Oferta

Specjalista konserwacji drewna i obiektów budowlanych, specj.: konserwacja drewna

Niemcy
Porównaj zawody:
 • Informacja
Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Specjalista konserwacji drewna i obiektów budowlanych jest oficjalnie uznawanym zawodem wyuczonym w rozumieniu Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG) i Ustawy o rzemiośle (niem. Handwerksordnung, w skrócie HwO).

Trzyletnia nauka w systemie dualnym jest realizowana wg przepisów ujednoliconych na terenie całych Niemiec i jest oferowana przez zakłady przemysłowe i rzemieslnicze w następujących specjalnościach:

 • Konserwacja drewna
 • Konserwacja obiektów budowlanych

Tytuł zawodowy: Specjalista konserwacji drewna i obiektów budowlanych ze specjalnością konserwacja drewna (niem. Holz- und Bautenschützer der Fachrichtung Holzschutz / Holz- und Bautenschützerin der Fachrichtung Holzschutz)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Specjaliści konserwacji drewna i obiektów budowlanych ze specjalnością konserwacja drewna sprawdzają w pierwszej kolejności rodzaj, zakres i przyczynę szkód. Identyfikują zwierzęce i roślinne szkodniki drewna, np. owady, pleśnie i grzyby, i w uzgodnieniu ze zleceniodawcami decydują o metodzie zwalczania, która zostanie zastosowana. Następnie planują wykonanie zlecenia oraz organizują i zabezpieczają miejsce pracy. Do zwalczania szkodników stosują np. metody termiczne, chemiczne lub przyjazne dla środowiska. Po zakończeniu robót uprzątają miejsce pracy i przekazują je klientowi. W celu zapobieżenia przyszłym szkodom przeprowadzają również działania prewencyjne. Na zakończenie wykonują dokumentację wykonanych prac oraz zastosowanych materiałów i metod.

Źródło: Portal Berufe.net

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód specjalista konserwacji drewna i obiektów budowlanych ze specjalnością konserwacja drewna (niem. Holz- und Bautenschützer/-in der Fachrichtung Holzschutz) nie posiada bezpośredniego odpowiednika w polskim systemie szkolnictwa zawodowego, ale jest częściowo porównywalny z następującymi polskimi zawodami:

 • Technik renowacji elementów architektury, którego nauka jest realizowana w technikach czteroletnich.
 • Stolarz, którego nauka jest realizowana w trzyletnich zasadniczych szkołach zawodowych
 • Technik technologii drewna, którego nauka jest realizowana w technikach czteroletnich.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Zakłady szkolące zatrudniają przeważnie kandydatów do nauki tego zawodu legitymujących się niższym (ukończenie Hauptschule) lub średnim poziomem wykształcenia wg klasyfikacji niemieckiej.

Źródło: Portal Berufe.net

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

Zakres programu nauczania

Podczas pierwszego roku nauki zawodu w szkolącym zakładzie pracy uczniowie uczą się przykładowo:

 • jakie istnieją rodzaje drewna i szkodników drewna (np. grzyby i pleśnie) oraz w jaki sposób przygotowuje się elementy budowlane do zabiegów konserwacyjnych,
 • w jaki sposób można zapobiegać rozwojowi owadów i grzybów przy pomocy różnych zabiegów chemicznych (np. malowanie, opryski, nakładanie pianek),
 • jak przeprowadzać zbiegi na zaatakowanych przez grzyby elementach budowlanych,
 • w jaki sposób przygotowuje się podłoża, na których mają zostać wykonane zabiegi, oraz jak jak przeprowadza się zewnętrzne roboty uszczelniające,
 • w jaki sposób można osuszyć zawilgocone obiekty budowlane,
 • na co należy zwracać uwagę podczas planowania prac oraz jak posługiwać się narzędziami i maszynami,
 • w jaki sposób obchodzić się w sposób fachowy z materiałami, a w szczególności z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi.

