Oferta

Handlowiec – specjalista marketingu dialogowego

Niemcy
Porównaj zawody:
 • Informacja
Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Pod pojęciem nauki zawodu w systemie dualnym rozumiana jest nauka zawodu odbywająca się równolegle w zakładzie pracy i w szkole zawodowej. Warunkiem podjęcia nauki zawodu w systemie dualnym jest w Niemczech zawarcie „umowy o naukę zawodu“ (niem. Berufsausbildungsvertrag) ze szkolącym zakładem pracy.

Tytuł zawodowy: Handlowiec – specjalista marketingu dialogowego (niem. Kaufmann für Dialogmarketing / Kauffrau für Dialogmarketing).

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Handlowcy – specjaliści marketingu dialogowego pracują w centrach obsługi telefonicznej (ang. call center) oraz centrach serwisowych lub centrach obsługi klienta przedsiębiorstw przemysłowych, usługowych lub handlowych. Zatrudnienie znajdują również w organizacjach zajmujących się prowadzeniem dialogu społecznego.

Handlowcy – specjaliści marketingu dialogowego w pewny i kompetentny sposób komunikują się z klientami oraz zleceniodawcami i potrafią przy tym również wykorzystywać swoją znajomość języków obcych. Planują, organizują i prowadzą dokumentację różnych projektów oraz kampanii. Stosując typowe dla centrów obsługi telefonicznej wskaźniki i jednostki sterują realizacją projektów z uwzględnieniem zasad ekonomiki. Zadania i zlecenia realizują wykorzystując systemy informatyczne i komunikacyjne. Poza tym mogą współuczestniczyć w opracowywaniu ofert i zawieraniu umów oraz sporządzać kalkulacje ofert. Produkty zleceniodawców oferują i sprzedają w sposób zorientowany na klienta. Kontrolują realizację zlecenia za pomocą instrumentów zapewnienia jakości usług. Handlowcy – specjaliści marketingu dialogowego obserwują rynek i jego współuczestników oraz biorą udział w opracowywaniu oferty usług przedsiębiorstwa.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód handlowiec – specjalista telemarketingu (nazwa niemiecka: Kaufmann/-frau für Dialogmarketing) nie ma bezpośredniego odpowiednika w polskim systemie szkolnictwa zawodowego, ale jest w zakresie typowych umiejętności handlowych częściowo porównywalny z polskimi zawodami:

 • Technik handlowiec, nauka zawodu na poziomie technikum (4 lata).
 • Telemarketer, nauka zawodu na poziomie rocznej szkoły policealnej.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie
Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum
Campus für berufliche Bildung
Potsdamer Straße 4
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 606970
Telefon: +49 (0)335 6069719
E-mail: kwosz@schulen-ff.de
do strony głównej
Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum

Oberstufenzentrum II Potsdam
Wirtschaft und Verwaltung
Zum Jagenstein 26
14478 Potsdam
Deutschland
Telefon: +49 (0) 331 2 89 72 00
Telefon: +49 (0) 331 2 89 72 01
E-mail: osz2.potsdam@t-online.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Zakłady pracy zatrudniają przeważnie kandydatów do nauki zawodu legitymujących się średnim poziomem wykształcenia (wg klasyfikacji niemieckiej, np. Realschule).

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Na wspólny wniosek ucznia i szkolącego zakładu pracy, w którym odbywa się nauka zawodu, składany do jednostki odpowiedzialnej za kształcenie zawodowe, okres nauki ulega skróceniu, jeżeli można oczekiwać osiągnięcia celu nauki w czasie krótszym od przewidzianego. Czas, o który zostaje skrócony okres nauki, jest różny i zależy od ukończonego przed podjęciem nauki zawodu poziomu wykształcenia.

W uzasadnionych przypadkach wniosek może dotyczyć również skrócenia dziennego lub tygodniowego wymiaru godzinowego praktycznej nauki zawodu (niem. Teilzeitberufsausbildung). 

