Oferta

Zegarmistrz

Niemcy
Porównaj zawody:
 • Informacja
Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Zegarmistrz jest oficjalnie uznawanym zawodem wyuczonym w rozumieniu Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG) i Ustawy o rzemiośle (niem. Handwerksordnung, w skrócie HwO).

Trzyletnia nauka w systemie dualnym jest realizowana równolegle w zakładzie szkolącym i szkole zawodowej wg przepisów ujednoliconych na terenie całych Niemiec i jest oferowana zarówno przez zakłady przemysłowe jak i rzemieślnicze.

Tytuł zawodowy: Zegarmistrz (niem. Uhrmacher / Uhrmacherin)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Pracując w rzemiośle zegarmistrzowie zajmują się sprawdzaniem, naprawą i konserwacją małych i dużych zegarów mechanicznych i elektrycznych oraz wytwarzaniem wszelkiego rodzaju urządzeń do pomiaru czasu. Aby znaleźć i usunąć uszkodzenia mechanizmu zegarowego rozbierają małe i duże zegary na części, usuwają uszkodzenie, a następnie montują całość i dokonują regulacji. Poszczególne części starszych zegarów, takie jak obudowy, wskazówki lub wahadła dorabiają czasem sami, często jednak używają podzespołów prefabrykowanych przez przemysł. Ponadto zajmują się restaurowaniem starych zegarów i naprawą biżuterii. Swoich klientów obsługują w sklepie bądź bezpośrednio w warsztacie.

W przemyśle zegary są produkowane maszynowo i w dużych seriach. Tutaj zegarmistrzowie wykonują poszczególne części do małych i dużych zegarów, programują i obsługują obrabiarki CNC oraz nadzorują produkcję.

Źródło: Portal Berufe.net

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód zegarmistrz (niem. Uhrmacher / Uhrmacherin) jest częściowo porównywalny z polskim zawodem:

 • Zegarmistrz, nauka zawodu na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej (3 lata).

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Rzemieślnicze zakłady szkolące przyjmują jednak przeważnie kandydatów do nauki tego zawodu legitymujących się ukończeniem Hauptschule, natomiast przemysł i handel przeważnie uczniów legitymujących się poziomem wykształcenia upoważniającym do pojęcia nauki w szkołach wyższych (niem. Hochschulreife) lub średnim poziomem wykształcenia (wg klasyfikacji niemieckiej, np. Realschule).

Źródło: Berufe.net

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

Zakres programu nauczania

Podczas pierwszego roku nauki w zakładzie szkolącym uczniowie uczą się przykładowo:

 • jak kontroluje się obrabiane powierzchnie pod kątem zachowania płaszczyzn, kątów i dokładności kształtu,
 • w jaki sposób programuje się i obsługuje obrabiarki sterowane numerycznie lub jak wykonuje się obróbkę skrawaniem na obrabiarkach konwencjonalnych,
 • w jaki sposób dobiera się i stosuje materiały ścierne i polerujące w zależności od wymaganej jakości obróbki powierzchni,
 • w jaki sposób przeprowadza się naprawy zawiasów, zamków i obudów,
 • w jaki sposób czyści się mechanizmy zegarowe w zależności od zaleceń techniką ręczną lub ultradźwiękami,
 • w jaki sposób dobiera się i przygotowuje do pracy odpowiednie narzędzia oraz przyrządy pomiarowe i kontrolne,
 • w jaki sposób pozyskuje się i analizuje informacje, jak wykorzystuje się techniki informatyczne oraz jak zabezpiecza się dane,
 • w jaki sposób przestrzegać jakości produktów gotowych oraz przygotowanych lub obrabianych wstępnie,
 • jak rozróżniać materiały produkcyjne i pomocnicze oraz jak się nimi posługiwać,
 • jak dobierać i stosować narzędzia i pomocnicze przyrządy montażowe,
 • jak ustalać i wykorzystywać źródła zaopatrzenia w części zamienne.

Podczas drugiego roku nauki uczniom przekazuje się m.in. następujące umiejętności:

 • w jaki sposób sprawdza się części pod kątem dokładności ruchu obrotowego i bicia bocznego,
 • w jaki sposób wykonuje grawerunki maszynowe,
 • w jaki sposób wykonuje się pomiary napięcia, natężenia, oporu i mocy w obwodzie prądu stałego,
 • w jaki sposób kontroluje się dokładność chodu,
 • w jaki sposób uruchamia się zegary i urządzenia zegarowe oraz jak przeprowadza się kontrolę końcową,
 • w jaki sposób prowadzić rozmowy z przełożonymi i współpracownikami w zależności od sytuacji,
 • w jaki sposób dobierać sposób kontroli i przyrządy kontrolne, jak sprawdzać i dokumentować sprawność przyrządów kontrolnych, jak stosować plany kontroli,
 • w jaki sposób kontroluje się cechy elementów surowych i półproduktów,
 • w jaki sposób łączy się ze sobą surowe elementy i metalowe części konstrukcyjne za pomocą spawania,
 • w jaki sposób współuczestniczyć w kształtowaniu asortymentu, jak oznakowywać i prezentować towary.

