Oferta

Handlowiec – specjalista branży nieruchomości

Niemcy
Porównaj zawody:
 • Informacja
Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Handlowiec – specjalista branży nieruchomości jest oficjalnie uznawanym zawodem wyuczonym w rozumieniu Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG).

Trzyletnia nauka w systemie dualnym jest realizowana wg przepisów ujednoliconych na terenie całych Niemiec i jest oferowana przez przedsiębiorstwa działające w branży mieszkaniowej i handlu nieruchomości.

Tytuł zawodowy: Handlowiec – specjalista branży nieruchomości (niem. Immobilienkaufmann / Immobilienkauffrau)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Handlowcy – specjaliści branży nieruchomości wykonują liczne zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami, jak np. działkami, budynkami mieszkalnymi różnej wielkości, mieszkaniami lub budynkami biurowymi. W celu pośrednictwa lub bezpośredniej sprzedaży (wynajmu) przeprowadzają oględziny obiektu, rozmowy doradcze oraz pertraktacje handlowe. Poza tym handlowcy – specjaliści branży nieruchomości planują przedsięwzięcia związane z budową, remontami lub modernizacjami obiektów. W przypadku zatrudnienia w administracji wspólnot mieszkań własnościowych przeprowadzają np. zebrania właścicieli, wykonują rozliczenia kosztów eksploatacji lub załatwiają sprawy związane z przekazywaniem lub zdawaniem mieszkań. Zajmują się również administracją techniczną budynków – załatwiają np. zgłoszenia szkód lub udzielają zleceń na prace remontowe. Ponadto realizują również działania marketingowe lub wykonują zadania z zakresu sterowania i kontroli.

Źródło: Portal Berufe.net

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód handlowiec – specjalista branży nieruchomości (nazwa niemiecka: Immobilienkaufmann/-frau) nie posiada bezpośredniego odpowiednika w polskim systemie szkolnictwa zawodowego, ale jest częściowo porównywalny z polskimi zawodami:

 • Agent nieruchomości, którego nauka jest realizowana w formie kursu kwalifikacyjnego (ok. 80 godz.).
 • Zarządca nieruchomości, którego nauka jest realizowana w formie kursu kwalifikacyjnego (ok. 60 godz.).

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie
Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum
Campus für berufliche Bildung
Potsdamer Straße 4
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 606970
Telefon: +49 (0)335 6069719
E-mail: kwosz@schulen-ff.de
do strony głównej
Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum

Oberstufenzentrum Werder
Altenkirch-Weg 6-8
14542 Werder
Deutschland
Telefon: +493327 6687-0
Telefon: +493327 6687-60
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Przedsiębiorstwa zatrudniają przeważnie kandydatów do nauki tego zawodu legitymujących się poziomem wykształcenia upoważniającym do podjęcia nauki w szkołach wyższych (niem. Hochschulreife).

Źródło: Portal Berufe.net

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Na wspólny wniosek ucznia i szkolącego zakładu pracy, w którym odbywa się nauka zawodu, składany do jednostki odpowiedzialnej za kształcenie zawodowe, okres nauki ulega skróceniu, jeżeli można oczekiwać osiągnięcia celu nauki w czasie krótszym od przewidzianego. Czas, o który zostaje skrócony okres nauki, jest różny i zależy od ukończonego przed podjęciem nauki zawodu poziomu wykształcenia. W uzasadnionych przypadkach wniosek może dotyczyć również skrócenia dziennego lub tygodniowego wymiaru godzinowego praktycznej nauki zawodu (niem. Teilzeitberufsausbildung). 

Źródło: Portal Berufe.net

Zakres programu nauczania

W pierwszym roku nauki zawodu uczniowie uczą się w szkolącym zakładzie pracy przykładowo:

 • co należy uwzględnić podczas planowania i przeprowadzania rozmów z klientami i oględzin mieszkań,
 • w jaki sposób przygotowuje się do podpisu umowy najmu,
 • w jaki sposób kalkuluje się ceny wynajmu, jak planuje się i wprowadza zmiany cen wynajmu,
 • w jaki sposób rozlicza się koszty ogrzewania i koszty eksploatacyjne,
 • w jaki sposób przygotowuje się i sprawdza faktury, jak przygotowuje się i dokonuje płatności, jak kontroluje się wpływy należności i wzywa do uregulowania zaległości,
 • w jaki sposób można ustalić zmiany zachodzące w podaży i popycie, jak ocenia się ich przyczyny i skutki oraz jak można wskazać możliwości odpowiednich działań,
 • w jaki sposób realizuje się akcje reklamowe z uwzględnieniem przepisów prawa,
 • jakie etapy należy uwzględnić podczas przygotowywania i oceny expose nieruchomości,
 • czego należy przestrzegać podczas konserwacji i zabezpieczania danych,
 • dlaczego konieczne jest bieżące kontrolowanie ekonomicznych wskaźników działalności.

