Oferta

Technik drogownictwa

Polska
Porównaj zawody:
 • Informacja
 • Pracodawcy w regionie
 • Szkoły w regionie
Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Dwa możliwe poziomy kształcenia:

1. Technikum:

Rodzaj szkoły w polskim systemie szkolnictwa zawodowego przeznaczony dla absolwentów gimnazjum. Po ukończeniu technikum uczeń otrzymuje wykształcenie średnie i ma możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu zawodowego, a także uzyskania świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Świadectwo dojrzałości daje możliwość podjęcia kształcenia na uczelniach wyższych.

2. Szkoła policealna:

Rodzaj szkoły w polskim systemie edukacji przeznaczony dla absolwentów szkół średnich. Aby zostać przyjętym do szkoły policealnej, konieczne jest posiadanie wykształcenia średniego, ale matura nie jest wymagana.

Tytuł zawodowy: Technik drogownictwa

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Absolwenci szkoły w zawodzie technik drogownictwa mogą podejmować pracę w:

 • firmach zajmujących się budową, remontami i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych,
 • biurach architektonicznych i projektowych,
 • organach administracji państwowej i samorządowej,
 • wytwórniach materiałów budowlanych i drogowych.

Podstawowy zakres czynności wykonywanych przez techników drogownictwa to:

 • przygotowywanie frontu robót zgodnie z zarządzeniami, przepisami bhp, ergonomii, ppoż. i zasadami ochrony środowiska, 
 • instruowanie podległych pracowników w zakresie stosowania efektywnych metod pracy, przestrzegania zasad bhp, ppoż. i ochrony środowiska.
 • przygotowywanie dokumentacji technicznych,
 • określanie właściwości materiałów do robót drogowych oraz ich prawidłowe stosowanie, transportowanie i składowanie,
 • wykonywanie pomiarów niezbędnych przy wykonywaniu i odbiorze robót drogowych,
 • organizowanie i wykonywanie robót drogowych przy zastosowaniu optymalnych technologii wykonania,
 • ustalanie norm pracy, wykonywanie kalkulacji robót, kosztorysów oraz rozliczeń za robociznę, materiały, sprzęt i maszyny dla różnych robót drogowych,
 • eksploatacja i utrzymanie dróg oraz autostrad, lotnisk i drogowych obiektów inżynierskich,
 • kierowanie robotami drogowymi,
 • nadzorowanie i kontrolowanie wykonywanych robót drogowych,
 • organizowanie ruchu drogowego.
Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Polski zawód technik drogownictwa jest częściowo porównywalny z następującymi zawodami niemieckimi:

 • Monter budownictwa drogowego (niem. Straßenbauer/-in), poziom kształcenia – trzyletnia nauka zawodu w systemie dualnym.
 • Wykwalifikowany pracownik techniki drogowej i komunikacyjnej (niem. Fachkraft für Straßen- und Verkehrstechnik) poziom kształcenia – trzyletnia nauka zawodu w systemie dualnym.
 • Mistrz budownictwa drogowego (niem. Straßenbaumeister/-in), poziom kształcenia – kształcenie ustawiczne regulowane przez izby rzemieślnicze na podstawie Ustawy o rzemiosle (niem. Handwerksordnung, HWO).

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

Na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr jest obecnie tylko jedna placówka, która kształci w zawodzie technik drogownictwa:

 1. Zespół Szkół Budowlanych, ul. Botaniczna 55, 65-392 Zielona Góra, www.budowlanka.zgora.pl, (technikum)

Kształcenie w zawodzie można podjąć również m.in. w woj. wielkopolskim:

 1. Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych, ul. Szamotulska 33, 60-365 Poznań, www.zsgd.poznan.pl, (technikum)
 2. PlusEdukacja Szkoła Policealna dla Dorosłych, ul. Półwiejska 23/6, 61-885 Poznań, www.plusedukacja.pl, (szkoła policealna)
Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Osoby, które zamierzają podjąć naukę zawodu technik drogownictwa w czteroletnim technikum powinny:

 • zdać egzamin gimnazjalny,
 • posiadać pozytywne oceny na świadectwie z wybranych przez szkołę przedmiotów,
 • posiadać inne osiągnięcia (np. konkursy, olimpiady przedmiotowe). 

