Oferta

Handlowiec – specjalista mediów audiowizualnych

Niemcy
Porównaj zawody:
 • Informacja
Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Handlowiec – specjalista mediów audiowizualnych jest oficjalnie uznawanym zawodem wyuczonym w rozumieniu Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG).

Trzyletnia nauka w systemie dualnym jest realizowana równolegle w zakładzie szkolącym i szkole zawodowej wg przepisów ujednoliconych na terenie całych Niemiec.

Tytuł zawodowy: Handlowiec - specjalista mediów audiowizualnych (niem. Kaufmann für audiovisuelle Medien/ Kauffrau für audiovisuelle Medien)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Handlowcy – specjaliści mediów audiowizualnych zajmują się, np. przy produkcjach filmowych, planowaniem i organizacją wykorzystania materiałów i wyposażenia technicznego, jak np. kamery i mikrofony, oraz koordynacją harmonogramu pracy i składu osobowego zespołu. Poza tym sprawdzają możliwości finansowania, przygotowują kalkulacje i współuczestniczą w przygotowywaniu kalkulacji wstępnych i końcowych produkcji. Zajmują się zakupem i zabezpieczeniem licencji, np. w celu sprzedaży utworów muzycznych na CD lub z wykorzystaniem innych możliwości rozpowszechniania. W zakresie marketingu i dystrybucji zajmują się zdobywaniem informacji o rynku i jego współuczestnikach, analizują je i współuczestniczą w opracowywaniu koncepcji marketingowych. W dziedzinie rachunkowości i controllingu pracują w księgowości – prowadzą konta, nadzorują terminy płatności, analizują dane statystyczne i przygotowują je do wykorzystania w działaniach controllingu. Do ich zadań należą również rozliczenia honorariów i wykonywanie prac przygotowawczych związanych z utrzymaniem płynności finansowej i zabezpieczeniem kredytów.

Źródło: Portal Berufe.net

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód handlowiec – specjalista mediów audiowizualnych (niem. Kaufmann/-frau für audiovisuelle Medien) nie posiada bezpośredniego odpowiednika w polskim systemie szkolnictwa zawodowego, ale jest częściowo porównywalny z polskimi zawodami:

 • Asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej, poziom kształcenia – dwuletnia szkoła policealna.
 • Technik realizacji nagrań i nagłośnień, poziom kształcenia – technikum czteroletnie.

oraz w zakresie czynności związanych z działalnością handlową:

 • Technik handlowiec, poziom kształcenia – technikum czteroletnie*.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

*) W odróżnieniu do Niemiec w Polsce nauka zawodu technik handlowiec jest realizowana bez specjalizacji w poszczególnych branżach lub gałęziach gospodarki.

Jednostki realizujące kształcenie
Oberstufenzentrum Werder
Altenkirch-Weg 6-8
14542 Werder
Deutschland
Telefon: +493327 6687-0
Telefon: +493327 6687-60
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Zakłady szkolące przyjmują jednak przeważnie kandydatów do nauki tego zawodu legitymujących się poziomem wykształcenia upoważniającym do pojęcia nauki w szkołach wyższych (niem. Hochschulreife).

Źródło: Portal Berufe.net

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

Zakres programu nauczania

Podczas pierwszych dwóch lat nauki w zakładzie szkolącym uczniowie uczą się przykładowo:

 • jakie etapy pracy są konieczne do wykonania podczas nabywania repertuaru i praw autorskich,
 • w jaki sposób sprawdza się roszczenia umowne i prawne osób fizycznych i prawnych oraz spółek zarządzających prawami autorskimi w odniesieniu do prawa do honorariów i prawa licencyjnego,
 • na co należy zwracać uwagę podczas konserwacji i zabezpieczenia danych,
 • w jaki sposób wykorzystuje się do celów planowania informacje na temat technologii produkcji, produktów i usług branży medialnej,
 • jak w sensowny sposób wykorzystać pracę zespołową,
 • w jaki sposób stosować obowiązujące w przedsiębiorstwie reguły księgowości,
 • na co należy zwracać uwagę podczas rejestrowania dowodów księgowych i przygotowania do księgowania oraz jak wykonuje się te prace przy pomocy nowoczesnych systemów informatyczno-komunikacyjnych,
 • na co należy zwracać uwagę przy prowadzeniu kasy i kont,
 • w jaki sposób prowadzi się zaopatrzenie w materiały i wyposażenie techniczne,
 • na co należy zwracać uwagę podczas komunikowania się ze współpracownikami i klientami oraz jak prowadzić rozmowy w zależności od sytuacji.

