Oferta

Fototechnik

Polska
Porównaj zawody:
 • Informacja
 • Pracodawcy w regionie
 • Szkoły w regionie
Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Jeden poziom kształcenia:

 

Technikum

Rodzaj szkoły w polskim systemie szkolnictwa zawodowego przeznaczony dla absolwentów gimnazjum. Po ukończeniu technikum uczeń otrzymuje wykształcenie średnie i ma możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu zawodowego, a także uzyskania świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Świadectwo dojrzałości daje możliwość podjęcia kształcenia na uczelniach wyższych.

Tytuł zawodowy: Fototechnik

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Absolwenci szkoły w zawodzie fototechnik mogą podejmować pracę w:

 

 • laboratoriach fotograficznych usługowych, profesjonalnych, przemysłowych,
 • przedsiębiorstwach lub instytucjach wykorzystujących fotografię w swojej działalności, jak np. agencje fotograficzne i reklamowe, telewizja, policja, biblioteki, muzea, placówki naukowo-techniczne i archiwa,
 • przemyśle optycznym, fotooptycznym i optoelektronicznym,
 • wydawnictwach i drukarniach,
 • handlu specjalistycznym.

Można także zarejestrować i prowadzić samodzielną działalność gospodarczą.

Podstawowy zakres czynności wykonywanych przez fototechnika to:

 

 • dobieranie materiałów i rekwizytów do aranżacji i kompozycji ujęć fotograficznych,
 • dobieranie środków trwałych, sprzętu i materiałów fotograficznych do wykonywania zleceń fotograficznych,
 • wykonywanie fotografii portretowych osób lub grup osób,
 • wykonywanie zdjęć biometrycznych i identyfikacyjnych,
 • wykonywanie fotografii reklamowych,
 • wykonywanie reprodukcji materiałów archiwalnych,
 • prowadzenie obróbki chemicznej i cyfrowej materiałów fotograficznych,
 • archiwizacja prac fotograficznych,
 • rejestrowanie i przygotowanie materiałów cyfrowych do publikacji w mediach,
 • opracowywanie, wykonywanie i publikacja internetowych projektów multimedialnych,
 • dobieranie i wykorzystywanie narzędzi informatyczne do realizacji określonych zadań,
 • zarządzanie jakością materiałów, urządzeń i prac fotograficznych,
 • planowanie i organizowanie działalności gospodarczej,
 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami BHP, ppoż. i ochrony środowiska.
Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Polski zawód fototechnik jest częściowo porównywalny z następującymi zawodami niemieckimi:

 • Fotograf (niem. Fotograf/-in), poziom kształcenia – nauka zawodu w systemie dualnym (3 lata).
 • Laborant filmowy i video (niem. Film- und Videolaborant/-in), poziom kształcenia – nauka zawodu w systemie dualnym (3 lata).
 • Edytor filmów i video (niem. Film- und Videoeditor/-in), poziom kształcenia – nauka zawodu w systemie dualnym (3 lata).

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

Na terenie polskiej części Euroregionu Pro Europa Viadrina nie ma obecnie placówki, która kształci w zawodzie fototechnik.

 

Kształcenie w zawodzie można podjąć m.in. w woj. wielkopolskim:

 1. Zespół Szkół Łączności, ul. Przełajowa 4, 61-622 Poznań, www.zsl.poznan.pl
 2. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, ul. Św. Floriana 3, 60-536 Poznań, www.zsz1poznan.pl
 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Mickiewicza 11, 63-700 Krotoszyn, www.zsp1krotoszyn.pl
 4. Zespół Szkół nr 3, ul. Gen. Grota Roweckiego 6, 63-900 Rawicz, www.nowa2.zs3rawicz.pl
 5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Kcyńska 48, 62-100 Wągrowiec, www.giganci.pl
Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Osoby, które zamierzają podjąć naukę zawodu fototechnik w czteroletnim technikum powinny:

 • zdać egzamin gimnazjalny,
 • posiadać pozytywne oceny na świadectwie z wybranych przez szkołę przedmiotów,
 • posiadać inne osiągnięcia (np. konkursy, olimpiady przedmiotowe). 

