zarządzanie i ekonomika w sporcie (licencjat)
 • Ekonomika przedsiębiorstwa, Business Administration (licencjat)
 • Nauki o sporcie (licencjat)
Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Strona internetowa z opisem dnia pracy w zawodzie specjalista w dziedzinie działalności sportowej:

http://www.planet-beruf.de/Tagesablauf-Sportfac.10177.0.html

Izba Przemysłowo-Handlowa Brandenburgii Wschodnie (IHK Ostbrandenburg), nauka zawodu specjalista w dziedzinie działalności sportowej:

http://www.ihk-ostbrandenburg.de/html/12860-Sportfachmann

Strona internetowa Niemieckiego Towarzystwa Żywienia (Deutsche Gesellschaft für Ernährung):

http://www.dge.de/

Strona internetowa poświęcona turystyce zdrowotnej:

Innovativer Gesundheitstourismus

Zrzeszenie Niemieckich Przedsiębiorstw Branży Fitness i Zdrowia (Verband Deutscher Fitness- und Gesundheitsunternehmen e.V.):

http://www.vdf-fitnessverband.de

Strona internetowa poświęcona fitness, wellness i formom spędzania czasu wolnego:

http://www.fitnesswelt.com/

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Giełda pracy dla zawodów z dziedziny sportu:

www.sport-job.de

Giełda pracy dla branży fitness i wellness:

http://www.fitness-beruf.de/

Giełda pracy Federalnej Agencji ds. Pracy (Bundesagentur für Arbeit) z podziałem na dziedziny zawodowe i regiony:

http://jobboerse.arbeitsagentur.de


Giełda pracy dla branży fitness i organizacji czasu wolnego:

http://www.joborama.de/

Giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.jobpilot.de

Giełda pracy z możliwością wyszukiwania ofert z konkretnego regionu:

http://www.jobsuche.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda pracy dla zawodów z branży fitness. Poszukiwania wśród dużej ilości ofert można zawęzić dzięki filtrom regionalnym i branżowym. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie fragmentów tekstu i otrzymywanie interesujących ofert pracy dzięki usłudze „Jobagent”:

http://www.stepstone.de

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Nauka zawodu w Niemczech
W przypadku nauki zawodu w systemie dualnym (która odbywa się równolegle w przedsiębiorstwie i szkole zawodowej) dla obywateli państw członkowskich UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz EFTA nie obowiązują żadne ograniczenia. O podjęcie nauki mogą się oni starać bezpośrednio w wybranym przedsiębiorstwie.
Dla obywateli Bułgarii i Rumunii do dnia 31.12.2013 obowiązują inne uregulowania, gdyż umowa o podjęcie nauki zawodu stanowi formę umowy o pracę, a tym samym podlega obowiązującym w tym zakresie ograniczeniom. W przypadku, gdy niemiecki pracodawca zamierza zatrudnić ucznia będącego obywatelem któregoś z tych krajów, musi w pierwszej kolejności wystąpić do odpowiedniej terytorialnie Agencji d.s. Pracy o przeprowadzenie kontroli lokalnego rynku pracy.
Do wszystkich szkół państwowych i prywatnych (np. szkół zawodowych typu Fachschule i Berufsfachschule) obywatele wszystkich krajów członkowskich EU-27 i EFTA mogą uczęszczać bez ograniczeń.
Studia w Niemczech
Osoby z państw członkowskich EU-27 oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego we wszelkich sprawach związanych ze studiami na uczelniach niemieckich mają te same prawa, co obywatele Niemiec, a przede wszystkim nie muszą uiszczać wyższego czesnego.
Osoby zamierzające ukończyć w Niemczech studia w trybie dziennym, muszą wystąpić o dopuszczenie do nich na wybranym uniwersytecie lub szkole wyższej za pośrednictwem portali internetowych "Hochschulstart" lub "uni-assist". Dokładniejsze informacje i porady w języku niemieckim można znaleźć tutaj.
W celu podjęcia studiów konieczne jest przedłożenie następujących dokumentów:
- ważny dokument podróży (paszport) lub dokument potwierdzający przynależność państwową w połączeniu z urzędowym dokumentem tożsamości zawierającym zdjęcie;
- formularz wniosku (do pobrania na stronach internetowych wybranego uniwersytetu, szkoły wyższej lub bezpośrednio w dziekanacie uczelni);
- dokumenty potwierdzające uprawnienia do podjęcia studiów wyższych, jak np. High School Diploma, Gaokao, Matura, A-Levels, Bachillerato, świadectwo dojrzałości (oryginał lub potwierdzona kopia, w przypadku dokumentów wystawionych za granicą z uwierzytelnionym tłumaczeniem). O tym, czy ukończony poziom kształcenia jest uznawany za równoważny z niemieckim można przekonać się na portalach internetowych DAAD lub ANABIN;
- jeżeli jest to wymagane, dokumenty potwierdzające szczególne predyspozycje (np. dokumenty potwierdzające zdanie egzaminów wstępnych na innych uczelniach). Obowiązuje to zwłaszcza w przypadku studiów na kierunkach: architektura, stomatologia, medycyna, farmacja itp.;
- dokument potwierdzający wystarczająca znajomość języka niemieckiego (w przypadku studiów międzynarodowych, również odnośnie innych wymaganych języków obcych);
- dokument potwierdzający fakt objęcia ubezpieczeniem chorobowym (niemieckojęzyczne informacje na ten temat można znaleźć tutaj). Bez ubezpieczenia chorobowego nie można podjąć studiów;
- zdjęcia paszportowe do legitymacji studenckiej.
Ze względu na dużą niezależność niemieckich uniwersytetów i szkół wyższych przed kandydatami mogą być stawiane dodatkowe warunki przyjęcia lub ustanawiane egzaminy wstępne (wspomnieć tu można choćby o wymaganych na niektórych uczelniach dodatkowych listach motywacyjnych lub konieczności potwierdzenia szczególnych uzdolnień artystycznych).
Po wjeździe na terytorium Niemiec (wiza nie jest już wymagana) należy zgłosić się w miejscowym urzędzie meldunkowym i złożyć wniosek o zameldowanie.

Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.
Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE muszą z reguły posiadać ważną wizę uprawniającą do wjazdu na terytorium Niemiec, zezwolenie na pobyt w celu odbycia studiów oraz, w celu podjęcia pracy, zezwolenie na pracę. O tym, czy wymogi te odnoszą się również do Ciebie, możesz uzyskać informacje tutaj lub w niemieckich ambasadach i konsulatach na terenie Twojego kraju.

Osoby z państw trzecich lub osoby posiadające status bezpaństwowca powinny na stronie internetowej International Office, w dziekanacie wybranej szkoły wyższej lub uniwersytetu lub na obsługującym akademickie sprawy międzynarodowe portalu uni-assist zasięgnąć informacji, czy ich poziom wykształcenia upoważniający do podjęcia studiów wyższych jest uznawany za równoważny z niemieckim. Jeżeli okaże się, że tak nie jest, kandydat musi złożyć egzamin potwierdzający. Cudzoziemcy chcący studiować w szkole wyższej (nie chodzi tu o uczelnie posiadające status uniwersytetu, ale o dawne wyższe szkoły zawodowe) na terenie Badenii-Wirtembergii, powinni zwrócić się w sprawie ustalenia uprawnień do podjęcia studiów do tutaj.

Przed wjazdem na terytorium Niemiec należy zatroszczyć się o następujące sprawy:
- należy przedłożyć potwierdzenie posiadania środków finansowych, wystarczających na sfinansowanie studiów i życia w Niemczech (obecnie jest to kwota 643 euro na każdy miesiąc okresu nauki). Dodatkowe informacje na ten temat znajdziesz tutaj);
- należy zatroszczyć się również o ubezpieczenie chorobowe.

Poza tym dodatkowo obowiązują wszystkie wymogi, które stawiane są przed obywatelami państw członkowskich UE-17 lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.  
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

UE, EOG i Szwajcaria
Zasadniczo obywatele państw członkowskich UE, EOG oraz Szwajcarii mogą mieszkać i pracować na terenie Niemiec. Do wykonywania zawodu w Niemczech ewentualnie może być konieczne uzyskanie państwowej licencji. Zalecamy zasięgnięcie informacji na temat procedur uznawania kwalifikacji w Brandenburgii.