Zakres programu nauczania

W pierwszym roku nauki zawodu w zakładzie szkolącym uczniowie uczą się np.:

 • jak formułuje się teksty skierowane do klientów, jak prowadzi się rozmowy przychodzące i wychodzące oraz jak podchodzi się przy tym do różnych typów klientów,
 • jak analizuje się i opracowuje życzenia klienta oraz jak rejestruje się dane klienta i zlecenia podczas rozmowy,
 • na co należy zwracać uwagę podczas udzielania porad klientom, w jaki sposób postępować w przypadkach reklamacji i wypowiedzeń umowy oraz w jaki sposób dysponuje się warunki dostaw i płatności,
 • w jaki sposób pracować z wykorzystaniem stosowanych w firmie systemów komunikacji i oprogramowania oraz jak wprowadza się dane, jak się nimi administruje i jak się je zabezpiecza,
 • jak zorganizować własną pracę i jak ją zgrać z pracami wykonywanymi przez innych pracowników oraz jak w ergonomiczny sposób urządzić własne stanowisko pracy,
 • jakie rodzaje usług występują w branży marketingu dialogowego oraz jakie usługi oferuje macierzyste przedsiębiorstwo.

Podczas drugiego roku nauki zawodu uczniom przekazywane są m.in. następujące umiejętności:

 • w jaki sposób można pozyskać nowych klientów oraz jak oferować klientom kolejne usługi i produkty,
 • jakie czynniki mają znaczenie podczas udziału w pracach nad projektem, jak ustalać zadania cząstkowe i realizować harmonogramy realizacji, jak w elastyczny sposób reagować na problemy, jak obliczać i ustalać koszty, prowadzić statystyki i dokumentować efekty projektu,
 • na co należy zwracać uwagę podczas ustalania terminów oraz rozmów prowadzonych w obrębie przedsiębiorstwa i z klientami, w jaki sposób można wspierać nowych współpracowników i radzić sobie w sytuacjach konfliktowych,
 • w jaki sposób zapewnić jakość wykonywanej przez siebie pracy oraz jak współuczestniczyć w optymalizacji procesów pracy,
 • jak korzysta się z obcojęzycznych źródeł informacji.

W trzecim roku nauki uczniowie uczą się m.in.:

 • w jaki sposób ustalać życzenia zleceniodawcy i przygotowywać oferty oraz jak współuczestniczyć w zawieraniu umów i rozwijaniu oferty usług przedsiębiorstwa,
 • jak planuje się wykorzystanie personelu, jak ocenia się i motywuje współpracowników oraz jak organizuje się ich szkolenia,
 • na co należy zwracać uwagę podczas kalkulowania kosztów i rozliczania usługi oraz jak stosuje się zakładowe instrumenty planowania, sterowania i kontroli,
 • jak w optymalny sposób można sprzedawać usługi świadczone przez przedsiębiorstwo, jak się je oferuje i prezentuje, jak opracowuje się odpowiednią argumentację oraz jak planuje się i realizuje działania marketingowe,
 • jak organizuje się system zapewnienia jakości usług i prowadzi jego dokumentację działań oraz w jaki sposób można zoptymalizować realizację  etapów pracy w ramach projektu.

Źródło: Portal Berufe.net

Wymiar godzin (teoria)

Zajęcia teoretyczne (wymiar godzin podczas 3-letniej nauki zawodu):

 1. Zapoznanie się z aspektami nauki zawodu, pracy zawodowej oraz ze szkolącym zakładem pracy: 60 h
 2. Analizowanie i porównywanie usług w dziedzinie marketingu dialogowego: 60 h
 3. Komunikowanie się z klientami: 80 h
 4. Symultaniczne prowadzenie rozmów, korzystanie z banków danych i przetwarzanie informacji: 40 h
 5. Opieka nad klientami w marketingu dialogowym i zdobywanie ich zdobywanie ich przywiązania: 80 h
 6. Kształtowanie czynników warunkujących popyt ze strony klientów: 40 h
 7. Ocena ekonomicznego wkładu projektu w sukces przedsiębiorstwa: 60 h
 8. Pozyskiwanie klientów i prowadzenie rozmów handlowych: 80 h
 9. Przygotowanie, realizacja i sporządzanie dokumentacji projektów w dziedzinie marketingu dialogowego: 100 h
 10. Planowanie wykorzystania personelu i kierowanie pracą współpracowników: 80 h
 11. Efektywne sterowanie procesami gospodarczymi w dziedzinie marketingu dialogowego: 80 h
 12. Nadzorowanie i optymalizacja jakości realizacji zlecenia: 40 h
 13. Sprzedaż usług w zakresie marketingu dialogowego: 80 h