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie i/lub odpowiedni formularz dostępny na stronie lub w sekretariacie szkoły,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • świadectwo zdrowia wraz z zaświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w  zawodzie,
 • 3 lub 4 zdjęcia (w formacie legitymacyjnym).

Osoby, które zamierzają podjąć naukę zawodu technik drogownictwa w dwuletniej szkole policealnej powinny mieć ukończoną szkołę średnią (matura nie jest wymagana).

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie i/lub odpowiedni formularz dostępny na stronie lub w sekretariacie szkoły,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • świadectwo zdrowia wraz z zaświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w  zawodzie,
 • 3 lub 4 zdjęcia (w formacie legitymacyjnym).
Czas trwania nauki

Technikum: okres nauki 4 lata

Szkoła policealna: okres nauki 2 lata
Zakres programu nauczania

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego (na przykładzie technikum)*:

 

W podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik drogownictwa minimalna liczba godzin na kształcenie zawodowe została określona dla efektów kształcenia i wynosi:

 1. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach budowlanego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów – 330 godz.
 2. Wykonywanie robót drogowych – 500 godz.
 3. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych – 260 godz.
 4. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej – 100 godz.

Egzamin potwierdzający kwalifikację „Wykonywanie robót drogowych” odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy trzeciej.

Egzamin potwierdzający kwalifikację „Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych” odbywa się pod koniec klasy trzeciej.

Egzamin potwierdzający kwalifikację „Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej” odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.

*) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.

Wymiar godzin (teoria)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe w 4-letnim technikum wynosi 1470 godzin, z czego na kształcenie zawodowe teoretyczne przeznaczonych zostaje 735 godzin.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym z wymiarem godzin (na przykładzie technikum):

 1. Budownictwo ogólne – 90 godz.
 2. Technologia robót ziemnych i nawierzchniowych – 270 godz.
 3. Organizacja robót drogowych i utrzymaniowych – 240 godz.
 4. Kosztorysowanie w budownictwie – 60 godz.
 5. Język obcy zawodowy w drogownictwie – 45 godz.
 6. Działalność gospodarcza w budownictwie – 30 godz.

 

Łączna liczba godzin na kształcenie teoretyczne: 735

Wymiar godzin (praktyka)

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania w technikum minimalny wymiar godzinna kształcenie zawodowe wynosi 1470 godzin, z czego na kształcenie zawodowe praktyczne 735 godzin.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym z wymiarem godzin (na przykładzie technikum)*:

 

 1. Dokumentacja techniczna – 90 godz.
 2. Roboty ziemne i nawierzchniowe – 240 godz.
 3. Nadzór robót i utrzymanie dróg i obiektów mostowych – 165 godz.
 4. Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa w budownictwie – 120 godz.
 5. Praktyki zawodowe – 320 godz.

 

Łączna liczba godzin na kształcenie teoretyczne: 735

 

*) zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy.

Koszt kształcenia

Szkoły publiczne – niepłatne

Szkoły prywatne – informacje można uzyskać telefonicznie w sekretariatach lub na stronach internetowych szkół.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

W przeciwieństwie do najbardziej rozpowszechnionego w Niemczech systemu dualnego, w Polsce uczniowie szkół zawodowych nie otrzymują ustalonego przepisami wynagrodzenia za okres nauki zawodu.

Informacje na temat ewentualnych wynagrodzeń za praktyki zawodowe w zakładach pracy i możliwości otrzymania stypendium można uzyskać u pracodawców i w poszczególnych szkołach.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Analiza ofert pracy publikowanych na internetowych portalach zatrudnienia wykazała, że na rynku pracy istnieje obecnie niewielkie zapotrzebowanie na techników drogownictwa.

Miesięczne wynagrodzenie techników drogownictwa w zakładach pracy wynosi średnio ok. 1.680 – 2.600 zł brutto.

 

Dokładne informacje o zarobkach można zdobyć bezpośrednio w zakładach pracy.

