Oferta

Złotnik-jubiler

Polska
Porównaj zawody:
 • Informacja
 • Pracodawcy w regionie
 • Szkoły w regionie
Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Jeden poziom kształcenia:

Zasadnicza szkoła zawodowa

Rodzaj szkoły w polskim systemie edukacji przeznaczony dla absolwentów gimnazjum. Ukończenie jej umożliwia podejście do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje i uzyskanie dyplomu zawodowego.

Tytuł zawodowy: Złotnik-jubiler

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Absolwenci szkoły w zawodzie złotnik-jubiler mogą podjąć pracę w:

 • pracowniach złotniczo-jubilerskich,  
 • zakładach przemysłowych produkujących wyroby złotniczo-jubilerskie. 


Podstawowy zakres czynności wykonywanych przez złotników-jubilerów to:

 • organizowanie i użytkowanie własnego stanowiska pracy do robót złotniczo-jubilerskich, zgodnie z zasadami organizacji pracy i ergonomii, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska,
 • organizowanie i prowadzenie zakładu usługowego, produkcyjnego i działu sprzedaży w placówkach handlowych,
 • rozpoznawanie materiałów stosowanych w złotnictwie i jubilerstwie (metale i stopy metali szlachetnych, kamienie szlachetne, półszlachetne i syntetyczne),
 • sporządzanie stopów oraz lutów metali szlachetnych, o określonych parametrach chemicznych i wymaganych próbach, w urządzeniach i w piecach do topienia metali szlachetnych,
 • poddawanie metalu szlachetnego lub stopu wstępnej obróbce: odlewaniu, kuciu, tłoczeniu, walcowaniu, ciąganiu, wycinaniu w celu uzyskania wstępnego kształtu wyrobu,
 • nadawanie właściwego kształtu poszczególnym elementom wyrobu przez obróbkę ręczną lub mechaniczną: trasowanie, wycinanie, prostowanie, gięcie, cięcie i przecinanie, piłowanie, wiercenie, klepanie, cyzelowanie,
 • łączenie poszczególnych elementów wyrobu przez: lutowanie, zgrzewanie, skręcanie, nitowanie, sklejanie itp.,
 • obróbka i wstawianie kamieni szlachetnych oraz dopasowywanie kamieni do określonego wyrobu, zakuwanie kamieni,
 • obróbka wykańczająca gotowego wyrobu przez: szlifowanie, polerowanie, szczotkowanie, piaskowanie z zastosowaniem metod chemicznych i elektrochemicznych,
 • wykonywanie zdobień wyrobów różnymi technikami,
 • naprawianie biżuterii, powiększanie lub zmniejszanie obrączek i pierścionków,
 • projektowanie nowych wzorów,
 • poddawanie ocenie i wycenie współczesnych wyrobów jubilerskich oraz wyrobów z różnych epok,
 • współpraca z innymi pracownikami podczas realizacji zadań zawodowych,
 • kierowanie zespołem pracowniczym,
 • kontrola jakości własnej pracy – ocena wyrobu finalnego,
 • kontrola jakości pracy wykonywanej przez podległych pracowników.
Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Polski zawód złotnik-jubiler jest częściowo porównywalny z następującymi zawodami niemieckimi:

 • Złotnik ze specjalnością kamienie szlachetne (niem Goldschmied/-in der Fachrichtung Juwelen), poziom kształcenia – trzyipółletnia nauka zawodu w systemie dualnym. 
 • Złotnik ze specjalnością łańcuszki i bransoletki (niem Goldschmied/-in der Fachrichtung Ketten), poziom kształcenia – trzyipółletnia nauka zawodu w systemie dualnym. 
 • Złotnik ze specjalnością biżuteria (niem Goldschmied/-in der Fachrichtung Schmuck), poziom kształcenia – trzyipółletnia nauka zawodu w systemie dualnym. 
 • Grawer (niem. Graveur/-in), poziom kształcenia – trzyletnia nauka zawodu w systemie dualnym. 

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

Na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr nie ma obecnie placówek, które oferują możliwość kształcenia w zawodzie złotnik-jubiler.

