Oferta

Technik ortopeda

Polska
Porównaj zawody:
 • Informacja
 • Pracodawcy w regionie
 • Szkoły w regionie
Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Dwa możliwe poziomy kształcenia:

 

1. Technikum

 

Rodzaj szkoły w polskim systemie szkolnictwa zawodowego przeznaczony dla absolwentów gimnazjum. Po ukończeniu technikum uczeń otrzymuje wykształcenie średnie i ma możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu zawodowego, a także uzyskania świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Świadectwo dojrzałości daje możliwość podjęcia kształcenia na uczelniach wyższych.

 

2. Szkoła policealna

Rodzaj szkoły w polskim systemie edukacji przeznaczony dla absolwentów szkół średnich. Aby zostać przyjętym do szkoły policealnej, konieczne jest posiadanie wykształcenia średniego, ale matura nie jest wymagana.

Tytuł zawodowy: Technik ortopeda

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Absolwenci szkół kształcących w zawodzie technik ortopeda mogą podejmować pracę w:

 

 • przychodniach chirurgicznych i rehabilitacyjnych,
 • szpitalach na oddziałach chirurgiczno-ortopedycznych
 • warsztatach ortopedycznych,
 • zakładach produkcyjnych produkujących przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz części i elementy na potrzeby warsztatów ortopedycznych,
 • punktach sprzedaży sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego.

Do głównych zadań zawodowych techników ortopedów należy m.in.:

 • projektowanie, wykonywanie oraz sprzedaż sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego w zakładach przemysłowych i rzemieślniczych,
 • realizacja indywidualnych zamówień na przedmioty ortopedyczne,
 • dostosowanie przedmiotów ortopedycznych do potrzeb użytkownika,
 • prowadzenie instruktażu posługiwania się przedmiotami ortopedycznymi,
 • wykonywanie montażu i demontażu oraz obróbka wykończeniowa przedmiotów ortopedycznych,
 • dobieranie i stosowanie metod przetwarzania i obróbki surowców oraz materiałów wykorzystywanych w technice ortopedycznej,
 • pobieranie miary, wykonywanie pozytywów gipsowych, dobieranie elementów i półfabrykatów do wykonywania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 • dokonywanie okresowych przeglądów i napraw przedmiotów ortopedycznych.
Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Polski zawód technik ortopeda jest porównywalny z niemieckim zawodem:

 • Mechanik techniki ortopedycznej (nazwa niemiecka: Orthopädietechnik-Mechaniker/-in), poziom kształcenia – trzyletnia nauka zawodu w systemie dualnym realizowana na podstawie przepisów ujednoliconych na terenie całych Niemiec.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

Technika:

 

Na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr nie ma placówek, które kształcą w zawodzie technik ortopeda na poziomie technikum. Kształcenie w zawodzie można podjąć m.in. w woj. zachodniopomorskim i opolskim:

 

 1. TEB edukacja, ul. Wojska Polskiego 128, 70-491, Szczecin, www.technika.teb.pl
 2. Zespół Szkół Medycznych w Świnoujściu, ul. Grodzka 3, 72-600 Świnoujście, www.medyk.uznam.net.pl
 3. Zespół Szkół im. Janusza Korczaka, ul. Piastowska 26, 48-200 Prudnik, www.zskorczak-prudnik..pl

Szkoły policealne:

 

Na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr jest obecnie jedna placówka, która kształci w zawodzie technik ortopeda na poziomie szkoły policealnej:

 1. AP Edukacja, ul.  Pocztowa 3/7, 66-400 Gorzów Wlkp., www.apedukacja.pl
Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Osoby, które zamierzają podjąć naukę zawodu technik ortopeda w czteroletnim technikum, powinny:

 • zdać egzamin gimnazjalny,
 • posiadać pozytywne oceny na świadectwie z wybranych przez szkołę przedmiotów,
 • posiadać inne osiągnięcia (np. konkursy, olimpiady przedmiotowe). 

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do szkoły,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • świadectwo zdrowia wraz z zaświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w  zawodzie,
 • 3 zdjęcia.

Osoby, które zamierzają podjąć naukę zawodu technik ortopeda w dwuletniej szkole policealnej, powinny mieć ukończą szkołę średnią (matura nie jest wymagana).

