Oferta

Mechanik pojazdów jednośladowych, specjalność: technika motocyklowa

Niemcy
Porównaj zawody:
 • Informacja
Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Mechanik pojazdów jednośladowych jest oficjalnym zawodem wyuczonym w rozumieniu Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG) i Ustawy o rzemiośle (niem. Handwerksordnung, w skrócie HwO).

Trzyipółletnia nauka tego zawodu w systemie dualnym jest realizowana wg ujednoliconych przepisów na terenie całych Niemiec. Szkolącymi zakładami pracy są przedsiębiorstwa przemysłowe, handlowe i zakłady rzemieślnicze. Nauka zawodu odbywa się w jednej z dwóch specjalności:

 • Technika motocyklowa
 • Technika rowerowa

Tytuł zawodowy: Mechanik pojazdów jednośladowych ze specjalnością technika motocyklowa (niem. Zweiradmechaniker der Fachrichtung Motorradtechnik/ Zweiradmechanikerin der Fachrichtung Motorradtechnik)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Mechanicy z tą specjalnością zajmują się utrzymaniem, przebudową lub budową pojazdów dwu- i wielokołowych (tzw. trójkołowce i quady) z napędem mechanicznym. Ich zadaniem jest utrzymanie i konserwacja wszelkich układów, części, podzespołów i systemów w tych pojazdach. M.in. konserwują i kontrolują silniki, elektryczne i elektroniczne systemy zarządzania pracą silnika i systemy bezpieczeństwa, systemy pneumatyczne i hydrauliczne oraz przeprowadzają wymagane przepisami przeglądy techniczne. Podczas pracy przy produkcji pojazdów zajmują się ręczną i maszynową obróbką metali (np. łączenie, cięcie, obróbka plastyczna).

Źródło: Portal Berufe.net

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód mechanik pojazdów jednośladowych ze specjalnością technika motocyklowa (nazwa niemiecka: Zweiradmechaniker/-in der Fachrichtung Motorradtechnik) nie posiada bezpośredniego odpowiednika w polskim systemie szkolnictwa zawodowego, jest jednak częściowo porównywalny z polskimi zawodami:

 • Mechanik pojazdów samochodowych, poziom kształcenia – trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa.
 • Technik pojazdów samochodowych, poziom kształcenia – technikum czteroletnie.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie
Oberstufenzentrum Gebrüder Reichstein
Am Gallberg 4
14770 Brandenburg an der Havel
Deutschland
Telefon: +49 (0) 33 81 31 75 04
Telefon: +49 (0) 33 81 31 76 84
E-mail: schulleitung@osz-reichstein.de
do strony głównej
Oberstufenzentrum Gebrüder Reichstein

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Zakłady szkolące zatrudniają przeważnie uczniów legitymujących się średnim poziomem wykształcenia (wg klasyfikacji niemieckiej) lub ukończeniem Hauptschule.

Źródło: Portal Berufe.net

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3,5 roku.

Uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

Zakres programu nauczania

W ramach zawodowego kształcenia podstawowego w pierwszym roku nauki uczniowie uczą się w zakładzie szkolącym przykładowo:

 • w jaki sposób konserwuje się, sprawdza i dokonuje regulacji pojazdów, systemów i urządzeń będących na wyposażeniu zakładu,
 • w jaki sposób montuje się, demontuje i naprawia części konstrukcyjne, podzespoły i systemy,
 • w jaki sposób dokonuje się wyboru przyrządów pomiarowych i sprawdza funkcje części elektrycznych, przewodów i bezpieczników,
 • na co należy zwracać uwagę podczas przyjmowania życzeń klientów,
 • na jakie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i obsługi należy zwracać uwagę oraz w jaki sposób korzystać z dokumentacji technicznych,
 • w jaki stosować przepisy i wytyczne dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • w jaki sposób przebiega systematyczne wyszukiwanie błędów,
 • w jaki sposób można ustalić zapotrzebowanie czasu na wykonanie określonych prac.

W ramach zawodowego kształcenia specjalistycznego w drugim roku nauki uczniom przekazywane są m.in. następujące umiejętności:

 • w jaki sposób przeprowadza się montaż i regulację ramy i zawieszenia kół,
 • czego należy przestrzegać podczas bieżącego utrzymania systemów hamulcowych,
 • w jaki sposób sprawdza się połączenia elektryczne, przewody i styki,
 • czego należy przestrzegać podczas łączenia ze sobą części pojazdu oraz jak łączy się ze sobą części za pomocą lutowania miękkiego,
 • w jaki sposób sprawdza się, konserwuje i naprawia systemy napędzane silnikami elektrycznymi,
 • w jaki sposób przebiega kontrola i sporządzanie dokumentacji odnośnie bezpieczeństwa ruchu i użytkowana pojazdów,
 • w jaki sposób uwzględniać system zarządzania jakością obowiązujący w zakładzie,
 • na co należy zwracać uwagę w przypadkach gwarancji producenta i postanowień odnośnie bezpłatnych napraw,
 • w jaki sposób można zlokalizować błędy i zakłócenia na podstawie informacji od klienta oraz testów i pomiarów.

