Oferta

Mistrz rzemiosła cukierniczego

Niemcy
Porównaj zawody:
 • Informacja
Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Mistrz w rzemiośle – kształcenie ustawiczne

Mistrz rzemiosła cukierniczego w jest tytułem zawodowym zdobywanym w trybie kształcenia ustawicznego na podstawie Ustawy o rzemiośle (niem. Handwerksordnung, w skrócie HwO). Egzaminy mistrzowskie w tym wymagającym zezwolenia na wykonywanie rzemiośle są regulowane przepisami ujednoliconymi we wszystkich krajach związkowych Niemiec.

Tytuł zawodowy: Mistrz rzemiosła cukierniczego (niem. Konditormeister / Konditormeisterin)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Jako kadra kierownicza mistrzowie rzemiosła cukierniczego koordynują przebieg procesów pracy, udzielają instrukcji pracownikom i są odpowiedzialni za realizowaną w zakładzie pracy część kształcenia zawodowego. Dbają o to, aby prace były wykonywane terminowo i w fachowy sposób oraz z przestrzeganiem ustawowych i wewnątrzzakładowych przepisów dotyczących jakości i higieny. Ponadto wykonują również zadania handlowe i administracyjne: prowadzą negocjacje z dostawcami i klientami, przygotowują kalkulacje ofert, prowadzą korespondencję służbową i udzielają porad klientom. Pracując w rzemieślniczych zakładach cukierniczych sami wykonują także prace związane bezpośrednio z produkcją i obejmują zadania przy wykonywaniu tortów, pralinek lub szlachetnych wypieków, które wymagają szczególnych umiejętności i długoletniego doświadczenia. W zakładach o charakterze przemysłowym wykonują raczej zadania związane z nadzorem i koordynacją. W dużych hotelach i restauracjach kierują działami kuchni zajmującymi się cukiernictwem, w których przygotowywane są słodkie potrawy, ciasta i torty.

Mistrzowie rzemiosła cukierniczego prowadzący własne zakłady cukiernicze opracowują założenia działalności swojego zakładu, ustalają rodzaj i wysokość inwestycji. Ponadto zajmują się dobieraniem personelu oraz kontrolą wyników ekonomicznych osiąganych przez zakład.

Źródło: Portal Berufe.net

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód mistrz rzemiosła cukierniczego (nazwa niemiecka: Konditormeister/-in) jest częściowo porównywalny z polskimi zawodami:

 • Mistrz cukiernictwa, dyplom mistrzowski zdobywany w rzemiośle po zdaniu egzaminu mistrzowskiego.
 • Technik technologii żywności, nauka zawodu na poziomie czteroletniego technikum.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Warunki dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego:

 • egzamin czeladniczy w zawodzie cukiernik lub rzemiośle pokrewnym

lub

 • egzamin końcowy w jednym z odpowiednich, oficjalnie uznawanych zawodów wyuczonych z grupy zawodów przemysłowych

lub

 • egzamin mistrzowski w jednym z innych rzemiosł lub działalności zbliżonej do rzemiosła

lub

 • egzamin czeladniczy bądź końcowy w innym oficjalnie uznawanym zawodzie wyuczonym i wieloletnia praca zawodowa w rzemiośle cukierniczym

Ukończenie z wynikiem pozytywnym szkoły zawodowej (niem. Fachschule) może zostać zaliczone w poczet wymaganego okresu pracy zawodowej. Do okresów doświadczenia zawodowego należy również zaliczyć okresy wykonywania obowiązków na stanowisku samodzielnego mistrza w zakładzie lub na zbliżonym stanowisku oraz wykonywania praktycznych czynności, które są równoważne z czynnościami czeladnika.

Ponadto na skrócenie wymaganego okresu pracy zawodowej mogą wpłynąć także umiejętności zawodowe potwierdzone podczas egzaminu czeladniczego lub zawodowego oraz w czasie wykonywania pracy zawodowej.

Uwzględnienie zagranicznych kwalifikacji zawodowych:

Wykształcenie zdobyte za granicą oraz okresy pracy zawodowej za granicą mogą zostać uwzględnione przy dopuszczeniu do egzaminu mistrzowskiego.