Kształcenie w zawodzie można podjąć m.in. w woj. wielkopolskim:

 1. Zespół Szkół im. Adama Wodniczki, ul. Topolowa 2, 62-050 Mosina, http://zsmosina.powiat.poznan.pl
 2. Zespół Szkół Usługowych, ul. Wolności 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski, http://www.zsu.osw.pl
 3. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, ul. Koszarowa 12, 62-300 Września, http://www.zsz2.wrzesnia.pl
 4. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie, ul. Norwida 10, 77-400 Złotów, http://www.ckziu-zlotow.pl
Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Osoby chcące się kształcić w zasadniczej szkole zawodowej powinny złożyć następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie i/lub odpowiedni formularz dostępny na stronie lub w sekretariacie szkoły,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
 • 3 lub 4 zdjęcia (w formacie legitymacyjnym).
Czas trwania nauki
Zasadnicza szkoła zawodowa: okres nauki 3 lata
Zakres programu nauczania

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego*:

W podstawie programowej kształcenia w zawodzie złotnik-jubiler minimalna liczba godzin na kształcenie zawodowe została określona dla efektów kształcenia i wynosi:

 1. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru artystycznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów – 300 godz.
 2. Wykonywanie i naprawa wyrobów złotniczych i jubilerskich – 800 godz.

Egzamin potwierdzający kwalifikację „Wykonywanie i naprawa wyrobów złotniczych i jubilerskich” odbywa się pod koniec klasy trzeciej.

*) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.

Wymiar godzin (teoria)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe w zasadniczej szkole zawodowej wynosi 1600 godzin, z czego na kształcenie zawodowe teoretyczne przeznaczonych zostaje 640 godzin.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 

 1. Podstawy złotnictwa i jubilerstwa – 192 godz.
 2. Technologia prac złotniczych i jubilerskich – 320 godz.
 3. Działalność gospodarcza w złotnictwie i jubilerstwie - 64 godz.
 4. Język obcy w usługach złotniczo-jubilerskich – 64 godz.

Łączna liczba godzin na kształcenie teoretyczne: 640

Wymiar godzin (praktyka)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe w zasadniczej szkole zawodowej wynosi 1600 godzin, z czego na kształcenie zawodowe praktyczne przeznaczonych zostaje 970 godzin.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym*/**:

 1. Prace złotniczo-jubilerskie – zajęcia praktyczne – 778 godz.
 2. Oprawa kamieni jubilerskich – zajęcia praktyczne – 192 godz.

Łączna liczba godzin na kształcenie praktyczne: 970

 

*) Dla młodocianych pracowników liczbę dni w tygodniu przeznaczonych na praktyczną naukę zawodu u pracodawcy ustala dyrektor szkoły, z uwzględnieniem przepisów Kodeksu Pracy.

**) Zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawców.

Koszt kształcenia

Szkoły publiczne – niepłatne

Szkoły prywatne – informacje można uzyskać telefonicznie w sekretariatach lub na stronach internetowych szkół.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

W przeciwieństwie do najbardziej rozpowszechnionego w Niemczech systemu dualnego, w Polsce uczniowie szkół zawodowych nie otrzymują ustalonego przepisami wynagrodzenia za okres nauki zawodu.

Informacje na temat ewentualnych wynagrodzeń za praktyki zawodowe w zakładach pracy i możliwości otrzymania stypendium można uzyskać u pracodawców i w poszczególnych szkołach.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Analiza ofert pracy publikowanych na internetowych portalach zatrudnienia wykazała, że na rynku pracy istnieje obecnie małe zapotrzebowanie na złotników-jubilerów.

Miesięczne wynagrodzenie złotników-jubilerów w zakładach pracy wynosi średnio ok. 2.000 – 5.100 zł brutto.

 

Dokładne informacje o zarobkach można zdobyć bezpośrednio w zakładach pracy.

Układy taryfowe

Dokładniejsze informacje na temat ewentualnie obowiązujących zakładowych lub ponadzakładowych układów zbiorowych pracy można uzyskać w organizacjach związkowych poszczególnych zakładów.