Łącznie: 880 h

Przegląd treści poszczególnych obszarów tematycznych znajduje się w Rozporządzeniu na temat nauki zawodu.

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki zawodu handlowiec – specjalista marketingu dialogowego w systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w szkolącym zakładzie pracy i teoretyczne w szkole zawodowej.

Praktyczna część nauki zawodu zajmuje z reguły ok. 80% całego okresu nauki.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego. W pewnych warunkach, np. kiedy w danym zakładzie pracy nie obowiązują układy taryfowe, możliwe jest również swobodne ustalenie wysokości wynagrodzeń za okres nauki zawodu.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie mogą w poszczególnych latach nauki otrzymywać miesięcznie następujące wynagrodzenia za okres nauki zawodu:

 • w pierwszym roku nauki – 831 euro,
 • w drugim roku nauki – 893 euro,
 • w trzecim roku nauki – 955 euro.

Źródło:

Statystyczny poradnik polityki taryfowej – Archiwum Taryf Fundacji Hansa Böcklera 2013 (Statistisches Taschenbuch Tarifpolitik – WSI-Tarifarchiv 2013)

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Przedstawione poniżej dane są danymi orientacyjnymi, mającymi na celu przedstawienie rozpiętości wysokości wynagrodzeń i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Przykładowe miesięczne wynagrodzenie brutto wg układów taryfowych może w tym zawodzie wynosić od 2.252 do 2.817 euro

Źródło:

Statystyczny poradnik polityki taryfowej – Archiwum Taryf Fundacji Hansa Böcklera 2013 (Statistisches Taschenbuch Tarifpolitik – WSI-Tarifarchiv 2013)

Układy taryfowe
Aktualne informacje na temat układów taryfowych (zbiorowych) dla regionu Brandenburgii Wschodniej można znaleźć tutaj.
Możliwości dalszego kształcenia

Formy kształcenia ustawicznego mogą być pomocne w byciu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobyciu specjalizacji, osiągnięciu awansu zawodowego lub podjęciu samodzielnej działalności gospodarczej.

Kursy kwalifikacyjne:

 

 • Badanie rynku, Obserwacja rynku
 • Prowadzenie rozmów przez telefon, Trening telefoniczny
 • Marketing, Marketing międzynarodowy – dla różnych branż
 • Reklama, Wsparcie sprzedaży
 • Dystrybucja, Sprzedaż, Public relations (PR), Praca z mediami i promocja
 • Podstawy wiedzy handlowej, kwalifikacje handlowe
 • Zagadnienia finansowe i rachunkowość, Księgowość i bilanse, Controlling i czynności rewizyjne, Ekonomika
 • Aplikacje komputerowe w pracy handlowca i ekonomisty

 

 

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

 

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Starszy specjalista w dziedzinie pracy centrów obsługi telefonicznej
 • Specjalista – ekonomista w dziedzinie zarządzania centrami obsługi telefonicznej (szkoła zawodowa)
 • Starszy specjalista w dziedzinie marketingu i reklamy
 • Specjalista – ekonomista w dziedzinie zbytu / marketingu (szkoła zawodowa)

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym (kształcenie ustawiczne)

Kierunki studiów:

 

 • Marketing, dystrybucja (licencjat)
 • Ekonomika przedsiębiorstwa, Business Administration (licencjat)
 • Zarządzanie w usługach i pracach serwisowych (licencjat)
 • Badania rynkowe i komunikacja społeczna (licencjat)