Podczas drugiego roku nauki uczniom przekazywane są m.in. następujące umiejętności:

 • jakie grupy owadów są szkodnikami drewna (np. mrówki, chrząszcze) oraz jak je rozpoznawać i udokumentować ich występowanie,
 • w jaki sposób zwalczać owady niszczące drewno poprzez zastosowanie różnych zabiegów chemicznych, gorącego powietrza lub gazów oraz jak stosować przy tym odpowiednie środki ochrony drewna,
 • czego należy przestrzegać podczas wewnętrznych robót uszczelniających,
 • jakie techniki iniekcyjne można stosować oraz w jaki sposób wykonuje się iniekcje murów,
 • w jaki sposób przygotowuje się podłoża pod nałożenie tynku renowacyjnego oraz jak przeprowadza się renowację,
 • w jaki sposób zabezpiecza się nie zainfekowane elementy budowlane oraz jak wymienia się zainfekowane elementy,
 • w jaki sposób ustawia się i demontuje drabiny i rusztowania robocze,
 • w jaki sposób można przyczynić się do zapewnienia odpowiedniej jakości prac.

W trzecim, specjalizacyjnym roku nauki uczniowie uczą się:

 • w jaki sposób identyfikować zwierzęce i roślinne szkodniki drewna oraz jak stosować różne metody i urządzenia kontrolne,
 • co należy wiedzieć o alternatywach dla metod chemicznych stosowanych w zwalczaniu owadów i grzybów niszczących drewno (np. metody termiczne i specjalne) oraz jak stosować te metody,
 • jakie rodzaje ryzyka oraz zasady odpowiedzialności należy brać pod uwagę oraz jak należy szacować nakłady techniczne i finansowe przy zastosowaniu różnych metod,
 • czego należy przestrzegać podczas składowania i utylizacji substancji niebezpiecznych,
 • w jaki sposób urządza się plac budowy, konserwuje wykorzystywane maszyny i przekazuje wykonane roboty klientowi.

Źródło: Portal Berufe.net

Wymiar godzin (teoria)

Przegląd obszarów tematycznych z pensum godzinowym podczas trzyletniej nauki zawodu:

1. Urządzanie stanowiska pracy: 40 h

2. Odsłanianie zewnętrznej ściany piwnicznej: 60 h

3. Częściowa renowacja murowanego elementu budowlanego: 60 h

4. Częściowa renowacja elementu budowlanego z żelbetonu: 60 h

5. Renowacja drewnianego elementu budowlanego: 60 h

6. Zwalczanie szkodników drewna: 80 h

7. Uszczelnianie zewnętrznej ściany piwnicznej: 60 h

8. Remonty uszkodzonej warstwy tynkarskiej: 60 h

9. Rozpoznawanie i zwalczanie grzybów: 80 h

- Specjalność: Konserwacja drewna:

 

10. Sprawdzanie szkód drewnianych elementów budowli: 60 h

11. Zwalczanie owadów i grzybów niszczących drewno: 80 h

12. Remont zabytkowego elementu budowli z drewna: 60 h

13. Remont częściowy konstrukcji drewnianej: 80 h

Łącznie: 840 h

Ramowy plan nauczania w pełnym brzmieniu można znaleźć pod poniższym adresem:

http://www.kmk.org/fileadmin/pdf/Bildung/BeruflicheBildung/rlp/FKHolz-Bautenschutz07-03-15.pdf

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki tego zawodu w systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w zakładzie szkolącym i teoretyczne w szkole zawodowej.

Część praktyczna zajmuje z reguły ok. 80% całego okresu nauki zawodu.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w szkolącym zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna. W związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą jednakże powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub, w niektórych przypadkach, zakwaterowania poza miejscem zamieszkania ucznia.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego. W pewnych warunkach, np. kiedy w danym zakładzie pracy nie obowiązują układy taryfowe, możliwe jest również swobodne ustalenie wysokości wynagrodzeń za okres nauki zawodu.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie odbywający naukę zawodu w zakładach branży budowlanej mogą w poszczególnych latach otrzymywać miesięcznie np. następujące wynagrodzenia za okres nauki zawodu:

 • w pierwszym roku nauki: od 587 do 669 euro,
 • w drugim roku nauki: od 805 do 1.028 euro,
 • w trzecim roku nauki: od 1.017 do 1.299 euro.

Źródło:

Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych, Taryfowe wynagrodzenia za okres nauki zawodu (niem. Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Tarifauswertung – Tarifvertragliche Ausbildungsvergütungen) – Stan z października 2013.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki

Przedstawione poniżej dane są danymi orientacyjnymi, mającymi na celu przedstawienie rozpiętości wysokości wynagrodzeń i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne. W zależności od regionu i branży występują różnice w wysokości zarobków.

