Oferta

Asystent osoby niepełnosprawnej

Polska
Porównaj zawody:
 • Informacja
 • Pracodawcy w regionie
 • Szkoły w regionie
Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Jeden poziom kształcenia:

 

Szkoła policealna

Rodzaj szkoły w polskim systemie edukacji przeznaczony dla absolwentów szkół średnich. Aby zostać przyjętym do szkoły policealnej, konieczne jest posiadanie wykształcenia średniego, ale matura nie jest wymagana.

Tytuł zawodowy: Asystent osoby niepełnosprawnej

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w tym prowadzonych przez podmioty niepubliczne, lub w innych instytucjach prowadzonych w ramach działalności gospodarczej do świadczenia usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych (np. domy pomocy społecznej, ośrodki pomocy społecznej, dzienne ośrodki wsparcia, organizacje pozarządowe i agencje, świadczące usługi na zlecenie gmin).  

 

Podstawowy zakres czynności wykonywanych przez asystenta osoby niepełnosprawnej to m.in.:

 • udzielanie pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z różnych form kompleksowej rehabilitacji,
 • wspieranie osoby niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielności życiowej,
 • motywowanie osoby niepełnosprawnej do aktywności społecznej i zawodowej,
 • współtworzenie programów rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej,
 • pomaganie w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • doradzanie w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem,
 • diagnozowanie warunków życia i dążenie do usuwania wszelkiego rodzaju barier psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych,
 • pobudzanie aktywności osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych,
 • planowanie, kontrolowanie i ocenianie indywidualnych programów pomocy osobie niepełnosprawnej, włączanie osoby niepełnosprawnej w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne.
Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Polski zawód asystent osoby niepełnosprawnej jest częściowo porównywalny z niemieckim zawodem:

 • Opiekun wychowawca osób nieopełnosprawnych (nazwa niemiecka: Heilerziehungspfleger/-in) – Nauka zawodu jest regulowana przez prawo krajów związkowych. Zawód zdobywa się w systemie szkolnym lub w ramach form kształcenia ustawicznego w szkołach zawodowych (niem. Berufsfachschule) i koledżach zawodowych (niem. Berufskolleg). Nauka zawodu trwa w pełnowymiarowym trybie dziennym 2 do 3 lat, a w trybie zaocznym 3 do 4,5 roku.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

Placówki na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr, które oferują możliwość kształcenia w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej:

 1. COSINUS, ul. Sikorskiego 22, 66-400 Gorzów Wlkp., www.cosinus.pl
 2. ŻAK - Centrum Nauki i Biznesu, Ogólnopolska Sieć Szkół Policealnych, ul. Sikorskiego 8, 66-400 Gorzów Wlkp., www.zak.edu.pl
 3. AP Edukacja, ul.  Pocztowa 3/7, 66-400 Gorzów Wlkp., www.apedukacja.pl
 4. Centrum Kształcenia PRESTIGE, ul. Dąbrowskiego 1, 65-021 Zielona Góra, www.prestige.zgora.pl
 5. Zakład Usług Szkoleniowych DIDASKO s.c., ul. Nowa 46, 66-200 Świebodzin, www.didasko.swiebodzin.pl
Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Osoby, które zamierzają podjąć kształcenie w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej w rocznej szkole policealnej powinny mieć ukończoną szkołę średnią (matura nie jest wymagana).

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie szkoły
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • świadectwo zdrowia wraz z zaświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w  zawodzie,
 • 3 lub 4 zdjęcia (w formacie legitymacyjnym). 
Czas trwania nauki
Szkoła policealna: okres nauki trwa 1 rok (2 semestry)
Zakres programu nauczania

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego *:

W podstawie programowej kształcenia w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej minimalna liczba godzin na kształcenie zawodowe została określona dla efektów kształcenia i wynosi:

 1. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno-społecznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów – 210 godzin
 2. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej – 360 godzin

 

Egzamin potwierdzający kwalifikację „Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej odbywa się pod koniec okresu nauczania.

*) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.

Wymiar godzin (teoria)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe w szkole policealnej z rocznym cyklem kształcenia wynosi 800 godzin, z czego na kształcenie zawodowe teoretyczne przeznaczonych zostaje 400 godzin.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 1. Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii – 64 godz.
 2. Elementy anatomii i patologii człowieka – 48 godz.
 3. Język migowy – 48 godz.
 4. Metodyka pracy asystenta osoby niepełnosprawnej – 112 godz.
 5. Organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej – 80 godz.
 6. Język obcy w pomocy społecznej – 48 godz.
Wymiar godzin (praktyka)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe w szkole policealnej z rocznym cyklem kształcenia wynosi 800 godzin, z czego na kształcenie zawodowe praktyczne przeznaczonych zostaje 400 godzin.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym *:

 1. Opieka i pielęgnacja człowieka – 112 godz.
 2. Terapia zajęciowa i aktywizacja – 128 godz.
 3. Praktyki zawodowe – 160 godz.

*) Zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u potencjalnych pracodawców.