Możliwości dalszego kształcenia

Złotnicy-jubilerzy, którzy ukończyli naukę w trzyletniej zasadniczej szkole zawodowej nie mają możliwości bezpośredniej kontynuacji nauki z zaliczeniem już zdobytych kwalifikacji. Można dodatkowo podjąć naukę w czteroletnim technikum (np. na kierunku technik odlewnik lub technik mechanik) lub liceum ogólnokształcącym bądź plastycznym, a następnie, po zdaniu egzaminu dojrzałości podwyższać kwalifikacje w szkołach wyższych (np. na kierunku górnictwo i geologia ze specjalizacją mineralogia stosowana z gemmologią bądź na kierunkach plastycznych). Inną możliwością rozwoju zawodowego jest zdanie egzaminu mistrzowskiego w rzemiośle złotniczym i jubilerskim.

Placówki na terenie polskiej części i w pobliżu Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr oferujące odpowiednie możliwości kontynuowanie kształcenia:

Technika:

1. Zespół Szkół Mechanicznych, ul. Dąbrowskiego 32, 66-400 Gorzów Wlkp., www.zsm.edu.gorzow.pl,

Kierunek: Technik mechanik

2. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, ul. Zamkowa 16a, 82-300 Elbląg, www.zsz1el.pl

Kierunek: Technik odlewnik

Licea plastyczne:

1. Liceum Plastyczne w Gorzowie Wlkp., ul. Bema 1, 66-400 Gorzów Wlkp., www.lpla.edu.gorzow.pl

2. Zespół Szkół Plastycznych w Zielonej Górze, ul. Batorego 70a, 65-735 Zielona Góra, www.plastyk-zgora.pl

Studia wyższe:

1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Wydział Górnictwa i Geologii, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, www.agh.edu.pl 

Kierunek: Górnictwo i Geologia 

Specjalizacja: Mineralogia stosowana z gemmologią

Interesujące linki

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie złotnik-jubiler:

http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=731305

Program nauczania w zawodzie złotnik-jubiler:

http://www.koweziu.edu.pl/programy_nauczania/pliki/731305_P.doc

Opis zawodu złotnik-jubiler:

http://zielonalinia.gov.pl/default.aspx?docId=2071&dictword=1036

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Warunki pojmowania nauki przez cudzoziemców reguluje w Polsce Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia – Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 361


Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Warunki pojmowania nauki przez cudzoziemców reguluje w Polsce Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia – Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 361


Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Warunki podejmowania pracy na terytorium Polski przez cudzoziemców są regulowane przez szereg przepisów.

Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Warunki podejmowania pracy na terytorium Polski przez cudzoziemców są regulowane przez szereg przepisów.

Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

Listę organizacji związkowych w Polsce można znaleźć tutaj. Poniżej kilka adresów kontaktowych z regionu:

NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. E. Borowskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 722 49 08
Telefon: +48 95 722 48 97
E-mail: solidarnosc.gorzow@op.pl
do strony głównej

NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 13 80
Telefon: +48 68 327 13 80
E-mail: region@solidarnosc.zgora.pl
do strony głównej

OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
[centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
ul. Wyspiańskiego 13
65-036 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 325 46 96
Telefon: +48 68 325 46 96
E-mail: zielonagora@opzz.org.pl
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)
Lubuscy Pracodawcy
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 722 75 30
Telefon: +48 95 722 75 30
E-mail: lopgorzow@wp.pl
do strony głównej

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 18 81
Telefon: +48 68 327 18 81
E-mail: biuro@opzl.pl
do strony głównej

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
[regionale Industrie- und Handelskammer]
ul. Nowa 5
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 739 03 11
Telefon: +48 95 739 03 10
E-mail: sekretariat@ziph.pl
do strony głównej

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
[regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 60 77
Telefon: +48 95 722 36 68
E-mail: izba@irgorzow.pl
do strony głównej