W trzecim, specjalizacyjnym roku nauki uczniowie uczą się:

 • w jaki sposób konserwuje się, sprawdza i utrzymuje w odpowiednim stanie technicznym silniki i ich podsystemy,
 • czego należy przestrzegać, aby utrzymać w odpowiednim stanie technicznym silniki spalinowe, części i podzespoły konstrukcyjne, systemy przenoszenia mocy oraz systemy zapewniające komfort i bezpieczeństwo jazdy,
 • czego należy przestrzegać, aby utrzymać w odpowiednim stanie technicznym systemy elektryczne, elektroniczne i systemy zarządzania pracą silnika,
 • jak produkuje się, przebudowuje i wyposaża silnikowe pojazdy dwu- i trójkołowe oraz pojazdy specjalne,
 • w jaki sposób wykonuje się analizę stanu motocykla oraz jak obchodzić się z urządzeniami diagnostycznymi,
 • co to są urządzenia do ustalania składu mieszanki oraz na czym polega ich utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym,
 • w jaki sposób sprzedaje się produkty i usługi,
 • jak wyposaża się pojazdy jednośladowe w oprzyrządowanie i wyposażenie dodatkowe.

Źródło: Portal Berufe.net

Wymiar godzin (teoria)

Przegląd obszarów nauczania dla zawodu mechanik pojazdów jednośladowych ze specjalnością technika motocyklowa:

1. Konserwacja i utrzymanie pojazdów lub systemów: 100 h

2. Demontaż, naprawa i montaż podzespołów lub systemów typowych dla pojazdów: 80 h

3. Kontrola i naprawa systemów elektrycznych i elektronicznych: 80 h

4. Kontrola i naprawa systemów sterowania i regulacji: 60 h

5. Kontrola i naprawa ram: 60 h

6. Kontrola i naprawa systemów układu jezdnego: 80 h

7. Kontrola i naprawa układu elektrycznego: 60 h

8. Przeglądy i regulacja systemów napędowych: 80 h

 

Część specjalizacyjna: Technika motocyklowa

9. Kontrola i naprawa silników spalinowych: 100 h

10. Technika motocyklowa – Diagnostyka i naprawa systemów zarządzania pracą silnika: 100 h

11. Technika motocyklowa – Kontrola i naprawa systemów przenoszenia mocy: 80 h

12. Wyposażenie dodatkowe i utrzymanie systemów podnoszących komfort i bezpieczeństwo jazdy: 100 h

13. Udzielanie porad klientom podczas wyboru wyposażenia dodatkowego: 40 h

Łącznie: 1020 h

Przegląd treści poszczególnych obszarów nauczania można znaleźć w rozporządzeniu o nauce zawodu:

http://www.kmk.org/fileadmin/pdf/Bildung/BeruflicheBildung/rlp/Zweiradmech.pdf

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki tego zawodu w systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w zakładzie szkolącym i teoretyczne w szkole zawodowej.

Praktyczna część nauki zawodu zajmuje z reguły ok. 80% całego okresu nauki zawodu.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego. W pewnych warunkach, np. kiedy w danym zakładzie pracy nie obowiązują układy taryfowe, możliwe jest również swobodne ustalenie wysokości wynagrodzeń za okres nauki zawodu.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie pobierający naukę zawodu mogą w poszczególnych latach otrzymywać miesięcznie np. następujące wynagrodzenia za okres nauki zawodu:

 • w pierwszym roku nauki: od 299 do 650 euro,
 • w drugim roku nauki: od 345 do 685 euro,
 • w trzecim roku nauki: od 419 do 755 euro,
 • w czwartym roku nauki: od 470 do 792 euro.

W sferze przemysłowej nie obowiązują obecnie żadne ustalenia taryfowe dla nauki tego zawodu.

Źródło:

Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych, Taryfowe wynagrodzenia za okres nauki zawodu (Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Tarifauswertung – Tarifvertragliche Ausbildungsvergütungen). Stan ze stycznia 2013.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki

Przedstawione poniżej dane są danymi orientacyjnymi, mającymi na celu przedstawienie rozpiętości wysokości wynagrodzeń i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne. W zależności od regionu i branży występują różnice w wysokości zarobków.

