Oferta

Technik technologii drewna

Polska
Porównaj zawody:
 • Informacja
 • Pracodawcy w regionie
 • Szkoły w regionie
Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Jeden poziom kształcenia:

Technikum

Rodzaj szkoły w polskim systemie szkolnictwa zawodowego przeznaczony dla absolwentów gimnazjum. Po ukończeniu technikum uczeń otrzymuje wykształcenie średnie i ma możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu zawodowego, a także uzyskania świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Świadectwo dojrzałości daje możliwość podjęcia kształcenia na uczelniach wyższych.

Tytuł zawodowy: Technik technologii drewna

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Absolwenci szkoły w zawodzie technik technologii drewna mogą podejmować pracę w:

- działach produkcyjnych, projektowych, zaopatrzenia, sprzedaży lub laboratoriach zakładowych zakładów przemysłu:

 • tartacznego,  
 • meblarskiego, 
 • stolarki budowlanej,
 • opakowań,

 

- rzemieślniczych zakładach stolarskich.

 

Można także zarejestrować i prowadzić samodzielną działalność gospodarczą.

 

Podstawowy zakres czynności wykonywanych przez techników technologii drewna to:

 • organizowanie określonych procesów produkcyjnych w zakładach przerobu drewna i tworzyw drzewnych,
 • projektowanie wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych,
 • dostarczanie i odbieranie drewna okrągłego do produkcji,
 • przerabianie drewna (mechaniczne i chemiczne),
 • wytwarzanie elementów z drewna i tworzyw drzewnych,
 • montaż i magazynowanie wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych,
 • naprawianie i renowacja wyrobów z drewna oraz tworzyw drzewnych,
 • korzystanie z różnych źródeł informacji naukowo-technicznej oraz doradztwa specjalistycznego,
 • współpraca z dostawcami materiałów i półfabrykatów dla zakładów przemysłu drzewnego,
 • współpraca z zespołem roboczym, kierownictwem zakładu przemysłu drzewnego,
 • współpraca z odbiorcami wyrobów drzewnych,
 • kontrolowanie jakości dostarczonych materiałów oraz jakości wytwarzanych wyrobów w zakładach przetwórstwa drewna i tworzyw drzewnych,
 • kontrolowanie przebiegu określonych procesów technologicznych w zakładach przetwórstwa drewna i tworzyw drzewnych,
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska w zakładach przetwórstwa drewna i tworzyw drzewnych.
Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Polski zawód technik technologii drewna jest częściowo porównywalny z następującymi zawodami niemieckimi:

 • Stolarz (niem. Tischler/-in), poziom kształcenia – trzyletnia nauka zawodu w systemie dualnym.
 • Mechanik obróbki drewna (niem. Holzbearbeitungsmechaniker/-in), poziom kształcenia – trzyletnia nauka zawodu w systemie dualnym.
 • Mechanik technologii drewna, specjalność elementy budowlane, opakowania drewniane i ramy (niem. Holzmechaniker/-in der Fachrichtung Bauelemente, Holzpackmittel und Rahmen), poziom kształcenia – trzyletnia nauka zawodu w systemie dualnym.
 • Mechanik technologii drewna, specjalność budowa mebli i elementów wykończenia wnętrz (Holzmechaniker/-in der Fachrichtung Möbelbau und Innenausbau), poziom kształcenia – trzyletnia nauka zawodu w systemie dualnym.
 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technologia drewna (niem. Staatlich geprüfte/-r Techniker/-in der Fachrichtung Holztechnik), poziom kształcenia – kształcenie ustawiczne w szkołach zawodowych regulowane prawem krajów związkowych (2 lata w trybie dziennym).
 • Mistrz w przemyśle ze specjalnością technologia drewna (niem. Industriemeister/-in der Fachrichtung Holz), poziom kształcenia – kształcenie ustawiczne na podstawie przepisów Ustawy o kształceniu zawodowym. Egzamin mistrzowski jest regulowany przepisami izb przemysłowo-handlowych.
 • Mistrz w przemyśle ze specjalnością przemysł tartaczny (niem. Industriemeister/-in der Fachrichtung Sägeindustrie), poziom kształcenia – kształcenie ustawiczne na podstawie przepisów Ustawy o kształceniu zawodowym. Egzamin mistrzowski jest regulowany przepisami izb przemysłowo-handlowych.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

Na terenie polskiej części Euroregionu Pro Europa Viadrina nie ma obecnie placówek, które kształcą w zawodzie technik technologii drewna.