Wynagrodzenie zasadnicze brutto wg układów taryfowych może w tym zawodzie wynosić przykładowo 15,78 euro na godzinę

Źródło:

Archiwum Taryf Fundacji Hansa Böcklera (niem. WSI-Tarifarchiv)

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych można uzyskać np. w Przemysłowym Związku Zawodowym Branży Budowlanej, Rolnej i Ochrony Środowiska (IG Bauen-Agrar-Umwelt).

Możliwości dalszego kształcenia

Formy kształcenia ustawicznego mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobywaniu specjalizacji, osiąganiu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Kursy kwalifikacyjne:

 • Ochrona drewna
 • Obróbka i przetwarzanie drewna
 • Uszczelnianie budynków
 • Izolacje termiczne, przeciwwilgociowe, dźwiękochłonne i ochrona przeciwpożarowa
 • Roboty wykończeniowe w budownictwie
 • Dekarstwo
 • Zwalczanie szkodników
 • Renowacja i modernizacja nowego i starego budownictwa
 • Ochrona środowiska / Ekologia, Technika ochrony środowiska
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy – dla budownictwa
 • Aplikacje komputerowe w budownictwie i rzemiośle

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

- Mistrzowie:

 • Mistrz w dziedzinie konserwacji drewna i obiektów budowlanych

- Technicy:

 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technologia drewna, kierunek: renowacja i remonty budowlane
 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technologia drewna (bez podziału na kierunki)
 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technologia drewna, kierunek: działalność budowlana

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Starszy specjalista ds. technicznych

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym (kształcenie ustawiczne)

Kierunki studiów (wybrane):

 • Inżynieria budowlana (licencjat)
 • Technologia drewna (licencjat)
 • Ekonomika i zarządzanie w budownictwie (licencjat)

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Niemieckie Zrzeszenie Branży Konserwacji Drewna i Obiektów Budowlanych (Deutscher Holz- und Bautenschutzverband e.V.):

http://www.dhbv.de

Strona poświęcona budownictwu z drewna:

http://www.bauenmitholz.de

Strona internetowa Wyższej Szkoły Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde (kierunek: technologia drewna):

http://www.hnee.de/de/Fachbereiche/Holztechnik

Strona internetowa o rzemiośle w Niemczech:

http://www.handwerk-kompakt.de

Niezależny portal budowlany – Baulinks.de:

http://www.baulinks.de

Portal stolarski Woodworker:

http://www.woodworker.de

Forum stolarskie:

http://www.netzwerkholzforum.de

Portal stolarski:

http://www.holzwerken.net

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Niemiecka giełda miejsc pracy dla zawodów rzemieślniczych i technicznych:

http://www.handwerkerstellen.de

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda miejsc pracy. Orientację w dużej liczbie ofert ułatwiają filtry regionalne i branżowe. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie fragmentów tekstu i otrzymywanie interesujących ofert pracy dzięki usłudze „Jobagent":

