Oferta

Mistrz w przemyśle, specjalność: optyka

Niemcy
Porównaj zawody:
 • Informacja
Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Mistrz w przemyśle – kształcenie ustawiczne

Mistrz w przemyśle ze specjalnością optyka jest tytułem zawodowym zdobywanym w trybie kształcenia ustawicznego na podstawie Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG). Egzaminy mistrzowskie są regulowane przepisami izb przemysłowo-handlowych.

Tytuł zawodowy: Mistrz w przemyśle ze specjalnością optyka (niem. Industriemeister/-in der Fachrichtung Optik)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Mistrzowie przemysłowi ze specjalnością optyka troszczą się o utrzymanie w gotowości środków produkcji i środków pracy, takich jak sterowane komputerowo urządzenia, maszyny i linie produkcyjne oraz urządzenia pomiarowe i kontrolne. Planują, koordynują i nadzorują procesy produkcji szkieł okularowych oraz aparatury i sprzętu optycznego. W dalszej kolejności zajmują się kontrolą jakości, np. sprawdzają dokładność wykończenia powierzchni, oraz kontrolują wydajność pracy i strukturę kosztów na powierzonym im odcinku pracy. Podczas prób nowych podzespołów i urządzeń zajmują się wykonywaniem czynności z zakresu techniki pomiarowej.

Przygotowują pracowników do wykonywania powierzonych im prac, udzielają im instrukcji oraz są odpowiedzialni za kształcenie uczniów. Ponadto mistrzowie przemysłowi ze specjalnością optyka współuczestniczą w podziale obowiązków i planowaniu wykorzystania personelu oraz wspierają podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez współpracowników. Do ich zadań należy również troska o przestrzeganie wszystkich przepisów obowiązujących na powierzonym im odcinku, np. z zakresu BHP lub ochrony środowiska.

Źródło: Portal Berufe.net

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód mistrz w przemyśle ze specjalnością optyka (nazwa niemiecka: Industriemeister/-in der Fachrichtung Optik) jest częściowo porównywalny z polskim zawodem:

 • Technik optyk, nauka zawodu na poziomie czteroletniego technikum lub dwuletniej szkoły policealnej.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Warunki rozpoczęcia kształcenia:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego w przemyśle jest z reguły wcześniejsze ukończenie nauki jednego z oficjalnie uznawanych zawodów, który można przyporządkować do specjalności optyka, oraz posiadanie odpowiedniego doświadczenia zawodowego.

Wcześniejsze kształcenie zawodowe:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego w przemyśle jest:

 • ukończone z wynikiem pozytywnym kształcenie w jednym z oficjalnie uznawanych zawodów wyuczonych, który może zostać przyporządkowany do specjalności optyka

oraz

 • odpowiednie doświadczenie zawodowe w wymiarze co najmniej dwóch lat

lub

 • ukończone z wynikiem pozytywnym kształcenie w innym zawodzie wyuczonym z grupy zawodów technicznych lub rzemieślniczych

oraz

 • odpowiednie doświadczenie zawodowe w wymiarze co najmniej trzech lat

lub

 • co najmniej sześcioletnie, odpowiednie doświadczenie zawodowe, jeżeli kandydat nie legitymuje się wcześniejszym ukończeniem nauki zawodu.

W przypadku przedłożenia dokumentów potwierdzających posiadanie wiedzy, umiejętności i doświadczeń, które uzasadniają dopuszczenie do egzaminu, możliwe są wyjątki od wymaganych warunków dopuszczenia.

Uwzględnienie zagranicznych kwalifikacji zawodowych:

Wykształcenie zdobyte za granicą oraz okresy pracy zawodowej za granicą mogą zostać uwzględnione przy dopuszczeniu do egzaminu mistrzowskiego.

Źródło: Portal Berufe.net

Czas trwania nauki

Kursy, które przygotowują do egzaminu na tytuł mistrza przemysłowego ze specjalnością optyka w części specjalistycznej i części wspólnej dla wszystkich specjalności oraz zapewniają zdobycie kwalifikacji z zakresu kształcenia zawodowego i pedagogiki pracy, trwają w trybie dziennym ok. 6 miesięcy, a w trybie wieczorowym ok. 3,5 roku.

Możliwości skrócenia / wydłużenia okresu nauki:

- Zwolnienie ze zdawania poszczególnych części egzaminu mistrzowskiego

Kandydaci mogą po złożeniu odpowiedniego wniosku zostać zwolnieni ze zdawania poszczególnych części i przedmiotów wchodzących w skład egzaminu, jeżeli w ciągu pięciu lat przed złożeniem wniosku zdali egzamin, którego treść odpowiada wymaganiom ustalonym dla tych części lub przedmiotów egzaminu mistrzowskiego.

