Oferta

Akustyk aparatów słuchowych

Niemcy
Porównaj zawody:
 • Informacja
Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

W przypadku zawodu akustyk aparatów słuchowych stosowaną formą kształcenia jest nauka zawodu w systemie dualnym, którą realizuje się równolegle w zakładzie pracy i szkole zawodowej.

Nauka tego zawodu jest realizowana bez podziału na kierunki lub specjalności, a jej praktyczna część odbywa się w firmach prowadzących działalność na zasadach wykonywania wolnego zawodu.

Tytuł zawodowy: Akustyk aparatów słuchowych (niem. Hörgeräteakustiker / Hörgeräteakustikerin)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Akustycy aparatów słuchowych udzielają swoim klientom porad na temat różnych rodzajów protez słuchu lub środków ochrony słuchu, uwzględniając przy tym ich indywidualne potrzeby niezależnie od tego, czy chodzi o osłabienia słuchu u osób starszych, czy też podwyższone obciążenie hałasem w pracy zawodowej. W celu optymalnego dopasowania aparatu słuchowego przeprowadzają testy, np. sprawdzają, czy klient może usłyszeć wysokie i niskie tony lub mowę. Zajmują się również wykonywaniem elementów otoplastycznych do aparatów słuchowych lub środków ochrony słuchu. W tym celu pobierają odciski kanału słuchowego, dopasowują wkładki uszne do indywidualnych potrzeb klienta, łączą je z aparatem słuchowym i dokonują dokładnej regulacji sygnału akustycznego. Poza tym zajmują się również naprawą i konserwacją pomocy słuchowych oraz udzielają klientom instrukcji na temat ich obsługi.

Ponadto wykonują również zadania z zakresu prac biurowych i handlowych, np. załatwiają korespondencję, wykonują kalkulacje ofert, dokonują rozliczeń z kasami chorych, wystawiają rachunki dla klientów oraz prowadzą kartoteki klientów.

Źródło: Portal Berufe.net

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód akustyk aparatów słuchowych (nazwa niemiecka: Hörgerätakustiker / Hörgerätakustikerin) jest porównywalny z polskim zawodem:

 • Protetyk słuchu, nauka zawodu w dwuletniej szkole policealnej.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie
Bundesoffene Landesberufsschule für Hörgeräteakustiker
Bessemerstr. 3
23562 Lübeck
Deutschland
Telefon: +49451 - 50 29 100
Telefon: +49451 - 50 29 107
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego. Zakłady pracy zatrudniają jednak przeważnie kandydatów do nauki zawodu akustyk aparatów słuchowych legitymujących się posiadaniem średniego poziomu wykształcenia (wg. klasyfikacji niemieckiej).

Inne warunki rozpoczęcia nauki:

 

Zgodnie z § 32 Ustawy o ochronie pracy osób niepełnoletnich (§ 32 des Jugendarbeitsschutzgesetzes) podejmujące pracę zawodową osoby niepełnoletnie (poniżej osiemnastego roku życia), mogą zostać zatrudnione tylko wtedy, kiedy przedłożą zaświadczenie o przejściu wstępnego badania lekarskiego (niem. Erstuntersuchung). 

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Skrócenie okresu nauki

 

 • Na wspólny wniosek ucznia i szkolącego zakładu pracy, w którym odbywa się nauka zawodu, składany do jednostki odpowiedzialnej za kształcenie zawodowe, okres nauki ulega skróceniu, jeżeli można oczekiwać osiągnięcia celu nauki w czasie krótszym od przewidzianego. Czas, o który zostaje skrócony okres nauki, jest różny i zależy od ukończonego przed podjęciem nauki zawodu poziomu wykształcenia. W uzasadnionych przypadkach wniosek może dotyczyć również skrócenia dziennego lub tygodniowego wymiaru godzinowego praktycznej nauki zawodu (niem. Teilzeitberufsausbildung). 
 • Rządy poszczególnych krajów związkowych mogą ustalić warunki zaliczenia okresów nauki w szkołach oraz innych placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Warunkiem zaliczenia okresu nauki jest wspólny wniosek ucznia i zakładu pracy, w którym odbywa się nauka zawodu, składany do jednostki odpowiedzialnej za kształcenie zawodowe.
 • Przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.


