Oferta

Starszy specjalista branży hotelarsko-gastronomicznej

Niemcy
Porównaj zawody:
 • Informacja
Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Kształcenie ustawiczne

Starszy specjalista branży hotelarsko-gastronomicznej jest tytułem zawodowym zdobywanym w trybie kształcenia ustawicznego organizowanego przez izby przemysłowo-handlowe na podstawie Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG).

Tytuł zawodowy: Starszy specjalista branży hotelarsko-gastronomicznej (niem. Fachwirt im Gastgewerbe / Fachwirtin im Gastgewerbe)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Starsi specjaliści branży hotelarsko-gastronomicznej kierują zakładami lub działami zakładów hotelarskich lub/i gastronomicznych. Obejmują przy tym zadania z zakresu organizacji, administracji i zarządzania. Analizują i sterują przebiegiem procesów pracy w zakładzie, planują wykorzystanie personelu oraz udzielają instrukcji pracownikom. Dbają o kontakty z gośćmi, potencjalnymi grupami docelowymi, dostawcami oraz urzędami – z tymi ostatnimi np. ze względu na konieczność posiadania koncesji lub w związku z kontrolami z zakresu przepisów dotyczących produktów spożywczych.

Opracowują koncepcje oferowanych przez swoje przedsiębiorstwo usług, np. w celu rozszerzenia zakresu oferty cateringowej. Samodzielnie projektują, planują i kalkulują oferty indywidualne, np. dotyczące organizacji imprez okolicznościowych, przedstawiają je swoim klientom i po zawarciu umowy organizują wykonanie ustalonej usługi. Starsi specjaliści branży hotelarsko-gastronomicznej mają również stale na oku aktualne trendy rynkowe i w razie potrzeby opracowują nowe oferty, np. z zakresu tzw. „gastronomii pełnej przeżyć”, oferty dla biznesu lub dostosowane do potrzeb dzieci, rodzin lub seniorów. Zajmują się również organizacją wykonania usług oraz oceną, czy zostały wykonane z powodzeniem. Stale zwracają uwagę na konsekwentne uwzględnianie prawnych warunków ramowych prowadzonej działalności, np. przepisów dotyczących produktów spożywczych, oraz na utrzymanie palety ofert, sposobów zaopatrzenia i technicznego wyposażenia zakładu na odpowiednim poziomie. Ponadto zajmują się zawieraniem umów, np. z firmami ubezpieczeniowymi lub dostawcami żywności, i przestrzegają przy tym przepisów związanych z zawieraniem umów handlowych oraz przepisów podatkowych.

Źródło: Portal Berufe.net

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód starszy specjalista branży hotelarsko-gastronomicznej (nazwa niemiecka: Fachwirt/-in im Gastgewerbe) nie posiada bezpośredniego odpowiednika w polskim systemie szkolnictwa zawodowego, ale jest częściowo porównywalny z polskimi zawodami:

 • Technik hotelarstwa, nauka zawodu na poziomie technikum (4 lata).
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych, nauka zawodu na poziomie technikum (4 lata).

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu kończącego kształcenie ustawiczne jest:

 • zdany egzamin końcowy w jednym z oficjalnie uznawanych zawodów wyuczonych oraz co najmniej roczne doświadczenie zawodowe

lub

 • co najmniej czteroletnie doświadczenie zawodowe

- dla części egzaminu obejmującej kwalifikacje specjalistyczne:

 • zdany egzamin w części obejmującej kwalifikacje z zakresu działalności gospodarczej

i

 • zdany egzamin końcowy w jednym z oficjalnie uznawanych zawodów wyuczonych z grupy zawodów handlowych, którego nauka trwa trzy lata oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe

lub

 • zdany egzamin końcowy w jednym z oficjalnie uznawanych zawodów wyuczonych z grupy zawodów handlowych lub pokrewnych, którego nauka trwa dwa lata oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe

lub

 • zdany egzamin końcowy w jednym z innych oficjalnie uznawanych zawodów wyuczonych, którego nauka trwa trzy lata oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe

lub

 • łącznie co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe

Dopuszczone mogą zostać również osoby, które przedłożą odpowiednie świadectwa lub mogą w inny, wiarygodny sposób udokumentować posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia.

Uwzględnienie zagranicznych kwalifikacji zawodowych:

Wykształcenie zdobyte za granicą oraz okresy pracy zawodowej za granicą mogą zostać uwzględnione przy dopuszczeniu do egzaminu.