Zakres programu nauczania

Obok specjalistycznych umiejętności teoretycznych i praktycznych podczas kursów przygotowawczych uczestnikom przekazywany jest także materiał z zakresu ekonomiki przedsiębiorstwa, handlu i prawa oraz podstawy pedagogiki zawodowej i pedagogiki pracy.

Część specjalistyczna:

- Podstawy z zakresu matematyki i nauk przyrodniczych

 • Podstawy z zakresu matematyki, fizyki i chemii
 • Przeprowadzanie obliczeń technicznych w optyce precyzyjnej i okularowej
 • Wykonywanie rysunków poglądowych części i systemów optycznych
 • Optyka fizyczna
 • Wykonywanie rysunków technicznych w optyce precyzyjnej i okularowej

- Technologia materiałów i materiałów pomocniczych

 • Wiadomości na temat budowy, cech, zastosowania i metod kontroli różnych materiałów, jak np. szkło i tworzywa sztuczne
 • Rodzaje szkła optycznego i jego oznaczeń
 • Wykorzystanie kryształów i tworzyw sztucznych w optyce precyzyjnej i okularowej
 • Wytwarzanie i wykorzystanie szkła optycznego do produkcji szkieł okularowych (szkła jedno- i wieloogniskowe)
 • Wiadomości na temat materiałów pomocniczych, jak np. metale żelazne i nieżelazne, tworzywa sztuczne do obróbki szkła lub środki smarujące, szlifierskie i chłodnicze

- Technika produkcji

 • Budowa i sposób działania maszyn optycznych, urządzeń wysokopróżniowych i ultradźwiękowych
 • Obsługa, konserwacja i utrzymanie urządzeń produkcyjnych
 • Zasilanie i technika procesowa, np. technika pomiarowa, sterująca i regulacyjna – Stosowanie i oszczędność energii
 • Technika produkcyjna
 • Technologie produkcji w optyce precyzyjnej i okularowej, np. topienie szkła, obróbka tworzyw sztucznych, technika wysokopróżniowa
 • Zapewnienie i kontrola jakości

- BHP i ochrona środowiska

 • Przepisy i działania mające na celu ochronę zdrowia i środowiska naturalnego, np. działania zapobiegające niebezpieczeństwu pożarów i eksplozji, działania zapobiegające zanieczyszczeniom wody i powietrza, ochrona przed hałasem

Część wspólna dla wszystkich specjalności:

- Podstawy świadomości prawnej

 • Konstytucja, ustawodawstwo i orzecznictwo
 • Prawo pracy i prawo społeczne
 • Prawo ochrony środowiska

- Podstawy świadomości ekonomicznej

 • Ekonomia polityczna (np. formy produkcji, systemy gospodarcze)
 • Ekonomika przedsiębiorstwa (np. organizacja przedsiębiorstwa, techniki organizacyjne i informacyjne, rachunek kosztów)

- Podstawy współpracy w przedsiębiorstwie

 • Ocena i wspieranie zawodowego rozwoju jednostki w przedsiębiorstwie
 • Analizowanie wpływu struktury grupy na jej zachowanie i współpracę
 • Stosowanie metod kierowania

Część pedagogiczna:

 • Współudział w zatrudnianiu uczniów
 • Kształcenie w miejscu pracy
 • Kształcenie w grupie
 • Podstawy ogólne
 • Planowanie kształcenia
 • Zakończenie kształcenia
 • Wspieranie procesów uczenia się

Podstawa prawna: Uregulowania izb przemysłowo-handlowych

Wymiar godzin (teoria)

Kursy przygotowawcze / Części egzaminu

 • Część specjalistyczna: 530 h
 • Część wspólna dla wszystkich specjalności: 280 h
 • Kształcenie zawodowe i pedagogika pracy: 90 h

Łącznie: ok. 990 godzin

Koszt kształcenia

Koszty nauki

Za uczęszczanie na kursy przygotowawcze należy uiścić odpowiednią opłatę oraz opłatę egzaminacyjną za sam egzamin. Inne koszty powstają w związku z korzystaniem z materiałów roboczych, literatury fachowej oraz wykonaniem projektu dyplomowego. Poza tym mogą powstać koszty związane z dojazdami oraz zakwaterowaniem poza miejscem zamieszkania.

Wysokości opłat za uczestnictwo w kursach i opłat egzaminacyjnych mogą być różne.