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
[regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Reja 9
65-076 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 24 61
Telefon: +48 68 327 17 33
E-mail: biuro@izba.zgora.pl
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy
Adecco Poland Gorzów Wielkopolski
[agencja zatrudnienia / privater Arbeitsvermittler]
ul. Mostowa 12
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 02 70
Telefon: +48 95 720 02 75
E-mail: gorzow@adecco.com
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp
Polska / Polen
Telefon: +48 95 736 06 40
Telefon: +48 95 736 06 69
E-mail: zigo@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
Polska / Polen
Telefon: +48 95 741 20 66
Telefon: +48 95 741 26 25
E-mail: zimi@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piłsudskiego 19
69-100 Słubice
Polska / Polen
Telefon: +48 95 758 36 08
Telefon: +48 95 758 36 09
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
Polska / Polen
Telefon: +48 95 763 11 40
Telefon: +48 95 763 72 16
E-mail: zist@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin
Polska / Polen
Telefon: +48 95 755 23 36
E-mail: sekretariat@pupsulecin.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie
Polska / Polen
Telefon: +48 68 383 03 13
Telefon: +48 68 383 03 20
E-mail: zikr@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Staszica 1 C
67-100 Nowa Sól
Polska / Polen
Telefon: +48 68 387 32 42
Telefon: +48 68 388 03 01
E-mail: zino@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin
Polska / Polen
Telefon: +48 68 38 210 66
Telefon: +48 68 38 210 67
E-mail: zisw@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Sienkiewicza 9
65-443 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 456 56 50
Telefon: +48 68452 06 66
E-mail: zizi@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Dworcowa 9
68-100 Żagań
Polska / Polen
Telefon: +48 68 477 78 39
Telefon: +48 68 377 32 75
E-mail: ziza@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mieszka I 15
68-200 Żary
Polska / Polen
Telefon: +48 68 479 13 56
Telefon: +48 68 479 13 66
E-mail: zizr@praca.gov.pl
do strony głównej

Manpower Spółka z o. o.
[agencja zatrudnienia / privater Arbeitsvermittler]
ul. Władysława Łokietka 4/2
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 80 18
Telefon: +48 95 729 31 08
E-mail: gorzow.lokietka@manpower.pl
do strony głównej

Kontakty w sprawach związanych z uznawalnością wykształcenia
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
[Büro für Anerkennung der Ausbildung und Internationale Zusammenarbeit]
ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa
Polska / Polen
Telefon: +48 22 826 74 34
Telefon: +48 22 826 28 23
E-mail: biuro@buwiwm.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Departament Współpracy Międzynarodowej, Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego
[Abteilung für Internationale Zusammenarbeit im Ministerium für Wissenschaft und Hochschulwesen]
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
Polska / Polen
E-mail: enic-naric@nauka.gov.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch, englisch

Pracodawcy o dużym znaczeniu w regionie

Jako potencjalnie ważni pracodawcy na terenie obu Euroregionów i poza nimi w grę wchodzą przede wszystkim większe pracownie złotniczo-jubilerskie oraz zakłady produkcyjne branży jubilerskiej.

Jednostki realizujące kształcenie

Na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr nie ma obecnie placówek, które oferują możliwość kształcenia w zawodzie złotnik-jubiler.

Kształcenie w zawodzie można podjąć m.in. w woj. wielkopolskim:

 1. Zespół Szkół im. Adama Wodniczki, ul. Topolowa 2, 62-050 Mosina, http://zsmosina.powiat.poznan.pl
 2. Zespół Szkół Usługowych, ul. Wolności 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski, http://www.zsu.osw.pl
 3. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, ul. Koszarowa 12, 62-300 Września, http://www.zsz2.wrzesnia.pl
 4. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie, ul. Norwida 10, 77-400 Złotów, http://www.ckziu-zlotow.pl
Instytucje kontaktowe w sprawach związanych z kształceniem zawodowym
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
[regionales Berufsbildungszentrum]
ul. Sikorskiego 95
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 73 25
Telefon: +48 95 720 73 25
E-mail: zdz.bwe@zdz.gorzow.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
[Landeszentrum für Förderung der Berufs- und Weiterbildung]
ul. Spartańska 1b
02-637 Warszawa
Polska / Polen
Telefon: +48 22 844 07 40
Telefon: +48 22 646 52 51
E-mail: sekretariat@koweziu.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
[Schulkuratorium in Gorzów Wlkp.]
ul. Jagiellończyka 10
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 84 12
Telefon: +48 95 722 37 26
E-mail: kuratorium@ko-gorzow.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
[regionales Berufsbildungszentrum]
ul. Stary Rynek 17
65-067 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 329 59 00
Telefon: +48 68 329 59 14
E-mail: sekr@zdz.zgora.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Wojewodschaft Lubuskie - Brandenburg 2007-2013
IHK Projektgesellschaft mbH
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.