Oferta

Mistrz w przemyśle, specjalność: przemysł metalowy

Niemcy
Porównaj zawody:
 • Informacja
Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Mistrz w przemyśle – kształcenie ustawiczne

Mistrz w przemyśle ze specjalnością przemysł metalowy jest tytułem zawodowym zdobywanym w trybie kształcenia ustawicznego na podstawie Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG). Egzaminy mistrzowskie dla mistrzów przemysłowych są regulowane przepisami ujednoliconymi we wszystkich krajach związkowych Niemiec.

Tytuł zawodowy: Mistrz w przemyśle ze specjalnością przemysł metalowy (niem. Industriemeister der Fachrichtung Metall/ Industriemeisterin der Fachrichtung Metall)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Mistrzowie w przemyśle ze specjalnością przemysł metalowy zajmują się planowaniem koordynacją i nadzorowaniem procesów produkcyjnych podczas wytwarzania wyrobów metalowych i montażu maszyn. Planują poszczególne etapy pracy, przydzielają zadania pracownikom i rozdysponowują środki produkcji. Zaliczają się do nich na przykład – częściowo skomputeryzowane – urządzenia, maszyny i systemy produkcyjne, obrabiarki, roboty, środki transportu i urządzenia przesyłowe a także urządzenia pomiarowe i kontrolne. Zajmują się również ustaleniem zapotrzebowania na materiały i zabezpieczeniem ich dostępności w odpowiednim czasie. Kontrolują także wydajność pracy i koszty na powierzonym im odcinku prac oraz przeprowadzają czynności związane z zapewnieniem jakości. Kontrolują np. jakość surowców i wyrobów gotowych, analizują raporty na temat braków, ustalają źródła błędów i podejmują działania optymalizujące.

Zajmują się także wprowadzaniem pracowników w powierzone im zadania, udzielaniem instrukcji i są odpowiedzialni za kształcenie zawodowe młodych pracowników. Ponadto biorą udział w podziale i planowaniu personelu i wspieraniu rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników. Do zakresu ich zadań należy również troska o przestrzeganie wszelkich przepisów obowiązujących na powierzonym odcinku prac, np. przepisów z zakresu BHP i ochrony środowiska, oraz prowadzenie dokumentacji z kontroli procesów produkcyjnych i bezpieczeństwa.

Źródło: Portal Berufe.net

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód mistrz w przemyśle ze specjalnością przemysł metalowy (nazwa niemiecka: Industriemeister/-in der Fachrichtung Metall) nie posiada bezpośredniego odpowiednika w polskim systemie szkolnictwa zawodowego, ale jest częściowo porównywalny z polskimi zawodami na poziomie technika związanymi z branżą metalową, np.:

 • Technik mechanik, specjalizacja obrabiarki sterowane numerycznie, nauka zawodu na poziomie czteroletniego technikum.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Warunki dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego:

- W części egzaminu obejmującej kwalifikacje podstawowe, wspólne dla wszystkich specjalności:

 • ukończone z wynikiem pozytywnym kształcenie w jednym z oficjalnie uznawanych zawodów wyuczonych, który może zostać przyporządkowany do grupy zawodów metalowych

lub

 • ukończone z wynikiem pozytywnym kształcenie w innym zawodzie wyuczonym

oraz

 • odpowiednie doświadczenie zawodowe w wymiarze co najmniej sześciu miesięcy

lub

 • co najmniej czteroletnie, odpowiednie doświadczenie zawodowe, jeżeli kandydat nie legitymuje się wcześniejszym ukończeniem nauki zawodu.

Potwierdzone musi zostać również uzyskanie kwalifikacji z zakresu kształcenia zawodowego i pedagogiki pracy zgodnych z Rozporządzeniem o kwalifikacjach niezbędnych do wykonywania funkcji nauczyciela zawodu wg Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG) lub na podstawie innych uregulowań prawnych, jeżeli udokumentowane umiejętności są równoważne z umiejętnościami opisanymi w § 3 ust. 1 Rozporządzenia o kwalifikacjach niezbędnych do wykonywania funkcji nauczyciela zawodu

- W części egzaminu obejmującej kwalifikacje specjalistyczne:

 • zdany z wynikiem pozytywnym egzamin w części obejmującej kwalifikacje podstawowe, wspólne dla wszystkich specjalności, od którego nie upłynęło więcej niż pięć lat

oraz

 • poza wymienionymi powyżej okresami doświadczenia zawodowego, dodatkowo co najmniej jeden rok doświadczenia zawodowego.

W przypadku przedłożenia dokumentów potwierdzających posiadanie wiedzy, umiejętności i doświadczeń, które uzasadniają dopuszczenie do egzaminu, możliwe są wyjątki od wymaganych warunków dopuszczenia.

