Oferta

Technik usług fryzjerskich

Polska
Porównaj zawody:
 • Informacja
 • Pracodawcy w regionie
 • Szkoły w regionie
Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Dwa możliwe poziomy kształcenia:

 

1. Technikum

 

Rodzaj szkoły w polskim systemie szkolnictwa zawodowego przeznaczony dla absolwentów gimnazjum. Po ukończeniu technikum uczeń otrzymuje wykształcenie średnie i ma możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu zawodowego, a także uzyskania świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Świadectwo dojrzałości daje możliwość podjęcia kształcenia na uczelniach wyższych.

 

2. Szkoła policealna

Rodzaj szkoły w polskim systemie edukacji przeznaczony dla absolwentów szkół średnich. Aby zostać przyjętym do szkoły policealnej, konieczne jest posiadanie wykształcenia średniego, ale matura nie jest wymagana.

Tytuł zawodowy: Technik usług fryzjerskich

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Absolwenci szkoły w zawodzie technik usług fryzjerskich mogą podejmować pracę w:

 • zakładach fryzjerskich,
 • salonach kosmetycznych,
 • charakteryzatorniach teatrów lub studiów filmowych i telewizyjnych.

Absolwenci z tym zawodem mogą również zarejestrować i prowadzić własną działalność gospodarczą.

Podstawowy zakres czynności wykonywanych przez techników usług fryzjerskich to:

 • organizowanie i wyposażanie zakładu fryzjerskiego,
 • dobieranie, obsługiwanie i konserwowanie urządzeń i narzędzi fryzjerskich,
 • wykonywanie w pełnym zakresie usług fryzjerskich,
 • kontrolowanie przebiegu zabiegów fryzjerskich,
 • dobieranie zabiegów pielęgnacyjnych do rodzaju włosów i skóry,
 • stosowanie nowoczesnych technik fryzjerskich zgodnie z aktualną modą,
 • dobieranie fryzur do kształtu twarzy i typu urody,
 • dobieranie peruk, tresek, dopinek, tupet,
 • udzielanie porad w zakresie zapobiegania chorobom skóry głowy i włosów,
 • wykorzystywanie technik komputerowych w pracy zawodowej,
 • prowadzenie działalności promocyjnej i marketingowej,
 • przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska,
 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii,
 • stosowanie procedur udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia,
 • rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań klienta,
 • pokonywanie barier w procesie komunikowania się,
 • przygotowywanie pism i dokumentów urzędowych.
Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Polski zawód technik usług fryzjerskich jest częściowo porównywalny z następującymi zawodami niemieckimi:

 • Fryzjer (nazwa niemiecka: Friseur/-in), poziom kształcenia – trzyletnia nauka zawodu w systemie dualnym na podstawie przepisów Ustawy o rzemiośle (niem. Handwerksordnung). Dzięki możliwości wyboru różnych jednostek kwalifikacyjnych zawód ten charakteryzuje się elastyczną strukturą programu nauczania. Możliwa jest również nauka tego zawodu w systemie wyłącznie szkolnym.
 • Asystent mistrza w usługach kosmetycznych i fryzjerskich (niem. Meisterassistent/-in für Kosmetik im Friseurhandwerk), poziom kształcenia – zawodowe kształcenie ustawiczne na podstawie przepisów Ustawy o rzemiośle (niem. Handwerksordnung). Egzamin kończący kształcenie jest uregulowany przepisami izb rzemieślniczych. Organizacje rzemieślnicze oferują kursy przygotowujące do egzaminu (pensum ok. 100-320 godzin). Uczestnictwo w kursach nie jest jednak warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu.
 • Starszy specjalista w dziedzinie kosmetyki i wellness (Fachwirt/-in für Kosmetik und Wellness), poziom kształcenia – zawodowe kształcenie ustawiczne na podstawie przepisów Ustawy o rzemiośle (niem. Handwerksordnung). Kursy przygotowujące do egzaminu trwają w trybie dziennym ok. 3 miesięcy, a w trybie wieczorowym ok. 24 miesięcy. Uczestnictwo w kursach nie jest jednak warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu.
 • Mistrz rzemiosła fryzjerskiego (niem. Friseurmeister/-in), poziom kształcenia – zawodowe kształcenie ustawiczne na podstawie przepisów Ustawy o rzemiośle (niem. Handwerksordnung). Egzamin mistrzowski w tym wymagającym zezwolenia na wykonywanie rzemiośle jest uregulowany przepisami ujednoliconymi na terenie całych Niemiec. Organizacje rzemieślnicze i inne placówki szkoleniowe oferują kursy przygotowujące do egzaminu mistrzowskiego (części I i II: w trybie dziennym ok. 3-4 miesięcy, w trybie zaocznym ok. 6-18 miesięcy). Uczestnictwo w kursach nie jest jednak warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