Źródło: Portal Berufe.net

Czas trwania nauki

Czas trwania nauki

Kursy, które przygotowują do wszystkich czterech części egzaminu mistrzowskiego, trwają w trybie dziennym do 6 miesięcy, a w trybie wieczorowym do 1 roku.

Źródło: Portal Berufe.net

Zakres programu nauczania

W części poświęconej praktycznym umiejętnościom specjalistycznym (Część I) uczestnicy kursu zdobywają wiedzę z następujących dziedzin:

- Techniki pracy

 • Wytwarzanie produktów cukierniczych, np. z ciasta francuskiego, kruchego lub drożdżowego
 • Przygotowywanie ciast nadziewanych, spodów, lodów, marcepanu, kremu nugatowego, czekolady oraz wyrobów z cukru i deserów

- Prezentacja wyrobów

 • Stosowanie technik dekoracyjnych, modelowanie marcepanu
 • Eksponowanie towarów
 • Sporządzanie rysunków specjalistycznych

W ramach specjalistycznej części teoretycznej (Część II) uczestnikom przekazywane są m.in. następujące umiejętności:

- Obszar czynności: Projektowanie i proces wytwarzania

 • Szkicowanie wzorów dekoracyjnych odpowiednio do stosowanych surowców, projektowanie ornamentów
 • Sporządzanie rysunków form do formowania w odpowiednich proporcjach wypieków szlachetnych, wyrobów z czekolady i cukru
 • Opracowywanie koncepcji ekspozycji towarów i aranżacji okien wystawowych
 • Sporządzanie i modyfikowanie receptur potraw i napojów

- Obszar czynności: Realizacja zlecenia

 • Przygotowanie dokumentacji oferty, ocena ofert i sporządzanie ich kalkulacji
 • Planowanie i organizacja procesów roboczych

 

- Obszar czynności: Kierowanie zakładem i organizacja pracy w zakładzie

 • Ustalanie kosztów i wskaźników ekonomicznych zakładu, kontrola struktury kosztów
 • Opracowywanie działań marketingowych z zakresu opieki nad klientami i pozyskiwania nowych klientów
 • Planowanie zakładowego systemu zarządzania jakością
 • Zapoznanie się z zadaniami z zakresu administrowania personelem
 • Planowanie wyposażenia zakładu, zasobów magazynowych i procesów logistycznych

Źródło: Portal Berufe.net

Wymiar godzin (teoria)

Pensum godzinowe obejmuje ok. 468 godzin.

Koszt kształcenia

Koszty nauki

Za uczęszczanie na kursy przygotowawcze należy uiścić odpowiednią opłatę oraz opłatę egzaminacyjną za sam egzamin. Inne koszty powstają w związku z korzystaniem z materiałów roboczych, literatury fachowej oraz wykonaniem projektu dyplomowego. Poza tym mogą powstać koszty związane z dojazdami oraz zakwaterowaniem poza miejscem zamieszkania.

Wysokości opłat za uczestnictwo w kursach i opłat egzaminacyjnych mogą być różne. Koszty części ogólnej, wspólnej dla różnych zawodów w Izbie Rzemieślniczej we Frankfurcie nad Odrą kształtują się na poziomie 2.180 euro. Koszty części specjalistycznej w Izbie Rzemieślniczej w Poczdamie wynoszą 2.720 euro plus 585 euro opłaty egzaminacyjnej.

Źródła:

Izba Rzemieślnicza w Poczdamie (HWK Potsdam)

Izba Rzemieślnicza we Frankfurcie nad Odrą (HWK Frankfurt (Oder))

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Za udział w kursach przygotowawczych nie jest wypłacane wynagrodzenie.

Udział w tej formie kształcenia ustawicznego jest objęty wsparciem finansowym zgodnie z Ustawą o wspieraniu form kształcenia ustawicznego umożliwiających awans zawodowy (niem. Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz, w skrócie AFBG lub popularnie "Meister-BAföG"). Informacje na ten temat można znaleźć tutaj.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki

 

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne. W zależności od regionu i branży występują różnice w wysokości zarobków.