Uwzględnienie zagranicznych kwalifikacji zawodowych:

Wykształcenie zdobyte za granicą oraz okresy pracy zawodowej za granicą mogą zostać uwzględnione przy dopuszczeniu do egzaminu mistrzowskiego.

Źródło: Portal Berufe.net

Czas trwania nauki

Okres kształcenia: 3 lata

 

Źródło: www.ihk-projekt.de

Zakres programu nauczania

Kwalifikacje specjalistyczne:

 

- Obszar działalności – Technika

 

 • Instalacje technologiczne
 • Technika wytwarzania
 • Technika montażowa

 

- Obszar działalności – Organizacja

 

 • System kosztów w przedsiębiorstwie
 • Systemy planowania, sterowania i komunikacji
 • BHP, ochrona środowiska i ochrona zdrowia

 

- Obszar działalności – Kierowanie i personel

 

 • Kierowanie personelem
 • Rozwój zawodowy personelu
 • Zarządzanie jakością

 

Kwalifikacje podstawowe, wspólne dla wszystkich specjalności:

 

- Świadomość prawna:

 

 • Prawo pracy i prawo społeczne
 • Przepisy BHP
 • Przepisy z zakresu prawa gospodarczego, w szczególności w odniesieniu do odpowiedzialności i odpowiedzialności cywilnej za produkt oraz ochrony danych
 • Prawo ochrony środowiska

 

- Świadomość ekonomiczna:

 

 • Uwzględnianie ekonomicznych zasad działania z włączeniem współzależności występujących w gospodarce narodowej i oddziaływań społecznych
 • Uwzględnianie zasadniczych struktur organizacyjnych i organizacji pracy obowiązujących w przedsiębiorstwie oraz wykorzystywanie możliwości poprawy organizacji
 • Stosowanie metod ustalania wynagrodzeń oraz ciagłej optymalizacji procesów w przedsiębiorstwie
 • Wykonywanie rachunków kosztów wg rodzajów, kont i nośników kosztów oraz przeprowadzanie procedur kalkulacyjnych

 

- Stosowanie metod informacji, komunikacji i planowania:

 

 • Rejestrowanie, analizowanie i obróbka danych procesowych i produkcyjnych przy pomocy systemów elektronicznej obróbki danych
 • Ocena technik planowania i metod analizowania oraz możliwości ich zastosowania
 • Stosowanie technik prezentacyjnych
 • Sporządzanie dokumentacji technicznych, statystyk, tabel i wykresów
 • Wybór i stosowanie metod zarządzania projektami oraz form i środków informacji i komunikacji

 

- Współpraca w zakładzie pracy:

 

 • Ocena i wspieranie rozwoju zawodowego jednostki w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem uwarunkowań osobistych i społecznych
 • Analiza wpływów organizacji pracy i struktury grup na zachowanie grup i współpracę
 • Analiza własnych i obcych zachowań podczas wykonywania czynności kierowniczych, wdrażanie zasad kierowania oraz stosowanie metod kierowania
 • Wspieranie komunikacji i kooperacji oraz stosowanie metod rozwiązywania problemów konfliktów społecznych w przedsiębiorstwie

 

- Uwzględnianie podstaw z zakresu nauk przyrodniczych i technicznych:

 

 • Uwzględnianie wpływu praw z zakresu nauk przyrodniczych i techniki na materiały, maszyny i procesy oraz na człowieka i środowisko naturalne
 • Stosowanie w przedsiębiorstwie różnorodnych form energii oraz uwzględnianie związanego z tym wpływu na człowieka i środowisko naturalne
 • Obliczanie wielkości technologicznych i technicznych
 • Stosowanie metod statystycznych

 

Część pedagogiczna:

 

 • Kontrola warunków i planowanie kształcenia uczniów
 • Przygotowanie kształcenia zawodowego i współudział w zatrudnianiu uczniów
 • Realizacja kształcenia zawodowego
 • Zakończenie kształcenia

 

Źródło: Portal Berufe.net

Wymiar godzin (teoria)

Kursy przygotowawcze / Części egzaminu

 • Część specjalistyczna: ok. 700 h
 • Część wspólna dla wszystkich specjalności: ok. 400 h
 • Kształcenie zawodowe i pedagogika pracy (wg zasad AEVO): ok. 100 h

Łączna ilość godzin: ok. 1.200

Źródło: Portal Berufe.net

Koszt kształcenia

Koszty nauki

Za uczęszczanie na kursy przygotowawcze należy uiścić odpowiednią opłatę oraz opłatę egzaminacyjną za sam egzamin. Inne koszty powstają w związku z korzystaniem z materiałów roboczych, literatury fachowej oraz wykonaniem projektu dyplomowego. Poza tym mogą powstać koszty związane z dojazdami oraz zakwaterowaniem poza miejscem zamieszkania.