Miesięczne wynagrodzenie zasadnicze brutto wg układów taryfowych może w tym zawodzie wynosić przykładowo od 2.648 do 2.909 euro.

Źródło:

Archiwum Taryf Fundacji Hansa Böcklera:

http://www.boeckler.de/cps/rde/xchg/hbs/hs.xsl/wsi-tarifarchiv_4136.htm#k

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych można uzyskać np. w Przemysłowym Związku Zawodowym Branży Metalowej IG Metall.

Możliwości dalszego kształcenia

Formy kształcenia ustawicznego mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobywaniu specjalizacji, osiąganiu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Kursy kwalifikacyjne:

 • Technika pojazdów jednośladowych
 • Budowa pojazdów mechanicznych – specjalistyczne doskonalenie zawodowe
 • Utrzymanie pojazdów mechanicznych
 • Spawanie w rolnictwie, mechanice pojazdowej, lotnictwie i technice kosmicznej
 • Technologie cięcia i prostowania
 • Zapewnienie jakości, zarządzanie jakością, i kontrola jakości – dla branży budowy i techniki pojazdów mechanicznych
 • Lutowanie miękkie i twarde
 • Hydraulika, Pneumatyka, Hybrydowe układy sterowania
 • Ochrona antykorozyjna, oczyszczanie płomieniowe
 • Obróbka i przetwarzanie tworzyw sztucznych
 • Technika wykonawcza i produkcyjna
 • Planowanie i sterowanie, Przygotowanie pracy

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

- Mistrzowie:

 • Mistrz mechaniki pojazdów jednośladowych
 • Mistrz techniki pojazdów mechanicznych
 • Mistrz przemysłowy ze specjalnością przemysł metalowy

- Technicy:

 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika pojazdów mechanicznych
 • Technik serwisowania pojazdów jednośladowych ze specjalnością technika silnikowych pojazdów jednośladowych (z egzaminem wewnętrznym)
 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika budowy karoserii i pojazdów mechanicznych

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Wykwalifikowany handlowiec w branży rzemieślniczej
 • Specjalista ekonomista w branży przemysłowej
 • Starszy specjalista ds. technicznych

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym (kształcenie ustawiczne)
 • Asystent w działalności rzemieślniczej
 • Organizator procesów (kursy organizacji REFA)

Kierunki studiów (wybrane):

 • Technika pojazdowa (licencjat)

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Krótkie opisy i informacje na temat wszystkich zawodów publikowane przez Agencję ds. Pracy:

http://berufenet.Arbeitsagentur.de


Forum motocyklowe:

http://www.motorrad.de/

Portal poświęcony motocyklom sportowym:

http://www.motorradonline.de/

Wszystko o motocyklach:

https://www.1000ps.de/

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Oferty pracy w branży motocyklowej:

http://markt.motorradonline.de/motorrad-jobs

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda miejsc pracy dla przemysłu i rzemiosła. Orientację w dużej liczbie ofert ułatwiają filtry regionalne i branżowe. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie fragmentów tekstu i otrzymywanie interesujących ofert pracy dzięki usłudze „Jobagent":