W trzecim roku nauki uczniowie uczą się:

 • w jaki sposób uzyskuje się sprawność funkcjonowania poprzez ustawienie zgodnych z zaleceniami parametrów mechanicznych i elektrycznych,
 • w jaki sposób sprawdza się wodoszczelność,
 • jak wymieniać baterie z uwzględnieniem poboru prądu przez systemy napędowe,
 • w jaki sposób montuje się i demontuje zabezpieczenia przed wstrząsami i mechanizmy automatycznego naciągu,
 • w jaki sposób podsumowuje się wyniki pracy oraz jak kontroluje się, ocenia i dokumentuje wykonane prace,
 • jak przygotowywać projekty zgodnie z zasadami projektowania,
 • jak w systematyczny sposób szukać, usuwać i dokumentować przyczyny błędów, problemów i wad jakościowych,
 • w jaki sposób pisze się, wprowadza, testuje, zmienia, optymalizuje i stosuje programy na obrabiarki sterowane numerycznie lub jak przygotowuje sie obrabiarki do pracy,
 • jak wspólnie z klientem ustalać i dokumentować zakres zlecenia,
 • jak stosować zasady realizacji płatności.

Źródło: Portal Berufe.net

Wymiar godzin (teoria)

Przegląd obszarów nauczania dla zawodu zegarmistrz:

 1. Rozróżnianie systemów pomiaru czasu: 40 h
 2. Wykonywanie narzędzi i części zegarów: 80 h
 3. Konserwacja i naprawa dużych zegarów mechanicznych: 120 h
 4. Analiza zasad funkcjonowania elektrycznych mechanizmów dużych zegarów: 40 h
 5. Konserwacja i naprawa mechanicznych systemów balansów i wychwytów w dużych zegarach: 80 h
 6. Konstruowanie i wykonywanie części konstrukcyjnych dużych zegarów mechanicznych: 80 h
 7. Konserwacja i naprawa małych zegarów mechanicznych: 40 h
 8. Analiza zasad funkcjonowania zegarów z elektronicznie sterowanymi mechanicznymi systemami balansów: 40 h
 9. Realizacja zadań z zakresu serwisu: 40 h
 10. Sprawdzanie i naprawa funkcji i dodatkowych urządzeń w małych zegarach mechanicznych: 80 h
 11. Sprawdzanie i naprawa systemów balansów i wychwytów w małych zegarach mechanicznych: 80 h
 12. Konstruowanie i wykonywanie części konstrukcyjnych małych zegarów mechanicznych: 40 h
 13. Czyszczenie i odnawianie obudów i części wyposażenia zegarów oraz biżuterii produkowanej przemysłowo: 40 h
 14. Sprawdzanie i naprawa zegarów elektronicznych: 40 h

Łącznie: 880 h

Przegląd treści poszczególnych obszarów nauczania można znaleźć w rozporządzeniu o nauce zawodu:

http://www.kmk.org/fileadmin/pdf/Bildung/BeruflicheBildung/rlp/uhrmacher.pdf

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki zawodu zegarmistrz w systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w zakładzie szkolącym i teoretyczne w szkole zawodowej.

Praktyczna część nauki zawodu zajmuje z reguły ok. 80% całego okresu nauki zawodu.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego. W pewnych warunkach, np. kiedy w danym zakładzie pracy nie obowiązują układy taryfowe, możliwe jest również swobodne ustalenie wysokości wynagrodzeń za okres nauki zawodu.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie pobierający naukę zawodu w zakładach przemysłowych produkujących biżuterię, zegarki lub zajmujących się przetwarzaniem metali szlachetnych mogą w poszczególnych latach otrzymywać miesięcznie np. następujące wynagrodzenia za okres nauki zawodu:

 • w pierwszym roku nauki – 818 euro,
 • w drugim roku nauki – 866 euro,
 • w trzecim roku nauki – 942 euro.

Dla nauki zawodu w rzemiośle nie obowiązują obecnie żadne uregulowania taryfowe.