Wysokości opłat za uczestnictwo w kursach i opłat egzaminacyjnych mogą być różne.

W przypadku kształcenia w IHK-Projektgesellschaft mbH we Frankfurcie nad Odrą za całość kształcenia na tytuł mistrzowski pobierana jest obecnie opłata w wysokości ok. 4.430 euro.

Źródło: www.ihk-projekt.de

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Za udział w kursach przygotowawczych nie jest wypłacane wynagrodzenie.

Udział w tej formie kształcenia ustawicznego jest objęty wsparciem finansowym zgodnie z Ustawą o wspieraniu form kształcenia ustawicznego umożliwiających awans zawodowy (niem. Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz, w skrócie AFBG lub popularnie "Meister-BAföG"). Informacje na ten temat można znaleźć tutaj.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki

 

Przedstawione poniżej dane są danymi orientacyjnymi, mającymi na celu przedstawienie rozpiętości wysokości wynagrodzeń i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne. W zależności od regionu i branży występują różnice w wysokości zarobków.

Przykładowe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze brutto może w tym zawodzie wynosić wg układów taryfowych od 3.009,08 do 4.407,61 euro

Źródło:

Przemysłowy Związek Zawodowy Branży Metalowej, Zarząd Okręgu Berlin, Brandenburgia, Saksonia (IG Metall Bezirksleitung Berlin-Brandenburg-Sachsen), 01.03.2013

Branża: Przemysł metali żelaznych i stali

Układy taryfowe
Informacje o uregulowaniach taryfowych można uzyskać w Przemysłowym Związku Zawodowym Branży Metalowej (IG Metall).
Możliwości dalszego kształcenia

Kierunki studiów:

 

 • Technika konstrukcyjna (licencjat)
 • Budowa maszyn (licencjat)
 • Technika produkcyjna (licencjat)
 • Materiałoznawstwo i technologia materiałowa (licencjat)
 • Ekonomika przemysłu (licencjat)
Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Forum internetowe mistrzów przemysłowych:

http://www.industriemeister-2000.de

Forum internetowe przemysłu metalowego:

http://www.industrie-forum.net

Słownik terminologii metalurgicznej z objaśnieniami:

http://www.metallingua.com

Strona poświęcona zawodom związanym z przemysłem metalowym i elektrotechnicznym:

http://www.me-vermitteln.de

Portal przemysłu produkcyjnego:

http://www.fertigung-online.de/

Zrzeszenie Mistrzów Przemysłowych Niemiec (Industriemeisterverband Deutschland):

http://www.imv-deutschland.de

Portal BERUFENET:

http://berufenet.arbeitsagentur.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Giełda miejsc pracy Federalnej Agencji ds. Pracy:

http://jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda pracy z funkcją wyszukiwania ofert w regionach:

http://www.jobsuche.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Giełda pracy, również dla zawodów rzemieślniczych i technicznych:

http://www.deutsche-handwerkervermittlung.de

Duża giełda pracy dla różnych branż. Poszukiwania wśród dużej ilości ofert można zawęzić dzięki filtrom regionalnym i branżowym. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie fragmentów tekstu i otrzymywanie interesujących ofert pracy dzięki usłudze „Jobagent”:

http://www.stepstone.de

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Nauka zawodu w Niemczech
W przypadku nauki zawodu w systemie dualnym (która odbywa się równolegle w przedsiębiorstwie i szkole zawodowej) dla obywateli państw członkowskich UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz EFTA nie obowiązują żadne ograniczenia. O podjęcie nauki mogą się oni starać bezpośrednio w wybranym przedsiębiorstwie.
Dla obywateli Bułgarii i Rumunii do dnia 31.12.2013 obowiązują inne uregulowania, gdyż umowa o podjęcie nauki zawodu stanowi formę umowy o pracę, a tym samym podlega obowiązującym w tym zakresie ograniczeniom. W przypadku, gdy niemiecki pracodawca zamierza zatrudnić ucznia będącego obywatelem któregoś z tych krajów, musi w pierwszej kolejności wystąpić do odpowiedniej terytorialnie Agencji d.s. Pracy o przeprowadzenie kontroli lokalnego rynku pracy.
Do wszystkich szkół państwowych i prywatnych (np. szkół zawodowych typu Fachschule i Berufsfachschule) obywatele wszystkich krajów członkowskich EU-27 i EFTA mogą uczęszczać bez ograniczeń.
Studia w Niemczech
Osoby z państw członkowskich EU-27 oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego we wszelkich sprawach związanych ze studiami na uczelniach niemieckich mają te same prawa, co obywatele Niemiec, a przede wszystkim nie muszą uiszczać wyższego czesnego.
Osoby zamierzające ukończyć w Niemczech studia w trybie dziennym, muszą wystąpić o dopuszczenie do nich na wybranym uniwersytecie lub szkole wyższej za pośrednictwem portali internetowych "Hochschulstart" lub "uni-assist". Dokładniejsze informacje i porady w języku niemieckim można znaleźć tutaj.
W celu podjęcia studiów konieczne jest przedłożenie następujących dokumentów:
- ważny dokument podróży (paszport) lub dokument potwierdzający przynależność państwową w połączeniu z urzędowym dokumentem tożsamości zawierającym zdjęcie;
- formularz wniosku (do pobrania na stronach internetowych wybranego uniwersytetu, szkoły wyższej lub bezpośrednio w dziekanacie uczelni);
- dokumenty potwierdzające uprawnienia do podjęcia studiów wyższych, jak np. High School Diploma, Gaokao, Matura, A-Levels, Bachillerato, świadectwo dojrzałości (oryginał lub potwierdzona kopia, w przypadku dokumentów wystawionych za granicą z uwierzytelnionym tłumaczeniem). O tym, czy ukończony poziom kształcenia jest uznawany za równoważny z niemieckim można przekonać się na portalach internetowych DAAD lub ANABIN;
- jeżeli jest to wymagane, dokumenty potwierdzające szczególne predyspozycje (np. dokumenty potwierdzające zdanie egzaminów wstępnych na innych uczelniach). Obowiązuje to zwłaszcza w przypadku studiów na kierunkach: architektura, stomatologia, medycyna, farmacja itp.;
- dokument potwierdzający wystarczająca znajomość języka niemieckiego (w przypadku studiów międzynarodowych, również odnośnie innych wymaganych języków obcych);
- dokument potwierdzający fakt objęcia ubezpieczeniem chorobowym (niemieckojęzyczne informacje na ten temat można znaleźć tutaj). Bez ubezpieczenia chorobowego nie można podjąć studiów;
- zdjęcia paszportowe do legitymacji studenckiej.
Ze względu na dużą niezależność niemieckich uniwersytetów i szkół wyższych przed kandydatami mogą być stawiane dodatkowe warunki przyjęcia lub ustanawiane egzaminy wstępne (wspomnieć tu można choćby o wymaganych na niektórych uczelniach dodatkowych listach motywacyjnych lub konieczności potwierdzenia szczególnych uzdolnień artystycznych).
Po wjeździe na terytorium Niemiec (wiza nie jest już wymagana) należy zgłosić się w miejscowym urzędzie meldunkowym i złożyć wniosek o zameldowanie.

Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.
Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE muszą z reguły posiadać ważną wizę uprawniającą do wjazdu na terytorium Niemiec, zezwolenie na pobyt w celu odbycia studiów oraz, w celu podjęcia pracy, zezwolenie na pracę. O tym, czy wymogi te odnoszą się również do Ciebie, możesz uzyskać informacje tutaj lub w niemieckich ambasadach i konsulatach na terenie Twojego kraju.

Osoby z państw trzecich lub osoby posiadające status bezpaństwowca powinny na stronie internetowej International Office, w dziekanacie wybranej szkoły wyższej lub uniwersytetu lub na obsługującym akademickie sprawy międzynarodowe portalu uni-assist zasięgnąć informacji, czy ich poziom wykształcenia upoważniający do podjęcia studiów wyższych jest uznawany za równoważny z niemieckim. Jeżeli okaże się, że tak nie jest, kandydat musi złożyć egzamin potwierdzający. Cudzoziemcy chcący studiować w szkole wyższej (nie chodzi tu o uczelnie posiadające status uniwersytetu, ale o dawne wyższe szkoły zawodowe) na terenie Badenii-Wirtembergii, powinni zwrócić się w sprawie ustalenia uprawnień do podjęcia studiów do tutaj.

Przed wjazdem na terytorium Niemiec należy zatroszczyć się o następujące sprawy:
- należy przedłożyć potwierdzenie posiadania środków finansowych, wystarczających na sfinansowanie studiów i życia w Niemczech (obecnie jest to kwota 643 euro na każdy miesiąc okresu nauki). Dodatkowe informacje na ten temat znajdziesz tutaj);
- należy zatroszczyć się również o ubezpieczenie chorobowe.