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Strona internetowa Federalnej Agencji ds. Pracy z krótkimi opisami i informacjami na temat wszystkich zawodów:

http://berufenet.Arbeitsagentur.de

Opis zawodu handlowiec – specjalista marketingu dialogowego:

http://www.azubot.de/berufe/160/kaufmann-f%C3%BCr-dialogmarketing

Opis dnia pracy handlowca – specjalisty marketingu dialogowego:

http://www.planet-beruf.de/Tagesablauf-Kaufmann.16565.0.html?&type=103

Materiały o kształceniu w zawodzie na stronach Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (Bundesinstitut für Berufsbildung):

http://www2.bibb.de/tools/aab/aab_info.php?key=h161205

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Oferty pracy w centrach obsługi telefonicznej:

http://callcenter-karriere.com/

Oferty pracy w centrach obsługi telefonicznej:

http://www.callcenterjobs24.de/

Giełda pracy Federalnej Agencji ds. Pracy z podziałem na dziedziny zawodowe i regiony:

http://jobboerse.arbeitsagentur.de


Ogólna giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda pracy z funkcją wyszukiwania ofert w regionach:

http://www.jobsuche.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda pracy dla przemysłu i usług. Poszukiwania wśród dużej ilości ofert można zawęzić dzięki filtrom regionalnym i branżowym. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie fragmentów tekstu i otrzymywanie interesujących ofert pracy dzięki usłudze „Jobagent”:

http://www.stepstone.de

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Nauka zawodu w Niemczech
W przypadku nauki zawodu w systemie dualnym (która odbywa się równolegle w przedsiębiorstwie i szkole zawodowej) dla obywateli państw członkowskich UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz EFTA nie obowiązują żadne ograniczenia. O podjęcie nauki mogą się oni starać bezpośrednio w wybranym przedsiębiorstwie.
Dla obywateli Bułgarii i Rumunii do dnia 31.12.2013 obowiązują inne uregulowania, gdyż umowa o podjęcie nauki zawodu stanowi formę umowy o pracę, a tym samym podlega obowiązującym w tym zakresie ograniczeniom. W przypadku, gdy niemiecki pracodawca zamierza zatrudnić ucznia będącego obywatelem któregoś z tych krajów, musi w pierwszej kolejności wystąpić do odpowiedniej terytorialnie Agencji d.s. Pracy o przeprowadzenie kontroli lokalnego rynku pracy.
Do wszystkich szkół państwowych i prywatnych (np. szkół zawodowych typu Fachschule i Berufsfachschule) obywatele wszystkich krajów członkowskich EU-27 i EFTA mogą uczęszczać bez ograniczeń.
Studia w Niemczech
Osoby z państw członkowskich EU-27 oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego we wszelkich sprawach związanych ze studiami na uczelniach niemieckich mają te same prawa, co obywatele Niemiec, a przede wszystkim nie muszą uiszczać wyższego czesnego.
Osoby zamierzające ukończyć w Niemczech studia w trybie dziennym, muszą wystąpić o dopuszczenie do nich na wybranym uniwersytecie lub szkole wyższej za pośrednictwem portali internetowych "Hochschulstart" lub "uni-assist". Dokładniejsze informacje i porady w języku niemieckim można znaleźć tutaj.
W celu podjęcia studiów konieczne jest przedłożenie następujących dokumentów:
- ważny dokument podróży (paszport) lub dokument potwierdzający przynależność państwową w połączeniu z urzędowym dokumentem tożsamości zawierającym zdjęcie;
- formularz wniosku (do pobrania na stronach internetowych wybranego uniwersytetu, szkoły wyższej lub bezpośrednio w dziekanacie uczelni);
- dokumenty potwierdzające uprawnienia do podjęcia studiów wyższych, jak np. High School Diploma, Gaokao, Matura, A-Levels, Bachillerato, świadectwo dojrzałości (oryginał lub potwierdzona kopia, w przypadku dokumentów wystawionych za granicą z uwierzytelnionym tłumaczeniem). O tym, czy ukończony poziom kształcenia jest uznawany za równoważny z niemieckim można przekonać się na portalach internetowych DAAD lub ANABIN;
- jeżeli jest to wymagane, dokumenty potwierdzające szczególne predyspozycje (np. dokumenty potwierdzające zdanie egzaminów wstępnych na innych uczelniach). Obowiązuje to zwłaszcza w przypadku studiów na kierunkach: architektura, stomatologia, medycyna, farmacja itp.;
- dokument potwierdzający wystarczająca znajomość języka niemieckiego (w przypadku studiów międzynarodowych, również odnośnie innych wymaganych języków obcych);
- dokument potwierdzający fakt objęcia ubezpieczeniem chorobowym (niemieckojęzyczne informacje na ten temat można znaleźć tutaj). Bez ubezpieczenia chorobowego nie można podjąć studiów;
- zdjęcia paszportowe do legitymacji studenckiej.
Ze względu na dużą niezależność niemieckich uniwersytetów i szkół wyższych przed kandydatami mogą być stawiane dodatkowe warunki przyjęcia lub ustanawiane egzaminy wstępne (wspomnieć tu można choćby o wymaganych na niektórych uczelniach dodatkowych listach motywacyjnych lub konieczności potwierdzenia szczególnych uzdolnień artystycznych).
Po wjeździe na terytorium Niemiec (wiza nie jest już wymagana) należy zgłosić się w miejscowym urzędzie meldunkowym i złożyć wniosek o zameldowanie.

Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.
Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE muszą z reguły posiadać ważną wizę uprawniającą do wjazdu na terytorium Niemiec, zezwolenie na pobyt w celu odbycia studiów oraz, w celu podjęcia pracy, zezwolenie na pracę. O tym, czy wymogi te odnoszą się również do Ciebie, możesz uzyskać informacje tutaj lub w niemieckich ambasadach i konsulatach na terenie Twojego kraju.

Osoby z państw trzecich lub osoby posiadające status bezpaństwowca powinny na stronie internetowej International Office, w dziekanacie wybranej szkoły wyższej lub uniwersytetu lub na obsługującym akademickie sprawy międzynarodowe portalu uni-assist zasięgnąć informacji, czy ich poziom wykształcenia upoważniający do podjęcia studiów wyższych jest uznawany za równoważny z niemieckim. Jeżeli okaże się, że tak nie jest, kandydat musi złożyć egzamin potwierdzający. Cudzoziemcy chcący studiować w szkole wyższej (nie chodzi tu o uczelnie posiadające status uniwersytetu, ale o dawne wyższe szkoły zawodowe) na terenie Badenii-Wirtembergii, powinni zwrócić się w sprawie ustalenia uprawnień do podjęcia studiów do tutaj.

Przed wjazdem na terytorium Niemiec należy zatroszczyć się o następujące sprawy:
- należy przedłożyć potwierdzenie posiadania środków finansowych, wystarczających na sfinansowanie studiów i życia w Niemczech (obecnie jest to kwota 643 euro na każdy miesiąc okresu nauki). Dodatkowe informacje na ten temat znajdziesz tutaj);
- należy zatroszczyć się również o ubezpieczenie chorobowe.

Poza tym dodatkowo obowiązują wszystkie wymogi, które stawiane są przed obywatelami państw członkowskich UE-17 lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.  
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

UE, EOG i Szwajcaria
Zasadniczo obywatele państw członkowskich UE, EOG oraz Szwajcarii mogą mieszkać i pracować na terenie Niemiec. Do wykonywania zawodu w Niemczech ewentualnie może być konieczne uzyskanie państwowej licencji. Zalecamy zasięgnięcie informacji na temat procedur uznawania kwalifikacji w Brandenburgii.

Osoby będące obywatelami Rumunii i Bułgarii do dnia 31.12.2013 podlegają jeszcze obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę. Podjęcie pracy jest możliwe tylko w wypadku, jeżeli odpowiednia terytorialnie Agencja d.s. Pracy udzieli na to zezwolenia.