Podczas drugiego roku nauki uczniom przekazywane są m.in. następujące umiejętności:

 • w jaki sposób dokonuje się oceny nieruchomości pod kątem lokalizacji, cech i możliwości wykorzystania,
 • na co należy zwracać uwagę podczas wykonywania porównań stanu planowanego ze stanem rzeczywistym oraz podczas przygotowywania budżetów,
 • w jaki sposób ustala się prawa do działek i ich obciążenia na podstawie ksiąg wieczystych i poza nimi oraz jak sprawdza się związane z nimi ryzyka,
 • w jaki sposób ustala się ceny zakupu i ustala koszty poboczne pozyskania,
 • jakie są warunki prawne i procedury nabywania własności i własności częściowej mieszkania,
 • w jaki sposób przygotowuje się i opracowuje wyniki zebrań właścicieli mieszkań,
 • jakie techniki prowadzenia rozmów wykorzystuje się w rozmowach informacyjnych, doradczych i handlowych,
 • w jaki sposób ocenia się produkty i działania pod kątem trwałego gospodarowania oraz jak sprawdza się możliwości ich zastosowania,
 • jakie prawa i obowiązki posiadają właściciele mieszkań i administracja,
 • w jaki sposób prowadzi się księgowość obiektu.

W trzecim roku nauki uczniowie uczą się:

 • w jaki sposób oblicza się podatki i odpisy amortyzacyjne,
 • w jaki sposób uwzględnia się podczas planowania wymogi z zakresu prawa budowlanego, łącznie z uzbrojeniem terenu i wymogami planu zagospodarowania,
 • w jaki sposób rozróżnia się elementy konstrukcyjne, materiały i produkty oraz obszary ich zastosowań,
 • w jaki sposób przeprowadza się rachunki opłacalności inwestycji,
 • jak przygotowuje się plany płynności finansowej i plany obciążeń,
 • jak dokonuje się oceny instrumentów finansowania i możliwości zabezpieczeń pod kątem ich znaczenia.

Źródło: Portal Berufe.net

Wymiar godzin (teoria)

Wymiar godzin podczas trzyletniej nauki zawodu:

 1. Indywidualizacja nauki zawodu: 60 h
 2. Reprezentowanie przedsiębiorstwa w branży nieruchomości: 60 h
 3. Zrozumienie i dokumentowanie strumieni wartości i wartości w przedsiębiorstwie: 40 h
 4. Wynajem lokali mieszkalnych: 60 h
 5. Zarządzanie lokalami mieszkalnymi i konserwacja zasobów: 100 h
 6. Gospodarka obiektami przeznaczonymi do działalności gospodarczej: 40 h
 7. Nabywanie i rozwój działek: 60 h
 8. Opracowywanie i nadzorowanie projektów budowlanych: 100 h
 9. Nabywanie i zarządzanie własnością mieszkaniową: 80 h
 10. Pośredniczenie w sprzedaży nieruchomości i handel nieruchomościami: 80 h
 11. Finansowanie nieruchomości: 60 h
 12. Uwzględnianie wpływu czynników ogólnogospodarczych na decyzje w dziedzinie gospodarki nieruchomościami: 60 h
 13. Wykonywanie prac związanych z rachunkowym zamknięciem roku i przygotowywanie informacji do celów sterowania przedsiębiorstwem: 80 h

Łącznie: 880 h

Przegląd treści poszczególnych obszarów nauczania można znaleźć w rozporządzeniu o nauce zawodu:

http://www.kmk.org/fileadmin/pdf/Bildung/BeruflicheBildung/rlp/Immobilienkaufmann.pdf

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki tego zawodu w systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w zakładzie szkolącym i teoretyczne w szkole zawodowej.

Praktyczna część nauki zawodu zajmuje z reguły ok. 80% całego okresu nauki zawodu.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie szkolącym jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego. W określonych warunkach, np. kiedy w danym zakładzie pracy nie obowiązują układy taryfowe, możliwe jest również swobodne ustalenie wysokości wynagrodzeń za okres nauki zawodu.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie mogą w poszczególnych latach nauki otrzymywać miesięcznie następujące wynagrodzenia za okres nauki zawodu:

 • w pierwszym roku nauki - 730 euro,
 • w drugim roku nauki - 840 euro,
 • w trzecim roku nauki - 950 euro.