Placówki na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr, które kształcą w zawodzie technik usług fryzjerskich:

Technika:

 1. Technikum Usług Fryzjerskich WZDZ, ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp., www.zdz.gorzow.pl
 2. Zespół Szkół Odzieżowych, ul. Śląska 64c, 66-400 Gorzów Wlkp., www.szkolaodziezowa.prv.pl
 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Armii Czerwonej 8, 66-320 Trzciel, www.trzcielpogim.pl
 4. Technikum TEB Edukacja, ul, Jedności 9/5, 65-018 Zielona Góra, www.teb.pl
 5. Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego, ul. Botaniczna 66, 65-392 Zielona Góra, www.zsipkz.zgora.pl

Szkoły policealne:

 1. Dwuletnia Policealna Szkoła "ŻAK" w Zielonej Górze, ul. Chopina 19B, 65-032 Zielona Góra, www.zak.edu.pl
 2. Policealna Szkoła TEB Edukacja w Zielonej Górze, ul. Jedności 9/5, 65-018 Zielona Góra, www.teb.pl
 3. Policealna Szkoła Stowarzyszenia Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego, ul. Botaniczna 66, 65-392 Zielona Góra, www.zsipkz.zgora.pl
 4. Policealna Szkoła TEB Edukacja w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Okrzei 42, 66-400 Gorzów Wielkopolski, www.teb.pl
Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

- Osoby, które zamierzają podjąć naukę zawodu technik usług fryzjerskich czteroletnim technikum, powinny:

 • zdać egzamin gimnazjalny,
 • posiadać pozytywne oceny na świadectwie z wybranych przez szkołę przedmiotów,
 • posiadać inne osiągnięcia (np. konkursy, olimpiady przedmiotowe). 

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie i/lub odpowiedni formularz dostępny na stronie lub w sekretariacie szkoły,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • świadectwo zdrowia wraz z zaświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w  zawodzie,
 • 3 lub 4 zdjęcia (w formacie legitymacyjnym).

- Osoby, które zamierzają podjąć naukę zawodu technik usług fryzjerskich w dwuletniej szkole policealnej, powinny mieć ukończoną szkołę średnią (matura nie jest wymagana).

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie i/lub odpowiedni formularz dostępny na stronie lub w sekretariacie szkoły,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • świadectwo zdrowia wraz z zaświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w  zawodzie,
 • 3 lub 4 zdjęcia (w formacie legitymacyjnym).
Czas trwania nauki

Technikum: okres nauki 4 lata

Szkoła policealna: okres nauki 2 lata

Zakres programu nauczania

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego (na przykładzie technikum)*:

W podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich minimalna liczba godzin na kształcenie zawodowe została określona dla efektów kształcenia i wynosi:

 1. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów – 300 godz.
 2. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich – 800 godz.
 3. Projektowanie fryzur – 250 godz.

 

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację „Wykonywanie zabiegów fryzjerskich” odbywa się pod koniec klasy trzeciej.