http://www.stepstone.de

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Nauka zawodu w Niemczech
W przypadku nauki zawodu w systemie dualnym (która odbywa się równolegle w przedsiębiorstwie i szkole zawodowej) dla obywateli państw członkowskich UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz EFTA nie obowiązują żadne ograniczenia. O podjęcie nauki mogą się oni starać bezpośrednio w wybranym przedsiębiorstwie.
Dla obywateli Bułgarii i Rumunii do dnia 31.12.2013 obowiązują inne uregulowania, gdyż umowa o podjęcie nauki zawodu stanowi formę umowy o pracę, a tym samym podlega obowiązującym w tym zakresie ograniczeniom. W przypadku, gdy niemiecki pracodawca zamierza zatrudnić ucznia będącego obywatelem któregoś z tych krajów, musi w pierwszej kolejności wystąpić do odpowiedniej terytorialnie Agencji d.s. Pracy o przeprowadzenie kontroli lokalnego rynku pracy.
Do wszystkich szkół państwowych i prywatnych (np. szkół zawodowych typu Fachschule i Berufsfachschule) obywatele wszystkich krajów członkowskich EU-27 i EFTA mogą uczęszczać bez ograniczeń.
Studia w Niemczech
Osoby z państw członkowskich EU-27 oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego we wszelkich sprawach związanych ze studiami na uczelniach niemieckich mają te same prawa, co obywatele Niemiec, a przede wszystkim nie muszą uiszczać wyższego czesnego.
Osoby zamierzające ukończyć w Niemczech studia w trybie dziennym, muszą wystąpić o dopuszczenie do nich na wybranym uniwersytecie lub szkole wyższej za pośrednictwem portali internetowych "Hochschulstart" lub "uni-assist". Dokładniejsze informacje i porady w języku niemieckim można znaleźć tutaj.
W celu podjęcia studiów konieczne jest przedłożenie następujących dokumentów:
- ważny dokument podróży (paszport) lub dokument potwierdzający przynależność państwową w połączeniu z urzędowym dokumentem tożsamości zawierającym zdjęcie;
- formularz wniosku (do pobrania na stronach internetowych wybranego uniwersytetu, szkoły wyższej lub bezpośrednio w dziekanacie uczelni);
- dokumenty potwierdzające uprawnienia do podjęcia studiów wyższych, jak np. High School Diploma, Gaokao, Matura, A-Levels, Bachillerato, świadectwo dojrzałości (oryginał lub potwierdzona kopia, w przypadku dokumentów wystawionych za granicą z uwierzytelnionym tłumaczeniem). O tym, czy ukończony poziom kształcenia jest uznawany za równoważny z niemieckim można przekonać się na portalach internetowych DAAD lub ANABIN;
- jeżeli jest to wymagane, dokumenty potwierdzające szczególne predyspozycje (np. dokumenty potwierdzające zdanie egzaminów wstępnych na innych uczelniach). Obowiązuje to zwłaszcza w przypadku studiów na kierunkach: architektura, stomatologia, medycyna, farmacja itp.;
- dokument potwierdzający wystarczająca znajomość języka niemieckiego (w przypadku studiów międzynarodowych, również odnośnie innych wymaganych języków obcych);
- dokument potwierdzający fakt objęcia ubezpieczeniem chorobowym (niemieckojęzyczne informacje na ten temat można znaleźć tutaj). Bez ubezpieczenia chorobowego nie można podjąć studiów;
- zdjęcia paszportowe do legitymacji studenckiej.
Ze względu na dużą niezależność niemieckich uniwersytetów i szkół wyższych przed kandydatami mogą być stawiane dodatkowe warunki przyjęcia lub ustanawiane egzaminy wstępne (wspomnieć tu można choćby o wymaganych na niektórych uczelniach dodatkowych listach motywacyjnych lub konieczności potwierdzenia szczególnych uzdolnień artystycznych).
Po wjeździe na terytorium Niemiec (wiza nie jest już wymagana) należy zgłosić się w miejscowym urzędzie meldunkowym i złożyć wniosek o zameldowanie.

Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.
Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE muszą z reguły posiadać ważną wizę uprawniającą do wjazdu na terytorium Niemiec, zezwolenie na pobyt w celu odbycia studiów oraz, w celu podjęcia pracy, zezwolenie na pracę. O tym, czy wymogi te odnoszą się również do Ciebie, możesz uzyskać informacje tutaj lub w niemieckich ambasadach i konsulatach na terenie Twojego kraju.

Osoby z państw trzecich lub osoby posiadające status bezpaństwowca powinny na stronie internetowej International Office, w dziekanacie wybranej szkoły wyższej lub uniwersytetu lub na obsługującym akademickie sprawy międzynarodowe portalu uni-assist zasięgnąć informacji, czy ich poziom wykształcenia upoważniający do podjęcia studiów wyższych jest uznawany za równoważny z niemieckim. Jeżeli okaże się, że tak nie jest, kandydat musi złożyć egzamin potwierdzający. Cudzoziemcy chcący studiować w szkole wyższej (nie chodzi tu o uczelnie posiadające status uniwersytetu, ale o dawne wyższe szkoły zawodowe) na terenie Badenii-Wirtembergii, powinni zwrócić się w sprawie ustalenia uprawnień do podjęcia studiów do tutaj.

Przed wjazdem na terytorium Niemiec należy zatroszczyć się o następujące sprawy:
- należy przedłożyć potwierdzenie posiadania środków finansowych, wystarczających na sfinansowanie studiów i życia w Niemczech (obecnie jest to kwota 643 euro na każdy miesiąc okresu nauki). Dodatkowe informacje na ten temat znajdziesz tutaj);
- należy zatroszczyć się również o ubezpieczenie chorobowe.

