Oferta

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Polska
Porównaj zawody:
 • Informacja
 • Pracodawcy w regionie
 • Szkoły w regionie
Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Jeden poziom kształcenia:

 

Zasadnicza szkoła zawodowa

Rodzaj szkoły w polskim systemie edukacji przeznaczony dla absolwentów gimnazjum. Ukończenie jej umożliwia podejście do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje i uzyskanie dyplomu zawodowego.

Tytuł zawodowy: Elektromechanik pojazdów samochodowych

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Elektromechanicy pojazdów samochodowych, absolwenci trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych znajdują zatrudnienie w:

 • zakładach produkcyjnych przemysłu samochodowego i jego podwykonawców,
 • warsztatach naprawczych i służbach pomocy drogowej,
 • salonach samochodowych,
 • stacjach kontroli pojazdów,
 • handlu częściami zamiennymi.

Można także zarejestrować i prowadzić samodzielną działalność gospodarczą.

 

Do głównych zadań zawodowych elektromechaników pojazdów samochodowych należą m.in.:

 • diagnoza i naprawa systemów sterowania silnikiem oraz układów bezpieczeństwa i komfortu jazdy.
 • instalacja i uruchamianie w  samochodzie elektrycznych i elektronicznych urządzeń sterujących, zabezpieczających i sygnalizujących,
 • sprawdzanie zapłonów i świateł samochodowych,
 • przeprowadzanie konserwacji, wykonywanie napraw uszkodzonych elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych, posługując się przyrządami pomiarowymi i urządzeniami diagnostycznymi,
 • posługiwanie się typowymi narzędziami ślusarskimi, kluczami dynamometrycznymi, wkrętakami z napędem elektrycznym i pneumatycznym oraz specjalistycznymi przyrządami pomiarowymi i diagnostycznymi,
 • przyjmowanie samochodów lub zespołów samochodowych do naprawy i sporządzanie protokołów przyjęcia,
 • ustalanie metodami diagnostycznymi rodzaju niesprawności i ich przyczyny,
 • ustalanie sposobu usunięcia niesprawności dotyczącej wymiany zespołu, części zespołu lub ich naprawy,
 • demontaż zespołu, czyszczenie go, weryfikowanie, wymiana lub naprawa elementów,
 • montaż wiązek elektrycznych i elementów osprzętu elektrycznego obejmującego urządzenia zasilające, sterujące, sygnalizujące, oświetleniowe i zabezpieczające,
 • konserwacja instalacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych samochodu,
 • dokonywanie przeglądów okresowych i bieżącej obsługi układów elektrycznych,
 • przeprowadzanie badań diagnostycznych i usuwanie usterek układów elektrycznych,
 • przestrzeganie wymagań warunkujących dopuszczenie pojazdu do ruchu,
 • dokonywanie rozliczeń kosztów materiałów i robocizny usług naprawczych.
Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Polski zawód elektromechanik pojazdów samochodowych jest częściowo porównywalny z niemieckim zawodem:

 • Mechatronik pojazdów mechanicznych (nazwa niemiecka: Kraftfahrzeugmechatroniker/-in), poziom kształcenia – nauka zawodu w systemie dualnym (3,5 roku) w czterech specjalnościach: technika samochodów osobowych, technika pojazdów użytkowych, technika motocyklowa, technika systemów komunikacyjnych w pojazdach.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

Placówki na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr, które oferują możliwość kształcenia w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych:

 1. Zespół Szkół Odzieżowych, ul. Śląska 64c, 66-400 Gorzów Wlkp., www.szkolaodziezowa.prv.pl
 2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Konopnickiej 2, 66-530 Drezdenko, www.zsp-drezdenko.cal.pl
 3. Zespól Szkół Technicznych im. Stanisława Lema, ul. 2-go lutego 23, 66-440 Skwierzyna, www.zst.skwierzyna.pl
 4. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego, Aleja Wolności 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie, www.zsckustrzelce.neostrada.pl
 5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Armii czerwonej 8, 66-320 Trzciel, www.trzciel.pogim.pl
 6. Zespół Szkół, ul. Komisji Edukacji Narodowej 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, www.liceum-kostrzyn.com
 7. Zespół Placówek Oświatowych w Siedlisku, ul. Kasztanowa 19, 67-112 Siedlisko, www.zposiedlisko.edu.pl
 8. Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, ul. Długa 13, 65-401 Zielona Góra, www.cku.zgora.pl
 9. Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych, ul. Staszica 2, 65-175 Zielona Góra, www.zseis.zgora.pl
 10. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, ul. Piaskowa 53, 66-100 Sulechów, www.zsp-sulechow.edu.pl
 11. Zespół Szkół Technicznych i Licealnych, ul. Pomorska 7, 68-100 Żagań, www.zstil.zagan.pl
 12. Zespół Szkół Samochodowych im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. 9-go Maja 9, 68-200 Żary, www.zss.zary.com.pl
 13. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Nowym Miasteczku, Plac Strzelecki 2, 67-124 Nowe Miasteczko, www.zsp6nowem.hg.pl
 14. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Wrocławska 33, 67-100 Nowa Sól, http://zsp2-nitki.pl/joomla
 15. Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego, ul. Botaniczna 66, 65-392 Zielona Góra, www.zsipkz.zgora.pl
Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Osoby, które zamierzają podjąć naukę zawodu elektromechanik pojazdów samochodowych w trzyletniej zasadniczej szkole zawodowej, powinny złożyć następujące dokumenty:

 

 • podanie o przyjęcie i/lub odpowiedni formularz dostępny na stronie lub w sekretariacie szkoły,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
 • 3 lub 4 zdjęcia (w formacie legitymacyjnym).
Czas trwania nauki
Zasadnicza szkoła zawodowa: okres nauki 3 lata
Zakres programu nauczania

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego*:

 

W podstawie programowej kształcenia w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych minimalna liczba godzin na kształcenie zawodowe została określona dla efektów kształcenia i wynosi:

 1. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów – 400 godzin
 2. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych – 420 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikację „Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych” odbywa się pod koniec klasy trzeciej.

*) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.

Wymiar godzin (teoria)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe w zasadniczej szkole zawodowej wynosi 1600 godzin, z czego na kształcenie zawodowe teoretyczne przeznaczonych zostaje 640 godzin.

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 1. Podstawy konstrukcji maszyn – 96 godz.
 2. Przepisy ruchu drogowego w zakresie kategorii B - 32 godz.
 3. Technologia napraw układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych – 224 godz.
 4. Elektrotechnika i elektronika – 224 godz.
 5. Działalność gospodarcza w branży samochodowej – 32 godz.
 6. Język obcy w branży samochodowej – 32 godz.
Wymiar godzin (praktyka)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe w zasadniczej szkole zawodowej wynosi 1600 godzin, z czego na kształcenie zawodowe praktyczne przeznaczonych zostaje 970 godzin.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym*/**:

 

 1. Naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych - 810 godz.
 2. Techniki wytwarzania – 160 godz.

 

*) Dla młodocianych pracowników liczbę dni w tygodniu przeznaczonych na praktyczną naukę zawodu u pracodawcy ustala dyrektor szkoły, z uwzględnieniem przepisów Kodeksu Pracy.

**) Zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawców.

Koszt kształcenia

Szkoły publiczne – niepłatne

Szkoły prywatne – informacje można uzyskać telefonicznie w sekretariatach lub na stronach internetowych szkół.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

W odróżnieniu od najbardziej rozpowszechnionego w Niemczech systemu dualnego, w Polsce uczniowie szkół zawodowych nie otrzymują ustalonego przepisami wynagrodzenia za okres nauki zawodu.

Informacje na temat ewentualnych wynagrodzeń za praktyki zawodowe w zakładach pracy i możliwości otrzymania stypendium można uzyskać u pracodawców i w poszczególnych szkołach.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Dynamiczny rozwój technologiczny przemysłu samochodowego i wzrost liczby pojazdów na drogach powoduje, iż zapotrzebowanie na osoby z odpowiednimi kwalifikacjami jest coraz większe. Analiza ofert pracy zamieszczonych na portalach internetowych wykazała, że perspektywy zatrudnienia dla elektromechaników pojazdów samochodowych można ocenić jako dobre.

Miesięczne wynagrodzenie elektromechanika pojazdów samochodowych wynosi średnio ok. 2.500 - 6.200 zł brutto.

 

Dokładne informacje o zarobkach można zdobyć bezpośrednio w zakładach pracy.

Układy taryfowe

Dokładniejsze informacje na temat ewentualnie obowiązujących zakładowych lub ponadzakładowych układów zbiorowych pracy można uzyskać w organizacjach związkowych poszczególnych zakładów.

Możliwości dalszego kształcenia

Dzięki podziałowi zawodów na kwalifikacje system kształcenia zawodowego jest bardziej elastyczny i umożliwia uczącym się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji.

Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu dodatkowych kwalifikacji mogą także uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodach:

 • Mechanik pojazdów samochodowych – po potwierdzeniu kwalifikacji „Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych”,
 • Technik pojazdów samochodowych – po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji „Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych” i „Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych” (uzyskają wówczas wykształcenie średnie).