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do szkoły,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • świadectwo zdrowia wraz z zaświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w  zawodzie,
 • 3 zdjęcia.
Czas trwania nauki

Technikum: okres nauki 4 lata (8 semestrów)

Szkoła policealna: okres nauki 2 lata (4 semestry)

Zakres programu nauczania

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego (na przykładzie szkoły policealnej)*:

W podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik ortopeda minimalna liczba godzin na kształcenie zawodowe została określona dla efektów kształcenia i wynosi:

1. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno-społecznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów – 430 godzin

2. Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych – 800 godzin

 

Egzamin potwierdzający kwalifikację „Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych” odbywa się pod koniec drugiego roku nauki.

*) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.

Wymiar godzin (teoria)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe w szkole policealnej z dwuletnim cyklem kształcenia wynosi 1600 godzin, z czego na kształcenie zawodowe teoretyczne przeznaczonych zostaje 800 godzin.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym z wymiarem godzin (na przykładzie szkoły policealnej):

 1. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia – 48 godz.
 2. Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia – 32 godz.
 3. Język obcy zawodowy w ortopedii – 64 godz.
 4. Zarys psychologii z etyką – 48 godz.
 5. Język migowy – 48 godz.
 6. Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy – 144 godz.
 7. Biomechanika ortopedyczna – 96 godz.
 8. Technologia obróbki materiałów – 64 godz.
 9. Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 224 godz.
 10. Zarys kinezyterapii – 32 godz.
Wymiar godzin (praktyka)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe w szkole policealnej z dwuletnim cyklem kształcenia wynosi 1600 godzin, z czego na kształcenie zawodowe praktyczne przeznaczonych zostaje 800 godzin.

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym z wymiarem godzin (na przykładzie szkoły policealnej)*:

 1. Technika ortopedyczna – 640 godz.
 2. Praktyki zawodowe – 160 godz.

*) zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u potencjalnych pracodawców.

Koszt kształcenia

Szkoły publiczne – niepłatne

Szkoły prywatne – informacje można uzyskać telefonicznie w sekretariatach lub na stronach internetowych szkół.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

W odróżnieniu od najbardziej rozpowszechnionego w Niemczech systemu dualnego, w Polsce uczniowie szkół zawodowych nie otrzymują ustalonego przepisami wynagrodzenia za okres nauki zawodu.

Informacje na temat ewentualnych wynagrodzeń za praktyki zawodowe w zakładach pracy i możliwości otrzymania stypendium można uzyskać u pracodawców i w poszczególnych szkołach.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Ze względu na rosnącą liczbę zachorowań powodujących amputacje kończyn (cukrzyca, miażdżyca) oraz innych schorzeń powodujących dysfunkcje narządu ruchu, czy zwiększającą się liczbę wypadków powodujących trwałe kalectwo, rynek usług świadczonych przez techników ortopedów oraz rynek sprzętu ortopedycznego, stale rośnie, pomimo rozwoju medycyny.

Analizując oferty pracy w zawodzie technik ortopeda można stwierdzić duże zapotrzebowanie na takich pracowników na rynku krajowym i zagranicznym (praca.trovit.pl, www.pracamedycyna.pl). Należy przy tym zauważyć, że zapotrzebowanie to będzie nadal rosło, także w związku z programami wojewódzkimi, czy krajowymi dotyczącymi aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, dla których usługi świadczy właśnie technik ortopeda.

Wynagrodzenie technika ortopedy w zakładach pracy wynosi średnio ok. 2.000-3.000 zł brutto.

Dokładne informacje o zarobkach można zdobyć bezpośrednio w zakładach pracy.

Układy taryfowe

Dokładniejsze informacje na temat ewentualnie obowiązujących zakładowych lub ponadzakładowych układów zbiorowych pracy można uzyskać w organizacjach związkowych poszczególnych zakładów.

Możliwości dalszego kształcenia

Technicy ortopedzi, absolwenci czteroletniego technikum lub dwuletniej szkoly policealnej, którzy zdali egzamin maturalny mają możliwość podwyższenia kwalifikacji, kontynuując naukę w szkołach wyższych. Logiczną drogą kontynuacji kształcenia jest wybranie któregoś z kierunków pokrewnych, np. inżynierii biomedycznej lub któregoś z kierunków medycznych.