Źródło:

Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych, Taryfowe wynagrodzenia za okres nauki zawodu (Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Tarifauswertung – Tarifvertragliche Ausbildungsvergütungen). Stan ze stycznia 2013.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Przedstawione poniżej dane są danymi orientacyjnymi, mającymi na celu przedstawienie rozpiętości wysokości wynagrodzeń i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne. W zależności od regionu i branży występują różnice w wysokości zarobków.

Przykładowe wynagrodzenie brutto wg układów taryfowych może w tym zawodzie wynosić 13,82 euro na godzinę.

Źródło:

Federalny Urząd Statystyczny (niem. Statistisches Bundesamt), Wiesbaden 2013

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych można uzyskać np. w Przemysłowym Związku Zawodowym IG Metall.

Możliwości dalszego kształcenia

Formy kształcenia ustawicznego mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobywaniu specjalizacji, osiąganiu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Kursy kwalifikacyjne:

 • Technika i mechanika precyzyjna, Optyka
 • Techniki złotnicze i srebrnicze, Obróbka biżuterii i metali szlachetnych
 • Elektronika, Mechatronika
 • Technologie NC, CNC i DNC
 • Projektowanie wspomagane komputerowo – Aplikacje CAD
 • Towaroznawstwo i nauka o sprzedaży – Zegarki, biżuteria, kamienie szlachetne
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy (wybrane):

- Mistrzowie:

 • Mistrz rzemiosła zegarmistrzowskiego
 • Mistrz przemysłowy ze specjalnością przemysł metalowy

- Technicy:

 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika precyzyjna

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Wykwalifikowany handlowiec w branży rzemieślniczej
 • Starszy specjalista ds. technicznych

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Asystent w działalności rzemieślniczej
 • Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym (kształcenie ustawiczne)

Kierunki studiów (wybrane):

 • Mikrotechnika, technika mikrosystemowa (licencjat)
 • Mechatronika (licencjat)
 • Projektowanie biżuterii (licencjat)

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Krótkie opisy i informacje na temat wszystkich zawodów publikowane przez Agencję ds. Pracy:

http://berufenet.Arbeitsagentur.de

Duży portal poświęcony biżuterii i zegarkom:

http://www.goettgen.de/

Portal poświęcony działalności w rzemiosłach artystycznych:

http://www.kunsthandwerkernetz.de/

Strona internetowa Centralnego Zrzeszenia Zegarmistrzostwa, Jubilerstwa i Technik Pomiaru czasu (Zentralverband für Uhren, Schmuck und Zeitmesstechnik):

http://www.zv-uhren.de/

Strona internetowa Niemieckiego Towarzystwa Chronometrii (Deutsche Gesellschaft für Chronometrie e.V.):

http://www.dg-chrono.info/

Forum zegarmistrzowskie:

http://www.uhrenwerkstattforum.de/

Strona internetowa Światowych Targów Zegarków i Biżuterii BASELWORLD:

http://www.baselworld.com/

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda miejsc pracy dla przemysłu i usług. Mnogość ofert daję się ograniczyć dzięki filtrom regionalnym i branżowym. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie fragmentów tekstu i otrzymywanie interesujących ofert pracy dzięki usłudze „Jobagent":
http://www.stepstone.de