Poza tym dodatkowo obowiązują wszystkie wymogi, które stawiane są przed obywatelami państw członkowskich UE-17 lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.  
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

UE, EOG i Szwajcaria
Zasadniczo obywatele państw członkowskich UE, EOG oraz Szwajcarii mogą mieszkać i pracować na terenie Niemiec. Do wykonywania zawodu w Niemczech ewentualnie może być konieczne uzyskanie państwowej licencji. Zalecamy zasięgnięcie informacji na temat procedur uznawania kwalifikacji w Brandenburgii.

Osoby będące obywatelami Rumunii i Bułgarii do dnia 31.12.2013 podlegają jeszcze obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę. Podjęcie pracy jest możliwe tylko w wypadku, jeżeli odpowiednia terytorialnie Agencja d.s. Pracy udzieli na to zezwolenia.


Więcej informacji na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronach internetowych Federalnej Agencji d.s. Pracy oraz Komisji Europejskiej
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE w celu podjęcia pracy na terytorium Niemiec muszą posiadać tytuł prawny zezwalający na pobyt, który zapewnia również prawo podjęcia pracy. Należy bowiem pamiętać, że istnieją różne rodzaje tytułów prawnych zezwalających na pobyt w Niemczech. Z wyjątkiem Australii, Izraela, Japonii, Kanady, Korei Południowej, Nowej Zelandii oraz USA, obywatele wszystkich innych państw trzecich muszą przed wjazdem na terytorium Niemiec wystąpić do odpowiedniego dla miejsca zamieszkania niemieckiego przedstawicielstwa dyplomatycznego z wnioskiem o przyznanie odpowiedniego tytułu prawnego zezwalającego na pobyt.

Uproszczone uregulowania dotyczące pobytu na terytorium Niemiec obowiązują od maja 2012 dla obywateli państw spoza UE, którzy posiadają wyższe wykształcenie (lub porównywalne kwalifikacje) dzięki tzw. „europejskiej niebieskiej karcie”. Taki tytuł prawny zezwalający na pobyt otrzymują osoby pozostające w stosunku pracy, z kwotą wynagrodzenia co najmniej 44.800 euro brutto. Po trzech latach pozostawania w stosunku pracy wydawane jest zezwolenie na osiedlenie się.


Więcej informacji na temat pobytu na terytorium Niemiec można znaleźć na stronie internetowej niemieckiego Urzędu Spraw Zagranicznych w dziale Einreisebestimmungen für Deutschland, Visa.
Informacje na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronie internetowej Federalnej Agencji d.s. Pracy .
Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)
IG Metall Ostbrandenburg
Peter Ernsdorf
Zehmeplatz 11
D-15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335-554990
Telefon: +49 (0)335 - 5549734
E-mail: ostbrandenburg@igmetall.de
do strony głównej
IG Metall Ostbrandenburg

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Keithstraße 1/3
10787 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 111
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)
IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej
IHK Ostbrandenburg

Pośrednicy i urzędy pracy
EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Regina Gebhardt-Hille
Bergerstr. 30
16225 Eberswalde
Deutschland
Telefon: +49 3334 374615
E-mail: regina.gebhardt-hille@arbeitsagentur.de
do strony głównej
EURES-Beratung

Pracodawcy o dużym znaczeniu w regionie
ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH
Werkstraße 1
15890 Eisenhüttenstadt
Deutschland
Telefon: +49 (0) 3364-37 3954
E-mail: info@arcelormittal-ehst.com
do strony głównej

Pozostałe ważne adresy kontaktowe
IHK -Projektgesellschaft mbH
Internationale Zusammenarbeit
Puschkinstraße 12 b
D-15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 5621-2310
Telefon: +49 (0)335 5621-2001
E-mail: projekt@ihk-projekt.de
do strony głównej
IHK -Projektgesellschaft mbH

Kontakty w sprawach związanych z uznawalnością wykształcenia
IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung
Julia Lexow-Kapp
Heinrich-Mann-Allee 103
14473 Potsdam
Deutschland
Telefon: +49331866-5274
E-mail: julia.lexow-kapp[at]masf.brandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, russisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung in Ostbrandenburg
Logenstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 55345922
Telefon: +49335 55345903
E-mail: integra@kowa-ffo.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, polnisch, englisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle
bbw Bildungszentrum Ostbrandenburg GmbH
Potsdamer Straße 1-2
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 5569 322
Telefon: +49 335 5569 403
E-mail: joanna.rynkiewicz@bbw-ostbrandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, polnisch
IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle

Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Wojewodschaft Lubuskie - Brandenburg 2007-2013
IHK Projektgesellschaft mbH
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.