Po zdobyciu tytułu technika i zdaniu egzaminu maturalnego można kontynuować naukę na wyższych uczelniach. Odpowiednie możliwości kontynuowania nauki można znaleźć w opisie zawodu technik pojazdów samochodowych.

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Oferty pracy dla elektromechaników pojazdów samochodowych:

http://pl.indeed.com/Praca-Elektromechanik-Pojazd%C3%B3w-Samochodowych

Ogólne, internetowe giełdy pracy:

www.telepraca.org.pl

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Warunki pojmowania nauki przez cudzoziemców reguluje w Polsce Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia – Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 361


Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Warunki pojmowania nauki przez cudzoziemców reguluje w Polsce Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia – Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 361


Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Warunki podejmowania pracy na terytorium Polski przez cudzoziemców są regulowane przez szereg przepisów.

Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Warunki podejmowania pracy na terytorium Polski przez cudzoziemców są regulowane przez szereg przepisów.

Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

Listę organizacji związkowych w Polsce można znaleźć tutaj. Poniżej kilka adresów kontaktowych z regionu:

NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. E. Borowskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 722 49 08
Telefon: +48 95 722 48 97
E-mail: solidarnosc.gorzow@op.pl
do strony głównej

NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 13 80
Telefon: +48 68 327 13 80
E-mail: region@solidarnosc.zgora.pl
do strony głównej

OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
[centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
ul. Wyspiańskiego 13
65-036 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 325 46 96
Telefon: +48 68 325 46 96
E-mail: zielonagora@opzz.org.pl
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Lubuscy Pracodawcy
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 722 75 30
Telefon: +48 95 722 75 30
E-mail: lopgorzow@wp.pl
do strony głównej

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 18 81
Telefon: +48 68 327 18 81
E-mail: biuro@opzl.pl
do strony głównej

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
[regionale Industrie- und Handelskammer]
ul. Nowa 5
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 739 03 11
Telefon: +48 95 739 03 10
E-mail: sekretariat@ziph.pl
do strony głównej

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
[regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 60 77
Telefon: +48 95 722 36 68
E-mail: izba@irgorzow.pl
do strony głównej

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
[regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Reja 9
65-076 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 24 61
Telefon: +48 68 327 17 33
E-mail: biuro@izba.zgora.pl
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy
Adecco Poland Gorzów Wielkopolski
[agencja zatrudnienia / privater Arbeitsvermittler]
ul. Mostowa 12
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 02 70
Telefon: +48 95 720 02 75
E-mail: gorzow@adecco.com
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp
Polska / Polen
Telefon: +48 95 736 06 40
Telefon: +48 95 736 06 69
E-mail: zigo@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
Polska / Polen
Telefon: +48 95 741 20 66
Telefon: +48 95 741 26 25
E-mail: zimi@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piłsudskiego 19
69-100 Słubice
Polska / Polen
Telefon: +48 95 758 36 08
Telefon: +48 95 758 36 09
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
Polska / Polen
Telefon: +48 95 763 11 40
Telefon: +48 95 763 72 16
E-mail: zist@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin
Polska / Polen
Telefon: +48 95 755 23 36
E-mail: sekretariat@pupsulecin.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie
Polska / Polen
Telefon: +48 68 383 03 13
Telefon: +48 68 383 03 20
E-mail: zikr@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Staszica 1 C
67-100 Nowa Sól
Polska / Polen
Telefon: +48 68 387 32 42
Telefon: +48 68 388 03 01
E-mail: zino@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin
Polska / Polen
Telefon: +48 68 38 210 66
Telefon: +48 68 38 210 67
E-mail: zisw@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Sienkiewicza 9
65-443 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 456 56 50
Telefon: +48 68452 06 66
E-mail: zizi@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Dworcowa 9
68-100 Żagań
Polska / Polen
Telefon: +48 68 477 78 39
Telefon: +48 68 377 32 75
E-mail: ziza@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mieszka I 15
68-200 Żary
Polska / Polen
Telefon: +48 68 479 13 56
Telefon: +48 68 479 13 66
E-mail: zizr@praca.gov.pl
do strony głównej

Manpower Spółka z o. o.
[agencja zatrudnienia / privater Arbeitsvermittler]
ul. Władysława Łokietka 4/2
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 80 18
Telefon: +48 95 729 31 08
E-mail: gorzow.lokietka@manpower.pl
do strony głównej