Układy taryfowe

Dokładniejsze informacje na temat ewentualnie obowiązujących zakładowych lub ponadzakładowych układów zbiorowych pracy można uzyskać w organizacjach związkowych poszczególnych zakładów.

Możliwości dalszego kształcenia

Technicy drogownictwa, absolwenci czteroletniego technikum lub dwuletniej szkoły policealnej, którzy zdali egzamin maturalny, mają możliwośc podwyższenia kwalifikacji kontynuując naukę w szkołach wyższych. Logiczną drogą rozwoju jest wybranie któregoś z kierunków pokrewnych, np. budownictwo ze specjalnością budownictwo drogowe.

Na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr nie ma obecnie szkół wyższych, które oferują odpowiednie kierunki studiów.

Kształcenie można podjąć np. w woj. wielkopolskim lub zachodniopomorskim:

1. Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, pl. Marii Skłodowkiej-Curie 5, 60-965 Poznań, www.put.poznan.pl,

Kierunek: Budownictwo

Specjalność: Budownictwo drogowe

2. Politechnika Koszalińska, Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin, www.tu.koszalin.pl,

Kierunek: Budownictwo

Specjalność: Budownictwo drogowe

Interesujące linki

Podstawa programowa dla zawodu technik drogownictwa:

http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=311206

Program nauczania w zawodzie technik drogownictwa:

http://www.koweziu.edu.pl/programy_nauczania/pliki/311206_P.doc

Opis zawodu technik drogownictwa:

http://zielonalinia.gov.pl/default.aspx?docId=2071&dictword=997

Strona internetowa z informacjami o możliwościach studiów wyższych na kierunkach pokrewnych:

http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?q=mechanika+i+budowa+maszyn&option=com_finder&view=search&Itemid=113

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Warunki pojmowania nauki przez cudzoziemców reguluje w Polsce Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia – Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 361


Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Warunki pojmowania nauki przez cudzoziemców reguluje w Polsce Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia – Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 361


Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Warunki podejmowania pracy na terytorium Polski przez cudzoziemców są regulowane przez szereg przepisów.

Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Warunki podejmowania pracy na terytorium Polski przez cudzoziemców są regulowane przez szereg przepisów.

Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

Listę organizacji związkowych w Polsce można znaleźć tutaj. Poniżej kilka adresów kontaktowych z regionu:

NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. E. Borowskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 722 49 08
Telefon: +48 95 722 48 97
E-mail: solidarnosc.gorzow@op.pl
do strony głównej

NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 13 80
Telefon: +48 68 327 13 80
E-mail: region@solidarnosc.zgora.pl
do strony głównej

OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
[centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
ul. Wyspiańskiego 13
65-036 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 325 46 96
Telefon: +48 68 325 46 96
E-mail: zielonagora@opzz.org.pl
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)
Lubuscy Pracodawcy
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 722 75 30
Telefon: +48 95 722 75 30
E-mail: lopgorzow@wp.pl
do strony głównej

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 18 81
Telefon: +48 68 327 18 81
E-mail: biuro@opzl.pl
do strony głównej

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
[regionale Industrie- und Handelskammer]
ul. Nowa 5
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 739 03 11
Telefon: +48 95 739 03 10
E-mail: sekretariat@ziph.pl
do strony głównej

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
[regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 60 77
Telefon: +48 95 722 36 68
E-mail: izba@irgorzow.pl
do strony głównej