W trzecim roku nauki uczniowie uczą się:

 

 • jakie instrumenty są wykorzystywane w obserwacji i badaniu rynku,
 • na co należy zwracać uwagę podczas obliczania inwestycji i możliwości finansowania,
 • w jaki sposób wykonuje się rachunki kosztów i wyników oraz jak m.in. oblicza się przy tym, opracowuje i analizuje dane statystyczne,
 • jakie uregulowania prawne musza być uwzględniane w działaniach reklamowych i promocji,
 • w jaki sposób przygotowuje się wprowadzenie na rynek danego produktu,
 • w jaki sposób prowadzi się dystrybucję produktów i usług,
 • w jaki sposób rozlicza się honoraria i licencje,
 • w jaki sposób udzielać informacji w języku obcym,
 • w jaki sposób planuje się wykorzystanie personelu, zapotrzebowanie na środki trwałe, terminy i koszty.

Źródło: Portal Berufe.net

Wymiar godzin (teoria)

Przegląd obszarów nauczania dla zawodu handlowiec - specjalista mediów audiowizualnych (wymiar godzin podczas 3-letniej nauki zawodu):

 1. Aktywne współkształtowanie własnego startu w życie zawodowe oraz poznanie zakładu szkolącego i jego produktów / usług: 80 h
 2. Współpraca przy działaniach z dziedziny planowania: 100 h
 3. Dokumentowanie wskaźników przedsiębiorstwa i ich zmian oraz obliczanie wyników: 40 h
 4. Współudział w zaopatrzeniu w sprzęt, pozyskiwaniu praw i nabywaniu usług: 100 h
 5. Współudział w decyzjach personalnych i kształtowanie własnego rozwoju zawodowego: 80 h
 6. Kształtowanie procesu wytwarzania wartości w przedsiębiorstwie i kontrola jego przebiegu: 100 h
 7. Planowanie i kontrola końcowych etapów produkcji: 100 h
 8. Współudział w opracowywaniu koncepcji i realizacji działań marketingowych: 60 h
 9. Ocena możliwości sprzedaży: 60 h
 10. Współudział w przygotowaniach decyzji odnośnie finansowania: 80 h
 11. Kontrola wyników przedsiębiorstwa oraz przygotowywanie i analiza danych dla sterowania działalnością przedsiębiorstwa: 80 h

Łącznie: 880 h

Przegląd treści poszczególnych obszarów nauczania można znaleźć w rozporządzeniu o nauce zawodu:

http://www.kmk.org/fileadmin/pdf/Bildung/BeruflicheBildung/rlp/KfmAudiovisuell.pdf

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki zawodu handlowiec – specjalista mediów audiowizualnych w systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w zakładzie szkolącym i teoretyczne w szkole zawodowej.

Praktyczna część nauki zawodu zajmuje z reguły ok. 80% całego okresu nauki zawodu.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego. W pewnych warunkach, np. kiedy w danym zakładzie pracy nie obowiązują układy taryfowe, możliwe jest również swobodne ustalenie wysokości wynagrodzeń za okres nauki zawodu.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie mogą w poszczególnych latach otrzymywać miesięcznie np. następujące wynagrodzenia za okres nauki zawodu:

 • w pierwszym roku nauki – 531 euro,
 • w drugim roku nauki – 619 euro,
 • w trzecim roku nauki – 707 euro.

Źródło:

Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych, Taryfowe wynagrodzenia za okres nauki zawodu (Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Tarifauswertung – Tarifvertragliche Ausbildungsvergütungen) – Stan ze stycznia 2013

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Perspektywy zarobkowe:

Wynagrodzenie zasadnicze brutto wg układów taryfowych może w tym zawodzie wynosić przykładowo od 2.341 do 2.910 euro miesięcznie.

Źródło:

Wspólny Rejestr Taryfowy Berlina i Brandenburgii (niem. Gemeinsames Tarifregister Berlin und Brandenburg)

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych można uzyskać np. w związku zawodowym Ver.Di.