Przykładowe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze brutto może w tym zawodzie wynosić wg układów taryfowych od 1.759,59 euro (na stanowisku asystenta) do 2.084,88 euro (na stanowisku kierownika zakładu produkcyjnego)

Źródło:

http://www.baecker-brandenburg.de/fileadmin/bib/dateien/LV/Tarifvertrag/Tarifvertrag_01-01-2011.pdf

Układy taryfowe
 

Informacje o uregulowaniach taryfowych można uzyskać w Krajowym Zrzeszeniu Piekarzy i Cukierników (Bäcker- und Konditoren Landesverband) Berlina i Brandenburgii.

Możliwości dalszego kształcenia

Kierunki studiów:

 

 • Nauka o żywieniu, ekotrofologia (licencjat)
 • Technologia żywności (licencjat)
Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Portal czasopisma branżowego „Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung”:

http://www.ahgz.de/ 

Strona internetowa Niemieckiego Towarzystwa Żywienia (niem. Deutsche Gesellschaft für Ernährung):

http://www.dge.de/

Strona poświęcona żywności ekologicznej:

http://www.cma.de

Strona internetowa z aktualnymi tematami z branży żywieniowej, wyczerpującymi informacjami na temat żywności i napojów i leksykonem fachowej terminologii kucharskiej:

http://www.exquisine.de/

Strona poświęcona branży hotelarskiej i gastronomicznej w Niemczech:

http://www.dehoga.org/marktplatz.htm

Informacje na temat rzemiosła cukierniczego:

http://www.konditoren.de/

Portal branży żywnościowej, informacje, np. z zakresu rzemiosła cukierniczego:

http://www.lebensmittelwelt.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Oferty miejsc pracy dla mistrzów piekarnictwa i cukierników:

http://www.backjob.de/

Oferty miejsc pracy w branży gastronomicznej, hotelarskiej i turystycznej na całym świecie:

http://www.job-hotel.eu

Portal z ofertami pracy w branży turystycznej:

www.hogastjob.com


Giełda miejsc pracy w hotelarstwie i gastronomii:

http://www.hogapage.de/

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda miejsc pracy. Mnogość ofert daję się ograniczyć dzięki filtrom regionalnym i branżowym. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie fragmentów tekstu i otrzymywanie interesujących ofert pracy dzięki usłudze „Jobagent”:

http://www.stepstone.de

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Nauka zawodu w Niemczech
W przypadku nauki zawodu w systemie dualnym (która odbywa się równolegle w przedsiębiorstwie i szkole zawodowej) dla obywateli państw członkowskich UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz EFTA nie obowiązują żadne ograniczenia. O podjęcie nauki mogą się oni starać bezpośrednio w wybranym przedsiębiorstwie.
Dla obywateli Bułgarii i Rumunii do dnia 31.12.2013 obowiązują inne uregulowania, gdyż umowa o podjęcie nauki zawodu stanowi formę umowy o pracę, a tym samym podlega obowiązującym w tym zakresie ograniczeniom. W przypadku, gdy niemiecki pracodawca zamierza zatrudnić ucznia będącego obywatelem któregoś z tych krajów, musi w pierwszej kolejności wystąpić do odpowiedniej terytorialnie Agencji d.s. Pracy o przeprowadzenie kontroli lokalnego rynku pracy.
Do wszystkich szkół państwowych i prywatnych (np. szkół zawodowych typu Fachschule i Berufsfachschule) obywatele wszystkich krajów członkowskich EU-27 i EFTA mogą uczęszczać bez ograniczeń.
Studia w Niemczech
Osoby z państw członkowskich EU-27 oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego we wszelkich sprawach związanych ze studiami na uczelniach niemieckich mają te same prawa, co obywatele Niemiec, a przede wszystkim nie muszą uiszczać wyższego czesnego.
Osoby zamierzające ukończyć w Niemczech studia w trybie dziennym, muszą wystąpić o dopuszczenie do nich na wybranym uniwersytecie lub szkole wyższej za pośrednictwem portali internetowych "Hochschulstart" lub "uni-assist". Dokładniejsze informacje i porady w języku niemieckim można znaleźć tutaj.
W celu podjęcia studiów konieczne jest przedłożenie następujących dokumentów:
- ważny dokument podróży (paszport) lub dokument potwierdzający przynależność państwową w połączeniu z urzędowym dokumentem tożsamości zawierającym zdjęcie;
- formularz wniosku (do pobrania na stronach internetowych wybranego uniwersytetu, szkoły wyższej lub bezpośrednio w dziekanacie uczelni);
- dokumenty potwierdzające uprawnienia do podjęcia studiów wyższych, jak np. High School Diploma, Gaokao, Matura, A-Levels, Bachillerato, świadectwo dojrzałości (oryginał lub potwierdzona kopia, w przypadku dokumentów wystawionych za granicą z uwierzytelnionym tłumaczeniem). O tym, czy ukończony poziom kształcenia jest uznawany za równoważny z niemieckim można przekonać się na portalach internetowych DAAD lub ANABIN;
- jeżeli jest to wymagane, dokumenty potwierdzające szczególne predyspozycje (np. dokumenty potwierdzające zdanie egzaminów wstępnych na innych uczelniach). Obowiązuje to zwłaszcza w przypadku studiów na kierunkach: architektura, stomatologia, medycyna, farmacja itp.;
- dokument potwierdzający wystarczająca znajomość języka niemieckiego (w przypadku studiów międzynarodowych, również odnośnie innych wymaganych języków obcych);
- dokument potwierdzający fakt objęcia ubezpieczeniem chorobowym (niemieckojęzyczne informacje na ten temat można znaleźć tutaj). Bez ubezpieczenia chorobowego nie można podjąć studiów;
- zdjęcia paszportowe do legitymacji studenckiej.
Ze względu na dużą niezależność niemieckich uniwersytetów i szkół wyższych przed kandydatami mogą być stawiane dodatkowe warunki przyjęcia lub ustanawiane egzaminy wstępne (wspomnieć tu można choćby o wymaganych na niektórych uczelniach dodatkowych listach motywacyjnych lub konieczności potwierdzenia szczególnych uzdolnień artystycznych).
Po wjeździe na terytorium Niemiec (wiza nie jest już wymagana) należy zgłosić się w miejscowym urzędzie meldunkowym i złożyć wniosek o zameldowanie.

Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.
Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE muszą z reguły posiadać ważną wizę uprawniającą do wjazdu na terytorium Niemiec, zezwolenie na pobyt w celu odbycia studiów oraz, w celu podjęcia pracy, zezwolenie na pracę. O tym, czy wymogi te odnoszą się również do Ciebie, możesz uzyskać informacje tutaj lub w niemieckich ambasadach i konsulatach na terenie Twojego kraju.

Osoby z państw trzecich lub osoby posiadające status bezpaństwowca powinny na stronie internetowej International Office, w dziekanacie wybranej szkoły wyższej lub uniwersytetu lub na obsługującym akademickie sprawy międzynarodowe portalu uni-assist zasięgnąć informacji, czy ich poziom wykształcenia upoważniający do podjęcia studiów wyższych jest uznawany za równoważny z niemieckim. Jeżeli okaże się, że tak nie jest, kandydat musi złożyć egzamin potwierdzający. Cudzoziemcy chcący studiować w szkole wyższej (nie chodzi tu o uczelnie posiadające status uniwersytetu, ale o dawne wyższe szkoły zawodowe) na terenie Badenii-Wirtembergii, powinni zwrócić się w sprawie ustalenia uprawnień do podjęcia studiów do tutaj.

Przed wjazdem na terytorium Niemiec należy zatroszczyć się o następujące sprawy:
- należy przedłożyć potwierdzenie posiadania środków finansowych, wystarczających na sfinansowanie studiów i życia w Niemczech (obecnie jest to kwota 643 euro na każdy miesiąc okresu nauki). Dodatkowe informacje na ten temat znajdziesz tutaj);
- należy zatroszczyć się również o ubezpieczenie chorobowe.

Poza tym dodatkowo obowiązują wszystkie wymogi, które stawiane są przed obywatelami państw członkowskich UE-17 lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.  
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

UE, EOG i Szwajcaria
Zasadniczo obywatele państw członkowskich UE, EOG oraz Szwajcarii mogą mieszkać i pracować na terenie Niemiec. Do wykonywania zawodu w Niemczech ewentualnie może być konieczne uzyskanie państwowej licencji. Zalecamy zasięgnięcie informacji na temat procedur uznawania kwalifikacji w Brandenburgii.