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację „Projektowanie fryzur” odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.

*) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.

Wymiar godzin (teoria)

(Na przykładzie technikum)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe w 4-letnim technikum wynosi 1470 godzin, z czego na kształcenie zawodowe teoretyczne przeznaczonych zostaje minimum 735 godzin.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym z wymiarem godzin:

 1. Podstawy fryzjerstwa – 120 godz.
 2. Techniki fryzjerskie – 300 godz.
 3. Wizualizacja wizerunku – 180 godz.
 4. Organizacja salonu fryzjerskiego – 60 godz.
 5. Język obcy we fryzjerstwie – 90 godz.

Łączna liczba godzin na kształcenie teoretyczne: 750

Wymiar godzin (praktyka)

(Na przykładzie technikum)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe w 4-letnim technikum wynosi 1470 godzin, z czego na kształcenie zawodowe praktyczne przeznaczonych zostaje minimum 735 godzin.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym z wymiarem godzin*:

 

 1. Procesy fryzjerskie i stylizacje fryzur – 600 godz.
 2. Wizualizacja we fryzjerstwie – 150 godz.

Łączna liczba godzin na kształcenie praktyczne: 750

 

*) zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u potencjalnych pracodawców.

Koszt kształcenia

Szkoły publiczne – niepłatne

Szkoły prywatne – informacje można uzyskać telefonicznie w sekretariatach lub na stronach internetowych szkół.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

W przeciwieństwie do najbardziej rozpowszechnionego w Niemczech systemu dualnego, w Polsce uczniowie szkół zawodowych nie otrzymują ustalonego przepisami wynagrodzenia za okres nauki zawodu.

Informacje na temat ewentualnych wynagrodzeń za praktyki zawodowe w zakładach pracy i możliwości otrzymania stypendium można uzyskać u pracodawców i w poszczególnych szkołach.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Analiza ofert pracy publikowanych na internetowych portalach zatrudnienia wykazała, że na rynku pracy istnieje obecnie duże zapotrzebowanie na techników usług fryzjerskich.

Miesięczne wynagrodzenie techników usług fryzjerskich w zakładach pracy wynosi średnio ok. 2.000 zł brutto.

 

Dokładne informacje o zarobkach można zdobyć bezpośrednio w zakładach pracy.

Układy taryfowe

Dokładniejsze informacje na temat ewentualnie obowiązujących zakładowych lub ponadzakładowych układów zbiorowych pracy można uzyskać w organizacjach związkowych poszczególnych zakładów.

Możliwości dalszego kształcenia

Technicy usług fryzjerskich, absolwenci czteroletniego technikum lub dwuletniej szkoły policealnej, którzy zdali egzamin maturalny, mają możliwośc podwyższenia kwalifikacji kontynuując naukę w szkołach wyższych. Logiczną drogą rozwoju jest wybranie któregoś z kierunków pokrewnych, np. kosmetologia.

Szkoły wyższe na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr, które oferują odpowiednie kierunki studiów:

1. Lubuska Wyższa Szkoła Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego 13, 65-036 Zielona Góra, www.studiujzprzyszloscia.pl

Kierunek: Kosmetologia

Specjalności: Kosmetologia stosowana, Kosmetologia z relaksacją i bioodnową, Wizaż ze stylizacją

2. Wyższa Szkoła Zawodowa w Kostrzynie nad Odrą, ul. Mickiewicza 20, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, www.wssz.pl

Kierunek: Kosmetologia

Interesujące linki

Podstawa programowa dla zawodu technik usług fryzjerskich:

http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=514105

Program nauczania w zawodzie technik usług fryzjerskich:

http://www.koweziu.edu.pl/programy_nauczania/pliki/514105_P.doc

Opis zawodu technik usług fryzjerskich:

http://app.kuratorium.katowice.pl/zawodyDetails.aspx?zawod=0000000115

Stowarzyszenie Fryzjerów Polskich:

https://www.facebook.com/pages/Polskie-Stowarzyszenie-Fryzjer%C3%B3w-i-Stylist%C3%B3w/476762885683251

