Oferta

Dekarz

Polska
Porównaj zawody:
 • Informacja
 • Pracodawcy w regionie
 • Szkoły w regionie
Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Jeden poziom kształcenia:

 

Zasadnicza szkoła zawodowa

Rodzaj szkoły w polskim systemie edukacji przeznaczony dla absolwentów gimnazjum. Ukończenie jej umożliwia podejście do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje i uzyskanie dyplomu zawodowego.

Tytuł zawodowy: Dekarz

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Dekarze, absolwenci trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych znajdują zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach i zakładach budowlanych,
 • zakładach remontowo-budowlanych.

Można też zarejestrować własną działalność gospodarczą lub otworzyć własną firmę budowlaną.

Do głównych zadań zawodowych dekarzy należy m.in.:

 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska,
 • organizowanie transportu, składowania oraz magazynowania materiałów dekarskich,
 • wykonywanie przedmiarów, obmiarów, inwentaryzacji oraz rozliczeń robót dekarskich,
 • przygotowywanie materiałów dekarskich do wykonywania pokryć dachowych,
 • wykonywanie podkładów pod pokrycia dachowe,
 • wykonywanie pokryć dachowych z różnych materiałów,
 • wykonywanie i montaż obróbek blacharskich związanych z wykończeniem elementów budowlanych,
 • wykonywanie montażu i demontażu rynien i rur spustowych oraz wpustów dachowych,
 • wykonywanie montażu i demontażu okien dachowych, świetlików i wyłazów,
 • wykonywanie izolacji dachów i stropodachów,
 • wykonywanie konserwacji i naprawy pokryć dachowych oraz elementów wykończeniowych,
 • wykonywanie rozbiórki pokryć dachowych,
 • użytkowanie oraz konserwacja maszyn, narzędzi i sprzętu stosowanych do wykonywania robót dekarskich,
 • prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług dekarskich,
 • kierowanie zespołem pracowników wykonujących roboty dekarskie,
 • ocenianie jakości robót dekarskich,
 • ocenianie stopnia zagrożenia i ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą.
Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Polski zawód dekarz jest częściowo porównywalny z następującymi zawodami niemieckimi:

 • Dekarz ze specjalnością technika dachów, ścian i uszczelnień (niem. Dachdecker/-in der Fachrichtung Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik), poziom kształcenia – trzyletnia nauka zawodu w systemie dualnym na podstawie przepisów ujednoliconych na terenie całych Niemiec.
 • Dekarz ze specjalnością technika dachów krytych strzechą trzcinową (niem. Dachdecker/-in der Fachrichtung Reetdachtechnik), poziom kształcenia – trzyletnia nauka zawodu w systemie dualnym na podstawie przepisów ujednoliconych na terenie całych Niemiec.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

Placówki na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr, które oferują możliwość kształcenia w zawodzie dekarz:

 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. M. Konopnickiej 2, 66-530 Drezdenko, www.zsp-drezdenko.cal.pl
 2. Zespół Szkół Zawodowych PBO Sp. z o. o., ul. Botaniczna 77, 65-392 Zielona Góra,   www.zszpbo.zgora.pl
 3. Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego, ul. Botaniczna 66, 65-392 Zielona Góra, www.zsipkz.zgora.pl
 4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Piaskowa 53, 66-100 Sulechów, www.zsp-sulechow.edu.pl
 5. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych, ul. Racławicka 1, 66-620 Gubin, www.zslit.gubi.pl
 6. Zespół Szkół Budowlanych, ul. Górnośląska 2, 68-200 Żary, www.zsb.zary.pl


 
Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Osoby, które zamierzają podjąć naukę zawodu dekarz w trzyletniej zasadniczej szkole zawodowej, powinny złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie i/lub odpowiedni formularz dostępny na stronie lub w sekretariacie szkoły,
 2. świadectwo ukończenia gimnazjum,
 3. zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
 4. 3 lub 4 zdjęcia (w formacie legitymacyjnym).
Czas trwania nauki
Zasadnicza szkoła zawodowa: okres nauki 3 lata (6 semestrów)
Zakres programu nauczania

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego*:

 

W podstawie programowej kształcenia w zawodzie dekarz minimalna liczba godzin na kształcenie zawodowe została określona dla efektów kształcenia i wynosi:

 1. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru budowlanego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów – 350 godzin
 2. Wykonywanie robot dekarskich – 750 godzin

 

Egzamin potwierdzający kwalifikację „Wykonywanie robót dekarskich” odbywa się pod koniec klasy trzeciej.

*) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.

Wymiar godzin (teoria)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe w zasadniczej szkole zawodowej wynosi 1600 godzin, z czego na kształcenie zawodowe teoretyczne przeznaczonych zostaje 640 godzin.

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 1. Podstawy dokumentacji technicznej – 128 godz.
 2. Materiałoznawstwo i technologia robót dekarskich – 448 godz.
 3. Język obcy w dekarstwie – 32 godz.
 4. Działalność gospodarcza w dekarstwie – 32 godz. 

Łączna liczba godzin na kształcenie teoretyczne: 640 godz.

Wymiar godzin (praktyka)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe w zasadniczej szkole zawodowej wynosi 1600 godzin, z czego na kształcenie zawodowe praktyczne przeznaczonych zostaje 970 godzin.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym*/**:

 

 1. Roboty dekarskie – zajęcia praktyczne – 970 godz.

*) Dla młodocianych pracowników liczbę dni w tygodniu przeznaczonych na praktyczną naukę zawodu u pracodawcy ustala dyrektor szkoły, z uwzględnieniem przepisów Kodeksu Pracy.

**) Zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u potencjalnych pracodawców.

Koszt kształcenia

Szkoły publiczne – niepłatne

Szkoły prywatne – informacje można uzyskać telefonicznie w sekretariatach lub na stronach internetowych szkół.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

W odróżnieniu od najbardziej rozpowszechnionego w Niemczech systemu dualnego, w Polsce uczniowie szkół zawodowych nie otrzymują ustalonego przepisami wynagrodzenia za okres nauki zawodu.

Informacje na temat ewentualnych wynagrodzeń za praktyki zawodowe w zakładach pracy i możliwości otrzymania stypendium można uzyskać u pracodawców i w poszczególnych szkołach.
Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Dekarze należą do grupy wysoko wykwalifikowanych pracowników budownictwa poszukiwanych w kraju i za granicą. Pracodawcy zagraniczni cenią sobie umiejętności polskich pracowników wykonujących prace dekarskie, jednak wymagają umiejętności posługiwania się językiem zawodowym w sposób umożliwiający komunikację w zespole i z nadzorem w miejscu pracy.

Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych dekarzy, których umiejętności i zaangażowanie przyczynią się do podniesienia jakości i efektywności wykonywanych prac dekarskich.

Na rynku pracy istnieje stałe, stabilne zapotrzebowanie na dekarzy, rosnące w okresach wysokiej koniunktury inwestycyjnej.

Analiza ofert zatrudnienia zamieszczonych w Internecie wykazała, że na rynku pracy istnieje duże zapotrzebowanie na dekarzy.

Miesięczne wynagrodzenie dekarza w zakładach pracy wynosi średnio ok. 2.000-4.000 zł brutto.

 

Dokładne informacje o zarobkach można zdobyć bezpośrednio w zakładach pracy.

Układy taryfowe

Dokładniejsze informacje na temat ewentualnie obowiązujących zakładowych lub ponadzakładowych układów zbiorowych pracy można uzyskać w organizacjach związkowych poszczególnych zakładów.

Możliwości dalszego kształcenia

Dekarze, którzy ukończyli naukę w trzyletniej zasadniczej szkole zawodowej mogą dodatkowo podjąć naukę w czteroletnim technikum (np. na kierunku technik budownictwa), a następnie, po zdaniu egzaminu dojrzałości podwyższać kwalifikacje w szkołach wyższych na kierunkach pokrewnych.