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie i/lub odpowiedni formularz dostępny na stronie lub w sekretariacie szkoły,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • świadectwo zdrowia wraz z zaświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w  zawodzie,
 • 3 lub 4 zdjęcia (w formacie legitymacyjnym).
Czas trwania nauki
Technikum: okres nauki 4 lata
Zakres programu nauczania

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego*:

W podstawie programowej kształcenia w zawodzie fototechnik minimalna liczba godzin na kształcenie zawodowe została określona dla efektów kształcenia i wynosi:

 1. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów – 300 godz.
 2. Rejestracja i obróbka obrazu – 750 godz.
 3. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych – 300 godz.

Egzamin potwierdzający kwalifikację “Rejestracja i obróbka obrazu” odbywa się pod koniec klasy trzeciej.

Egzamin potwierdzający kwalifikację “Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych” odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.

*) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.

Wymiar godzin (teoria)

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania w technikum minimalny wymiar godzinna kształcenie zawodowe wynosi 1470 godzin, z czego na kształcenie zawodowe teoretyczne zostanie przeznaczonych minimum 735 godzin.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym z wymiarem godzin:

 1. Procesy fotograficzne – 300 godz.
 2. Urządzenia fototechniczne – 150 godz.
 3. Technologie multimedialne – 210 godz.
 4. Działalność gospodarcza w fotografii – 60 godz.
 5. Język obcy w fotografii – 30 godz. 

Łączna liczba godzin na kształcenie teoretyczne: 750

Wymiar godzin (praktyka)

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania w technikum minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe wynosi 1470 godzin, z czego na kształcenie zawodowe praktyczne 735 godzin.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym z wymiarem godzin*:

 1. Techniki fotograficzne – 375 godz.
 2. Cyfrowa obróbka obrazu – 210 godz.
 3. Projekty multimedialne – 165 godz.

Łączna liczba godzin na kształcenie praktyczne: 750

*) zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy.

Koszt kształcenia

Szkoły publiczne – niepłatne

Szkoły prywatne – informacje można uzyskać telefonicznie w sekretariatach lub na stronach internetowych szkół.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

W przeciwieństwie do obowiązującego w Niemczech systemu dualnego, w Polsce uczniowie szkół zawodowych nie otrzymują ustalonego przepisami wynagrodzenia za okres nauki zawodu.

Informacje na temat ewentualnych wynagrodzeń za praktyki zawodowe w zakładach pracy i możliwości otrzymania stypendium można uzyskać u pracodawców i w poszczególnych szkołach.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Analiza ofert pracy publikowanych na internetowych portalach zatrudnienia wykazała, że na rynku pracy istnieje obecnie niewielkie zapotrzebowanie na fototechników.

Miesięczne wynagrodzenie fototechników w zakładach pracy wynosi średnio ok. 1.600 – 3.000 zł brutto.

Dokładne informacje o zarobkach można zdobyć bezpośrednio w zakładach pracy.

Układy taryfowe
Dokładniejsze informacje na temat ewentualnie obowiązujących zakładowych lub ponadzakładowych układów zbiorowych pracy można uzyskać w organizacjach związkowych poszczególnych zakładów.
Możliwości dalszego kształcenia

Fototechnicy, absolwenci czteroletniego technikum, którzy zdali egzamin maturalny, mają możliwość kontynuowania nauki w szkołach wyższych. Logiczną drogą rozwoju jest wybór któregoś z pokrewnych kierunków, np. fotografia i multimedia.