Więcej informacji na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronach internetowych Federalnej Agencji d.s. Pracy oraz Komisji Europejskiej
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE w celu podjęcia pracy na terytorium Niemiec muszą posiadać tytuł prawny zezwalający na pobyt, który zapewnia również prawo podjęcia pracy. Należy bowiem pamiętać, że istnieją różne rodzaje tytułów prawnych zezwalających na pobyt w Niemczech. Z wyjątkiem Australii, Izraela, Japonii, Kanady, Korei Południowej, Nowej Zelandii oraz USA, obywatele wszystkich innych państw trzecich muszą przed wjazdem na terytorium Niemiec wystąpić do odpowiedniego dla miejsca zamieszkania niemieckiego przedstawicielstwa dyplomatycznego z wnioskiem o przyznanie odpowiedniego tytułu prawnego zezwalającego na pobyt.

Uproszczone uregulowania dotyczące pobytu na terytorium Niemiec obowiązują od maja 2012 dla obywateli państw spoza UE, którzy posiadają wyższe wykształcenie (lub porównywalne kwalifikacje) dzięki tzw. „europejskiej niebieskiej karcie”. Taki tytuł prawny zezwalający na pobyt otrzymują osoby pozostające w stosunku pracy, z kwotą wynagrodzenia co najmniej 44.800 euro brutto. Po trzech latach pozostawania w stosunku pracy wydawane jest zezwolenie na osiedlenie się.


Więcej informacji na temat pobytu na terytorium Niemiec można znaleźć na stronie internetowej niemieckiego Urzędu Spraw Zagranicznych w dziale Einreisebestimmungen für Deutschland, Visa.
Informacje na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronie internetowej Federalnej Agencji d.s. Pracy .
Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)
ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Frank Ploß
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: BZ.ffo@verdi.de
do strony głównej
ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Keithstraße 1/3
10787 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 111
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)
IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej
IHK Ostbrandenburg

Pośrednicy i urzędy pracy
EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Regina Gebhardt-Hille
Bergerstr. 30
16225 Eberswalde
Deutschland
Telefon: +49 3334 374615
E-mail: regina.gebhardt-hille@arbeitsagentur.de
do strony głównej
EURES-Beratung

Pracodawcy o dużym znaczeniu w regionie
D+S communication center Frankfurt (Oder) GmbH
Gerhard-Neumann-Straße 1
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 610020-13
E-mail: jobs.ffo@ds-cc.de
do strony głównej

Instytucje kontaktowe w sprawach związanych z kształceniem zawodowym
Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg
Aus- und Weiterbildung
Holger Müller
Puschkinstraße 12 b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 5621-1524
Telefon: +49 335 5621-1196
E-mail: mueller@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch
Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg

Pozostałe ważne adresy kontaktowe
IHK -Projektgesellschaft mbH
Internationale Zusammenarbeit
Puschkinstraße 12 b
D-15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 5621-2310
Telefon: +49 (0)335 5621-2001
E-mail: projekt@ihk-projekt.de
do strony głównej
IHK -Projektgesellschaft mbH

Kontakty w sprawach związanych z uznawalnością wykształcenia
IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung
Julia Lexow-Kapp
Heinrich-Mann-Allee 103
14473 Potsdam
Deutschland
Telefon: +49331866-5274
E-mail: julia.lexow-kapp[at]masf.brandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, russisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung in Ostbrandenburg
Logenstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 55345922
Telefon: +49335 55345903
E-mail: integra@kowa-ffo.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, polnisch, englisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle
bbw Bildungszentrum Ostbrandenburg GmbH
Potsdamer Straße 1-2
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 5569 322
Telefon: +49 335 5569 403
E-mail: joanna.rynkiewicz@bbw-ostbrandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, polnisch
IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle

Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Wojewodschaft Lubuskie - Brandenburg 2007-2013
IHK Projektgesellschaft mbH
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.