http://www.stepstone.de

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Nauka zawodu w Niemczech
W przypadku nauki zawodu w systemie dualnym (która odbywa się równolegle w przedsiębiorstwie i szkole zawodowej) dla obywateli państw członkowskich UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz EFTA nie obowiązują żadne ograniczenia. O podjęcie nauki mogą się oni starać bezpośrednio w wybranym przedsiębiorstwie.
Dla obywateli Bułgarii i Rumunii do dnia 31.12.2013 obowiązują inne uregulowania, gdyż umowa o podjęcie nauki zawodu stanowi formę umowy o pracę, a tym samym podlega obowiązującym w tym zakresie ograniczeniom. W przypadku, gdy niemiecki pracodawca zamierza zatrudnić ucznia będącego obywatelem któregoś z tych krajów, musi w pierwszej kolejności wystąpić do odpowiedniej terytorialnie Agencji d.s. Pracy o przeprowadzenie kontroli lokalnego rynku pracy.
Do wszystkich szkół państwowych i prywatnych (np. szkół zawodowych typu Fachschule i Berufsfachschule) obywatele wszystkich krajów członkowskich EU-27 i EFTA mogą uczęszczać bez ograniczeń.
Studia w Niemczech
Osoby z państw członkowskich EU-27 oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego we wszelkich sprawach związanych ze studiami na uczelniach niemieckich mają te same prawa, co obywatele Niemiec, a przede wszystkim nie muszą uiszczać wyższego czesnego.
Osoby zamierzające ukończyć w Niemczech studia w trybie dziennym, muszą wystąpić o dopuszczenie do nich na wybranym uniwersytecie lub szkole wyższej za pośrednictwem portali internetowych "Hochschulstart" lub "uni-assist". Dokładniejsze informacje i porady w języku niemieckim można znaleźć tutaj.
W celu podjęcia studiów konieczne jest przedłożenie następujących dokumentów:
- ważny dokument podróży (paszport) lub dokument potwierdzający przynależność państwową w połączeniu z urzędowym dokumentem tożsamości zawierającym zdjęcie;
- formularz wniosku (do pobrania na stronach internetowych wybranego uniwersytetu, szkoły wyższej lub bezpośrednio w dziekanacie uczelni);
- dokumenty potwierdzające uprawnienia do podjęcia studiów wyższych, jak np. High School Diploma, Gaokao, Matura, A-Levels, Bachillerato, świadectwo dojrzałości (oryginał lub potwierdzona kopia, w przypadku dokumentów wystawionych za granicą z uwierzytelnionym tłumaczeniem). O tym, czy ukończony poziom kształcenia jest uznawany za równoważny z niemieckim można przekonać się na portalach internetowych DAAD lub ANABIN;
- jeżeli jest to wymagane, dokumenty potwierdzające szczególne predyspozycje (np. dokumenty potwierdzające zdanie egzaminów wstępnych na innych uczelniach). Obowiązuje to zwłaszcza w przypadku studiów na kierunkach: architektura, stomatologia, medycyna, farmacja itp.;
- dokument potwierdzający wystarczająca znajomość języka niemieckiego (w przypadku studiów międzynarodowych, również odnośnie innych wymaganych języków obcych);
- dokument potwierdzający fakt objęcia ubezpieczeniem chorobowym (niemieckojęzyczne informacje na ten temat można znaleźć tutaj). Bez ubezpieczenia chorobowego nie można podjąć studiów;
- zdjęcia paszportowe do legitymacji studenckiej.
Ze względu na dużą niezależność niemieckich uniwersytetów i szkół wyższych przed kandydatami mogą być stawiane dodatkowe warunki przyjęcia lub ustanawiane egzaminy wstępne (wspomnieć tu można choćby o wymaganych na niektórych uczelniach dodatkowych listach motywacyjnych lub konieczności potwierdzenia szczególnych uzdolnień artystycznych).
Po wjeździe na terytorium Niemiec (wiza nie jest już wymagana) należy zgłosić się w miejscowym urzędzie meldunkowym i złożyć wniosek o zameldowanie.

Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.
Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE muszą z reguły posiadać ważną wizę uprawniającą do wjazdu na terytorium Niemiec, zezwolenie na pobyt w celu odbycia studiów oraz, w celu podjęcia pracy, zezwolenie na pracę. O tym, czy wymogi te odnoszą się również do Ciebie, możesz uzyskać informacje tutaj lub w niemieckich ambasadach i konsulatach na terenie Twojego kraju.

Osoby z państw trzecich lub osoby posiadające status bezpaństwowca powinny na stronie internetowej International Office, w dziekanacie wybranej szkoły wyższej lub uniwersytetu lub na obsługującym akademickie sprawy międzynarodowe portalu uni-assist zasięgnąć informacji, czy ich poziom wykształcenia upoważniający do podjęcia studiów wyższych jest uznawany za równoważny z niemieckim. Jeżeli okaże się, że tak nie jest, kandydat musi złożyć egzamin potwierdzający. Cudzoziemcy chcący studiować w szkole wyższej (nie chodzi tu o uczelnie posiadające status uniwersytetu, ale o dawne wyższe szkoły zawodowe) na terenie Badenii-Wirtembergii, powinni zwrócić się w sprawie ustalenia uprawnień do podjęcia studiów do tutaj.

Przed wjazdem na terytorium Niemiec należy zatroszczyć się o następujące sprawy:
- należy przedłożyć potwierdzenie posiadania środków finansowych, wystarczających na sfinansowanie studiów i życia w Niemczech (obecnie jest to kwota 643 euro na każdy miesiąc okresu nauki). Dodatkowe informacje na ten temat znajdziesz tutaj);
- należy zatroszczyć się również o ubezpieczenie chorobowe.