Na terenie polskiej części Euroregionu Pro Europa Viadrina nie ma obecnie szkoły wyższej, która oferuje odpowiednie kierunki studiów. Kształcenie można podjąć m.in. w:

1. Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Wydział Grafiki i Sztuki Mediów, Plac Polski 3/4,  50-156 Wrocław, www.asp.wroc.pl

Kierunek: Fotografia i multimedia

 

2. Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli, ul. Racławicka 23, 41-506 Chorzów, www.gwsp.edu.pl

Kierunek: Gry i grafika interaktywna

 

3. Uniwersytet Śląski, Wydział Artystyczny w Cieszynie, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, www.us.edu.pl

Kierunek: Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej

4. Politechnika Łódzka, Wydział Instytucji Papiernictwa i Poligrafii, ul. Radwańska 29, Budynek A13, 90-924 Łódź, www.p.lodz.pl

Kierunek: Papiernictwo i poligrafia

5. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa, www.pw.edu.pl

Kierunek: Papiernictwo i poligrafia

 

Absolwenci technikum z zawodzie fototechnik mogą dodatkowo uzyskać dyplom technika cyfrowych procesów graficznych po potwierdzeniu kwalifikacji „Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania” i „Drukowanie cyfrowe”.

Interesujące linki

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie fototechnik:

http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=343104

Program nauczania w zawodzie fototechnik:

http://www.koweziu.edu.pl/programy_nauczania/pliki/343104_P.doc

Opis zawodu fototechnik:

http://cdzdm.pl/pdf/informator%20o%20zawodach.pdf

Strona internetowa z informacjami o możliwościach studiów wyższych na kierunkach pokrewnych:

http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=113#top-wyszukiwarka

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Warunki pojmowania nauki przez cudzoziemców reguluje w Polsce Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia – Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 361


Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Warunki pojmowania nauki przez cudzoziemców reguluje w Polsce Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia – Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 361


Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Warunki podejmowania pracy na terytorium Polski przez cudzoziemców są regulowane przez szereg przepisów.

Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Warunki podejmowania pracy na terytorium Polski przez cudzoziemców są regulowane przez szereg przepisów.

Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

Listę organizacji związkowych w Polsce można znaleźć tutaj. Poniżej kilka adresów kontaktowych z regionu:

NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. E. Borowskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 722 49 08
Telefon: +48 95 722 48 97
E-mail: solidarnosc.gorzow@op.pl
do strony głównej

NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 13 80
Telefon: +48 68 327 13 80
E-mail: region@solidarnosc.zgora.pl
do strony głównej

OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
[centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
ul. Wyspiańskiego 13
65-036 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 325 46 96
Telefon: +48 68 325 46 96
E-mail: zielonagora@opzz.org.pl
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)
Lubuscy Pracodawcy
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 722 75 30
Telefon: +48 95 722 75 30
E-mail: lopgorzow@wp.pl
do strony głównej

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 18 81
Telefon: +48 68 327 18 81
E-mail: biuro@opzl.pl
do strony głównej

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
[regionale Industrie- und Handelskammer]
ul. Nowa 5
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 739 03 11
Telefon: +48 95 739 03 10
E-mail: sekretariat@ziph.pl
do strony głównej

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
[regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 60 77
Telefon: +48 95 722 36 68
E-mail: izba@irgorzow.pl
do strony głównej

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
[regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Reja 9
65-076 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 24 61
Telefon: +48 68 327 17 33
E-mail: biuro@izba.zgora.pl
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy
Adecco Poland Gorzów Wielkopolski
[agencja zatrudnienia / privater Arbeitsvermittler]
ul. Mostowa 12
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 02 70
Telefon: +48 95 720 02 75
E-mail: gorzow@adecco.com
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp
Polska / Polen
Telefon: +48 95 736 06 40
Telefon: +48 95 736 06 69
E-mail: zigo@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
Polska / Polen
Telefon: +48 95 741 20 66
Telefon: +48 95 741 26 25
E-mail: zimi@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piłsudskiego 19
69-100 Słubice
Polska / Polen
Telefon: +48 95 758 36 08
Telefon: +48 95 758 36 09
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
Polska / Polen
Telefon: +48 95 763 11 40
Telefon: +48 95 763 72 16
E-mail: zist@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin
Polska / Polen
Telefon: +48 95 755 23 36
E-mail: sekretariat@pupsulecin.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie
Polska / Polen
Telefon: +48 68 383 03 13
Telefon: +48 68 383 03 20
E-mail: zikr@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Staszica 1 C
67-100 Nowa Sól
Polska / Polen
Telefon: +48 68 387 32 42
Telefon: +48 68 388 03 01
E-mail: zino@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin
Polska / Polen
Telefon: +48 68 38 210 66
Telefon: +48 68 38 210 67
E-mail: zisw@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Sienkiewicza 9
65-443 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 456 56 50
Telefon: +48 68452 06 66
E-mail: zizi@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Dworcowa 9
68-100 Żagań
Polska / Polen
Telefon: +48 68 477 78 39
Telefon: +48 68 377 32 75
E-mail: ziza@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mieszka I 15
68-200 Żary
Polska / Polen
Telefon: +48 68 479 13 56
Telefon: +48 68 479 13 66
E-mail: zizr@praca.gov.pl
do strony głównej