Na terenie działania Izby Przemysłowo-Handlowej Turyngii Wschodniej z siedzibą w Gerze (Centrum Kształcenia Izby Przemysłowo-Handlowej w Jenie) opłaty te wynoszą przykładowo 5.370,- euro (płatne w ratach) plus koszty literatury 560,- euro.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Za udział w kursach przygotowawczych nie jest wypłacane wynagrodzenie.

Udział w tej formie kształcenia ustawicznego jest objęty wsparciem finansowym zgodnie z Ustawą o wspieraniu form kształcenia ustawicznego umożliwiających awans zawodowy (niem. Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz, w skrócie AFBG lub popularnie "Meister-BAföG"). Informacje na ten temat można znaleźć tutaj.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki

 

Przedstawione poniżej dane są danymi orientacyjnymi, mającymi na celu przedstawienie rozpiętości wysokości wynagrodzeń i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne. W zależności od regionu i branży występują różnice w wysokości zarobków.

Przykładowe miesięczne wynagrodzenie brutto wg układów taryfowych może w tym zawodzie wynosić od 3.156 do 3.428 euro

Źródło: Zbiór taryf Ministerstwa Pracy, Spraw Socjalnych, Rodziny i Kobiet kraju związkowego Bawaria (niem. Tarifsammlung des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen)

Możliwości dalszego kształcenia

Kierunki studiów:

 

 • Fotonika, technologie optyczne (licencjat)
 • Optyka okulistyczna, optometria (licencjat)
 • Technika medyczna (licencjat)
 • Fizyka inżynieryjna (licencjat)
 • Ekonomika przemysłu (licencjat)
Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Sytuacja branży technologii optycznych na rynku pracy:

http://www.abi.de/arbeitsmarkt/branchenreports/optische-technologien09076.htm

Program wspierający badania naukowe w dziedzinie fotoniki w Niemczech:

http://www.photonikforschung.de/photonik-forschung-deutschland/

Program wspierający badania naukowe w dziedzinie fotoniki w Niemczech:

http://www.bmbf.de/pub/photonik_forschung_in_deutschland.pdf

Portal nauk fizycznych – Optyka i fotonika:

http://www.pro-physik.de/phy/zeitschriften/op.html

Portal BERUFENET:

http://berufenet.arbeitsagentur.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Giełda pracy dla zawodów przemysłowych:

http://www.industrie-jobs.com/

Internetowa giełda ofert pracy w przemyśle:

http://www.industriejobs24.de/

Giełda ofert pracy, również dla zawodów rzemieślniczych i technicznych:

http://www.deutsche-handwerkervermittlung.de

Praca w przemyśle farmaceutycznym:

http://www.pharmajobs.com

Oferty miejsc pracy w służbie zdrowia:

http://www.medi-jobs.de

Giełda miejsc pracy Federalnej Agencji ds. Pracy:

http://jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda pracy z funkcją wyszukiwania ofert w regionach:

http://www.jobsuche.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Giełda pracy, również dla zawodów rzemieślniczych i technicznych:

http://www.deutsche-handwerkervermittlung.de

Duża giełda pracy dla zawodów medycznych. Poszukiwania wśród dużej ilości ofert można zawęzić dzięki filtrom regionalnym i branżowym. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie fragmentów tekstu i otrzymywanie interesujących ofert pracy dzięki usłudze „Jobagent”:

http://www.stepstone.de

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Nauka zawodu w Niemczech
W przypadku nauki zawodu w systemie dualnym (która odbywa się równolegle w przedsiębiorstwie i szkole zawodowej) dla obywateli państw członkowskich UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz EFTA nie obowiązują żadne ograniczenia. O podjęcie nauki mogą się oni starać bezpośrednio w wybranym przedsiębiorstwie.
Dla obywateli Bułgarii i Rumunii do dnia 31.12.2013 obowiązują inne uregulowania, gdyż umowa o podjęcie nauki zawodu stanowi formę umowy o pracę, a tym samym podlega obowiązującym w tym zakresie ograniczeniom. W przypadku, gdy niemiecki pracodawca zamierza zatrudnić ucznia będącego obywatelem któregoś z tych krajów, musi w pierwszej kolejności wystąpić do odpowiedniej terytorialnie Agencji d.s. Pracy o przeprowadzenie kontroli lokalnego rynku pracy.
Do wszystkich szkół państwowych i prywatnych (np. szkół zawodowych typu Fachschule i Berufsfachschule) obywatele wszystkich krajów członkowskich EU-27 i EFTA mogą uczęszczać bez ograniczeń.
Studia w Niemczech
Osoby z państw członkowskich EU-27 oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego we wszelkich sprawach związanych ze studiami na uczelniach niemieckich mają te same prawa, co obywatele Niemiec, a przede wszystkim nie muszą uiszczać wyższego czesnego.
Osoby zamierzające ukończyć w Niemczech studia w trybie dziennym, muszą wystąpić o dopuszczenie do nich na wybranym uniwersytecie lub szkole wyższej za pośrednictwem portali internetowych "Hochschulstart" lub "uni-assist". Dokładniejsze informacje i porady w języku niemieckim można znaleźć tutaj.
W celu podjęcia studiów konieczne jest przedłożenie następujących dokumentów:
- ważny dokument podróży (paszport) lub dokument potwierdzający przynależność państwową w połączeniu z urzędowym dokumentem tożsamości zawierającym zdjęcie;
- formularz wniosku (do pobrania na stronach internetowych wybranego uniwersytetu, szkoły wyższej lub bezpośrednio w dziekanacie uczelni);
- dokumenty potwierdzające uprawnienia do podjęcia studiów wyższych, jak np. High School Diploma, Gaokao, Matura, A-Levels, Bachillerato, świadectwo dojrzałości (oryginał lub potwierdzona kopia, w przypadku dokumentów wystawionych za granicą z uwierzytelnionym tłumaczeniem). O tym, czy ukończony poziom kształcenia jest uznawany za równoważny z niemieckim można przekonać się na portalach internetowych DAAD lub ANABIN;
- jeżeli jest to wymagane, dokumenty potwierdzające szczególne predyspozycje (np. dokumenty potwierdzające zdanie egzaminów wstępnych na innych uczelniach). Obowiązuje to zwłaszcza w przypadku studiów na kierunkach: architektura, stomatologia, medycyna, farmacja itp.;
- dokument potwierdzający wystarczająca znajomość języka niemieckiego (w przypadku studiów międzynarodowych, również odnośnie innych wymaganych języków obcych);
- dokument potwierdzający fakt objęcia ubezpieczeniem chorobowym (niemieckojęzyczne informacje na ten temat można znaleźć tutaj). Bez ubezpieczenia chorobowego nie można podjąć studiów;
- zdjęcia paszportowe do legitymacji studenckiej.
Ze względu na dużą niezależność niemieckich uniwersytetów i szkół wyższych przed kandydatami mogą być stawiane dodatkowe warunki przyjęcia lub ustanawiane egzaminy wstępne (wspomnieć tu można choćby o wymaganych na niektórych uczelniach dodatkowych listach motywacyjnych lub konieczności potwierdzenia szczególnych uzdolnień artystycznych).
Po wjeździe na terytorium Niemiec (wiza nie jest już wymagana) należy zgłosić się w miejscowym urzędzie meldunkowym i złożyć wniosek o zameldowanie.

Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.
Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE muszą z reguły posiadać ważną wizę uprawniającą do wjazdu na terytorium Niemiec, zezwolenie na pobyt w celu odbycia studiów oraz, w celu podjęcia pracy, zezwolenie na pracę. O tym, czy wymogi te odnoszą się również do Ciebie, możesz uzyskać informacje tutaj lub w niemieckich ambasadach i konsulatach na terenie Twojego kraju.

Osoby z państw trzecich lub osoby posiadające status bezpaństwowca powinny na stronie internetowej International Office, w dziekanacie wybranej szkoły wyższej lub uniwersytetu lub na obsługującym akademickie sprawy międzynarodowe portalu uni-assist zasięgnąć informacji, czy ich poziom wykształcenia upoważniający do podjęcia studiów wyższych jest uznawany za równoważny z niemieckim. Jeżeli okaże się, że tak nie jest, kandydat musi złożyć egzamin potwierdzający. Cudzoziemcy chcący studiować w szkole wyższej (nie chodzi tu o uczelnie posiadające status uniwersytetu, ale o dawne wyższe szkoły zawodowe) na terenie Badenii-Wirtembergii, powinni zwrócić się w sprawie ustalenia uprawnień do podjęcia studiów do tutaj.

Przed wjazdem na terytorium Niemiec należy zatroszczyć się o następujące sprawy:
- należy przedłożyć potwierdzenie posiadania środków finansowych, wystarczających na sfinansowanie studiów i życia w Niemczech (obecnie jest to kwota 643 euro na każdy miesiąc okresu nauki). Dodatkowe informacje na ten temat znajdziesz tutaj);
- należy zatroszczyć się również o ubezpieczenie chorobowe.