Źródło: Portal Berufe.net

Czas trwania nauki

Czas trwania nauki

Kursy, które przygotowują do egzaminu końcowego, trwają w trybie dziennym z re3guły od 3 do 5 miesięcy, a w trybie wieczorowym ok. 18 miesięcy. Kursy w systemie kształcenia na odległość trwają od 13 do 18 miesięcy.

Źródła:

Portal Berufe.net oraz informacje Izby Przemysłowo-Handlowej w Poczdamie (IHK Potsdam)

Zakres programu nauczania

Kwalifikacje z zakresu działalności gospodarczej:

- Ekonomia i ekonomika

 • Podstawy ekonomii
 • Działy przedsiębiorstwa i ich wzajemne oddziaływanie
 • Zakładanie własnej działalności gospodarczej i formy prawne przedsiębiorstw
 • Fuzje przedsiębiorstw

- Rachunkowość

 • Podstawowe aspekty rachunkowości
 • Księgowość finansowa
 • Rachunek kosztów i wyników
 • Interpretacja wskaźników ekonomicznych
 • Rachunek kosztów planowanych

- Prawo i podatki

 

 • Współzależności prawne
 • Przepisy prawa podatkowego

- Kierowanie przedsiębiorstwem

 • Organizacja zakładu pracy
 • Kierowanie personelem
 • Rozwój personelu

Kwalifikacje specjalistyczne:

- Orientacja na potrzeby klientów i marketing

 • Pozyskiwanie nowych gości i opieka nad gośćmi
 • Marketing

- Menedżment branżowy

 • Kierowanie pracownikami
 • Systemy gospodarowania towarem
 • Zarządzanie jakością
 • Planowanie imprez
 • Współpraca z usługodawcami, instytucjami i organizacjami

- Prawo branżowe

 • Specyficzne dla branży przepisy prawne
 • Umowy w działalności gastronomiczno-hotelarskiej
 • Związane z branżą podatki, opłaty i ubezpieczenia

- Formy oferty gastronomicznej

 • Zakłady hotelarskie i gastronomiczne
 • Gastronomia systemowa
 • Żywienie zbiorowe / catering
Wymiar godzin (teoria)

Pensum godzinowe obejmuje ok. 560 godzin.

Źródła:

Portal Berufe.net oraz informacje Izby Przemysłowo-Handlowej w Poczdamie (IHK Potsdam)

Koszt kształcenia

Koszty nauki

Za uczęszczanie na kursy przygotowawcze należy uiścić odpowiednią opłatę oraz opłatę egzaminacyjną za sam egzamin. Inne koszty powstają w związku z korzystaniem z materiałów roboczych, literatury fachowej oraz wykonaniem projektu dyplomowego. Poza tym mogą powstać koszty związane z dojazdami oraz zakwaterowaniem poza miejscem zamieszkania.

Wysokości opłat za uczestnictwo w kursach i opłat egzaminacyjnych mogą być różne. W Izbie Przemysłowo-Handlowej w Poczdamie koszty te wynoszą obecnie 3.240 euro plus opłata egzaminacyjna.

Źródła:

Izba Przemysłowo-Handlowa w Poczdamie (IHK Potsdam)

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Za udział w kursach przygotowawczych nie jest wypłacane wynagrodzenie.

Udział w tej formie kształcenia ustawicznego jest objęty wsparciem finansowym zgodnie z Ustawą o wspieraniu form kształcenia ustawicznego umożliwiających awans zawodowy (niem. Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz, w skrócie AFBG lub popularnie "Meister-BAföG"). Informacje na ten temat można znaleźć tutaj.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki


Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi, służącymi do przedstawienia rozpiętości zarobków i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od wymagań stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne. W zależności od regionu i branży występują różnice w wysokości zarobków.

Miesięczne wynagrodzenie zasadnicze brutto w tym zawodzie kształtuje się na poziomie 1.750 euro

Źródło:

http://www.weiterbildung-fachwirt.de/gehalt-fachwirt.php

Układy taryfowe

Ogólne układy zbiorowe dla branży gastronomicznej i hotelarskiej są zróżnicowane w poszczególnych krajach związkowych. Z reguły nie określają one wynagrodzeń granicznych bądź wysokości płacy minimalnej. Personel obsługujący w branży gastronomicznej jest wynagradzany z reguły na zasadzie udziału w obrotach, który kształtuje się na poziomie od 12 do 15,5%.

Informacji na temat uregulowań taryfowych w branży hotelarsko-gastronomicznej udziela branżowy związek zawodowy NGG.

Jako że układy taryfowe zawarte dla tej branży w poszczególnych krajach związkowych nie są ogólnie obowiązujące, obowiązek dotrzymywania standardów taryfowych nie istnieje, jeżeli dany zakład pracy nie jest objęty takim układem. Poza tym w poszczególnych krajach związkowych, a nawet w zależności od konkretnej lokalizacji występują duże różnice.