Placówki na terenie polskiej części Euroregionu Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr oferujące odpowiednie możliwości kontynuowania kształcenia:

Technika:

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Konopnickiej 2, 66-530 Drezdenko, www.zsp-drezdenko.oswiata.org.pl

Kierunek: technik budownictwa

2. Zespół Szkół Budowlanych, ul. Marcinkowskiego 26, 66-300 Międzyrzecz, www.zsb-miedzyrzecz.pl

Kierunek: technik budownictwa

3. Zespół Szkół Budowlanych, ul. Okrzei 42, 66-400 Gorzów Wlkp., www.zsb.edu.gorzow.pl

Kierunek: technik budownictwa

Interesujące linki

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie dekarz:

http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=712101  

Program nauczania w zawodzie dekarz:

http://www.koweziu.edu.pl/programy_nauczania/pliki/712101_P.doc

Opis zawodu dekarz:

http://zielonalinia.gov.pl/default.aspx?docId=2071&dictword=757

Strona internetowa Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy:

www.dekarz.com.pl

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Oferty pracy dla dekarzy:

http://jooble.com.pl/search-vacancy-pl/kw-dekarz

Ogólne, internetowe giełdy pracy:

www.telepraca.org.pl

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Warunki pojmowania nauki przez cudzoziemców reguluje w Polsce Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia – Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 361


Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Warunki pojmowania nauki przez cudzoziemców reguluje w Polsce Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia – Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 361


Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Warunki podejmowania pracy na terytorium Polski przez cudzoziemców są regulowane przez szereg przepisów.

Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Warunki podejmowania pracy na terytorium Polski przez cudzoziemców są regulowane przez szereg przepisów.

Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

Listę organizacji związkowych w Polsce można znaleźć tutaj. Poniżej kilka adresów kontaktowych z regionu:

 

NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. E. Borowskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 722 49 08
Telefon: +48 95 722 48 97
E-mail: solidarnosc.gorzow@op.pl
do strony głównej

NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 13 80
Telefon: +48 68 327 13 80
E-mail: region@solidarnosc.zgora.pl
do strony głównej

OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
[centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
ul. Wyspiańskiego 13
65-036 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 325 46 96
Telefon: +48 68 325 46 96
E-mail: zielonagora@opzz.org.pl
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)
Lubuscy Pracodawcy
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 722 75 30
Telefon: +48 95 722 75 30
E-mail: lopgorzow@wp.pl
do strony głównej

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 18 81
Telefon: +48 68 327 18 81
E-mail: biuro@opzl.pl
do strony głównej

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
[regionale Industrie- und Handelskammer]
ul. Nowa 5
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 739 03 11
Telefon: +48 95 739 03 10
E-mail: sekretariat@ziph.pl
do strony głównej

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
[regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 60 77
Telefon: +48 95 722 36 68
E-mail: izba@irgorzow.pl
do strony głównej

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
[regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Reja 9
65-076 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 24 61
Telefon: +48 68 327 17 33
E-mail: biuro@izba.zgora.pl
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy
Adecco Poland Gorzów Wielkopolski
[agencja zatrudnienia / privater Arbeitsvermittler]
ul. Mostowa 12
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 02 70
Telefon: +48 95 720 02 75
E-mail: gorzow@adecco.com
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp
Polska / Polen
Telefon: +48 95 736 06 40
Telefon: +48 95 736 06 69
E-mail: zigo@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
Polska / Polen
Telefon: +48 95 741 20 66
Telefon: +48 95 741 26 25
E-mail: zimi@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piłsudskiego 19
69-100 Słubice
Polska / Polen
Telefon: +48 95 758 36 08
Telefon: +48 95 758 36 09
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
Polska / Polen
Telefon: +48 95 763 11 40
Telefon: +48 95 763 72 16
E-mail: zist@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin
Polska / Polen
Telefon: +48 95 755 23 36
E-mail: sekretariat@pupsulecin.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie
Polska / Polen
Telefon: +48 68 383 03 13
Telefon: +48 68 383 03 20
E-mail: zikr@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Staszica 1 C
67-100 Nowa Sól
Polska / Polen
Telefon: +48 68 387 32 42
Telefon: +48 68 388 03 01
E-mail: zino@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin
Polska / Polen
Telefon: +48 68 38 210 66
Telefon: +48 68 38 210 67
E-mail: zisw@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Sienkiewicza 9
65-443 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 456 56 50
Telefon: +48 68452 06 66
E-mail: zizi@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Dworcowa 9
68-100 Żagań
Polska / Polen
Telefon: +48 68 477 78 39
Telefon: +48 68 377 32 75
E-mail: ziza@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mieszka I 15
68-200 Żary
Polska / Polen
Telefon: +48 68 479 13 56
Telefon: +48 68 479 13 66
E-mail: zizr@praca.gov.pl
do strony głównej