Źródło:

Dane opierają się na informacjach z Banku danych na temat wynagrodzeń za okres nauki zawodu (niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, w skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB). Stan z października 2012.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki


Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi, służącymi do przedstawienia rozpiętości zarobków i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.


Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od wymagań stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe, wiek, zakres odpowiedzialności i pozycja zawodowa.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne. W zależności od regionu i branży występują różnice w wysokości zarobków.

Miesięczne wynagrodzenie zasadnicze brutto może w tym zawodzie wynosić zgodnie z układami taryfowymi przykładowo od 2.206 do 2.830 euro

Źródło:

Statystyczny poradnik polityki taryfowej – Archiwum Taryf Fundacji Hansa Böcklera 2013 (Statistisches Taschenbuch Tarifpolitik - WSI-Tarifarchiv 2013)

Układy taryfowe

Aktualne informacje na temat uregulowań taryfowych można znaleźć w Archiwum Taryf Fundacji Hansa Böcklera 2013 (WSI-Tarifarchiv 2013).

Możliwości dalszego kształcenia

Kursy kwalifikacyjne:

 • Nieruchomości – działalność maklerów
 • Prawo najmu
 • Księgowość i bilanse – dla usług finansowych, ubezpieczeń i nieruchomości
 • Controlling – dla usług finansowych, ubezpieczeń i nieruchomości
 • Biuro, sekretariat, administracja
 • Organizacja przedsiębiorstwa
 • Ekonomika przedsiębiorstwa
 • Podstawy wiedzy handlowej, kwalifikacje handlowe
 • Aplikacje komputerowe w pracy handlowca i ekonomisty
 • Osobiste techniki pracy, organizacja pracy w biurze, sekretariacie i administracji

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Specjalista – ekonomista w dziedzinie nieruchomości (szkoła zawodowa)
 • Wykwalifikowany handlowiec w dziedzinie zarządzania własnościowymi lokalami mieszkalnymi (z egzaminem wewnętrznym)
 • Starszy specjalista w dziedzinie nieruchomości (z egzaminem wewnętrznym)
 • Doradca – specjalista usług finansowych
 • Starszy specjalista w dziedzinie doradztwa finansowego
 • Specjalista – ekonomista w dziedzinie controllingu (szkoła zawodowa)

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym (kształcenie ustawiczne)

Kierunki studiów (wybrane):

 • Gospodarka nieruchomościami (licencjat)
 • Usługi bankowe i finansowe (licencjat)
 • Ekonomika przedsiębiorstwa, Business Administration (licencjat)

Różnorodne seminaria i formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Strona internetowa Federalnej Agencji ds. Pracy z krótkimi opisami i informacjami na temat wszystkich zawodów:

http://berufenet.Arbeitsagentur.de

Strona internetowa Federalnego Zrzeszenia Niemieckich Przedsiębiorstw Branży Mieszkaniowej i Nieruchomosci (GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V.) poświęcona nauce zawodu:

http://www.immokaufleute.de

Gospodarka nieruchomościami w Internecie:

http://www.immoportal.de

Strona poświęcona inwestowaniu w nieruchomości:

http://www.fairvesta.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Portal zatrudnienia dla branży nieruchomości:

http://www.iz-jobs.de

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda miejsc pracy dla przemysłu i rzemiosła. Orientację w dużej liczbie ofert ułatwiają filtry regionalne i branżowe. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie fragmentów tekstu i otrzymywanie interesujących ofert pracy dzięki usłudze „Jobagent":