Informacje na temat aktualnego stanu negocjacji taryfowych dla branży hotelarsko-gastronomicznej, m.in. dla Brandenburgii znajdziesz tutaj. Informacje na temat wysokości wynagrodzeń taryfowych można znaleźć również w archiwum taryf Fundacji Hansa Böcklera (WSI-Tarifarchiv).

Możliwości dalszego kształcenia

Kierunki studiów (wybrane):

 • Zarządzanie w hotelarstwie i turystyce (licencjat)
 • Zarządzanie w usługach i serwisie (licencjat)
 • Ekonomika przedsiębiorstwa, Business Administration (licencjat)
Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Informacje Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Technologii:

Branchenfokus - Tourismus und Gastgewerbe


Platforma internetowa zawierająca aktualności, artykuły, publikacje i opracowania z branży turystycznej oraz informacje na temat nauki zawodów i kształcenia ustawicznego w tej branży; wspierana przez Federalne Ministerstwo Gospodarki i Technologii:
DSFT Wissensportal Tourismus


Branżowy magazyn online:

gastronomie.de

Informacje na temat szkolnictwa zawodowego:


Czasopismo branżowe „Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung”

http://www.ahgz.de


Portal specjalistyczny branży hotelarskiej i gastronomicznej:

http://www.der-hotelier.de

Magazyn specjalistyczny dla przedsiębiorców w branży hotelarskiej i gastronomicznej oraz dla szefów kuchni:

http://www.gastronomie-mag.de


Czasopismo fachowe „Gastronomie Report”:

http://www.gastronomie-report.de


Magazyn specjalistyczny dla przedsiębiorców i menedżerów w branży hotelarskiej i gastronomicznej:

http://www.gastrotel.de

Ilustrowane czasopismo fachowe dla kadry menedżerskiej w branży hotelarskiej:

http://www.tophotel.de

Strona internetowa związku zawodowego NGG (Nahrung-Genuss-Gaststätten):

http://www.ngg.net

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Portal z ofertami pracy w branży turystycznej i gastronomii z Niemiec , Austrii i Tyrolu Południowego:

www.hogastjob.com

Giełda ofert pracy w hotelarstwie i gastronomii:

www.ahgzjobs.de

Your Career Group - Internetowa giełda pracy w hotelarstwie, gastronomii i turystyce:
www.ycg.de

Giełda pracy w hotelarstwie, gastronomii i turystyce morskiej:

www.rollingpin.de


Międzynarodowy, internetowy rynek ofert pracy:

http://www.hoteljob-deutschland.de
http://www.hoteljob-international.de

Portal poświęcony pracy i karierze zawodowej w hotelarstwie, gastronomii i turystyce:
http://www.job-hotel.eu

Giełda miejsc pracy Federalnej Agencji ds. Pracy:

http://jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda pracy z funkcją wyszukiwania ofert w regionach:

http://www.jobsuche.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda pracy. Poszukiwania wśród dużej ilości ofert można zawęzić dzięki filtrom regionalnym i branżowym. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie fragmentów tekstu i otrzymywanie interesujących ofert pracy dzięki usłudze „Jobagent”:

http://www.stepstone.de

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Nauka zawodu w Niemczech
W przypadku nauki zawodu w systemie dualnym (która odbywa się równolegle w przedsiębiorstwie i szkole zawodowej) dla obywateli państw członkowskich UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz EFTA nie obowiązują żadne ograniczenia. O podjęcie nauki mogą się oni starać bezpośrednio w wybranym przedsiębiorstwie.
Dla obywateli Bułgarii i Rumunii do dnia 31.12.2013 obowiązują inne uregulowania, gdyż umowa o podjęcie nauki zawodu stanowi formę umowy o pracę, a tym samym podlega obowiązującym w tym zakresie ograniczeniom. W przypadku, gdy niemiecki pracodawca zamierza zatrudnić ucznia będącego obywatelem któregoś z tych krajów, musi w pierwszej kolejności wystąpić do odpowiedniej terytorialnie Agencji d.s. Pracy o przeprowadzenie kontroli lokalnego rynku pracy.
Do wszystkich szkół państwowych i prywatnych (np. szkół zawodowych typu Fachschule i Berufsfachschule) obywatele wszystkich krajów członkowskich EU-27 i EFTA mogą uczęszczać bez ograniczeń.
Studia w Niemczech
Osoby z państw członkowskich EU-27 oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego we wszelkich sprawach związanych ze studiami na uczelniach niemieckich mają te same prawa, co obywatele Niemiec, a przede wszystkim nie muszą uiszczać wyższego czesnego.
Osoby zamierzające ukończyć w Niemczech studia w trybie dziennym, muszą wystąpić o dopuszczenie do nich na wybranym uniwersytecie lub szkole wyższej za pośrednictwem portali internetowych "Hochschulstart" lub "uni-assist". Dokładniejsze informacje i porady w języku niemieckim można znaleźć tutaj.
W celu podjęcia studiów konieczne jest przedłożenie następujących dokumentów:
- ważny dokument podróży (paszport) lub dokument potwierdzający przynależność państwową w połączeniu z urzędowym dokumentem tożsamości zawierającym zdjęcie;
- formularz wniosku (do pobrania na stronach internetowych wybranego uniwersytetu, szkoły wyższej lub bezpośrednio w dziekanacie uczelni);
- dokumenty potwierdzające uprawnienia do podjęcia studiów wyższych, jak np. High School Diploma, Gaokao, Matura, A-Levels, Bachillerato, świadectwo dojrzałości (oryginał lub potwierdzona kopia, w przypadku dokumentów wystawionych za granicą z uwierzytelnionym tłumaczeniem). O tym, czy ukończony poziom kształcenia jest uznawany za równoważny z niemieckim można przekonać się na portalach internetowych DAAD lub ANABIN;
- jeżeli jest to wymagane, dokumenty potwierdzające szczególne predyspozycje (np. dokumenty potwierdzające zdanie egzaminów wstępnych na innych uczelniach). Obowiązuje to zwłaszcza w przypadku studiów na kierunkach: architektura, stomatologia, medycyna, farmacja itp.;
- dokument potwierdzający wystarczająca znajomość języka niemieckiego (w przypadku studiów międzynarodowych, również odnośnie innych wymaganych języków obcych);
- dokument potwierdzający fakt objęcia ubezpieczeniem chorobowym (niemieckojęzyczne informacje na ten temat można znaleźć tutaj). Bez ubezpieczenia chorobowego nie można podjąć studiów;
- zdjęcia paszportowe do legitymacji studenckiej.
Ze względu na dużą niezależność niemieckich uniwersytetów i szkół wyższych przed kandydatami mogą być stawiane dodatkowe warunki przyjęcia lub ustanawiane egzaminy wstępne (wspomnieć tu można choćby o wymaganych na niektórych uczelniach dodatkowych listach motywacyjnych lub konieczności potwierdzenia szczególnych uzdolnień artystycznych).
Po wjeździe na terytorium Niemiec (wiza nie jest już wymagana) należy zgłosić się w miejscowym urzędzie meldunkowym i złożyć wniosek o zameldowanie.

Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.
Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE muszą z reguły posiadać ważną wizę uprawniającą do wjazdu na terytorium Niemiec, zezwolenie na pobyt w celu odbycia studiów oraz, w celu podjęcia pracy, zezwolenie na pracę. O tym, czy wymogi te odnoszą się również do Ciebie, możesz uzyskać informacje tutaj lub w niemieckich ambasadach i konsulatach na terenie Twojego kraju.

Osoby z państw trzecich lub osoby posiadające status bezpaństwowca powinny na stronie internetowej International Office, w dziekanacie wybranej szkoły wyższej lub uniwersytetu lub na obsługującym akademickie sprawy międzynarodowe portalu uni-assist zasięgnąć informacji, czy ich poziom wykształcenia upoważniający do podjęcia studiów wyższych jest uznawany za równoważny z niemieckim. Jeżeli okaże się, że tak nie jest, kandydat musi złożyć egzamin potwierdzający. Cudzoziemcy chcący studiować w szkole wyższej (nie chodzi tu o uczelnie posiadające status uniwersytetu, ale o dawne wyższe szkoły zawodowe) na terenie Badenii-Wirtembergii, powinni zwrócić się w sprawie ustalenia uprawnień do podjęcia studiów do tutaj.

Przed wjazdem na terytorium Niemiec należy zatroszczyć się o następujące sprawy:
- należy przedłożyć potwierdzenie posiadania środków finansowych, wystarczających na sfinansowanie studiów i życia w Niemczech (obecnie jest to kwota 643 euro na każdy miesiąc okresu nauki). Dodatkowe informacje na ten temat znajdziesz tutaj);
- należy zatroszczyć się również o ubezpieczenie chorobowe.