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Nauka zawodu w Niemczech
W przypadku nauki zawodu w systemie dualnym (która odbywa się równolegle w przedsiębiorstwie i szkole zawodowej) dla obywateli państw członkowskich UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz EFTA nie obowiązują żadne ograniczenia. O podjęcie nauki mogą się oni starać bezpośrednio w wybranym przedsiębiorstwie.
Dla obywateli Bułgarii i Rumunii do dnia 31.12.2013 obowiązują inne uregulowania, gdyż umowa o podjęcie nauki zawodu stanowi formę umowy o pracę, a tym samym podlega obowiązującym w tym zakresie ograniczeniom. W przypadku, gdy niemiecki pracodawca zamierza zatrudnić ucznia będącego obywatelem któregoś z tych krajów, musi w pierwszej kolejności wystąpić do odpowiedniej terytorialnie Agencji d.s. Pracy o przeprowadzenie kontroli lokalnego rynku pracy.
Do wszystkich szkół państwowych i prywatnych (np. szkół zawodowych typu Fachschule i Berufsfachschule) obywatele wszystkich krajów członkowskich EU-27 i EFTA mogą uczęszczać bez ograniczeń.
Studia w Niemczech
Osoby z państw członkowskich EU-27 oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego we wszelkich sprawach związanych ze studiami na uczelniach niemieckich mają te same prawa, co obywatele Niemiec, a przede wszystkim nie muszą uiszczać wyższego czesnego.
Osoby zamierzające ukończyć w Niemczech studia w trybie dziennym, muszą wystąpić o dopuszczenie do nich na wybranym uniwersytecie lub szkole wyższej za pośrednictwem portali internetowych "Hochschulstart" lub "uni-assist". Dokładniejsze informacje i porady w języku niemieckim można znaleźć tutaj.
W celu podjęcia studiów konieczne jest przedłożenie następujących dokumentów:
- ważny dokument podróży (paszport) lub dokument potwierdzający przynależność państwową w połączeniu z urzędowym dokumentem tożsamości zawierającym zdjęcie;
- formularz wniosku (do pobrania na stronach internetowych wybranego uniwersytetu, szkoły wyższej lub bezpośrednio w dziekanacie uczelni);
- dokumenty potwierdzające uprawnienia do podjęcia studiów wyższych, jak np. High School Diploma, Gaokao, Matura, A-Levels, Bachillerato, świadectwo dojrzałości (oryginał lub potwierdzona kopia, w przypadku dokumentów wystawionych za granicą z uwierzytelnionym tłumaczeniem). O tym, czy ukończony poziom kształcenia jest uznawany za równoważny z niemieckim można przekonać się na portalach internetowych DAAD lub ANABIN;
- jeżeli jest to wymagane, dokumenty potwierdzające szczególne predyspozycje (np. dokumenty potwierdzające zdanie egzaminów wstępnych na innych uczelniach). Obowiązuje to zwłaszcza w przypadku studiów na kierunkach: architektura, stomatologia, medycyna, farmacja itp.;
- dokument potwierdzający wystarczająca znajomość języka niemieckiego (w przypadku studiów międzynarodowych, również odnośnie innych wymaganych języków obcych);
- dokument potwierdzający fakt objęcia ubezpieczeniem chorobowym (niemieckojęzyczne informacje na ten temat można znaleźć tutaj). Bez ubezpieczenia chorobowego nie można podjąć studiów;
- zdjęcia paszportowe do legitymacji studenckiej.
Ze względu na dużą niezależność niemieckich uniwersytetów i szkół wyższych przed kandydatami mogą być stawiane dodatkowe warunki przyjęcia lub ustanawiane egzaminy wstępne (wspomnieć tu można choćby o wymaganych na niektórych uczelniach dodatkowych listach motywacyjnych lub konieczności potwierdzenia szczególnych uzdolnień artystycznych).
Po wjeździe na terytorium Niemiec (wiza nie jest już wymagana) należy zgłosić się w miejscowym urzędzie meldunkowym i złożyć wniosek o zameldowanie.

Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.
Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE muszą z reguły posiadać ważną wizę uprawniającą do wjazdu na terytorium Niemiec, zezwolenie na pobyt w celu odbycia studiów oraz, w celu podjęcia pracy, zezwolenie na pracę. O tym, czy wymogi te odnoszą się również do Ciebie, możesz uzyskać informacje tutaj lub w niemieckich ambasadach i konsulatach na terenie Twojego kraju.

Osoby z państw trzecich lub osoby posiadające status bezpaństwowca powinny na stronie internetowej International Office, w dziekanacie wybranej szkoły wyższej lub uniwersytetu lub na obsługującym akademickie sprawy międzynarodowe portalu uni-assist zasięgnąć informacji, czy ich poziom wykształcenia upoważniający do podjęcia studiów wyższych jest uznawany za równoważny z niemieckim. Jeżeli okaże się, że tak nie jest, kandydat musi złożyć egzamin potwierdzający. Cudzoziemcy chcący studiować w szkole wyższej (nie chodzi tu o uczelnie posiadające status uniwersytetu, ale o dawne wyższe szkoły zawodowe) na terenie Badenii-Wirtembergii, powinni zwrócić się w sprawie ustalenia uprawnień do podjęcia studiów do tutaj.

Przed wjazdem na terytorium Niemiec należy zatroszczyć się o następujące sprawy:
- należy przedłożyć potwierdzenie posiadania środków finansowych, wystarczających na sfinansowanie studiów i życia w Niemczech (obecnie jest to kwota 643 euro na każdy miesiąc okresu nauki). Dodatkowe informacje na ten temat znajdziesz tutaj);
- należy zatroszczyć się również o ubezpieczenie chorobowe.