Osoby będące obywatelami Rumunii i Bułgarii do dnia 31.12.2013 podlegają jeszcze obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę. Podjęcie pracy jest możliwe tylko w wypadku, jeżeli odpowiednia terytorialnie Agencja d.s. Pracy udzieli na to zezwolenia.


Więcej informacji na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronach internetowych Federalnej Agencji d.s. Pracy oraz Komisji Europejskiej
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE w celu podjęcia pracy na terytorium Niemiec muszą posiadać tytuł prawny zezwalający na pobyt, który zapewnia również prawo podjęcia pracy. Należy bowiem pamiętać, że istnieją różne rodzaje tytułów prawnych zezwalających na pobyt w Niemczech. Z wyjątkiem Australii, Izraela, Japonii, Kanady, Korei Południowej, Nowej Zelandii oraz USA, obywatele wszystkich innych państw trzecich muszą przed wjazdem na terytorium Niemiec wystąpić do odpowiedniego dla miejsca zamieszkania niemieckiego przedstawicielstwa dyplomatycznego z wnioskiem o przyznanie odpowiedniego tytułu prawnego zezwalającego na pobyt.

Uproszczone uregulowania dotyczące pobytu na terytorium Niemiec obowiązują od maja 2012 dla obywateli państw spoza UE, którzy posiadają wyższe wykształcenie (lub porównywalne kwalifikacje) dzięki tzw. „europejskiej niebieskiej karcie”. Taki tytuł prawny zezwalający na pobyt otrzymują osoby pozostające w stosunku pracy, z kwotą wynagrodzenia co najmniej 44.800 euro brutto. Po trzech latach pozostawania w stosunku pracy wydawane jest zezwolenie na osiedlenie się.


Więcej informacji na temat pobytu na terytorium Niemiec można znaleźć na stronie internetowej niemieckiego Urzędu Spraw Zagranicznych w dziale Einreisebestimmungen für Deutschland, Visa.
Informacje na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronie internetowej Federalnej Agencji d.s. Pracy .
Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)
Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten
NGG
Gotzkowskystraße 8
10555 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 3999150
E-mail: hauptverwaltung@ngg.net
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Keithstraße 1/3
10787 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 111
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)
Handwerkskammer Frankfurt (Oder)
Region Ostbrandenburg
Bahnhofstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (3 35) 56 19 0
Telefon: +49 (3 35) 53 50 11
E-mail: info@hwk-ff.de
do strony głównej
Handwerkskammer Frankfurt (Oder)

Pośrednicy i urzędy pracy
EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Regina Gebhardt-Hille
Bergerstr. 30
16225 Eberswalde
Deutschland
Telefon: +49 3334 374615
E-mail: regina.gebhardt-hille@arbeitsagentur.de
do strony głównej
EURES-Beratung

Pozostałe ważne adresy kontaktowe
IHK -Projektgesellschaft mbH
Internationale Zusammenarbeit
Puschkinstraße 12 b
D-15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 5621-2310
Telefon: +49 (0)335 5621-2001
E-mail: projekt@ihk-projekt.de
do strony głównej
IHK -Projektgesellschaft mbH

Kontakty w sprawach związanych z uznawalnością wykształcenia
IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung
Julia Lexow-Kapp
Heinrich-Mann-Allee 103
14473 Potsdam
Deutschland
Telefon: +49331866-5274
E-mail: julia.lexow-kapp[at]masf.brandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, russisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung in Ostbrandenburg
Logenstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 55345922
Telefon: +49335 55345903
E-mail: integra@kowa-ffo.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, polnisch, englisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle
bbw Bildungszentrum Ostbrandenburg GmbH
Potsdamer Straße 1-2
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 5569 322
Telefon: +49 335 5569 403
E-mail: joanna.rynkiewicz@bbw-ostbrandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, polnisch
IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle

Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Wojewodschaft Lubuskie - Brandenburg 2007-2013
IHK Projektgesellschaft mbH
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.