http://www.stepstone.de

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Nauka zawodu w Niemczech
W przypadku nauki zawodu w systemie dualnym (która odbywa się równolegle w przedsiębiorstwie i szkole zawodowej) dla obywateli państw członkowskich UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz EFTA nie obowiązują żadne ograniczenia. O podjęcie nauki mogą się oni starać bezpośrednio w wybranym przedsiębiorstwie.
Dla obywateli Bułgarii i Rumunii do dnia 31.12.2013 obowiązują inne uregulowania, gdyż umowa o podjęcie nauki zawodu stanowi formę umowy o pracę, a tym samym podlega obowiązującym w tym zakresie ograniczeniom. W przypadku, gdy niemiecki pracodawca zamierza zatrudnić ucznia będącego obywatelem któregoś z tych krajów, musi w pierwszej kolejności wystąpić do odpowiedniej terytorialnie Agencji d.s. Pracy o przeprowadzenie kontroli lokalnego rynku pracy.
Do wszystkich szkół państwowych i prywatnych (np. szkół zawodowych typu Fachschule i Berufsfachschule) obywatele wszystkich krajów członkowskich EU-27 i EFTA mogą uczęszczać bez ograniczeń.
Studia w Niemczech
Osoby z państw członkowskich EU-27 oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego we wszelkich sprawach związanych ze studiami na uczelniach niemieckich mają te same prawa, co obywatele Niemiec, a przede wszystkim nie muszą uiszczać wyższego czesnego.
Osoby zamierzające ukończyć w Niemczech studia w trybie dziennym, muszą wystąpić o dopuszczenie do nich na wybranym uniwersytecie lub szkole wyższej za pośrednictwem portali internetowych "Hochschulstart" lub "uni-assist". Dokładniejsze informacje i porady w języku niemieckim można znaleźć tutaj.
W celu podjęcia studiów konieczne jest przedłożenie następujących dokumentów:
- ważny dokument podróży (paszport) lub dokument potwierdzający przynależność państwową w połączeniu z urzędowym dokumentem tożsamości zawierającym zdjęcie;
- formularz wniosku (do pobrania na stronach internetowych wybranego uniwersytetu, szkoły wyższej lub bezpośrednio w dziekanacie uczelni);
- dokumenty potwierdzające uprawnienia do podjęcia studiów wyższych, jak np. High School Diploma, Gaokao, Matura, A-Levels, Bachillerato, świadectwo dojrzałości (oryginał lub potwierdzona kopia, w przypadku dokumentów wystawionych za granicą z uwierzytelnionym tłumaczeniem). O tym, czy ukończony poziom kształcenia jest uznawany za równoważny z niemieckim można przekonać się na portalach internetowych DAAD lub ANABIN;
- jeżeli jest to wymagane, dokumenty potwierdzające szczególne predyspozycje (np. dokumenty potwierdzające zdanie egzaminów wstępnych na innych uczelniach). Obowiązuje to zwłaszcza w przypadku studiów na kierunkach: architektura, stomatologia, medycyna, farmacja itp.;
- dokument potwierdzający wystarczająca znajomość języka niemieckiego (w przypadku studiów międzynarodowych, również odnośnie innych wymaganych języków obcych);
- dokument potwierdzający fakt objęcia ubezpieczeniem chorobowym (niemieckojęzyczne informacje na ten temat można znaleźć tutaj). Bez ubezpieczenia chorobowego nie można podjąć studiów;
- zdjęcia paszportowe do legitymacji studenckiej.
Ze względu na dużą niezależność niemieckich uniwersytetów i szkół wyższych przed kandydatami mogą być stawiane dodatkowe warunki przyjęcia lub ustanawiane egzaminy wstępne (wspomnieć tu można choćby o wymaganych na niektórych uczelniach dodatkowych listach motywacyjnych lub konieczności potwierdzenia szczególnych uzdolnień artystycznych).
Po wjeździe na terytorium Niemiec (wiza nie jest już wymagana) należy zgłosić się w miejscowym urzędzie meldunkowym i złożyć wniosek o zameldowanie.

Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.
Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE muszą z reguły posiadać ważną wizę uprawniającą do wjazdu na terytorium Niemiec, zezwolenie na pobyt w celu odbycia studiów oraz, w celu podjęcia pracy, zezwolenie na pracę. O tym, czy wymogi te odnoszą się również do Ciebie, możesz uzyskać informacje tutaj lub w niemieckich ambasadach i konsulatach na terenie Twojego kraju.

Osoby z państw trzecich lub osoby posiadające status bezpaństwowca powinny na stronie internetowej International Office, w dziekanacie wybranej szkoły wyższej lub uniwersytetu lub na obsługującym akademickie sprawy międzynarodowe portalu uni-assist zasięgnąć informacji, czy ich poziom wykształcenia upoważniający do podjęcia studiów wyższych jest uznawany za równoważny z niemieckim. Jeżeli okaże się, że tak nie jest, kandydat musi złożyć egzamin potwierdzający. Cudzoziemcy chcący studiować w szkole wyższej (nie chodzi tu o uczelnie posiadające status uniwersytetu, ale o dawne wyższe szkoły zawodowe) na terenie Badenii-Wirtembergii, powinni zwrócić się w sprawie ustalenia uprawnień do podjęcia studiów do tutaj.

Przed wjazdem na terytorium Niemiec należy zatroszczyć się o następujące sprawy:
- należy przedłożyć potwierdzenie posiadania środków finansowych, wystarczających na sfinansowanie studiów i życia w Niemczech (obecnie jest to kwota 643 euro na każdy miesiąc okresu nauki). Dodatkowe informacje na ten temat znajdziesz tutaj);
- należy zatroszczyć się również o ubezpieczenie chorobowe.