Koszt kształcenia

Szkoły publiczne – nieodpłatne

Szkoły prywatne – informacje można uzyskać telefonicznie w sekretariatach lub na stronach internetowych szkół.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

W odróżnieniu od najbardziej rozpowszechnionego w Niemczech systemu dualnego, w Polsce uczniowie szkół zawodowych nie otrzymują ustalonego przepisami wynagrodzenia za okres nauki zawodu.

Informacje na temat ewentualnych wynagrodzeń za praktyki zawodowe w zakładach pracy i możliwości otrzymania stypendium można uzyskać u pracodawców i w poszczególnych szkołach.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Analiza przeprowadzona na podstawie ofert pracy z portali internetowych wykazała, że wykwalifikowani asystenci osoby niepełnosprawnej są poszukiwani zarówno przez pracodawców polskich, jak i zagranicznych.

Miesięczne wynagrodzenie asystenta osoby niepełnosprawnej wynosi średnio ok. 1.800-2.600 zł brutto. W prywatnych ośrodkach stawka jest zazwyczaj wyższa.

Dokładne informacje o zarobkach można zdobyć bezpośrednio w zakładach pracy.

Układy taryfowe

Dokładniejsze informacje na temat ewentualnie obowiązujących zakładowych lub ponadzakładowych układów zbiorowych pracy można uzyskać w organizacjach związkowych poszczególnych zakładów.

Możliwości dalszego kształcenia

Asystenci osoby niepełnosprawnej, absolwenci rocznej szkoły policealnej, którzy zdali egzamin maturalny, mają możliwość podwyższenia kwalifikacji i kontynuowania nauki w szkołach wyższych. Logiczną drogą jest wybranie jednego z kierunków pokrewnych, np. pedagogika specjalna.

Na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr nie ma obecnie szkół wyższych, które oferują odpowiednie kierunki studiów. Kształcenie można podjąć m.in. w:

1. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, ul. Szarmarzewskiego 89, 60-568 Poznań, www.amu.edu.pl

Kierunek: Pedagogika specjalna

Specjalność: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 

2. Wyższa Szkoła Pedagogiczna, ul. Piotrkowska 243, 90-456 Łódź, www.wsp.lodz.pl

Kierunek: Pedagogika specjalna

Specjalności: Oligofrenopedagogika, Terapia zajęciowa

Interesujące linki

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej:

http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=341201

Portal dla osób z niepełnosprawnością:

http://www.niepelnosprawni.pl

Forum dla asystentów osoby niepełnosprawnej:

http://www.ipon.pl/forum/topic/12928-asystent-osoby-niepe%C5%82nosprawnej/

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Oferty pracy dla asystentów osoby niepełnosprawnej:

http://jooble.com.pl/search-vacancy-pl/kw-asystent-osoby-niepe%C5%82nosprawnej

Ogólne, internetowe giełdy pracy:

www.telepraca.org.pl

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Warunki pojmowania nauki przez cudzoziemców reguluje w Polsce Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia – Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 361


Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Warunki pojmowania nauki przez cudzoziemców reguluje w Polsce Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia – Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 361


Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Warunki podejmowania pracy na terytorium Polski przez cudzoziemców są regulowane przez szereg przepisów.

Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Warunki podejmowania pracy na terytorium Polski przez cudzoziemców są regulowane przez szereg przepisów.

Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

Listę organizacji związkowych w Polsce można znaleźć tutaj. Poniżej kilka adresów kontaktowych z regionu:

 

NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. E. Borowskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 722 49 08
Telefon: +48 95 722 48 97
E-mail: solidarnosc.gorzow@op.pl
do strony głównej

NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 13 80
Telefon: +48 68 327 13 80
E-mail: region@solidarnosc.zgora.pl
do strony głównej

OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
[centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
ul. Wyspiańskiego 13
65-036 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 325 46 96
Telefon: +48 68 325 46 96
E-mail: zielonagora@opzz.org.pl
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Lubuscy Pracodawcy
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 722 75 30
Telefon: +48 95 722 75 30
E-mail: lopgorzow@wp.pl
do strony głównej

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 18 81
Telefon: +48 68 327 18 81
E-mail: biuro@opzl.pl
do strony głównej

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
[regionale Industrie- und Handelskammer]
ul. Nowa 5
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 739 03 11
Telefon: +48 95 739 03 10
E-mail: sekretariat@ziph.pl
do strony głównej

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
[regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 60 77
Telefon: +48 95 722 36 68
E-mail: izba@irgorzow.pl
do strony głównej