Manpower Spółka z o. o.
[agencja zatrudnienia / privater Arbeitsvermittler]
ul. Władysława Łokietka 4/2
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 80 18
Telefon: +48 95 729 31 08
E-mail: gorzow.lokietka@manpower.pl
do strony głównej

Kontakty w sprawach związanych z uznawalnością wykształcenia
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
[Büro für Anerkennung der Ausbildung und Internationale Zusammenarbeit]
ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa
Polska / Polen
Telefon: +48 22 826 74 34
Telefon: +48 22 826 28 23
E-mail: biuro@buwiwm.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Departament Współpracy Międzynarodowej, Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego
[Abteilung für Internationale Zusammenarbeit im Ministerium für Wissenschaft und Hochschulwesen]
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
Polska / Polen
E-mail: enic-naric@nauka.gov.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch, englisch

Pracodawcy o dużym znaczeniu w regionie

Jako potencjalnie ważni pracodawcy na terenie Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz poza nim w grę wchodzą przede wszystkim przedsiębiorstwa i zakłady fotograficzne, handel specjalistyczny i inne przedsiębiorstwa lub instytucje, w których fotografia jako medium jest wykorzystywana w działalności.

Jednostki realizujące kształcenie

Na terenie polskiej części Euroregionu Pro Europa Viadrina nie ma obecnie placówki, która kształci w zawodzie fototechnik.

 

Kształcenie w zawodzie można podjąć m.in. w woj. wielkopolskim:

 1. Zespół Szkół Łączności, ul. Przełajowa 4, 61-622 Poznań, www.zsl.poznan.pl
 2. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, ul. Św. Floriana 3, 60-536 Poznań, www.zsz1poznan.pl
 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Mickiewicza 11, 63-700 Krotoszyn, www.zsp1krotoszyn.pl
 4. Zespół Szkół nr 3, ul. Gen. Grota Roweckiego 6, 63-900 Rawicz, www.nowa2.zs3rawicz.pl
 5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Kcyńska 48, 62-100 Wągrowiec, www.giganci.pl
Instytucje kontaktowe w sprawach związanych z kształceniem zawodowym
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
[regionales Berufsbildungszentrum]
ul. Sikorskiego 95
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 73 25
Telefon: +48 95 720 73 25
E-mail: zdz.bwe@zdz.gorzow.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
[Landeszentrum für Förderung der Berufs- und Weiterbildung]
ul. Spartańska 1b
02-637 Warszawa
Polska / Polen
Telefon: +48 22 844 07 40
Telefon: +48 22 646 52 51
E-mail: sekretariat@koweziu.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
[Schulkuratorium in Gorzów Wlkp.]
ul. Jagiellończyka 10
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 84 12
Telefon: +48 95 722 37 26
E-mail: kuratorium@ko-gorzow.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
[regionales Berufsbildungszentrum]
ul. Stary Rynek 17
65-067 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 329 59 00
Telefon: +48 68 329 59 14
E-mail: sekr@zdz.zgora.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Wojewodschaft Lubuskie - Brandenburg 2007-2013
IHK Projektgesellschaft mbH
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.