Strona internetowa z informacjami o możliwościach studiów wyższych na kierunkach pokrewnych:

http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=113#top-wyszukiwarka

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Warunki pojmowania nauki przez cudzoziemców reguluje w Polsce Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia – Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 361


Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki podjęcia nauki dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Warunki pojmowania nauki przez cudzoziemców reguluje w Polsce Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia – Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 361


Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów UE)

Warunki podejmowania pracy na terytorium Polski przez cudzoziemców są regulowane przez szereg przepisów.

Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Warunki przyjęcia do pracy dla osób z zagranicy
(dla obywateli krajów spoza UE)

Warunki podejmowania pracy na terytorium Polski przez cudzoziemców są regulowane przez szereg przepisów.

Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj.

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

Listę organizacji związkowych w Polsce można znaleźć tutaj. Poniżej kilka adresów kontaktowych z regionu:

NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. E. Borowskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 722 49 08
Telefon: +48 95 722 48 97
E-mail: solidarnosc.gorzow@op.pl
do strony głównej

NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 13 80
Telefon: +48 68 327 13 80
E-mail: region@solidarnosc.zgora.pl
do strony głównej

OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
[centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
ul. Wyspiańskiego 13
65-036 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 325 46 96
Telefon: +48 68 325 46 96
E-mail: zielonagora@opzz.org.pl
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)
Lubuscy Pracodawcy
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 722 75 30
Telefon: +48 95 722 75 30
E-mail: lopgorzow@wp.pl
do strony głównej

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 18 81
Telefon: +48 68 327 18 81
E-mail: biuro@opzl.pl
do strony głównej

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
[regionale Industrie- und Handelskammer]
ul. Nowa 5
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 739 03 11
Telefon: +48 95 739 03 10
E-mail: sekretariat@ziph.pl
do strony głównej

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
[regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 60 77
Telefon: +48 95 722 36 68
E-mail: izba@irgorzow.pl
do strony głównej

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
[regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Reja 9
65-076 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 327 24 61
Telefon: +48 68 327 17 33
E-mail: biuro@izba.zgora.pl
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy
Adecco Poland Gorzów Wielkopolski
[agencja zatrudnienia / privater Arbeitsvermittler]
ul. Mostowa 12
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 02 70
Telefon: +48 95 720 02 75
E-mail: gorzow@adecco.com
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp
Polska / Polen
Telefon: +48 95 736 06 40
Telefon: +48 95 736 06 69
E-mail: zigo@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
Polska / Polen
Telefon: +48 95 741 20 66
Telefon: +48 95 741 26 25
E-mail: zimi@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piłsudskiego 19
69-100 Słubice
Polska / Polen
Telefon: +48 95 758 36 08
Telefon: +48 95 758 36 09
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
Polska / Polen
Telefon: +48 95 763 11 40
Telefon: +48 95 763 72 16
E-mail: zist@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin
Polska / Polen
Telefon: +48 95 755 23 36
E-mail: sekretariat@pupsulecin.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie
Polska / Polen
Telefon: +48 68 383 03 13
Telefon: +48 68 383 03 20
E-mail: zikr@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Staszica 1 C
67-100 Nowa Sól
Polska / Polen
Telefon: +48 68 387 32 42
Telefon: +48 68 388 03 01
E-mail: zino@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin
Polska / Polen
Telefon: +48 68 38 210 66
Telefon: +48 68 38 210 67
E-mail: zisw@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Sienkiewicza 9
65-443 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 456 56 50
Telefon: +48 68452 06 66
E-mail: zizi@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Dworcowa 9
68-100 Żagań
Polska / Polen
Telefon: +48 68 477 78 39
Telefon: +48 68 377 32 75
E-mail: ziza@praca.gov.pl
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mieszka I 15
68-200 Żary
Polska / Polen
Telefon: +48 68 479 13 56
Telefon: +48 68 479 13 66
E-mail: zizr@praca.gov.pl
do strony głównej