Poza tym dodatkowo obowiązują wszystkie wymogi, które stawiane są przed obywatelami państw członkowskich UE-17 lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Więcej informacji dotyczących studiów wyższych w Niemczech można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiego Serwisu Wymiany Akademickiej German Academic Exchange Service.  
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

UE, EOG i Szwajcaria
Zasadniczo obywatele państw członkowskich UE, EOG oraz Szwajcarii mogą mieszkać i pracować na terenie Niemiec. Do wykonywania zawodu w Niemczech ewentualnie może być konieczne uzyskanie państwowej licencji. Zalecamy zasięgnięcie informacji na temat procedur uznawania kwalifikacji w Brandenburgii.

Osoby będące obywatelami Rumunii i Bułgarii do dnia 31.12.2013 podlegają jeszcze obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę. Podjęcie pracy jest możliwe tylko w wypadku, jeżeli odpowiednia terytorialnie Agencja d.s. Pracy udzieli na to zezwolenia.


Więcej informacji na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronach internetowych Federalnej Agencji d.s. Pracy oraz Komisji Europejskiej
Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Obywatele państw spoza UE w celu podjęcia pracy na terytorium Niemiec muszą posiadać tytuł prawny zezwalający na pobyt, który zapewnia również prawo podjęcia pracy. Należy bowiem pamiętać, że istnieją różne rodzaje tytułów prawnych zezwalających na pobyt w Niemczech. Z wyjątkiem Australii, Izraela, Japonii, Kanady, Korei Południowej, Nowej Zelandii oraz USA, obywatele wszystkich innych państw trzecich muszą przed wjazdem na terytorium Niemiec wystąpić do odpowiedniego dla miejsca zamieszkania niemieckiego przedstawicielstwa dyplomatycznego z wnioskiem o przyznanie odpowiedniego tytułu prawnego zezwalającego na pobyt.

Uproszczone uregulowania dotyczące pobytu na terytorium Niemiec obowiązują od maja 2012 dla obywateli państw spoza UE, którzy posiadają wyższe wykształcenie (lub porównywalne kwalifikacje) dzięki tzw. „europejskiej niebieskiej karcie”. Taki tytuł prawny zezwalający na pobyt otrzymują osoby pozostające w stosunku pracy, z kwotą wynagrodzenia co najmniej 44.800 euro brutto. Po trzech latach pozostawania w stosunku pracy wydawane jest zezwolenie na osiedlenie się.


Więcej informacji na temat pobytu na terytorium Niemiec można znaleźć na stronie internetowej niemieckiego Urzędu Spraw Zagranicznych w dziale Einreisebestimmungen für Deutschland, Visa.
Informacje na temat dostępności niemieckiego rynku pracy można znaleźć na stronie internetowej Federalnej Agencji d.s. Pracy .
Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)
IG Bauen-Agrar-Umwelt
Bezirksverband Oderland
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 54 97 25
Telefon: +49335 54 42 28
E-mail: eberswalde@igbau.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Keithstraße 1/3
10787 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 111
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy
EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Regina Gebhardt-Hille
Bergerstr. 30
16225 Eberswalde
Deutschland
Telefon: +49 3334 374615
E-mail: regina.gebhardt-hille@arbeitsagentur.de
do strony głównej
EURES-Beratung

Pozostałe ważne adresy kontaktowe
IHK -Projektgesellschaft mbH
Internationale Zusammenarbeit
Puschkinstraße 12 b
D-15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 5621-2310
Telefon: +49 (0)335 5621-2001
E-mail: projekt@ihk-projekt.de
do strony głównej
IHK -Projektgesellschaft mbH

Kontakty w sprawach związanych z uznawalnością wykształcenia
IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung
Julia Lexow-Kapp
Heinrich-Mann-Allee 103
14473 Potsdam
Deutschland
Telefon: +49331866-5274
E-mail: julia.lexow-kapp[at]masf.brandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, russisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ Netzwerk Brandenburg
Anerkennungsberatung in Ostbrandenburg
Logenstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 55345922
Telefon: +49335 55345903
E-mail: integra@kowa-ffo.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, polnisch, englisch
IQ Netzwerk Brandenburg

IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle
bbw Bildungszentrum Ostbrandenburg GmbH
Potsdamer Straße 1-2
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 5569 322
Telefon: +49 335 5569 403
E-mail: joanna.rynkiewicz@bbw-ostbrandenburg.de
do strony głównej
Znajomość języków: deutsch, englisch, polnisch
IQ für Arbeitgeber - Beratungsstelle

Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Wojewodschaft Lubuskie - Brandenburg 2007-2013
IHK Projektgesellschaft mbH
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.