Szkoły wyższe na terenie i w sąsiedztwie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr, które oferują odpowiednie kierunki studiów:

1. Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny, ul. Prof. Z. Szafrana 4, 65-516 Zielona Góra, www.wm.uz.zgora.pl

Kierunek: Inżynieria biomedyczna

2. Lubuska Wyższa Szkoła Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze, ul. Sulechowska 18a, 65-119 Zielona Góra, www.studiujzprzyszloscia.pl

Kierunek: Zdrowie publiczne

3. Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań, www.put.poznan.pl

Kierunek: Inżynieria biomedyczna

4. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Collegium Maius, ul. Fredry 10, 61 -701 Poznań, www.usoms.poznan.pl

Wydział: Wydział nauk o zdrowiu

5. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, ul. Rybacka 1, 70 -204 Szczecin, www.pum.edu.pl

Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu

Interesujące linki

Podstawa programowa dla zawodu technik ortopeda:

http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=321403

Polskie Towarzysztwo Ortopedyczne i Traumatologiczne:

http://www.ptoitr.pl/

Stowarzyszenie Protetyki Ortopedycznej i Rehabilitacyjnej Ofiar Wypadków:

http://www.pomocprotezy.pl/

Fora internetowe:

http://index.forum.gazeta.pl/szukaj/forum/technik+ortopeda

http://www.ortopeda.com.pl/

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Oferty pracy dla techników ortopedów:

http://praca.trovit.pl/praca-technik-ortopeda

Ogólne, internetowe giełdy pracy:

www.telepraca.org.pl

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Warunki pojmowania nauki przez cudzoziemców reguluje w Polsce Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia – Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 361


Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Warunki pojmowania nauki przez cudzoziemców reguluje w Polsce Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia – Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 361


Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Warunki podejmowania pracy na terytorium Polski przez cudzoziemców są regulowane przez szereg przepisów.

Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Warunki podejmowania pracy na terytorium Polski przez cudzoziemców są regulowane przez szereg przepisów.

Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

Listę organizacji związkowych w Polsce można znaleźć tutaj. Poniżej kilka adresów kontaktowych z regionu:

 


NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. E. Borowskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 722 49 08
Telefon: +48 95 722 48 97
E-mail: solidarnosc.gorzow@op.pl
do strony głównej

NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 13 80
Telefon: +48 68 327 13 80
E-mail: region@solidarnosc.zgora.pl
do strony głównej

OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
[centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
ul. Wyspiańskiego 13
65-036 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 325 46 96
Telefon: +48 68 325 46 96
E-mail: zielonagora@opzz.org.pl
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Lubuscy Pracodawcy
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 722 75 30
Telefon: +48 95 722 75 30
E-mail: lopgorzow@wp.pl
do strony głównej

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 18 81
Telefon: +48 68 327 18 81
E-mail: biuro@opzl.pl
do strony głównej

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
[regionale Industrie- und Handelskammer]
ul. Nowa 5
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 739 03 11
Telefon: +48 95 739 03 10
E-mail: sekretariat@ziph.pl
do strony głównej

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
[regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 60 77
Telefon: +48 95 722 36 68
E-mail: izba@irgorzow.pl
do strony głównej