Przedłużenie okresu nauki

 • Jeżeli jest to konieczne, jednostka odpowiedzialna za kształcenie zawodowe może w wyjątkowych przypadkach przedłużyć okres nauki zawodu.
Zakres programu nauczania

W pierwszym i drugim roku nauki zawodu w zakładzie szkolącym uczniowie uczą się np.:

 • jak zbudowane są ucho zewnętrzne, środkowe i wewnętrzne,
 • w jaki sposób ustala się akustyczne wskaźniki słuchu, np. próg słyszalności i próg dyskomfortu lub zakres komfortowego słyszenia,
 • jakie wielkości akustyczne można ustalić za pomocą pomiarów, np. amplituda, interwał czasowy, częstotliwość lub faza,
 • w jaki sposób wykonuje się odciski uszu,
 • jakie czynniki mają znaczenie przy kształtowaniu asortymentu oraz w jaki sposób oznakowuje się i prezentuje towary,
 • w jaki sposób planuje się i składa zamówienia,
 • w jaki sposób prowadzić dokumentację danych klientów przy pomocy nowoczesnych technik informatycznych oraz jak prowadzić korespondencję z klientami, firmami, lekarzami i zakładami ubezpieczeń.

W trzecim roku nauki uczniowie dowiadują się m.in.:

 • jaki istnieje związek pomiędzy wadami słuchu, a rozwojem zdolności mówienia,
 • w jaki sposób wykonuje się elementy otoplastyczne,
 • jakie istnieją metody pomiarów oraz jak np. przeprowadza się pomiary audiometryczne z użyciem sygnałów niewerbalnych,
 • w jaki sposób montuje się aparaty słuchowe okularowe i zauszne na okularach przy pomocy adaptera
 • w jaki sposób dobiera się i dopasowuje protezy słuchu i ich oprzyrządowanie zgodnie z wymaganiami audiologicznymi oraz życzeniami klienta,
 • jak dokonuje się pomiarów poziomu szumu własnego aparatów słuchowych,
 • w jaki sposób udzielać porad klientom.

Źródło: Portal Berufe.net

Wymiar godzin (teoria)

Teoretyczna część nauki zawodu (8 bloków zajęciowych po 4 tygodnie) dzieli się na następujące obszary tematyczne:

 

 1. Wykorzystanie wiedzy o otoczeniu gospodarczym zakładu szkolącego: 20 h
 2. Wykonywanie prac administracyjnych: 40 h
 3. Udzielanie porad osobom z wadami słuchu z uwzględnieniem specyficznych możliwości komunikowania się: 40 h
 4. Sprzedaż usług, towarów i produktów: 20 h
 5. Wykonywanie pomiarów audiometrycznych dźwięku i mowy oraz interpretacja wyników: 100 h
 6. Interpretacja wskaźników audiologicznych w aspekcie zaopatrzenia w protezy słuchu: 20 h
 7. Udzielanie osobom zainteresowanym porad na temat audiologii pediatrycznej i zaopatrzenia dzieci w protezy słuchu: 20 h
 8. Pobieranie formy ucha zewnętrznego oraz wykonywanie i obróbka wyrobów otoplastycznych: 50 h
 9. Dobór i dopasowywanie protez słuchu oraz udzielanie informacji na temat dalszej opieki: 130 h
 10. Opanowanie wiedzy na temat zaopatrzenia w specjalne formy protez słuchu: 20 h
 11. Obliczanie, mierzenie i interpretacja wielkości akustycznych: 140 h
 12. Badanie wielkości znamionowych aparatów słuchowych oraz konserwacja i naprawa protez słuchu: 130 h
 13. Wykonywanie pomiarów hałasu, interpretacja wyników oraz udzielanie porad na temat profilaktycznej ochrony słuchu: 30 h

Łącznie: 840 godzin

Część teoretyczna nauki zawodu odbywa się w Akademii Akustyki Aparatów Słuchowych w Lubece (Akademie für Hörgeräte-Akustik in Lübeck), która jest centralną jednostką edukacyjną dla akustyków aparatów słuchowych w Niemczech.