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
[regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Reja 9
65-076 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 24 61
Telefon: +48 68 327 17 33
E-mail: biuro@izba.zgora.pl
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy
Adecco Poland Gorzów Wielkopolski
[agencja zatrudnienia / privater Arbeitsvermittler]
ul. Mostowa 12
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 02 70
Telefon: +48 95 720 02 75
E-mail: gorzow@adecco.com
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp
Polska / Polen
Telefon: +48 95 736 06 40
Telefon: +48 95 736 06 69
E-mail: zigo@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
Polska / Polen
Telefon: +48 95 741 20 66
Telefon: +48 95 741 26 25
E-mail: zimi@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piłsudskiego 19
69-100 Słubice
Polska / Polen
Telefon: +48 95 758 36 08
Telefon: +48 95 758 36 09
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
Polska / Polen
Telefon: +48 95 763 11 40
Telefon: +48 95 763 72 16
E-mail: zist@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin
Polska / Polen
Telefon: +48 95 755 23 36
E-mail: sekretariat@pupsulecin.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie
Polska / Polen
Telefon: +48 68 383 03 13
Telefon: +48 68 383 03 20
E-mail: zikr@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Staszica 1 C
67-100 Nowa Sól
Polska / Polen
Telefon: +48 68 387 32 42
Telefon: +48 68 388 03 01
E-mail: zino@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin
Polska / Polen
Telefon: +48 68 38 210 66
Telefon: +48 68 38 210 67
E-mail: zisw@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Sienkiewicza 9
65-443 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 456 56 50
Telefon: +48 68452 06 66
E-mail: zizi@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Dworcowa 9
68-100 Żagań
Polska / Polen
Telefon: +48 68 477 78 39
Telefon: +48 68 377 32 75
E-mail: ziza@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mieszka I 15
68-200 Żary
Polska / Polen
Telefon: +48 68 479 13 56
Telefon: +48 68 479 13 66
E-mail: zizr@praca.gov.pl
do strony głównej

Manpower Spółka z o. o.
[agencja zatrudnienia / privater Arbeitsvermittler]
ul. Władysława Łokietka 4/2
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 80 18
Telefon: +48 95 729 31 08
E-mail: gorzow.lokietka@manpower.pl
do strony głównej

Kontakty w sprawach związanych z uznawalnością wykształcenia

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
[Büro für Anerkennung der Ausbildung und Internationale Zusammenarbeit]
ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa
Polska / Polen
Telefon: +48 22 826 74 34
Telefon: +48 22 826 28 23
E-mail: biuro@buwiwm.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Departament Współpracy Międzynarodowej, Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego
[Abteilung für Internationale Zusammenarbeit im Ministerium für Wissenschaft und Hochschulwesen]
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
Polska / Polen
E-mail: enic-naric@nauka.gov.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch, englisch

Pracodawcy o dużym znaczeniu w regionie

Jako potencjalnie ważni pracodawcy na terenie obu euroregionów i poza nimi w grę wchodzą domy pomocy społecznej, ośrodki pomocy społecznej, dzienne ośrodki wsparcia, organizacje pozarządowe i agencje, świadczące usługi na zlecenie gmin, np.:

 

 1. Dom Pomocy Społecznej nr 1, ul. Podmiejska Boczna 10, 66-400 Gorzów Wlkp., www.dps.gorzow.pl
 2. Dom Dziennego Pobytu, ul. Cichońskiego 5, 66-400 Gorzów Wlkp.
 3. PMOPS Gorzów Wielkopolski, ul. Walczaka 42, 66-400 Gorzów Wlkp.

 

Jednostki realizujące kształcenie

Placówki na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr, które oferują możliwość kształcenia w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej:

 1. COSINUS, ul. Sikorskiego 22, 66-400 Gorzów Wlkp., www.cosinus.pl
 2. ŻAK - Centrum Nauki i Biznesu, Ogólnopolska Sieć Szkół Policealnych, ul. Sikorskiego 8, 66-400 Gorzów Wlkp., www.zak.edu.pl
 3. AP Edukacja, ul.  Pocztowa 3/7, 66-400 Gorzów Wlkp., www.apedukacja.pl
 4. Centrum Kształcenia PRESTIGE, ul. Dąbrowskiego 1, 65-021 Zielona Góra, www.prestige.zgora.pl
 5. Zakład Usług Szkoleniowych DIDASKO s.c., ul. Nowa 46, 66-200 Świebodzin, www.didasko.swiebodzin.pl
Instytucje kontaktowe w sprawach związanych z kształceniem zawodowym

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
[regionales Berufsbildungszentrum]
ul. Sikorskiego 95
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 73 25
Telefon: +48 95 720 73 25
E-mail: zdz.bwe@zdz.gorzow.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
[Landeszentrum für Förderung der Berufs- und Weiterbildung]
ul. Spartańska 1b
02-637 Warszawa
Polska / Polen
Telefon: +48 22 844 07 40
Telefon: +48 22 646 52 51
E-mail: sekretariat@koweziu.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
[Schulkuratorium in Gorzów Wlkp.]
ul. Jagiellończyka 10
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 84 12
Telefon: +48 95 722 37 26
E-mail: kuratorium@ko-gorzow.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
[regionales Berufsbildungszentrum]
ul. Stary Rynek 17
65-067 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 329 59 00
Telefon: +48 68 329 59 14
E-mail: sekr@zdz.zgora.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Wojewodschaft Lubuskie - Brandenburg 2007-2013
IHK Projektgesellschaft mbH
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.