Poza tym dodatkowo obowiązują wszystkie wymogi, które stawiane są przed obywatelami państw członkowskich UE-17 lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.  
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

UE, EOG i Szwajcaria
Zasadniczo obywatele państw członkowskich UE, EOG oraz Szwajcarii mogą mieszkać i pracować na terenie Niemiec. Do wykonywania zawodu w Niemczech ewentualnie może być konieczne uzyskanie państwowej licencji. Zalecamy zasięgnięcie informacji na temat procedur uznawania kwalifikacji w Brandenburgii.

Osoby będące obywatelami Rumunii i Bułgarii do dnia 31.12.2013 podlegają jeszcze obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę. Podjęcie pracy jest możliwe tylko w wypadku, jeżeli odpowiednia terytorialnie Agencja d.s. Pracy udzieli na to zezwolenia.


Więcej informacji na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronach internetowych Federalnej Agencji d.s. Pracy oraz Komisji Europejskiej
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE w celu podjęcia pracy na terytorium Niemiec muszą posiadać tytuł prawny zezwalający na pobyt, który zapewnia również prawo podjęcia pracy. Należy bowiem pamiętać, że istnieją różne rodzaje tytułów prawnych zezwalających na pobyt w Niemczech. Z wyjątkiem Australii, Izraela, Japonii, Kanady, Korei Południowej, Nowej Zelandii oraz USA, obywatele wszystkich innych państw trzecich muszą przed wjazdem na terytorium Niemiec wystąpić do odpowiedniego dla miejsca zamieszkania niemieckiego przedstawicielstwa dyplomatycznego z wnioskiem o przyznanie odpowiedniego tytułu prawnego zezwalającego na pobyt.

Uproszczone uregulowania dotyczące pobytu na terytorium Niemiec obowiązują od maja 2012 dla obywateli państw spoza UE, którzy posiadają wyższe wykształcenie (lub porównywalne kwalifikacje) dzięki tzw. „europejskiej niebieskiej karcie”. Taki tytuł prawny zezwalający na pobyt otrzymują osoby pozostające w stosunku pracy, z kwotą wynagrodzenia co najmniej 44.800 euro brutto. Po trzech latach pozostawania w stosunku pracy wydawane jest zezwolenie na osiedlenie się.


Więcej informacji na temat pobytu na terytorium Niemiec można znaleźć na stronie internetowej niemieckiego Urzędu Spraw Zagranicznych w dziale Einreisebestimmungen für Deutschland, Visa.
Informacje na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronie internetowej Federalnej Agencji d.s. Pracy .
Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)
IG Metall Ostbrandenburg
Peter Ernsdorf
Zehmeplatz 11
D-15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335-554990
Telefon: +49 (0)335 - 5549734
E-mail: ostbrandenburg@igmetall.de
do strony głównej
IG Metall Ostbrandenburg

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Keithstraße 1/3
10787 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 111
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)
Handwerkskammer Frankfurt (Oder)
Region Ostbrandenburg
Bahnhofstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (3 35) 56 19 0
Telefon: +49 (3 35) 53 50 11
E-mail: info@hwk-ff.de
do strony głównej
Handwerkskammer Frankfurt (Oder)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej
IHK Ostbrandenburg

Pośrednicy i urzędy pracy
EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Regina Gebhardt-Hille
Bergerstr. 30
16225 Eberswalde
Deutschland
Telefon: +49 3334 374615
E-mail: regina.gebhardt-hille@arbeitsagentur.de
do strony głównej
EURES-Beratung

Pracodawcy o dużym znaczeniu w regionie
AUTO EASTSIDE CARSERVICE
Dany Miekeley
Georg-Richter-Straße 5
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 7437488
do strony głównej

Pozostałe ważne adresy kontaktowe
IHK -Projektgesellschaft mbH
Internationale Zusammenarbeit
Puschkinstraße 12 b
D-15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 5621-2310
Telefon: +49 (0)335 5621-2001
E-mail: projekt@ihk-projekt.de
do strony głównej
IHK -Projektgesellschaft mbH

Kontakty w sprawach związanych z uznawalnością wykształcenia
IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung
Julia Lexow-Kapp
Heinrich-Mann-Allee 103
14473 Potsdam
Deutschland
Telefon: +49331866-5274
E-mail: julia.lexow-kapp[at]masf.brandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, russisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung in Ostbrandenburg
Logenstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 55345922
Telefon: +49335 55345903
E-mail: integra@kowa-ffo.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, polnisch, englisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle
bbw Bildungszentrum Ostbrandenburg GmbH
Potsdamer Straße 1-2
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 5569 322
Telefon: +49 335 5569 403
E-mail: joanna.rynkiewicz@bbw-ostbrandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, polnisch
IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle

Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Wojewodschaft Lubuskie - Brandenburg 2007-2013
IHK Projektgesellschaft mbH
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.