Wymiar godzin (praktyka)

Praktyczna część nauki zawodu zajmuje z reguły ok. 80% całego okresu nauki.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna. W związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą jednakże powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. podręczników fachowych), koszty dojazdów lub, w niektórych przypadkach, zakwaterowania poza miejscem zamieszkania ucznia.

Możliwości wsparcia finansowego

Po spełnieniu określonych warunków uczniowie mogą otrzymać stypendium na okres nauki zawodu (niem. Berufsausbildungsbeihilfe, w skrócie BAB). Informacji na temat warunków otrzymania oraz wysokości możliwego stypendium dostarcza odpowiednia ulotka Federalnej Agencji d.s. Pracy oraz dostępny w sieci kalkulator stypendium na okres nauki zawodu (Berufsausbildungsbeihilfe-Rechner (BAB)).

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego. W określonych warunkach, np. kiedy w danym zakładzie pracy nie obowiązują układy taryfowe, możliwe jest również swobodne ustalenie wysokości wynagrodzeń za okres nauki zawodu.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie mogą w poszczególnych latach nauki otrzymywać miesięcznie następujące wynagrodzenia za okres nauki zawodu:

 • w pierwszym roku nauki – od 455 do 565 euro,
 • w drugim roku nauki – od 536 do 615 euro,
 • w trzecim roku nauki – od 582 do 700 euro.

Źródło: Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych, Taryfowe wynagrodzenia za okres nauki zawodu (Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Tarifauswertung – Tarifvertragliche Ausbildungsvergütungen) – Stan ze stycznia 2013

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Przedstawione poniżej dane są danymi orientacyjnymi, mającymi na celu przedstawienie rozpiętości wysokości wynagrodzeń i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne. W zależności od regionu i branży występują różnice w wysokości zarobków.

Przykładowe miesięczne wynagrodzenie brutto wg układów taryfowych może w tym zawodzie wynosić od 1.983 do 2.320 euro

Źródło: Zbiór taryf Ministerstwa Pracy, Spraw Socjalnych, Rodziny i Kobiet kraju związkowego Bawaria (niem. Tarifsammlung des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen)

Układy taryfowe
Dla osób zatrudnionych w placówkach publicznej służby zdrowia obowiązuje Układ taryfowy dla pracowników służb publicznych. Branżowy układ taryfowy dla akustyków aparatów słuchowych nie istnieje.
Możliwości dalszego kształcenia

Formy kształcenia ustawicznego mogą być pomocne w byciu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobywaniu specjalizacji, osiągnięciu awansu zawodowego lub podjęciu samodzielnej działalności gospodarczej.

Kursy kwalifikacyjne:

 • Akustyka aparatów słuchowych
 • Elektryczna technika pomiarowa, sterująca i regulująca
 • Towaroznawstwo, nauka o sprzedaży
 • Polityka serwisowa, obsługa klienta, reklamacje i skargi
 • Zapewnienie jakości, zarządzanie jakością, kontrola jakości – w służbie zdrowia, medycynie i technice medycznej
 • Planowanie pracy, miejsca pracy i systemów pracy
 • Reklama, wsparcie sprzedaży
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

- Mistrzowie:

 • Mistrz rzemiosła akustyka aparatów słuchowych

- Technicy:

 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika medyczna
 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika mechaniki precyzyjnej
 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności elektrotechnika z priorytetem technika informacyjna i komunikacyjna

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Wykwalifikowany handlowiec w branży rzemieślniczej

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Asystent w działalności rzemieślniczej
 • Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym (kształcenie ustawiczne)

Kierunki studiów:

 • Technika protetyki słuchu, audiologia (licencjat)
 • Technika medyczna (licencjat)
 • Elektrotechnika (licencjat)

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Strona internetowa szkoły protetyków słuchu w Lubece (Bundesoffene Landesberufsschule für Hörgeräteakustiker):

http://www.lbs-hoerakustik.de/

Strona internetowa Europejskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu (European Association of Audioprothesist):

http://www.aea-europe.org/index.php

Federalny Cech Rzemieślniczy Protetyków Słuchu (Bundesinnung der Hörgeräteakustiker KdöR):

http://www.biha.de/

Strona internetowa poświęcona kampanii reklamowej na rzecz rzemiosła protetyków słuchu:

http://www.akustiker-kampagne.de/

Forum protetyków słuchu młodej generacji „Akustik Ultimate“:

http://akustik-ultimate.xobor.de/

Aktualności z branży:

http://www.hoergeraete-aktuell.de
Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Pośrednictwo pracy w branży protetyki słuchu:

http://www.hoerakustikerjobs.de

Giełda ofert pracy dla akustyków aparatów słuchowych:

http://www.akustik-scout.de/

Pośrednictwo i delegowanie profesjonalnego personelu w dziedzinie medycyny i zawodów opiekuńczych:

http://www.stegmed.de

Oferty miejsc pracy w służbie zdrowia:

http://www.medi-jobs.de

Giełda miejsc pracy Federalnej Agencji ds. Pracy:

http://jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda pracy z funkcją wyszukiwania ofert w regionach:

http://www.jobsuche.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda pracy dla zawodów medycznych. Poszukiwania wśród dużej ilości ofert można zawęzić dzięki filtrom regionalnym i branżowym. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie fragmentów tekstu i otrzymywanie interesujących ofert pracy dzięki usłudze „Jobagent”:

http://www.stepstone.de

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Nauka zawodu w Niemczech
W przypadku nauki zawodu w systemie dualnym (która odbywa się równolegle w przedsiębiorstwie i szkole zawodowej) dla obywateli państw członkowskich UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz EFTA nie obowiązują żadne ograniczenia. O podjęcie nauki mogą się oni starać bezpośrednio w wybranym przedsiębiorstwie.
Dla obywateli Bułgarii i Rumunii do dnia 31.12.2013 obowiązują inne uregulowania, gdyż umowa o podjęcie nauki zawodu stanowi formę umowy o pracę, a tym samym podlega obowiązującym w tym zakresie ograniczeniom. W przypadku, gdy niemiecki pracodawca zamierza zatrudnić ucznia będącego obywatelem któregoś z tych krajów, musi w pierwszej kolejności wystąpić do odpowiedniej terytorialnie Agencji d.s. Pracy o przeprowadzenie kontroli lokalnego rynku pracy.
Do wszystkich szkół państwowych i prywatnych (np. szkół zawodowych typu Fachschule i Berufsfachschule) obywatele wszystkich krajów członkowskich EU-27 i EFTA mogą uczęszczać bez ograniczeń.
Studia w Niemczech
Osoby z państw członkowskich EU-27 oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego we wszelkich sprawach związanych ze studiami na uczelniach niemieckich mają te same prawa, co obywatele Niemiec, a przede wszystkim nie muszą uiszczać wyższego czesnego.
Osoby zamierzające ukończyć w Niemczech studia w trybie dziennym, muszą wystąpić o dopuszczenie do nich na wybranym uniwersytecie lub szkole wyższej za pośrednictwem portali internetowych "Hochschulstart" lub "uni-assist". Dokładniejsze informacje i porady w języku niemieckim można znaleźć tutaj.
W celu podjęcia studiów konieczne jest przedłożenie następujących dokumentów:
- ważny dokument podróży (paszport) lub dokument potwierdzający przynależność państwową w połączeniu z urzędowym dokumentem tożsamości zawierającym zdjęcie;
- formularz wniosku (do pobrania na stronach internetowych wybranego uniwersytetu, szkoły wyższej lub bezpośrednio w dziekanacie uczelni);
- dokumenty potwierdzające uprawnienia do podjęcia studiów wyższych, jak np. High School Diploma, Gaokao, Matura, A-Levels, Bachillerato, świadectwo dojrzałości (oryginał lub potwierdzona kopia, w przypadku dokumentów wystawionych za granicą z uwierzytelnionym tłumaczeniem). O tym, czy ukończony poziom kształcenia jest uznawany za równoważny z niemieckim można przekonać się na portalach internetowych DAAD lub ANABIN;
- jeżeli jest to wymagane, dokumenty potwierdzające szczególne predyspozycje (np. dokumenty potwierdzające zdanie egzaminów wstępnych na innych uczelniach). Obowiązuje to zwłaszcza w przypadku studiów na kierunkach: architektura, stomatologia, medycyna, farmacja itp.;
- dokument potwierdzający wystarczająca znajomość języka niemieckiego (w przypadku studiów międzynarodowych, również odnośnie innych wymaganych języków obcych);
- dokument potwierdzający fakt objęcia ubezpieczeniem chorobowym (niemieckojęzyczne informacje na ten temat można znaleźć tutaj). Bez ubezpieczenia chorobowego nie można podjąć studiów;
- zdjęcia paszportowe do legitymacji studenckiej.
Ze względu na dużą niezależność niemieckich uniwersytetów i szkół wyższych przed kandydatami mogą być stawiane dodatkowe warunki przyjęcia lub ustanawiane egzaminy wstępne (wspomnieć tu można choćby o wymaganych na niektórych uczelniach dodatkowych listach motywacyjnych lub konieczności potwierdzenia szczególnych uzdolnień artystycznych).
Po wjeździe na terytorium Niemiec (wiza nie jest już wymagana) należy zgłosić się w miejscowym urzędzie meldunkowym i złożyć wniosek o zameldowanie.

Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.
Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE muszą z reguły posiadać ważną wizę uprawniającą do wjazdu na terytorium Niemiec, zezwolenie na pobyt w celu odbycia studiów oraz, w celu podjęcia pracy, zezwolenie na pracę. O tym, czy wymogi te odnoszą się również do Ciebie, możesz uzyskać informacje tutaj lub w niemieckich ambasadach i konsulatach na terenie Twojego kraju.

Osoby z państw trzecich lub osoby posiadające status bezpaństwowca powinny na stronie internetowej International Office, w dziekanacie wybranej szkoły wyższej lub uniwersytetu lub na obsługującym akademickie sprawy międzynarodowe portalu uni-assist zasięgnąć informacji, czy ich poziom wykształcenia upoważniający do podjęcia studiów wyższych jest uznawany za równoważny z niemieckim. Jeżeli okaże się, że tak nie jest, kandydat musi złożyć egzamin potwierdzający. Cudzoziemcy chcący studiować w szkole wyższej (nie chodzi tu o uczelnie posiadające status uniwersytetu, ale o dawne wyższe szkoły zawodowe) na terenie Badenii-Wirtembergii, powinni zwrócić się w sprawie ustalenia uprawnień do podjęcia studiów do tutaj.

Przed wjazdem na terytorium Niemiec należy zatroszczyć się o następujące sprawy:
- należy przedłożyć potwierdzenie posiadania środków finansowych, wystarczających na sfinansowanie studiów i życia w Niemczech (obecnie jest to kwota 643 euro na każdy miesiąc okresu nauki). Dodatkowe informacje na ten temat znajdziesz tutaj);
- należy zatroszczyć się również o ubezpieczenie chorobowe.

Poza tym dodatkowo obowiązują wszystkie wymogi, które stawiane są przed obywatelami państw członkowskich UE-17 lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.  
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

UE, EOG i Szwajcaria
Zasadniczo obywatele państw członkowskich UE, EOG oraz Szwajcarii mogą mieszkać i pracować na terenie Niemiec. Do wykonywania zawodu w Niemczech ewentualnie może być konieczne uzyskanie państwowej licencji. Zalecamy zasięgnięcie informacji na temat procedur uznawania kwalifikacji w Brandenburgii.