Kształcenie w zawodzie można podjąć m. in. w woj. wielkopolskim, podlaskim lub małopolskim:

 1. Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego, ul. Raszyńska 48, 60-135 Poznań, www.zsbd.pl
 2. Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 18-400 Łomża, www.zsdig-lomza.pl
 3. Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej, Al. Jana Pawła II 3, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, www.zsken.edu.pl
Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Osoby, które zamierzają podjąć naukę zawodu technik technologii drewna w czteroletnim technikum, powinny:

 • zdać egzamin gimnazjalny,
 • posiadać pozytywne oceny na świadectwie z wybranych przez szkołę przedmiotów,
 • posiadać inne osiągnięcia (np. konkursy, olimpiady przedmiotowe). 

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie i/lub odpowiedni formularz dostępny na stronie lub w sekretariacie szkoły,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • świadectwo zdrowia wraz z zaświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w  zawodzie,
 • 3 lub 4 zdjęcia (w formacie legitymacyjnym).
Czas trwania nauki
Technikum: okres nauki 4 lata
Zakres programu nauczania

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego*:

W podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik technologii drewna minimalna liczba godzin na kształcenie zawodowe została określona dla efektów kształcenia i wynosi:

 1. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-uslugowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów – 330 godz.
 2. Wytwarzanie wyrobów stolarskich – 800 godz.
 3. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna – 250 godz.

Egzamin potwierdzający kwalifikację „Wytwarzanie wyrobów stolarskich” odbywa się pod koniec klasy drugiej.

Egzamin potwierdzający kwalifikację „Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna” odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.

*) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.

Wymiar godzin (teoria)

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania w technikum minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe wynosi 1470 godzin, z czego na kształcenie zawodowe teoretyczne zostanie przeznaczonych minimum 735 godzin.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym z wymiarem godzin:

 1. Technologia wyrobów stolarskich – 255 godz.
 2. Maszyny i urządzenia do obróbki drewna i tworzyw drzewnych – 90 godz.
 3. Organizacja produkcji w przemyśle drzewnym – 105 godz.
 4. Dokumentacja techniczna wyrobów stolarskich – 225 godz.
 5. Działalność gospodarcza w przemyśle drzewnym – 30 godz.
 6. Język obcy zawodowy w przemyśle drzewnym – 45 godz.

Łączna liczba godzin na kształcenie teoretyczne: 750

Wymiar godzin (praktyka)

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania w technikum minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe wynosi 1470 godzin, z czego na kształcenie zawodowe praktyczne 735 godzin.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym z wymiarem godzin*:

 1. Obróbka pomocnicza w wytwarzaniu wyrobów stolarskich – zajęcia praktyczne – 210 godz.
 2. Obróbka zasadnicza w wytwarzaniu wyrobów stolarskich – zajęcia praktyczne – 345 godz.
 3. Naprawy, renowacje i konserwacje wyrobów stolarskich – zajęcia praktyczne – 60 godz.
 4. Monitoring produkcji w zakładach przemysłu drzewnego – 135 godz.

Łączna liczba godzin na kształcenie praktyczne: 750

*) zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy.

Koszt kształcenia

Szkoły publiczne – niepłatne

Szkoły prywatne – informacje można uzyskać telefonicznie w sekretariatach szkoły lub na stronach internetowych szkół

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

W przeciwieństwie do obowiązującego w Niemczech systemu dualnego, w Polsce uczniowie szkół zawodowych nie otrzymują ustalonego przepisami wynagrodzenia za okres nauki zawodu.

Informacje na temat ewentualnych wynagrodzeń za praktyki zawodowe w zakładach pracy i możliwości otrzymania stypendium można uzyskać u pracodawców i w poszczególnych szkołach.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Analiza ofert pracy publikowanych na internetowych portalach zatrudnienia wykazała, że na rynku pracy istnieje obecnie niewielkie zapotrzebowanie na techników technologii drewna.