Poza tym dodatkowo obowiązują wszystkie wymogi, które stawiane są przed obywatelami państw członkowskich UE-17 lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.  
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

UE, EOG i Szwajcaria
Zasadniczo obywatele państw członkowskich UE, EOG oraz Szwajcarii mogą mieszkać i pracować na terenie Niemiec. Do wykonywania zawodu w Niemczech ewentualnie może być konieczne uzyskanie państwowej licencji. Zalecamy zasięgnięcie informacji na temat procedur uznawania kwalifikacji w Brandenburgii.

Osoby będące obywatelami Rumunii i Bułgarii do dnia 31.12.2013 podlegają jeszcze obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę. Podjęcie pracy jest możliwe tylko w wypadku, jeżeli odpowiednia terytorialnie Agencja d.s. Pracy udzieli na to zezwolenia.


Więcej informacji na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronach internetowych Federalnej Agencji d.s. Pracy oraz Komisji Europejskiej
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE w celu podjęcia pracy na terytorium Niemiec muszą posiadać tytuł prawny zezwalający na pobyt, który zapewnia również prawo podjęcia pracy. Należy bowiem pamiętać, że istnieją różne rodzaje tytułów prawnych zezwalających na pobyt w Niemczech. Z wyjątkiem Australii, Izraela, Japonii, Kanady, Korei Południowej, Nowej Zelandii oraz USA, obywatele wszystkich innych państw trzecich muszą przed wjazdem na terytorium Niemiec wystąpić do odpowiedniego dla miejsca zamieszkania niemieckiego przedstawicielstwa dyplomatycznego z wnioskiem o przyznanie odpowiedniego tytułu prawnego zezwalającego na pobyt.

Uproszczone uregulowania dotyczące pobytu na terytorium Niemiec obowiązują od maja 2012 dla obywateli państw spoza UE, którzy posiadają wyższe wykształcenie (lub porównywalne kwalifikacje) dzięki tzw. „europejskiej niebieskiej karcie”. Taki tytuł prawny zezwalający na pobyt otrzymują osoby pozostające w stosunku pracy, z kwotą wynagrodzenia co najmniej 44.800 euro brutto. Po trzech latach pozostawania w stosunku pracy wydawane jest zezwolenie na osiedlenie się.


Więcej informacji na temat pobytu na terytorium Niemiec można znaleźć na stronie internetowej niemieckiego Urzędu Spraw Zagranicznych w dziale Einreisebestimmungen für Deutschland, Visa.
Informacje na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronie internetowej Federalnej Agencji d.s. Pracy .
Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)
ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Frank Ploß
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: BZ.ffo@verdi.de
do strony głównej
ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Keithstraße 1/3
10787 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 111
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)
IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej
IHK Ostbrandenburg

Pośrednicy i urzędy pracy
EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Regina Gebhardt-Hille
Bergerstr. 30
16225 Eberswalde
Deutschland
Telefon: +49 3334 374615
E-mail: regina.gebhardt-hille@arbeitsagentur.de
do strony głównej
EURES-Beratung

Pracodawcy o dużym znaczeniu w regionie
Wohnungswirtschaft Frankfurt (Oder) GmbH
Anja Lange
Heinrich-Hildebrand-Straße 20 b
15232 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 401 401 4
E-mail: Lange@wowi-ffo.de
do strony głównej

Pozostałe ważne adresy kontaktowe
IHK -Projektgesellschaft mbH
Internationale Zusammenarbeit
Puschkinstraße 12 b
D-15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 5621-2310
Telefon: +49 (0)335 5621-2001
E-mail: projekt@ihk-projekt.de
do strony głównej
IHK -Projektgesellschaft mbH

Kontakty w sprawach związanych z uznawalnością wykształcenia
IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung
Julia Lexow-Kapp
Heinrich-Mann-Allee 103
14473 Potsdam
Deutschland
Telefon: +49331866-5274
E-mail: julia.lexow-kapp[at]masf.brandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, russisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung in Ostbrandenburg
Logenstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 55345922
Telefon: +49335 55345903
E-mail: integra@kowa-ffo.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, polnisch, englisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle
bbw Bildungszentrum Ostbrandenburg GmbH
Potsdamer Straße 1-2
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 5569 322
Telefon: +49 335 5569 403
E-mail: joanna.rynkiewicz@bbw-ostbrandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, polnisch
IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle

Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Wojewodschaft Lubuskie - Brandenburg 2007-2013
IHK Projektgesellschaft mbH
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.