Kontakty w sprawach związanych z uznawalnością wykształcenia
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
[Büro für Anerkennung der Ausbildung und Internationale Zusammenarbeit]
ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa
Polska / Polen
Telefon: +48 22 826 74 34
Telefon: +48 22 826 28 23
E-mail: biuro@buwiwm.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Departament Współpracy Międzynarodowej, Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego
[Abteilung für Internationale Zusammenarbeit im Ministerium für Wissenschaft und Hochschulwesen]
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
Polska / Polen
E-mail: enic-naric@nauka.gov.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch, englisch

Pracodawcy o dużym znaczeniu w regionie

Jako potencjalnie ważni pracodawcy na terenie obu Euroregionów i poza nimi w grę wchodzą przede wszystkim zakłady produkcyjne przemysłu samochodowego i jego podwykonawcy, warsztaty naprawcze i służby pomocy drogowej, salony samochodowe oraz stacje kontroli pojazdów, np.:

 

 1. FORD, ul. Kasprzaka 1b, 66-400 Gorzów Wlkp., http://www.gezet.pl
 2. Zakład Mechaniki Pojazdowej JANAS, ul. Skrajna 33, 66-400 Gorzów Wlkp.
 3. HONDA, ul. Kasprzaka 1a, 66-400 Gorzów Wlkp., http://www.gezet.pl
 4. Centrum Likwidacji Szkód, ul. Kasprzaka 1b, 66-400 Gorzów Wlkp., http://www.gezet.pl
 5. FAURECIA Gorzów Sp. z o.o., ul Szczecińska 31, 66-400 Gorzów Wlkp., www.faurecia.com.pl

Jednostki realizujące kształcenie

Placówki na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr, które oferują możliwość kształcenia w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych:

 1. Zespół Szkół Odzieżowych, ul. Śląska 64c, 66-400 Gorzów Wlkp., www.szkolaodziezowa.prv.pl
 2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Konopnickiej 2, 66-530 Drezdenko, www.zsp-drezdenko.cal.pl
 3. Zespól Szkół Technicznych im. Stanisława Lema, ul. 2-go lutego 23, 66-440 Skwierzyna, www.zst.skwierzyna.pl
 4. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego, Aleja Wolności 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie, www.zsckustrzelce.neostrada.pl
 5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Armii czerwonej 8, 66-320 Trzciel, www.trzciel.pogim.pl
 6. Zespół Szkół, ul. Komisji Edukacji Narodowej 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, www.liceum-kostrzyn.com
 7. Zespół Placówek Oświatowych w Siedlisku, ul. Kasztanowa 19, 67-112 Siedlisko, www.zposiedlisko.edu.pl
 8. Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, ul. Długa 13, 65-401 Zielona Góra, www.cku.zgora.pl
 9. Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych, ul. Staszica 2, 65-175 Zielona Góra, www.zseis.zgora.pl
 10. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, ul. Piaskowa 53, 66-100 Sulechów, www.zsp-sulechow.edu.pl
 11. Zespół Szkół Technicznych i Licealnych, ul. Pomorska 7, 68-100 Żagań, www.zstil.zagan.pl
 12. Zespół Szkół Samochodowych im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. 9-go Maja 9, 68-200 Żary, www.zss.zary.com.pl
 13. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Nowym Miasteczku, Plac Strzelecki 2, 67-124 Nowe Miasteczko, www.zsp6nowem.hg.pl
 14. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Wrocławska 33, 67-100 Nowa Sól, http://zsp2-nitki.pl/joomla
 15. Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego, ul. Botaniczna 66, 65-392 Zielona Góra, www.zsipkz.zgora.pl
Instytucje kontaktowe w sprawach związanych z kształceniem zawodowym
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
[regionales Berufsbildungszentrum]
ul. Sikorskiego 95
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 73 25
Telefon: +48 95 720 73 25
E-mail: zdz.bwe@zdz.gorzow.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
[Landeszentrum für Förderung der Berufs- und Weiterbildung]
ul. Spartańska 1b
02-637 Warszawa
Polska / Polen
Telefon: +48 22 844 07 40
Telefon: +48 22 646 52 51
E-mail: sekretariat@koweziu.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
[Schulkuratorium in Gorzów Wlkp.]
ul. Jagiellończyka 10
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 84 12
Telefon: +48 95 722 37 26
E-mail: kuratorium@ko-gorzow.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
[regionales Berufsbildungszentrum]
ul. Stary Rynek 17
65-067 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 329 59 00
Telefon: +48 68 329 59 14
E-mail: sekr@zdz.zgora.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Wojewodschaft Lubuskie - Brandenburg 2007-2013
IHK Projektgesellschaft mbH
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.