Miesięczne wynagrodzenie techników technologii drewna w zakładach pracy wynosi średnio ok. 1.900 – 3.600 zł brutto.

 

Dokładne informacje o zarobkach można zdobyć bezpośrednio w zakładach pracy.

Układy taryfowe

Dokładniejsze informacje na temat ewentualnie obowiązujących zakładowych lub ponadzakładowych układów zbiorowych pracy można uzyskać w organizacjach związkowych poszczególnych zakładów.

Możliwości dalszego kształcenia

Technicy technologii drewna, absolwenci czteroletniego technikum, którzy zdali egzamin maturalny, mają możliwośc podwyższenia kwalifikacji kontynuując naukę w szkołach wyższych. Logiczną drogą rozwoju jest wybranie któregoś z kierunków pokrewnych, np. technologia drewna.

Na terenie polskiej części Euroregionu Pro Europa Viadrina nie ma obecnie szkół wyższych, które oferują odpowiednie kierunki studiów.

Odpowiednie mośliwości oferowane są np. przez uczelnie z woj. wielkopolskiego i mazowieckiego:

1. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Technologii Drewna, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, www.up.poznan.pl

Kierunek: Technologia drewna

2. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Technologii Drewna, ul. Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa, http://wtd.sggw.pl

Kierunek: Technologia drewna

Interesujące linki

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik technologii drewna:

http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=311922

Program nauczania w zawodzie technik technologii drewna:

http://www.koweziu.edu.pl/programy_nauczania/pliki/311922_P.doc

Opis zawodu technik technologii drewna:

http://zielonalinia.gov.pl/default.aspx?docId=2071&dictword=1014

Strona internetowa z informacjami o możliwościach studiów wyższych na kierunkach pokrewnych:

http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=113#top-wyszukiwarka

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Warunki pojmowania nauki przez cudzoziemców reguluje w Polsce Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia – Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 361


Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Warunki pojmowania nauki przez cudzoziemców reguluje w Polsce Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia – Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 361


Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Warunki podejmowania pracy na terytorium Polski przez cudzoziemców są regulowane przez szereg przepisów.

Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Warunki podejmowania pracy na terytorium Polski przez cudzoziemców są regulowane przez szereg przepisów.

Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)
NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. E. Borowskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 722 49 08
Telefon: +48 95 722 48 97
E-mail: solidarnosc.gorzow@op.pl
do strony głównej

NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 13 80
Telefon: +48 68 327 13 80
E-mail: region@solidarnosc.zgora.pl
do strony głównej

OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
[centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
ul. Wyspiańskiego 13
65-036 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 325 46 96
Telefon: +48 68 325 46 96
E-mail: zielonagora@opzz.org.pl
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)
Lubuscy Pracodawcy
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 722 75 30
Telefon: +48 95 722 75 30
E-mail: lopgorzow@wp.pl
do strony głównej

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 18 81
Telefon: +48 68 327 18 81
E-mail: biuro@opzl.pl
do strony głównej

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
[regionale Industrie- und Handelskammer]
ul. Nowa 5
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 739 03 11
Telefon: +48 95 739 03 10
E-mail: sekretariat@ziph.pl
do strony głównej

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
[regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 60 77
Telefon: +48 95 722 36 68
E-mail: izba@irgorzow.pl
do strony głównej