Możliwości dalszego kształcenia

Kursy kwalifikacyjne:

 • Media
 • Film, Telewizja, Video
 • Marketing, Marketing międzynarodowy – dla różnych branż
 • Public Relations (PR), Kontakty z mediami i promocja
 • Reklama, Wsparcie sprzedaży
 • Dystrybucja, Sprzedaż
 • Podstawy wiedzy handlowej / Kwalifikacje handlowe
 • Prawo medialne
 • Badanie rynków, Obserwacja rynku
 • Finanse i rachunkowość, Księgowość i bilanse, Controlling i czynności rewizyjne
 • Ekonomika przedsiębiorstwa
 • Aplikacje komputerowe w działalności handlowej i ekonomice

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Specjalista – ekonomista ze specjalnością media (szkoła zawodowa)
 • Straszy specjalista w branży medialnej, specjalność media cyfrowe (z egzaminem wewnętrznym)
 • Straszy specjalista w branży muzycznej

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym (kształcenie ustawiczne)

Kierunki studiów:

 • Ekonomika przedsiębiorstwa, Business Administration (licencjat)
 • Księgarstwo, Działalność wydawnicza (licencjat)
 • Marketing, Dystrybucja (licencjat)
 • Ekonomika i zarządzanie w mediach (licencjat)
 • Medioznawstwo (licencjat)

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Krótkie opisy i informacje na temat wszystkich zawodów publikowane przez Agencję ds. Pracy:

http://berufenet.Arbeitsagentur.de

Strona internetowa Federalnego Zrzeszenia Mediów Audiowizualnych (Bundesverband audiovisuelle Medien e.V.):

http://www.bvv-medien.de/

Przegląd informacji na temat nauki zawodu:

http://www.ndr.de/unternehmen/ausbildung/audiovisuell/index.html

Informacje na temat możliwości kariery zawodowej w mediach:

http://www.medienwiki.org/index.php/Hauptseite

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Portal z ofertami pracy w mediach:

http://www.mediajobs.de/home.asp

Oferty pracy w mediach:

http://www.medienjobs-aktuell.de/

Oferty pracy niemieckich stacji telewizyjnych:

http://www.jobmedien.de/

Giełda miejsc pracy Federalnej Agencji ds. Pracy:

http://jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda pracy z funkcją wyszukiwania ofert w regionach:

http://www.jobsuche.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda pracy. Poszukiwania wśród dużej ilości ofert można zawęzić dzięki filtrom regionalnym i branżowym. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie fragmentów tekstu i otrzymywanie interesujących ofert pracy dzięki usłudze „Jobagent”:

http://www.stepstone.de

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Nauka zawodu w Niemczech
W przypadku nauki zawodu w systemie dualnym (która odbywa się równolegle w przedsiębiorstwie i szkole zawodowej) dla obywateli państw członkowskich UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz EFTA nie obowiązują żadne ograniczenia. O podjęcie nauki mogą się oni starać bezpośrednio w wybranym przedsiębiorstwie.
Dla obywateli Bułgarii i Rumunii do dnia 31.12.2013 obowiązują inne uregulowania, gdyż umowa o podjęcie nauki zawodu stanowi formę umowy o pracę, a tym samym podlega obowiązującym w tym zakresie ograniczeniom. W przypadku, gdy niemiecki pracodawca zamierza zatrudnić ucznia będącego obywatelem któregoś z tych krajów, musi w pierwszej kolejności wystąpić do odpowiedniej terytorialnie Agencji d.s. Pracy o przeprowadzenie kontroli lokalnego rynku pracy.
Do wszystkich szkół państwowych i prywatnych (np. szkół zawodowych typu Fachschule i Berufsfachschule) obywatele wszystkich krajów członkowskich EU-27 i EFTA mogą uczęszczać bez ograniczeń.
Studia w Niemczech
Osoby z państw członkowskich EU-27 oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego we wszelkich sprawach związanych ze studiami na uczelniach niemieckich mają te same prawa, co obywatele Niemiec, a przede wszystkim nie muszą uiszczać wyższego czesnego.
Osoby zamierzające ukończyć w Niemczech studia w trybie dziennym, muszą wystąpić o dopuszczenie do nich na wybranym uniwersytecie lub szkole wyższej za pośrednictwem portali internetowych "Hochschulstart" lub "uni-assist". Dokładniejsze informacje i porady w języku niemieckim można znaleźć tutaj.
W celu podjęcia studiów konieczne jest przedłożenie następujących dokumentów:
- ważny dokument podróży (paszport) lub dokument potwierdzający przynależność państwową w połączeniu z urzędowym dokumentem tożsamości zawierającym zdjęcie;
- formularz wniosku (do pobrania na stronach internetowych wybranego uniwersytetu, szkoły wyższej lub bezpośrednio w dziekanacie uczelni);
- dokumenty potwierdzające uprawnienia do podjęcia studiów wyższych, jak np. High School Diploma, Gaokao, Matura, A-Levels, Bachillerato, świadectwo dojrzałości (oryginał lub potwierdzona kopia, w przypadku dokumentów wystawionych za granicą z uwierzytelnionym tłumaczeniem). O tym, czy ukończony poziom kształcenia jest uznawany za równoważny z niemieckim można przekonać się na portalach internetowych DAAD lub ANABIN;
- jeżeli jest to wymagane, dokumenty potwierdzające szczególne predyspozycje (np. dokumenty potwierdzające zdanie egzaminów wstępnych na innych uczelniach). Obowiązuje to zwłaszcza w przypadku studiów na kierunkach: architektura, stomatologia, medycyna, farmacja itp.;
- dokument potwierdzający wystarczająca znajomość języka niemieckiego (w przypadku studiów międzynarodowych, również odnośnie innych wymaganych języków obcych);
- dokument potwierdzający fakt objęcia ubezpieczeniem chorobowym (niemieckojęzyczne informacje na ten temat można znaleźć tutaj). Bez ubezpieczenia chorobowego nie można podjąć studiów;
- zdjęcia paszportowe do legitymacji studenckiej.
Ze względu na dużą niezależność niemieckich uniwersytetów i szkół wyższych przed kandydatami mogą być stawiane dodatkowe warunki przyjęcia lub ustanawiane egzaminy wstępne (wspomnieć tu można choćby o wymaganych na niektórych uczelniach dodatkowych listach motywacyjnych lub konieczności potwierdzenia szczególnych uzdolnień artystycznych).
Po wjeździe na terytorium Niemiec (wiza nie jest już wymagana) należy zgłosić się w miejscowym urzędzie meldunkowym i złożyć wniosek o zameldowanie.

Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.
Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE muszą z reguły posiadać ważną wizę uprawniającą do wjazdu na terytorium Niemiec, zezwolenie na pobyt w celu odbycia studiów oraz, w celu podjęcia pracy, zezwolenie na pracę. O tym, czy wymogi te odnoszą się również do Ciebie, możesz uzyskać informacje tutaj lub w niemieckich ambasadach i konsulatach na terenie Twojego kraju.

Osoby z państw trzecich lub osoby posiadające status bezpaństwowca powinny na stronie internetowej International Office, w dziekanacie wybranej szkoły wyższej lub uniwersytetu lub na obsługującym akademickie sprawy międzynarodowe portalu uni-assist zasięgnąć informacji, czy ich poziom wykształcenia upoważniający do podjęcia studiów wyższych jest uznawany za równoważny z niemieckim. Jeżeli okaże się, że tak nie jest, kandydat musi złożyć egzamin potwierdzający. Cudzoziemcy chcący studiować w szkole wyższej (nie chodzi tu o uczelnie posiadające status uniwersytetu, ale o dawne wyższe szkoły zawodowe) na terenie Badenii-Wirtembergii, powinni zwrócić się w sprawie ustalenia uprawnień do podjęcia studiów do tutaj.

Przed wjazdem na terytorium Niemiec należy zatroszczyć się o następujące sprawy:
- należy przedłożyć potwierdzenie posiadania środków finansowych, wystarczających na sfinansowanie studiów i życia w Niemczech (obecnie jest to kwota 643 euro na każdy miesiąc okresu nauki). Dodatkowe informacje na ten temat znajdziesz tutaj);
- należy zatroszczyć się również o ubezpieczenie chorobowe.