Poza tym dodatkowo obowiązują wszystkie wymogi, które stawiane są przed obywatelami państw członkowskich UE-17 lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.  
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

UE, EOG i Szwajcaria
Zasadniczo obywatele państw członkowskich UE, EOG oraz Szwajcarii mogą mieszkać i pracować na terenie Niemiec. Do wykonywania zawodu w Niemczech ewentualnie może być konieczne uzyskanie państwowej licencji. Zalecamy zasięgnięcie informacji na temat procedur uznawania kwalifikacji w Brandenburgii.

Osoby będące obywatelami Rumunii i Bułgarii do dnia 31.12.2013 podlegają jeszcze obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę. Podjęcie pracy jest możliwe tylko w wypadku, jeżeli odpowiednia terytorialnie Agencja d.s. Pracy udzieli na to zezwolenia.


Więcej informacji na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronach internetowych Federalnej Agencji d.s. Pracy oraz Komisji Europejskiej
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE w celu podjęcia pracy na terytorium Niemiec muszą posiadać tytuł prawny zezwalający na pobyt, który zapewnia również prawo podjęcia pracy. Należy bowiem pamiętać, że istnieją różne rodzaje tytułów prawnych zezwalających na pobyt w Niemczech. Z wyjątkiem Australii, Izraela, Japonii, Kanady, Korei Południowej, Nowej Zelandii oraz USA, obywatele wszystkich innych państw trzecich muszą przed wjazdem na terytorium Niemiec wystąpić do odpowiedniego dla miejsca zamieszkania niemieckiego przedstawicielstwa dyplomatycznego z wnioskiem o przyznanie odpowiedniego tytułu prawnego zezwalającego na pobyt.

Uproszczone uregulowania dotyczące pobytu na terytorium Niemiec obowiązują od maja 2012 dla obywateli państw spoza UE, którzy posiadają wyższe wykształcenie (lub porównywalne kwalifikacje) dzięki tzw. „europejskiej niebieskiej karcie”. Taki tytuł prawny zezwalający na pobyt otrzymują osoby pozostające w stosunku pracy, z kwotą wynagrodzenia co najmniej 44.800 euro brutto. Po trzech latach pozostawania w stosunku pracy wydawane jest zezwolenie na osiedlenie się.


Więcej informacji na temat pobytu na terytorium Niemiec można znaleźć na stronie internetowej niemieckiego Urzędu Spraw Zagranicznych w dziale Einreisebestimmungen für Deutschland, Visa.
Informacje na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronie internetowej Federalnej Agencji d.s. Pracy .
Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)
DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Keithstraße 1/3
10787 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 111
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)
Handwerkskammer Frankfurt (Oder)
Region Ostbrandenburg
Bahnhofstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (3 35) 56 19 0
Telefon: +49 (3 35) 53 50 11
E-mail: info@hwk-ff.de
do strony głównej
Handwerkskammer Frankfurt (Oder)

Pośrednicy i urzędy pracy
EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Regina Gebhardt-Hille
Bergerstr. 30
16225 Eberswalde
Deutschland
Telefon: +49 3334 374615
E-mail: regina.gebhardt-hille@arbeitsagentur.de
do strony głównej
EURES-Beratung

Pracodawcy o dużym znaczeniu w regionie
Juwelier Hartung
Jeannette Hartung
Karl-Marx-Straße 192
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5004867
E-mail: Schmuck-hartung@arcor.de
do strony głównej

Pozostałe ważne adresy kontaktowe
IHK -Projektgesellschaft mbH
Internationale Zusammenarbeit
Puschkinstraße 12 b
D-15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 5621-2310
Telefon: +49 (0)335 5621-2001
E-mail: projekt@ihk-projekt.de
do strony głównej
IHK -Projektgesellschaft mbH

Kontakty w sprawach związanych z uznawalnością wykształcenia
IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung
Julia Lexow-Kapp
Heinrich-Mann-Allee 103
14473 Potsdam
Deutschland
Telefon: +49331866-5274
E-mail: julia.lexow-kapp[at]masf.brandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, russisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung in Ostbrandenburg
Logenstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 55345922
Telefon: +49335 55345903
E-mail: integra@kowa-ffo.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, polnisch, englisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle
bbw Bildungszentrum Ostbrandenburg GmbH
Potsdamer Straße 1-2
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 5569 322
Telefon: +49 335 5569 403
E-mail: joanna.rynkiewicz@bbw-ostbrandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, polnisch
IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle

Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Wojewodschaft Lubuskie - Brandenburg 2007-2013
IHK Projektgesellschaft mbH
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.