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
[regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Reja 9
65-076 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 24 61
Telefon: +48 68 327 17 33
E-mail: biuro@izba.zgora.pl
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy
Adecco Poland Gorzów Wielkopolski
[agencja zatrudnienia / privater Arbeitsvermittler]
ul. Mostowa 12
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 02 70
Telefon: +48 95 720 02 75
E-mail: gorzow@adecco.com
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp
Polska / Polen
Telefon: +48 95 736 06 40
Telefon: +48 95 736 06 69
E-mail: zigo@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
Polska / Polen
Telefon: +48 95 741 20 66
Telefon: +48 95 741 26 25
E-mail: zimi@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piłsudskiego 19
69-100 Słubice
Polska / Polen
Telefon: +48 95 758 36 08
Telefon: +48 95 758 36 09
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
Polska / Polen
Telefon: +48 95 763 11 40
Telefon: +48 95 763 72 16
E-mail: zist@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin
Polska / Polen
Telefon: +48 95 755 23 36
E-mail: sekretariat@pupsulecin.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie
Polska / Polen
Telefon: +48 68 383 03 13
Telefon: +48 68 383 03 20
E-mail: zikr@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Staszica 1 C
67-100 Nowa Sól
Polska / Polen
Telefon: +48 68 387 32 42
Telefon: +48 68 388 03 01
E-mail: zino@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin
Polska / Polen
Telefon: +48 68 38 210 66
Telefon: +48 68 38 210 67
E-mail: zisw@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Sienkiewicza 9
65-443 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 456 56 50
Telefon: +48 68452 06 66
E-mail: zizi@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Dworcowa 9
68-100 Żagań
Polska / Polen
Telefon: +48 68 477 78 39
Telefon: +48 68 377 32 75
E-mail: ziza@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mieszka I 15
68-200 Żary
Polska / Polen
Telefon: +48 68 479 13 56
Telefon: +48 68 479 13 66
E-mail: zizr@praca.gov.pl
do strony głównej

Manpower Spółka z o. o.
[agencja zatrudnienia / privater Arbeitsvermittler]
ul. Władysława Łokietka 4/2
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 80 18
Telefon: +48 95 729 31 08
E-mail: gorzow.lokietka@manpower.pl
do strony głównej

Kontakty w sprawach związanych z uznawalnością wykształcenia
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
[Büro für Anerkennung der Ausbildung und Internationale Zusammenarbeit]
ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa
Polska / Polen
Telefon: +48 22 826 74 34
Telefon: +48 22 826 28 23
E-mail: biuro@buwiwm.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Departament Współpracy Międzynarodowej, Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego
[Abteilung für Internationale Zusammenarbeit im Ministerium für Wissenschaft und Hochschulwesen]
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
Polska / Polen
E-mail: enic-naric@nauka.gov.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch, englisch

Pracodawcy o dużym znaczeniu w regionie
Jako potencjalnie ważni pracodawcy na terenie obu Euroregionów oraz poza nimi w grę wchodzą przede wszystkim większe zakłady przemysłowe zajmujące się przetwórstwem drewna i tworzyw drzewnych oraz rzemieślnicze zakłady stolarskie.

Jednostki realizujące kształcenie

Na terenie polskiej części Euroregionu Pro Europa Viadrina nie ma obecnie placówek, które kształcą w zawodzie technik technologii drewna.

Kształcenie w zawodzie można podjąć m. in. w woj. wielkopolskim, podlaskim lub małopolskim:

 1. Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego, ul. Raszyńska 48, 60-135 Poznań, www.zsbd.pl
 2. Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 18-400 Łomża, www.zsdig-lomza.pl
 3. Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej, Al. Jana Pawła II 3, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, www.zsken.edu.pl
Instytucje kontaktowe w sprawach związanych z kształceniem zawodowym
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
[regionales Berufsbildungszentrum]
ul. Sikorskiego 95
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 73 25
Telefon: +48 95 720 73 25
E-mail: zdz.bwe@zdz.gorzow.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
[Landeszentrum für Förderung der Berufs- und Weiterbildung]
ul. Spartańska 1b
02-637 Warszawa
Polska / Polen
Telefon: +48 22 844 07 40
Telefon: +48 22 646 52 51
E-mail: sekretariat@koweziu.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
[Schulkuratorium in Gorzów Wlkp.]
ul. Jagiellończyka 10
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 84 12
Telefon: +48 95 722 37 26
E-mail: kuratorium@ko-gorzow.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
[regionales Berufsbildungszentrum]
ul. Stary Rynek 17
65-067 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 329 59 00
Telefon: +48 68 329 59 14
E-mail: sekr@zdz.zgora.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Wojewodschaft Lubuskie - Brandenburg 2007-2013
IHK Projektgesellschaft mbH
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.