Poza tym dodatkowo obowiązują wszystkie wymogi, które stawiane są przed obywatelami państw członkowskich UE-17 lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.  
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

UE, EOG i Szwajcaria
Zasadniczo obywatele państw członkowskich UE, EOG oraz Szwajcarii mogą mieszkać i pracować na terenie Niemiec. Do wykonywania zawodu w Niemczech ewentualnie może być konieczne uzyskanie państwowej licencji. Zalecamy zasięgnięcie informacji na temat procedur uznawania kwalifikacji w Brandenburgii.

Osoby będące obywatelami Rumunii i Bułgarii do dnia 31.12.2013 podlegają jeszcze obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę. Podjęcie pracy jest możliwe tylko w wypadku, jeżeli odpowiednia terytorialnie Agencja d.s. Pracy udzieli na to zezwolenia.


Więcej informacji na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronach internetowych Federalnej Agencji d.s. Pracy oraz Komisji Europejskiej
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE w celu podjęcia pracy na terytorium Niemiec muszą posiadać tytuł prawny zezwalający na pobyt, który zapewnia również prawo podjęcia pracy. Należy bowiem pamiętać, że istnieją różne rodzaje tytułów prawnych zezwalających na pobyt w Niemczech. Z wyjątkiem Australii, Izraela, Japonii, Kanady, Korei Południowej, Nowej Zelandii oraz USA, obywatele wszystkich innych państw trzecich muszą przed wjazdem na terytorium Niemiec wystąpić do odpowiedniego dla miejsca zamieszkania niemieckiego przedstawicielstwa dyplomatycznego z wnioskiem o przyznanie odpowiedniego tytułu prawnego zezwalającego na pobyt.

Uproszczone uregulowania dotyczące pobytu na terytorium Niemiec obowiązują od maja 2012 dla obywateli państw spoza UE, którzy posiadają wyższe wykształcenie (lub porównywalne kwalifikacje) dzięki tzw. „europejskiej niebieskiej karcie”. Taki tytuł prawny zezwalający na pobyt otrzymują osoby pozostające w stosunku pracy, z kwotą wynagrodzenia co najmniej 44.800 euro brutto. Po trzech latach pozostawania w stosunku pracy wydawane jest zezwolenie na osiedlenie się.


Więcej informacji na temat pobytu na terytorium Niemiec można znaleźć na stronie internetowej niemieckiego Urzędu Spraw Zagranicznych w dziale Einreisebestimmungen für Deutschland, Visa.
Informacje na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronie internetowej Federalnej Agencji d.s. Pracy .
Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)
ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Frank Ploß
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: BZ.ffo@verdi.de
do strony głównej
ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Keithstraße 1/3
10787 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 111
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)
IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej
IHK Ostbrandenburg

Pośrednicy i urzędy pracy
EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Regina Gebhardt-Hille
Bergerstr. 30
16225 Eberswalde
Deutschland
Telefon: +49 3334 374615
E-mail: regina.gebhardt-hille@arbeitsagentur.de
do strony głównej
EURES-Beratung

Pracodawcy o dużym znaczeniu w regionie
BB Radio Lokalwellen Brandenburg GmbH & Co. KG
Geschäftsstelle Oderland
Karl-Marx-Straße 192-195
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49331 / 74 40 - 0
E-mail: info@bbradio.de
do strony głównej

Pozostałe ważne adresy kontaktowe
IHK -Projektgesellschaft mbH
Internationale Zusammenarbeit
Puschkinstraße 12 b
D-15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 5621-2310
Telefon: +49 (0)335 5621-2001
E-mail: projekt@ihk-projekt.de
do strony głównej
IHK -Projektgesellschaft mbH

Kontakty w sprawach związanych z uznawalnością wykształcenia
IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung
Julia Lexow-Kapp
Heinrich-Mann-Allee 103
14473 Potsdam
Deutschland
Telefon: +49331866-5274
E-mail: julia.lexow-kapp[at]masf.brandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, russisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung in Ostbrandenburg
Logenstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 55345922
Telefon: +49335 55345903
E-mail: integra@kowa-ffo.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, polnisch, englisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle
bbw Bildungszentrum Ostbrandenburg GmbH
Potsdamer Straße 1-2
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 5569 322
Telefon: +49 335 5569 403
E-mail: joanna.rynkiewicz@bbw-ostbrandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, polnisch
IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle

Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Wojewodschaft Lubuskie - Brandenburg 2007-2013
IHK Projektgesellschaft mbH
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.