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
[regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Reja 9
65-076 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 24 61
Telefon: +48 68 327 17 33
E-mail: biuro@izba.zgora.pl
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy
Adecco Poland Gorzów Wielkopolski
[agencja zatrudnienia / privater Arbeitsvermittler]
ul. Mostowa 12
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 02 70
Telefon: +48 95 720 02 75
E-mail: gorzow@adecco.com
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp
Polska / Polen
Telefon: +48 95 736 06 40
Telefon: +48 95 736 06 69
E-mail: zigo@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
Polska / Polen
Telefon: +48 95 741 20 66
Telefon: +48 95 741 26 25
E-mail: zimi@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piłsudskiego 19
69-100 Słubice
Polska / Polen
Telefon: +48 95 758 36 08
Telefon: +48 95 758 36 09
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
Polska / Polen
Telefon: +48 95 763 11 40
Telefon: +48 95 763 72 16
E-mail: zist@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin
Polska / Polen
Telefon: +48 95 755 23 36
E-mail: sekretariat@pupsulecin.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie
Polska / Polen
Telefon: +48 68 383 03 13
Telefon: +48 68 383 03 20
E-mail: zikr@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Staszica 1 C
67-100 Nowa Sól
Polska / Polen
Telefon: +48 68 387 32 42
Telefon: +48 68 388 03 01
E-mail: zino@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin
Polska / Polen
Telefon: +48 68 38 210 66
Telefon: +48 68 38 210 67
E-mail: zisw@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Sienkiewicza 9
65-443 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 456 56 50
Telefon: +48 68452 06 66
E-mail: zizi@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Dworcowa 9
68-100 Żagań
Polska / Polen
Telefon: +48 68 477 78 39
Telefon: +48 68 377 32 75
E-mail: ziza@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mieszka I 15
68-200 Żary
Polska / Polen
Telefon: +48 68 479 13 56
Telefon: +48 68 479 13 66
E-mail: zizr@praca.gov.pl
do strony głównej

Manpower Spółka z o. o.
[agencja zatrudnienia / privater Arbeitsvermittler]
ul. Władysława Łokietka 4/2
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 80 18
Telefon: +48 95 729 31 08
E-mail: gorzow.lokietka@manpower.pl
do strony głównej

Kontakty w sprawach związanych z uznawalnością wykształcenia
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
[Büro für Anerkennung der Ausbildung und Internationale Zusammenarbeit]
ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa
Polska / Polen
Telefon: +48 22 826 74 34
Telefon: +48 22 826 28 23
E-mail: biuro@buwiwm.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Departament Współpracy Międzynarodowej, Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego
[Abteilung für Internationale Zusammenarbeit im Ministerium für Wissenschaft und Hochschulwesen]
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
Polska / Polen
E-mail: enic-naric@nauka.gov.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch, englisch

Pracodawcy o dużym znaczeniu w regionie
Jako potencjalnie ważni pracodawcy na terenie obu Euroregionów oraz poza nimi w grę wchodzą przede wszystkim większe firmy drogowe, biura architektoniczne i projektowe, organy państwowej i samorządowej administracji dróg, wytwórnie materiałów budowlanych i drogowych.
Jednostki realizujące kształcenie

Na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr jest obecnie tylko jedna placówka, która kształci w zawodzie technik drogownictwa:

 1. Zespół Szkół Budowlanych, ul. Botaniczna 55, 65-392 Zielona Góra, www.budowlanka.zgora.pl, (technikum)

Kształcenie w zawodzie można podjąć również m.in. w woj. wielkopolskim:

 1. Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych, ul. Szamotulska 33, 60-365 Poznań, www.zsgd.poznan.pl, (technikum)
 2. PlusEdukacja Szkoła Policealna dla Dorosłych, ul. Półwiejska 23/6, 61-885 Poznań, www.plusedukacja.pl, (szkoła policealna)
Instytucje kontaktowe w sprawach związanych z kształceniem zawodowym
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
[regionales Berufsbildungszentrum]
ul. Sikorskiego 95
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 73 25
Telefon: +48 95 720 73 25
E-mail: zdz.bwe@zdz.gorzow.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
[Landeszentrum für Förderung der Berufs- und Weiterbildung]
ul. Spartańska 1b
02-637 Warszawa
Polska / Polen
Telefon: +48 22 844 07 40
Telefon: +48 22 646 52 51
E-mail: sekretariat@koweziu.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
[Schulkuratorium in Gorzów Wlkp.]
ul. Jagiellończyka 10
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 84 12
Telefon: +48 95 722 37 26
E-mail: kuratorium@ko-gorzow.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
[regionales Berufsbildungszentrum]
ul. Stary Rynek 17
65-067 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 329 59 00
Telefon: +48 68 329 59 14
E-mail: sekr@zdz.zgora.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Wojewodschaft Lubuskie - Brandenburg 2007-2013
IHK Projektgesellschaft mbH
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.