Osoby będące obywatelami Rumunii i Bułgarii do dnia 31.12.2013 podlegają jeszcze obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę. Podjęcie pracy jest możliwe tylko w wypadku, jeżeli odpowiednia terytorialnie Agencja d.s. Pracy udzieli na to zezwolenia.


Więcej informacji na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronach internetowych Federalnej Agencji d.s. Pracy oraz Komisji Europejskiej
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE w celu podjęcia pracy na terytorium Niemiec muszą posiadać tytuł prawny zezwalający na pobyt, który zapewnia również prawo podjęcia pracy. Należy bowiem pamiętać, że istnieją różne rodzaje tytułów prawnych zezwalających na pobyt w Niemczech. Z wyjątkiem Australii, Izraela, Japonii, Kanady, Korei Południowej, Nowej Zelandii oraz USA, obywatele wszystkich innych państw trzecich muszą przed wjazdem na terytorium Niemiec wystąpić do odpowiedniego dla miejsca zamieszkania niemieckiego przedstawicielstwa dyplomatycznego z wnioskiem o przyznanie odpowiedniego tytułu prawnego zezwalającego na pobyt.

Uproszczone uregulowania dotyczące pobytu na terytorium Niemiec obowiązują od maja 2012 dla obywateli państw spoza UE, którzy posiadają wyższe wykształcenie (lub porównywalne kwalifikacje) dzięki tzw. „europejskiej niebieskiej karcie”. Taki tytuł prawny zezwalający na pobyt otrzymują osoby pozostające w stosunku pracy, z kwotą wynagrodzenia co najmniej 44.800 euro brutto. Po trzech latach pozostawania w stosunku pracy wydawane jest zezwolenie na osiedlenie się.


Więcej informacji na temat pobytu na terytorium Niemiec można znaleźć na stronie internetowej niemieckiego Urzędu Spraw Zagranicznych w dziale Einreisebestimmungen für Deutschland, Visa.
Informacje na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronie internetowej Federalnej Agencji d.s. Pracy .
Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)
ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Frank Ploß
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: BZ.ffo@verdi.de
do strony głównej
ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Keithstraße 1/3
10787 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 111
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)
IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej
IHK Ostbrandenburg

Pośrednicy i urzędy pracy
EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Regina Gebhardt-Hille
Bergerstr. 30
16225 Eberswalde
Deutschland
Telefon: +49 3334 374615
E-mail: regina.gebhardt-hille@arbeitsagentur.de
do strony głównej
EURES-Beratung

Pracodawcy o dużym znaczeniu w regionie
Schlaubetraining
Gewerbeparkring 13
15299 Müllrose
Deutschland
Telefon: +493360677422
E-mail: kontakt@schlaubetraining.de
do strony głównej

Instytucje kontaktowe w sprawach związanych z kształceniem zawodowym
Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg
Aus- und Weiterbildung
Holger Müller
Puschkinstraße 12 b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 5621-1524
Telefon: +49 335 5621-1196
E-mail: mueller@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch
Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg

Pozostałe ważne adresy kontaktowe
IHK -Projektgesellschaft mbH
Internationale Zusammenarbeit
Puschkinstraße 12 b
D-15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 5621-2310
Telefon: +49 (0)335 5621-2001
E-mail: projekt@ihk-projekt.de
do strony głównej
IHK -Projektgesellschaft mbH

Kontakty w sprawach związanych z uznawalnością wykształcenia
IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung
Julia Lexow-Kapp
Heinrich-Mann-Allee 103
14473 Potsdam
Deutschland
Telefon: +49331866-5274
E-mail: julia.lexow-kapp[at]masf.brandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, russisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung in Ostbrandenburg
Logenstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 55345922
Telefon: +49335 55345903
E-mail: integra@kowa-ffo.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, polnisch, englisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle
bbw Bildungszentrum Ostbrandenburg GmbH
Potsdamer Straße 1-2
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 5569 322
Telefon: +49 335 5569 403
E-mail: joanna.rynkiewicz@bbw-ostbrandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, polnisch
IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle

Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Wojewodschaft Lubuskie - Brandenburg 2007-2013
IHK Projektgesellschaft mbH
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.