Osoby będące obywatelami Rumunii i Bułgarii do dnia 31.12.2013 podlegają jeszcze obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę. Podjęcie pracy jest możliwe tylko w wypadku, jeżeli odpowiednia terytorialnie Agencja d.s. Pracy udzieli na to zezwolenia.


Więcej informacji na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronach internetowych Federalnej Agencji d.s. Pracy oraz Komisji Europejskiej
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE w celu podjęcia pracy na terytorium Niemiec muszą posiadać tytuł prawny zezwalający na pobyt, który zapewnia również prawo podjęcia pracy. Należy bowiem pamiętać, że istnieją różne rodzaje tytułów prawnych zezwalających na pobyt w Niemczech. Z wyjątkiem Australii, Izraela, Japonii, Kanady, Korei Południowej, Nowej Zelandii oraz USA, obywatele wszystkich innych państw trzecich muszą przed wjazdem na terytorium Niemiec wystąpić do odpowiedniego dla miejsca zamieszkania niemieckiego przedstawicielstwa dyplomatycznego z wnioskiem o przyznanie odpowiedniego tytułu prawnego zezwalającego na pobyt.

Uproszczone uregulowania dotyczące pobytu na terytorium Niemiec obowiązują od maja 2012 dla obywateli państw spoza UE, którzy posiadają wyższe wykształcenie (lub porównywalne kwalifikacje) dzięki tzw. „europejskiej niebieskiej karcie”. Taki tytuł prawny zezwalający na pobyt otrzymują osoby pozostające w stosunku pracy, z kwotą wynagrodzenia co najmniej 44.800 euro brutto. Po trzech latach pozostawania w stosunku pracy wydawane jest zezwolenie na osiedlenie się.


Więcej informacji na temat pobytu na terytorium Niemiec można znaleźć na stronie internetowej niemieckiego Urzędu Spraw Zagranicznych w dziale Einreisebestimmungen für Deutschland, Visa.
Informacje na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronie internetowej Federalnej Agencji d.s. Pracy .
Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)
DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Keithstraße 1/3
10787 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 111
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)
Handwerkskammer Frankfurt (Oder)
Region Ostbrandenburg
Bahnhofstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (3 35) 56 19 0
Telefon: +49 (3 35) 53 50 11
E-mail: info@hwk-ff.de
do strony głównej
Handwerkskammer Frankfurt (Oder)

Pośrednicy i urzędy pracy
EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Regina Gebhardt-Hille
Bergerstr. 30
16225 Eberswalde
Deutschland
Telefon: +49 3334 374615
E-mail: regina.gebhardt-hille@arbeitsagentur.de
do strony głównej
EURES-Beratung

Pozostałe ważne adresy kontaktowe
IHK -Projektgesellschaft mbH
Internationale Zusammenarbeit
Puschkinstraße 12 b
D-15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 5621-2310
Telefon: +49 (0)335 5621-2001
E-mail: projekt@ihk-projekt.de
do strony głównej
IHK -Projektgesellschaft mbH

Kontakty w sprawach związanych z uznawalnością wykształcenia
IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung
Julia Lexow-Kapp
Heinrich-Mann-Allee 103
14473 Potsdam
Deutschland
Telefon: +49331866-5274
E-mail: julia.lexow-kapp[at]masf.brandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, russisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung in Ostbrandenburg
Logenstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 55345922
Telefon: +49335 55345903
E-mail: integra@kowa-ffo.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, polnisch, englisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle
bbw Bildungszentrum Ostbrandenburg GmbH
Potsdamer Straße 1-2
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 5569 322
Telefon: +49 335 5569 403
E-mail: joanna.rynkiewicz@bbw-ostbrandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, polnisch
IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle

Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Wojewodschaft Lubuskie - Brandenburg 2007-2013
IHK Projektgesellschaft mbH
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.