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
[regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Reja 9
65-076 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 24 61
Telefon: +48 68 327 17 33
E-mail: biuro@izba.zgora.pl
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy
Adecco Poland Gorzów Wielkopolski
[agencja zatrudnienia / privater Arbeitsvermittler]
ul. Mostowa 12
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 02 70
Telefon: +48 95 720 02 75
E-mail: gorzow@adecco.com
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp
Polska / Polen
Telefon: +48 95 736 06 40
Telefon: +48 95 736 06 69
E-mail: zigo@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
Polska / Polen
Telefon: +48 95 741 20 66
Telefon: +48 95 741 26 25
E-mail: zimi@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piłsudskiego 19
69-100 Słubice
Polska / Polen
Telefon: +48 95 758 36 08
Telefon: +48 95 758 36 09
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
Polska / Polen
Telefon: +48 95 763 11 40
Telefon: +48 95 763 72 16
E-mail: zist@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin
Polska / Polen
Telefon: +48 95 755 23 36
E-mail: sekretariat@pupsulecin.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie
Polska / Polen
Telefon: +48 68 383 03 13
Telefon: +48 68 383 03 20
E-mail: zikr@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Staszica 1 C
67-100 Nowa Sól
Polska / Polen
Telefon: +48 68 387 32 42
Telefon: +48 68 388 03 01
E-mail: zino@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin
Polska / Polen
Telefon: +48 68 38 210 66
Telefon: +48 68 38 210 67
E-mail: zisw@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Sienkiewicza 9
65-443 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 456 56 50
Telefon: +48 68452 06 66
E-mail: zizi@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Dworcowa 9
68-100 Żagań
Polska / Polen
Telefon: +48 68 477 78 39
Telefon: +48 68 377 32 75
E-mail: ziza@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mieszka I 15
68-200 Żary
Polska / Polen
Telefon: +48 68 479 13 56
Telefon: +48 68 479 13 66
E-mail: zizr@praca.gov.pl
do strony głównej

Manpower Spółka z o. o.
[agencja zatrudnienia / privater Arbeitsvermittler]
ul. Władysława Łokietka 4/2
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 80 18
Telefon: +48 95 729 31 08
E-mail: gorzow.lokietka@manpower.pl
do strony głównej

Kontakty w sprawach związanych z uznawalnością wykształcenia
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
[Büro für Anerkennung der Ausbildung und Internationale Zusammenarbeit]
ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa
Polska / Polen
Telefon: +48 22 826 74 34
Telefon: +48 22 826 28 23
E-mail: biuro@buwiwm.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Departament Współpracy Międzynarodowej, Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego
[Abteilung für Internationale Zusammenarbeit im Ministerium für Wissenschaft und Hochschulwesen]
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
Polska / Polen
E-mail: enic-naric@nauka.gov.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch, englisch

Pracodawcy o dużym znaczeniu w regionie

Jako potencjalnie ważni pracodawcy na terenie obu Euroregionów i poza nimi w grę wchodzą przede wszystkim szpitale oraz przedsiębiorstwa i zakłady rzemieślnicze zajmujące się produkcją, naprawą i sprzedażą przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Jednostki realizujące kształcenie

Technika:

 

Na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr nie ma placówek, które kształcą w zawodzie technik ortopeda na poziomie technikum. Kształcenie w zawodzie można podjąć m.in. w woj. zachodniopomorskim i opolskim:

 

 1. TEB edukacja, ul. Wojska Polskiego 128, 70-491, Szczecin, www.technika.teb.pl
 2. Zespół Szkół Medycznych w Świnoujściu, ul. Grodzka 3, 72-600 Świnoujście, www.medyk.uznam.net.pl
 3. Zespół Szkół im. Janusza Korczaka, ul. Piastowska 26, 48-200 Prudnik, www.zskorczak-prudnik..pl

Szkoły policealne:

 

Na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr jest obecnie jedna placówka, która kształci w zawodzie technik ortopeda na poziomie szkoły policealnej:

 1. AP Edukacja, ul.  Pocztowa 3/7, 66-400 Gorzów Wlkp., www.apedukacja.pl
Instytucje kontaktowe w sprawach związanych z kształceniem zawodowym
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
[regionales Berufsbildungszentrum]
ul. Sikorskiego 95
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 73 25
Telefon: +48 95 720 73 25
E-mail: zdz.bwe@zdz.gorzow.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
[Landeszentrum für Förderung der Berufs- und Weiterbildung]
ul. Spartańska 1b
02-637 Warszawa
Polska / Polen
Telefon: +48 22 844 07 40
Telefon: +48 22 646 52 51
E-mail: sekretariat@koweziu.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
[Schulkuratorium in Gorzów Wlkp.]
ul. Jagiellończyka 10
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 84 12
Telefon: +48 95 722 37 26
E-mail: kuratorium@ko-gorzow.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
[regionales Berufsbildungszentrum]
ul. Stary Rynek 17
65-067 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 329 59 00
Telefon: +48 68 329 59 14
E-mail: sekr@zdz.zgora.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Wojewodschaft Lubuskie - Brandenburg 2007-2013
IHK Projektgesellschaft mbH
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.