Poza tym dodatkowo obowiązują wszystkie wymogi, które stawiane są przed obywatelami państw członkowskich UE-17 lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.  
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

UE, EOG i Szwajcaria
Zasadniczo obywatele państw członkowskich UE, EOG oraz Szwajcarii mogą mieszkać i pracować na terenie Niemiec. Do wykonywania zawodu w Niemczech ewentualnie może być konieczne uzyskanie państwowej licencji. Zalecamy zasięgnięcie informacji na temat procedur uznawania kwalifikacji w Brandenburgii.

Osoby będące obywatelami Rumunii i Bułgarii do dnia 31.12.2013 podlegają jeszcze obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę. Podjęcie pracy jest możliwe tylko w wypadku, jeżeli odpowiednia terytorialnie Agencja d.s. Pracy udzieli na to zezwolenia.


Więcej informacji na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronach internetowych Federalnej Agencji d.s. Pracy oraz Komisji Europejskiej
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE w celu podjęcia pracy na terytorium Niemiec muszą posiadać tytuł prawny zezwalający na pobyt, który zapewnia również prawo podjęcia pracy. Należy bowiem pamiętać, że istnieją różne rodzaje tytułów prawnych zezwalających na pobyt w Niemczech. Z wyjątkiem Australii, Izraela, Japonii, Kanady, Korei Południowej, Nowej Zelandii oraz USA, obywatele wszystkich innych państw trzecich muszą przed wjazdem na terytorium Niemiec wystąpić do odpowiedniego dla miejsca zamieszkania niemieckiego przedstawicielstwa dyplomatycznego z wnioskiem o przyznanie odpowiedniego tytułu prawnego zezwalającego na pobyt.

Uproszczone uregulowania dotyczące pobytu na terytorium Niemiec obowiązują od maja 2012 dla obywateli państw spoza UE, którzy posiadają wyższe wykształcenie (lub porównywalne kwalifikacje) dzięki tzw. „europejskiej niebieskiej karcie”. Taki tytuł prawny zezwalający na pobyt otrzymują osoby pozostające w stosunku pracy, z kwotą wynagrodzenia co najmniej 44.800 euro brutto. Po trzech latach pozostawania w stosunku pracy wydawane jest zezwolenie na osiedlenie się.


Więcej informacji na temat pobytu na terytorium Niemiec można znaleźć na stronie internetowej niemieckiego Urzędu Spraw Zagranicznych w dziale Einreisebestimmungen für Deutschland, Visa.
Informacje na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronie internetowej Federalnej Agencji d.s. Pracy .
Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)
ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Frank Ploß
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: BZ.ffo@verdi.de
do strony głównej
ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten
NGG
Gotzkowskystraße 8
10555 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 3999150
E-mail: hauptverwaltung@ngg.net
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Keithstraße 1/3
10787 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 111
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)
IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej
IHK Ostbrandenburg

Pośrednicy i urzędy pracy
EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Regina Gebhardt-Hille
Bergerstr. 30
16225 Eberswalde
Deutschland
Telefon: +49 3334 374615
E-mail: regina.gebhardt-hille@arbeitsagentur.de
do strony głównej
EURES-Beratung

Pracodawcy o dużym znaczeniu w regionie
Klosterhotel Neuzelle
Hotel und Restaurant
Bahnhofstraße 18
15898 Neuzelle
Deutschland
Telefon: +4933652823991
E-mail: anfrage@hotel-neuzelle.de
do strony głównej

Studentenwerk Frankfurt (Oder)
Gastronomie
Paul-Feldner-Straße 8
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +493 35 56 50 930
E-mail: VERPFLEGUNG@studentenwerk-frankfurt.de
do strony głównej

Pozostałe ważne adresy kontaktowe
IHK -Projektgesellschaft mbH
Internationale Zusammenarbeit
Puschkinstraße 12 b
D-15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 5621-2310
Telefon: +49 (0)335 5621-2001
E-mail: projekt@ihk-projekt.de
do strony głównej
IHK -Projektgesellschaft mbH

Kontakty w sprawach związanych z uznawalnością wykształcenia
IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung
Julia Lexow-Kapp
Heinrich-Mann-Allee 103
14473 Potsdam
Deutschland
Telefon: +49331866-5274
E-mail: julia.lexow-kapp[at]masf.brandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, russisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung in Ostbrandenburg
Logenstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 55345922
Telefon: +49335 55345903
E-mail: integra@kowa-ffo.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, polnisch, englisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle
bbw Bildungszentrum Ostbrandenburg GmbH
Potsdamer Straße 1-2
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 5569 322
Telefon: +49 335 5569 403
E-mail: joanna.rynkiewicz@bbw-ostbrandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, polnisch
IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle

Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Wojewodschaft Lubuskie - Brandenburg 2007-2013
IHK Projektgesellschaft mbH
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.