Manpower Spółka z o. o.
[agencja zatrudnienia / privater Arbeitsvermittler]
ul. Władysława Łokietka 4/2
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 80 18
Telefon: +48 95 729 31 08
E-mail: gorzow.lokietka@manpower.pl
do strony głównej

Kontakty w sprawach związanych z uznawalnością wykształcenia
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
[Büro für Anerkennung der Ausbildung und Internationale Zusammenarbeit]
ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa
Polska / Polen
Telefon: +48 22 826 74 34
Telefon: +48 22 826 28 23
E-mail: biuro@buwiwm.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Departament Współpracy Międzynarodowej, Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego
[Abteilung für Internationale Zusammenarbeit im Ministerium für Wissenschaft und Hochschulwesen]
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
Polska / Polen
E-mail: enic-naric@nauka.gov.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch, englisch

Pracodawcy o dużym znaczeniu w regionie

Jako potencjalnie ważni pracodawcy na terenie obu Euroregionów oraz poza nimi w grę wchodzą przede wszystkim większe zakłady fryzjerskie i salony kosmetyczne.

Jednostki realizujące kształcenie

Placówki na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr, które kształcą w zawodzie technik usług fryzjerskich:

Technika:

 1. Technikum Usług Fryzjerskich WZDZ, ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp., www.zdz.gorzow.pl
 2. Zespół Szkół Odzieżowych, ul. Śląska 64c, 66-400 Gorzów Wlkp., www.szkolaodziezowa.prv.pl
 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Armii Czerwonej 8, 66-320 Trzciel, www.trzcielpogim.pl
 4. Technikum TEB Edukacja, ul, Jedności 9/5, 65-018 Zielona Góra, www.teb.pl
 5. Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego, ul. Botaniczna 66, 65-392 Zielona Góra, www.zsipkz.zgora.pl

Szkoły policealne:

 1. Dwuletnia Policealna Szkoła "ŻAK" w Zielonej Górze, ul. Chopina 19B, 65-032 Zielona Góra, www.zak.edu.pl
 2. Policealna Szkoła TEB Edukacja w Zielonej Górze, ul. Jedności 9/5, 65-018 Zielona Góra, www.teb.pl
 3. Policealna Szkoła Stowarzyszenia Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego, ul. Botaniczna 66, 65-392 Zielona Góra, www.zsipkz.zgora.pl
 4. Policealna Szkoła TEB Edukacja w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Okrzei 42, 66-400 Gorzów Wielkopolski, www.teb.pl
Instytucje kontaktowe w sprawach związanych z kształceniem zawodowym
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
[regionales Berufsbildungszentrum]
ul. Sikorskiego 95
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 73 25
Telefon: +48 95 720 73 25
E-mail: zdz.bwe@zdz.gorzow.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
[Landeszentrum für Förderung der Berufs- und Weiterbildung]
ul. Spartańska 1b
02-637 Warszawa
Polska / Polen
Telefon: +48 22 844 07 40
Telefon: +48 22 646 52 51
E-mail: sekretariat@koweziu.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
[Schulkuratorium in Gorzów Wlkp.]
ul. Jagiellończyka 10
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
Telefon: +48 95 720 84 12
Telefon: +48 95 722 37 26
E-mail: kuratorium@ko-gorzow.edu.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
[regionales Berufsbildungszentrum]
ul. Stary Rynek 17
65-067 Zielona Góra
Polska / Polen
Telefon: +48 68 329 59 00
Telefon: +48 68 329 59 14
E-mail: sekr@zdz.zgora.pl
do strony głównej
Znajomość języków: polnisch

Kofinanziert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Wojewodschaft Lubuskie - Brandenburg 2007-2013
IHK Projektgesellschaft mbH
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.