Poza tym dodatkowo obowiązują wszystkie wymogi, które stawiane są przed obywatelami państw członkowskich UE-17 lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.  
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

UE, EOG i Szwajcaria
Zasadniczo obywatele państw członkowskich UE, EOG oraz Szwajcarii mogą mieszkać i pracować na terenie Niemiec. Do wykonywania zawodu w Niemczech ewentualnie może być konieczne uzyskanie państwowej licencji. Zalecamy zasięgnięcie informacji na temat procedur uznawania kwalifikacji w Brandenburgii.

Osoby będące obywatelami Rumunii i Bułgarii do dnia 31.12.2013 podlegają jeszcze obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę. Podjęcie pracy jest możliwe tylko w wypadku, jeżeli odpowiednia terytorialnie Agencja d.s. Pracy udzieli na to zezwolenia.


Więcej informacji na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronach internetowych Federalnej Agencji d.s. Pracy oraz Komisji Europejskiej
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE w celu podjęcia pracy na terytorium Niemiec muszą posiadać tytuł prawny zezwalający na pobyt, który zapewnia również prawo podjęcia pracy. Należy bowiem pamiętać, że istnieją różne rodzaje tytułów prawnych zezwalających na pobyt w Niemczech. Z wyjątkiem Australii, Izraela, Japonii, Kanady, Korei Południowej, Nowej Zelandii oraz USA, obywatele wszystkich innych państw trzecich muszą przed wjazdem na terytorium Niemiec wystąpić do odpowiedniego dla miejsca zamieszkania niemieckiego przedstawicielstwa dyplomatycznego z wnioskiem o przyznanie odpowiedniego tytułu prawnego zezwalającego na pobyt.

Uproszczone uregulowania dotyczące pobytu na terytorium Niemiec obowiązują od maja 2012 dla obywateli państw spoza UE, którzy posiadają wyższe wykształcenie (lub porównywalne kwalifikacje) dzięki tzw. „europejskiej niebieskiej karcie”. Taki tytuł prawny zezwalający na pobyt otrzymują osoby pozostające w stosunku pracy, z kwotą wynagrodzenia co najmniej 44.800 euro brutto. Po trzech latach pozostawania w stosunku pracy wydawane jest zezwolenie na osiedlenie się.


Więcej informacji na temat pobytu na terytorium Niemiec można znaleźć na stronie internetowej niemieckiego Urzędu Spraw Zagranicznych w dziale Einreisebestimmungen für Deutschland, Visa.
Informacje na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronie internetowej Federalnej Agencji d.s. Pracy .
Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)
IG Metall Ostbrandenburg
Peter Ernsdorf
Zehmeplatz 11
D-15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335-554990
Telefon: +49 (0)335 - 5549734
E-mail: ostbrandenburg@igmetall.de
do strony głównej
IG Metall Ostbrandenburg

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Keithstraße 1/3
10787 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 111
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)
IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej
IHK Ostbrandenburg

Pośrednicy i urzędy pracy
EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Regina Gebhardt-Hille
Bergerstr. 30
16225 Eberswalde
Deutschland
Telefon: +49 3334 374615
E-mail: regina.gebhardt-hille@arbeitsagentur.de
do strony głównej
EURES-Beratung

Instytucje kontaktowe w sprawach związanych z kształceniem zawodowym
Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg
Aus- und Weiterbildung
Holger Müller
Puschkinstraße 12 b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 5621-1524
Telefon: +49 335 5621-1196
E-mail: mueller@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch
Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg

Pozostałe ważne adresy kontaktowe
IHK -Projektgesellschaft mbH
Internationale Zusammenarbeit
Puschkinstraße 12 b
D-15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 5621-2310
Telefon: +49 (0)335 5621-2001
E-mail: projekt@ihk-projekt.de
do strony głównej
IHK -Projektgesellschaft mbH

Kontakty w sprawach związanych z uznawalnością wykształcenia
IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung
Julia Lexow-Kapp
Heinrich-Mann-Allee 103
14473 Potsdam
Deutschland
Telefon: +49331866-5274
E-mail: julia.lexow-kapp[at]masf.brandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, russisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung in Ostbrandenburg
Logenstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 55345922
Telefon: +49335 55345903
E-mail: integra@kowa-ffo.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, polnisch, englisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle
bbw Bildungszentrum Ostbrandenburg GmbH
Potsdamer Straße 1-2
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 5569 322
Telefon: +49 335 5569 403
E-mail: joanna.rynkiewicz@bbw-ostbrandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, polnisch
IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle

Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Wojewodschaft Lubuskie - Brandenburg 2007-2013
IHK Projektgesellschaft mbH
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.