Manpower Spółka z o. o.
[agencja zatrudnienia / privater Arbeitsvermittler]
ul. Władysława Łokietka 4/2
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 80 18
Telefon: +48 95 729 31 08
E-mail: gorzow.lokietka@manpower.pl
do strony głównej

Kontakty w sprawach związanych z uznawalnością wykształcenia
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
[Büro für Anerkennung der Ausbildung und Internationale Zusammenarbeit]
ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa
Polska / Polen
Telefon: +48 22 826 74 34
Telefon: +48 22 826 28 23
E-mail: biuro@buwiwm.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Departament Współpracy Międzynarodowej, Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego
[Abteilung für Internationale Zusammenarbeit im Ministerium für Wissenschaft und Hochschulwesen]
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
Polska / Polen
E-mail: enic-naric@nauka.gov.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch, englisch

Pracodawcy o dużym znaczeniu w regionie

Jako potencjalnie ważni pracodawcy na terenie obu Euroregionów oraz poza nimi w grę wchodzą przede wszystkim przedsiębiorstwa i zakłady budowlane, np.:

 

 1. PPUH „BUDMAR” – Marcin Barna, ul. Gwiaździsta 3/82, 66-400 Gorzów Wlkp.,
 2. Dach-System Sp. z o.o., ul. Wazów 26, Zielona Góra, www.dach-system.com.pl
 3. Zakład Ogólno-Budowlany Krzysztof Nieżórawski, ul. Biecz 27, 68-343 Biecz
 4. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Pasek Krzysztof, ul. Zielonogórska 35, 66-006 Ochla,   www.dekarstwozielonagora.pl    
Jednostki realizujące kształcenie

Placówki na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr, które oferują możliwość kształcenia w zawodzie dekarz:

 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. M. Konopnickiej 2, 66-530 Drezdenko, www.zsp-drezdenko.cal.pl
 2. Zespół Szkół Zawodowych PBO Sp. z o. o., ul. Botaniczna 77, 65-392 Zielona Góra,   www.zszpbo.zgora.pl
 3. Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego, ul. Botaniczna 66, 65-392 Zielona Góra, www.zsipkz.zgora.pl
 4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Piaskowa 53, 66-100 Sulechów, www.zsp-sulechow.edu.pl
 5. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych, ul. Racławicka 1, 66-620 Gubin, www.zslit.gubi.pl
 6. Zespół Szkół Budowlanych, ul. Górnośląska 2, 68-200 Żary, www.zsb.zary.pl


 
Instytucje kontaktowe w sprawach związanych z kształceniem zawodowym
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
[regionales Berufsbildungszentrum]
ul. Sikorskiego 95
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 73 25
Telefon: +48 95 720 73 25
E-mail: zdz.bwe@zdz.gorzow.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
[Landeszentrum für Förderung der Berufs- und Weiterbildung]
ul. Spartańska 1b
02-637 Warszawa
Polska / Polen
Telefon: +48 22 844 07 40
Telefon: +48 22 646 52 51
E-mail: sekretariat@koweziu.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
[Schulkuratorium in Gorzów Wlkp.]
ul. Jagiellończyka 10
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 84 12
Telefon: +48 95 722 37 26
E-mail: kuratorium@ko-gorzow.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
[regionales Berufsbildungszentrum]
ul. Stary Rynek 17
65-067 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 329 59 00
Telefon: +48 68 329 59 14
E-mail: sekr@zdz.zgora.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Wojewodschaft Lubuskie - Brandenburg 2007-2013
IHK Projektgesellschaft mbH
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.